chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,8097218,8097219,G,A,20,GENIC,homozygous,576184890 1,8097293,8097294,T,A,13,GENIC,homozygous,576184891 1,8097770,8097771,A,G,30,GENIC,homozygous,576184892 1,8097868,8097869,C,T,21,GENIC,homozygous,576184893 1,8097998,8097999,A,AG,20,GENIC,homozygous,714846111 1,8098247,8098248,G,A,22,GENIC,homozygous,576184894 1,8098519,8098520,A,G,25,GENIC,homozygous,576184895 1,8098560,8098561,G,T,17,GENIC,homozygous,576184896 1,8098628,8098629,A,G,19,GENIC,homozygous,576184897 1,8098636,8098637,A,G,19,GENIC,homozygous,576184898 1,8099179,8099180,A,G,15,GENIC,homozygous,576184899 1,8099295,8099300,TTTTT,-----,10,GENIC,heterozygous,714846112 1,8099296,8099300,TTTT,----,10,GENIC,heterozygous,714846113 1,8099413,8099414,T,C,18,GENIC,homozygous,576184900 1,8099848,8099849,A,C,16,GENIC,homozygous,576184901 1,8100014,8100015,A,G,25,GENIC,homozygous,576184902 1,8100043,8100044,G,-,26,GENIC,homozygous,714846114 1,8101139,8101140,T,A,27,GENIC,homozygous,576184903 1,8101560,8101561,T,TTAC,24,GENIC,homozygous,714846115 1,8101657,8101659,TC,--,19,GENIC,homozygous,714846116 1,8102582,8102583,C,CAGAG,14,GENIC,homozygous,714846117 1,8102652,8102653,C,CAGAGAGAGAGGCAGAGAAAG,15,GENIC,homozygous,714846119 1,8102688,8102689,G,GAGAGAGAGAGAGAGGC,8,GENIC,homozygous,714846121 1,8102828,8102829,C,T,18,GENIC,homozygous,576184904 1,8103293,8103294,G,A,21,GENIC,homozygous,576184905 1,8103595,8103596,C,T,24,GENIC,homozygous,576184906 1,8104728,8104739,CAAACCCTGGA,-----------,16,GENIC,homozygous,714846122 1,8105000,8105001,A,AGAGAGAGAGAGAGAGG,3,GENIC,homozygous,714846123 1,8105067,8105076,GGAGGGGAA,---------,3,GENIC,homozygous,714846124 1,8105080,8105081,A,G,4,GENIC,homozygous,603880086 1,8105291,8105292,C,T,16,GENIC,homozygous,576184907 1,8106297,8106298,C,T,16,GENIC,homozygous,576184908 1,8107463,8107464,T,G,26,GENIC,homozygous,576184909 1,8108197,8108198,A,C,22,GENIC,possibly homozygous,576184910 1,8108204,8108205,C,CAAA,22,GENIC,possibly homozygous,714846125 1,8108334,8108335,C,CAG,12,GENIC,homozygous,714846126 1,8108338,8108339,T,C,13,GENIC,homozygous,603880087 1,8108347,8108348,A,ACGCACGTG,14,GENIC,possibly homozygous,714846127 1,8108420,8108436,CACACACACACACACA,----------------,22,GENIC,homozygous,714846129 1,8108430,8108431,C,T,20,GENIC,homozygous,576184911 1,8108844,8108845,T,C,16,GENIC,homozygous,576184912 1,8110388,8110389,C,T,20,GENIC,homozygous,576184913 1,8111876,8111877,A,C,20,GENIC,homozygous,576184914 1,8112005,8112006,T,C,9,GENIC,homozygous,576184915 1,8112544,8112545,A,G,13,GENIC,homozygous,576184916 1,8112754,8112756,AT,--,21,GENIC,homozygous,714846130 1,8113269,8113270,T,C,22,GENIC,homozygous,576184917 1,8113363,8113364,T,G,23,GENIC,homozygous,576184918 1,8113380,8113381,T,A,25,GENIC,homozygous,576184919 1,8113413,8113414,T,G,30,GENIC,homozygous,576184920 1,8113417,8113418,C,A,33,GENIC,homozygous,576184921 1,8113425,8113426,A,G,32,GENIC,homozygous,576184922 1,8113436,8113437,C,T,30,GENIC,homozygous,576184923 1,8113513,8113514,G,A,26,GENIC,homozygous,576184924 1,8113562,8113563,A,G,24,GENIC,homozygous,576184925 1,8113575,8113576,G,A,22,GENIC,homozygous,576184926 1,8113650,8113651,C,A,13,GENIC,homozygous,576184927 1,8113679,8113680,C,T,11,GENIC,homozygous,576184928 1,8113682,8113683,T,G,13,GENIC,homozygous,603880088 1,8113697,8113698,T,C,17,GENIC,homozygous,576184929 1,8113724,8113725,G,A,20,GENIC,homozygous,576184930 1,8114002,8114003,T,G,21,GENIC,homozygous,576184931 1,8114057,8114058,C,T,23,GENIC,homozygous,576184932 1,8114110,8114111,G,A,22,GENIC,homozygous,576184933 1,8114310,8114311,C,T,32,GENIC,homozygous,576184934 1,8114364,8114365,C,A,19,GENIC,homozygous,576184935 1,8114395,8114396,C,T,21,GENIC,homozygous,576184936 1,8114452,8114453,C,T,35,GENIC,homozygous,576184937 1,8114846,8114847,G,T,33,GENIC,homozygous,576184938 1,8114960,8114961,C,T,26,GENIC,homozygous,576184939 1,8115091,8115092,A,G,28,GENIC,homozygous,576184940 1,8115356,8115357,A,G,19,GENIC,homozygous,576184941 1,8115584,8115585,T,TACAC,9,GENIC,heterozygous,714846131 1,8115584,8115585,T,TACACAC,9,GENIC,possibly homozygous,714846132 1,8116552,8116553,C,A,13,GENIC,homozygous,576184942 1,8116645,8116646,T,A,36,GENIC,homozygous,576184943 1,8116705,8116706,A,C,27,GENIC,homozygous,576184944 1,8116973,8116974,T,G,23,GENIC,homozygous,576184945 1,8117102,8117103,T,C,20,GENIC,homozygous,576184946 1,8117663,8117664,A,G,17,GENIC,homozygous,576184947 1,8117665,8117666,G,A,16,GENIC,homozygous,576184948 1,8117822,8117823,C,T,23,GENIC,homozygous,576184949 1,8117905,8117906,A,G,20,GENIC,homozygous,576184950 1,8118068,8118069,T,G,26,GENIC,homozygous,576184951 1,8118295,8118296,A,-,26,GENIC,homozygous,714846134 1,8118451,8118454,CAA,---,22,GENIC,homozygous,714846135 1,8118478,8118479,T,G,25,GENIC,homozygous,576184952 1,8118610,8118611,G,T,25,GENIC,homozygous,576184953 1,8118648,8118649,G,A,24,GENIC,homozygous,576184954 1,8118709,8118710,A,AATAGATAGGTAGATAG,13,GENIC,heterozygous,714846137 1,8118709,8118710,A,AATAGATAGGTAGATAGATAG,13,GENIC,possibly homozygous,714846138 1,8119043,8119044,A,G,26,GENIC,homozygous,576184955 1,8119121,8119122,T,C,22,GENIC,homozygous,576184956 1,8119124,8119125,T,G,23,GENIC,homozygous,576184957 1,8119133,8119135,TG,--,26,GENIC,homozygous,714846141 1,8119135,8119136,T,C,25,GENIC,homozygous,603880089 1,8119298,8119299,G,-,20,GENIC,homozygous,714846142 1,8119582,8119583,A,G,18,GENIC,homozygous,576184958 1,8119957,8119958,T,C,24,GENIC,homozygous,576184959 1,8120016,8120017,C,T,27,GENIC,homozygous,576184960 1,8120323,8120324,A,C,27,GENIC,homozygous,576184961 1,8120446,8120447,C,A,28,GENIC,homozygous,576184962 1,8120482,8120483,A,G,25,GENIC,homozygous,576184963 1,8120493,8120494,T,A,26,GENIC,homozygous,576184964 1,8121254,8121255,A,G,29,GENIC,homozygous,576184965 1,8121611,8121612,C,T,24,GENIC,homozygous,576184966 1,8121784,8121785,A,-,24,GENIC,homozygous,714846143 1,8121946,8121947,C,T,19,GENIC,homozygous,576184967 1,8122406,8122407,C,T,15,GENIC,homozygous,576184968 1,8123538,8123539,A,G,29,GENIC,homozygous,576184969 1,8123635,8123636,G,A,26,GENIC,homozygous,576184970 1,8123775,8123776,A,T,16,GENIC,homozygous,576184971 1,8124796,8124800,AAAC,----,15,GENIC,homozygous,714846144 1,8124827,8124828,A,G,23,GENIC,homozygous,576184972 1,8124835,8124836,C,T,24,GENIC,homozygous,576184973 1,8125053,8125054,C,T,18,GENIC,homozygous,576184974 1,8125202,8125203,T,-,25,GENIC,homozygous,714846145 1,8125322,8125323,G,GAA,8,GENIC,possibly homozygous,714846146 1,8125322,8125323,G,GAAA,8,GENIC,heterozygous,714846147 1,8125334,8125335,G,A,25,GENIC,homozygous,576184975 1,8125710,8125711,G,A,21,GENIC,homozygous,576184976 1,8125959,8125960,C,T,24,GENIC,homozygous,576184977 1,8125971,8125972,G,A,25,GENIC,homozygous,576184978 1,8125979,8125980,C,T,25,GENIC,homozygous,576184979 1,8126136,8126138,AA,--,32,GENIC,homozygous,714846148 1,8126138,8126139,A,G,31,GENIC,homozygous,603880090 1,8126215,8126217,AT,--,6,GENIC,homozygous,714846149 1,8126259,8126260,A,AG,7,GENIC,homozygous,714846150 1,8126260,8126261,A,AGAGAGAGAG,7,GENIC,homozygous,714846151 1,8126309,8126310,C,T,3,GENIC,homozygous,576184980 1,8126328,8126329,A,AC,2,GENIC,heterozygous,714846152 1,8126328,8126329,A,ACC,2,GENIC,heterozygous,714846153 1,8126632,8126633,A,T,27,GENIC,homozygous,576184981 1,8126732,8126733,T,G,16,GENIC,homozygous,576184982 1,8126757,8126758,A,T,18,GENIC,homozygous,576184983 1,8126786,8126787,C,T,20,GENIC,homozygous,576184984 1,8126793,8126794,T,G,19,GENIC,homozygous,603880091 1,8126799,8126800,A,AT,20,GENIC,homozygous,714846154 1,8126809,8126810,A,AC,20,GENIC,homozygous,714846155 1,8126918,8126919,A,C,29,GENIC,homozygous,576184985 1,8126926,8126927,T,A,25,GENIC,homozygous,576184986 1,8126947,8126948,A,G,25,GENIC,homozygous,576184987 1,8126992,8126993,C,T,16,GENIC,homozygous,576184988 1,8127072,8127073,A,G,22,GENIC,homozygous,576184989 1,8127128,8127129,G,C,22,GENIC,homozygous,576184990 1,8127164,8127165,G,A,21,GENIC,homozygous,576184991 1,8127281,8127282,C,A,21,GENIC,homozygous,576184992 1,8127315,8127316,G,GAA,15,GENIC,homozygous,714846156 1,8127404,8127406,GC,--,25,GENIC,homozygous,714846157 1,8127444,8127445,G,A,32,GENIC,homozygous,576184993 1,8127472,8127473,G,T,38,GENIC,homozygous,576184994 1,8127561,8127562,A,G,28,GENIC,homozygous,576184995 1,8127581,8127582,T,G,23,GENIC,homozygous,576184996 1,8127589,8127590,G,A,20,GENIC,homozygous,576184997 1,8127602,8127603,G,C,21,GENIC,homozygous,576184998 1,8127794,8127795,C,G,34,GENIC,homozygous,576184999 1,8127795,8127796,C,A,34,GENIC,homozygous,576185000 1,8128122,8128123,A,G,24,GENIC,homozygous,576185001 1,8128132,8128133,G,A,25,GENIC,homozygous,576185002 1,8128841,8128842,T,C,18,GENIC,homozygous,603880092 1,8129253,8129254,A,G,22,GENIC,homozygous,576185003 1,8129389,8129390,C,-,14,GENIC,homozygous,714846158 1,8129857,8129858,T,G,11,GENIC,homozygous,576185004 1,8130194,8130198,TGAA,----,12,GENIC,homozygous,714846159 1,8130386,8130387,G,A,30,GENIC,homozygous,576185005 1,8130817,8130818,A,-,27,GENIC,homozygous,714846160 1,8131865,8131866,A,G,19,GENIC,homozygous,576185006 1,8132043,8132044,C,T,41,GENIC,homozygous,576185007 1,8132221,8132222,A,G,27,GENIC,homozygous,576185008 1,8132561,8132562,T,C,26,GENIC,homozygous,576185009 1,8132669,8132670,C,G,38,GENIC,homozygous,576185010 1,8132921,8132922,T,C,27,GENIC,homozygous,576185011 1,8132945,8132946,G,A,25,GENIC,homozygous,576185012 1,8133083,8133084,C,G,25,GENIC,homozygous,576185013 1,8133200,8133201,T,C,39,GENIC,homozygous,576185014 1,8133856,8133857,A,T,25,GENIC,homozygous,576185015 1,8133939,8133940,T,C,23,GENIC,homozygous,576185016 1,8134445,8134446,A,-,23,GENIC,homozygous,714846161 1,8134978,8134979,C,T,26,GENIC,homozygous,576185017 1,8135327,8135328,A,G,26,GENIC,homozygous,576185018 1,8136184,8136185,A,-,14,GENIC,heterozygous,714846162 1,8136691,8136692,C,T,19,GENIC,homozygous,576185019 1,8137464,8137465,C,T,22,GENIC,homozygous,576185020 1,8137482,8137483,T,G,25,GENIC,homozygous,576185021 1,8138259,8138260,C,CT,7,GENIC,possibly homozygous,714846163 1,8138395,8138396,T,C,17,GENIC,homozygous,576185022 1,8139450,8139451,T,A,19,GENIC,homozygous,576185023 1,8139493,8139494,A,G,21,GENIC,homozygous,576185024 1,8139546,8139547,A,G,20,GENIC,homozygous,576185025 1,8140078,8140082,CCAA,----,17,GENIC,homozygous,714846164 1,8140563,8140564,G,-,28,GENIC,homozygous,714846165 1,8140649,8140650,C,T,19,GENIC,homozygous,576185026 1,8140658,8140659,G,A,17,GENIC,homozygous,576185027 1,8140662,8140663,G,A,18,GENIC,homozygous,576185028 1,8140907,8140908,A,G,21,GENIC,homozygous,576185029 1,8140921,8140925,AGGG,----,21,GENIC,homozygous,714846166 1,8141016,8141017,C,T,18,GENIC,homozygous,576185030 1,8141061,8141062,G,A,17,GENIC,homozygous,576185031 1,8141390,8141391,A,G,19,GENIC,homozygous,576185032 1,8142417,8142418,A,ACTCTCT,4,GENIC,heterozygous,714846167 1,8142417,8142418,A,ACACTCTCT,4,GENIC,heterozygous,714846168 1,8142429,8142430,A,G,16,GENIC,homozygous,576185033 1,8142664,8142665,C,CA,28,GENIC,homozygous,714846169 1,8142676,8142677,A,T,31,GENIC,homozygous,576185034 1,8142686,8142687,C,T,35,GENIC,homozygous,576185035 1,8142694,8142696,AT,--,35,GENIC,homozygous,714846170 1,8142697,8142699,CA,--,34,GENIC,homozygous,714846171 1,8142710,8142711,T,C,37,GENIC,homozygous,576185036 1,8142778,8142779,C,T,26,GENIC,homozygous,576185037 1,8142779,8142780,T,G,26,GENIC,homozygous,576185038 1,8142837,8142838,A,C,16,GENIC,homozygous,576185039 1,8142889,8142890,A,C,16,GENIC,homozygous,576185040 1,8142959,8142960,C,CAGAG,26,GENIC,homozygous,714846172 1,8142968,8142969,C,T,29,GENIC,homozygous,603880093 1,8143000,8143001,G,A,30,GENIC,homozygous,576185041 1,8143064,8143065,G,A,32,GENIC,homozygous,576185042 1,8143070,8143071,C,A,37,GENIC,homozygous,576185043 1,8143478,8143479,C,T,15,GENIC,homozygous,576185044 1,8143503,8143504,A,AAACGGGAAGG,19,GENIC,homozygous,714846173 1,8143527,8143528,T,A,19,GENIC,homozygous,576185045 1,8143664,8143665,T,C,24,GENIC,homozygous,576185046 1,8143789,8143790,G,A,21,GENIC,homozygous,576185047 1,8143980,8143981,G,T,25,GENIC,homozygous,576185048 1,8144198,8144199,C,T,20,GENIC,homozygous,576185049 1,8144231,8144232,C,T,20,GENIC,homozygous,576185050 1,8144291,8144292,C,T,22,GENIC,homozygous,576185051 1,8144493,8144494,G,A,17,GENIC,homozygous,576185052 1,8145115,8145116,C,T,16,GENIC,homozygous,576185053 1,8145211,8145212,A,G,17,GENIC,homozygous,576185054 1,8145372,8145373,C,T,18,GENIC,homozygous,576185055 1,8145378,8145379,A,G,18,GENIC,homozygous,576185056 1,8145407,8145408,C,T,17,GENIC,homozygous,576185057 1,8145412,8145413,A,G,18,GENIC,homozygous,576185058 1,8145558,8145559,A,G,20,GENIC,homozygous,576185059 1,8145603,8145604,G,A,26,GENIC,homozygous,576185060 1,8145612,8145613,T,G,24,GENIC,homozygous,576185061 1,8146150,8146151,A,G,23,GENIC,homozygous,576185062 1,8146371,8146372,T,C,26,GENIC,homozygous,576185063 1,8146420,8146421,T,C,26,GENIC,homozygous,576185064 1,8146632,8146633,C,T,20,GENIC,homozygous,576185065 1,8147112,8147113,G,A,22,GENIC,homozygous,576185066 1,8147568,8147569,G,GA,18,GENIC,heterozygous,714846175 1,8148603,8148604,G,C,23,GENIC,homozygous,576185067 1,8148779,8148780,C,T,25,GENIC,homozygous,576185068 1,8149421,8149422,A,G,28,GENIC,homozygous,576185069 1,8149565,8149566,A,G,37,GENIC,homozygous,576185070 1,8149589,8149590,G,GACTT,35,GENIC,homozygous,714846176 1,8150042,8150043,C,T,15,GENIC,homozygous,576185071 1,8150141,8150142,G,A,26,GENIC,homozygous,576185072 1,8150376,8150377,G,A,19,GENIC,homozygous,576185073 1,8151161,8151162,A,G,18,GENIC,homozygous,576185074 1,8151287,8151288,A,T,18,GENIC,homozygous,576185075 1,8151338,8151360,ATATATATATATATATATATAT,----------------------,11,GENIC,homozygous,714846177 1,8151530,8151531,A,G,25,GENIC,homozygous,576185076 1,8152636,8152637,C,CT,8,GENIC,homozygous,714846179 1,8152655,8152656,T,-,9,GENIC,possibly homozygous,714846180 1,8152737,8152738,C,T,9,GENIC,homozygous,576185077 1,8152791,8152792,C,CTTCCCATTACTGCCCTCCCCGCAACAATCACTTTCA,7,GENIC,homozygous,714846181 1,8153110,8153111,T,-,16,GENIC,homozygous,714846182 1,8153528,8153529,A,G,16,GENIC,homozygous,576185078 1,8153873,8153874,C,A,26,GENIC,homozygous,576185079 1,8154190,8154191,G,A,22,GENIC,homozygous,576185080 1,8155368,8155369,C,T,19,GENIC,homozygous,576185081 1,8155525,8155526,C,T,26,GENIC,homozygous,603880094 1,8155666,8155667,C,T,18,GENIC,homozygous,576185082 1,8156089,8156090,G,A,20,GENIC,homozygous,576185083 1,8157395,8157398,AAA,---,13,GENIC,heterozygous,714846183 1,8157397,8157398,A,-,13,GENIC,heterozygous,714846184 1,8157412,8157413,A,-,15,GENIC,possibly homozygous,714846185 1,8157829,8157830,A,C,16,GENIC,homozygous,576185084 1,8157996,8157997,A,G,20,GENIC,homozygous,576185085 1,8158083,8158084,T,-,20,GENIC,homozygous,714846186 1,8158277,8158278,C,T,11,GENIC,homozygous,576185086 1,8158281,8158282,A,T,10,GENIC,homozygous,576185087 1,8158360,8158361,C,T,24,GENIC,homozygous,576185088 1,8158634,8158635,G,A,17,GENIC,homozygous,576185089 1,8158639,8158640,C,A,16,GENIC,homozygous,576185090 1,8160835,8160836,T,C,19,GENIC,homozygous,576185091 1,8161586,8161587,A,G,21,GENIC,homozygous,576185092 1,8164402,8164410,ATATAGAG,--------,8,GENIC,heterozygous,714846187 1,8164404,8164412,ATAGAGAG,--------,7,GENIC,heterozygous,714846188 1,8164435,8164436,T,TACACACACAC,4,GENIC,heterozygous,714846189 1,8164435,8164436,T,TACACACACACAC,4,GENIC,heterozygous,714846190 1,8165050,8165051,G,A,30,GENIC,homozygous,576185093 1,8165924,8165925,G,A,20,GENIC,homozygous,576185094 1,8166049,8166050,G,A,14,GENIC,homozygous,576185095 1,8166071,8166072,A,AGTGTGT,5,GENIC,homozygous,714846192 1,8166225,8166226,A,G,26,GENIC,homozygous,576185096 1,8166274,8166275,T,-,23,GENIC,homozygous,714846193 1,8166294,8166296,TT,--,16,GENIC,heterozygous,714846194 1,8166295,8166296,T,-,16,GENIC,heterozygous,714846195 1,8166405,8166406,G,A,20,GENIC,homozygous,576185097 1,8166493,8166494,G,A,25,GENIC,homozygous,576185098 1,8166725,8166726,C,T,23,GENIC,homozygous,576185099 1,8166804,8166805,T,C,21,GENIC,homozygous,576185100 1,8166823,8166824,G,A,22,GENIC,homozygous,576185101 1,8166859,8166860,T,-,25,GENIC,homozygous,714846196 1,8166906,8166907,A,C,23,GENIC,homozygous,576185102 1,8167033,8167034,A,C,11,GENIC,homozygous,576185103 1,8167062,8167063,T,C,10,GENIC,homozygous,576185104 1,8167334,8167335,G,A,24,GENIC,homozygous,576185105 1,8168895,8168896,A,G,21,GENIC,homozygous,576185106 1,8169471,8169479,ACACAGAC,--------,20,GENIC,homozygous,714846197 1,8169497,8169509,ACACACACACAC,------------,24,GENIC,homozygous,714846199 1,8169528,8169529,C,T,23,GENIC,homozygous,576185107 1,8169929,8169930,G,A,12,GENIC,homozygous,576185108 1,8170056,8170057,A,AGCGAAGT,26,GENIC,homozygous,714846200 1,8170260,8170261,C,A,28,GENIC,homozygous,576185109 1,8170288,8170289,C,CTG,30,GENIC,possibly homozygous,714846201 1,8170365,8170366,T,A,25,GENIC,homozygous,576185110 1,8171110,8171111,A,G,33,GENIC,homozygous,576185111 1,8171128,8171129,C,T,29,GENIC,homozygous,576185112 1,8171157,8171158,T,C,28,GENIC,homozygous,576185113 1,8171313,8171314,G,A,20,GENIC,homozygous,576185114 1,8171349,8171350,G,A,23,GENIC,homozygous,576185115 1,8171602,8171603,C,T,20,GENIC,homozygous,576185116 1,8171634,8171638,CTTC,----,17,GENIC,homozygous,714846202 1,8172112,8172113,G,C,28,GENIC,homozygous,576185117 1,8172114,8172115,C,T,29,GENIC,homozygous,576185118 1,8172269,8172270,C,T,35,GENIC,homozygous,576185119 1,8172417,8172418,A,G,23,GENIC,homozygous,576185120 1,8172933,8172934,G,-,25,GENIC,homozygous,714846203 1,8173601,8173602,A,-,8,GENIC,homozygous,714846204 1,8173930,8173931,A,-,11,GENIC,homozygous,714846205 1,8174004,8174008,ACAC,----,9,GENIC,heterozygous,714846206 1,8174006,8174008,AC,--,9,GENIC,possibly homozygous,714846207 1,8174045,8174053,CACACACT,--------,10,GENIC,homozygous,714846208 1,8174825,8174826,T,C,19,GENIC,homozygous,576185121 1,8174960,8174961,C,T,20,GENIC,homozygous,576185122 1,8175402,8175403,C,T,22,GENIC,homozygous,576185123 1,8175403,8175404,A,G,23,GENIC,homozygous,576185124 1,8175624,8175625,T,TTCTCTCTCTC,2,GENIC,homozygous,714846211 1,8175779,8175780,A,G,28,GENIC,homozygous,576185125 1,8175978,8175979,A,G,13,GENIC,homozygous,576185126 1,8176486,8176487,G,A,21,GENIC,homozygous,576185127 1,8177419,8177421,AT,--,19,GENIC,homozygous,714846212 1,8178008,8178009,G,A,27,GENIC,homozygous,576185128 1,8178684,8178685,C,T,27,GENIC,homozygous,576185129 1,8178924,8178925,G,A,24,GENIC,homozygous,576185130 1,8179249,8179250,A,G,28,GENIC,homozygous,576185131 1,8181734,8181738,GGAA,----,9,GENIC,homozygous,714846213 1,8181785,8181786,G,GGAGAGAGA,3,GENIC,homozygous,714846214 1,8181820,8181821,G,GAGAAAGAAAGAA,13,GENIC,homozygous,714846216 1,8182072,8182073,G,T,17,GENIC,homozygous,576185132 1,8182150,8182151,C,CT,9,GENIC,heterozygous,714846220 1,8182612,8182613,T,TA,21,GENIC,homozygous,714846222 1,8182799,8182800,C,T,21,GENIC,homozygous,576185133 1,8182840,8182842,AA,--,14,GENIC,homozygous,714846224 1,8182892,8182893,C,T,19,GENIC,homozygous,576185134 1,8182940,8182941,G,A,26,GENIC,homozygous,576185135 1,8183505,8183506,A,-,13,GENIC,homozygous,714846225 1,8183560,8183562,TA,--,7,GENIC,heterozygous,714846226 1,8183591,8183592,T,A,9,GENIC,homozygous,603880095 1,8183614,8183615,G,GACACAC,1,GENIC,homozygous,714846228 1,8183671,8183673,AA,--,2,GENIC,homozygous,714846229 1,8183989,8184003,AAAAAAAAAAAAAG,--------------,15,GENIC,homozygous,714846230 1,8184002,8184003,G,GTT,14,GENIC,homozygous,714846231 1,8184248,8184249,T,A,25,GENIC,homozygous,576185136 1,8184373,8184374,T,G,25,GENIC,homozygous,576185137 1,8184558,8184559,T,C,20,GENIC,homozygous,576185138 1,8185384,8185385,G,A,26,GENIC,homozygous,576185139 1,8185388,8185389,G,A,24,GENIC,homozygous,576185140 1,8185680,8185681,A,G,26,GENIC,homozygous,576185141 1,8187341,8187342,T,C,19,GENIC,homozygous,603880096 1,8187398,8187416,CACACACACACACACACA,------------------,13,GENIC,homozygous,714846233 1,8187770,8187771,A,G,13,GENIC,homozygous,576185142 1,8188766,8188767,A,C,13,GENIC,homozygous,576185143 1,8188965,8188966,C,T,18,GENIC,homozygous,576185144 1,8189264,8189265,A,G,18,GENIC,homozygous,576185145 1,8189320,8189321,T,C,15,GENIC,homozygous,576185146 1,8189478,8189479,C,CA,18,GENIC,homozygous,714846234 1,8190025,8190026,T,-,21,GENIC,homozygous,714846235 1,8190045,8190046,T,A,17,GENIC,homozygous,576185147 1,8190164,8190165,G,A,9,GENIC,homozygous,576185148 1,8190238,8190239,G,A,13,GENIC,homozygous,576185149 1,8190253,8190254,G,T,14,GENIC,homozygous,576185150 1,8190418,8190419,T,C,13,GENIC,homozygous,576185151 1,8190518,8190519,T,C,14,GENIC,homozygous,576185152 1,8190584,8190585,T,C,19,GENIC,homozygous,576185153 1,8190789,8190790,T,-,13,GENIC,homozygous,714846236 1,8190912,8190913,A,-,11,GENIC,possibly homozygous,714846237 1,8191020,8191021,C,T,10,GENIC,homozygous,576185154 1,8191034,8191035,G,A,8,GENIC,homozygous,576185155 1,8191048,8191049,T,C,7,GENIC,homozygous,603880097 1,8191079,8191080,G,GA,6,GENIC,homozygous,714846238 1,8191107,8191108,T,C,5,GENIC,homozygous,576185156 1,8191132,8191133,G,C,8,GENIC,homozygous,576185157 1,8191214,8191215,T,TG,1,GENIC,homozygous,714846239 1,8191375,8191376,A,AAC,8,GENIC,homozygous,714846240 1,8191791,8191809,GTGTGTGTGTGTGTGTGT,------------------,1,GENIC,homozygous,714846241 1,8191892,8191893,C,T,3,GENIC,homozygous,576185158 1,8192040,8192041,G,A,8,GENIC,homozygous,576185159 1,8192907,8192908,G,A,15,GENIC,homozygous,576185160 1,8192934,8192935,T,C,15,GENIC,homozygous,576185161 1,8193095,8193096,G,C,29,GENIC,homozygous,576185162 1,8193514,8193515,C,CACA,20,GENIC,homozygous,714846242 1,8193516,8193517,C,A,19,GENIC,homozygous,603880098 1,8193521,8193540,CAATAATAATAATAATAAT,-------------------,22,GENIC,homozygous,714846243 1,8194388,8194389,G,A,25,GENIC,homozygous,576185163 1,8194585,8194586,G,C,32,GENIC,homozygous,603880099 1,8194586,8194587,G,A,32,GENIC,homozygous,603880100 1,8194587,8194588,T,C,32,GENIC,homozygous,603880101 1,8203486,8203487,A,G,6,GENIC,homozygous,576185164 1,8203759,8203760,A,AAAGAAAGAAAGGAAGGAAGG,2,GENIC,homozygous,714846245 1,8203956,8203957,T,C,15,GENIC,homozygous,576185165 1,8204040,8204041,C,T,14,GENIC,homozygous,576185166 1,8204530,8204531,T,C,33,GENIC,homozygous,576185167 1,8204955,8204956,C,T,14,GENIC,homozygous,576185168 1,8205032,8205033,A,ACCTCTC,9,GENIC,homozygous,714846246 1,8205068,8205069,C,-,13,GENIC,homozygous,714846247 1,8205241,8205242,A,T,7,GENIC,homozygous,603880102 1,8205243,8205244,T,-,5,GENIC,homozygous,714846248 1,8205299,8205300,A,G,24,GENIC,homozygous,576185169 1,8205620,8205621,T,-,12,GENIC,homozygous,714846249 1,8205702,8205703,G,A,18,GENIC,homozygous,576185170 1,8205935,8205936,T,TG,12,GENIC,homozygous,714846250 1,8205939,8205940,T,G,14,GENIC,homozygous,576185171 1,8205947,8205948,T,G,15,GENIC,homozygous,603880103 1,8205949,8205950,C,G,14,GENIC,homozygous,576185172 1,8206184,8206185,G,A,20,GENIC,homozygous,576185173 1,8206331,8206332,G,A,12,GENIC,homozygous,576185174 1,8206332,8206333,G,A,12,GENIC,homozygous,576185175 1,8206521,8206522,T,C,24,GENIC,homozygous,576185176 1,8206573,8206574,A,G,24,GENIC,homozygous,576185177 1,8206977,8206982,TTTTT,-----,17,GENIC,homozygous,714846252 1,8207032,8207034,AA,--,12,GENIC,homozygous,714846253 1,8207082,8207083,A,G,13,GENIC,homozygous,576185178 1,8207410,8207411,G,T,24,GENIC,homozygous,576185179 1,8207450,8207451,C,T,26,GENIC,homozygous,576185180 1,8207464,8207465,A,G,21,GENIC,homozygous,576185181 1,8207468,8207469,A,T,18,GENIC,homozygous,603880104 1,8207472,8207473,G,T,18,GENIC,homozygous,576185182 1,8207545,8207546,A,C,11,GENIC,homozygous,576185183 1,8207554,8207555,G,C,12,GENIC,homozygous,576185184 1,8207577,8207578,C,A,15,GENIC,homozygous,576185185 1,8207636,8207637,G,A,20,GENIC,homozygous,576185186 1,8207689,8207690,A,G,18,GENIC,homozygous,576185187 1,8207731,8207732,A,G,22,GENIC,homozygous,576185188 1,8207749,8207750,A,G,26,GENIC,homozygous,576185189 1,8207774,8207775,T,G,28,GENIC,homozygous,576185190 1,8208054,8208055,C,T,20,GENIC,homozygous,576185191 1,8208060,8208061,C,T,23,GENIC,homozygous,576185192 1,8208081,8208082,C,T,22,GENIC,homozygous,576185193 1,8208088,8208089,T,C,21,GENIC,homozygous,576185194 1,8208117,8208118,T,C,14,GENIC,homozygous,576185195 1,8208168,8208169,C,T,15,GENIC,homozygous,576185196 1,8208171,8208172,C,T,14,GENIC,homozygous,576185197 1,8208186,8208187,A,G,16,GENIC,homozygous,576185198 1,8208200,8208201,T,C,16,GENIC,homozygous,576185199 1,8208239,8208240,A,G,8,GENIC,homozygous,603880105 1,8208241,8208242,C,T,8,GENIC,homozygous,603880106 1,8208244,8208245,T,C,8,GENIC,homozygous,603880107 1,8208247,8208248,A,C,8,GENIC,homozygous,603880108 1,8208248,8208249,G,A,8,GENIC,homozygous,603880109 1,8208266,8208267,T,A,9,GENIC,homozygous,603880110 1,8208283,8208284,G,T,9,GENIC,homozygous,603880111 1,8208348,8208349,T,C,15,GENIC,homozygous,603880112 1,8208351,8208352,T,C,16,GENIC,homozygous,603880113 1,8208498,8208499,A,C,6,GENIC,homozygous,576185200 1,8208517,8208518,T,C,6,GENIC,homozygous,603880114 1,8208526,8208527,T,A,5,GENIC,homozygous,603880115 1,8208535,8208536,C,CA,1,GENIC,homozygous,714846256 1,8208537,8208538,A,ACACGCACACGCACACGCACACGCACACGCACACGCACACAC,1,GENIC,homozygous,714846258 1,8208558,8208559,C,T,7,GENIC,homozygous,603880116 1,8208581,8208582,C,T,9,GENIC,homozygous,576185201 1,8208604,8208605,G,A,11,GENIC,homozygous,576185202 1,8208631,8208632,A,C,12,GENIC,homozygous,576185203 1,8208671,8208672,G,C,15,GENIC,homozygous,576185204 1,8209289,8209290,G,A,19,GENIC,homozygous,576185205 1,8212514,8212515,A,G,17,GENIC,homozygous,576185206 1,8213942,8213943,T,C,17,GENIC,homozygous,576185207 1,8214135,8214136,G,-,21,GENIC,homozygous,714846259 1,8214729,8214730,A,C,34,GENIC,homozygous,576185208 1,8214835,8214836,T,C,17,GENIC,homozygous,576185209 1,8216561,8216579,CACACACACACACACACA,------------------,12,GENIC,heterozygous,714846260 1,8216563,8216579,CACACACACACACACA,----------------,12,GENIC,heterozygous,714846261 1,8217070,8217071,T,G,24,GENIC,homozygous,576185210 1,8217171,8217172,A,G,18,GENIC,homozygous,576185211 1,8217556,8217557,T,C,18,GENIC,homozygous,576185212 1,8217855,8217856,A,T,24,GENIC,homozygous,576185213 1,8218446,8218447,G,A,23,GENIC,homozygous,576185214 1,8219847,8219848,G,A,21,GENIC,homozygous,576185215 1,8220425,8220426,C,T,21,GENIC,homozygous,576185216 1,8221362,8221363,T,TAGAA,11,GENIC,homozygous,714846263 1,8221479,8221480,C,T,16,GENIC,homozygous,576185217 1,8221610,8221611,T,TA,4,GENIC,homozygous,714846264 1,8221622,8221623,C,CTG,5,GENIC,homozygous,714846265 1,8221694,8221695,C,T,17,GENIC,homozygous,576185218 1,8222806,8222807,C,T,14,GENIC,homozygous,576185219 1,8223483,8223484,G,A,27,GENIC,homozygous,576185220 1,8223566,8223567,T,A,25,GENIC,homozygous,576185221 1,8223960,8223961,A,G,24,GENIC,homozygous,576185222 1,8224645,8224646,A,C,21,GENIC,homozygous,576185223 1,8224912,8224913,A,G,19,GENIC,homozygous,576185224 1,8225348,8225349,A,T,21,GENIC,homozygous,576185225 1,8226307,8226308,G,T,26,GENIC,homozygous,576185226 1,8226711,8226712,T,C,24,GENIC,homozygous,576185227 1,8227230,8227231,T,TG,10,GENIC,homozygous,714846267 1,8227400,8227401,A,ATG,15,GENIC,heterozygous,714846268 1,8227400,8227401,A,ATGTG,15,GENIC,possibly homozygous,714846269 1,8228044,8228045,G,A,20,GENIC,homozygous,576185228 1,8228119,8228120,A,T,25,GENIC,homozygous,603880117 1,8228123,8228124,G,A,25,GENIC,homozygous,603880118 1,8228124,8228125,A,G,25,GENIC,homozygous,603880119 1,8228396,8228397,G,A,30,GENIC,homozygous,576185229 1,8228645,8228646,G,C,23,GENIC,homozygous,576185230 1,8229283,8229284,A,G,17,GENIC,homozygous,576185231 1,8229336,8229337,G,A,15,GENIC,homozygous,576185232 1,8229362,8229363,T,G,18,GENIC,homozygous,576185233 1,8229526,8229527,C,T,19,GENIC,homozygous,576185234 1,8229607,8229608,G,T,17,GENIC,homozygous,576185235 1,8229681,8229682,G,T,20,GENIC,homozygous,576185236 1,8229927,8229928,T,C,34,GENIC,homozygous,576185237 1,8230058,8230059,T,C,18,GENIC,homozygous,576185238 1,8230575,8230576,G,A,23,GENIC,homozygous,576185239 1,8231396,8231397,A,T,25,GENIC,homozygous,576185240 1,8231682,8231683,T,-,21,GENIC,homozygous,714846270 1,8232601,8232602,G,GA,19,GENIC,heterozygous,714846272 1,8232601,8232602,G,GAA,19,GENIC,possibly homozygous,714846273 1,8233237,8233238,A,G,24,GENIC,homozygous,576185241 1,8235216,8235217,G,C,14,GENIC,homozygous,576185242 1,8235949,8235950,C,CA,20,GENIC,homozygous,714846274 1,8236474,8236475,C,T,29,GENIC,homozygous,576185243 1,8237583,8237587,TATG,----,12,GENIC,homozygous,714846276 1,8237725,8237727,CC,--,18,GENIC,homozygous,714846277 1,8237997,8237998,G,-,20,GENIC,homozygous,714846279 1,8239674,8239675,G,A,30,GENIC,homozygous,576185244 1,8239837,8239838,C,CCAA,6,GENIC,heterozygous,714846281 1,8239837,8239838,C,CCAAAA,6,GENIC,heterozygous,714846282 1,8240062,8240063,A,C,28,GENIC,homozygous,576185245 1,8240347,8240348,C,T,23,GENIC,homozygous,576185246 1,8240377,8240378,C,A,26,GENIC,homozygous,576185247 1,8240393,8240394,C,G,26,GENIC,homozygous,576185248 1,8240412,8240413,T,TGTGAA,30,GENIC,homozygous,714846283 1,8240560,8240561,T,A,24,GENIC,homozygous,576185249 1,8240714,8240715,T,-,29,GENIC,homozygous,714846284 1,8241076,8241077,T,TA,18,GENIC,homozygous,714846285 1,8241400,8241401,A,G,18,GENIC,homozygous,576185250 1,8243881,8243883,AG,--,21,GENIC,homozygous,714846286 1,8243899,8243909,AGAGAGACAG,----------,2,GENIC,homozygous,714846287 1,8244157,8244161,AGAG,----,18,GENIC,homozygous,714846288 1,8244193,8244195,GA,--,21,GENIC,homozygous,714846289 1,8244644,8244645,T,C,26,GENIC,homozygous,576185251 1,8245485,8245486,C,CA,21,GENIC,homozygous,714846290 1,8246446,8246450,CATA,----,28,GENIC,homozygous,714846292 1,8247401,8247402,C,T,24,GENIC,homozygous,576185252 1,8247677,8247678,C,G,17,GENIC,homozygous,576185253 1,8247928,8247929,A,G,15,GENIC,homozygous,576185254 1,8248047,8248061,GCGTGCGTGCGTGC,--------------,6,GENIC,homozygous,714846293 1,8248910,8248911,C,T,25,GENIC,homozygous,576185255 1,8249459,8249460,A,G,30,GENIC,homozygous,576185256 1,8249818,8249819,T,C,33,GENIC,homozygous,576185257 1,8251126,8251127,T,C,23,GENIC,homozygous,576185258 1,8251186,8251187,T,G,17,GENIC,homozygous,576185259 1,8251223,8251224,C,T,11,GENIC,homozygous,576185260 1,8251644,8251645,T,C,23,GENIC,homozygous,576185261 1,8251700,8251701,T,C,27,GENIC,homozygous,576185262 1,8252061,8252062,A,G,26,GENIC,homozygous,576185263 1,8252969,8252970,G,T,18,GENIC,homozygous,576185264 1,8253177,8253178,A,-,14,GENIC,homozygous,714846294 1,8253183,8253210,TAAAAAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAA,---------------------------,13,GENIC,homozygous,714846296 1,8253252,8253253,A,C,17,GENIC,homozygous,576185265 1,8253253,8253254,A,T,17,GENIC,homozygous,576185266 1,8253350,8253351,C,T,16,GENIC,homozygous,576185267 1,8253692,8253693,A,G,13,GENIC,homozygous,576185268 1,8254016,8254017,A,C,29,GENIC,homozygous,576185269 1,8254205,8254206,C,-,23,GENIC,homozygous,714846301 1,8254207,8254208,G,C,22,GENIC,homozygous,603880120 1,8254361,8254362,A,G,20,GENIC,homozygous,576185270 1,8255411,8255412,C,T,27,GENIC,homozygous,576185271 1,8256299,8256300,G,A,23,GENIC,homozygous,576185272 1,8256308,8256309,G,GAAGAAAGA,22,GENIC,homozygous,714846302 1,8256315,8256316,G,GGAAGGAAGGA,21,GENIC,homozygous,714846304 1,8256680,8256681,C,T,22,GENIC,homozygous,576185273 1,8257965,8257966,G,GTAGA,21,GENIC,possibly homozygous,714846306 1,8258818,8258819,G,C,27,GENIC,homozygous,576185274 1,8263114,8263116,AC,--,24,GENIC,homozygous,714846310 1,8264619,8264620,G,A,22,GENIC,homozygous,576185275 1,8268239,8268240,G,GT,18,GENIC,homozygous,714846312 1,8268469,8268470,C,T,27,GENIC,homozygous,576185276 1,8268542,8268543,A,G,24,GENIC,homozygous,576185277 1,8268695,8268698,GGG,---,11,GENIC,possibly homozygous,714846313 1,8270324,8270325,C,G,14,GENIC,homozygous,576185278 1,8270614,8270620,AAAAAA,------,9,GENIC,heterozygous,714846314 1,8270650,8270651,G,GA,9,GENIC,homozygous,714846316 1,8270837,8270838,C,G,15,GENIC,homozygous,576185279 1,8271352,8271353,A,AC,11,GENIC,heterozygous,714846317 1,8272164,8272165,G,A,27,GENIC,homozygous,576185280 1,8272413,8272414,T,-,23,GENIC,homozygous,714846318 1,8272687,8272688,G,A,27,GENIC,homozygous,576185281 1,8272690,8272691,G,A,25,GENIC,homozygous,576185282 1,8272868,8272869,A,T,30,GENIC,homozygous,576185283 1,8272869,8272870,G,A,28,GENIC,homozygous,576185284 1,8272926,8272927,A,G,20,GENIC,homozygous,576185285 1,8273359,8273360,A,G,22,GENIC,homozygous,576185286 1,8273484,8273485,G,A,19,GENIC,homozygous,576185287 1,8273604,8273607,CCC,---,18,GENIC,homozygous,714846319 1,8273681,8273682,G,T,20,GENIC,homozygous,576185288 1,8274002,8274003,T,G,15,GENIC,homozygous,576185289 1,8274006,8274007,G,A,15,GENIC,homozygous,576185290 1,8274090,8274091,A,AAAAAC,19,GENIC,homozygous,714846321 1,8274097,8274098,C,CAAAACTG,21,GENIC,homozygous,714846322 1,8274459,8274460,T,G,12,GENIC,homozygous,576185291 1,8274649,8274650,T,C,25,GENIC,homozygous,576185292 1,8274737,8274738,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,576185293 1,8274992,8274995,TTT,---,17,GENIC,homozygous,714846323 1,8274994,8274995,T,TAA,17,GENIC,homozygous,714846324 1,8275027,8275028,T,C,18,GENIC,homozygous,576185294 1,8275060,8275061,G,C,14,GENIC,homozygous,576185295 1,8275125,8275126,T,C,20,GENIC,homozygous,576185296 1,8275162,8275163,G,A,24,GENIC,homozygous,576185297 1,8276571,8276572,T,TC,15,GENIC,possibly homozygous,714846325 1,8276776,8276777,G,A,15,GENIC,homozygous,576185298 1,8276826,8276827,A,ATT,3,GENIC,heterozygous,714846326 1,8276826,8276827,A,ATTT,3,GENIC,heterozygous,714846327 1,8279092,8279093,G,A,22,GENIC,homozygous,576185299 1,8280525,8280526,T,C,18,GENIC,homozygous,576185300 1,8280827,8280828,T,TCA,2,GENIC,heterozygous,714846330 1,8280827,8280828,T,TCACA,2,GENIC,heterozygous,714846331 1,8280916,8280917,A,T,21,GENIC,homozygous,576185301 1,8281049,8281050,C,CGAGAGAGAGA,3,GENIC,homozygous,714846332 1,8281661,8281662,A,G,21,GENIC,homozygous,576185302 1,8282656,8282657,T,TA,20,GENIC,homozygous,714846334 1,8283087,8283088,T,C,18,GENIC,homozygous,576185303 1,8283585,8283586,A,G,20,GENIC,homozygous,576185304 1,8283614,8283615,G,T,22,GENIC,homozygous,576185305 1,8283940,8283943,ATG,---,3,GENIC,homozygous,714846336 1,8284000,8284001,G,A,6,GENIC,homozygous,603880121 1,8285881,8285882,G,A,15,GENIC,homozygous,576185306 1,8286034,8286124,ATATATATATATATATATATATATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTATATATATATATATATATATATATATATATAT,------------------------------------------------------------------------------------------,8,GENIC,homozygous,714846337 1,8286477,8286478,G,GT,10,GENIC,heterozygous,714846338 1,8286477,8286478,G,GTT,10,GENIC,heterozygous,714846339 1,8287114,8287115,T,C,20,GENIC,homozygous,576185307 1,8287173,8287174,G,A,12,GENIC,homozygous,576185308 1,8287209,8287210,G,A,11,GENIC,homozygous,576185309 1,8287421,8287422,G,T,22,GENIC,homozygous,576185310 1,8287572,8287573,T,C,21,GENIC,homozygous,576185311 1,8287905,8287906,A,G,22,GENIC,homozygous,576185312 1,8288163,8288164,T,TAAAAAAAA,5,GENIC,homozygous,714846341 1,8288598,8288599,A,C,19,GENIC,homozygous,576185313 1,8288600,8288601,A,C,19,GENIC,homozygous,576185314 1,8288688,8288689,A,-,8,GENIC,homozygous,714846343 1,8289007,8289008,T,TAAA,3,GENIC,homozygous,714846344 1,8289009,8289010,T,TTA,6,GENIC,homozygous,714846345 1,8289872,8289873,C,CAGG,7,GENIC,homozygous,714846346 1,8290460,8290461,T,C,26,GENIC,homozygous,576185315 1,8291188,8291189,T,-,15,GENIC,homozygous,714846347 1,8292247,8292248,C,T,15,GENIC,homozygous,576185316 1,8292993,8292994,T,C,28,GENIC,homozygous,576185317 1,8293938,8293939,C,T,21,GENIC,homozygous,576185318 1,8294015,8294016,A,G,24,GENIC,homozygous,576185319 1,8294096,8294097,A,ACT,18,GENIC,homozygous,714846348 1,8294149,8294150,C,T,22,GENIC,homozygous,576185320 1,8294152,8294153,C,T,22,GENIC,homozygous,576185321 1,8294452,8294453,G,A,29,GENIC,homozygous,576185322 1,8294455,8294456,G,A,28,GENIC,homozygous,576185323 1,8294614,8294615,C,T,27,GENIC,homozygous,576185324 1,8294732,8294740,TATGTGTG,--------,16,GENIC,homozygous,714846349 1,8294743,8294744,G,A,13,GENIC,homozygous,603880122 1,8294776,8294778,GG,--,28,GENIC,homozygous,714846350 1,8294779,8294780,A,T,29,GENIC,homozygous,603880123 1,8294889,8294890,A,G,30,GENIC,homozygous,576185325 1,8295075,8295076,A,G,20,GENIC,homozygous,576185326 1,8295387,8295388,A,G,17,GENIC,homozygous,576185327 1,8295488,8295489,A,G,20,GENIC,homozygous,576185328 1,8295533,8295534,C,-,21,GENIC,homozygous,714846351 1,8295552,8295553,A,G,20,GENIC,homozygous,576185329 1,8295723,8295724,G,T,11,GENIC,homozygous,576185330 1,8295784,8295785,T,TCA,12,GENIC,homozygous,714846352 1,8295798,8295799,T,A,12,GENIC,homozygous,576185331 1,8295831,8295832,G,A,8,GENIC,homozygous,576185332 1,8295852,8295853,A,C,6,GENIC,homozygous,603880124 1,8295866,8295867,C,T,4,GENIC,homozygous,576185333 1,8295930,8295931,T,TG,7,GENIC,homozygous,714846353 1,8296101,8296102,C,T,8,GENIC,homozygous,576185334 1,8296638,8296639,A,C,12,GENIC,homozygous,576185335 1,8296717,8296718,A,G,18,GENIC,homozygous,576185336 1,8296744,8296745,A,G,22,GENIC,homozygous,576185337 1,8296804,8296805,A,G,22,GENIC,homozygous,576185338 1,8296827,8296828,T,G,23,GENIC,homozygous,576185339 1,8297035,8297036,G,A,24,GENIC,homozygous,576185340 1,8297092,8297093,A,G,17,GENIC,homozygous,576185341 1,8297118,8297119,A,G,15,GENIC,homozygous,576185342 1,8297155,8297156,A,G,28,GENIC,homozygous,576185343 1,8297178,8297179,C,T,33,GENIC,homozygous,576185344 1,8297182,8297183,A,G,30,GENIC,homozygous,576185345 1,8297191,8297192,T,A,32,GENIC,homozygous,576185346 1,8297199,8297200,T,C,31,GENIC,homozygous,576185347 1,8297208,8297209,T,G,29,GENIC,homozygous,576185348 1,8297217,8297218,T,TTCTGCCTGC,28,GENIC,homozygous,714846354 1,8297221,8297228,CTATATA,-------,29,GENIC,homozygous,714846355 1,8297233,8297234,T,C,27,GENIC,homozygous,576185349 1,8297264,8297265,G,C,25,GENIC,homozygous,576185350 1,8297350,8297351,G,A,23,GENIC,homozygous,576185351 1,8297471,8297472,C,A,18,GENIC,homozygous,576185352 1,8297659,8297660,A,ACG,17,GENIC,homozygous,714846356 1,8297667,8297668,A,G,17,GENIC,homozygous,603880125 1,8297704,8297705,C,CACACACATGCACACACACATGCAT,23,GENIC,homozygous,714846357 1,8297911,8297912,A,G,19,GENIC,homozygous,576185353 1,8298064,8298076,GTGTGTGTGTGT,------------,9,GENIC,possibly homozygous,714846358 1,8298318,8298319,C,G,9,GENIC,homozygous,576185354 1,8298367,8298368,G,T,18,GENIC,homozygous,576185355 1,8298616,8298617,G,A,20,GENIC,homozygous,576185356 1,8298683,8298684,G,C,5,GENIC,homozygous,576185357 1,8298688,8298715,AGAAGGAGAAGGAGAAGGAGAAGGAGA,---------------------------,6,GENIC,homozygous,714846359 1,8298854,8298855,C,T,32,GENIC,homozygous,576185358 1,8299227,8299228,G,A,22,GENIC,homozygous,576185359 1,8299370,8299371,T,G,20,GENIC,homozygous,576185360 1,8299397,8299398,A,T,25,GENIC,homozygous,576185361 1,8300016,8300024,AAAAAAGT,--------,22,GENIC,heterozygous,714846360 1,8300177,8300178,A,C,24,GENIC,homozygous,576185362 1,8300193,8300194,G,-,23,GENIC,homozygous,714846361 1,8300292,8300293,T,C,27,GENIC,homozygous,576185363 1,8300347,8300348,A,G,19,GENIC,homozygous,576185364 1,8300606,8300607,C,T,24,GENIC,homozygous,576185365 1,8300940,8300941,A,T,31,GENIC,homozygous,576185366 1,8301010,8301011,A,AAT,23,GENIC,homozygous,714846362 1,8301013,8301014,C,CTCATCA,23,GENIC,homozygous,714846363 1,8301583,8301584,A,G,28,GENIC,homozygous,576185367 1,8301826,8301827,A,G,27,GENIC,homozygous,576185368 1,8302027,8302031,AACC,----,18,GENIC,homozygous,714846364 1,8302346,8302347,G,A,27,GENIC,homozygous,576185369 1,8302630,8302631,A,C,29,GENIC,homozygous,576185370 1,8302777,8302778,A,G,17,GENIC,homozygous,576185371 1,8303015,8303016,C,T,34,GENIC,homozygous,576185372 1,8303274,8303275,A,G,30,GENIC,homozygous,576185373 1,8304042,8304044,AC,--,1,GENIC,homozygous,714846365 1,8304092,8304093,G,GGAGAAGA,11,GENIC,homozygous,714846368 1,8304138,8304139,G,GAAAGAAAGAAAGAA,3,GENIC,homozygous,714846371 1,8304146,8304147,G,GAA,12,GENIC,homozygous,714846372 1,8304463,8304464,G,A,29,GENIC,homozygous,576185374 1,8304520,8304521,G,A,23,GENIC,homozygous,576185375 1,8304617,8304618,C,T,15,GENIC,homozygous,576185376 1,8304749,8304750,C,G,23,GENIC,homozygous,576185377 1,8304779,8304780,G,A,27,GENIC,homozygous,576185378 1,8304826,8304827,T,A,27,GENIC,homozygous,576185379 1,8304913,8304914,G,A,32,GENIC,homozygous,576185380 1,8305066,8305067,G,T,20,GENIC,homozygous,576185381 1,8305280,8305281,A,T,19,GENIC,homozygous,576185382 1,8305291,8305306,TTGTTTGTTTGTTTG,---------------,20,GENIC,homozygous,714846373 1,8305423,8305424,C,G,23,GENIC,homozygous,576185383 1,8305439,8305440,A,ACACG,9,GENIC,heterozygous,714846374 1,8305441,8305442,A,ACG,11,GENIC,heterozygous,714846375 1,8305653,8305654,A,G,25,GENIC,homozygous,576185384 1,8306118,8306119,G,A,32,GENIC,homozygous,576185385 1,8306179,8306180,A,G,24,GENIC,homozygous,576185386 1,8306256,8306257,C,T,25,GENIC,homozygous,576185387 1,8306294,8306295,G,A,20,GENIC,homozygous,576185388 1,8306322,8306323,T,A,19,GENIC,homozygous,576185389 1,8306420,8306421,C,T,38,GENIC,homozygous,576185390 1,8306445,8306446,C,T,37,GENIC,homozygous,576185391 1,8306530,8306531,T,C,23,GENIC,homozygous,576185392 1,8306607,8306608,C,T,18,GENIC,homozygous,576185393 1,8306758,8306759,C,T,36,GENIC,homozygous,576185394 1,8306815,8306816,A,-,28,GENIC,homozygous,714846376 1,8307700,8307701,C,CA,9,GENIC,heterozygous,714846377 1,8307700,8307701,C,CAA,9,GENIC,heterozygous,714846378 1,8307700,8307701,C,CAAA,9,GENIC,heterozygous,714846379 1,8307879,8307880,A,-,19,GENIC,homozygous,714846380 1,8307880,8307881,A,C,19,GENIC,homozygous,603880126 1,8307886,8307887,A,G,17,GENIC,homozygous,576185395 1,8307920,8307921,G,T,15,GENIC,homozygous,576185396 1,8307925,8307926,G,A,17,GENIC,homozygous,576185397 1,8308144,8308145,C,G,17,GENIC,homozygous,576185398 1,8308189,8308190,G,GA,18,GENIC,homozygous,714846381 1,8308308,8308309,A,G,17,GENIC,homozygous,576185399 1,8308356,8308357,G,A,26,GENIC,homozygous,576185400 1,8308357,8308358,T,C,26,GENIC,homozygous,576185401 1,8308732,8308736,AGTT,----,19,GENIC,homozygous,714846382 1,8308767,8308768,A,G,21,GENIC,homozygous,576185402 1,8309047,8309048,C,T,15,GENIC,homozygous,576185403 1,8309049,8309050,C,T,15,GENIC,homozygous,576185404 1,8309201,8309202,C,CTTTAGGGCTGGAGAGATGGCTCAGTGGTTAAGAGCACTGACTGCTCTTCCAGAGGTCATGAG,6,GENIC,homozygous,714846383 1,8309326,8309327,T,TA,6,GENIC,heterozygous,714846384 1,8309326,8309327,T,TAA,6,GENIC,heterozygous,714846385 1,8309364,8309365,A,G,10,GENIC,homozygous,576185405 1,8309446,8309447,A,-,11,GENIC,homozygous,714846386 1,8310155,8310156,A,C,28,GENIC,homozygous,576185406 1,8310320,8310321,T,C,29,GENIC,homozygous,576185407 1,8310363,8310364,T,TG,25,GENIC,homozygous,714846387 1,8310497,8310498,C,T,17,GENIC,homozygous,576185408 1,8310506,8310507,C,T,21,GENIC,homozygous,576185409 1,8311169,8311170,C,CA,24,GENIC,possibly homozygous,714846388 1,8311316,8311317,A,G,20,GENIC,homozygous,576185410 1,8311549,8311550,T,G,18,GENIC,homozygous,576185411 1,8311631,8311632,T,C,24,GENIC,homozygous,576185412 1,8312040,8312041,T,C,24,GENIC,homozygous,576185413 1,8312158,8312159,A,T,21,GENIC,homozygous,576185414 1,8312578,8312579,T,TG,11,GENIC,homozygous,714846389 1,8313129,8313130,G,A,21,GENIC,homozygous,576185415 1,8313794,8313795,A,-,21,GENIC,possibly homozygous,714846390 1,8314530,8314531,A,AG,31,GENIC,homozygous,714846391 1,8314847,8314848,C,G,24,GENIC,homozygous,576185416 1,8314908,8314909,G,GA,21,GENIC,homozygous,714846392 1,8315005,8315006,T,-,15,GENIC,homozygous,714846393 1,8315362,8315363,C,A,19,GENIC,homozygous,576185417 1,8315525,8315526,C,T,19,GENIC,homozygous,576185418 1,8315631,8315632,C,T,17,GENIC,homozygous,576185419 1,8315669,8315679,TCCGGCCTTG,----------,15,GENIC,homozygous,714846394 1,8315682,8315683,T,A,14,GENIC,homozygous,603880127 1,8315787,8315792,AAACT,-----,20,GENIC,homozygous,714846395 1,8315839,8315840,A,ATG,27,GENIC,homozygous,714846396 1,8316033,8316034,G,GTT,18,GENIC,homozygous,714846397 1,8316115,8316116,C,T,20,GENIC,homozygous,576185420 1,8316442,8316443,C,T,19,GENIC,homozygous,576185421 1,8316662,8316663,T,TTA,38,GENIC,homozygous,714846398 1,8316856,8316857,G,A,21,GENIC,homozygous,576185422 1,8316899,8316900,G,GGATA,19,GENIC,heterozygous,714846399 1,8316899,8316900,G,GGATAGATA,19,GENIC,possibly homozygous,714846400 1,8317235,8317236,G,A,22,GENIC,homozygous,576185423 1,8317438,8317439,A,C,21,GENIC,homozygous,576185424 1,8318864,8318865,C,T,32,GENIC,homozygous,576185425 1,8321085,8321086,T,C,11,GENIC,homozygous,603880128 1,8322522,8322523,C,T,21,GENIC,homozygous,576185426 1,8322903,8322904,C,T,9,GENIC,homozygous,603880129 1,8324223,8324229,AGAGAG,------,15,GENIC,heterozygous,714846401 1,8324227,8324229,AG,--,15,GENIC,heterozygous,714846402 1,8325267,8325268,T,TAA,2,GENIC,homozygous,714846403 1,8325307,8325308,A,AC,1,GENIC,homozygous,714846404 1,8326705,8326706,T,G,14,GENIC,homozygous,576185427 1,8327197,8327198,G,GCA,8,GENIC,possibly homozygous,714846406 1,8327628,8327629,T,C,25,GENIC,homozygous,576185428 1,8327908,8327909,A,G,25,GENIC,homozygous,576185429 1,8328747,8328748,T,C,32,GENIC,homozygous,576185430 1,8330209,8330241,ACACACACACACATACACACACATACACACAT,--------------------------------,16,GENIC,possibly homozygous,714846407 1,8330710,8330711,A,G,26,GENIC,homozygous,576185431 1,8331551,8331559,TGGGTGGA,--------,2,GENIC,homozygous,714846408 1,8331591,8331599,TGGGTGGA,--------,21,GENIC,homozygous,714846409 1,8333366,8333370,AAAA,----,8,GENIC,homozygous,714846410 1,8333584,8333585,G,GC,16,GENIC,homozygous,714846411 1,8335855,8335856,G,A,25,GENIC,homozygous,576185432 1,8336117,8336118,A,G,17,GENIC,homozygous,603880130 1,8336177,8336178,A,G,22,GENIC,homozygous,576185433 1,8337500,8337514,TCTCTCTCTCTCTC,--------------,6,GENIC,homozygous,714846412 1,8337722,8337723,G,A,23,GENIC,homozygous,576185434 1,8337814,8337815,C,A,22,GENIC,homozygous,576185435 1,8338515,8338516,T,A,28,GENIC,homozygous,576185436 1,8339064,8339065,G,A,27,GENIC,homozygous,576185437 1,8339111,8339112,A,C,22,GENIC,homozygous,576185438 1,8339221,8339222,A,G,27,GENIC,homozygous,576185439 1,8339226,8339227,A,G,27,GENIC,homozygous,576185440 1,8339281,8339282,A,T,29,GENIC,homozygous,576185441 1,8339375,8339376,C,T,11,GENIC,homozygous,576185442 1,8339437,8339438,C,A,11,GENIC,homozygous,576185443 1,8339453,8339454,A,G,11,GENIC,homozygous,576185444 1,8339758,8339759,T,A,23,GENIC,homozygous,576185445 1,8340206,8340207,A,G,21,GENIC,homozygous,576185446 1,8340235,8340236,G,A,25,GENIC,homozygous,576185447 1,8340389,8340390,G,A,22,GENIC,homozygous,576185448 1,8340610,8340611,T,G,14,GENIC,homozygous,576185449 1,8340618,8340619,C,T,14,GENIC,homozygous,576185450 1,8340671,8340672,A,G,15,GENIC,homozygous,576185451 1,8340742,8340743,G,C,21,GENIC,homozygous,576185452 1,8340756,8340757,A,G,26,GENIC,homozygous,603880131 1,8340759,8340760,T,G,26,GENIC,homozygous,603880132 1,8340763,8340764,G,T,27,GENIC,homozygous,576185453 1,8340882,8340883,A,AGTGTGTGGGTGTGT,9,GENIC,heterozygous,714846415 1,8340882,8340883,A,AGTGTGTGGGTGTGTGTGTGT,9,GENIC,heterozygous,714846416 1,8341063,8341064,A,G,16,GENIC,homozygous,576185454 1,8341185,8341186,G,A,25,GENIC,homozygous,576185455 1,8341245,8341246,C,A,13,GENIC,homozygous,576185456 1,8341316,8341317,T,C,20,GENIC,homozygous,576185457 1,8341370,8341371,C,T,21,GENIC,homozygous,576185458 1,8341617,8341618,T,G,27,GENIC,homozygous,576185459 1,8341748,8341749,G,GT,13,GENIC,possibly homozygous,714846417 1,8341765,8341766,C,A,15,GENIC,homozygous,576185460 1,8341808,8341809,G,A,23,GENIC,homozygous,576185461 1,8341893,8341894,C,A,28,GENIC,homozygous,576185462 1,8341987,8341988,T,C,17,GENIC,homozygous,576185463 1,8342157,8342158,T,-,25,GENIC,homozygous,714846418 1,8342165,8342166,T,C,26,GENIC,homozygous,603880133 1,8342190,8342191,C,T,20,GENIC,homozygous,603880134 1,8342208,8342209,G,A,19,GENIC,homozygous,603880135 1,8342273,8342274,A,G,22,GENIC,homozygous,603880136 1,8343693,8343694,C,CA,8,GENIC,homozygous,714846419 1,8343805,8343806,A,AT,15,GENIC,homozygous,714846420 1,8343823,8343824,T,A,17,GENIC,homozygous,576185464 1,8343964,8343965,G,A,27,GENIC,possibly homozygous,576185465 1,8344223,8344224,A,G,17,GENIC,homozygous,576185466 1,8344276,8344277,A,G,17,GENIC,homozygous,576185467 1,8344629,8344630,A,G,23,GENIC,homozygous,576185468 1,8344743,8344744,G,GT,1,GENIC,homozygous,714846421 1,8344800,8344801,A,T,13,GENIC,homozygous,576185469 1,8345159,8345160,G,A,25,GENIC,homozygous,576185470 1,8345179,8345180,G,A,25,GENIC,homozygous,576185471 1,8345201,8345202,C,T,24,GENIC,homozygous,576185472 1,8345314,8345316,TG,--,27,GENIC,homozygous,714846422 1,8345360,8345361,T,C,38,GENIC,homozygous,576185473 1,8345397,8345398,A,T,29,GENIC,homozygous,576185474 1,8345496,8345497,C,T,30,GENIC,homozygous,576185475 1,8345508,8345509,C,T,26,GENIC,homozygous,576185476 1,8346002,8346003,G,A,17,GENIC,homozygous,576185477 1,8346128,8346137,ATAATAATA,---------,5,GENIC,homozygous,714846423 1,8346344,8346345,A,G,14,GENIC,homozygous,576185478 1,8347095,8347097,TG,--,16,GENIC,homozygous,714846424 1,8347097,8347098,T,TCAA,16,GENIC,homozygous,714846425 1,8347310,8347311,A,C,18,GENIC,homozygous,576185479 1,8347701,8347705,CACT,----,12,GENIC,heterozygous,714846426 1,8347740,8347741,A,-,14,GENIC,possibly homozygous,714846427 1,8347742,8347745,ACA,---,14,GENIC,possibly homozygous,714846428 1,8347785,8347786,A,T,14,GENIC,homozygous,576185480 1,8347786,8347787,T,A,16,GENIC,homozygous,576185481 1,8347857,8347858,G,T,29,GENIC,homozygous,576185482 1,8347980,8347981,A,C,23,GENIC,homozygous,576185483 1,8347981,8347982,G,T,23,GENIC,homozygous,603880137 1,8347987,8347988,C,T,24,GENIC,homozygous,603880138 1,8348067,8348068,T,C,22,GENIC,homozygous,576185484 1,8349664,8349665,T,TA,29,GENIC,possibly homozygous,714846429 1,8349776,8349777,A,G,31,GENIC,homozygous,576185485 1,8349827,8349828,C,G,34,GENIC,homozygous,576185486 1,8350231,8350261,TAATAATAATAATAATAATAATAATAATAG,------------------------------,6,GENIC,homozygous,714846430 1,8351371,8351372,G,A,24,GENIC,homozygous,576185487 1,8351580,8351581,G,A,22,GENIC,homozygous,576185488 1,8351659,8351660,G,A,27,GENIC,homozygous,576185489 1,8351831,8351832,C,G,20,GENIC,homozygous,576185490 1,8352015,8352016,G,A,15,GENIC,homozygous,576185491 1,8352128,8352129,T,TTTCCCTAAGAGG,21,GENIC,homozygous,714846431 1,8352141,8352142,T,C,23,GENIC,homozygous,603880139 1,8352149,8352150,T,C,20,GENIC,homozygous,576185492 1,8352185,8352186,A,G,22,GENIC,homozygous,576185493 1,8352452,8352453,C,T,29,GENIC,homozygous,576185494 1,8352558,8352559,T,C,26,GENIC,homozygous,576185495 1,8352663,8352664,G,A,10,GENIC,homozygous,576185496 1,8352780,8352781,A,G,27,GENIC,homozygous,576185497 1,8352962,8352963,A,G,29,GENIC,homozygous,576185498 1,8353195,8353196,C,T,24,GENIC,homozygous,576185499 1,8353382,8353383,A,C,25,GENIC,homozygous,576185500 1,8353429,8353430,T,C,27,GENIC,homozygous,576185501 1,8353485,8353487,AA,--,26,GENIC,homozygous,714846432 1,8353506,8353507,T,C,32,GENIC,homozygous,603880140 1,8353507,8353508,A,C,33,GENIC,homozygous,603880141 1,8353530,8353531,T,C,29,GENIC,homozygous,576185502 1,8353531,8353532,G,A,30,GENIC,homozygous,576185503 1,8353542,8353543,T,G,26,GENIC,homozygous,576185504 1,8353584,8353585,A,T,22,GENIC,homozygous,576185505 1,8353641,8353642,T,C,22,GENIC,homozygous,576185506 1,8353678,8353679,G,GTGAAC,25,GENIC,homozygous,714846433 1,8353681,8353682,G,GCA,25,GENIC,homozygous,714846434 1,8353682,8353683,G,GA,25,GENIC,homozygous,714846435 1,8353691,8353692,A,G,22,GENIC,homozygous,603880142 1,8353692,8353693,A,G,21,GENIC,homozygous,603880143 1,8353709,8353710,C,-,22,GENIC,homozygous,714846436 1,8353713,8353720,TGCCCGT,-------,23,GENIC,homozygous,714846437 1,8353725,8353726,G,A,23,GENIC,homozygous,603880144 1,8353779,8353780,G,A,22,GENIC,homozygous,576185507 1,8353794,8353795,T,C,23,GENIC,homozygous,576185508 1,8353815,8353816,G,T,21,GENIC,homozygous,603880145 1,8353818,8353819,C,-,22,GENIC,homozygous,714846438 1,8353821,8353822,C,A,21,GENIC,homozygous,603880146 1,8353822,8353823,T,TAC,21,GENIC,homozygous,714846439 1,8353889,8353890,T,C,23,GENIC,homozygous,576185509 1,8353933,8353934,A,T,18,GENIC,homozygous,576185510 1,8353938,8353939,C,T,17,GENIC,homozygous,576185511 1,8354009,8354010,C,T,23,GENIC,homozygous,576185512 1,8354035,8354036,C,T,27,GENIC,homozygous,576185513 1,8354060,8354066,TCCTGA,------,28,GENIC,homozygous,714846440 1,8354212,8354213,G,A,26,GENIC,homozygous,576185514 1,8354226,8354227,A,AC,26,GENIC,homozygous,714846441 1,8354227,8354228,T,A,25,GENIC,homozygous,603880147 1,8354324,8354325,A,ACT,27,GENIC,homozygous,714846442 1,8354354,8354355,C,CAGT,20,GENIC,homozygous,714846443 1,8354709,8354710,G,A,24,GENIC,homozygous,576185515 1,8354761,8354762,T,C,24,GENIC,homozygous,576185516 1,8354906,8354907,T,C,25,GENIC,homozygous,576185517 1,8355192,8355193,G,A,28,GENIC,homozygous,576185518 1,8355285,8355290,AAAAA,-----,20,GENIC,homozygous,714846444 1,8355510,8355511,T,C,22,GENIC,homozygous,576185519 1,8355517,8355518,A,G,22,GENIC,homozygous,576185520 1,8355526,8355527,G,A,22,GENIC,homozygous,603880148 1,8355538,8355539,T,TA,22,GENIC,homozygous,714846445 1,8355677,8355678,A,G,13,GENIC,homozygous,576185521 1,8355754,8355755,C,T,18,GENIC,homozygous,576185522 1,8355765,8355766,C,A,17,GENIC,homozygous,576185523 1,8355775,8355776,G,A,15,GENIC,homozygous,603880149 1,8355779,8355780,T,C,16,GENIC,homozygous,603880150 1,8355786,8355787,G,A,14,GENIC,homozygous,603880151 1,8355801,8355802,A,C,17,GENIC,homozygous,603880152 1,8355805,8355806,A,G,18,GENIC,homozygous,603880153 1,8355875,8355876,G,T,17,GENIC,homozygous,576185524 1,8355897,8355898,A,G,18,GENIC,homozygous,576185525 1,8356338,8356339,C,T,22,GENIC,homozygous,576185526 1,8356353,8356354,G,C,24,GENIC,homozygous,576185527 1,8356493,8356494,T,C,7,GENIC,homozygous,603880154 1,8356498,8356499,A,C,7,GENIC,homozygous,603880155 1,8356505,8356506,C,T,6,GENIC,homozygous,603880156 1,8356514,8356515,T,G,5,GENIC,homozygous,603880157 1,8356544,8356545,A,AT,1,GENIC,homozygous,714846446 1,8356700,8356701,A,-,8,GENIC,homozygous,714846447 1,8356738,8356739,C,CT,10,GENIC,homozygous,714846448 1,8356863,8356864,G,GT,2,GENIC,homozygous,714846449 1,8356866,8356867,T,TTGCAA,2,GENIC,homozygous,714846450 1,8356879,8356882,GAT,---,2,GENIC,homozygous,714846451 1,8357624,8357625,A,G,5,GENIC,homozygous,603880158 1,8357627,8357628,G,A,5,GENIC,homozygous,603880159 1,8357657,8357658,T,A,12,GENIC,homozygous,603880160 1,8357687,8357688,A,G,11,GENIC,homozygous,576185528 1,8357694,8357695,T,C,11,GENIC,homozygous,603880161 1,8357730,8357731,C,-,16,GENIC,homozygous,714846452 1,8357732,8357733,C,-,17,GENIC,homozygous,714846453 1,8357770,8357771,T,C,18,GENIC,homozygous,576185529 1,8357913,8357914,G,T,14,GENIC,homozygous,576185530 1,8358078,8358092,TTTTTTTTTTTTTT,--------------,16,GENIC,homozygous,714846454 1,8358167,8358168,G,A,22,GENIC,homozygous,603880162 1,8358171,8358172,A,G,21,GENIC,homozygous,603880163 1,8358245,8358246,G,T,22,GENIC,homozygous,603880164 1,8358300,8358309,TTCTTGTCA,---------,27,GENIC,homozygous,714846455 1,8358381,8358382,A,G,16,GENIC,homozygous,603880165 1,8358393,8358394,G,A,14,GENIC,homozygous,603880166 1,8358403,8358404,A,G,11,GENIC,homozygous,603880167 1,8358496,8358497,A,T,29,GENIC,homozygous,603880168 1,8358510,8358511,A,G,27,GENIC,homozygous,603880169 1,8358537,8358538,T,A,22,GENIC,homozygous,603880170 1,8358544,8358545,A,G,19,GENIC,homozygous,603880171 1,8358561,8358562,T,C,16,GENIC,homozygous,603880172 1,8358572,8358573,C,A,15,GENIC,homozygous,603880173 1,8358628,8358629,A,C,19,GENIC,homozygous,603880174 1,8358635,8358636,G,T,18,GENIC,homozygous,603880175 1,8358655,8358656,G,A,21,GENIC,homozygous,603880176 1,8358734,8358735,T,C,19,GENIC,homozygous,576185531 1,8358788,8358789,C,T,27,GENIC,homozygous,576185532 1,8358805,8358806,T,C,29,GENIC,homozygous,576185533 1,8358880,8358881,T,G,26,GENIC,homozygous,576185534 1,8358930,8358931,C,T,24,GENIC,homozygous,603880177 1,8359015,8359016,C,G,15,GENIC,homozygous,603880178 1,8359100,8359101,A,G,14,GENIC,homozygous,603880179 1,8359149,8359150,G,C,20,GENIC,homozygous,603880180 1,8359152,8359153,C,CTTTTTTTTTT,7,GENIC,heterozygous,714846456 1,8359152,8359153,C,CTTTTTTTTTTTT,7,GENIC,heterozygous,714846457 1,8359206,8359207,A,G,21,GENIC,homozygous,603880181 1,8359333,8359334,T,-,14,GENIC,homozygous,714846458 1,8359377,8359378,A,G,15,GENIC,homozygous,603880182 1,8359453,8359454,A,AT,18,GENIC,homozygous,714846459 1,8359526,8359527,G,C,22,GENIC,homozygous,603880183 1,8359531,8359532,C,A,21,GENIC,homozygous,603880184 1,8359788,8359789,G,C,21,GENIC,homozygous,603880185 1,8359795,8359796,G,A,20,GENIC,homozygous,603880186 1,8359801,8359802,T,C,21,GENIC,homozygous,603880187 1,8359814,8359815,G,A,25,GENIC,homozygous,603880188 1,8360283,8360284,T,-,26,GENIC,homozygous,714846460 1,8360317,8360318,G,A,26,GENIC,homozygous,603880189 1,8360900,8360901,C,G,17,GENIC,homozygous,603880190 1,8362167,8362168,A,ACAGAGAGCTCTGGAACTGGTT,21,GENIC,homozygous,714846461 1,8362476,8362477,A,G,19,GENIC,homozygous,576185535 1,8362837,8362838,C,T,15,GENIC,homozygous,576185536 1,8363924,8363925,A,G,22,GENIC,homozygous,576185537 1,8364730,8364731,A,ACTG,12,GENIC,homozygous,714846462 1,8366636,8366637,C,CA,10,GENIC,homozygous,714846463 1,8367037,8367038,G,-,28,GENIC,homozygous,714846464 1,8367084,8367085,C,T,26,GENIC,homozygous,576185538 1,8367090,8367091,C,A,22,GENIC,homozygous,576185539 1,8367093,8367094,C,T,20,GENIC,homozygous,576185540 1,8367099,8367100,C,T,20,GENIC,homozygous,576185541 1,8367101,8367102,C,G,20,GENIC,homozygous,576185542 1,8367123,8367124,C,A,20,GENIC,homozygous,576185543 1,8367129,8367130,G,-,22,GENIC,homozygous,714846465 1,8367350,8367351,C,A,29,GENIC,homozygous,576185544 1,8368389,8368390,C,T,28,GENIC,homozygous,576185545 1,8368594,8368595,A,G,21,GENIC,homozygous,576185546 1,8368840,8368841,A,G,21,GENIC,homozygous,576185547 1,8369844,8369845,T,C,18,GENIC,homozygous,576185548 1,8370164,8370168,ACAC,----,10,GENIC,homozygous,714846466 1,8370251,8370252,G,A,21,GENIC,homozygous,576185549 1,8370870,8370871,A,G,9,GENIC,homozygous,576185550 1,8371101,8371102,A,AG,18,GENIC,homozygous,714846467 1,8371350,8371354,GGGG,----,8,GENIC,homozygous,714846468 1,8371377,8371378,A,-,7,GENIC,homozygous,714846469 1,8377207,8377208,T,TGCCTATA,12,GENIC,homozygous,714846470 1,8377419,8377420,T,C,20,GENIC,homozygous,576185551 1,8377939,8377940,A,AT,16,GENIC,homozygous,714846471 1,8378080,8378081,G,GA,13,GENIC,homozygous,714846472 1,8378130,8378131,A,T,13,GENIC,homozygous,576185552 1,8378287,8378288,G,A,18,GENIC,homozygous,576185553 1,8378311,8378312,G,A,20,GENIC,homozygous,576185554 1,8378332,8378333,T,C,18,GENIC,homozygous,576185555 1,8379405,8379406,T,C,26,GENIC,homozygous,576185556 1,8379888,8379889,A,T,24,GENIC,homozygous,576185557 1,8380089,8380090,T,C,28,GENIC,homozygous,576185558 1,8380126,8380127,C,T,29,GENIC,homozygous,576185559 1,8380191,8380192,T,C,27,GENIC,homozygous,576185560 1,8380338,8380339,C,A,21,GENIC,homozygous,576185561 1,8381164,8381165,G,A,35,GENIC,homozygous,576185562 1,8381779,8381780,A,G,20,GENIC,homozygous,576185563 1,8381911,8381912,A,G,13,GENIC,homozygous,576185564 1,8381942,8381943,T,-,10,GENIC,homozygous,714846474 1,8382176,8382177,C,T,26,GENIC,homozygous,576185565 1,8382283,8382284,G,T,19,GENIC,homozygous,576185566 1,8382560,8382561,T,C,21,GENIC,homozygous,576185567 1,8382646,8382647,G,GT,16,GENIC,homozygous,714846475 1,8382746,8382747,T,C,16,GENIC,homozygous,576185568 1,8383051,8383053,AA,--,15,GENIC,homozygous,714846476 1,8383251,8383252,C,T,28,GENIC,homozygous,576185569 1,8383308,8383309,A,G,28,GENIC,homozygous,576185570 1,8383342,8383343,G,C,24,GENIC,homozygous,576185571 1,8383641,8383642,T,C,32,GENIC,homozygous,576185572 1,8383736,8383737,T,G,26,GENIC,homozygous,576185573 1,8383780,8383781,A,G,30,GENIC,homozygous,576185574 1,8383910,8383911,T,A,21,GENIC,homozygous,576185575 1,8384094,8384095,G,A,25,GENIC,homozygous,576185576 1,8384124,8384125,G,C,26,GENIC,homozygous,576185577 1,8384536,8384537,T,C,31,GENIC,homozygous,576185578 1,8384543,8384544,T,TAA,25,GENIC,homozygous,714846478 1,8384559,8384560,G,GT,25,GENIC,homozygous,714846479 1,8384642,8384643,C,T,23,GENIC,homozygous,576185579 1,8384692,8384693,T,C,16,GENIC,homozygous,576185580 1,8384711,8384731,CTTTGTCTTAGATGTCATAA,--------------------,19,GENIC,homozygous,714846480 1,8384777,8384778,C,CA,19,GENIC,homozygous,714846481 1,8384838,8384839,C,T,29,GENIC,homozygous,576185581 1,8385016,8385017,A,G,14,GENIC,homozygous,576185582 1,8385082,8385083,G,A,15,GENIC,homozygous,576185583 1,8385287,8385288,C,CA,29,GENIC,homozygous,714846482 1,8385407,8385408,C,G,21,GENIC,homozygous,576185584 1,8385471,8385472,C,T,28,GENIC,homozygous,576185585 1,8385889,8385890,C,A,17,GENIC,homozygous,576185586 1,8386444,8386450,ATATAT,------,6,GENIC,homozygous,714846483 1,8386825,8386826,G,A,15,GENIC,homozygous,603880191 1,8387638,8387640,GT,--,7,GENIC,heterozygous,714846484 1,8388559,8388560,G,T,17,GENIC,homozygous,576185587 1,8388636,8388637,C,A,14,GENIC,homozygous,576185588 1,8389234,8389235,A,G,21,GENIC,homozygous,576185589 1,8389844,8389845,C,T,13,GENIC,homozygous,576185590 1,8390137,8390138,C,A,15,GENIC,homozygous,576185591 1,8390181,8390182,T,A,9,GENIC,homozygous,576185592 1,8390675,8390676,G,A,17,GENIC,homozygous,576185593 1,8390819,8390820,G,A,21,GENIC,homozygous,576185594 1,8391557,8391558,T,C,25,GENIC,homozygous,576185595 1,8391937,8391938,A,G,26,GENIC,homozygous,576185596 1,8392802,8392803,T,C,22,GENIC,homozygous,576185597 1,8393130,8393131,A,AGT,12,GENIC,homozygous,714846486 1,8393468,8393469,G,A,22,GENIC,homozygous,576185598 1,8394457,8394458,C,G,25,GENIC,homozygous,576185599 1,8395452,8395453,G,GA,14,GENIC,homozygous,714846487 1,8395760,8395761,A,G,20,GENIC,homozygous,576185600 1,8396653,8396654,A,-,10,GENIC,heterozygous,714846488 1,8397335,8397336,T,C,10,GENIC,homozygous,576185601 1,8397692,8397693,G,-,10,GENIC,homozygous,714846489 1,8399309,8399310,A,ATGTG,1,GENIC,homozygous,714846491 1,8400440,8400441,T,G,18,GENIC,homozygous,576185602 1,8400676,8400677,A,C,34,GENIC,homozygous,576185603 1,8400736,8400737,C,G,31,GENIC,homozygous,576185604 1,8402078,8402079,A,T,3,GENIC,homozygous,603880192 1,8402081,8402082,A,-,3,GENIC,homozygous,714846492 1,8402085,8402086,A,ATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTT,2,GENIC,homozygous,714846493 1,8402088,8402089,C,CTAGCAAG,2,GENIC,homozygous,714846494 1,8402996,8402997,C,T,22,GENIC,homozygous,576185605 1,8403106,8403107,G,T,21,GENIC,homozygous,576185606 1,8403694,8403695,C,CA,7,GENIC,heterozygous,714846495 1,8403694,8403695,C,CAA,7,GENIC,possibly homozygous,714846496 1,8403806,8403807,G,A,14,GENIC,homozygous,576185607 1,8404052,8404053,T,C,22,GENIC,homozygous,576185608 1,8404087,8404088,G,A,18,GENIC,homozygous,576185609 1,8404463,8404464,A,G,15,GENIC,homozygous,576185610 1,8404606,8404608,TA,--,13,GENIC,homozygous,714846497 1,8404620,8404621,A,G,15,GENIC,homozygous,576185611 1,8404805,8404806,A,G,14,GENIC,homozygous,576185612 1,8404886,8404887,T,C,22,GENIC,homozygous,576185613 1,8405394,8405395,G,A,28,GENIC,homozygous,576185614 1,8405474,8405475,C,T,32,GENIC,homozygous,576185615 1,8405564,8405565,G,A,24,GENIC,homozygous,576185616 1,8405825,8405826,G,T,14,GENIC,homozygous,576185617 1,8405900,8405901,C,T,16,GENIC,homozygous,576185618 1,8405996,8405997,A,G,14,GENIC,homozygous,576185619 1,8406012,8406013,T,A,14,GENIC,homozygous,576185620 1,8406032,8406033,G,A,7,GENIC,homozygous,603880193 1,8406072,8406073,C,T,6,GENIC,homozygous,576185621 1,8406085,8406086,C,CATATATATATATATATATATATATAT,1,GENIC,homozygous,714846498 1,8406132,8406133,G,T,5,GENIC,homozygous,576185622 1,8406143,8406144,T,C,5,GENIC,homozygous,576185623 1,8406195,8406196,C,T,10,GENIC,homozygous,576185624 1,8406225,8406226,G,A,7,GENIC,homozygous,576185625 1,8406281,8406282,G,C,11,GENIC,homozygous,576185626 1,8406294,8406295,C,A,12,GENIC,homozygous,576185627 1,8406323,8406324,A,-,14,GENIC,homozygous,714846500 1,8406428,8406429,T,C,16,GENIC,homozygous,576185628 1,8406635,8406636,A,G,22,GENIC,homozygous,576185629 1,8406693,8406694,C,G,28,GENIC,homozygous,576185630 1,8406717,8406718,T,G,28,GENIC,homozygous,576185631 1,8406834,8406835,A,G,19,GENIC,homozygous,576185632 1,8406845,8406846,T,G,20,GENIC,homozygous,576185633 1,8406850,8406851,A,G,19,GENIC,homozygous,576185634 1,8406962,8406963,G,A,19,GENIC,homozygous,576185635 1,8407019,8407020,C,T,20,GENIC,homozygous,576185636 1,8407039,8407040,C,T,17,GENIC,homozygous,576185637 1,8407126,8407127,A,ATGTTT,22,GENIC,homozygous,714846501 1,8407164,8407165,C,T,24,GENIC,homozygous,576185638 1,8407408,8407409,A,C,17,GENIC,homozygous,576185639 1,8407499,8407500,G,A,21,GENIC,homozygous,576185640 1,8407570,8407574,TATA,----,11,GENIC,homozygous,714846502 1,8407602,8407604,TT,--,11,GENIC,heterozygous,714846504 1,8407616,8407617,C,T,20,GENIC,homozygous,576185641 1,8407713,8407714,A,AGC,21,GENIC,homozygous,714846505 1,8407841,8407842,G,A,27,GENIC,homozygous,576185642 1,8407912,8407913,C,G,21,GENIC,homozygous,576185643 1,8408154,8408155,A,G,29,GENIC,homozygous,576185644 1,8408234,8408235,A,G,33,GENIC,homozygous,576185645 1,8408235,8408236,C,T,33,GENIC,homozygous,576185646 1,8408270,8408271,A,G,36,GENIC,homozygous,576185647 1,8408271,8408272,A,C,36,GENIC,homozygous,576185648 1,8408340,8408341,G,T,20,GENIC,homozygous,576185649 1,8408376,8408377,C,-,14,GENIC,homozygous,714846506 1,8408383,8408384,C,G,19,GENIC,homozygous,576185650 1,8408500,8408501,G,A,19,GENIC,homozygous,576185651 1,8408575,8408576,C,A,29,GENIC,homozygous,576185652 1,8408579,8408580,T,C,30,GENIC,homozygous,576185653 1,8408592,8408593,C,T,25,GENIC,homozygous,576185654 1,8408598,8408599,C,T,25,GENIC,homozygous,576185655 1,8408626,8408627,C,A,24,GENIC,homozygous,576185656 1,8408631,8408632,C,G,23,GENIC,homozygous,576185657 1,8408643,8408644,A,T,22,GENIC,homozygous,576185658 1,8408655,8408656,T,C,22,GENIC,homozygous,576185659 1,8408684,8408685,G,A,23,GENIC,homozygous,576185660 1,8408690,8408691,T,A,23,GENIC,homozygous,576185661 1,8408723,8408724,G,C,23,GENIC,homozygous,576185662 1,8408728,8408729,C,T,23,GENIC,homozygous,603880194 1,8408745,8408746,T,C,24,GENIC,homozygous,576185663 1,8408773,8408774,A,G,21,GENIC,homozygous,603880195 1,8408775,8408776,G,A,21,GENIC,homozygous,603880196 1,8408786,8408787,T,C,21,GENIC,homozygous,603880197 1,8408806,8408807,T,C,20,GENIC,homozygous,603880198 1,8408810,8408811,G,A,20,GENIC,homozygous,603880199 1,8408813,8408814,T,C,19,GENIC,homozygous,603880200 1,8408831,8408832,G,T,19,GENIC,homozygous,603880201 1,8408836,8408840,AGTT,----,22,GENIC,homozygous,714846507 1,8408862,8408863,G,A,26,GENIC,homozygous,603880202 1,8408872,8408873,C,CA,24,GENIC,homozygous,714846508 1,8408888,8408890,AT,--,23,GENIC,homozygous,714846509 1,8408892,8408893,A,G,24,GENIC,homozygous,603880203 1,8408969,8408970,G,A,22,GENIC,homozygous,576185664 1,8408989,8408990,G,A,23,GENIC,homozygous,603880204 1,8409008,8409009,A,G,18,GENIC,homozygous,603880205 1,8409014,8409015,T,A,18,GENIC,homozygous,603880206 1,8409029,8409030,A,G,18,GENIC,homozygous,603880207 1,8409086,8409087,T,C,15,GENIC,homozygous,576185665 1,8409119,8409120,G,GGC,14,GENIC,homozygous,714846510 1,8409123,8409124,C,-,14,GENIC,homozygous,714846511 1,8409125,8409126,T,-,15,GENIC,homozygous,714846512 1,8409141,8409142,A,G,11,GENIC,homozygous,603880208 1,8409159,8409160,G,C,13,GENIC,homozygous,603880209 1,8409163,8409164,A,G,15,GENIC,homozygous,603880210 1,8409168,8409169,A,G,14,GENIC,homozygous,603880211 1,8409204,8409205,C,T,14,GENIC,homozygous,576185666 1,8409209,8409210,T,A,13,GENIC,homozygous,576185667 1,8409218,8409219,A,T,12,GENIC,homozygous,576185668 1,8409338,8409342,GTGC,----,3,GENIC,homozygous,714846513 1,8409345,8409346,C,CCT,4,GENIC,homozygous,714846514 1,8409346,8409347,G,A,5,GENIC,homozygous,603880212 1,8409355,8409356,C,T,9,GENIC,homozygous,576185669 1,8409469,8409470,T,C,16,GENIC,homozygous,576185670 1,8409503,8409504,C,T,17,GENIC,homozygous,576185671 1,8409517,8409518,T,C,19,GENIC,homozygous,576185672 1,8409639,8409640,G,A,18,GENIC,homozygous,576185673 1,8409681,8409682,C,CA,22,GENIC,homozygous,714846515 1,8409683,8409684,T,C,21,GENIC,homozygous,603880213 1,8409704,8409705,T,G,18,GENIC,homozygous,603880214 1,8409766,8409767,G,A,18,GENIC,homozygous,576185674 1,8409791,8409792,T,A,17,GENIC,homozygous,576185675 1,8409908,8409909,A,AGG,6,GENIC,homozygous,714846516 1,8409909,8409910,A,AG,6,GENIC,homozygous,714846517 1,8409912,8409913,A,G,6,GENIC,homozygous,603880215 1,8409920,8409921,C,A,4,GENIC,homozygous,603880216 1,8409955,8409961,GTGGAA,------,8,GENIC,homozygous,714846518 1,8409972,8409973,G,A,8,GENIC,homozygous,603880217 1,8410074,8410075,A,G,23,GENIC,homozygous,576185676 1,8410238,8410239,G,A,16,GENIC,homozygous,576185677 1,8410386,8410387,T,C,20,GENIC,homozygous,576185678 1,8410420,8410421,G,A,19,GENIC,homozygous,576185679 1,8410587,8410588,A,G,18,GENIC,homozygous,576185680 1,8410633,8410634,A,G,23,GENIC,homozygous,576185681 1,8410703,8410704,A,G,16,GENIC,homozygous,576185682 1,8410744,8410745,A,C,12,GENIC,homozygous,576185683 1,8410979,8410980,G,A,19,GENIC,homozygous,576185684 1,8411017,8411018,C,T,23,GENIC,homozygous,576185685 1,8411023,8411024,T,C,21,GENIC,homozygous,576185686 1,8411055,8411056,G,-,18,GENIC,homozygous,714846519 1,8411061,8411062,C,CA,19,GENIC,homozygous,714846520 1,8411081,8411082,C,T,24,GENIC,homozygous,576185687 1,8411086,8411087,G,A,21,GENIC,homozygous,576185688 1,8411096,8411097,T,TATTCTTTCC,21,GENIC,homozygous,714846521 1,8411212,8411213,C,T,19,GENIC,homozygous,576185689 1,8411346,8411347,G,A,20,GENIC,homozygous,576185690 1,8411459,8411460,C,T,29,GENIC,homozygous,576185691 1,8411524,8411525,C,G,30,GENIC,homozygous,576185692 1,8411744,8411745,A,G,31,GENIC,homozygous,576185693 1,8411764,8411765,G,A,31,GENIC,homozygous,576185694 1,8411782,8411783,A,G,30,GENIC,homozygous,576185695 1,8411792,8411793,A,G,30,GENIC,homozygous,576185696 1,8411812,8411813,C,T,20,GENIC,homozygous,603880218 1,8411813,8411814,A,G,20,GENIC,homozygous,603880219 1,8411814,8411815,A,G,20,GENIC,homozygous,603880220 1,8411950,8411951,G,A,20,GENIC,homozygous,576185697 1,8412000,8412001,A,G,18,GENIC,homozygous,576185698 1,8412045,8412053,GCACACAC,--------,9,GENIC,homozygous,714846524 1,8412253,8412254,C,T,28,GENIC,homozygous,576185699 1,8412311,8412312,T,C,30,GENIC,homozygous,576185700 1,8412343,8412344,C,-,18,GENIC,homozygous,714846525 1,8412345,8412348,CAT,---,19,GENIC,homozygous,714846526 1,8412356,8412374,ACACACACACACACACGT,------------------,26,GENIC,homozygous,714846527 1,8412391,8412392,C,T,22,GENIC,homozygous,576185701 1,8412425,8412426,C,T,21,GENIC,homozygous,576185702 1,8412440,8412441,T,C,26,GENIC,homozygous,576185703 1,8412445,8412446,G,A,26,GENIC,homozygous,576185704 1,8412731,8412732,T,C,26,GENIC,homozygous,576185705 1,8412786,8412787,G,A,29,GENIC,homozygous,576185706 1,8412810,8412811,T,C,25,GENIC,homozygous,576185707 1,8413094,8413095,G,A,23,GENIC,homozygous,576185708 1,8413198,8413199,A,G,38,GENIC,homozygous,576185709 1,8413246,8413247,T,C,31,GENIC,homozygous,576185710 1,8413294,8413296,TT,--,14,GENIC,homozygous,714846528 1,8413304,8413312,ACACACAT,--------,7,GENIC,possibly homozygous,714846529 1,8413336,8413338,AT,--,8,GENIC,homozygous,714846530 1,8413407,8413408,G,A,18,GENIC,homozygous,576185711 1,8413491,8413492,C,T,23,GENIC,homozygous,576185712 1,8413563,8413564,A,G,39,GENIC,homozygous,576185713 1,8413657,8413658,A,C,30,GENIC,homozygous,576185714 1,8413690,8413691,A,G,25,GENIC,homozygous,576185715 1,8413725,8413726,G,A,23,GENIC,homozygous,576185716 1,8413996,8413997,A,G,25,GENIC,homozygous,576185717 1,8414291,8414292,C,A,21,GENIC,homozygous,576185718 1,8414451,8414452,G,C,10,GENIC,homozygous,576185719 1,8414801,8414802,A,G,2,GENIC,homozygous,603880221 1,8414864,8414865,T,C,6,GENIC,homozygous,576185720 1,8415026,8415027,C,T,13,GENIC,homozygous,576185721 1,8415231,8415232,A,-,17,GENIC,homozygous,714846531 1,8415233,8415260,AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA,---------------------------,16,GENIC,homozygous,714846532 1,8415372,8415373,G,C,19,GENIC,homozygous,576185722 1,8415558,8415559,C,T,14,GENIC,homozygous,576185723 1,8415644,8415645,T,C,25,GENIC,homozygous,576185724 1,8415742,8415743,T,A,27,GENIC,homozygous,576185725 1,8415748,8415749,G,A,25,GENIC,homozygous,576185726 1,8415858,8415859,A,C,18,GENIC,homozygous,576185727 1,8416125,8416126,T,C,24,GENIC,homozygous,576185728 1,8416194,8416195,T,C,14,GENIC,homozygous,576185729 1,8416216,8416217,A,C,16,GENIC,homozygous,576185730 1,8416217,8416218,G,A,16,GENIC,homozygous,576185731 1,8416231,8416234,ACA,---,15,GENIC,homozygous,714846533 1,8416290,8416291,A,G,22,GENIC,homozygous,576185732 1,8416307,8416308,A,C,22,GENIC,homozygous,576185733 1,8416345,8416346,T,C,17,GENIC,homozygous,576185734 1,8416412,8416413,T,C,11,GENIC,homozygous,576185735 1,8416444,8416445,A,C,17,GENIC,homozygous,576185736 1,8416490,8416491,A,C,21,GENIC,homozygous,576185737 1,8416491,8416492,A,G,21,GENIC,homozygous,576185738 1,8416512,8416513,A,AT,18,GENIC,possibly homozygous,714846535 1,8416539,8416540,A,G,24,GENIC,homozygous,576185739 1,8416552,8416553,C,G,24,GENIC,homozygous,576185740 1,8416569,8416570,A,G,19,GENIC,homozygous,576185741 1,8416573,8416574,T,A,20,GENIC,homozygous,576185742 1,8416580,8416581,C,T,22,GENIC,homozygous,576185743 1,8416596,8416597,G,A,20,GENIC,homozygous,576185744 1,8416625,8416626,C,T,18,GENIC,homozygous,576185745 1,8416629,8416630,C,T,18,GENIC,homozygous,576185746 1,8416636,8416637,T,C,16,GENIC,homozygous,576185747 1,8416664,8416665,A,T,14,GENIC,homozygous,576185748 1,8416697,8416698,A,AT,11,GENIC,homozygous,714846536 1,8416741,8416742,T,-,13,GENIC,homozygous,714846537 1,8416848,8416849,G,A,14,GENIC,homozygous,576185749 1,8417069,8417070,T,C,20,GENIC,possibly homozygous,576185750 1,8417082,8417083,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,576185751 1,8417097,8417098,T,TCGCCCTCC,1,GENIC,homozygous,714846538 1,8417129,8417130,T,TCTCTCTCTCTCTCTTTCTCA,4,GENIC,homozygous,714846539 1,8417134,8417135,C,A,4,GENIC,homozygous,603880222 1,8417158,8417159,A,G,6,GENIC,homozygous,576185752 1,8417169,8417170,C,CAAAAAA,7,GENIC,heterozygous,714846540 1,8417302,8417303,G,A,18,GENIC,homozygous,576185753 1,8417326,8417327,C,T,20,GENIC,homozygous,576185754 1,8417336,8417337,C,T,24,GENIC,homozygous,576185755 1,8417401,8417402,G,A,20,GENIC,homozygous,576185756 1,8417448,8417449,A,G,15,GENIC,homozygous,603880223 1,8417455,8417456,T,C,15,GENIC,homozygous,603880224 1,8417457,8417458,C,T,16,GENIC,homozygous,603880225 1,8417458,8417459,A,G,17,GENIC,homozygous,603880226 1,8417459,8417460,A,G,15,GENIC,homozygous,603880227 1,8417531,8417532,C,T,15,GENIC,homozygous,576185757 1,8417541,8417542,C,T,17,GENIC,homozygous,576185758 1,8417578,8417579,G,A,22,GENIC,homozygous,576185759 1,8417594,8417595,A,G,21,GENIC,homozygous,576185760 1,8417665,8417666,G,A,17,GENIC,homozygous,576185761 1,8417678,8417679,T,C,11,GENIC,homozygous,576185762 1,8417714,8417715,C,T,8,GENIC,homozygous,576185763 1,8417738,8417739,T,C,7,GENIC,homozygous,576185764 1,8417764,8417765,A,G,7,GENIC,homozygous,576185765 1,8417768,8417769,G,A,7,GENIC,homozygous,576185766 1,8417784,8417785,A,G,6,GENIC,homozygous,576185767 1,8417791,8417792,A,G,6,GENIC,homozygous,576185768 1,8418019,8418020,A,G,9,GENIC,homozygous,576185769 1,8418035,8418037,CA,--,11,GENIC,homozygous,714846541 1,8418148,8418149,T,C,18,GENIC,homozygous,576185770 1,8418302,8418303,T,G,13,GENIC,homozygous,576185771 1,8418339,8418340,T,C,12,GENIC,homozygous,576185772 1,8418388,8418389,C,T,21,GENIC,homozygous,576185773 1,8418460,8418461,C,T,24,GENIC,homozygous,576185774 1,8418472,8418473,C,T,21,GENIC,homozygous,576185775 1,8418484,8418485,C,A,18,GENIC,homozygous,576185776 1,8418507,8418508,A,G,20,GENIC,homozygous,576185777 1,8418730,8418731,G,-,5,GENIC,homozygous,714846542 1,8418764,8418790,GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGG,--------------------------,11,GENIC,homozygous,714846543 1,8418884,8418885,A,-,18,GENIC,homozygous,714846544 1,8418908,8418910,AA,--,20,GENIC,homozygous,714846545 1,8418912,8418933,AAGAAAGAAAGAAAGAAAGAA,---------------------,29,GENIC,homozygous,714846546 1,8418940,8418941,A,C,25,GENIC,homozygous,603880228 1,8419164,8419165,T,A,17,GENIC,homozygous,576185778 1,8419377,8419378,C,T,30,GENIC,homozygous,576185779 1,8419703,8419704,C,T,35,GENIC,homozygous,576185780 1,8419757,8419758,C,T,26,GENIC,homozygous,576185781 1,8419867,8419868,C,G,22,GENIC,homozygous,576185782 1,8420869,8420870,T,A,27,GENIC,homozygous,576185783 1,8421305,8421306,C,T,32,GENIC,homozygous,576185784 1,8421393,8421394,G,GAA,11,GENIC,homozygous,714846548 1,8421467,8421468,A,ACT,16,GENIC,homozygous,714846549 1,8421638,8421640,AT,--,24,GENIC,homozygous,714846550 1,8421924,8421925,C,T,26,GENIC,homozygous,576185785 1,8421925,8421926,A,G,26,GENIC,homozygous,576185786 1,8421970,8421971,T,C,27,GENIC,homozygous,576185787 1,8421987,8421988,C,A,26,GENIC,homozygous,576185788 1,8422147,8422148,T,C,23,GENIC,homozygous,576185789 1,8422267,8422268,G,A,14,GENIC,homozygous,576185790 1,8422375,8422376,G,A,24,GENIC,homozygous,576185791 1,8422435,8422436,T,C,27,GENIC,homozygous,576185792 1,8422440,8422441,A,G,24,GENIC,homozygous,576185793 1,8422539,8422540,G,A,16,GENIC,homozygous,576185794 1,8422631,8422632,A,G,12,GENIC,homozygous,576185795 1,8422633,8422634,G,A,11,GENIC,homozygous,576185796 1,8422806,8422807,G,A,29,GENIC,homozygous,576185797 1,8422975,8422976,A,AGATGGATG,11,GENIC,homozygous,714846552 1,8423263,8423264,A,C,23,GENIC,homozygous,576185798 1,8423794,8423795,A,G,13,GENIC,homozygous,576185799 1,8424292,8424293,G,T,25,GENIC,homozygous,576185800 1,8424304,8424305,A,C,26,GENIC,homozygous,576185801 1,8424381,8424382,C,T,16,GENIC,homozygous,576185802 1,8424424,8424425,T,G,11,GENIC,homozygous,576185803 1,8424468,8424469,T,C,10,GENIC,homozygous,576185804 1,8424528,8424529,T,C,20,GENIC,homozygous,576185805 1,8424614,8424615,T,A,13,GENIC,homozygous,576185806 1,8424622,8424623,A,AAAAAC,10,GENIC,possibly homozygous,714846553 1,8424631,8424632,C,CAAAAAAAA,9,GENIC,homozygous,714846554 1,8424634,8424635,T,-,9,GENIC,homozygous,714846555 1,8424682,8424683,A,G,12,GENIC,homozygous,576185807 1,8425068,8425069,G,A,22,GENIC,homozygous,576185808 1,8425336,8425337,T,A,15,GENIC,homozygous,576185809 1,8425346,8425347,T,-,11,GENIC,homozygous,714846556 1,8425548,8425549,C,T,20,GENIC,homozygous,576185810 1,8425620,8425621,G,A,18,GENIC,homozygous,576185811 1,8425810,8425811,T,C,20,GENIC,homozygous,576185812 1,8426461,8426462,C,G,18,GENIC,homozygous,576185813 1,8426677,8426678,C,T,18,GENIC,homozygous,576185814 1,8426678,8426679,T,G,18,GENIC,homozygous,576185815 1,8426873,8426874,T,A,11,GENIC,homozygous,576185816 1,8427052,8427053,A,G,21,GENIC,homozygous,576185817 1,8427790,8427791,A,AGTGT,4,GENIC,homozygous,714846558 1,8428114,8428115,A,G,29,GENIC,homozygous,576185818 1,8428264,8428265,A,G,17,GENIC,homozygous,576185819 1,8428341,8428342,T,TATAG,26,GENIC,homozygous,714846559 1,8428404,8428405,G,A,25,GENIC,homozygous,576185820 1,8428547,8428548,C,T,18,GENIC,homozygous,576185821 1,8428565,8428576,TGCTACACAGT,-----------,18,GENIC,homozygous,714846560 1,8428606,8428607,T,C,15,GENIC,homozygous,576185822 1,8428647,8428648,T,G,11,GENIC,homozygous,576185823 1,8428663,8428664,A,C,16,GENIC,homozygous,576185824 1,8428664,8428665,G,A,16,GENIC,homozygous,576185825 1,8428706,8428707,C,A,15,GENIC,homozygous,576185826 1,8428772,8428773,A,G,14,GENIC,homozygous,576185827 1,8428780,8428781,C,T,15,GENIC,homozygous,576185828 1,8428882,8428883,A,ATT,18,GENIC,homozygous,714846561 1,8428946,8428947,A,C,20,GENIC,homozygous,576185829 1,8428963,8428964,C,A,24,GENIC,homozygous,603880229 1,8428965,8428966,A,AATCCTGCCACCAT,25,GENIC,homozygous,714846562 1,8429034,8429035,A,T,28,GENIC,homozygous,576185830 1,8429161,8429162,C,A,20,GENIC,homozygous,576185831 1,8429296,8429297,G,C,18,GENIC,homozygous,576185832 1,8429312,8429313,C,T,21,GENIC,homozygous,576185833 1,8429329,8429330,G,A,16,GENIC,homozygous,576185834 1,8429367,8429368,A,G,19,GENIC,homozygous,576185835 1,8429505,8429506,T,C,20,GENIC,homozygous,576185836 1,8429524,8429525,G,C,18,GENIC,homozygous,576185837 1,8429525,8429526,G,A,17,GENIC,homozygous,576185838 1,8429552,8429553,T,C,16,GENIC,homozygous,576185839 1,8429586,8429587,C,T,18,GENIC,homozygous,576185840 1,8429589,8429590,G,A,16,GENIC,homozygous,576185841 1,8429605,8429606,G,A,20,GENIC,homozygous,576185842 1,8429624,8429625,C,G,19,GENIC,homozygous,576185843 1,8429640,8429641,C,T,21,GENIC,homozygous,576185844 1,8429680,8429681,T,G,23,GENIC,homozygous,576185845 1,8429682,8429683,T,C,23,GENIC,homozygous,576185846 1,8429695,8429696,T,C,20,GENIC,homozygous,576185847 1,8429749,8429750,G,A,22,GENIC,homozygous,576185848 1,8429870,8429871,C,T,18,GENIC,homozygous,576185849 1,8430846,8430847,A,T,8,GENIC,homozygous,576185850 1,8431758,8431759,G,A,22,GENIC,homozygous,576185851 1,8431848,8431849,G,A,16,GENIC,homozygous,576185852 1,8432753,8432754,G,T,24,GENIC,homozygous,576185853 1,8432936,8432937,G,C,10,GENIC,homozygous,576185854 1,8432998,8432999,G,A,16,GENIC,homozygous,576185855 1,8433576,8433577,C,T,15,GENIC,homozygous,576185856 1,8433901,8433902,A,G,6,GENIC,homozygous,576185857 1,8434859,8434860,C,A,16,GENIC,homozygous,576185858 1,8435317,8435318,T,A,32,GENIC,homozygous,576185859 1,8435852,8435853,C,CT,17,GENIC,homozygous,714846563 1,8436051,8436052,T,-,8,GENIC,possibly homozygous,714846565 1,8436205,8436206,T,A,20,GENIC,homozygous,576185860 1,8436212,8436213,T,C,19,GENIC,homozygous,576185861 1,8436638,8436639,G,GGC,7,GENIC,homozygous,714846566 1,8436674,8436675,C,CACACAG,8,GENIC,heterozygous,714846567 1,8436674,8436675,C,CACACACAG,8,GENIC,heterozygous,714846568 1,8436940,8436941,T,A,18,GENIC,homozygous,576185862 1,8436957,8436958,A,ATCTGGCCTCTGGCC,16,GENIC,homozygous,714846569 1,8436977,8436978,C,A,20,GENIC,homozygous,576185863 1,8436992,8436993,A,G,19,GENIC,homozygous,576185864 1,8437006,8437007,C,T,16,GENIC,homozygous,576185865 1,8437048,8437050,TA,--,16,GENIC,homozygous,714846570 1,8437065,8437066,T,C,15,GENIC,homozygous,576185866 1,8437072,8437073,T,TG,14,GENIC,homozygous,714846571 1,8437078,8437079,G,GTCTCTC,14,GENIC,homozygous,714846572 1,8437101,8437102,C,A,16,GENIC,homozygous,576185867 1,8437105,8437106,T,C,17,GENIC,homozygous,576185868 1,8437120,8437121,A,-,20,GENIC,homozygous,714846573 1,8437155,8437156,A,G,25,GENIC,homozygous,576185869 1,8437200,8437201,A,-,33,GENIC,homozygous,714846574 1,8437261,8437262,C,T,26,GENIC,homozygous,576185870 1,8437417,8437418,T,TA,24,GENIC,homozygous,714846575 1,8437522,8437523,G,A,17,GENIC,homozygous,576185871 1,8437693,8437694,T,A,27,GENIC,homozygous,576185872 1,8437854,8437859,GGGGA,-----,17,GENIC,homozygous,714846576 1,8438004,8438005,T,C,19,GENIC,homozygous,576185873 1,8438038,8438039,C,A,20,GENIC,homozygous,576185874 1,8438166,8438167,G,GCT,22,GENIC,homozygous,714846577 1,8438422,8438423,T,C,6,GENIC,homozygous,576185875 1,8438462,8438463,G,T,8,GENIC,homozygous,576185876 1,8439226,8439227,T,C,28,GENIC,homozygous,576185877 1,8439256,8439257,C,A,29,GENIC,homozygous,603880230 1,8439259,8439260,T,C,33,GENIC,homozygous,603880231 1,8439264,8439265,G,A,30,GENIC,homozygous,603880232 1,8439272,8439273,A,C,28,GENIC,homozygous,603880233 1,8439273,8439274,A,T,27,GENIC,homozygous,603880234 1,8439543,8439544,T,C,24,GENIC,homozygous,576185878 1,8439564,8439565,T,C,22,GENIC,homozygous,576185879 1,8439618,8439619,G,A,25,GENIC,homozygous,576185880 1,8439761,8439762,T,C,32,GENIC,homozygous,576185881 1,8440150,8440151,C,CAGAGACAG,3,GENIC,homozygous,714846579 1,8440433,8440434,G,-,17,GENIC,homozygous,714846580 1,8440727,8440728,A,-,12,GENIC,heterozygous,714846581 1,8441763,8441764,C,-,1,GENIC,homozygous,714846582 1,8441968,8441969,C,CAACCTTGCTGAAAAACATATATATATATATAT,1,GENIC,homozygous,714846583 1,8441974,8441975,A,T,1,GENIC,homozygous,603880235 1,8441976,8441977,G,T,1,GENIC,homozygous,603880236 1,8442397,8442398,A,G,23,GENIC,homozygous,576185882 1,8442414,8442415,C,-,26,GENIC,homozygous,714846584 1,8442444,8442445,T,G,21,GENIC,homozygous,576185883 1,8442529,8442530,A,T,21,GENIC,homozygous,576185884 1,8446084,8446106,GCGCGCGCGCGTGTGTGCGTGT,----------------------,17,GENIC,homozygous,714846585 1,8446144,8446145,T,TGCGCGC,25,GENIC,homozygous,714846587 1,8446485,8446486,C,T,14,GENIC,homozygous,576185885 1,8446614,8446615,G,A,12,GENIC,homozygous,576185886 1,8446682,8446683,G,T,23,GENIC,homozygous,576185887 1,8447144,8447162,GGGAGGGGGGTATGGGGA,------------------,3,GENIC,homozygous,714846588 1,8447224,8447225,T,C,8,GENIC,homozygous,576185888 1,8448165,8448171,ACACAC,------,13,GENIC,heterozygous,714846589 1,8448167,8448171,ACAC,----,13,GENIC,possibly homozygous,714846590 1,8448407,8448408,G,A,25,GENIC,homozygous,576185889 1,8449419,8449420,C,-,10,GENIC,heterozygous,714846592 1,8450305,8450306,C,-,10,GENIC,homozygous,714846594 1,8450570,8450571,T,TACACAC,9,GENIC,heterozygous,714846596 1,8450570,8450571,T,TACACACAC,9,GENIC,possibly homozygous,714846597 1,8450715,8450716,T,C,17,GENIC,homozygous,576185890 1,8454811,8454812,G,A,39,GENIC,homozygous,576185891 1,8455787,8455788,A,G,21,GENIC,homozygous,576185892 1,8456970,8456971,A,G,22,GENIC,homozygous,576185893 1,8457072,8457073,G,A,18,GENIC,homozygous,576185894 1,8457082,8457083,A,ACACACACACACAGG,12,GENIC,homozygous,714846598 1,8457464,8457465,G,GA,18,GENIC,homozygous,714846600 1,8458261,8458262,A,G,15,GENIC,homozygous,576185895 1,8458462,8458463,G,A,12,GENIC,homozygous,576185896 1,8458483,8458484,C,T,13,GENIC,homozygous,576185897 1,8458744,8458745,A,G,21,GENIC,homozygous,576185898 1,8459075,8459076,G,A,21,GENIC,homozygous,576185899 1,8459114,8459115,A,G,27,GENIC,homozygous,576185900 1,8460117,8460118,G,GAA,6,GENIC,heterozygous,714846602 1,8460488,8460489,C,CTT,3,GENIC,homozygous,714846603 1,8460493,8460494,T,TCTTTCTG,3,GENIC,homozygous,714846605 1,8461007,8461008,A,G,33,GENIC,homozygous,576185901 1,8461203,8461204,A,G,19,GENIC,homozygous,576185902 1,8461249,8461250,T,G,19,GENIC,homozygous,576185903 1,8462115,8462123,CTCTCTCT,--------,17,GENIC,homozygous,714846606 1,8462192,8462193,T,C,24,GENIC,homozygous,576185904 1,8462228,8462229,T,C,24,GENIC,homozygous,576185905 1,8462657,8462658,T,C,20,GENIC,homozygous,576185906 1,8462855,8462856,T,C,20,GENIC,homozygous,576185907 1,8463103,8463104,T,-,26,GENIC,homozygous,714846608 1,8463530,8463531,T,C,23,GENIC,homozygous,576185908 1,8463644,8463646,AT,--,8,GENIC,homozygous,714846609 1,8463661,8463662,C,CAGAGAGAGAGAGAG,8,GENIC,homozygous,714846610 1,8463674,8463675,T,A,9,GENIC,homozygous,576185909 1,8464534,8464535,A,C,19,GENIC,homozygous,576185910 1,8464733,8464734,G,GGTT,5,GENIC,heterozygous,714846612 1,8464733,8464734,G,GGTTT,5,GENIC,heterozygous,714846613 1,8464890,8464891,T,A,17,GENIC,homozygous,576185911 1,8465131,8465132,A,G,17,GENIC,homozygous,576185912 1,8465458,8465459,G,A,22,GENIC,homozygous,576185913 1,8465497,8465498,G,A,19,GENIC,homozygous,576185914 1,8465945,8465946,G,A,25,GENIC,homozygous,576185915 1,8466043,8466044,T,TAGAGTGATAGA,34,GENIC,homozygous,714846614 1,8466079,8466080,A,T,29,GENIC,homozygous,576185916 1,8466625,8466628,TTT,---,5,GENIC,homozygous,714846615 1,8466756,8466757,T,C,3,GENIC,homozygous,576185917 1,8466790,8466791,G,A,3,GENIC,homozygous,576185918 1,8466957,8466958,A,AATATATATATATATATAT,2,GENIC,homozygous,714846617 1,8467156,8467158,TT,--,9,GENIC,homozygous,714846619 1,8467513,8467514,A,G,20,GENIC,homozygous,576185919 1,8467528,8467529,T,C,19,GENIC,homozygous,576185920 1,8468333,8468334,G,A,26,GENIC,homozygous,576185921 1,8468373,8468374,C,T,36,GENIC,homozygous,576185922 1,8468391,8468392,T,C,36,GENIC,homozygous,576185923 1,8468467,8468468,A,C,33,GENIC,homozygous,576185924 1,8468575,8468577,AA,--,19,GENIC,homozygous,714846620 1,8468639,8468640,C,T,30,GENIC,homozygous,576185925 1,8468640,8468641,A,G,30,GENIC,homozygous,576185926 1,8468651,8468652,C,CTT,30,GENIC,homozygous,714846621 1,8468653,8468654,C,CT,30,GENIC,homozygous,714846622 1,8468654,8468655,C,T,30,GENIC,homozygous,603880237 1,8468657,8468658,A,-,28,GENIC,homozygous,714846623 1,8469980,8469981,C,T,22,GENIC,homozygous,576185927 1,8470390,8470391,T,A,13,GENIC,homozygous,576185928 1,8470490,8470491,T,-,10,GENIC,heterozygous,714846624 1,8470881,8470882,G,C,17,GENIC,homozygous,576185929 1,8470912,8470913,G,C,13,GENIC,homozygous,576185930 1,8470929,8470930,C,T,13,GENIC,homozygous,576185931 1,8471251,8471252,T,G,20,GENIC,homozygous,576185932 1,8471277,8471278,A,G,10,GENIC,homozygous,576185933 1,8471314,8471315,C,T,19,GENIC,homozygous,576185934 1,8471517,8471518,A,G,8,GENIC,possibly homozygous,576185935 1,8472831,8472832,G,GCACACACACACA,2,GENIC,homozygous,714846629 1,8473108,8473109,A,C,27,GENIC,homozygous,576185936 1,8473121,8473122,A,G,27,GENIC,homozygous,576185937 1,8473484,8473485,C,T,17,GENIC,homozygous,576185938 1,8473583,8473584,T,TTCTTCAC,20,GENIC,homozygous,714846631 1,8473693,8473694,C,T,10,GENIC,homozygous,576185939 1,8473745,8473746,T,TACACTTTGACTAAGTGATATCATCTATTTCTATTGG,23,GENIC,homozygous,714846632 1,8474363,8474364,C,T,20,GENIC,homozygous,576185940 1,8474509,8474510,C,T,22,GENIC,homozygous,576185941 1,8474545,8474546,A,G,25,GENIC,homozygous,576185942 1,8474555,8474556,T,TAA,25,GENIC,homozygous,714846634 1,8474600,8474601,T,C,26,GENIC,homozygous,576185943 1,8474638,8474639,C,T,24,GENIC,homozygous,576185944 1,8474639,8474640,G,T,24,GENIC,homozygous,576185945 1,8474673,8474674,A,G,31,GENIC,homozygous,576185946 1,8474747,8474748,C,T,31,GENIC,homozygous,576185947 1,8475527,8475528,A,T,18,GENIC,homozygous,576185948 1,8476436,8476440,CCCG,----,14,GENIC,homozygous,714846635 1,8476445,8476462,AAAAAAAAAAACCACAC,-----------------,9,GENIC,heterozygous,714846636 1,8476446,8476462,AAAAAAAAAACCACAC,----------------,8,GENIC,heterozygous,714846637 1,8476654,8476655,C,G,26,GENIC,homozygous,576185949 1,8476671,8476672,C,T,24,GENIC,homozygous,576185950 1,8476674,8476675,T,G,22,GENIC,homozygous,576185951 1,8476682,8476683,G,A,22,GENIC,homozygous,576185952 1,8476695,8476696,G,A,23,GENIC,homozygous,576185953 1,8476698,8476699,G,A,22,GENIC,homozygous,576185954 1,8476808,8476809,T,C,27,GENIC,homozygous,576185955 1,8476824,8476825,G,A,27,GENIC,homozygous,576185956 1,8476852,8476853,T,C,24,GENIC,homozygous,576185957 1,8476853,8476854,C,A,24,GENIC,homozygous,576185958 1,8476885,8476886,G,A,20,GENIC,homozygous,576185959 1,8476893,8476894,G,A,22,GENIC,homozygous,576185960 1,8476903,8476904,T,C,24,GENIC,homozygous,576185961 1,8476909,8476910,T,C,21,GENIC,homozygous,576185962 1,8477325,8477326,A,G,21,GENIC,homozygous,576185963 1,8477606,8477607,A,-,17,GENIC,homozygous,714846638 1,8477611,8477612,A,T,17,GENIC,homozygous,603880238 1,8477671,8477672,C,A,17,GENIC,homozygous,576185964 1,8477690,8477691,G,GCAAA,23,GENIC,homozygous,714846639 1,8477752,8477753,A,G,27,GENIC,homozygous,576185965 1,8478089,8478090,C,A,29,GENIC,homozygous,576185966 1,8478502,8478503,G,A,37,GENIC,homozygous,576185967 1,8479763,8479764,T,-,21,GENIC,homozygous,714846640 1,8479782,8479783,C,A,26,GENIC,homozygous,576185968 1,8479948,8479949,T,-,21,GENIC,homozygous,714846642 1,8480032,8480033,C,A,31,GENIC,homozygous,576185969 1,8483612,8483613,T,C,30,GENIC,homozygous,576185970 1,8483623,8483624,T,C,30,GENIC,homozygous,576185971 1,8483658,8483659,T,C,27,GENIC,homozygous,576185972 1,8483716,8483717,A,G,13,GENIC,homozygous,576185973 1,8483881,8483882,G,A,28,GENIC,homozygous,576185974 1,8484381,8484382,A,G,13,GENIC,homozygous,576185975 1,8485778,8485779,G,T,28,GENIC,homozygous,576185976 1,8486741,8486742,C,G,11,GENIC,homozygous,576185977 1,8490043,8490044,G,-,18,GENIC,homozygous,714846643 1,8490672,8490673,G,GCACA,6,GENIC,heterozygous,714846646 1,8490672,8490673,G,GCACACA,6,GENIC,heterozygous,714846647 1,8490999,8491000,C,T,27,GENIC,homozygous,576185978 1,8493195,8493196,A,AGAG,16,GENIC,heterozygous,714846648 1,8495998,8495999,G,GAA,5,GENIC,heterozygous,714846649 1,8496392,8496394,CC,--,19,GENIC,homozygous,714846650 1,8498468,8498469,C,T,5,GENIC,homozygous,603880239 1,8498469,8498470,A,G,5,GENIC,homozygous,603880240 1,8498476,8498477,C,T,5,GENIC,homozygous,603880241 1,8498477,8498478,A,G,5,GENIC,homozygous,603880242 1,8498484,8498542,AGATTTGAGCTTGTGAGTCAGATATACGCCCTCAGCTACCACTCTAGTAATCATTGCT,----------------------------------------------------------,17,GENIC,homozygous,714846651 1,8498807,8498808,C,T,26,GENIC,homozygous,576185979 1,8498840,8498841,T,C,26,GENIC,homozygous,576185980 1,8498927,8498931,TGCC,----,26,GENIC,homozygous,714846652 1,8498934,8498935,G,-,25,GENIC,homozygous,714846653 1,8498935,8498936,T,A,24,GENIC,homozygous,603880243 1,8499213,8499214,C,A,27,GENIC,homozygous,576185981 1,8499222,8499223,G,GCCT,30,GENIC,homozygous,714846654 1,8499225,8499226,T,TC,30,GENIC,homozygous,714846655 1,8499226,8499227,A,C,30,GENIC,homozygous,603880244 1,8499521,8499522,T,C,28,GENIC,homozygous,603880245 1,8499666,8499667,C,T,24,GENIC,homozygous,576185982 1,8499724,8499725,A,G,27,GENIC,homozygous,576185983 1,8499762,8499763,A,G,27,GENIC,homozygous,576185984 1,8499785,8499786,A,G,29,GENIC,homozygous,576185985 1,8499837,8499838,A,AAAG,19,GENIC,homozygous,714846656 1,8499838,8499839,T,TG,19,GENIC,homozygous,714846657 1,8499841,8499842,A,C,19,GENIC,homozygous,603880246 1,8499843,8499844,T,-,19,GENIC,homozygous,714846658 1,8499866,8499867,G,A,21,GENIC,homozygous,576185986 1,8499888,8499889,G,T,19,GENIC,homozygous,576185987 1,8499894,8499895,A,C,19,GENIC,homozygous,576185988 1,8499908,8499909,C,T,20,GENIC,homozygous,576185989 1,8499913,8499914,G,T,22,GENIC,homozygous,576185990 1,8499927,8499928,A,-,20,GENIC,homozygous,714846659 1,8499929,8499934,GTGTA,-----,21,GENIC,homozygous,714846660 1,8499947,8499948,A,G,21,GENIC,homozygous,576185991 1,8499950,8499951,G,A,20,GENIC,homozygous,576185992 1,8500386,8500387,A,G,18,GENIC,homozygous,576185993 1,8500685,8500686,C,T,17,GENIC,homozygous,576185994 1,8500930,8500931,G,A,19,GENIC,homozygous,576185995 1,8501126,8501127,C,T,24,GENIC,homozygous,576185996 1,8501127,8501128,A,G,25,GENIC,homozygous,576185997 1,8502450,8502451,G,GACAC,18,GENIC,heterozygous,714846661 1,8502450,8502451,G,GACACAC,18,GENIC,heterozygous,714846662 1,8502450,8502451,G,GACACACAC,18,GENIC,heterozygous,714846663 1,8503201,8503202,A,T,9,GENIC,homozygous,576185998 1,8503589,8503599,ACACACACAC,----------,9,GENIC,heterozygous,714846668 1,8503591,8503599,ACACACAC,--------,9,GENIC,heterozygous,714846669 1,8510067,8510068,A,AAG,16,GENIC,possibly homozygous,714846670 1,8510163,8510164,T,C,15,GENIC,homozygous,576185999 1,8510789,8510790,A,G,22,GENIC,homozygous,576186000 1,8510955,8510956,T,TA,13,GENIC,possibly homozygous,714846671 1,8511133,8511134,G,C,15,GENIC,homozygous,576186001 1,8511299,8511300,C,T,23,GENIC,homozygous,576186002 1,8511465,8511466,G,A,21,GENIC,homozygous,576186003 1,8511487,8511488,G,A,20,GENIC,homozygous,576186004 1,8511609,8511610,A,G,15,GENIC,homozygous,576186005 1,8511649,8511650,A,G,16,GENIC,homozygous,576186006 1,8511853,8511854,A,G,22,GENIC,homozygous,576186007 1,8511867,8511868,T,A,21,GENIC,homozygous,576186008 1,8511963,8511964,C,T,17,GENIC,homozygous,576186009 1,8512083,8512084,G,A,23,GENIC,homozygous,576186010 1,8512160,8512161,A,AT,21,GENIC,homozygous,714846672 1,8512196,8512197,G,GT,17,GENIC,homozygous,714846673 1,8512516,8512517,C,T,16,GENIC,homozygous,576186011 1,8512520,8512521,C,CTTT,15,GENIC,homozygous,714846675 1,8512540,8512541,A,C,19,GENIC,homozygous,576186012 1,8512551,8512552,A,T,16,GENIC,homozygous,576186013 1,8512638,8512639,T,C,20,GENIC,homozygous,576186014 1,8512654,8512655,A,G,24,GENIC,homozygous,576186015 1,8512785,8512786,A,G,26,GENIC,homozygous,576186016 1,8512798,8512799,A,T,26,GENIC,homozygous,576186017 1,8513063,8513065,AC,--,14,GENIC,homozygous,714846676 1,8513214,8513215,T,A,28,GENIC,homozygous,576186018 1,8513223,8513224,A,C,26,GENIC,homozygous,576186019 1,8513265,8513266,G,A,19,GENIC,homozygous,576186020 1,8513285,8513286,C,-,24,GENIC,homozygous,714846677 1,8513693,8513694,C,T,16,GENIC,homozygous,576186021 1,8513758,8513759,T,-,13,GENIC,possibly homozygous,714846678 1,8513945,8513946,C,G,21,GENIC,homozygous,576186022 1,8514099,8514100,G,C,19,GENIC,homozygous,576186023 1,8514136,8514137,G,T,13,GENIC,homozygous,576186024 1,8515221,8515222,A,G,19,GENIC,homozygous,576186025 1,8515395,8515396,T,-,12,GENIC,possibly homozygous,714846680 1,8515566,8515567,G,GGTGTGT,11,GENIC,homozygous,714846682 1,8515666,8515668,GA,--,22,GENIC,homozygous,714846683 1,8515739,8515740,A,T,19,GENIC,homozygous,576186026 1,8515755,8515756,A,T,19,GENIC,homozygous,603880247 1,8515766,8515770,GTGT,----,16,GENIC,homozygous,714846684 1,8515787,8515789,TG,--,17,GENIC,homozygous,714846685 1,8515870,8515872,AT,--,16,GENIC,homozygous,714846686 1,8515891,8515892,A,AGT,17,GENIC,homozygous,714846687 1,8515904,8515905,T,TTGTGTG,5,GENIC,homozygous,714846688 1,8516842,8516843,T,C,15,GENIC,homozygous,576186027 1,8516967,8516968,G,A,16,GENIC,homozygous,576186028 1,8517009,8517010,A,G,13,GENIC,homozygous,576186029 1,8517215,8517216,A,AG,14,GENIC,homozygous,714846691 1,8517233,8517234,G,A,19,GENIC,homozygous,576186030 1,8517272,8517273,A,G,24,GENIC,homozygous,576186031 1,8517351,8517352,C,T,6,GENIC,homozygous,576186032 1,8517665,8517666,A,C,15,GENIC,homozygous,576186033 1,8517666,8517667,A,G,16,GENIC,homozygous,576186034 1,8517955,8517956,A,T,7,GENIC,homozygous,576186035 1,8518137,8518138,C,T,14,GENIC,homozygous,576186036 1,8518178,8518179,A,T,11,GENIC,homozygous,576186037 1,8518507,8518508,A,C,18,GENIC,homozygous,576186038 1,8518618,8518619,C,T,21,GENIC,homozygous,576186039 1,8518626,8518628,AA,--,17,GENIC,heterozygous,714846692 1,8518627,8518628,A,-,17,GENIC,possibly homozygous,714846693 1,8519455,8519456,T,C,18,GENIC,homozygous,576186040 1,8519686,8519687,G,T,13,GENIC,homozygous,576186041 1,8519715,8519725,ACACACACAC,----------,21,GENIC,homozygous,714846694 1,8519736,8519737,C,T,23,GENIC,possibly homozygous,603880248 1,8519977,8519978,T,C,20,GENIC,homozygous,576186042 1,8520407,8520408,A,G,26,GENIC,homozygous,576186043 1,8520585,8520586,A,G,19,GENIC,homozygous,576186044 1,8520615,8520616,A,C,22,GENIC,homozygous,576186045 1,8520824,8520831,ATGCGGA,-------,17,GENIC,homozygous,714846696 1,8520836,8520837,G,A,17,GENIC,homozygous,603880249 1,8521108,8521109,T,G,16,GENIC,homozygous,576186046 1,8521109,8521110,C,T,18,GENIC,homozygous,603880250 1,8521114,8521115,A,-,22,GENIC,homozygous,714846697 1,8521307,8521308,A,AC,16,GENIC,homozygous,714846698 1,8521457,8521458,T,C,19,GENIC,homozygous,576186047 1,8521550,8521551,C,CA,22,GENIC,homozygous,714846699 1,8521554,8521555,A,AC,22,GENIC,homozygous,714846700 1,8521700,8521701,A,-,17,GENIC,possibly homozygous,714846702 1,8521973,8521975,AA,--,24,GENIC,homozygous,714846703 1,8522180,8522181,A,G,30,GENIC,homozygous,576186048 1,8522191,8522192,G,GCA,30,GENIC,homozygous,714846705 1,8522193,8522194,G,GCACGT,32,GENIC,homozygous,714846706 1,8522379,8522380,T,C,12,GENIC,homozygous,576186049 1,8522910,8522911,T,C,14,GENIC,homozygous,576186050 1,8523204,8523205,C,T,20,GENIC,homozygous,576186051 1,8523277,8523278,C,A,17,GENIC,homozygous,576186052 1,8523299,8523300,G,A,21,GENIC,homozygous,576186053 1,8523569,8523570,T,A,29,GENIC,homozygous,576186054 1,8523814,8523815,C,A,17,GENIC,homozygous,576186055 1,8524195,8524196,G,T,28,GENIC,homozygous,576186056 1,8524648,8524649,T,-,15,GENIC,possibly homozygous,714846707 1,8526244,8526245,G,C,8,GENIC,homozygous,576186057 1,8526404,8526405,C,T,18,GENIC,homozygous,576186058 1,8527649,8527650,G,A,27,GENIC,homozygous,576186059 1,8527758,8527759,C,T,26,GENIC,homozygous,576186060 1,8528704,8528705,G,A,32,GENIC,homozygous,576186061 1,8529137,8529138,C,A,21,GENIC,homozygous,576186062 1,8529207,8529208,C,T,29,GENIC,homozygous,576186063 1,8529621,8529622,C,T,20,GENIC,homozygous,576186064 1,8530195,8530196,T,C,21,GENIC,homozygous,576186065 1,8530231,8530232,A,G,22,GENIC,homozygous,576186066 1,8530320,8530321,C,CAGAGTCAAGTCTTCGTCATTTCTA,18,GENIC,homozygous,714846708 1,8530797,8530798,G,A,18,GENIC,homozygous,576186067 1,8531318,8531319,C,T,21,GENIC,homozygous,576186068 1,8531502,8531503,A,AG,22,GENIC,homozygous,714846709 1,8531545,8531546,G,T,19,GENIC,homozygous,576186069 1,8531675,8531676,T,C,2,GENIC,homozygous,576186070 1,8531938,8531939,A,ACCCG,6,GENIC,homozygous,714846711 1,8531966,8531967,G,A,5,GENIC,homozygous,576186071 1,8531987,8531988,C,T,6,GENIC,homozygous,603880251 1,8532007,8532008,C,CT,7,GENIC,homozygous,714846713 1,8532023,8532024,C,A,10,GENIC,homozygous,576186072 1,8532231,8532232,A,G,22,GENIC,homozygous,576186073 1,8532384,8532385,T,TGTTTTGTTTTG,21,GENIC,homozygous,714846715 1,8532501,8532502,G,A,12,GENIC,homozygous,576186074 1,8532699,8532700,A,G,17,GENIC,homozygous,576186075 1,8532713,8532714,G,A,20,GENIC,homozygous,576186076 1,8532719,8532720,C,T,19,GENIC,homozygous,576186077 1,8532890,8532891,T,C,18,GENIC,homozygous,576186078 1,8533026,8533027,G,C,21,GENIC,homozygous,576186079 1,8533077,8533078,A,-,21,GENIC,homozygous,714846716 1,8533103,8533104,T,C,18,GENIC,homozygous,576186080 1,8533113,8533114,A,T,17,GENIC,homozygous,576186081 1,8533206,8533207,T,A,26,GENIC,homozygous,576186082 1,8533295,8533296,A,T,31,GENIC,homozygous,576186083 1,8533301,8533302,A,AGTGTG,30,GENIC,homozygous,714846717 1,8533304,8533305,A,AAAGAGCGCCTGTG,29,GENIC,homozygous,714846718 1,8533320,8533321,A,G,33,GENIC,homozygous,576186084 1,8533394,8533469,AAAAAAACAGCGCTTACCTAGGAAGCGCAAGGCCCTGGGTTCGGTCCCCAGCTCCGGAAAAAAAAGAACCAAAAA,---------------------------------------------------------------------------,15,GENIC,homozygous,714846719 1,8533701,8533702,C,G,20,GENIC,homozygous,576186085 1,8533808,8533809,T,TC,23,GENIC,homozygous,714846720 1,8533810,8533811,C,T,23,GENIC,homozygous,603880252 1,8533824,8533825,T,C,26,GENIC,homozygous,576186086 1,8533838,8533839,C,G,25,GENIC,homozygous,576186087 1,8533927,8533928,G,A,27,GENIC,homozygous,576186088 1,8533939,8533940,A,G,32,GENIC,homozygous,576186089 1,8534001,8534002,A,G,30,GENIC,homozygous,576186090 1,8534105,8534106,A,G,20,GENIC,homozygous,576186091 1,8534145,8534146,G,A,18,GENIC,homozygous,576186092 1,8534224,8534226,CG,--,20,GENIC,homozygous,714846721 1,8534559,8534560,C,T,22,GENIC,homozygous,576186093 1,8534694,8534695,C,G,13,GENIC,possibly homozygous,576186094 1,8534696,8534698,CC,--,13,GENIC,possibly homozygous,714846722 1,8534704,8534705,G,C,10,GENIC,homozygous,603880253 1,8534744,8534745,C,G,1,GENIC,homozygous,576186095 1,8535166,8535167,C,CTCTGTCACCCTCTCTGTGCCTCTCTCTGTCTCCCTT,3,GENIC,heterozygous,714846723 1,8535182,8535183,A,G,5,GENIC,heterozygous,603880254 1,8535193,8535194,T,G,6,GENIC,homozygous,603880255 1,8535204,8535205,G,GTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCTGTGTGCTC,7,GENIC,possibly homozygous,714846724 1,8535231,8535232,C,T,11,GENIC,homozygous,603880256 1,8535718,8535719,A,C,14,GENIC,homozygous,576186096 1,8535758,8535759,T,G,14,GENIC,homozygous,576186097 1,8535771,8535772,T,TGTAA,11,GENIC,homozygous,714846725 1,8535790,8535791,T,C,17,GENIC,homozygous,603880257 1,8535795,8535796,T,A,16,GENIC,homozygous,603880258 1,8535803,8535804,T,TACA,15,GENIC,homozygous,714846726 1,8535805,8535806,A,ATATATAT,14,GENIC,homozygous,714846727 1,8535827,8535828,A,C,13,GENIC,homozygous,576186098 1,8535915,8535916,G,T,13,GENIC,homozygous,576186099 1,8536080,8536081,T,TA,13,GENIC,homozygous,714846728 1,8536781,8536782,T,G,16,GENIC,homozygous,576186100 1,8536949,8536950,G,A,13,GENIC,homozygous,576186101 1,8537121,8537122,G,GACCTCAAA,18,GENIC,homozygous,714846729 1,8537135,8537136,T,C,19,GENIC,homozygous,576186102 1,8537137,8537138,A,T,21,GENIC,homozygous,576186103 1,8537178,8537179,G,A,18,GENIC,homozygous,576186104 1,8537389,8537390,T,G,16,GENIC,homozygous,576186105 1,8537390,8537391,C,T,16,GENIC,homozygous,603880259 1,8537395,8537396,C,T,17,GENIC,homozygous,576186106 1,8537420,8537421,T,G,20,GENIC,homozygous,576186107 1,8537833,8537834,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,576186108 1,8538031,8538032,T,TA,24,GENIC,possibly homozygous,714846730 1,8538281,8538282,A,AC,19,GENIC,homozygous,714846731 1,8538970,8538971,T,C,15,GENIC,homozygous,576186109 1,8539209,8539210,G,A,16,GENIC,homozygous,576186110 1,8539290,8539291,G,A,24,GENIC,homozygous,576186111 1,8539600,8539601,A,C,20,GENIC,homozygous,576186112 1,8539772,8539773,A,C,13,GENIC,homozygous,576186113 1,8540535,8540536,G,GAC,13,GENIC,heterozygous,714846733 1,8540664,8540668,CACA,----,7,GENIC,heterozygous,714846734 1,8540666,8540668,CA,--,7,GENIC,possibly homozygous,714846735 1,8541027,8541028,T,-,9,GENIC,homozygous,714846737 1,8541483,8541484,G,T,9,GENIC,homozygous,576186114 1,8541690,8541691,A,AC,13,GENIC,homozygous,714846738 1,8541694,8541695,G,GT,15,GENIC,homozygous,714846739 1,8541816,8541817,C,T,19,GENIC,homozygous,576186115 1,8542089,8542090,G,A,15,GENIC,homozygous,576186116 1,8542575,8542576,C,CAGG,10,GENIC,homozygous,714846740 1,8542577,8542578,A,G,11,GENIC,homozygous,603880260 1,8542578,8542579,C,G,11,GENIC,homozygous,603880261 1,8542579,8542580,C,T,11,GENIC,homozygous,603880262 1,8542583,8542585,AA,--,13,GENIC,homozygous,714846741 1,8542946,8542947,C,T,19,GENIC,homozygous,576186117 1,8543052,8543053,C,T,27,GENIC,homozygous,576186118 1,8543619,8543620,G,T,33,GENIC,homozygous,576186119 1,8544134,8544135,G,C,16,GENIC,homozygous,576186120 1,8544226,8544227,C,CG,19,GENIC,homozygous,714846742 1,8544246,8544247,A,G,15,GENIC,homozygous,576186121 1,8544398,8544400,AA,--,16,GENIC,homozygous,714846743 1,8544409,8544410,A,T,16,GENIC,homozygous,603880263 1,8544421,8544422,T,G,15,GENIC,possibly homozygous,576186122 1,8544495,8544496,T,-,18,GENIC,homozygous,714846744 1,8544724,8544725,T,G,16,GENIC,homozygous,576186123 1,8544839,8544840,C,T,18,GENIC,homozygous,576186124 1,8545025,8545026,G,C,16,GENIC,homozygous,576186125 1,8545123,8545124,C,T,19,GENIC,homozygous,576186126 1,8545205,8545206,T,C,20,GENIC,homozygous,576186127 1,8545621,8545627,TGTTTT,------,4,GENIC,heterozygous,714846745 1,8545622,8545627,GTTTT,-----,4,GENIC,heterozygous,714846746 1,8545953,8545955,AC,--,18,GENIC,homozygous,714846747 1,8546125,8546126,A,T,18,GENIC,homozygous,576186128 1,8547053,8547054,T,C,21,GENIC,homozygous,576186129 1,8547278,8547279,A,C,18,GENIC,homozygous,576186130 1,8547307,8547308,G,A,22,GENIC,homozygous,576186131 1,8551613,8551614,T,-,18,GENIC,homozygous,714846749 1,8552087,8552088,G,GTTTT,9,GENIC,homozygous,714846750 1,8552339,8552340,A,AGT,6,GENIC,heterozygous,714846753 1,8552429,8552430,T,TA,19,GENIC,homozygous,714846756 1,8553178,8553179,G,A,15,GENIC,homozygous,576186132 1,8553562,8553582,GAGAGAGAGAGAGAGAGAGA,--------------------,9,GENIC,heterozygous,714846757 1,8553564,8553582,GAGAGAGAGAGAGAGAGA,------------------,9,GENIC,heterozygous,714846758 1,8553628,8553629,C,G,16,GENIC,homozygous,576186133 1,8553869,8553873,TGTG,----,9,GENIC,homozygous,714846760 1,8554003,8554004,A,T,27,GENIC,homozygous,603880264 1,8554406,8554407,T,TA,21,GENIC,homozygous,714846761 1,8556208,8556209,A,ACACACACACACACACC,2,GENIC,heterozygous,714846762 1,8556208,8556209,A,ACACACACACACACACACC,2,GENIC,heterozygous,714846763 1,8557173,8557174,A,-,5,GENIC,heterozygous,714846764 1,8557364,8557365,T,C,6,GENIC,homozygous,603880265 1,8557375,8557376,G,GTTT,7,GENIC,homozygous,714846765 1,8558642,8558643,C,CAGTGGAAG,2,GENIC,homozygous,714846766 1,8559449,8559450,T,C,14,GENIC,homozygous,576186134 1,8560413,8560414,T,G,31,GENIC,homozygous,576186135 1,8560815,8560816,C,CAT,16,GENIC,possibly homozygous,714846767 1,8561208,8561209,T,C,14,GENIC,homozygous,576186136 1,8561672,8561673,C,T,16,GENIC,homozygous,576186137 1,8562304,8562306,CT,--,12,GENIC,homozygous,714846768 1,8562593,8562594,A,G,22,GENIC,homozygous,576186138 1,8562856,8562866,TGTGTGTGTG,----------,2,GENIC,homozygous,714846770 1,8562928,8562930,AT,--,3,GENIC,homozygous,714846771 1,8563086,8563087,G,A,15,GENIC,homozygous,576186139 1,8563145,8563146,T,G,24,GENIC,homozygous,576186140 1,8563175,8563176,G,T,30,GENIC,homozygous,576186141 1,8563216,8563217,C,T,19,GENIC,homozygous,576186142 1,8563219,8563220,G,C,19,GENIC,homozygous,576186143 1,8563254,8563255,T,C,14,GENIC,homozygous,576186144 1,8563590,8563591,G,A,23,GENIC,homozygous,576186145 1,8563692,8563693,T,TACACACAC,2,GENIC,heterozygous,714846772 1,8563692,8563693,T,TACACACACAC,2,GENIC,heterozygous,714846773 1,8564588,8564589,G,C,22,GENIC,homozygous,576186146 1,8564672,8564673,C,T,14,GENIC,homozygous,576186147 1,8564683,8564684,G,GA,18,GENIC,possibly homozygous,714846774 1,8564749,8564750,C,-,22,GENIC,homozygous,714846775 1,8564751,8564752,C,A,22,GENIC,possibly homozygous,603880266 1,8565865,8565866,A,G,20,GENIC,homozygous,576186148 1,8566664,8566665,T,C,27,GENIC,homozygous,576186149 1,8567426,8567428,TC,--,7,GENIC,homozygous,714846777 1,8567455,8567469,GTGAGAGAGAGAGA,--------------,13,GENIC,heterozygous,714846778 1,8568669,8568670,A,AGTGT,5,GENIC,homozygous,714846779 1,8569318,8569319,C,T,22,GENIC,homozygous,576186150 1,8569493,8569494,A,G,19,GENIC,homozygous,576186151 1,8569681,8569682,C,T,21,GENIC,homozygous,576186152 1,8570462,8570463,C,A,26,GENIC,homozygous,576186153 1,8570971,8570972,T,C,19,GENIC,homozygous,603880267 1,8571202,8571203,A,C,15,GENIC,homozygous,576186154 1,8571265,8571266,G,A,11,GENIC,homozygous,576186155 1,8571501,8571519,TGTGTGTGTGTGTGTGTA,------------------,8,GENIC,possibly homozygous,714846780 1,8571564,8571565,G,A,14,GENIC,homozygous,576186156 1,8571656,8571657,A,-,16,GENIC,homozygous,714846781 1,8571931,8571932,G,GA,22,GENIC,homozygous,714846783 1,8571969,8571970,G,GTAGATAGATAGA,8,GENIC,possibly homozygous,714846788 1,8571969,8571970,G,GTAGATAGATAGATAGA,8,GENIC,heterozygous,714846789 1,8572354,8572355,T,TC,20,GENIC,homozygous,714846790 1,8572382,8572383,G,GA,17,GENIC,homozygous,714846791 1,8573624,8573625,T,C,32,GENIC,homozygous,576186157 1,8575261,8575262,T,C,24,GENIC,homozygous,576186158 1,8575399,8575400,T,G,18,GENIC,homozygous,576186159 1,8575558,8575559,T,-,19,GENIC,possibly homozygous,714846792 1,8575643,8575644,A,C,23,GENIC,homozygous,576186160 1,8575663,8575664,A,G,27,GENIC,homozygous,576186161 1,8576186,8576187,C,A,11,GENIC,homozygous,576186162 1,8576263,8576264,G,A,8,GENIC,homozygous,576186163 1,8578047,8578048,G,A,20,GENIC,homozygous,576186164 1,8578211,8578212,G,GA,5,GENIC,heterozygous,714846793 1,8578211,8578212,G,GAAAA,5,GENIC,heterozygous,714846795 1,8578294,8578295,G,C,19,GENIC,homozygous,576186165 1,8578978,8578979,A,G,14,GENIC,homozygous,576186166 1,8579634,8579636,AC,--,13,GENIC,homozygous,714846796 1,8579662,8579666,ACAT,----,10,GENIC,homozygous,714846797 1,8579768,8579769,T,C,24,GENIC,homozygous,576186167 1,8579807,8579808,A,-,22,GENIC,homozygous,714846799 1,8579811,8579812,A,AG,20,GENIC,homozygous,714846800 1,8579820,8579821,A,AG,18,GENIC,homozygous,714846801 1,8579826,8579827,A,-,18,GENIC,homozygous,714846802 1,8579831,8579832,A,-,18,GENIC,homozygous,714846803 1,8579834,8579835,A,G,18,GENIC,homozygous,603880268 1,8579839,8579840,A,G,19,GENIC,homozygous,603880269 1,8580459,8580460,C,T,18,GENIC,homozygous,576186168 1,8580524,8580525,T,C,9,GENIC,homozygous,576186169 1,8581418,8581419,G,GA,17,GENIC,homozygous,714846804 1,8581489,8581490,C,T,15,GENIC,homozygous,576186170 1,8581619,8581620,C,G,14,GENIC,homozygous,576186171 1,8581910,8581911,A,AC,17,GENIC,homozygous,714846805 1,8582034,8582035,G,T,20,GENIC,homozygous,576186172 1,8582185,8582186,C,T,24,GENIC,homozygous,576186173 1,8582413,8582414,T,G,23,GENIC,homozygous,576186174 1,8582600,8582601,G,A,26,GENIC,homozygous,576186175 1,8582758,8582759,C,T,18,GENIC,homozygous,576186176 1,8582804,8582805,G,A,20,GENIC,homozygous,576186177 1,8582926,8582927,T,A,15,GENIC,homozygous,576186178 1,8583370,8583371,T,C,22,GENIC,homozygous,576186179 1,8583745,8583746,G,T,23,GENIC,homozygous,576186180 1,8583915,8583916,T,A,28,GENIC,homozygous,576186181 1,8584468,8584469,T,C,24,GENIC,homozygous,576186182 1,8584484,8584485,A,T,25,GENIC,homozygous,576186183 1,8584731,8584732,T,C,23,GENIC,homozygous,576186184 1,8584761,8584762,G,A,25,GENIC,homozygous,576186185 1,8585806,8585807,C,A,25,GENIC,homozygous,576186186 1,8585940,8585941,T,C,24,GENIC,homozygous,576186187 1,8586304,8586305,G,A,26,GENIC,homozygous,576186188 1,8586357,8586358,T,C,14,GENIC,homozygous,576186189 1,8586477,8586478,A,G,7,GENIC,homozygous,576186190 1,8586512,8586513,G,A,8,GENIC,homozygous,576186191 1,8586632,8586633,A,G,23,GENIC,homozygous,576186192 1,8586806,8586807,T,A,20,GENIC,homozygous,576186193 1,8586813,8586814,A,G,21,GENIC,homozygous,576186194 1,8586910,8586911,A,T,19,GENIC,homozygous,576186195 1,8586936,8586937,G,A,19,GENIC,homozygous,576186196 1,8587038,8587039,T,C,21,GENIC,homozygous,576186197 1,8587097,8587098,A,G,22,GENIC,homozygous,576186198 1,8587279,8587280,A,G,21,GENIC,homozygous,576186199 1,8587441,8587442,A,T,13,GENIC,homozygous,576186200 1,8587450,8587451,G,A,12,GENIC,homozygous,576186201 1,8587712,8587713,C,T,18,GENIC,homozygous,576186202 1,8587832,8587833,A,G,16,GENIC,homozygous,576186203 1,8588015,8588016,A,G,19,GENIC,homozygous,576186204 1,8588217,8588218,G,GGC,11,GENIC,heterozygous,714846806 1,8588220,8588221,A,G,16,GENIC,homozygous,576186205 1,8588246,8588247,A,T,19,GENIC,homozygous,603880270 1,8588248,8588249,A,T,19,GENIC,homozygous,603880271 1,8588274,8588275,T,TCA,19,GENIC,homozygous,714846807 1,8588293,8588295,CA,--,18,GENIC,homozygous,714846808 1,8588310,8588311,T,A,18,GENIC,homozygous,603880272 1,8588317,8588318,C,CACT,23,GENIC,homozygous,714846809 1,8588401,8588402,A,ACACT,26,GENIC,homozygous,714846810 1,8588417,8588418,T,TCACACACCACACACACTCACACTCACACATA,24,GENIC,homozygous,714846811 1,8588431,8588432,A,ACTCACG,20,GENIC,homozygous,714846812 1,8588439,8588440,T,TCACATACACACACTCACACATACTCACACACTCACACACTCA,15,GENIC,homozygous,714846813 1,8588450,8588451,C,CACTCACAT,13,GENIC,homozygous,714846814 1,8588475,8588476,A,ACACCACT,16,GENIC,homozygous,714846815 1,8588494,8588495,T,TACACAC,25,GENIC,possibly homozygous,714846816 1,8588914,8588915,G,A,22,GENIC,homozygous,576186206 1,8589042,8589043,A,C,19,GENIC,homozygous,576186207 1,8589047,8589048,T,C,20,GENIC,homozygous,576186208 1,8589075,8589087,CGGGGTGGGGGG,------------,21,GENIC,homozygous,714846817 1,8590799,8590800,T,C,22,GENIC,homozygous,576186209 1,8591026,8591027,C,T,13,GENIC,homozygous,576186210 1,8591221,8591222,G,A,31,GENIC,homozygous,576186211 1,8591236,8591237,G,A,27,GENIC,homozygous,576186212 1,8591475,8591476,C,T,15,GENIC,homozygous,576186213 1,8591624,8591625,G,-,14,GENIC,homozygous,714846818 1,8591654,8591664,GTTTTGTTTT,----------,14,GENIC,homozygous,714846820 1,8591732,8591733,C,T,21,GENIC,homozygous,576186214 1,8591781,8591782,T,C,21,GENIC,homozygous,576186215 1,8591932,8591933,G,A,24,GENIC,homozygous,576186216 1,8591954,8591955,A,T,23,GENIC,homozygous,576186217 1,8591980,8591984,TTCC,----,4,GENIC,homozygous,714846823 1,8591992,8592000,TACATTCC,--------,4,GENIC,homozygous,714846824 1,8592290,8592291,T,TA,16,GENIC,homozygous,714846825 1,8592304,8592305,A,-,8,GENIC,homozygous,714846826 1,8592367,8592368,G,C,14,GENIC,homozygous,576186218 1,8592428,8592429,G,A,6,GENIC,homozygous,576186219 1,8592965,8592966,T,TA,15,GENIC,possibly homozygous,714846827 1,8593418,8593419,T,C,15,GENIC,homozygous,576186220 1,8594452,8594453,T,C,30,GENIC,homozygous,576186221 1,8594624,8594625,C,A,25,GENIC,homozygous,576186222 1,8595048,8595049,A,-,17,GENIC,homozygous,714846828 1,8595211,8595212,G,GCC,9,GENIC,homozygous,714846829 1,8595501,8595502,G,A,16,GENIC,homozygous,576186223 1,8595746,8595747,T,C,18,GENIC,homozygous,576186224 1,8595982,8595983,G,A,19,GENIC,homozygous,576186225 1,8596496,8596497,T,TG,3,GENIC,heterozygous,714846831 1,8596667,8596668,C,CT,9,GENIC,homozygous,714846832 1,8596758,8596759,A,G,14,GENIC,homozygous,576186226 1,8596952,8596953,A,G,15,GENIC,homozygous,576186227 1,8597099,8597100,A,G,17,GENIC,homozygous,576186228 1,8597465,8597466,C,G,13,GENIC,homozygous,576186229 1,8597767,8597768,G,GCACA,5,GENIC,heterozygous,714846834 1,8597767,8597768,G,GCACACA,5,GENIC,heterozygous,714846835 1,8598221,8598222,G,A,19,GENIC,homozygous,576186230 1,8598349,8598350,T,C,23,GENIC,homozygous,576186231 1,8598870,8598871,C,T,15,GENIC,homozygous,576186232 1,8598902,8598903,G,T,17,GENIC,homozygous,576186233 1,8600412,8600441,ACACTGAAAGATCCACCCGGAGCTTCCGG,-----------------------------,6,GENIC,homozygous,714846837 1,8601944,8601946,GG,--,12,GENIC,heterozygous,714846838 1,8601955,8601957,GT,--,17,GENIC,heterozygous,714846839 1,8602534,8602535,G,A,15,GENIC,homozygous,576186234 1,8603296,8603297,G,A,19,GENIC,homozygous,576186235 1,8604160,8604161,A,-,11,GENIC,homozygous,714846840 1,8604375,8604377,TT,--,12,GENIC,homozygous,714846842 1,8605202,8605203,G,C,15,GENIC,homozygous,603880273 1,8605204,8605205,G,-,15,GENIC,homozygous,714846843 1,8605205,8605206,G,C,15,GENIC,homozygous,603880274 1,8605213,8605214,T,-,16,GENIC,homozygous,714846844 1,8605218,8605219,T,-,17,GENIC,homozygous,714846845 1,8605223,8605224,T,-,18,GENIC,homozygous,714846846 1,8605228,8605229,G,-,19,GENIC,homozygous,714846847 1,8605234,8605235,G,-,19,GENIC,homozygous,714846848 1,8605235,8605236,A,C,19,GENIC,homozygous,603880275 1,8605928,8605929,T,TACAC,6,GENIC,heterozygous,714846849 1,8605928,8605929,T,TACACAC,6,GENIC,heterozygous,714846850 1,8606138,8606140,AA,--,15,GENIC,heterozygous,714846853 1,8606139,8606140,A,-,15,GENIC,possibly homozygous,714846854 1,8606404,8606405,T,C,12,GENIC,homozygous,576186236 1,8606430,8606431,C,T,3,GENIC,heterozygous,603880276 1,8607751,8607752,G,A,13,GENIC,homozygous,576186237 1,8607922,8607923,G,A,13,GENIC,homozygous,576186238 1,8608463,8608464,C,A,11,GENIC,homozygous,576186239