chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,251520274,251520275,G,GGAGA,15,GENIC,possibly homozygous,695137693 1,251520274,251520275,G,GGA,15,GENIC,heterozygous,695137694 1,251524259,251524260,T,G,48,GENIC,heterozygous,536830172