chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,235020352,235020353,T,G,11,GENIC,homozygous,519306591 1,235021914,235021915,C,CA,14,GENIC,possibly homozygous,688583921 1,235022055,235022056,G,C,17,GENIC,homozygous,519306592 1,235022603,235022604,T,C,26,GENIC,homozygous,516287427 1,235023298,235023299,G,A,19,GENIC,homozygous,516287428 1,235023327,235023329,AA,--,21,GENIC,homozygous,688583922 1,235024312,235024313,T,C,24,GENIC,homozygous,516287429 1,235024666,235024674,CACACACA,--------,14,GENIC,homozygous,688583923 1,235024700,235024701,C,T,23,GENIC,possibly homozygous,519306593 1,235024709,235024710,A,G,24,GENIC,homozygous,519306594 1,235026129,235026130,G,A,16,GENIC,homozygous,519306595 1,235026864,235026865,T,TC,10,GENIC,homozygous,688583924 1,235027407,235027408,T,C,12,GENIC,homozygous,516287430 1,235027592,235027593,T,TA,15,GENIC,homozygous,688583925