chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1222617106222617107T-10GENICheterozygous712873900
1222618842222618843AG34GENIChomozygous573136300
1222621139222621140TTACAC22GENICheterozygous712873902
1222621139222621140TTACACACACAC22GENICpossibly homozygous712873903