chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,205442528,205442529,T,TA,29,GENIC,possibly homozygous,683427987 1,205443443,205443444,A,ATTTT,4,GENIC,homozygous,683427988