chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 251520274 251520275 G GGAGA 15 GENIC possibly homozygous 695137693 1 251520274 251520275 G GGA 15 GENIC heterozygous 695137694 1 251524259 251524260 T G 48 GENIC heterozygous 536830172