chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1167398718167398719CCACACACACACACACACACACA3GENICheterozygous705659939
1167399930167399931G-21GENICpossibly homozygous705659941
1167400219167400220CCA2GENICheterozygous705659944
1167400313167400314AG16GENIChomozygous559789780
1167401149167401150TC17GENIChomozygous561892742
1167401383167401384CA21GENIChomozygous561892743
1167402199167402200G-2GENICheterozygous705659946
1167402245167402255GTGTGTGTGT----------4GENIChomozygous705659947
1167402302167402304GG--9GENICheterozygous705659948
1167403175167403176GC23GENIChomozygous559789781
1167403331167403332CA20GENIChomozygous561892744
1167403739167403740GT30GENIChomozygous561892745
1167404353167404354CG31GENIChomozygous561892746
1167404796167404797CA24GENIChomozygous561892747
1167405057167405058CT45GENIChomozygous559789782
1167405714167405715GGA17GENIChomozygous705659949
1167405904167405905T-16GENIChomozygous705659950
1167405918167405919GC20GENIChomozygous559789783
1167406247167406248AT31GENIChomozygous559789784
1167408373167408374CCAG5GENICheterozygous705659951
1167410551167410552CCGT4GENICheterozygous705659953
1167411286167411287AG40GENIChomozygous559789785
1167411316167411317AG44GENIChomozygous559789786
1167411962167411966ATAA----50GENIChomozygous705659954
1167412196167412197GA41GENIChomozygous559789787
1167412291167412292AG26GENIChomozygous559789788
1167412327167412328CT26GENIChomozygous559789789
1167412378167412379AG15GENIChomozygous559789790
1167413185167413186TC29GENIChomozygous559789791
1167413504167413505GA34GENIChomozygous559789792
1167413613167413614GA27GENIChomozygous561892748
1167413928167413929AG28GENIChomozygous561892749
1167414662167414663TC29GENIChomozygous559789793
1167415588167415589AT35GENIChomozygous561892750
1167415675167415676TC32GENIChomozygous559789794
1167416034167416035GT26GENIChomozygous561892751
1167416221167416230GAGCTTGCT---------18GENIChomozygous705659955
1167416912167416913TTCC14GENICpossibly homozygous705659956
1167416915167416916GGCACA24GENICheterozygous705659957
1167416915167416916GGCACACACA24GENICpossibly homozygous705659958
1167419319167419337TCTCTCTCTCTCTCTCCT------------------5GENICheterozygous705659959
1167420373167420374AC23GENIChomozygous561892752
1167420807167420808CT32GENIChomozygous561892753
1167421344167421345GA32GENIChomozygous559789795
1167421928167421929AT52GENIChomozygous559789796
1167421959167421960AG48GENIChomozygous559789797
1167422319167422321TT--19GENICheterozygous705659960
1167422320167422321T-19GENICpossibly homozygous705659961
1167422782167422783TA36GENIChomozygous561892754
1167422799167422800TC34GENIChomozygous559789798
1167423301167423302CG36GENIChomozygous559789799
1167423970167423971TC29GENIChomozygous559789800
1167424101167424102GA20GENIChomozygous561892755
1167424364167424382TTGTTGTTGTTGTTGTTG------------------24GENIChomozygous705659963
1167424682167424683TC26GENIChomozygous559789801
1167424690167424691TC25GENIChomozygous559789802
1167424811167424812CT30GENIChomozygous559789803
1167425119167425120CG29GENIChomozygous561892756
1167426519167426520AC29GENIChomozygous559789804
1167426659167426660CA33GENIChomozygous559789805
1167427070167427082ACACACACACAC------------15GENIChomozygous705659966
1167427895167427896AC37GENIChomozygous559789806
1167427999167428000CT33GENIChomozygous561892757
1167428155167428156TA33GENIChomozygous561892758
1167428204167428205GA36GENIChomozygous561892759
1167428430167428431GA31GENIChomozygous561892760
1167428579167428580AG30GENIChomozygous559789807
1167429331167429332CT30GENIChomozygous561892761
1167429618167429619TC25GENIChomozygous559789808
1167430085167430086GC43GENIChomozygous559789809
1167430240167430241CA20GENIChomozygous561892762
1167430324167430325G-8GENICheterozygous705659970
1167430326167430327G-8GENICheterozygous705659971
1167430411167430421GAGGAGAGGA----------4GENICheterozygous705659972
1167430618167430619GA17GENIChomozygous559789810
1167430761167430762GA16GENIChomozygous559789811
1167430771167430795ACACACACACACATACACACACAC------------------------15GENICpossibly homozygous705659974
1167431631167431632TG35GENIChomozygous559789812
1167432137167432138GGA25GENIChomozygous705659976
1167432816167432817AAAAAC17GENIChomozygous705659979
1167433699167433700GGTGTGCA29GENIChomozygous705659981
1167434514167434515GA37GENIChomozygous559789813
1167435393167435394GT28GENIChomozygous561892763
1167435597167435598G-25GENIChomozygous705659982
1167435954167435955CT22GENIChomozygous559789814
1167436054167436055CT20GENIChomozygous559789815
1167436878167436879A-24GENIChomozygous705659983
1167437487167437488TC31GENIChomozygous559789816
1167437827167437828TC22GENIChomozygous559789817
1167437916167437917GA28GENIChomozygous559789818
1167438194167438195TC35GENIChomozygous559789819
1167438375167438376GA30GENIChomozygous559789820
1167438418167438419TTA25GENIChomozygous705659984
1167438551167438552AG32GENIChomozygous559789821
1167438589167438590AG31GENIChomozygous559789822
1167438622167438623CT31GENIChomozygous559789823
1167438743167438744T-32GENIChomozygous705659985
1167438781167438782AG30GENIChomozygous559789824
1167438914167438915CT32GENIChomozygous559789825
1167439018167439019AC21GENIChomozygous559789826
1167439090167439091AG21GENIChomozygous559789827
1167439204167439205CCAA15GENIChomozygous705659986
1167439410167439412AT--24GENIChomozygous705659989
1167439415167439416TC35GENICpossibly homozygous559789828
1167439969167439970CT32GENIChomozygous559789829
1167440183167440184GA41GENIChomozygous559789830
1167441060167441061AG23GENIChomozygous559789831
1167441163167441164CA24GENIChomozygous559789832
1167441373167441374AC26GENIChomozygous559789833
1167441685167441690GGGAT-----36GENIChomozygous705659990
1167441766167441767TC27GENIChomozygous559789834
1167442118167442119TA36GENIChomozygous559789835
1167442173167442174GA40GENIChomozygous559789836
1167442434167442435AG26GENIChomozygous559789837
1167443150167443151TC27GENIChomozygous559789838
1167444000167444001CT36GENIChomozygous561892764
1167444022167444023CT30GENIChomozygous561892765
1167444023167444024AG30GENIChomozygous559789839
1167444966167444967CG22GENIChomozygous561892766
1167444980167444981GA23GENIChomozygous561892767
1167445082167445083T-18GENIChomozygous705659991
1167445532167445533TC27GENIChomozygous559789840
1167446849167446850GA35GENIChomozygous559789841
1167447412167447413GGAT8GENICpossibly homozygous705659992
1167447412167447413GGATATATAT8GENICheterozygous705659993
1167447981167447982AC38GENIChomozygous559789842
1167448408167448409GA27GENIChomozygous559789843
1167448414167448415GA27GENIChomozygous561892768
1167448809167448810CT20GENIChomozygous561892769
1167448895167448896TC18GENIChomozygous561892770
1167449111167449112GGTGT6GENICheterozygous705659994
1167449437167449438TG42GENIChomozygous561892771
1167449763167449764CT34GENIChomozygous559789844
1167450278167450279GT33GENIChomozygous561892772
1167450343167450347CCCT----21GENIChomozygous705659995
1167450473167450479CTCTGT------11GENIChomozygous705659997
1167450544167450545TTCC20GENIChomozygous705659998
1167450981167450982AG21GENIChomozygous559789845
1167451738167451739AG18GENIChomozygous561892773
1167452036167452037TC23GENIChomozygous559789846
1167452545167452546GA20GENIChomozygous559789847
1167452573167452574GA22GENIChomozygous559789848
1167452877167452878CA30GENIChomozygous559789849
1167453445167453446TTTTCC29GENIChomozygous705660000
1167453477167453478CCTTCT36GENIChomozygous705660001
1167453828167453829TC27GENIChomozygous559789850
1167454709167454710TTGACG26GENIChomozygous705660002
1167454847167454848GA25GENIChomozygous559789851
1167454865167454866CG24GENIChomozygous559789852
1167455246167455247AAAAGGAAGGAAGGAAGG9GENIChomozygous705660005
1167455714167455715TC31GENIChomozygous559789853
1167456698167456699GA32GENIChomozygous561892774
1167457245167457246TC32GENIChomozygous559789854
1167457276167457277AG36GENIChomozygous559789855
1167458242167458243AG21GENIChomozygous559789856
1167459756167459757CT29GENIChomozygous559789857
1167460201167460202AG21GENIChomozygous559789858
1167460394167460395AG33GENIChomozygous561892775
1167460449167460450GGTATCAGCTTTA37GENIChomozygous705660007
1167460451167460452TG37GENIChomozygous561892776
1167460452167460453GGAGGCCAAGA36GENIChomozygous705660008
1167460902167460903CT18GENIChomozygous559789859
1167461379167461380GA28GENIChomozygous561892777
1167461879167461880AG33GENICpossibly homozygous559789860
1167462288167462289GA27GENIChomozygous561892778
1167463284167463285T-37GENIChomozygous705660009
1167463796167463797CT42GENIChomozygous561892779
1167464434167464435GA17GENIChomozygous561892780
1167464468167464478GTGTGTGTGT----------16GENIChomozygous705660012
1167464474167464475GA16GENIChomozygous561892781
1167465219167465220CT36GENIChomozygous561892782
1167466044167466045CT26GENIChomozygous561892783
1167466949167466950AG19GENIChomozygous561892784
1167467194167467195CCTG26GENIChomozygous705660014
1167467683167467684CCAT6GENIChomozygous705660016
1167467698167467699GA7GENIChomozygous561892785
1167467707167467708AG10GENIChomozygous559789861
1167467737167467738CCAGAG12GENIChomozygous705660019
1167468092167468093GA43GENIChomozygous561892786
1167469411167469412CT39GENIChomozygous559789862
1167469910167469911TC33GENIChomozygous559789863
1167470176167470177GA33GENIChomozygous559789864
1167471114167471115GGTT34GENIChomozygous705660020
1167471115167471116AAT35GENIChomozygous705660021
1167471116167471117AATTTCAGTGCC35GENIChomozygous705660022
1167471309167471310CT31GENIChomozygous559789865
1167471617167471635TATTATTAGTAGTAGTAG------------------4GENIChomozygous705660023
1167472649167472650AG31GENIChomozygous559789866
1167474227167474230CCT---30GENIChomozygous705660026
1167474525167474526GA28GENIChomozygous559789867
1167476042167476043TG28GENIChomozygous559789868
1167476715167476716GA33GENIChomozygous559789869
1167476781167476782GA32GENIChomozygous559789870
1167481970167481971CCA26GENIChomozygous705660027
1167482327167482328T-16GENICheterozygous705660029
1167491938167491939AATGTGTGTGTG5GENICheterozygous705660033
1167492027167492031GTGT----5GENIChomozygous705660035
1167504141167504142TC18GENIChomozygous559789871
1167504520167504521GA33GENIChomozygous561892787
1167524826167524827CCGTGT14GENIChomozygous705660039
1167527781167527789AATAAATA--------3GENIChomozygous705660041
1167528812167528813TC22GENIChomozygous559789872
1167528948167528949AG27GENIChomozygous559789873
1167529282167529283CG32GENIChomozygous561892788
1167532309167532321AGACAGACAGAC------------15GENIChomozygous705660045
1167533006167533007CA30GENIChomozygous561892789
1167534222167534223AG27GENIChomozygous559789874
1167534776167534778AA--26GENIChomozygous705660048
1167534955167534956GA37GENIChomozygous559789875
1167535067167535068GA22GENIChomozygous559789876
1167535074167535075GC22GENIChomozygous559789877
1167535704167535705TG8GENIChomozygous559789878
1167535709167535710GGCACACACACACA4GENICheterozygous705660050
1167535793167535794TC9GENIChomozygous559789879
1167535878167535879AC16GENIChomozygous559789880
1167535992167535993TTCTCCAGCC26GENIChomozygous705660051
1167536003167536004AT30GENIChomozygous559789881
1167536041167536042TA30GENIChomozygous559789882
1167536787167536788AG29GENIChomozygous561892790
1167537028167537031GTA---31GENIChomozygous705660052
1167537073167537074AG37GENIChomozygous559789883
1167537325167537353ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT----------------------------13GENIChomozygous705660053
1167537539167537540AG39GENIChomozygous559789884
1167537966167537968GT--8GENICheterozygous705660058
1167538324167538325CT35GENICpossibly homozygous561892791
1167538868167538869TC36GENIChomozygous559789885
1167538930167538931GA26GENIChomozygous561892792
1167539157167539158AAGTGTGT4GENICheterozygous705660060
1167540007167540008GA27GENIChomozygous561892793
1167540164167540165AC39GENIChomozygous559789886
1167540224167540225TC30GENIChomozygous559789887
1167540778167540779AG39GENIChomozygous559789888
1167540855167540856AC40GENIChomozygous559789889
1167540934167540935AG49GENIChomozygous559789890
1167541759167541771GTGTGTGTGTGT------------27GENIChomozygous705660062
1167541794167541795TC23GENIChomozygous559789891
1167542309167542310TG38GENIChomozygous559789892
1167542693167542694TC42GENIChomozygous559789893
1167542852167542853AG58GENIChomozygous559789894
1167543840167543841CT38GENIChomozygous561892794
1167545398167545399CT35GENIChomozygous561892795
1167545571167545579GTGTGTGT--------12GENICheterozygous705660065
1167545573167545579GTGTGT------12GENICheterozygous705660066
1167546198167546199TC37GENIChomozygous559789895
1167546530167546531CT20GENIChomozygous559789896
1167547273167547274CT32GENIChomozygous559789897
1167547744167547745AG26GENIChomozygous559789898
1167548587167548588AG15GENIChomozygous559789899
1167548729167548730AG20GENIChomozygous559789900
1167548751167548763ACACACACACAC------------15GENICpossibly homozygous705660069
1167549617167549618GA17GENIChomozygous561892796
1167550694167550695TTGG5GENICheterozygous705660072
1167550736167550744AGAGAGAC--------9GENIChomozygous705660073
1167551800167551801TC23GENIChomozygous559789901
1167552745167552746AG28GENIChomozygous559789902
1167554604167554605AG38GENIChomozygous559789903
1167554837167554845CTGTCTGT--------20GENICheterozygous705660074
1167554841167554845CTGT----20GENICpossibly homozygous705660075
1167554958167554959AG15GENIChomozygous559789904
1167555236167555237GT24GENIChomozygous561892797
1167555407167555408CT21GENIChomozygous561892798
1167555592167555593AG39GENIChomozygous559789905
1167556170167556171TC25GENIChomozygous561892799
1167556313167556314GA37GENIChomozygous561892800
1167556937167556938AC37GENIChomozygous561892801
1167557098167557099GA33GENIChomozygous561892802
1167557108167557109GC32GENIChomozygous561892803
1167558164167558165AG39GENIChomozygous559789906
1167558337167558338GA34GENIChomozygous561892804
1167558554167558555CG26GENIChomozygous561892805
1167558964167558965TC35GENIChomozygous559789907
1167559512167559513AG37GENIChomozygous561892806
1167559534167559535AG38GENIChomozygous559789908
1167559738167559745ACCACAC-------39GENIChomozygous705660076
1167559746167559753CATTAGA-------38GENIChomozygous705660077
1167559754167559755GC35GENIChomozygous561892807
1167559757167559760TGA---37GENIChomozygous705660078
1167559761167559762GGAA38GENIChomozygous705660079
1167560199167560200CT42GENIChomozygous559789909
1167560347167560348AG38GENIChomozygous559789910
1167560348167560349GA39GENIChomozygous559789911
1167560642167560643AC32GENIChomozygous559789912
1167560680167560681AG27GENIChomozygous559789913
1167560951167560952TA22GENIChomozygous559789914
1167561169167561170GA29GENIChomozygous559789915
1167562282167562283AT24GENIChomozygous559789916
1167562516167562517AAT22GENIChomozygous705660080
1167562845167562846TC26GENIChomozygous559789917
1167563792167563793CT41GENIChomozygous561892808
1167564421167564423TT--36GENIChomozygous705660083
1167564578167564579C-18GENIChomozygous705660084
1167564744167564745G-10GENIChomozygous705660085
1167565230167565231AATGAT25GENICheterozygous705660086
1167565994167565995AT41GENIChomozygous559789918
1167566651167566654CTG---26GENIChomozygous705660088
1167566656167566677AAGCCTATACTGTCTACAGGC---------------------32GENIChomozygous705660089
1167566684167566685TC31GENIChomozygous561892809
1167566767167566768C-29GENIChomozygous705660090
1167567344167567345TC28GENIChomozygous559789919
1167567346167567347TG26GENIChomozygous561892810
1167567782167567783TC39GENIChomozygous559789920
1167568175167568176AG45GENIChomozygous559789921
1167570751167570752GT30GENIChomozygous561892811
1167571256167571257CT37GENIChomozygous561892812
1167572944167572945CT34GENIChomozygous561892813
1167573094167573095TC28GENIChomozygous561892814
1167573158167573159GA31GENIChomozygous561892815
1167573208167573209A-18GENIChomozygous705660091
1167573654167573655TC31GENIChomozygous559789922
1167573970167573971CT31GENIChomozygous561892816
1167575040167575041TTACACACAC6GENICheterozygous705660092
1167575040167575041TTACACAC6GENICheterozygous705660093
1167575134167575137AAA---11GENIChomozygous705660094
1167575138167575141AAA---11GENIChomozygous705660095
1167575143167575144AG14GENIChomozygous561892817
1167575166167575172GGAGAG------5GENIChomozygous705660097
1167575835167575836TC29GENIChomozygous561892818
1167576196167576197CT43GENIChomozygous559789923
1167576306167576307AG36GENIChomozygous559789924
1167577426167577427CCCATG29GENIChomozygous705660099
1167577999167578000GA27GENIChomozygous559789925
1167578002167578003TG27GENIChomozygous559789926
1167578168167578169GA37GENIChomozygous559789927
1167578380167578381TC23GENIChomozygous561892819
1167578588167578596TGGATGGA--------23GENIChomozygous705660100
1167579394167579395T-6GENIChomozygous705660103
1167579455167579456AG8GENIChomozygous559789928
1167579639167579640AG24GENIChomozygous561892820
1167579646167579647TC24GENIChomozygous561892821
1167579922167579923AG26GENIChomozygous561892822
1167580701167580702AT23GENIChomozygous559789929
1167580718167580719AAGT9GENICheterozygous705660105
1167580718167580719AAGTGTGTGT9GENICheterozygous705660107
1167580877167580878GA23GENIChomozygous561892823
1167581054167581055A-20GENIChomozygous705660108
1167581099167581101AG--31GENIChomozygous705660110
1167581116167581117CA32GENIChomozygous561892824
1167581120167581121CCTTTCCG32GENIChomozygous705660111
1167581179167581180AG28GENIChomozygous561892825
1167581189167581190AG31GENIChomozygous561892826
1167585453167585454GC36GENIChomozygous559789930
1167585577167585578CG29GENIChomozygous559789931
1167585793167585794GT23GENIChomozygous561892827
1167585841167585842TC24GENICpossibly homozygous559789932
1167586228167586238GAGAGAGAGA----------7GENICheterozygous705660112
1167586230167586238GAGAGAGA--------7GENICheterozygous705660113
1167586298167586299GA16GENIChomozygous561892828
1167586317167586318CT14GENIChomozygous561892829
1167586407167586410TTT---8GENIChomozygous705660114
1167586614167586615CT35GENIChomozygous561892830
1167586709167586710CT40GENIChomozygous561892831
1167587233167587234CT42GENIChomozygous561892832
1167587971167587972AG27GENIChomozygous561892833
1167588804167588805AG25GENIChomozygous559789933
1167588946167588947TC35GENIChomozygous561892834
1167588965167588966TG29GENIChomozygous561892835
1167589687167589688GGACACAC7GENIChomozygous705660118
1167589719167589720GC20GENIChomozygous561892836
1167589731167589732GA24GENIChomozygous561892837
1167590638167590639TC41GENIChomozygous561892838
1167590852167590853AG26GENIChomozygous561892839
1167590900167590901CT21GENIChomozygous561892840
1167591507167591508A-22GENIChomozygous705660119
1167591712167591713AG22GENICpossibly homozygous561892841
1167592392167592393GC41GENIChomozygous561892842
1167592671167592672GA40GENIChomozygous561892843
1167592846167592847CCT24GENIChomozygous705660121
1167593743167593745TT--2GENIChomozygous705660122
1167594383167594384AG20GENIChomozygous561892844
1167594769167594770GA33GENIChomozygous561892845
1167595132167595133AT28GENIChomozygous561892846
1167595223167595224CT30GENIChomozygous561892847
1167596032167596033CT30GENIChomozygous561892848
1167596221167596222A-10GENIChomozygous705660123
1167596545167596546GA17GENIChomozygous561892849
1167596593167596594AC13GENIChomozygous559789934
1167596711167596712C-10GENIChomozygous705660124
1167596723167596724C-10GENIChomozygous705660125
1167597425167597429TTTG----17GENIChomozygous705660126
1167597800167597801GA31GENIChomozygous561892850
1167597988167597989AC44GENIChomozygous561892851
1167598984167598985CT31GENIChomozygous561892852
1167599126167599127TC31GENIChomozygous561892853
1167599175167599176GA29GENIChomozygous561892854
1167599218167599219GGTA14GENIChomozygous705660127
1167599266167599267GGTGTGTA9GENIChomozygous705660128
1167599589167599590GT26GENIChomozygous561892855
1167599989167599990TC23GENIChomozygous561892856
1167600275167600276TC26GENIChomozygous561892857
1167600535167600536TC30GENIChomozygous561892858
1167600610167600611GT39GENIChomozygous561892859
1167601165167601166CT30GENIChomozygous561892860
1167601766167601767CT31GENIChomozygous561892861
1167601849167601850CT36GENIChomozygous561892862
1167601873167601874AG43GENIChomozygous561892863
1167602107167602108GA24GENICpossibly homozygous561892864
1167602283167602284GT24GENIChomozygous561892865
1167603694167603695CCGG3GENIChomozygous705660129
1167603707167603708CT7GENIChomozygous561892866
1167603781167603782GA12GENIChomozygous561892867
1167604253167604254GT11GENICpossibly homozygous561892868
1167604361167604362GC19GENIChomozygous559789935
1167604385167604386AT22GENIChomozygous559789936
1167604388167604391CCC---9GENICheterozygous705660130
1167604389167604391CC--9GENICheterozygous705660131
1167604390167604391C-9GENICheterozygous705660132
1167604401167604402CG17GENIChomozygous561892869
1167604681167604682GA24GENIChomozygous561892870
1167605589167605590AG24GENIChomozygous559789937
1167605616167605617AC22GENIChomozygous561892871
1167605730167605731TG14GENIChomozygous561892872
1167605821167605822TC18GENIChomozygous561892873
1167606791167606792TTC8GENICheterozygous705660133
1167606841167606842TTCTCTCACA5GENICheterozygous705660134
1167607961167607962GGCCCT17GENIChomozygous705660135
1167609602167609603C-12GENICpossibly homozygous705660136
1167609706167609707GC20GENIChomozygous559789938
1167609731167609732TC19GENIChomozygous559789939
1167609825167609826CCACACACA16GENICheterozygous705660138
1167610233167610234AG15GENIChomozygous559789940
1167610324167610325AG29GENIChomozygous559789941
1167610788167610789TC32GENIChomozygous559789942
1167610867167610868AG19GENIChomozygous559789943
1167610868167610869GA19GENIChomozygous561892874
1167612622167612625TTT---11GENIChomozygous705660139
1167612705167612706TA18GENIChomozygous559789944
1167613046167613047TC22GENIChomozygous559789945
1167613245167613246GC33GENIChomozygous561892875
1167613475167613476AG27GENIChomozygous559789946
1167613646167613647TC34GENIChomozygous559789947
1167613750167613751TG34GENIChomozygous559789948
1167613838167613839TC30GENIChomozygous559789949
1167614049167614050CCGT6GENICheterozygous705660141
1167614168167614169TC34GENIChomozygous559789950
1167614333167614337ATGT----4GENIChomozygous705660143
1167614416167614417AG20GENIChomozygous559789951
1167614423167614424AG22GENIChomozygous559789952
1167614640167614641GC25GENIChomozygous559789953
1167614723167614724GA33GENIChomozygous559789954
1167615060167615061CT22GENIChomozygous559789955
1167615753167615754AG37GENIChomozygous559789956
1167615981167615982AT26GENIChomozygous559789957
1167617319167617320AG36GENIChomozygous559789958
1167618395167618396AC33GENIChomozygous561892876
1167618406167618407GGATGA15GENIChomozygous705660144
1167618643167618644GGTGAA24GENIChomozygous705660145
1167618830167618831CT36GENIChomozygous559789959
1167618953167618954CT31GENIChomozygous559789960
1167619045167619046CG39GENIChomozygous559789961
1167619138167619139AG36GENIChomozygous559789962
1167619169167619170GGC30GENIChomozygous705660146
1167619335167619336A-19GENIChomozygous705660147
1167619375167619376TC26GENIChomozygous559789963
1167619567167619568GA26GENIChomozygous561892877
1167619603167619617CATTCATTCAGTTA--------------29GENIChomozygous705660148
1167619657167619658TG28GENIChomozygous559789964
1167619658167619659TG27GENIChomozygous559789965
1167619808167619809CA25GENIChomozygous561892878
1167619982167619983GA20GENIChomozygous559789966
1167620525167620531AGAGAA------9GENICpossibly homozygous705660149
1167620577167620578AG30GENIChomozygous559789967
1167620758167620759AG40GENIChomozygous559789968
1167620863167620864GC44GENIChomozygous561892879
1167621907167621908GA39GENIChomozygous559789969
1167621970167621971AG43GENIChomozygous559789970
1167623104167623105TC39GENIChomozygous559789971
1167623321167623322TA36GENIChomozygous559789972
1167623475167623476AG22GENIChomozygous561892880
1167623656167623657AC16GENIChomozygous561892881
1167623662167623663AG15GENIChomozygous561892882
1167623927167623928CT40GENIChomozygous561892883
1167624163167624164AAAGAAAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG7GENIChomozygous705660150
1167624207167624208AAAGAC7GENIChomozygous705660151
1167624363167624368GTTTT-----13GENIChomozygous705660153
1167624492167624493TC37GENIChomozygous561892884
1167624570167624571TC28GENIChomozygous561892885
1167624571167624572CA28GENIChomozygous561892886
1167624976167624977CG17GENIChomozygous561892887
1167625435167625436TC28GENIChomozygous561892888
1167625967167625968CA42GENIChomozygous559789973
1167628363167628364TC25GENIChomozygous559789974
1167628886167628887CA31GENIChomozygous561892889
1167628887167628888TC31GENIChomozygous561892890
1167628926167628927AG28GENIChomozygous561892891
1167628934167628935CT29GENIChomozygous559789975
1167629390167629391GA31GENIChomozygous561892892
1167629551167629552TC26GENIChomozygous561892893
1167629817167629818AG18GENIChomozygous559789976
1167630204167630205CT18GENIChomozygous561892894
1167630982167630983TTA20GENIChomozygous705660156
1167630993167630994TC21GENIChomozygous561892895
1167631176167631177GA31GENIChomozygous561892896
1167631469167631470TC27GENIChomozygous561892897
1167631478167631479CT27GENIChomozygous561892898
1167631667167631668GA23GENIChomozygous559789977
1167635330167635331AG33GENIChomozygous559789978
1167635625167635629CCCC----6GENICheterozygous705660157
1167638772167638780ACACACAC--------5GENICheterozygous705660158
1167638774167638780ACACAC------5GENICheterozygous705660159
1167638776167638780ACAC----5GENICheterozygous705660160
1167643066167643067GT31GENIChomozygous561892899
1167643625167643626GGA16GENIChomozygous705660163
1167643860167643861CCGT18GENIChomozygous705660164
1167645753167645754TG51GENIChomozygous561892900
1167647484167647485AG24GENIChomozygous559789979
1167651490167651491CT13GENIChomozygous561892901
1167652933167652934GGTC11GENICheterozygous705660165
1167652937167652938GGTGTC22GENIChomozygous705660166
1167653020167653021TTGTGA20GENICpossibly homozygous705660168
1167653049167653050AG30GENIChomozygous559789980
1167653442167653443AG44GENIChomozygous559789981
1167653791167653792AG34GENIChomozygous559789982
1167654435167654436GA29GENIChomozygous561892902
1167654510167654511GA29GENICpossibly homozygous561892903
1167654598167654599AAGTG4GENICheterozygous705660170
1167654598167654599AAGTGG4GENICheterozygous705660171
1167654862167654863AG26GENIChomozygous559789983
1167656235167656236AG20GENIChomozygous559789984
1167656855167656860TTGTT-----25GENIChomozygous705660173
1167656910167656911AG37GENIChomozygous559789985
1167657475167657476AG32GENIChomozygous559789986
1167657641167657642AG34GENIChomozygous559789987
1167657820167657821AG35GENIChomozygous561892904
1167658005167658006GGACACACACAC11GENICheterozygous705660177
1167658046167658048TA--21GENICheterozygous705660178
1167658050167658051AACACACACACAC22GENICheterozygous705660179
1167658230167658231AG33GENIChomozygous559789988
1167659021167659022TC30GENIChomozygous559789989
1167659422167659423GA29GENIChomozygous559789990
1167659507167659508AC37GENIChomozygous559789991
1167659638167659639TG33GENIChomozygous559789992
1167660365167660366AG26GENIChomozygous559789993
1167661046167661047AAACACACACGCAC19GENICheterozygous705660181
1167661046167661047AAACACACACGCACACAC19GENICheterozygous705660183
1167661539167661540GA36GENIChomozygous561892905
1167661540167661541TA37GENIChomozygous561892906
1167662047167662048TC27GENIChomozygous561892907
1167662464167662465GC21GENIChomozygous559789994
1167662537167662538AG32GENICpossibly homozygous559789995
1167662626167662627A-1GENIChomozygous705660184
1167662628167662635AGTCAGA-------1GENIChomozygous705660185
1167662839167662840AC37GENIChomozygous561892908
1167662849167662863AGAGAGAGAGAGAG--------------18GENICheterozygous705660186
1167662851167662863AGAGAGAGAGAG------------18GENICheterozygous705660187
1167662964167662965CT42GENIChomozygous559789996
1167663054167663055CG38GENIChomozygous559789997
1167663759167663760TC23GENIChomozygous561892909
1167663803167663804AT35GENIChomozygous561892910
1167663873167663874CT36GENIChomozygous561892911
1167664057167664058TC37GENIChomozygous561892912
1167664232167664233CT23GENIChomozygous561892913
1167664326167664327TC26GENIChomozygous561892914
1167664702167664703AG28GENIChomozygous559789998
1167664734167664735GA20GENIChomozygous561892915
1167664959167664967GAGAGAGA--------2GENIChomozygous705660190
1167665189167665190TG39GENIChomozygous559789999
1167665247167665248GA46GENIChomozygous561892916
1167665475167665476GA40GENIChomozygous559790000
1167665691167665692CT35GENIChomozygous561892917
1167665817167665818CA25GENIChomozygous561892918
1167665904167665905CT25GENIChomozygous561892919
1167665963167665964GGAC23GENIChomozygous705660191
1167666808167666809CG28GENIChomozygous559790001
1167667311167667312GA31GENIChomozygous561892920
1167667333167667334GA29GENIChomozygous561892921
1167667437167667438CA28GENIChomozygous561892922
1167668060167668061GA30GENIChomozygous561892923
1167668074167668075GA29GENIChomozygous559790002
1167668185167668204CTCTGCTTCTCAGTACTGA-------------------31GENIChomozygous705660192
1167668675167668676CT32GENIChomozygous559790003
1167669206167669207CA33GENIChomozygous559790004
1167670564167670565TG39GENIChomozygous559790005
1167670661167670662CT43GENIChomozygous559790006
1167670931167670932CT10GENIChomozygous561892924
1167670938167670939CT9GENIChomozygous561892925
1167670942167670943GA8GENIChomozygous561892926
1167670943167670944GA8GENIChomozygous561892927
1167670960167670961GA6GENIChomozygous559790007
1167671139167671140TTA5GENICheterozygous705660193
1167671168167671175AAAAAGA-------3GENIChomozygous705660194
1167671195167671196CT12GENIChomozygous561892928
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTA21GENICpossibly homozygous705660196
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTGCCTCTA21GENICheterozygous705660197
1167671872167671873TA31GENIChomozygous561892929
1167671905167671906CT37GENIChomozygous559790008
1167672028167672029CA28GENIChomozygous561892930
1167672250167672255AAAGA-----13GENIChomozygous705660198
1167672270167672271AG21GENIChomozygous561892931
1167672283167672298AGGAAGGAAGGAAGG---------------31GENIChomozygous705660200
1167672707167672717AAAACAAAAC----------15GENIChomozygous705660201
1167672794167672795TC29GENIChomozygous559790009
1167672808167672809GA33GENIChomozygous561892932
1167673011167673012TC19GENIChomozygous559790010
1167673346167673347AG22GENIChomozygous559790011
1167673720167673721CT28GENIChomozygous561892933
1167674553167674554TA31GENIChomozygous559790012
1167674801167674802AC31GENIChomozygous561892934
1167674855167674856TC38GENIChomozygous559790013
1167675179167675180GA19GENIChomozygous561892935
1167675237167675238TG23GENIChomozygous561892936
1167675331167675332AG21GENIChomozygous559790014
1167675514167675515TA23GENIChomozygous561892937
1167675691167675692GA24GENIChomozygous559790015
1167675782167675783CT28GENIChomozygous559790016
1167676089167676090GA29GENIChomozygous561892938
1167676133167676134AG34GENIChomozygous559790017
1167676244167676245TC37GENIChomozygous559790018
1167676815167676816T-37GENIChomozygous705660202
1167676903167676904AG29GENIChomozygous559790019
1167677005167677006AG30GENIChomozygous561892939
1167677043167677044TA29GENIChomozygous561892940
1167677059167677060AG26GENIChomozygous561892941
1167677141167677142GT22GENIChomozygous561892942
1167677387167677388AG33GENIChomozygous559790020
1167677469167677470GA37GENIChomozygous561892943
1167678311167678327ACACACACACACACAT----------------11GENICpossibly homozygous705660203
1167678365167678366AG20GENIChomozygous561892944
1167678424167678425CT21GENIChomozygous561892945
1167678525167678526GC19GENIChomozygous559790021
1167678666167678667T-27GENICpossibly homozygous705660204
1167678682167678683TC37GENIChomozygous559790022
1167678759167678760AAG35GENIChomozygous705660205
1167678802167678804AA--38GENIChomozygous705660206
1167678918167678919TA29GENIChomozygous561892946
1167679208167679209CA19GENIChomozygous561892947
1167679558167679559AT42GENIChomozygous559790023
1167679559167679560AC41GENIChomozygous559790024
1167679613167679614GA32GENIChomozygous561892948
1167679661167679662GA24GENIChomozygous561892949
1167679827167679828CCT10GENIChomozygous705660207
1167680086167680087CA15GENIChomozygous559790025
1167680664167680665GA33GENIChomozygous559790026
1167680789167680790GA37GENIChomozygous561892950
1167681088167681089AG19GENIChomozygous559790027
1167681129167681130AG31GENIChomozygous559790028
1167681266167681267GA35GENIChomozygous561892951
1167681492167681493GA24GENIChomozygous561892952
1167681859167681860CT37GENIChomozygous561892953
1167681935167681936TC41GENIChomozygous559790029
1167683428167683429GT23GENIChomozygous559790030
1167683498167683504TGTGTG------9GENIChomozygous705660211
1167683731167683732AG30GENIChomozygous559790031
1167686033167686034CT23GENIChomozygous559790032
1167686443167686444CT24GENIChomozygous561892954
1167687193167687195TC--23GENICheterozygous705660213
1167687211167687212TG26GENIChomozygous561892955
1167687257167687261TCTC----11GENIChomozygous705660214
1167687269167687275TCTCTG------16GENIChomozygous705660215
1167687289167687291TG--4GENIChomozygous705660216
1167687331167687333TT--4GENICheterozygous705660217
1167687829167687830TC28GENIChomozygous559790033
1167687880167687881A-29GENIChomozygous705660218
1167687881167687882CG29GENIChomozygous561892956
1167688070167688071AG19GENIChomozygous559790034
1167688558167688559AT51GENIChomozygous559790035
1167688606167688607CA49GENIChomozygous561892957
1167688837167688853GTGTGTGTGTGTGTGT----------------2GENIChomozygous705660219
1167688920167688921TC15GENIChomozygous561892958
1167689361167689362TC22GENIChomozygous561892959
1167689976167689977TC37GENIChomozygous559790036
1167690128167690129AC31GENIChomozygous559790037
1167690194167690195AG27GENIChomozygous559790038
1167690195167690196AC27GENIChomozygous559790039
1167690622167690623AG43GENIChomozygous559790040
1167690694167690695TA38GENIChomozygous559790041
1167690976167690977GA24GENIChomozygous561892960
1167691039167691040CT22GENIChomozygous561892961
1167691067167691068TC22GENIChomozygous559790042
1167691213167691214CCTT16GENICpossibly homozygous705660222
1167691213167691214CCTTT16GENICheterozygous705660223
1167691244167691245GA19GENIChomozygous559790043
1167691348167691349AT27GENIChomozygous559790044
1167691596167691597GC15GENIChomozygous561892962
1167692370167692371TC28GENIChomozygous561892963
1167692538167692541GAC---16GENIChomozygous705660224
1167692660167692661GA19GENIChomozygous561892964
1167692818167692819CT36GENIChomozygous561892965
1167692889167692890AG43GENIChomozygous561892966
1167692915167692916CT41GENIChomozygous561892967
1167692994167692995CT39GENIChomozygous561892968
1167693088167693089CG25GENIChomozygous561892969
1167693179167693180AG40GENIChomozygous561892970
1167693681167693682AG32GENIChomozygous561892971
1167693871167693872CT40GENIChomozygous561892972
1167694042167694043CT36GENIChomozygous561892973
1167694047167694048CT37GENIChomozygous561892974
1167694116167694117AT29GENIChomozygous561892975
1167694241167694242TC23GENIChomozygous561892976
1167694763167694764GA34GENIChomozygous561892977
1167694840167694841AG27GENIChomozygous561892978
1167694928167694929AG27GENIChomozygous561892979
1167694931167694932TC24GENIChomozygous561892980
1167694966167694967G-18GENIChomozygous705660225
1167695005167695006AG18GENIChomozygous561892981
1167695160167695161AC15GENIChomozygous561892982
1167695487167695488CT31GENIChomozygous561892983
1167695869167695870TTTGC19GENIChomozygous705660226
1167696105167696106TTC5GENIChomozygous705660227
1167696122167696128GCGCGC------2GENIChomozygous705660228
1167696136167696137AG4GENIChomozygous561892984
1167696221167696222G-11GENIChomozygous705660229
1167696375167696379CCAC----7GENIChomozygous705660230
1167696488167696489CT35GENIChomozygous561892985
1167697148167697149CCTCTA38GENIChomozygous705660231
1167697675167697676TC35GENIChomozygous559790045
1167697743167697744TC37GENIChomozygous559790046
1167697748167697749TG35GENIChomozygous559790047
1167697769167697770AT37GENIChomozygous559790048
1167697823167697824AG36GENIChomozygous559790049
1167697853167697854TC35GENIChomozygous559790050
1167698180167698181GT30GENIChomozygous559790051
1167698247167698248C-26GENIChomozygous705660232
1167698356167698357CT27GENIChomozygous559790052
1167698364167698365TC26GENIChomozygous559790053
1167698702167698703AG19GENIChomozygous559790054
1167699163167699164TG35GENIChomozygous559790055
1167699985167699986TA38GENIChomozygous559790056
1167700141167700142GA35GENIChomozygous561892986
1167700453167700454GA18GENIChomozygous559790057
1167700506167700507AG25GENIChomozygous559790058
1167700707167700708TC27GENIChomozygous559790059
1167701431167701432CT14GENIChomozygous559790060
1167701817167701818G-11GENIChomozygous705660233
1167702020167702021GA30GENIChomozygous559790061
1167702156167702157GC26GENIChomozygous559790062
1167702961167702962TC53GENIChomozygous559790063
1167703163167703164AG44GENIChomozygous559790064
1167703853167703854GA43GENIChomozygous559790065
1167704243167704244AC30GENIChomozygous559790066
1167704374167704375AC29GENIChomozygous559790067
1167704454167704455AT11GENIChomozygous559790068
1167704912167704913TC24GENIChomozygous561892987
1167704918167704922TGTG----28GENIChomozygous705660234
1167704927167704945GCGCGCGCACACACACAC------------------19GENICheterozygous705660237
1167704927167704941GCGCGCGCACACAC--------------19GENICpossibly homozygous705660238
1167705066167705067AC31GENIChomozygous559790069
1167705286167705287CT33GENIChomozygous559790070
1167705342167705343TC34GENIChomozygous559790071
1167705892167705893AG32GENIChomozygous559790072
1167706237167706238CT19GENIChomozygous561892988
1167707002167707003TG13GENIChomozygous561892989
1167707008167707009GT13GENIChomozygous561892990
1167707033167707034GA18GENIChomozygous559790073
1167707487167707488AAGTGTGTGT3GENIChomozygous705660239
1167707752167707753TC24GENIChomozygous561892991
1167708062167708063GA51GENIChomozygous559790074
1167708590167708591CG37GENIChomozygous561892992
1167711506167711507GA33GENIChomozygous559790075
1167713859167713860TC32GENIChomozygous561892993
1167714058167714061TGT---26GENIChomozygous705660242
1167714061167714062TTAACA26GENIChomozygous705660243
1167714183167714187AGAG----4GENIChomozygous705660245
1167714341167714342CCAA17GENIChomozygous705660249
1167714437167714443TCTCTC------4GENICheterozygous705660251
1167714673167714674AG26GENIChomozygous561892994
1167714748167714749GA26GENIChomozygous561892995
1167715729167715730TA28GENIChomozygous559790076
1167715832167715833GA29GENIChomozygous561892996
1167717440167717441CT35GENIChomozygous561892997
1167718384167718385TTTTTGTTTTG15GENIChomozygous705660253
1167719288167719289AATGTCTCTGTGTGTCCTTGTGTGTGTCTGCATGTGTTTCAATG28GENIChomozygous705660255
1167720073167720074GA25GENIChomozygous561892998
1167720799167720800TC31GENIChomozygous559790077
1167721495167721496AG30GENIChomozygous559790078
1167722672167722673CCT6GENIChomozygous705660256
1167722685167722686CCT9GENIChomozygous705660258
1167722868167722869AAGGACCCAGGGCTTCCCCTTCCACTG17GENIChomozygous705660259
1167723198167723199TC31GENIChomozygous561892999
1167723280167723281GA23GENIChomozygous561893000
1167724369167724370AG25GENIChomozygous559790079
1167725729167725730GA35GENIChomozygous561893001
1167726210167726211GA30GENIChomozygous561893002
1167726415167726416TA32GENIChomozygous559790080
1167727623167727624TG44GENIChomozygous561893003
1167728659167728660CT37GENIChomozygous561893004
1167728726167728727GA29GENIChomozygous559790081
1167729487167729489CC--10GENIChomozygous705660260
1167729605167729606AG27GENIChomozygous561893005
1167729689167729690AG29GENIChomozygous559790082
1167730017167730018GA23GENIChomozygous559790083
1167730240167730241GA46GENIChomozygous559790084
1167730295167730296AG45GENIChomozygous559790085
1167730683167730747CACACACACACACACACACACACACAGACACACACACACGCACACGCACACGCACACGCACAGA----------------------------------------------------------------6GENIChomozygous705660262
1167731166167731167CT30GENIChomozygous559790086
1167731848167731849GA35GENIChomozygous559790087
1167732113167732114AG16GENIChomozygous559790088
1167732282167732283AG21GENIChomozygous561893006
1167732589167732590CA31GENIChomozygous559790089
1167732692167732704TTATTTAAATCC------------21GENIChomozygous705660263
1167732833167732834AC48GENIChomozygous559790090
1167733352167733353CT25GENIChomozygous559790091
1167733550167733551GA31GENIChomozygous561893007
1167734205167734206TC17GENIChomozygous559790092
1167734605167734606TTACACACACAC18GENICheterozygous705660266
1167734605167734606TTACACACACACAC18GENICheterozygous705660267
1167734645167734646TC44GENIChomozygous559790093
1167734843167734857AGAGAGAGAGAGAG--------------5GENICheterozygous705660269
1167734940167734941TC15GENIChomozygous561893008
1167735093167735094AG25GENIChomozygous559790094
1167735514167735515GGA11GENIChomozygous705660271
1167736255167736256TC31GENIChomozygous559790095
1167736260167736261AC29GENIChomozygous559790096
1167736459167736460GA36GENIChomozygous559790097
1167736651167736652AG36GENIChomozygous559790098
1167737276167737277CA28GENIChomozygous559790099
1167737776167737777CT19GENIChomozygous559790100
1167737881167737882GC32GENIChomozygous559790101
1167737977167737978CG28GENIChomozygous559790102
1167738604167738605AG31GENIChomozygous559790103
1167738765167738766TC30GENIChomozygous559790104
1167738990167738991AG29GENIChomozygous559790105
1167739032167739033TC35GENIChomozygous559790106
1167739789167739790AC40GENICpossibly homozygous559790107
1167740107167740108TC32GENIChomozygous559790108
1167740108167740109GT32GENIChomozygous559790109
1167740346167740347CT22GENIChomozygous559790110
1167740483167740484TC25GENIChomozygous559790111
1167741002167741003GA42GENIChomozygous559790112
1167741461167741462CG34GENICpossibly homozygous559790113
1167741988167741989GA23GENIChomozygous559790114
1167742417167742418TC22GENIChomozygous559790115
1167742607167742608AG31GENIChomozygous559790116
1167743012167743013CG38GENIChomozygous559790117
1167743074167743075TC24GENIChomozygous559790118
1167745970167745976CACACA------9GENICheterozygous705660273
1167745972167745976CACA----9GENICheterozygous705660274
1167748314167748315AG39GENIChomozygous559790119
1167749175167749176CT34GENIChomozygous559790120
1167749261167749262CT28GENIChomozygous559790121
1167749677167749678CT30GENIChomozygous561893009
1167749678167749679AG30GENIChomozygous561893010
1167750185167750186TG39GENIChomozygous559790122
1167750186167750187GA39GENIChomozygous559790123
1167750327167750328AC37GENIChomozygous559790124
1167750434167750435TC30GENIChomozygous559790125
1167750704167750705GA35GENIChomozygous559790126
1167750931167750932CT30GENIChomozygous559790127
1167750946167750947TC27GENIChomozygous559790128
1167751051167751052AG36GENICpossibly homozygous559790129
1167751058167751059TG38GENIChomozygous559790130
1167751217167751218AG43GENIChomozygous559790131
1167751399167751400AG25GENIChomozygous561893011
1167751984167751985GA38GENIChomozygous561893012
1167751987167751988AG35GENIChomozygous561893013
1167752058167752059CT32GENIChomozygous559790132
1167752184167752185GT19GENIChomozygous559790133
1167752421167752422GA23GENIChomozygous559790134
1167752574167752575AG23GENIChomozygous559790135
1167753190167753191CT36GENIChomozygous561893014
1167753235167753236GA29GENIChomozygous561893015
1167753770167753771CA25GENIChomozygous559790136
1167753830167753831GT32GENIChomozygous559790137
1167753954167753955TC36GENIChomozygous559790138
1167754051167754052AG32GENIChomozygous559790139
1167754060167754061CT33GENIChomozygous559790140
1167754067167754068AG35GENIChomozygous559790141
1167754121167754122GGA8GENIChomozygous705660276
1167754477167754478GA39GENIChomozygous561893016
1167754754167754755CA47GENIChomozygous561893017
1167755053167755054AG39GENIChomozygous559790142
1167755255167755256TG31GENIChomozygous559790143
1167755547167755548TTGGCGTAGG35GENIChomozygous705660277
1167755880167755881GA24GENIChomozygous559790144
1167756074167756075CG36GENIChomozygous561893018
1167756089167756090CT35GENIChomozygous561893019
1167756329167756330GA31GENIChomozygous561893020
1167756650167756651TC28GENIChomozygous559790145
1167756655167756656GA28GENIChomozygous559790146
1167758096167758097GA27GENIChomozygous559790147
1167758102167758103TC26GENIChomozygous559790148
1167759488167759489GGA15GENICheterozygous705660278
1167759488167759489GGAA15GENICheterozygous705660279
1167759488167759489GGAAA15GENICheterozygous705660280
1167759925167759926TC32GENIChomozygous559790149
1167759951167759952AG29GENIChomozygous559790150
1167760084167760085TA35GENIChomozygous559790151
1167760599167760600GA34GENIChomozygous559790152
1167760901167760902AG26GENIChomozygous559790153
1167761057167761058GA25GENIChomozygous559790154
1167762175167762176AG34GENIChomozygous559790155
1167762510167762511AT28GENIChomozygous559790156
1167762845167762846AG35GENIChomozygous559790157
1167763501167763502AG38GENIChomozygous559790158
1167763790167763791AG26GENIChomozygous559790159
1167763969167763970CT30GENIChomozygous559790160
1167764276167764277TG31GENIChomozygous559790161
1167765558167765559AG24GENIChomozygous559790162
1167765595167765596CCT12GENICheterozygous705660282
1167766173167766174TG27GENIChomozygous559790163
1167766307167766308CT28GENIChomozygous559790164
1167766828167766829GC34GENIChomozygous559790165
1167767876167767877AG26GENIChomozygous559790166
1167768305167768306CCGTGTGT20GENIChomozygous705660285
1167768740167768741CA30GENIChomozygous559790167
1167768842167768843TG29GENIChomozygous559790168
1167769091167769092AAT8GENIChomozygous705660287
1167770282167770327TCCCCCTCCTCCTCTTCTTCCTCTTCCTCCTCTTCTTCCTCCCTT---------------------------------------------6GENIChomozygous705660288
1167770438167770439CT40GENIChomozygous559790169
1167771888167771889AG34GENIChomozygous559790170
1167773148167773149CT29GENIChomozygous559790171
1167773398167773399GA21GENIChomozygous559790172
1167773425167773426GA21GENIChomozygous561893021
1167773535167773536AC7GENIChomozygous559790173
1167773539167773540CT8GENIChomozygous561893022
1167773600167773604CACA----6GENICheterozygous705660290
1167775089167775090TC22GENIChomozygous559790174
1167777166167777167GA35GENIChomozygous561893023
1167777650167777656ACACAC------4GENICheterozygous705660294
1167777982167777983AG9GENIChomozygous559790175
1167779761167779762AG35GENIChomozygous561893024
1167779996167779997CCTTGTTG24GENIChomozygous705660295
1167780247167780248AG16GENIChomozygous559790176
1167780281167780282TC16GENIChomozygous561893025
1167781117167781118GA28GENIChomozygous559790177
1167782804167782805CT30GENIChomozygous561893026
1167782833167782859GTAAGGGAGAGAAGTGACTTCTGCAA--------------------------31GENIChomozygous705660296
1167783162167783163CT20GENIChomozygous561893027
1167783169167783170AG21GENIChomozygous561893028
1167783177167783178CT21GENIChomozygous561893029
1167783354167783355GA26GENIChomozygous561893030
1167783359167783360AG26GENIChomozygous559790178
1167783470167783471TA20GENIChomozygous561893031
1167783480167783481CT21GENIChomozygous561893032
1167784934167784935TTA26GENIChomozygous705660297
1167785248167785249CT50GENIChomozygous559790179
1167785351167785363AGAGAGAGAGAG------------10GENICheterozygous705660299
1167785353167785363AGAGAGAGAG----------10GENICheterozygous705660300
1167786486167786487GA40GENIChomozygous559790180
1167786500167786501C-38GENIChomozygous705660301
1167786519167786520AG38GENIChomozygous559790181
1167786689167786690CT36GENIChomozygous559790182
1167786880167786881CT14GENIChomozygous559790183
1167786927167786928TTGCCA11GENIChomozygous705660302
1167787343167787344CG27GENIChomozygous559790184
1167787557167787558GA35GENIChomozygous559790185
1167788038167788039GC37GENIChomozygous559790186
1167788087167788088CT31GENIChomozygous561893033
1167788251167788252GA20GENIChomozygous561893034
1167788289167788290CT19GENIChomozygous559790187
1167788379167788380AG17GENIChomozygous561893035
1167788394167788412TGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------15GENIChomozygous705660303
1167788471167788472CT25GENIChomozygous561893036
1167788703167788704GA29GENIChomozygous561893037
1167788752167788753GA26GENIChomozygous559790188
1167788960167788961AAAC6GENICheterozygous705660310
1167789025167789026AG27GENIChomozygous559790189
1167789213167789214TG38GENIChomozygous561893038
1167790859167790860GGAAGA35GENIChomozygous705660313
1167791246167791247CT42GENIChomozygous561893039
1167792341167792342AG30GENIChomozygous559790190
1167792848167792854ACAGAG------20GENIChomozygous705660314
1167793768167793769A-16GENIChomozygous705660316
1167794198167794199CG28GENIChomozygous561893040
1167794812167794813TG31GENIChomozygous559790191
1167795098167795099GT18GENIChomozygous559790192
1167795165167795169ACAC----2GENIChomozygous705660318
1167795228167795229TA14GENIChomozygous561893041
1167795253167795263ATATATATAT----------9GENIChomozygous705660320
1167795354167795355AG16GENIChomozygous559790193
1167795500167795501AAT17GENIChomozygous705660324
1167795676167795677GA16GENIChomozygous559790194
1167796022167796023TC32GENIChomozygous559790195
1167796181167796182A-41GENIChomozygous705660326
1167796594167796595C-2GENIChomozygous705660327
1167796977167796978TTCAAG22GENIChomozygous705660328
1167797082167797083CT11GENIChomozygous559790196
1167797144167797145CT20GENIChomozygous559790197
1167797213167797214A-6GENIChomozygous705660329
1167797285167797286CT12GENIChomozygous559790198
1167797800167797801TTTTTG12GENIChomozygous705660330
1167797839167797840AT29GENIChomozygous559790199
1167798187167798188TA27GENIChomozygous559790200
1167798467167798468CCTGGT11GENIChomozygous705660334
1167798762167798763GC21GENIChomozygous559790201
1167798932167798933AG23GENIChomozygous559790202
1167799039167799040TC40GENIChomozygous559790203
1167799315167799316AT23GENIChomozygous559790204
1167799692167799693GC36GENIChomozygous559790205
1167799899167799900AT8GENIChomozygous559790206
1167799956167799957G-4GENIChomozygous705660335
1167799988167799996AGAGAGAC--------22GENIChomozygous705660336
1167800321167800322CT25GENIChomozygous559790207
1167800354167800355AG29GENIChomozygous559790208
1167800456167800457GA34GENIChomozygous559790209
1167801360167801361AG24GENIChomozygous559790210
1167802638167802639AG29GENIChomozygous559790211
1167803305167803306TC45GENIChomozygous559790212
1167803400167803404TGTA----28GENIChomozygous705660337
1167803832167803833GC34GENIChomozygous559790213
1167804202167804203CT22GENIChomozygous559790214
1167804381167804401GAGGGAGGGAGGGAAGGAGG--------------------16GENIChomozygous705660338
1167804692167804693CT21GENIChomozygous559790215
1167804833167804834TTG20GENIChomozygous705660339
1167805329167805330CCT14GENICpossibly homozygous705660340
1167806831167806832TC21GENIChomozygous559790216
1167807434167807435CT19GENIChomozygous559790217
1167808144167808145A-18GENIChomozygous705660341
1167808179167808180TG20GENIChomozygous561893042
1167809659167809660AG32GENIChomozygous559790218
1167809792167809793AG17GENIChomozygous559790219
1167810471167810472TA21GENIChomozygous559790220
1167810622167810624GC--12GENIChomozygous705660342
1167810625167810638TCAATCTCTTTGC-------------15GENIChomozygous705660343
1167810714167810715CCTT4GENIChomozygous705660346
1167810739167810743TTTT----2GENIChomozygous705660347
1167811116167811117GA37GENIChomozygous559790221
1167811120167811121TC37GENIChomozygous559790222
1167811630167811631GC33GENIChomozygous559790223
1167811723167811724GGTA10GENICpossibly homozygous705660349
1167812062167812063AG32GENIChomozygous559790224
1167812800167812801TC20GENIChomozygous559790225
1167812859167812861AA--3GENIChomozygous705660351
1167812941167812942AC7GENIChomozygous559790226
1167813099167813100GA31GENIChomozygous559790227
1167813324167813325AG35GENIChomozygous559790228
1167814508167814509TC25GENIChomozygous559790229
1167814572167814573TTC24GENIChomozygous705660352
1167814985167814986AG49GENIChomozygous559790230
1167815027167815028AT52GENIChomozygous559790231
1167815300167815301AG36GENIChomozygous559790232
1167815647167815648TC49GENIChomozygous559790233
1167815792167815793GA49GENIChomozygous561893043
1167817033167817034GT46GENIChomozygous559790234
1167817275167817276AG46GENIChomozygous559790235
1167817444167817445AG43GENIChomozygous559790236
1167818363167818364CT41GENIChomozygous559790237
1167818644167818645CA35GENIChomozygous559790238
1167818823167818824AG26GENIChomozygous561893044
1167819054167819055CT27GENIChomozygous559790239
1167819942167819943A-31GENIChomozygous705660353
1167820563167820564CT20GENIChomozygous559790240
1167820628167820629CT34GENIChomozygous559790241
1167820904167820905TC21GENIChomozygous559790242
1167820968167820969GA11GENIChomozygous559790243
1167821055167821056CCA4GENIChomozygous705660354
1167821282167821283TA34GENIChomozygous559790244
1167821703167821704AC45GENIChomozygous559790245
1167822266167822267TA18GENIChomozygous559790246
1167822410167822411GA24GENIChomozygous559790247
1167822745167822746CT30GENIChomozygous559790248
1167822907167822908GA26GENIChomozygous559790249
1167822983167822984AG31GENIChomozygous561893045
1167824425167824429GTGT----35GENIChomozygous705660355
1167824553167824554GA61GENICpossibly homozygous559790250
1167824668167824670GT--50GENIChomozygous705660357
1167824851167824852CCATAT26GENIChomozygous705660358
1167825221167825222TTG13GENICpossibly homozygous705660360
1167825250167825251GA19GENIChomozygous559790251
1167825421167825422CT31GENIChomozygous561893046
1167825591167825592AG37GENIChomozygous559790252
1167826020167826021GA29GENIChomozygous561893047
1167826548167826549AG39GENIChomozygous559790253
1167828157167828158CT28GENIChomozygous561893048
1167829852167829853AAT27GENIChomozygous705660361
1167830726167830727CT29GENIChomozygous561893049
1167830967167830968TA23GENIChomozygous559790254
1167832105167832106TC22GENIChomozygous559790255
1167833746167833747TTACACACAC15GENIChomozygous705660365
1167834054167834055AG28GENIChomozygous559790256
1167834144167834145GA23GENIChomozygous561893050
1167834295167834296AG38GENIChomozygous559790257
1167835344167835345TC28GENIChomozygous559790258
1167835813167835814CT21GENIChomozygous561893051
1167836071167836072TC22GENIChomozygous559790259
1167837259167837260AG32GENIChomozygous559790260
1167837471167837472TTTTCAGTG40GENIChomozygous705660366
1167838701167838702TC33GENIChomozygous559790261
1167838766167838767AC34GENIChomozygous559790262
1167839684167839685A-8GENIChomozygous705660369
1167840080167840081AG27GENIChomozygous559790263
1167841048167841049GGA26GENIChomozygous705660371
1167843015167843017TT--19GENIChomozygous705660372
1167843096167843097TTTC13GENIChomozygous705660374
1167844724167844725TA25GENIChomozygous561893052
1167844725167844726TG26GENIChomozygous561893053
1167845425167845431ACACAC------13GENIChomozygous705660375
1167845747167845748G-32GENIChomozygous705660380
1167845954167845955GC33GENIChomozygous559790264
1167845957167845958C-31GENIChomozygous705660381
1167846006167846007TTTC23GENIChomozygous705660382
1167847468167847469GA40GENIChomozygous561893054
1167848581167848582GA33GENIChomozygous561893055
1167849799167849800GGCC9GENIChomozygous705660384
1167850309167850310TC39GENIChomozygous559790265
1167851888167851889AG30GENIChomozygous561893056
1167852127167852128GA33GENIChomozygous561893057
1167853704167853705CT29GENIChomozygous559790266
1167853917167853923ACACAC------27GENICpossibly homozygous705660385
1167853919167853923ACAC----27GENICheterozygous705660386
1167854048167854049CT37GENIChomozygous561893058
1167854109167854113CACA----35GENICheterozygous705660390
1167854111167854113CA--35GENICheterozygous705660391
1167855724167855725TC42GENIChomozygous559790267
1167856454167856456CA--11GENICpossibly homozygous705660396
1167856738167856739TA30GENIChomozygous561893059
1167856851167856852AATGTC17GENIChomozygous705660398
1167856944167856945G-12GENIChomozygous705660399
1167856955167856956TC12GENIChomozygous561893060
1167857315167857316CT29GENIChomozygous561893061
1167857944167857945GA23GENIChomozygous559790268
1167858000167858001CCTGTG3GENIChomozygous705660402
1167858289167858290GT39GENIChomozygous561893062
1167864014167864015TTGG7GENICpossibly homozygous705660404
1167864014167864015TTTG7GENICheterozygous705660405
1167865013167865014AG21GENIChomozygous561893063
1167867010167867011AG48GENIChomozygous561893064
1167868335167868336AG36GENIChomozygous559790269
1167868962167868963TTA24GENIChomozygous705660407
1167869435167869436CT37GENIChomozygous561893065
1167871509167871510GA29GENIChomozygous561893066
1167872311167872312GC32GENIChomozygous559790270
1167874730167874731TTACACACAC7GENIChomozygous705660410
1167875049167875059CACACACACA----------15GENIChomozygous705660412
1167875307167875308AAC19GENIChomozygous705660415
1167879110167879111T-1GENIChomozygous705660418
1167879200167879201AG21GENIChomozygous559790271
1167879885167879886CCGTGT6GENICheterozygous705660421
1167879885167879886CCGTGTGT6GENICheterozygous705660422
1167883155167883156CT24GENIChomozygous561893067
1167883271167883291GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------11GENIChomozygous705660424
1167885134167885135TC23GENIChomozygous559790272
1167885344167885348CACA----17GENICheterozygous705660428
1167885346167885348CA--17GENICheterozygous705660429
1167886356167886357CT30GENIChomozygous561893068
1167886827167886828TTAC5GENICheterozygous705660432
1167886827167886828TTACAC5GENICheterozygous705660433
1167887619167887620CT31GENIChomozygous561893069
1167888344167888345AAAC40GENICpossibly homozygous705660435
1167889114167889116CG--14GENIChomozygous705660436
1167889117167889136CGTCGTCGTCGTCGTCGTC-------------------16GENIChomozygous705660437
1167889765167889766GA19GENIChomozygous561893070
1167890227167890228CT25GENIChomozygous561893071
1167891215167891216CCTGTG11GENICheterozygous705660441
1167891215167891216CCTGTGTG11GENICpossibly homozygous705660442
1167892643167892644TTCTTCAGGGGCTGCCTTCCTTAC45GENIChomozygous705660444
1167893246167893247CT29GENIChomozygous561893072
1167894491167894492GA25GENIChomozygous561893073
1167895300167895301TG21GENIChomozygous559790273
1167895315167895316CT19GENIChomozygous561893074
1167895382167895383CT25GENIChomozygous561893075
1167895468167895469AC19GENIChomozygous559790274
1167895729167895730TTACA32GENIChomozygous705660445
1167895736167895737AAG30GENIChomozygous705660446
1167895802167895803AG28GENIChomozygous559790275
1167895845167895846TTA25GENIChomozygous705660447
1167896162167896163AAAT34GENIChomozygous705660449
1167896208167896209AG48GENIChomozygous559790276
1167896215167896216CCATG51GENIChomozygous705660450
1167896411167896412GC39GENIChomozygous559790277
1167896511167896516TTCAC-----24GENIChomozygous705660451
1167897287167897288TC24GENIChomozygous559790278
1167897609167897610TTTG20GENICpossibly homozygous705660452
1167897747167897748CG31GENIChomozygous559790279
1167897761167897762AG30GENIChomozygous559790280
1167897874167897882ACACACAC--------12GENIChomozygous705660453
1167898020167898021AC43GENIChomozygous559790281
1167898048167898049TC43GENIChomozygous559790282
1167898053167898054CT42GENIChomozygous559790283
1167898113167898114AAGAAAGCAAACAG40GENIChomozygous705660458
1167898598167898599GA26GENIChomozygous559790284
1167898920167898921GGT18GENIChomozygous705660459
1167899737167899738GA29GENIChomozygous561893076
1167899871167899872CA27GENIChomozygous559790285
1167899872167899873AG27GENIChomozygous559790286
1167900528167900529CT32GENIChomozygous559790287
1167900573167900574AG35GENIChomozygous559790288
1167900851167900852AG31GENIChomozygous559790289
1167901715167901731GTCTGTCTGTCTGTCT----------------19GENIChomozygous705660460
1167901904167901905AG36GENIChomozygous559790290
1167902754167902755CA22GENIChomozygous561893077
1167904550167904551CCT22GENIChomozygous705660464
1167906138167906139AG19GENIChomozygous559790291
1167906354167906355CA33GENIChomozygous559790292
1167907241167907242AAGGG9GENICheterozygous705660466
1167907249167907250GGGGT16GENICheterozygous705660467
1167907313167907314AG26GENIChomozygous559790293
1167909342167909343TTTGTTTG22GENICpossibly homozygous705660469
1167909624167909625CG58GENIChomozygous559790294
1167911358167911359AC36GENIChomozygous561893078
1167911879167911880TC30GENIChomozygous559790295
1167912025167912026AG30GENIChomozygous561893079
1167912678167912679T-20GENIChomozygous705660470
1167913915167913916CCTG7GENICpossibly homozygous705660475
1167914330167914331AAT36GENIChomozygous705660477
1167914543167914544CT27GENIChomozygous561893080
1167914543167914544C-27GENIChomozygous705660479
1167914723167914724GA37GENIChomozygous561893081
1167915489167915490GA28GENIChomozygous561893082
1167915572167915573TC13GENIChomozygous559790296
1167915695167915696CT30GENIChomozygous559790297
1167917884167917885GA41GENIChomozygous561893083
1167919018167919019CT14GENIChomozygous561893084
1167919194167919200TCTCTC------1GENIChomozygous705660482
1167921405167921406AG24GENIChomozygous559790298
1167921433167921434TC32GENIChomozygous559790299
1167922169167922170TC16GENIChomozygous559790300
1167922391167922392TC20GENIChomozygous559790301
1167924456167924459CCC---19GENIChomozygous705660484
1167924518167924520TT--17GENIChomozygous705660487
1167925368167925369TTACACAC5GENICheterozygous705660490
1167925368167925369TTACACACAC5GENICheterozygous705660491
1167925495167925496AG24GENIChomozygous559790302
1167926785167926786TTCCAGAATTAG31GENIChomozygous705660492
1167928628167928629CA43GENIChomozygous559790303
1167928999167929000TC43GENIChomozygous559790304
1167929033167929036TGC---35GENIChomozygous705660493
1167929036167929037AAC32GENIChomozygous705660494
1167929359167929360GA24GENIChomozygous561893085
1167930723167930724C-29GENIChomozygous705660495
1167931510167931528GTGTGTGAGAGAGAGAGA------------------12GENICheterozygous705660497
1167931717167931718GA35GENIChomozygous561893086
1167932158167932159AC21GENIChomozygous561893087
1167932670167932671A-26GENIChomozygous705660498
1167933022167933023CT24GENIChomozygous561893088
1167933023167933024GA25GENIChomozygous559790305
1167933065167933066CT27GENIChomozygous559790306
1167933084167933085TC22GENIChomozygous561893089
1167934315167934316TTCACACACACACACACACA13GENIChomozygous705660501
1167934706167934707AG34GENICpossibly homozygous559790307
1167934973167934974GGA22GENIChomozygous705660502
1167934984167934985GC24GENIChomozygous561893090
1167935415167935416AG34GENIChomozygous559790308
1167935508167935509AG33GENIChomozygous561893091
1167935571167935572AG26GENIChomozygous561893092
1167935810167935811AC26GENIChomozygous561893093
1167935896167935897AG34GENIChomozygous561893094
1167936278167936279CT39GENIChomozygous561893095
1167936560167936572TTTGTTTTTTGT------------23GENIChomozygous705660503
1167936826167936827GA39GENIChomozygous561893096
1167936846167936847AG38GENIChomozygous561893097
1167937232167937237CGAGG-----31GENIChomozygous705660505
1167937237167937238TTTA30GENIChomozygous705660506
1167937353167937354GA19GENIChomozygous561893098
1167937406167937407AG12GENIChomozygous559790309
1167937849167937858GCGTGTGTG---------7GENIChomozygous705660508
1167937871167937876TGTGT-----7GENICpossibly homozygous705660509
1167938073167938074A-37GENIChomozygous705660510
1167938134167938135GT37GENIChomozygous561893099
1167938294167938295TC44GENIChomozygous561893100
1167938748167938749AG20GENIChomozygous561893101
1167938762167938763CG14GENIChomozygous561893102
1167938772167938773AG11GENIChomozygous561893103
1167938785167938786CG17GENICheterozygous561893104
1167938795167938796GA16GENICheterozygous561893105
1167939233167939234CT24GENIChomozygous561893106
1167939469167939470TC25GENIChomozygous559790310
1167939583167939584CT25GENIChomozygous561893107
1167939647167939648G-35GENIChomozygous705660511
1167939859167939860CT32GENIChomozygous561893108
1167940187167940188CA37GENIChomozygous561893109
1167940585167940586GA43GENIChomozygous561893110
1167940785167940786C-31GENIChomozygous705660512
1167940983167940984AG36GENIChomozygous561893111
1167941556167941557CT28GENIChomozygous561893112
1167941813167941814AAT17GENIChomozygous705660513
1167942180167942202TCTCTCTCTGTCTCTGTCTCTC----------------------8GENICpossibly homozygous705660515
1167942231167942235CTCA----6GENICheterozygous705660518
1167942689167942690AC35GENIChomozygous561893113
1167942778167942779TC32GENIChomozygous561893114
1167943230167943231G-38GENIChomozygous705660519
1167943498167943499CG22GENIChomozygous561893115
1167943539167943540CA29GENIChomozygous561893116
1167943608167943618ACACACACAC----------12GENICheterozygous705660521
1167943610167943618ACACACAC--------12GENICheterozygous705660522
1167943993167943994GA25GENIChomozygous561893117
1167944410167944411AG27GENIChomozygous561893118
1167944482167944483AC31GENIChomozygous561893119
1167944518167944519CT24GENIChomozygous561893120
1167944556167944557TC16GENIChomozygous561893121
1167944608167944609GGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTA8GENIChomozygous705660523
1167944656167944657AG14GENIChomozygous561893122
1167945489167945490GA42GENIChomozygous559790311
1167945535167945536GC46GENIChomozygous559790312
1167945659167945660AG36GENIChomozygous559790313
1167946111167946112GA26GENIChomozygous559790314
1167946985167946986CT31GENIChomozygous559790315
1167947339167947340A-9GENIChomozygous705660524
1167947433167947452GGAAAAAAAAAAGAACCAA-------------------9GENICpossibly homozygous705660526
1167947950167947951GC23GENIChomozygous559790316
1167948362167948363GA35GENIChomozygous561893123
1167949758167949759AG24GENIChomozygous559790317
1167950469167950470CA22GENIChomozygous559790318
1167950839167950840CT16GENIChomozygous559790319
1167950997167950998GC19GENIChomozygous559790320
1167951702167951704CA--17GENICheterozygous705660528
1167951923167951924GA11GENIChomozygous559790321
1167951925167951926GA11GENIChomozygous559790322
1167951928167951937AAAAAAAAA---------7GENICheterozygous705660529
1167951929167951937AAAAAAAA--------7GENICheterozygous705660530
1167951930167951937AAAAAAA-------7GENICheterozygous705660531
1167952124167952125CT15GENIChomozygous559790323
1167952490167952491GA19GENIChomozygous559790324
1167952549167952550GA17GENIChomozygous559790325
1167952594167952595TC17GENIChomozygous559790326
1167952717167952718GA23GENIChomozygous561893124
1167952968167952969C-24GENIChomozygous705660532
1167952976167952977CT22GENIChomozygous559790327
1167953510167953511TC48GENIChomozygous559790328
1167953669167953670CT35GENIChomozygous561893125
1167953872167953873GA23GENIChomozygous559790329
1167953891167953892GT23GENIChomozygous559790330
1167953921167953922CA29GENIChomozygous559790331
1167954255167954256TG37GENIChomozygous559790332
1167954753167954754CT28GENIChomozygous559790333
1167955049167955050TC23GENIChomozygous559790334
1167955052167955053GA21GENIChomozygous559790335
1167955530167955531CT42GENIChomozygous559790336
1167955624167955625CT36GENIChomozygous559790337
1167956074167956075CT29GENIChomozygous561893126
1167956106167956107GA23GENIChomozygous559790338
1167956496167956497GA21GENIChomozygous559790339
1167957054167957055TTA30GENIChomozygous705660533
1167957271167957272C-31GENIChomozygous705660534
1167957309167957310GT28GENIChomozygous559790340
1167958858167958859GA42GENICpossibly homozygous559790341
1167959506167959507TC28GENIChomozygous559790342
1167959514167959515GA26GENIChomozygous561893127
1167959630167959631AG41GENIChomozygous559790343
1167959640167959641GA39GENIChomozygous559790344
1167959657167959658TC45GENIChomozygous559790345
1167959676167959677CT48GENIChomozygous559790346
1167959740167959741C-43GENIChomozygous705660535
1167960646167960647CA43GENIChomozygous561893128
1167960912167960913GA34GENIChomozygous561893129
1167961897167961898CT29GENIChomozygous561893130
1167962541167962542GA25GENIChomozygous559790347
1167963538167963539TTC9GENICpossibly homozygous705660537
1167963568167963569CT13GENIChomozygous561893131
1167963817167963818GA16GENIChomozygous561893132
1167963984167963985GA16GENIChomozygous561893133
1167965377167965378CT38GENIChomozygous561893134
1167965417167965418AT39GENIChomozygous559790348
1167965461167965462CT36GENIChomozygous561893135
1167965468167965469AG36GENIChomozygous559790349
1167965857167965858TC41GENIChomozygous559790350
1167965904167965905AG48GENIChomozygous559790351
1167966217167966218GA20GENIChomozygous559790352
1167966244167966245TC21GENIChomozygous561893136
1167966440167966441CCCA34GENIChomozygous705660538
1167966684167966685GA30GENIChomozygous561893137
1167967102167967145TGGATGGATGGATGATGGATGGATGGATGGATGGATGGATGGA-------------------------------------------33GENIChomozygous705660539
1167967225167967226AG33GENIChomozygous561893138
1167967227167967228AC32GENIChomozygous561893139
1167967427167967428CT31GENIChomozygous561893140
1167967520167967521AG20GENIChomozygous559790353
1167967731167967732GA36GENIChomozygous559790354
1167967869167967870GA34GENIChomozygous561893141
1167968148167968149CA31GENIChomozygous559790355
1167968322167968323AG26GENIChomozygous559790356
1167968407167968408CCGTGT6GENIChomozygous705660541
1167968476167968492TCTCTCTCTCTCTCTC----------------16GENIChomozygous705660545
1167968580167968581TC25GENIChomozygous559790357
1167968581167968582GA26GENICheterozygous561893142
1167968909167968910TC43GENIChomozygous559790358
1167968951167968979GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCGCGCGC----------------------------31GENICpossibly homozygous705660548
1167968991167968992GA38GENIChomozygous559790359
1167969047167969048GGTGTA64GENIChomozygous705660549
1167969227167969228TTA68GENIChomozygous705660550
1167969349167969350GA39GENIChomozygous559790360
1167969909167969910TA43GENIChomozygous559790361
1167971052167971053CCTGT22GENIChomozygous705660551
1167972161167972162AAT25GENIChomozygous705660552
1167973448167973449GA24GENIChomozygous561893143
1167973498167973502ACAC----4GENICheterozygous705660555
1167973764167973765GGAGGA14GENIChomozygous705660556
1167973841167973842AG15GENIChomozygous561893144
1167975247167975248TC38GENIChomozygous559790362
1167980072167980073GA43GENIChomozygous559790363
1167980181167980182CT31GENIChomozygous561893145
1167982380167982381AAGG4GENICheterozygous705660557
1167982380167982381AAGAGG4GENICheterozygous705660558
1167983101167983102GA38GENIChomozygous561893146
1167983285167983286GA39GENIChomozygous561893147
1167983770167983771AG30GENIChomozygous561893148
1167984351167984352TC12GENIChomozygous561893149
1167984377167984389TTATTATTATTA------------1GENIChomozygous705660560
1167985137167985138AG24GENIChomozygous561893150
1167985371167985376TCTCT-----2GENIChomozygous705660562
1167985416167985417CCAT15GENIChomozygous705660563
1167986087167986099GCACGTCCCCGG------------29GENIChomozygous705660564
1167986538167986539GA22GENIChomozygous561893151
1167986768167986769TG25GENIChomozygous559790364
1167986878167986879T-31GENIChomozygous705660565
1167987126167987127AG31GENIChomozygous561893152
1167987282167987283TC26GENIChomozygous561893153
1167987423167987424AG21GENIChomozygous561893154
1167987925167987926TTA51GENIChomozygous705660566
1167988090167988091CT31GENIChomozygous561893155
1167988145167988146GA37GENIChomozygous561893156
1167988161167988162AG34GENIChomozygous561893157
1167988322167988323CCG35GENIChomozygous705660567
1167988792167988793GC38GENIChomozygous561893158
1167988816167988817TC37GENIChomozygous561893159
1167989241167989242CT27GENIChomozygous561893160
1167989244167989245TC28GENIChomozygous561893161
1167990265167990266TC29GENIChomozygous561893162
1167990291167990292TA31GENIChomozygous561893163
1167990448167990449CT29GENIChomozygous561893164
1167990644167990645CT22GENIChomozygous561893165
1167990757167990758TTGA35GENIChomozygous705660568
1167991199167991200GA26GENIChomozygous561893166
1167991468167991469GT24GENIChomozygous561893167
1167991647167991648CT26GENIChomozygous561893168
1167991804167991805CT27GENIChomozygous561893169
1167991855167991856CT33GENIChomozygous561893170
1167991890167991891TC28GENIChomozygous561893171
1167992211167992212CT35GENIChomozygous561893172
1167992677167992678AG19GENIChomozygous561893173
1167993224167993225GA48GENIChomozygous561893174
1167993232167993233CT47GENIChomozygous561893175
1167993507167993508CT35GENIChomozygous561893176
1167993730167993731GT28GENIChomozygous561893177
1167994228167994229AG26GENIChomozygous561893178
1167994315167994316AC34GENIChomozygous561893179
1167994584167994585GGGGAC37GENIChomozygous705660569
1167994712167994713AG44GENIChomozygous561893180
1167994947167994948TC22GENIChomozygous561893181
1167995043167995044TC17GENIChomozygous561893182
1167995062167995063T-17GENIChomozygous705660570
1167995371167995372GA37GENIChomozygous561893183
1167995453167995454CG31GENIChomozygous561893184
1167995849167995850AC24GENIChomozygous561893185
1167995964167995965CG25GENIChomozygous561893186
1167996026167996027GC29GENIChomozygous561893187
1167996028167996029TA28GENIChomozygous561893188
1167996042167996043AG32GENIChomozygous561893189
1167996138167996139AG34GENIChomozygous561893190
1167996658167996659CA30GENIChomozygous561893191
1167997249167997250CT48GENIChomozygous561893192
1167997325167997326GA47GENIChomozygous561893193
1167997451167997452AG61GENIChomozygous561893194
1167997455167997456TA57GENIChomozygous559790365
1167997552167997553TC45GENIChomozygous561893195
1167997904167997906CC--15GENIChomozygous705660572
1167998056167998057AT23GENIChomozygous561893196
1167998119167998120GA26GENIChomozygous561893197
1167998262167998263TC36GENIChomozygous561893198
1167998288167998289TC28GENIChomozygous561893199
1167998421167998422AT31GENIChomozygous561893200
1167998479167998480AG24GENIChomozygous561893201
1167998631167998632GA32GENIChomozygous561893202
1167998770167998771CCT27GENIChomozygous705660574
1167999140167999142GA--23GENIChomozygous705660576
1167999255167999256CCA21GENIChomozygous705660578
1167999256167999257GT22GENIChomozygous561893203
1167999299167999300CT20GENIChomozygous561893204
1167999505167999506TC27GENIChomozygous561893205
1167999569167999570AG25GENIChomozygous561893206
1167999617167999618GT34GENIChomozygous561893207
1167999891167999894AAA---6GENIChomozygous705660579
1167999952167999953CCA18GENIChomozygous705660582
1167999953167999954CCACACACACACACACACACACA18GENIChomozygous705660583
1168000171168000172GA42GENIChomozygous561893208
1168000197168000198TA40GENIChomozygous561893209
1168000351168000352TC30GENIChomozygous561893210
1168000530168000531TC23GENIChomozygous559790366
1168000840168000841CT29GENIChomozygous561893211
1168000857168000858CT27GENIChomozygous561893212
1168001259168001260GT23GENIChomozygous561893213
1168001426168001427GT21GENIChomozygous561893214
1168001778168001779GA41GENIChomozygous561893215
1168001859168001860TA39GENIChomozygous561893216
1168002241168002242A-30GENIChomozygous705660584
1168002358168002359TC31GENIChomozygous561893217
1168002633168002634CCAA13GENICheterozygous705660587
1168003578168003579CT20GENIChomozygous561893218
1168004372168004378TGACGA------36GENIChomozygous705660589
1168004476168004477TC30GENIChomozygous561893219
1168004766168004767GA28GENIChomozygous561893220
1168004921168004922AG34GENIChomozygous559790367
1168005133168005134CCG26GENIChomozygous705660590
1168005176168005177TC22GENIChomozygous561893221
1168005296168005297TA16GENIChomozygous561893222
1168005355168005356C-14GENIChomozygous705660591
1168005358168005359CT15GENIChomozygous561893223
1168005629168005630TC37GENIChomozygous561893224
1168005673168005674GA33GENIChomozygous561893225
1168005701168005702GA34GENIChomozygous561893226
1168005802168005803CT37GENIChomozygous561893227
1168005819168005820CT35GENIChomozygous561893228
1168005849168005850TC26GENIChomozygous561893229
1168005941168005942TC32GENIChomozygous561893230
1168006157168006158AG20GENIChomozygous561893231
1168006280168006281AG31GENIChomozygous561893232
1168006421168006422CT28GENIChomozygous561893233
1168006432168006433AG29GENIChomozygous561893234
1168006812168006813CT35GENIChomozygous561893235
1168007657168007658TA27GENIChomozygous559790368
1168007816168007817GA18GENIChomozygous561893236
1168007896168007897GA26GENIChomozygous561893237
1168007926168007927TTTCGTGAG27GENIChomozygous705660592
1168008135168008136AT37GENIChomozygous561893238
1168008488168008489CG43GENIChomozygous561893239
1168008720168008721GT41GENIChomozygous561893240
1168008902168008903CT38GENIChomozygous561893241
1168009037168009038GA39GENIChomozygous561893242
1168009072168009073TA32GENIChomozygous561893243
1168009273168009274TTCA20GENICpossibly homozygous705660593
1168009968168009971GTC---44GENIChomozygous705660594
1168010214168010215TC28GENIChomozygous559790369
1168010332168010333TTTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGG9GENIChomozygous705660598
1168011424168011425AG31GENIChomozygous559790370
1168011902168011903AG32GENIChomozygous561893244
1168012021168012022CA35GENIChomozygous561893245
1168012971168012973AT--11GENIChomozygous705660599
1168012991168012992TTCACACACACACACACA8GENIChomozygous705660603
1168013074168013075TC19GENIChomozygous559790371
1168014007168014008AG31GENIChomozygous559790372
1168017777168017778AG27GENIChomozygous561893246
1168017790168017791GA25GENIChomozygous561893247
1168017824168017825AG26GENIChomozygous561893248
1168017852168017853CCAA27GENIChomozygous705660604
1168018414168018415CT42GENIChomozygous559790373
1168018415168018416AG43GENIChomozygous559790374
1168019341168019342CA26GENIChomozygous561893249
1168019629168019630GA27GENIChomozygous561893250
1168020471168020472GA32GENIChomozygous561893251
1168020761168020762CT32GENIChomozygous559790375
1168022253168022254CT36GENIChomozygous559790376
1168022506168022507TG21GENIChomozygous561893252
1168022620168022621CG10GENIChomozygous561893253
1168022890168022891TC30GENIChomozygous561893254
1168023265168023266GA19GENIChomozygous559790377
1168023321168023322AG11GENIChomozygous561893255
1168023710168023711AG34GENIChomozygous559790378
1168023823168023824CA26GENIChomozygous561893256
1168024062168024063GA41GENIChomozygous561893257
1168027062168027068CACACA------9GENIChomozygous705660605
1168029169168029170CT23GENIChomozygous559790379
1168029330168029331AG26GENIChomozygous561893258
1168029730168029731AG29GENIChomozygous559790380
1168030046168030047GGCACA10GENICheterozygous705660609
1168030046168030047GGCACACA10GENICpossibly homozygous705660610
1168030097168030098GA21GENIChomozygous561893259
1168030984168030985CT24GENIChomozygous561893260
1168031696168031706GTGTGTGTGT----------17GENICheterozygous705660613
1168031698168031706GTGTGTGT--------17GENICheterozygous705660614
1168033712168033713CCCCTT25GENIChomozygous705660615
1168033861168033862AT23GENIChomozygous561893261
1168033863168033864C-23GENIChomozygous705660616
1168036525168036526GA45GENIChomozygous559790381
1168037266168037267GA35GENIChomozygous561893262
1168038374168038375TTA16GENICheterozygous705660618
1168038375168038376A-16GENICheterozygous705660617
1168040086168040087TTCACACA8GENICheterozygous705660621
1168040086168040087TTCACACACA8GENICheterozygous705660622
1168042336168042348TCTGGGTGTATG------------20GENIChomozygous705660624
1168045882168045883GT36GENIChomozygous561893263
1168046512168046538TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG--------------------------16GENICheterozygous705660625
1168046514168046538TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------------16GENICpossibly homozygous705660626
1168048013168048017AGAG----9GENIChomozygous705660629
1168048033168048043AGAGAGACAG----------17GENIChomozygous705660630
1168048261168048263AC--23GENIChomozygous705660631
1168049248168049249AG25GENIChomozygous559790382
1168049655168049656AG15GENIChomozygous559790383
1168050578168050592GTGTGTGTGTGTGT--------------11GENICheterozygous705660634
1168050580168050592GTGTGTGTGTGT------------11GENICheterozygous705660635
1168052760168052761CCTGTG8GENIChomozygous705660638
1168053281168053282GT31GENIChomozygous561893264
1168058292168058293GT16GENIChomozygous561893265
1168059253168059254CA30GENIChomozygous561893266
1168059818168059819CT39GENIChomozygous561893267
1168062581168062599AGAGAGAGAGAGAGAGAG------------------14GENICheterozygous705660639
1168062583168062599AGAGAGAGAGAGAGAG----------------14GENICpossibly homozygous705660640
1168065495168065496CT34GENIChomozygous561893268
1168066149168066150TTAC17GENICheterozygous705660644
1168066149168066150TTACAC17GENICpossibly homozygous705660645
1168069046168069047GA23GENIChomozygous561893269
1168069591168069593TC--32GENIChomozygous705660646
1168076198168076199GA23GENIChomozygous559790384
1168076413168076414TG15GENIChomozygous559790385
1168077378168077380GG--18GENIChomozygous705660647
1168078318168078319CCAAA8GENICheterozygous705660650
1168078318168078319CCAAAA8GENICheterozygous705660651
1168078516168078517TTA9GENIChomozygous705660653
1168080467168080468GA19GENIChomozygous559790386
1168081489168081490GA45GENIChomozygous559790387
1168082572168082573CT32GENIChomozygous559790388
1168083412168083413TC29GENIChomozygous559790389
1168085862168085863CT29GENIChomozygous559790390
1168087393168087396TTT---14GENICheterozygous705660655
1168087394168087396TT--14GENICheterozygous705660656
1168087416168087417T-21GENICpossibly homozygous705660659
1168088877168088878AC18GENIChomozygous561893270
1168088903168088904GT15GENIChomozygous561893271
1168088904168088905TA16GENIChomozygous561893272
1168089171168089172CG44GENIChomozygous559790391
1168089421168089422TC29GENIChomozygous559790392
1168089688168089689GGAT28GENIChomozygous705660661
1168090340168090341T-11GENICheterozygous705660663
1168090962168090963CCTG8GENICheterozygous705660664
1168091386168091387AT13GENIChomozygous561893273
1168091400168091401AC11GENIChomozygous561893274
1168091402168091403TC11GENIChomozygous561893275
1168091412168091413CA7GENIChomozygous561893276
1168091418168091419AAC11GENIChomozygous705660665
1168091421168091422GA13GENIChomozygous561893277
1168091569168091570TC28GENIChomozygous559790393
1168092473168092474GA25GENIChomozygous559790394
1168092916168092918AA--8GENICheterozygous705660666
1168092917168092918A-8GENICheterozygous705660667
1168093009168093010TG20GENIChomozygous561893278
1168093009168093010T-20GENIChomozygous705660670
1168093038168093039TC27GENIChomozygous559790395
1168094461168094462CCT9GENICpossibly homozygous705660671
1168094549168094550GGT11GENICheterozygous705660672
1168094549168094550GGTT11GENICheterozygous705660673
1168094980168094981C-24GENIChomozygous705660675
1168095482168095483TC20GENIChomozygous561893279
1168095608168095609AG27GENIChomozygous561893280
1168096557168096558TC35GENIChomozygous559790396
1168096690168096691TC28GENIChomozygous561893281
1168097122168097123GA46GENIChomozygous561893282
1168097293168097294GA34GENIChomozygous561893283
1168097429168097430GA28GENIChomozygous561893284
1168097925168097926GA18GENIChomozygous559790397