chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1167399928167399929TTG1GENIChomozygous716920619
1167400313167400314AG29GENIChomozygous579005042
1167402007167402008GA9GENIChomozygous579005043
1167402183167402184CG2GENIChomozygous581142326
1167402302167402304GG--4GENICheterozygous716920621
1167402961167402962GT16GENIChomozygous579005044
1167402979167402980G-22GENIChomozygous716920622
1167403175167403176GC12GENIChomozygous579005045
1167403187167403188CT11GENICpossibly homozygous579005046
1167403420167403421GGA2GENIChomozygous716920623
1167403795167403796TC23GENIChomozygous579005047
1167404660167404661GA16GENIChomozygous579005048
1167405057167405058CT19GENICpossibly homozygous579005049
1167405760167405761CG18GENIChomozygous579005050
1167405918167405919GC8GENICpossibly homozygous579005051
1167406273167406274CT9GENICheterozygous579005052
1167406685167406686AT9GENICheterozygous581142327
1167407397167407398GT26GENIChomozygous579005053
1167407435167407436CT19GENICheterozygous579005054
1167407487167407488AG12GENIChomozygous579005055
1167407494167407495CT10GENIChomozygous579005056
1167407502167407503GA12GENIChomozygous579005057
1167407504167407505CA11GENIChomozygous581142328
1167407706167407707AG16GENIChomozygous579005058
1167407814167407815CT23GENIChomozygous579005059
1167409050167409051CT26GENICpossibly homozygous579005060
1167409240167409241CT16GENICpossibly homozygous579005061
1167409591167409592AG18GENIChomozygous579005062
1167410301167410302GT5GENICheterozygous579005063
1167410707167410708CT7GENIChomozygous579005064
1167411316167411317AG22GENICpossibly homozygous579005065
1167411919167411920GA21GENIChomozygous579005066
1167412126167412127TG24GENICpossibly homozygous579005067
1167412291167412292AG28GENICpossibly homozygous579005068
1167415503167415504AAGATAGATGGATG2GENIChomozygous716920626
1167416983167416984CT13GENICheterozygous579005069
1167419033167419034GA19GENIChomozygous579005070
1167419614167419615GA18GENIChomozygous579005071
1167419700167419701TC20GENICpossibly homozygous579005072
1167421344167421345GA25GENIChomozygous579005073
1167421928167421929AT23GENIChomozygous579005074
1167421959167421960AG33GENICpossibly homozygous579005075
1167422611167422612AG21GENICpossibly homozygous579005076
1167422799167422800TC13GENIChomozygous579005077
1167423301167423302CG22GENIChomozygous579005078
1167423970167423971TC4GENIChomozygous579005079
1167424379167424382TTG---2GENIChomozygous716920629
1167424682167424683TC8GENIChomozygous579005080
1167424690167424691TC10GENIChomozygous579005081
1167424811167424812CT24GENICpossibly homozygous579005082
1167425536167425537GA12GENIChomozygous579005083
1167425990167425991CT12GENIChomozygous579005084
1167426519167426520AC14GENIChomozygous579005085
1167426532167426533CCT7GENIChomozygous716920630
1167426659167426660CA27GENICpossibly homozygous579005086
1167426919167426920TA6GENICheterozygous579005087
1167427895167427896AC15GENIChomozygous579005088
1167428579167428580AG13GENIChomozygous579005089
1167429618167429619TC28GENICpossibly homozygous579005090
1167430010167430011GA24GENICheterozygous581142329
1167430085167430086GC14GENIChomozygous579005091
1167430135167430136CT25GENIChomozygous579005092
1167430618167430619GA7GENIChomozygous579005093
1167431298167431299AG7GENICheterozygous579005094
1167431631167431632TG14GENICpossibly homozygous579005095
1167432137167432138GGA2GENIChomozygous716920633
1167432920167432921CT17GENIChomozygous579005096
1167433699167433700GGTGTGCA6GENICheterozygous716920636
1167434514167434515GA31GENICpossibly homozygous579005097
1167435597167435598G-15GENIChomozygous716920637
1167435840167435841GA24GENIChomozygous579005098
1167435954167435955CT17GENICpossibly homozygous579005099
1167436054167436055CT21GENICpossibly homozygous579005100
1167437487167437488TC19GENIChomozygous579005101
1167437591167437592GA25GENICpossibly homozygous579005102
1167437827167437828TC9GENICheterozygous579005103
1167437916167437917GA19GENIChomozygous579005104
1167438194167438195TC21GENIChomozygous579005105
1167438375167438376GA12GENICpossibly homozygous579005106
1167438418167438419TTA18GENIChomozygous716920638
1167438551167438552AG20GENICpossibly homozygous579005107
1167438589167438590AG21GENIChomozygous579005108
1167438622167438623CT12GENIChomozygous579005109
1167438743167438744T-18GENICpossibly homozygous716920639
1167438781167438782AG18GENIChomozygous579005110
1167438914167438915CT20GENIChomozygous579005111
1167439018167439019AC22GENIChomozygous579005112
1167439090167439091AG22GENICpossibly homozygous579005113
1167439969167439970CT20GENIChomozygous579005114
1167440183167440184GA7GENIChomozygous579005115
1167440204167440205CT9GENICpossibly homozygous579005116
1167441060167441061AG13GENIChomozygous579005117
1167441163167441164CA15GENICpossibly homozygous579005118
1167441373167441374AC15GENICpossibly homozygous579005119
1167441437167441438CG15GENICpossibly homozygous579005120
1167441766167441767TC11GENIChomozygous579005121
1167441966167441967TC15GENIChomozygous579005122
1167442118167442119TA12GENICpossibly homozygous579005123
1167442157167442158TC14GENICpossibly homozygous579005124
1167442173167442174GA11GENICheterozygous579005125
1167442434167442435AG28GENICpossibly homozygous579005126
1167442867167442868GT21GENIChomozygous579005127
1167443150167443151TC23GENIChomozygous579005128
1167444023167444024AG20GENICpossibly homozygous579005129
1167445082167445083T-4GENICheterozygous716920646
1167445532167445533TC22GENICpossibly homozygous579005130
1167446849167446850GA14GENICpossibly homozygous579005131
1167447095167447096GA21GENIChomozygous579005132
1167447478167447479TC8GENIChomozygous579005133
1167447981167447982AC21GENICpossibly homozygous579005134
1167448408167448409GA11GENICheterozygous579005135
1167449192167449193AG13GENICheterozygous579005136
1167449694167449695GA16GENIChomozygous579005137
1167449763167449764CT18GENIChomozygous579005138
1167449826167449827CT22GENIChomozygous579005139
1167449847167449848GA25GENIChomozygous579005140
1167450343167450347CCCT----2GENIChomozygous716920647
1167450467167450479CTCTGTCTCTGT------------2GENIChomozygous716920648
1167450688167450689CT6GENICheterozygous579005141
1167450981167450982AG11GENIChomozygous579005142
1167452036167452037TC17GENIChomozygous579005143
1167452545167452546GA14GENIChomozygous579005144
1167452573167452574GA14GENIChomozygous579005145
1167452877167452878CA27GENIChomozygous579005146
1167453778167453779TTG23GENICheterozygous716920651
1167453779167453780G-23GENICpossibly homozygous716920650
1167453828167453829TC31GENIChomozygous579005147
1167454847167454848GA16GENIChomozygous579005148
1167454865167454866CG11GENIChomozygous579005149
1167455714167455715TC20GENICpossibly homozygous579005150
1167457245167457246TC20GENICpossibly homozygous579005151
1167457276167457277AG29GENIChomozygous579005152
1167458242167458243AG7GENIChomozygous579005153
1167458524167458525GT17GENICpossibly homozygous579005154
1167459186167459187CT21GENICpossibly homozygous579005155
1167459756167459757CT13GENICheterozygous579005156
1167460201167460202AG26GENICpossibly homozygous579005157
1167460394167460395AG11GENIChomozygous581142330
1167460691167460692AG30GENIChomozygous579005158
1167460902167460903CT17GENIChomozygous579005159
1167461230167461231AC16GENICpossibly homozygous579005160
1167461879167461880AG21GENICpossibly homozygous579005161
1167461909167461910CT18GENICpossibly homozygous579005162
1167462032167462033CT8GENIChomozygous579005163
1167462404167462405AG14GENIChomozygous579005164
1167465686167465687AG13GENIChomozygous579005165
1167466854167466855CT18GENICheterozygous579005166
1167467194167467195CCTG15GENIChomozygous716920652
1167467763167467764CG12GENIChomozygous579005167
1167468035167468036AG6GENIChomozygous579005168
1167469411167469412CT25GENIChomozygous579005169
1167469910167469911TC18GENICpossibly homozygous579005170
1167470176167470177GA19GENIChomozygous579005171
1167471309167471310CT21GENICpossibly homozygous579005172
1167472649167472650AG13GENIChomozygous579005173
1167473140167473141TC16GENICpossibly homozygous579005174
1167474110167474111TA15GENIChomozygous579005175
1167474525167474526GA26GENIChomozygous579005176
1167476042167476043TG5GENIChomozygous579005177
1167476472167476473T-1GENIChomozygous716920654
1167476715167476716GA31GENIChomozygous579005178
1167476781167476782GA15GENIChomozygous579005179
1167478671167478672TG17GENIChomozygous579005180
1167478743167478744CT13GENIChomozygous579005181
1167479099167479100CG23GENIChomozygous579005182
1167479622167479623TTG13GENIChomozygous716920656
1167480422167480423AG15GENICpossibly homozygous579005183
1167480862167480863CA15GENICheterozygous579005184
1167481649167481650AG18GENIChomozygous579005185
1167481970167481971CCA11GENICpossibly homozygous716920657
1167482302167482303CA8GENICpossibly homozygous579005186
1167482649167482650GC17GENIChomozygous579005187
1167484816167484817GA5GENIChomozygous579005188
1167485222167485223AT11GENIChomozygous579005189
1167485566167485567CA13GENIChomozygous579005190
1167485644167485645TC25GENICpossibly homozygous579005191
1167489036167489037AG4GENIChomozygous579005192
1167489506167489507GA24GENIChomozygous579005193
1167491586167491587TC24GENIChomozygous579005194
1167491907167491909GT--12GENICheterozygous716920658
1167493919167493920AC11GENIChomozygous579005195
1167494273167494274CCT2GENICheterozygous716920659
1167494848167494849GA22GENICpossibly homozygous579005196
1167498372167498373AG20GENICheterozygous579005197
1167499165167499166GA22GENICpossibly homozygous579005198
1167500130167500131AG22GENIChomozygous579005199
1167501997167501998GA30GENIChomozygous579005200
1167504141167504142TC13GENIChomozygous579005201
1167505912167505913TA25GENIChomozygous579005202
1167506342167506343CT9GENIChomozygous579005203
1167506344167506345AG7GENIChomozygous579005204
1167506851167506852GA12GENICheterozygous579005205
1167509300167509301GC30GENICpossibly homozygous579005206
1167509402167509403GA17GENIChomozygous579005207
1167510038167510039CT22GENIChomozygous579005208
1167510761167510762GA10GENIChomozygous579005209
1167511928167511929CT23GENIChomozygous579005210
1167512442167512443AG12GENIChomozygous579005211
1167514260167514261GA21GENIChomozygous579005212
1167514538167514539GA15GENIChomozygous579005213
1167515221167515222CG17GENICpossibly homozygous579005214
1167516598167516599AG27GENIChomozygous579005215
1167516711167516712TA24GENIChomozygous579005216
1167517717167517718C-17GENICpossibly homozygous716920660
1167518212167518213GT22GENICpossibly homozygous579005217
1167518291167518292AAG16GENICpossibly homozygous716920661
1167519651167519652TTC7GENICpossibly homozygous716920662
1167519757167519758TG3GENIChomozygous579005218
1167521888167521889CT23GENIChomozygous579005219
1167522157167522158CT23GENICpossibly homozygous579005220
1167522210167522211AG22GENIChomozygous579005221
1167522315167522316TC3GENIChomozygous579005222
1167522322167522323AG6GENIChomozygous579005223
1167522330167522331AG8GENIChomozygous579005224
1167522711167522712TG15GENICheterozygous579005225
1167523881167523882AC7GENIChomozygous579005226
1167524479167524480GA23GENIChomozygous579005227
1167525162167525163CT21GENIChomozygous579005228
1167525892167525893GGT2GENIChomozygous716920663
1167526077167526078CT12GENIChomozygous579005229
1167526204167526205TA8GENIChomozygous579005230
1167526390167526391AG22GENIChomozygous579005231
1167526523167526524AG16GENIChomozygous579005232
1167526779167526780AG18GENICpossibly homozygous579005233
1167527829167527833ACAA----5GENIChomozygous716920664
1167527898167527899CT18GENIChomozygous579005234
1167528009167528010TC28GENIChomozygous579005235
1167528102167528103CT24GENIChomozygous579005236
1167528798167528799AT6GENIChomozygous579005237
1167528812167528813TC4GENIChomozygous579005238
1167528926167528927CA17GENICpossibly homozygous579005239
1167528948167528949AG20GENICpossibly homozygous579005240
1167532089167532090CT18GENIChomozygous579005241
1167533658167533659CT18GENIChomozygous579005242
1167534222167534223AG26GENIChomozygous579005243
1167534776167534778AA--4GENIChomozygous716920665
1167534955167534956GA17GENICpossibly homozygous579005244
1167535067167535068GA11GENIChomozygous579005245
1167535074167535075GC8GENIChomozygous579005246
1167535704167535705TG10GENIChomozygous579005247
1167535793167535794TC6GENICheterozygous579005248
1167535878167535879AC7GENIChomozygous579005249
1167535992167535993TTCTCCAGCC2GENIChomozygous716920666
1167536003167536004AT4GENIChomozygous579005250
1167536041167536042TA16GENIChomozygous579005251
1167537028167537031GTA---11GENIChomozygous716920667
1167537073167537074AG21GENIChomozygous579005252
1167537539167537540AG23GENIChomozygous579005253
1167538868167538869TC18GENICpossibly homozygous579005254
1167540164167540165AC25GENICpossibly homozygous579005255
1167540224167540225TC18GENICpossibly homozygous579005256
1167540778167540779AG31GENIChomozygous579005257
1167540855167540856AC22GENIChomozygous579005258
1167540934167540935AG18GENICpossibly homozygous579005259
1167541763167541771GTGTGTGT--------1GENIChomozygous716920669
1167542309167542310TG27GENIChomozygous579005260
1167542693167542694TC26GENICpossibly homozygous579005261
1167542852167542853AG14GENIChomozygous579005262
1167545490167545491AG4GENICheterozygous579005263
1167546198167546199TC30GENICpossibly homozygous579005264
1167547273167547274CT24GENIChomozygous579005265
1167547517167547518CT25GENICpossibly homozygous579005266
1167547744167547745AG19GENIChomozygous579005267
1167548587167548588AG18GENIChomozygous579005268
1167548729167548730AG12GENICheterozygous579005269
1167550610167550611TC6GENIChomozygous581142331
1167551800167551801TC25GENIChomozygous579005270
1167551973167551974CT12GENICpossibly homozygous579005271
1167552124167552125CT24GENIChomozygous579005272
1167552745167552746AG21GENICpossibly homozygous579005273
1167553026167553027CCA7GENICheterozygous716920671
1167554604167554605AG11GENICpossibly homozygous579005274
1167554730167554731GC2GENIChomozygous581142332
1167554837167554845CTGTCTGT--------2GENICheterozygous716920674
1167554958167554959AG18GENIChomozygous579005275
1167555288167555289CT12GENIChomozygous579005276
1167555592167555593AG24GENICpossibly homozygous579005277
1167555840167555841GT6GENICheterozygous579005278
1167556111167556112AG15GENICpossibly homozygous579005279
1167558164167558165AG14GENIChomozygous579005280
1167558964167558965TC22GENICpossibly homozygous579005281
1167559054167559055CT17GENICheterozygous579005282
1167559534167559535AG8GENIChomozygous579005283
1167559543167559544GA7GENIChomozygous579005284
1167559738167559745ACCACAC-------1GENIChomozygous716920676
1167560199167560200CT22GENICpossibly homozygous579005285
1167560347167560348AG27GENICheterozygous579005286
1167560348167560349GA27GENICheterozygous579005287
1167560642167560643AC21GENIChomozygous579005288
1167560680167560681AG28GENICpossibly homozygous579005289
1167560951167560952TA16GENICpossibly homozygous579005290
1167561169167561170GA25GENICpossibly homozygous579005291
1167562282167562283AT11GENIChomozygous579005292
1167562516167562517AAT2GENIChomozygous716920678
1167562845167562846TC21GENICpossibly homozygous579005293
1167562940167562941AT19GENICpossibly homozygous579005294
1167563159167563160GA20GENIChomozygous579005295
1167563410167563411CT23GENIChomozygous579005296
1167564421167564423TT--17GENIChomozygous716920681
1167564578167564579C-1GENIChomozygous716920682
1167565994167565995AT23GENICpossibly homozygous579005297
1167566589167566590TC21GENIChomozygous579005298
1167566747167566748CG25GENICheterozygous579005299
1167567185167567186TA18GENIChomozygous579005300
1167567344167567345TC23GENICpossibly homozygous579005301
1167567782167567783TC16GENICpossibly homozygous579005302
1167568071167568072GA13GENICheterozygous579005303
1167568175167568176AG23GENIChomozygous579005304
1167568911167568912TC26GENICpossibly homozygous579005305
1167568995167568996AG17GENICpossibly homozygous579005306
1167570176167570177CT26GENIChomozygous579005307
1167571759167571760G-18GENIChomozygous716920683
1167572051167572052AG14GENICpossibly homozygous579005308
1167572234167572235TG20GENIChomozygous579005309
1167572277167572278TC21GENIChomozygous579005310
1167572485167572486GA21GENIChomozygous579005311
1167572693167572694CCTTG4GENIChomozygous716920684
1167573074167573075GGT12GENIChomozygous716920685
1167573319167573320CA12GENIChomozygous579005312
1167573380167573381GA11GENICpossibly homozygous579005313
1167573496167573497GT7GENICheterozygous579005314
1167573509167573510T-3GENICheterozygous716920686
1167573654167573655TC28GENIChomozygous579005315
1167574067167574068CT12GENICheterozygous579005316
1167574439167574440CT12GENIChomozygous579005317
1167574753167574754AT8GENICpossibly homozygous579005318
1167575384167575385AG14GENICpossibly homozygous579005319
1167575532167575533GA28GENIChomozygous579005320
1167575690167575691AAGATG5GENICheterozygous716920687
1167576196167576197CT13GENIChomozygous579005321
1167576306167576307AG17GENIChomozygous579005322
1167577999167578000GA13GENIChomozygous579005323
1167578002167578003TG13GENIChomozygous579005324
1167578168167578169GA12GENICpossibly homozygous579005325
1167579455167579456AG2GENICheterozygous579005326
1167580265167580266GA17GENICpossibly homozygous579005327
1167580599167580600TC22GENIChomozygous579005328
1167580701167580702AT15GENICpossibly homozygous579005329
1167581054167581055A-2GENIChomozygous716920691
1167583393167583394TA4GENICheterozygous579005330
1167585453167585454GC21GENICpossibly homozygous579005331
1167585577167585578CG23GENICpossibly homozygous579005332
1167585841167585842TC20GENIChomozygous579005333
1167588804167588805AG10GENIChomozygous579005334
1167590018167590019GA11GENIChomozygous579005335
1167591507167591508A-8GENICheterozygous716920693
1167596221167596222A-1GENIChomozygous716920695
1167596593167596594AC5GENIChomozygous579005336
1167600848167600849TA14GENICpossibly homozygous579005337
1167602151167602152TG24GENIChomozygous579005338
1167604361167604362GC3GENIChomozygous579005339
1167604385167604386AT3GENICheterozygous579005340
1167604401167604402CG3GENIChomozygous581142333
1167605589167605590AG24GENIChomozygous579005341
1167606780167606781TC11GENICpossibly homozygous579005342
1167607900167607901GT23GENICpossibly homozygous579005343
1167609601167609602AAC7GENICpossibly homozygous716920700
1167609706167609707GC5GENIChomozygous579005344
1167609731167609732TC10GENIChomozygous579005345
1167609985167609986AC21GENICpossibly homozygous579005346
1167610233167610234AG10GENIChomozygous579005347
1167610248167610249AG11GENIChomozygous579005348
1167610299167610300CT18GENICheterozygous579005349
1167610324167610325AG18GENIChomozygous579005350
1167610665167610666TTG4GENICheterozygous716920701
1167610667167610668GGGT4GENICheterozygous716920703
1167610788167610789TC19GENICheterozygous579005351
1167610867167610868AG24GENIChomozygous579005352
1167610897167610898CA20GENICpossibly homozygous579005353
1167612705167612706TA2GENIChomozygous579005354
1167612795167612796TC5GENIChomozygous579005355
1167613046167613047TC25GENIChomozygous579005356
1167613155167613156GA17GENIChomozygous579005357
1167613177167613178CT16GENIChomozygous579005358
1167613434167613435GA9GENIChomozygous579005359
1167613475167613476AG6GENICheterozygous579005360
1167613646167613647TC21GENIChomozygous579005361
1167613750167613751TG15GENICpossibly homozygous579005362
1167613838167613839TC22GENICpossibly homozygous579005363
1167614100167614101GA17GENIChomozygous579005364
1167614168167614169TC10GENIChomozygous579005365
1167614416167614417AG7GENIChomozygous579005366
1167614423167614424AG6GENIChomozygous579005367
1167614640167614641GC20GENICpossibly homozygous579005368
1167614723167614724GA22GENICpossibly homozygous579005369
1167615060167615061CT20GENICpossibly homozygous579005370
1167615753167615754AG15GENICpossibly homozygous579005371
1167615981167615982AT18GENICheterozygous579005372
1167616766167616767CT25GENICpossibly homozygous579005373
1167617319167617320AG24GENICpossibly homozygous579005374
1167618020167618021GA13GENICheterozygous579005375
1167618435167618439ATGG----11GENIChomozygous716920706
1167618830167618831CT24GENIChomozygous579005376
1167618953167618954CT19GENIChomozygous579005377
1167619045167619046CG10GENIChomozygous579005378
1167619138167619139AG20GENICpossibly homozygous579005379
1167619169167619170GGC9GENIChomozygous716920707
1167619335167619336A-7GENIChomozygous716920708
1167619375167619376TC10GENIChomozygous579005380
1167619657167619658TG13GENICheterozygous579005381
1167619658167619659TG13GENICheterozygous579005382
1167619801167619802GA12GENIChomozygous579005383
1167619982167619983GA10GENIChomozygous579005384
1167620577167620578AG7GENIChomozygous579005385
1167620758167620759AG8GENIChomozygous579005386
1167621539167621540TA17GENIChomozygous579005387
1167621650167621651AC7GENIChomozygous579005388
1167621653167621654CG5GENIChomozygous579005389
1167623104167623105TC18GENIChomozygous579005390
1167623321167623322TA19GENIChomozygous579005391
1167624374167624380GTTGTG------1GENIChomozygous716920709
1167625967167625968CA32GENIChomozygous579005392
1167626144167626145GT24GENICpossibly homozygous579005393
1167626849167626850AG29GENICpossibly homozygous579005394
1167627129167627130GA21GENIChomozygous579005395
1167627158167627159TTA11GENICheterozygous716920711
1167627350167627351GGT10GENICheterozygous716920712
1167627442167627443CT12GENICpossibly homozygous579005396
1167628363167628364TC19GENIChomozygous579005397
1167628934167628935CT24GENIChomozygous579005398
1167629284167629285CT14GENICpossibly homozygous579005399
1167629605167629606TC19GENIChomozygous579005400
1167629675167629676GT13GENIChomozygous579005401
1167629686167629687GA12GENICheterozygous579005402
1167629817167629818AG16GENIChomozygous579005403
1167630984167630985A-8GENIChomozygous716920714
1167631667167631668GA15GENIChomozygous579005404
1167632461167632462CT10GENICpossibly homozygous579005405
1167632539167632540GT16GENIChomozygous579005406
1167633552167633553CT14GENIChomozygous579005407
1167633607167633608GA21GENICpossibly homozygous579005408
1167634387167634388CA13GENICpossibly homozygous579005409
1167634568167634569CT22GENICpossibly homozygous579005410
1167634594167634595AG20GENIChomozygous579005411
1167635330167635331AG11GENIChomozygous579005412
1167635623167635627CACC----3GENIChomozygous716920716
1167635636167635637CT5GENIChomozygous579005413
1167636442167636443GA15GENIChomozygous579005414
1167636474167636475TC17GENIChomozygous579005415
1167636497167636498CT11GENICpossibly homozygous579005416
1167636498167636499TG11GENICpossibly homozygous579005417
1167637195167637196AT16GENIChomozygous579005418
1167637265167637266GA19GENICpossibly homozygous579005419
1167637331167637332CT14GENIChomozygous579005420
1167638513167638514GC25GENIChomozygous579005421
1167638554167638555TG26GENIChomozygous579005422
1167638952167638953CT9GENICpossibly homozygous579005423
1167639080167639081GA21GENIChomozygous579005424
1167640117167640118GC22GENICpossibly homozygous579005425
1167640908167640909TC18GENIChomozygous579005426
1167641163167641164AG10GENIChomozygous579005427
1167641414167641415CG27GENIChomozygous579005428
1167641500167641501TC25GENICpossibly homozygous579005429
1167641530167641531GA28GENIChomozygous579005430
1167641714167641715CA24GENIChomozygous579005431
1167642375167642376GA18GENICheterozygous579005432
1167643041167643042CA13GENIChomozygous579005433
1167643396167643397TC11GENICpossibly homozygous579005434
1167644088167644089CT25GENIChomozygous579005435
1167644876167644877GA22GENICpossibly homozygous579005436
1167645651167645652CT26GENICpossibly homozygous579005437
1167646290167646291GT9GENICpossibly homozygous579005438
1167646579167646580AAAC3GENIChomozygous716920717
1167646737167646738TC4GENIChomozygous579005439
1167647484167647485AG19GENIChomozygous579005440
1167647880167647881CT3GENIChomozygous579005441
1167648184167648185CG15GENICpossibly homozygous579005442
1167648334167648335GT24GENICpossibly homozygous579005443
1167648839167648840AG9GENICpossibly homozygous579005444
1167648955167648956GA17GENIChomozygous579005445
1167649965167649966GA30GENIChomozygous579005446
1167650950167650951TA9GENIChomozygous579005447
1167650962167650963CT11GENIChomozygous579005448
1167651144167651145TC17GENIChomozygous579005449
1167651181167651182AG15GENIChomozygous579005450
1167651513167651514GA6GENICheterozygous579005451
1167651780167651781CT15GENICpossibly homozygous579005452
1167652191167652192TA3GENIChomozygous579005453
1167652192167652193AT3GENIChomozygous579005454
1167652198167652199AC3GENIChomozygous579005455
1167652295167652296AG14GENIChomozygous579005456
1167652830167652831GA13GENIChomozygous579005457
1167653049167653050AG4GENIChomozygous579005458
1167653396167653397CT2GENICheterozygous579005459
1167653442167653443AG6GENIChomozygous579005460
1167653791167653792AG14GENIChomozygous579005461
1167655300167655301CT23GENIChomozygous579005462
1167656235167656236AG14GENIChomozygous579005463
1167656910167656911AG4GENIChomozygous579005464
1167657475167657476AG13GENIChomozygous579005465
1167657641167657642AG12GENIChomozygous579005466
1167657798167657799CT16GENICpossibly homozygous579005467
1167657960167657961AT7GENIChomozygous579005468
1167658230167658231AG13GENIChomozygous579005469
1167659021167659022TC16GENIChomozygous579005470
1167659422167659423GA13GENICheterozygous579005471
1167659507167659508AC20GENIChomozygous579005472
1167659638167659639TG23GENICpossibly homozygous579005473
1167660365167660366AG27GENICpossibly homozygous579005474
1167660663167660664GA9GENICheterozygous579005475
1167660999167661000CT11GENICheterozygous579005476
1167661441167661442AG17GENIChomozygous579005477
1167662079167662080GT20GENIChomozygous579005478
1167662464167662465GC20GENIChomozygous579005479
1167662537167662538AG27GENICpossibly homozygous579005480
1167662964167662965CT26GENIChomozygous579005481
1167663054167663055CG24GENIChomozygous579005482
1167664220167664221GA7GENICheterozygous579005483
1167664267167664268GC24GENIChomozygous579005484
1167664325167664326TA27GENIChomozygous579005485
1167664417167664418T-10GENIChomozygous716920724
1167664518167664519AG15GENIChomozygous579005486
1167664597167664598GA18GENIChomozygous579005487
1167664702167664703AG23GENICpossibly homozygous579005488
1167665087167665090TGG---4GENIChomozygous716920725
1167665104167665105GA10GENICpossibly homozygous579005489
1167665189167665190TG23GENIChomozygous579005490
1167665475167665476GA22GENICheterozygous579005491
1167665519167665520GA24GENIChomozygous579005492
1167665743167665744TC12GENICpossibly homozygous579005493
1167665808167665809GA19GENIChomozygous579005494
1167665963167665964GGAC12GENIChomozygous716920726
1167666003167666004CG21GENIChomozygous579005495
1167666326167666327CG20GENIChomozygous579005496
1167666481167666482CA11GENIChomozygous579005497
1167666808167666809CG11GENIChomozygous579005498
1167666959167666960AC25GENIChomozygous579005499
1167667463167667464GA21GENIChomozygous579005500
1167668074167668075GA14GENICpossibly homozygous579005501
1167668675167668676CT5GENIChomozygous579005502
1167669008167669009TC22GENIChomozygous579005503
1167669206167669207CA25GENIChomozygous579005504
1167669755167669756CT6GENIChomozygous579005505
1167670564167670565TG24GENIChomozygous579005506
1167670661167670662CT5GENICheterozygous579005507
1167670860167670861CG14GENIChomozygous579005508
1167670907167670908GT20GENICheterozygous579005509
1167670938167670939CT2GENIChomozygous581142334
1167671777167671778GT19GENICpossibly homozygous579005510
1167671905167671906CT18GENIChomozygous579005511
1167672794167672795TC18GENIChomozygous579005512
1167673011167673012TC13GENIChomozygous579005513
1167673346167673347AG8GENIChomozygous579005514
1167673459167673460GT17GENIChomozygous579005515
1167674292167674293CG24GENICpossibly homozygous579005516
1167674519167674520GC18GENIChomozygous579005517
1167674545167674546CT7GENIChomozygous579005518
1167674553167674554TA11GENICpossibly homozygous579005519
1167674855167674856TC24GENIChomozygous579005520
1167675003167675004GA11GENIChomozygous579005521
1167675027167675028TC19GENIChomozygous579005522
1167675331167675332AG13GENICheterozygous579005523
1167675691167675692GA20GENICpossibly homozygous579005524
1167675782167675783CT15GENIChomozygous579005525
1167676133167676134AG15GENIChomozygous579005526
1167676244167676245TC20GENICpossibly homozygous579005527
1167676903167676904AG19GENIChomozygous579005528
1167677387167677388AG16GENIChomozygous579005529
1167678462167678463TC29GENIChomozygous579005530
1167678525167678526GC19GENICpossibly homozygous579005531
1167678636167678642TTGTTG------6GENIChomozygous716920728
1167678654167678671TTGTTGTTGTTGTTTGT-----------------1GENIChomozygous716920729
1167678682167678683TC6GENICheterozygous579005532
1167679235167679236CT10GENICpossibly homozygous579005533
1167679558167679559AT9GENIChomozygous579005534
1167679559167679560AC9GENIChomozygous579005535
1167680086167680087CA18GENIChomozygous579005536
1167680504167680505CCA5GENICheterozygous716920730
1167680664167680665GA19GENICpossibly homozygous579005537
1167680825167680826GGTAAC9GENIChomozygous716920732
1167681088167681089AG17GENICpossibly homozygous579005538
1167681129167681130AG23GENIChomozygous579005539
1167681182167681183AT14GENICpossibly homozygous581142335
1167681183167681184A-14GENICpossibly homozygous716920733
1167681232167681233CT16GENICpossibly homozygous579005540
1167681935167681936TC31GENIChomozygous579005541
1167682741167682742GA14GENIChomozygous579005542
1167683125167683126AG16GENIChomozygous579005543
1167683428167683429GT9GENICpossibly homozygous579005544
1167683487167683488TC10GENICheterozygous579005545
1167683569167683570TC1GENIChomozygous579005546
1167683731167683732AG19GENICpossibly homozygous579005547
1167683825167683826GA18GENIChomozygous579005548
1167684156167684157CT13GENICheterozygous579005549
1167684513167684514GA29GENICpossibly homozygous579005550
1167684672167684673AG27GENIChomozygous579005551
1167685200167685201AG5GENICheterozygous579005552
1167686267167686268AG23GENICpossibly homozygous579005553
1167687190167687191G-4GENICheterozygous716920735
1167687192167687193C-4GENICheterozygous716920736
1167687267167687269TC--1GENIChomozygous716920737
1167687829167687830TC15GENICpossibly homozygous579005554
1167687880167687881A-6GENIChomozygous716920738
1167687881167687882CG6GENIChomozygous581142336
1167688070167688071AG13GENIChomozygous579005555
1167688275167688276CT26GENIChomozygous579005556
1167688304167688305CT28GENICpossibly homozygous579005557
1167688446167688447GA19GENIChomozygous579005558
1167688558167688559AT24GENIChomozygous579005559
1167688818167688819CT10GENICpossibly homozygous579005560
1167689073167689074A-23GENICpossibly homozygous716920739
1167689710167689711TC22GENIChomozygous579005561
1167689870167689871AG15GENIChomozygous579005562
1167689976167689977TC16GENIChomozygous579005563
1167690128167690129AC27GENICpossibly homozygous579005564
1167690194167690195AG5GENICheterozygous579005565
1167690195167690196AC6GENICheterozygous579005566
1167690694167690695TA19GENIChomozygous579005567
1167691067167691068TC19GENICpossibly homozygous579005568
1167691213167691214CCTTT3GENICheterozygous716920742
1167691244167691245GA19GENIChomozygous579005569
1167691348167691349AT20GENIChomozygous579005570
1167691653167691654CT16GENIChomozygous579005571
1167692546167692547CT4GENICheterozygous579005572
1167692549167692550CT2GENICheterozygous579005573
1167695869167695870TTTGC9GENICpossibly homozygous716920743
1167696378167696379C-5GENICheterozygous716920744
1167696564167696565TC19GENICpossibly homozygous579005574
1167697148167697149CCTCTA13GENIChomozygous716920745
1167697675167697676TC12GENICheterozygous579005575
1167697743167697744TC7GENIChomozygous579005576
1167697748167697749TG6GENIChomozygous579005577
1167697769167697770AT9GENIChomozygous579005578
1167697823167697824AG18GENIChomozygous579005579
1167697853167697854TC17GENICpossibly homozygous579005580
1167698007167698008GA22GENIChomozygous579005581
1167698105167698106TA22GENIChomozygous579005582
1167698180167698181GT30GENICpossibly homozygous579005583
1167698247167698248C-8GENIChomozygous716920746
1167698356167698357CT11GENIChomozygous579005584
1167698364167698365TC10GENICpossibly homozygous579005585
1167698461167698462TC24GENIChomozygous579005586
1167698702167698703AG5GENIChomozygous579005587
1167699163167699164TG20GENIChomozygous579005588
1167699985167699986TA6GENIChomozygous579005589
1167700453167700454GA14GENICpossibly homozygous579005590
1167700506167700507AG17GENICheterozygous579005591
1167700707167700708TC19GENIChomozygous579005592
1167701431167701432CT11GENIChomozygous579005593
1167701466167701467G-4GENIChomozygous716920747
1167701467167701468AT4GENIChomozygous581142337
1167701560167701561CT20GENICpossibly homozygous579005594
1167701817167701818G-8GENICheterozygous716920748
1167701831167701832GA10GENIChomozygous579005595
1167702020167702021GA17GENIChomozygous579005596
1167702156167702157GC19GENICpossibly homozygous579005597
1167702526167702527CT20GENIChomozygous579005598
1167702961167702962TC7GENICpossibly homozygous579005599
1167703163167703164AG30GENIChomozygous579005600
1167703853167703854GA26GENICpossibly homozygous579005601
1167704243167704244AC27GENIChomozygous579005602
1167704374167704375AC19GENICpossibly homozygous579005603
1167704454167704455AT4GENICheterozygous579005604
1167704488167704489GA1GENIChomozygous579005605
1167705066167705067AC22GENIChomozygous579005606
1167705286167705287CT19GENIChomozygous579005607
1167705342167705343TC26GENIChomozygous579005608
1167705768167705769CT25GENIChomozygous579005609
1167705892167705893AG22GENIChomozygous579005610
1167707008167707009GA13GENIChomozygous579005611
1167707033167707034GA16GENIChomozygous579005612
1167708062167708063GA25GENIChomozygous579005613
1167708551167708552GA19GENICpossibly homozygous579005614
1167708590167708591CG3GENICheterozygous581142338
1167709141167709144AAA---5GENIChomozygous716920749
1167709354167709355GA14GENIChomozygous579005615
1167709421167709422TC20GENIChomozygous579005616
1167709706167709707GA26GENIChomozygous579005617
1167709769167709770CT20GENIChomozygous579005618
1167709913167709914CT26GENIChomozygous579005619
1167710271167710272AG14GENIChomozygous579005620
1167710479167710480AG23GENIChomozygous579005621
1167710740167710741TC10GENICheterozygous579005622
1167711506167711507GA30GENICpossibly homozygous579005623
1167711630167711631CT18GENIChomozygous579005624
1167711774167711775CT9GENIChomozygous579005625
1167712320167712321AG26GENICpossibly homozygous579005626
1167712465167712466CT15GENICpossibly homozygous579005627
1167713114167713115GA21GENICpossibly homozygous579005628
1167713563167713564CT18GENICpossibly homozygous579005629
1167713729167713730CT18GENICpossibly homozygous579005630
1167714092167714093GA13GENICheterozygous579005631
1167715115167715116GT24GENIChomozygous579005632
1167715729167715730TA9GENICpossibly homozygous579005633
1167716244167716245TG27GENIChomozygous579005634
1167716984167716985GA24GENICpossibly homozygous579005635
1167717212167717213AC15GENIChomozygous579005636
1167717833167717834AC15GENIChomozygous579005637
1167718714167718715TC19GENIChomozygous579005638
1167719168167719169AG21GENIChomozygous579005639
1167719288167719289AATGTCTCTGTGTGTCCTTGTGTGTGTCTGCATGTGTTTCAATG1GENIChomozygous716920751
1167720117167720118AG19GENIChomozygous579005640
1167720799167720800TC14GENICpossibly homozygous579005641
1167721495167721496AG10GENICpossibly homozygous579005642
1167722117167722118AG25GENIChomozygous579005643
1167723656167723657GA13GENICheterozygous579005644
1167723772167723775CTT---6GENICheterozygous716920752
1167723895167723896CT22GENIChomozygous579005645
1167724026167724027TA15GENICpossibly homozygous579005646
1167724369167724370AG30GENIChomozygous579005647
1167724880167724881CT10GENIChomozygous579005648
1167726138167726139GT23GENICpossibly homozygous579005649
1167726415167726416TA17GENICpossibly homozygous579005650
1167727450167727451GA18GENIChomozygous579005651
1167727462167727463CT21GENIChomozygous579005652
1167728661167728662CA20GENIChomozygous579005653
1167728685167728686AG20GENIChomozygous579005654
1167729143167729144CT25GENIChomozygous579005655
1167729487167729489CC--6GENICheterozygous716920753
1167729488167729489C-6GENICheterozygous716920754
1167729495167729496CA7GENICheterozygous579005656
1167729689167729690AG11GENIChomozygous579005657
1167730017167730018GA23GENICpossibly homozygous579005658
1167730240167730241GA29GENIChomozygous579005659
1167730295167730296AG5GENICheterozygous579005660
1167730683167730747CACACACACACACACACACACACACAGACACACACACACGCACACGCACACGCACACGCACAGA----------------------------------------------------------------8GENICheterozygous716920755
1167731166167731167CT29GENIChomozygous579005661
1167731848167731849GA17GENIChomozygous579005662
1167732113167732114AG24GENICpossibly homozygous579005663
1167732242167732243C-24GENICpossibly homozygous716920756
1167732589167732590CA13GENIChomozygous579005664
1167732833167732834AC14GENICpossibly homozygous579005665
1167733352167733353CT9GENICpossibly homozygous579005666
1167734205167734206TC24GENICpossibly homozygous579005667
1167734459167734460TC18GENICpossibly homozygous579005668
1167734460167734461AT18GENICpossibly homozygous579005669
1167734645167734646TC35GENIChomozygous579005670
1167735093167735094AG17GENIChomozygous579005671
1167735514167735515GGA11GENICheterozygous716920758
1167736255167736256TC12GENIChomozygous579005672
1167736260167736261AC9GENIChomozygous579005673
1167736459167736460GA17GENIChomozygous579005674
1167736651167736652AG22GENIChomozygous579005675
1167737276167737277CA14GENIChomozygous579005676
1167737776167737777CT26GENIChomozygous579005677
1167737881167737882GC10GENICpossibly homozygous579005678
1167737977167737978CG19GENICpossibly homozygous579005679
1167738604167738605AG28GENIChomozygous579005680
1167738765167738766TC13GENIChomozygous579005681
1167738990167738991AG24GENIChomozygous579005682
1167739032167739033TC25GENIChomozygous579005683
1167739672167739673CT8GENICpossibly homozygous579005684
1167739789167739790AC32GENICheterozygous579005685
1167740107167740108TC12GENIChomozygous579005686
1167740108167740109GT12GENIChomozygous579005687
1167740346167740347CT20GENICpossibly homozygous579005688
1167740483167740484TC6GENICheterozygous579005689
1167741002167741003GA17GENIChomozygous579005690
1167741988167741989GA13GENICheterozygous579005691
1167742417167742418TC23GENICpossibly homozygous579005692
1167742607167742608AG2GENIChomozygous579005693
1167743012167743013CG25GENICpossibly homozygous579005694
1167743074167743075TC21GENIChomozygous579005695
1167743539167743540GA17GENIChomozygous579005696
1167744179167744180AC30GENICpossibly homozygous579005697
1167744463167744464AC25GENIChomozygous579005698
1167744715167744716TG20GENIChomozygous579005699
1167745288167745289GC21GENICpossibly homozygous579005700
1167745832167745833GA24GENICpossibly homozygous579005701
1167746356167746357GA20GENIChomozygous579005702
1167746373167746374AG22GENIChomozygous579005703
1167746459167746460TC18GENICpossibly homozygous579005704
1167746680167746681CT14GENIChomozygous579005705
1167746954167746955AT8GENICpossibly homozygous579005706
1167746969167746970GGA9GENIChomozygous716920759
1167747171167747172GA18GENIChomozygous579005707
1167747446167747447AG10GENIChomozygous579005708
1167747589167747590AG22GENICpossibly homozygous579005709
1167748153167748154GA11GENICpossibly homozygous579005710
1167748255167748256AT23GENIChomozygous579005711
1167748314167748315AG23GENIChomozygous579005712
1167748598167748599CG20GENIChomozygous579005713
1167748699167748700TTAAA3GENIChomozygous716920760
1167748700167748701TTTGC3GENIChomozygous716920761
1167748703167748704TTACATAAAA2GENIChomozygous716920762
1167748900167748901GA15GENIChomozygous579005714
1167749175167749176CT19GENIChomozygous579005715
1167749907167749908GC22GENIChomozygous579005716
1167750185167750186TG13GENICpossibly homozygous579005717
1167750327167750328AC30GENICpossibly homozygous579005718
1167750434167750435TC15GENIChomozygous579005719
1167751051167751052AG23GENIChomozygous579005720
1167751217167751218AG6GENICheterozygous579005721
1167751944167751945TG26GENICpossibly homozygous579005722
1167752174167752175AG12GENIChomozygous579005723
1167752396167752397AC24GENIChomozygous579005724
1167752743167752744CT16GENIChomozygous579005725
1167753243167753244GA18GENICpossibly homozygous579005726
1167753820167753821AG16GENIChomozygous579005727
1167753890167753984ACCTGATAATGTGTCTGTGTTGAAACCACTGGGTGCAGGCACCTGCAAGTGTCAAGGGAAGGTATACTTGACAGCACGTGAGTAACACCGATGT----------------------------------------------------------------------------------------------3GENIChomozygous716920763
1167754266167754267AG16GENICpossibly homozygous579005728
1167754337167754338CT23GENICpossibly homozygous579005729
1167754426167754427CT18GENICpossibly homozygous579005730
1167754452167754453GA20GENIChomozygous579005731
1167755053167755054AG26GENIChomozygous579005732
1167755657167755658GA19GENIChomozygous579005733
1167756650167756651TC10GENIChomozygous579005734
1167758096167758097GA19GENICpossibly homozygous579005735
1167758102167758103TC18GENICpossibly homozygous579005736
1167759488167759489GGA4GENICheterozygous716920764
1167759502167759504TG--5GENIChomozygous716920767
1167759925167759926TC25GENIChomozygous579005737
1167760599167760600GA19GENIChomozygous579005738
1167760901167760902AG22GENIChomozygous579005739
1167761637167761638AG20GENICpossibly homozygous579005740
1167762175167762176AG20GENIChomozygous579005741
1167762845167762846AG23GENICpossibly homozygous579005742
1167763110167763111GA18GENIChomozygous579005743
1167763501167763502AG25GENICpossibly homozygous579005744
1167763561167763562GA28GENICpossibly homozygous579005745
1167764276167764277TG21GENICpossibly homozygous579005746
1167764291167764292GT15GENICpossibly homozygous579005747
1167765738167765739GA13GENIChomozygous579005748
1167766173167766174TG20GENICpossibly homozygous579005749
1167766307167766308CT20GENICpossibly homozygous579005750
1167766523167766524CT4GENICheterozygous579005751
1167767876167767877AG9GENICpossibly homozygous579005752
1167770438167770439CT3GENIChomozygous579005753
1167771844167771845GA21GENICpossibly homozygous579005754
1167772201167772202GA27GENICpossibly homozygous579005755
1167773148167773149CT16GENIChomozygous579005756
1167773398167773399GA12GENIChomozygous579005757
1167773535167773536AC3GENICheterozygous579005758
1167775089167775090TC21GENICpossibly homozygous579005759
1167776588167776589GA19GENICpossibly homozygous579005760
1167776939167776940CT23GENICpossibly homozygous579005761
1167777982167777983AG5GENIChomozygous579005762
1167781117167781118GA23GENICpossibly homozygous579005763
1167781360167781361GA12GENIChomozygous579005764
1167783083167783084TC32GENIChomozygous579005765
1167783359167783360AG13GENIChomozygous579005766
1167784934167784935TTA8GENIChomozygous716920769
1167786002167786003GA15GENIChomozygous579005767
1167786486167786487GA15GENIChomozygous579005768
1167786500167786501C-16GENIChomozygous716920770
1167786519167786520AG24GENIChomozygous579005769
1167786689167786690CT16GENICpossibly homozygous579005770
1167786880167786881CT11GENICpossibly homozygous579005771
1167786927167786928TTGCCA5GENIChomozygous716920771
1167787343167787344CG13GENIChomozygous579005772
1167787557167787558GA17GENICpossibly homozygous579005773
1167788038167788039GC28GENIChomozygous579005774
1167788289167788290CT17GENIChomozygous579005775
1167788398167788412TGTGTGTGTGTGTG--------------2GENIChomozygous716920773
1167788726167788727GA15GENICpossibly homozygous579005776
1167788752167788753GA15GENICpossibly homozygous579005777
1167789025167789026AG17GENICpossibly homozygous579005778
1167789062167789063GA14GENIChomozygous579005779
1167789660167789661A-18GENICheterozygous716920777
1167790859167790860GGAAGA5GENIChomozygous716920778
1167790998167790999CT20GENICpossibly homozygous579005780
1167791030167791031AG20GENIChomozygous579005781
1167791869167791870TTAA6GENICheterozygous716920779
1167792341167792342AG16GENIChomozygous579005782
1167792966167792967CG25GENIChomozygous579005783
1167793141167793142CT29GENIChomozygous579005784
1167793221167793222T-6GENIChomozygous716920780
1167793694167793695CT23GENICpossibly homozygous579005785
1167794812167794813TG21GENIChomozygous579005786
1167795098167795099GT17GENICpossibly homozygous579005787
1167795228167795229TA13GENICheterozygous581142339
1167795354167795355AG10GENICpossibly homozygous579005788
1167795500167795501AAT3GENICheterozygous716920781
1167795577167795578GA11GENIChomozygous579005789
1167795676167795677GA19GENICpossibly homozygous579005790
1167796022167796023TC20GENIChomozygous579005791
1167796181167796182A-17GENIChomozygous716920783
1167796594167796595C-3GENIChomozygous716920784
1167796624167796625TG13GENICpossibly homozygous579005792
1167796977167796978TTCAAG3GENIChomozygous716920785
1167797082167797083CT16GENICpossibly homozygous579005793
1167797144167797145CT10GENIChomozygous579005794
1167797285167797286CT9GENIChomozygous579005795
1167797800167797801TTTTTG1GENIChomozygous716920786
1167797839167797840AT18GENICpossibly homozygous579005796
1167798187167798188TA14GENIChomozygous579005797
1167798762167798763GC13GENIChomozygous579005798
1167798932167798933AG19GENICpossibly homozygous579005799
1167799039167799040TC11GENICpossibly homozygous579005800
1167799315167799316AT7GENIChomozygous579005801
1167799692167799693GC16GENIChomozygous579005802
1167799988167799996AGAGAGAC--------2GENICheterozygous716920787
1167800321167800322CT30GENIChomozygous579005803
1167800354167800355AG20GENICpossibly homozygous579005804
1167800456167800457GA16GENIChomozygous579005805
1167801360167801361AG18GENICpossibly homozygous579005806
1167801692167801693CG19GENICpossibly homozygous579005807
1167802638167802639AG16GENIChomozygous579005808
1167803305167803306TC8GENIChomozygous579005809
1167803400167803404TGTA----8GENIChomozygous716920788
1167803832167803833GC18GENICpossibly homozygous579005810
1167804202167804203CT16GENIChomozygous579005811
1167804381167804401GAGGGAGGGAGGGAAGGAGG--------------------2GENIChomozygous716920789
1167804692167804693CT16GENIChomozygous579005812
1167804833167804834TTG11GENIChomozygous716920790
1167805329167805330CCT7GENIChomozygous716920791
1167805475167805476GA14GENIChomozygous579005813
1167806831167806832TC10GENICpossibly homozygous579005814
1167807434167807435CT18GENIChomozygous579005815
1167808144167808145A-8GENIChomozygous716920792
1167808741167808742GA25GENICpossibly homozygous579005816
1167809659167809660AG27GENIChomozygous579005817
1167809792167809793AG4GENIChomozygous579005818
1167810260167810261GA16GENIChomozygous581142340
1167810471167810472TA21GENIChomozygous579005819
1167811116167811117GA13GENIChomozygous579005820
1167811120167811121TC11GENIChomozygous579005821
1167811337167811338AT19GENICpossibly homozygous579005822
1167811630167811631GC22GENIChomozygous579005823
1167812062167812063AG26GENIChomozygous579005824
1167812800167812801TC12GENIChomozygous579005825
1167812941167812942AC18GENICpossibly homozygous579005826
1167813099167813100GA22GENIChomozygous579005827
1167813324167813325AG19GENIChomozygous579005828
1167813427167813428GA24GENIChomozygous579005829
1167814508167814509TC9GENIChomozygous579005830
1167814572167814573TTC16GENIChomozygous716920793
1167814985167814986AG16GENIChomozygous579005831
1167815027167815028AT16GENICpossibly homozygous579005832
1167815300167815301AG19GENICheterozygous579005833
1167815647167815648TC23GENIChomozygous579005834
1167815756167815757CT31GENICpossibly homozygous579005835
1167816622167816623GA10GENIChomozygous579005836
1167817033167817034GT28GENIChomozygous579005837
1167817268167817270CA--12GENICpossibly homozygous716920794
1167817275167817276AG14GENIChomozygous579005838
1167817444167817445AG16GENICpossibly homozygous579005839
1167818363167818364CT15GENICheterozygous579005840
1167818443167818444AT18GENICheterozygous579005841
1167818644167818645CA11GENICpossibly homozygous579005842
1167818823167818824AC18GENICpossibly homozygous579005843
1167819049167819050GA9GENIChomozygous581142341
1167819054167819055CT12GENIChomozygous579005844
1167819942167819943A-15GENIChomozygous716920795
1167819965167819966GA24GENIChomozygous579005845
1167820029167820030AG14GENICpossibly homozygous579005846
1167820563167820564CT17GENIChomozygous579005847
1167820628167820629CT17GENICpossibly homozygous579005848
1167820682167820683GA15GENICpossibly homozygous579005849
1167820904167820905TC18GENICpossibly homozygous579005850
1167820968167820969GA12GENICpossibly homozygous579005851
1167821282167821283TA19GENIChomozygous579005852
1167821703167821704AC28GENIChomozygous579005853
1167822004167822005CT9GENIChomozygous581142342
1167822187167822192GTAAA-----5GENIChomozygous716920796
1167822266167822267TA6GENIChomozygous579005854
1167822410167822411GA27GENICpossibly homozygous579005855
1167822745167822746CT14GENIChomozygous579005856
1167822907167822908GA17GENICheterozygous579005857
1167823731167823732AT25GENIChomozygous579005858
1167824166167824167GA19GENIChomozygous579005859
1167824424167824425CCGT6GENICheterozygous716920798
1167824541167824545GTGA----2GENICheterozygous716920799
1167824553167824554GA7GENICpossibly homozygous579005860
1167824732167824733GA11GENICheterozygous579005861
1167824851167824852CCATAT5GENIChomozygous716920800
1167825222167825223G-7GENICpossibly homozygous716920801
1167825250167825251GA14GENIChomozygous579005862
1167825591167825592AG14GENICpossibly homozygous579005863
1167826020167826021GA24GENIChomozygous581142343
1167826217167826218CT32GENICpossibly homozygous579005864
1167826548167826549AG25GENICpossibly homozygous579005865
1167827174167827175GT21GENIChomozygous581142344
1167829110167829111TC19GENIChomozygous579005866
1167829852167829853AAT15GENIChomozygous716920803
1167830967167830968TA18GENIChomozygous579005867
1167832105167832106TC17GENIChomozygous579005868
1167833246167833247A-13GENICpossibly homozygous716920804
1167833248167833249G-13GENICheterozygous716920805
1167833523167833524G-19GENIChomozygous716920806
1167834031167834032TA5GENICheterozygous579005869
1167834032167834033CA4GENIChomozygous579005870
1167836071167836072TC16GENICpossibly homozygous579005871
1167837471167837472TTTTCAGTG7GENIChomozygous716920807
1167837650167837651TG17GENICpossibly homozygous579005872
1167838701167838702TC25GENICpossibly homozygous579005873
1167838766167838767AC12GENIChomozygous579005874
1167839146167839147CT7GENIChomozygous579005875
1167839455167839456GA20GENIChomozygous579005876
1167840080167840081AG13GENICpossibly homozygous579005877
1167842564167842565AC12GENIChomozygous579005878
1167843015167843017TT--2GENIChomozygous716920808
1167844535167844536GA10GENICheterozygous579005879
1167845747167845748G-5GENICheterozygous716920810
1167845954167845955GC25GENICpossibly homozygous579005880
1167846006167846007TTTC18GENICpossibly homozygous716920811
1167853699167853700TC3GENICheterozygous579005881
1167854350167854351CG16GENICpossibly homozygous579005882
1167855583167855584CT20GENIChomozygous579005883
1167855724167855725TC25GENICpossibly homozygous579005884
1167855801167855802CT21GENICpossibly homozygous579005885
1167856113167856114GA22GENICheterozygous579005886
1167856446167856456CACACACACA----------1GENIChomozygous716920813
1167856852167856860TGTCTGTC--------3GENIChomozygous716920816
1167856934167856937TTT---1GENIChomozygous716920818
1167856955167856956TC1GENIChomozygous581142345
1167857565167857566TC20GENICpossibly homozygous579005887
1167857944167857945GA17GENICpossibly homozygous579005888
1167858831167858832AC4GENIChomozygous579005889
1167858834167858835GA3GENIChomozygous579005890
1167860421167860422GA24GENICpossibly homozygous579005891
1167861941167861942CT12GENIChomozygous579005892
1167862192167862193AAAAAC5GENIChomozygous716920821
1167864014167864015TTGG3GENICheterozygous716920823
1167865825167865826GGCTACTTCTCTTCTAAGTCAGTTTTTCCAC2GENIChomozygous716920825
1167865827167865828GGTTCCCACATCTATAAGGAAGGCTCCAAATACTT2GENIChomozygous716920826
1167868335167868336AG13GENICpossibly homozygous579005893
1167868963167868964A-2GENIChomozygous716920827
1167868977167868978AG10GENICpossibly homozygous581142346
1167869602167869603CT22GENICpossibly homozygous579005894
1167872311167872312GC25GENIChomozygous579005895
1167879200167879201AG24GENIChomozygous579005896
1167879494167879495GGT4GENICheterozygous716920829
1167879494167879495GGTT4GENICheterozygous716920830
1167880835167880836TC11GENIChomozygous579005897
1167882626167882627GC27GENIChomozygous579005898
1167883120167883121AT21GENIChomozygous579005899
1167887666167887667TC13GENIChomozygous579005900
1167888793167888794CG16GENIChomozygous579005901
1167889112167889136GTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC------------------------1GENIChomozygous716920831
1167894931167894932CA19GENIChomozygous581142347
1167895300167895301TG20GENIChomozygous579005902
1167895729167895730TTACA1GENIChomozygous716920834
1167895736167895737AAG3GENIChomozygous716920835
1167895802167895803AG22GENICpossibly homozygous579005903
1167895845167895846TTA14GENIChomozygous716920836
1167896162167896163AAAT18GENIChomozygous716920838
1167896208167896209AG20GENIChomozygous579005904
1167896215167896216CCATG14GENIChomozygous716920839
1167896327167896328AG13GENIChomozygous579005905
1167896411167896412GC16GENICheterozygous579005906
1167897287167897288TC13GENIChomozygous579005907
1167897747167897748CG6GENICheterozygous579005908
1167897761167897762AG5GENIChomozygous579005909
1167898020167898021AC14GENICpossibly homozygous579005910
1167898048167898049TC8GENIChomozygous579005911
1167898053167898054CT6GENIChomozygous579005912
1167898113167898114AAGAAAGCAAACAG4GENICheterozygous716920840
1167898598167898599GA18GENIChomozygous579005913
1167899871167899872CA3GENIChomozygous579005914
1167899872167899873AG3GENIChomozygous579005915
1167899970167899971GA10GENICpossibly homozygous579005916
1167900528167900529CT23GENICpossibly homozygous579005917
1167900573167900574AG16GENICpossibly homozygous579005918
1167900851167900852AG23GENIChomozygous579005919
1167900984167900985CT13GENICheterozygous579005920
1167901865167901866T-6GENICheterozygous716920841
1167901904167901905AG9GENIChomozygous579005921
1167901907167901908TC11GENIChomozygous579005922
1167902231167902232AG24GENICpossibly homozygous579005923
1167903257167903258CA9GENICpossibly homozygous581142348
1167903258167903259CT9GENICpossibly homozygous581142349
1167903284167903285GA16GENIChomozygous579005924
1167903442167903443TC20GENIChomozygous579005925
1167904430167904431AAT4GENICheterozygous716920844
1167904550167904551CCT8GENIChomozygous716920845
1167904784167904785CT24GENICpossibly homozygous579005926
1167905147167905148AG25GENICpossibly homozygous579005927
1167906138167906139AG22GENICpossibly homozygous579005928
1167906354167906355CA23GENICpossibly homozygous579005929
1167907241167907242AAG7GENICheterozygous716920846
1167907313167907314AG13GENICpossibly homozygous579005930
1167909342167909343TTTG3GENIChomozygous716920848
1167909624167909625CG14GENICpossibly homozygous579005931
1167911879167911880TC21GENIChomozygous579005932
1167912678167912679T-3GENIChomozygous716920850
1167913152167913153CT15GENICpossibly homozygous579005933
1167913916167913924TGTGTGTG--------2GENIChomozygous716920851
1167914330167914331AAT14GENIChomozygous716920857
1167914543167914544CT8GENICheterozygous581142350
1167914543167914544C-8GENICheterozygous716920859
1167915572167915573TC19GENICpossibly homozygous579005934
1167915695167915696CT9GENICpossibly homozygous579005935
1167918154167918155TC27GENIChomozygous579005936
1167918335167918336CT19GENICpossibly homozygous579005937
1167918734167918735GC14GENICpossibly homozygous579005938
1167920192167920193AAC3GENICheterozygous716920860
1167920504167920505GGC18GENICpossibly homozygous716920861
1167921405167921406AG17GENIChomozygous579005939
1167921433167921434TC13GENIChomozygous579005940
1167922169167922170TC3GENIChomozygous579005941
1167922391167922392TC27GENICpossibly homozygous579005942
1167923818167923819CT24GENICpossibly homozygous579005943
1167923977167923978CG20GENIChomozygous579005944
1167924457167924459CC--3GENIChomozygous716920864
1167924518167924520TT--3GENIChomozygous716920866
1167925129167925130CG13GENICpossibly homozygous579005945
1167925495167925496AG13GENIChomozygous579005946
1167926649167926650CA18GENICpossibly homozygous579005947
1167926785167926786TTCCAGAATTAG2GENICheterozygous716920868
1167928184167928185CA28GENICpossibly homozygous579005948
1167928628167928629CA16GENIChomozygous579005949
1167928999167929000TC16GENIChomozygous579005950
1167929033167929036TGC---3GENIChomozygous716920869
1167929036167929037AAC3GENIChomozygous716920870
1167930722167930723TTC6GENIChomozygous716920872
1167932251167932256AGCCA-----8GENIChomozygous716920873
1167933023167933024GA23GENIChomozygous579005951
1167933065167933066CT18GENICpossibly homozygous579005952
1167934315167934316TTCACACACA1GENIChomozygous716920875
1167934706167934707AG17GENIChomozygous579005953
1167935415167935416AG19GENIChomozygous579005954
1167935496167935497CT17GENIChomozygous581142351
1167935863167935866GAG---17GENICheterozygous716920877
1167936559167936560GGTTTGTTT3GENICheterozygous716920879
1167937406167937407AG25GENIChomozygous579005955
1167937831167937832GA12GENIChomozygous579005956
1167938073167938074A-22GENICheterozygous716920880
1167938584167938585CT7GENIChomozygous579005957
1167938785167938786CG16GENICpossibly homozygous581142352
1167939469167939470TC21GENICpossibly homozygous579005958
1167940493167940494GA30GENIChomozygous579005959
1167941404167941405GA20GENIChomozygous579005960
1167942966167942967TG20GENICpossibly homozygous579005961
1167943675167943676AG16GENIChomozygous579005962
1167945104167945105CT23GENIChomozygous579005963
1167945205167945208TGT---9GENIChomozygous716920881
1167945489167945490GA23GENIChomozygous579005964
1167945535167945536GC13GENICheterozygous579005965
1167945659167945660AG24GENICpossibly homozygous579005966
1167945893167945894GA25GENICpossibly homozygous579005967
1167946111167946112GA14GENICheterozygous579005968
1167946985167946986CT22GENICpossibly homozygous579005969
1167947950167947951GC28GENIChomozygous579005970
1167949758167949759AG23GENICpossibly homozygous579005971
1167950469167950470CA25GENICpossibly homozygous579005972
1167950839167950840CT8GENICpossibly homozygous579005973
1167950997167950998GC5GENIChomozygous579005974
1167951700167951704CACA----5GENICheterozygous716920882
1167951923167951924GA1GENIChomozygous579005975
1167951929167951937AAAAAAAA--------1GENIChomozygous716920885
1167952124167952125CT20GENICpossibly homozygous579005976
1167952490167952491GA8GENIChomozygous579005977
1167952549167952550GA16GENIChomozygous579005978
1167952594167952595TC16GENICpossibly homozygous579005979
1167952968167952969C-1GENIChomozygous716920887
1167952976167952977CT3GENIChomozygous579005980
1167953510167953511TC21GENICpossibly homozygous579005981
1167953872167953873GA23GENICpossibly homozygous579005982
1167953891167953892GT23GENIChomozygous579005983
1167953921167953922CA26GENIChomozygous579005984
1167954255167954256TG29GENICpossibly homozygous579005985
1167954753167954754CT18GENICpossibly homozygous579005986
1167955049167955050TC11GENIChomozygous579005987
1167955052167955053GA10GENIChomozygous579005988
1167955530167955531CT23GENIChomozygous579005989
1167955624167955625CT29GENICpossibly homozygous579005990
1167956106167956107GA18GENICpossibly homozygous579005991
1167956496167956497GA22GENICpossibly homozygous579005992
1167957054167957055TTA8GENICheterozygous716920888
1167957271167957272C-20GENICpossibly homozygous716920889
1167957309167957310GT15GENIChomozygous579005993
1167958858167958859GA21GENIChomozygous579005994
1167959506167959507TC16GENICpossibly homozygous579005995
1167959550167959551CG4GENICheterozygous579005996
1167959630167959631AG12GENICpossibly homozygous579005997
1167959640167959641GA15GENICpossibly homozygous579005998
1167959657167959658TC14GENIChomozygous579005999
1167959676167959677CT17GENIChomozygous579006000
1167959740167959741C-21GENICpossibly homozygous716920890
1167960646167960647CA12GENICheterozygous581142353
1167960714167960715CT12GENIChomozygous579006001
1167961162167961163CT27GENICpossibly homozygous579006002
1167961477167961478AAG2GENICheterozygous716920891
1167961628167961629AG15GENIChomozygous579006003
1167961957167961958CT18GENIChomozygous579006004
1167962541167962542GA11GENIChomozygous579006005
1167963539167963540C-2GENICheterozygous716920892
1167964329167964330GA9GENICheterozygous579006006
1167964534167964535AT20GENICpossibly homozygous579006007
1167965312167965313GT21GENIChomozygous579006008
1167965417167965418AT27GENIChomozygous579006009
1167965468167965469AG16GENIChomozygous579006010
1167965689167965690GA23GENICheterozygous579006011
1167965857167965858TC20GENICpossibly homozygous579006012
1167965904167965905AG17GENICpossibly homozygous579006013
1167965995167966000CCCTT-----8GENICpossibly homozygous716920894
1167966150167966151GA19GENICpossibly homozygous579006014
1167966217167966218GA4GENIChomozygous579006015
1167966440167966441CCCA23GENICheterozygous716920896
1167966845167966846CT22GENICpossibly homozygous579006016
1167967097167967099AT--9GENICheterozygous716920897
1167967258167967259CT18GENICheterozygous579006017
1167967520167967521AG11GENIChomozygous579006018
1167967731167967732GA9GENIChomozygous579006019
1167968148167968149CA22GENIChomozygous579006020
1167968198167968199AG19GENIChomozygous579006021
1167968322167968323AG19GENIChomozygous579006022
1167968580167968581TC7GENICheterozygous579006023
1167968581167968582GA7GENICheterozygous581142354
1167968777167968778AG19GENIChomozygous579006024
1167968909167968910TC15GENIChomozygous579006025
1167968991167968992GA10GENICpossibly homozygous579006026
1167969047167969048GGTGTA12GENICpossibly homozygous716920901
1167969227167969228TTA16GENICheterozygous716920902
1167969349167969350GA19GENIChomozygous579006027
1167969374167969375CT17GENICpossibly homozygous579006028
1167969415167969416GA22GENICpossibly homozygous579006029
1167969909167969910TA14GENIChomozygous579006030
1167969971167969972TC28GENICheterozygous579006031
1167969972167969973CT28GENICheterozygous579006032
1167970271167970272GA15GENIChomozygous579006033
1167970279167970280GA17GENICpossibly homozygous579006034
1167970353167970354AT19GENIChomozygous579006035
1167970406167970407TC20GENIChomozygous579006036
1167970443167970444TC11GENICpossibly homozygous579006037
1167970444167970445GT11GENICpossibly homozygous579006038
1167970675167970676TC25GENICpossibly homozygous579006039
1167970897167970898AG28GENIChomozygous579006040
1167971052167971053CCTGT10GENIChomozygous716920903
1167971101167971102AT18GENIChomozygous579006041
1167971244167971245CT18GENIChomozygous579006042
1167971419167971420GA9GENICpossibly homozygous579006043
1167971487167971488TG27GENIChomozygous579006044
1167971603167971604AATTATT1GENIChomozygous716920904
1167971619167971620AG3GENIChomozygous579006045
1167971706167971707GC22GENIChomozygous579006046
1167972008167972009CT18GENICpossibly homozygous579006047
1167972355167972356AG26GENICpossibly homozygous579006048
1167972936167972937CT22GENIChomozygous579006049
1167973146167973147GC6GENIChomozygous579006050
1167973198167973199AT15GENIChomozygous579006051
1167973397167973398A-4GENIChomozygous716920905
1167973533167973534CT9GENICpossibly homozygous579006052
1167973886167973887GA7GENIChomozygous579006053
1167974333167974334GA16GENIChomozygous579006054
1167974866167974867TG22GENIChomozygous579006055
1167975247167975248TC17GENIChomozygous579006056
1167975556167975557AG17GENIChomozygous579006057
1167975725167975726AG19GENICpossibly homozygous579006058
1167975771167975772TC14GENICpossibly homozygous579006059
1167975836167975837TC8GENIChomozygous579006060
1167975856167975857AG14GENIChomozygous579006061
1167976007167976008GA19GENIChomozygous579006062
1167976064167976065GA20GENICpossibly homozygous579006063
1167976242167976243CT11GENICpossibly homozygous579006064
1167976264167976266CA--4GENIChomozygous716920906
1167976274167976275TG2GENIChomozygous579006065
1167976505167976506GA22GENICpossibly homozygous579006066
1167976745167976746AG20GENIChomozygous579006067
1167976958167976959TC24GENIChomozygous579006068
1167977347167977348TTA27GENIChomozygous716920907
1167977427167977428CT21GENIChomozygous579006069
1167977576167977577GA5GENIChomozygous579006070
1167977866167977867CT13GENIChomozygous579006071
1167977878167977879CA16GENIChomozygous579006072
1167977974167977975CT12GENIChomozygous579006073
1167978203167978204TC10GENIChomozygous579006074
1167978209167978210CT11GENIChomozygous579006075
1167978273167978274TC25GENIChomozygous579006076
1167978375167978376AG14GENIChomozygous579006077
1167978391167978392AG19GENIChomozygous579006078
1167978491167978492CT18GENICpossibly homozygous579006079
1167978558167978559CT28GENIChomozygous579006080
1167979290167979291CT13GENICheterozygous579006081
1167979363167979364GA13GENIChomozygous579006082
1167979388167979389GA14GENICpossibly homozygous579006083
1167980072167980073GA12GENIChomozygous579006084
1167983075167983076CT19GENICpossibly homozygous579006085
1167983200167983201GT16GENIChomozygous579006086
1167983769167983770CT23GENICpossibly homozygous579006087
1167985774167985775GA19GENICpossibly homozygous579006088
1167986768167986769TG12GENIChomozygous579006089
1167988019167988020GA12GENIChomozygous579006090
1167990757167990758TTGA12GENIChomozygous716920908
1167991188167991189AG24GENIChomozygous579006091
1167996948167996949CT15GENICpossibly homozygous579006092
1167997455167997456TA5GENICheterozygous579006093
1167997501167997502GA25GENICpossibly homozygous579006094
1167998057167998058GA8GENIChomozygous579006095
1167998833167998834CT19GENIChomozygous579006096
1167999501167999502CT26GENIChomozygous579006097
1167999892167999894AA--1GENIChomozygous716920910
1168000530168000531TC25GENICpossibly homozygous579006098
1168000922168000923CA15GENIChomozygous579006099
1168002240168002241GGA6GENIChomozygous716920913
1168003899168003900TG19GENICpossibly homozygous579006100
1168004921168004922AG18GENIChomozygous579006101
1168005358168005359C-9GENIChomozygous716920914
1168006215168006216CCAT9GENIChomozygous716920915
1168006422168006423GA7GENIChomozygous579006102
1168007038168007039AT13GENIChomozygous579006103
1168007282168007283CT17GENICpossibly homozygous579006104
1168007657168007658TA18GENICpossibly homozygous579006105
1168009651168009652TA35GENIChomozygous579006106
1168009971168009972GA24GENIChomozygous579006107
1168010109168010110TC28GENICpossibly homozygous579006108
1168010214168010215TC6GENIChomozygous579006109
1168010224168010225CT8GENICpossibly homozygous579006110
1168010377168010378TTG13GENICheterozygous716920916
1168010378168010379TTTTG11GENIChomozygous716920917
1168010409168010410TC16GENICpossibly homozygous579006111
1168010616168010617CT18GENICpossibly homozygous579006112
1168010733168010734TC18GENIChomozygous579006113
1168010875168010876CT27GENIChomozygous579006114
1168011086168011087CT18GENICpossibly homozygous579006115
1168011424168011425AG21GENIChomozygous579006116
1168011556168011557GA15GENICpossibly homozygous579006117
1168011703168011704TC15GENICpossibly homozygous579006118
1168012094168012095GA20GENICpossibly homozygous579006119
1168012313168012314GA19GENICpossibly homozygous579006120
1168013058168013059GA10GENICpossibly homozygous579006121
1168013074168013075TC11GENIChomozygous579006122
1168013649168013650CT19GENICpossibly homozygous579006123
1168013922168013923CT21GENICpossibly homozygous579006124
1168014007168014008AG8GENICpossibly homozygous579006125
1168014645168014646GA28GENIChomozygous579006126
1168015268168015269AG12GENICpossibly homozygous579006127
1168015485168015486TA20GENIChomozygous579006128
1168015804168015810GTGGTG------10GENICpossibly homozygous716920919
1168017531168017532AG29GENICpossibly homozygous579006129
1168017656168017657CT26GENICpossibly homozygous579006130
1168017852168017853CCAA4GENICheterozygous716920920
1168018414168018415CT16GENICheterozygous579006131
1168018415168018416AG16GENICheterozygous579006132
1168018851168018852GA17GENIChomozygous579006133
1168019043168019044AG17GENIChomozygous579006134
1168019104168019105A-3GENICheterozygous716920921
1168019717168019718CT16GENIChomozygous579006135
1168019792168019793AG15GENIChomozygous579006136
1168020761168020762CT17GENIChomozygous579006137
1168021187168021188GC20GENICpossibly homozygous579006138
1168021620168021621AG9GENIChomozygous579006139
1168022253168022254CT15GENIChomozygous579006140
1168022425168022426GC30GENICpossibly homozygous579006141
1168022480168022482GC--1GENIChomozygous716920922
1168022674168022675CT23GENIChomozygous579006142
1168022694168022695CT22GENIChomozygous579006143
1168022838168022839CT13GENICheterozygous581142355
1168023265168023266GA17GENIChomozygous579006144
1168023710168023711AG24GENICpossibly homozygous579006145
1168025641168025642TC17GENICheterozygous579006146
1168026685168026686GA13GENIChomozygous579006147
1168027207168027208GA26GENIChomozygous579006148
1168027264168027265TC16GENIChomozygous579006149
1168027690168027691AAAAAAC3GENIChomozygous716920923
1168028071168028072TG19GENICpossibly homozygous579006150
1168028580168028581AG20GENICpossibly homozygous579006151
1168029169168029170CT26GENICpossibly homozygous579006152
1168029730168029731AG22GENICpossibly homozygous579006153
1168029765168029766CA22GENIChomozygous579006154
1168034137168034138GA28GENIChomozygous579006155
1168036094168036095CT28GENICpossibly homozygous579006156
1168037894168037895CT23GENIChomozygous579006157
1168038152168038153C-4GENIChomozygous716920925
1168038374168038375TTAA2GENICheterozygous716920928
1168040421168040422CT11GENIChomozygous579006158
1168040829168040830GT17GENICpossibly homozygous579006159
1168041203168041204AG18GENIChomozygous579006160
1168041561168041562TC23GENICpossibly homozygous579006161
1168042166168042167CT34GENICpossibly homozygous579006162
1168042382168042383GA15GENIChomozygous579006163
1168042396168042397CT14GENICpossibly homozygous579006164
1168043099168043100GT11GENIChomozygous579006165
1168043660168043661GA6GENIChomozygous579006166
1168043667168043668TC6GENIChomozygous579006167
1168044013168044014CT19GENIChomozygous579006168
1168044680168044681CA24GENIChomozygous579006169
1168045934168045935GA15GENICheterozygous579006170
1168045975168045976AG17GENIChomozygous579006171
1168046317168046318CT12GENIChomozygous579006172
1168048349168048350GGT14GENIChomozygous716920929
1168048427168048428CT20GENIChomozygous579006173
1168049248168049249AG18GENICpossibly homozygous579006174
1168049329168049330TC20GENIChomozygous579006175
1168049655168049656AG10GENIChomozygous579006176
1168049940168049941TG26GENICpossibly homozygous579006177
1168050659168050660GA9GENIChomozygous579006178
1168051248168051249AG30GENICpossibly homozygous579006179
1168051922168051923CT23GENICpossibly homozygous579006180
1168054186168054187TC21GENIChomozygous579006181
1168055158168055159GA19GENIChomozygous579006182
1168056170168056171GA22GENICheterozygous579006183
1168057759168057760CT22GENICpossibly homozygous579006184
1168058608168058609TA20GENIChomozygous579006185
1168058950168058951GGA4GENICheterozygous716920930
1168059664168059665AG11GENICheterozygous579006186
1168061775168061776CT14GENIChomozygous579006187
1168064187168064188TC10GENIChomozygous579006188
1168064914168064915GT11GENIChomozygous579006189
1168065718168065719AG21GENICpossibly homozygous579006190
1168065818168065819CA19GENICpossibly homozygous579006191
1168066012168066013CT26GENIChomozygous579006192
1168066266168066267GA18GENIChomozygous579006193
1168066380168066381GGA29GENICpossibly homozygous716920936
1168067355168067356TC10GENIChomozygous579006194
1168067501168067502GA19GENIChomozygous579006195
1168067666168067667GGCATACATA2GENIChomozygous716920937
1168068351168068352CG24GENICpossibly homozygous579006196
1168068481168068482CT13GENICpossibly homozygous579006197
1168068549168068550AG22GENICpossibly homozygous579006198
1168068832168068833GA8GENIChomozygous579006199
1168068858168068859CA10GENICpossibly homozygous579006200
1168069381168069382AG24GENIChomozygous579006201
1168069585168069586AG19GENIChomozygous579006202
1168069733168069734TC31GENIChomozygous579006203
1168069822168069823TC23GENIChomozygous579006204
1168070447168070448GA27GENICpossibly homozygous579006205
1168071096168071097CT8GENICheterozygous579006206
1168071438168071439AG17GENICpossibly homozygous579006207
1168071513168071514TC20GENICpossibly homozygous579006208
1168072950168072951GA19GENIChomozygous579006209
1168072994168072995CT15GENICpossibly homozygous579006210
1168073036168073037GA10GENICheterozygous579006211
1168073060168073061GT13GENIChomozygous579006212
1168073063168073064CT12GENIChomozygous579006213
1168073112168073113AG17GENIChomozygous579006214
1168073176168073177AG22GENIChomozygous579006215
1168073860168073861AG22GENICpossibly homozygous579006216
1168074517168074518CT18GENICpossibly homozygous579006217
1168075033168075034CT25GENICpossibly homozygous579006218
1168076413168076414TG12GENIChomozygous579006219
1168077378168077380GG--5GENIChomozygous716920938
1168080402168080408GTGGGG------4GENIChomozygous716920940
1168080467168080468GA18GENIChomozygous579006220
1168081489168081490GA17GENIChomozygous579006221
1168082572168082573CT22GENICpossibly homozygous579006222
1168083412168083413TC20GENICpossibly homozygous579006223
1168085451168085452GA25GENICheterozygous579006224
1168085862168085863CT23GENIChomozygous579006225
1168087354168087355TC15GENIChomozygous579006226
1168087414168087417TTT---4GENICheterozygous716920941
1168087415168087417TT--4GENICheterozygous716920942
1168088031168088032GA9GENICheterozygous581142356
1168089171168089172CG22GENIChomozygous579006227
1168089421168089422TC26GENICpossibly homozygous579006228
1168089688168089689GGAT12GENIChomozygous716920945
1168091569168091570TC24GENICpossibly homozygous579006229
1168092473168092474GA17GENICpossibly homozygous579006230
1168093038168093039TC5GENICheterozygous579006231
1168094549168094550GGT4GENICheterozygous716920946
1168094549168094550GGTT4GENICheterozygous716920947
1168095307168095308GA21GENICpossibly homozygous579006232
1168095411168095412GC21GENIChomozygous579006233
1168095620168095621CT10GENIChomozygous579006234
1168095635168095636C-7GENIChomozygous716920949
1168096557168096558TC16GENICheterozygous579006235
1168096585168096586GA14GENICpossibly homozygous579006236