chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,253622462,253622463,G,A,34,GENIC,homozygous,610048400 1,253622981,253622982,A,G,23,GENIC,homozygous,610048401 1,253624240,253624241,G,T,15,GENIC,homozygous,612331567 1,253624615,253624626,TACAGCCCTTT,-----------,14,GENIC,homozygous,733992975 1,253625256,253625257,C,CACCT,29,GENIC,homozygous,733992976 1,253626351,253626352,C,A,18,GENIC,homozygous,610048402 1,253626625,253626626,A,G,24,GENIC,homozygous,612331568 1,253627013,253627015,AG,--,32,GENIC,homozygous,733992977 1,253627355,253627356,T,TACACGCACAC,6,GENIC,heterozygous,733992979 1,253627413,253627415,AT,--,8,GENIC,homozygous,733992980 1,253627474,253627475,A,ATG,8,GENIC,homozygous,733992981 1,253627522,253627523,G,GTA,4,GENIC,homozygous,733992982 1,253627533,253627534,C,T,7,GENIC,homozygous,612331569 1,253627926,253627927,C,-,17,GENIC,homozygous,733992983 1,253627927,253627928,T,A,17,GENIC,homozygous,612331570 1,253627967,253627968,A,-,21,GENIC,homozygous,733992984 1,253628269,253628270,G,T,27,GENIC,homozygous,612331571 1,253628923,253628924,C,T,27,GENIC,homozygous,612331572 1,253629064,253629065,T,TGAA,28,GENIC,homozygous,733992985 1,253629266,253629267,T,G,17,GENIC,homozygous,610048403 1,253629565,253629566,T,TCAGAAAATACA,24,GENIC,homozygous,733992986 1,253629588,253629589,T,G,23,GENIC,homozygous,612331573 1,253629661,253629662,C,A,24,GENIC,homozygous,612331574 1,253630004,253630005,A,C,13,GENIC,homozygous,610048404 1,253630005,253630006,C,A,13,GENIC,homozygous,610048405 1,253630702,253630703,G,A,34,GENIC,homozygous,610048406 1,253630954,253630955,C,T,12,GENIC,homozygous,612331575 1,253631357,253631358,A,G,24,GENIC,homozygous,612331576 1,253631417,253631418,T,C,20,GENIC,homozygous,612331577 1,253631512,253631513,A,C,33,GENIC,homozygous,610048407 1,253631531,253631532,T,C,31,GENIC,homozygous,610048408 1,253631548,253631549,C,T,32,GENIC,homozygous,610048409 1,253631688,253631689,G,C,16,GENIC,homozygous,610048410 1,253631689,253631690,A,C,15,GENIC,homozygous,610048411 1,253631728,253631729,T,TCTGA,14,GENIC,homozygous,733992987 1,253631960,253631961,G,-,21,GENIC,homozygous,733992988 1,253631985,253631986,A,C,23,GENIC,homozygous,610048412 1,253632032,253632033,T,A,25,GENIC,homozygous,610048413 1,253632457,253632458,T,C,20,GENIC,homozygous,610048414 1,253632463,253632464,C,T,17,GENIC,homozygous,612331578 1,253632465,253632466,G,-,17,GENIC,homozygous,733992989 1,253632467,253632468,C,T,18,GENIC,homozygous,612331579 1,253632645,253632646,T,C,27,GENIC,homozygous,610048415 1,253632705,253632706,T,A,30,GENIC,homozygous,612331580 1,253633011,253633012,G,A,35,GENIC,homozygous,612331581 1,253633017,253633018,A,G,38,GENIC,homozygous,612331582 1,253633482,253633483,T,TC,26,GENIC,homozygous,733992990 1,253633488,253633489,G,-,25,GENIC,homozygous,733992991 1,253633726,253633727,C,T,14,GENIC,homozygous,612331583 1,253633804,253633811,ACACACA,-------,5,GENIC,heterozygous,733992992 1,253633890,253633891,T,C,20,GENIC,homozygous,612331584 1,253634207,253634208,A,G,33,GENIC,homozygous,610048416 1,253634630,253634631,C,CT,29,GENIC,homozygous,733992993 1,253634822,253634823,A,T,25,GENIC,homozygous,612331585 1,253634823,253634824,T,TCTCA,24,GENIC,homozygous,733992994 1,253635228,253635230,GT,--,16,GENIC,heterozygous,733992995 1,253635229,253635230,T,-,18,GENIC,heterozygous,733992996 1,253635459,253635460,C,T,21,GENIC,homozygous,612331586 1,253635637,253635638,T,G,17,GENIC,homozygous,612331587 1,253635747,253635748,T,C,28,GENIC,homozygous,612331588 1,253636163,253636165,TC,--,19,GENIC,homozygous,733992997 1,253636388,253636389,T,C,35,GENIC,homozygous,612331589 1,253636584,253636585,A,G,24,GENIC,homozygous,612331590 1,253636776,253636777,G,C,21,GENIC,homozygous,612331591 1,253636777,253636778,C,T,21,GENIC,homozygous,612331592 1,253636931,253636932,C,CCACACA,33,GENIC,homozygous,733992998 1,253637253,253637254,C,T,35,GENIC,homozygous,610048417 1,253637560,253637561,C,T,38,GENIC,homozygous,610048418 1,253638146,253638147,C,T,26,GENIC,homozygous,610048419 1,253638217,253638218,C,A,19,GENIC,homozygous,610048420 1,253638612,253638613,C,T,20,GENIC,homozygous,610048421 1,253638674,253638675,C,T,14,GENIC,homozygous,610048422 1,253638834,253638835,T,A,14,GENIC,homozygous,610048423 1,253638835,253638836,C,A,14,GENIC,homozygous,612331593 1,253639020,253639021,C,T,30,GENIC,homozygous,610048424 1,253639039,253639040,A,G,29,GENIC,homozygous,610048425 1,253639199,253639200,A,G,15,GENIC,homozygous,612331594 1,253639242,253639243,C,T,16,GENIC,homozygous,612331595 1,253639359,253639360,G,A,18,GENIC,homozygous,612331596 1,253639433,253639434,G,A,22,GENIC,homozygous,612331597 1,253639973,253639974,C,T,19,GENIC,homozygous,612331598 1,253640222,253640223,C,CT,26,GENIC,homozygous,733992999 1,253640279,253640280,G,A,25,GENIC,homozygous,610048426 1,253640434,253640435,A,C,37,GENIC,homozygous,612331599 1,253640541,253640542,A,G,26,GENIC,homozygous,612331600 1,253641378,253641379,A,G,21,GENIC,homozygous,612331601 1,253642378,253642379,C,T,24,GENIC,homozygous,610048427 1,253643028,253643029,G,A,23,GENIC,homozygous,610048428 1,253643244,253643245,G,A,22,GENIC,homozygous,612331602 1,253643303,253643304,T,A,20,GENIC,homozygous,612331603 1,253643456,253643457,A,T,29,GENIC,homozygous,612331604 1,253643583,253643584,T,A,35,GENIC,homozygous,612331605 1,253643752,253643753,A,G,20,GENIC,homozygous,610048429 1,253643854,253643855,A,G,16,GENIC,homozygous,610048430 1,253644070,253644071,T,A,11,GENIC,homozygous,610048431 1,253644579,253644580,C,T,7,GENIC,homozygous,612331606 1,253644638,253644639,T,TA,5,GENIC,homozygous,733993000 1,253644644,253644645,T,A,8,GENIC,homozygous,612331607 1,253644904,253644905,A,AG,20,GENIC,homozygous,733993001 1,253645709,253645710,G,GTGATGGTGATGA,2,GENIC,homozygous,733993002 1,253645828,253645829,A,G,14,GENIC,homozygous,612331608 1,253646037,253646038,G,C,29,GENIC,homozygous,612331609 1,253646248,253646249,A,G,32,GENIC,homozygous,610048432 1,253646349,253646350,G,A,26,GENIC,homozygous,612331610 1,253646486,253646487,C,A,33,GENIC,homozygous,610048433 1,253646623,253646624,T,C,25,GENIC,homozygous,610048434 1,253646860,253646861,A,G,23,GENIC,homozygous,610048435 1,253646921,253646922,G,A,16,GENIC,homozygous,610048436 1,253646998,253646999,G,A,16,GENIC,homozygous,612331611 1,253647092,253647093,A,G,17,GENIC,homozygous,610048437 1,253647094,253647095,G,A,18,GENIC,homozygous,610048438 1,253647173,253647174,A,G,20,GENIC,homozygous,610048439 1,253647766,253647767,T,TGCCTGGGC,29,GENIC,homozygous,733993003 1,253647775,253647785,AATGGATACA,----------,27,GENIC,homozygous,733993004 1,253647789,253647790,G,GC,30,GENIC,homozygous,733993005 1,253647820,253647821,T,-,17,GENIC,homozygous,733993006 1,253647882,253647883,G,T,21,GENIC,homozygous,610048440 1,253647935,253647936,T,G,24,GENIC,homozygous,610048441 1,253648002,253648003,C,CT,15,GENIC,homozygous,733993007 1,253648049,253648050,T,A,19,GENIC,homozygous,610048442 1,253648735,253648736,T,C,17,GENIC,homozygous,610048443 1,253649429,253649451,AGTCAGTCTGTGAATCTTCAGA,----------------------,27,GENIC,homozygous,733993008 1,253650382,253650383,C,A,21,GENIC,homozygous,610048444 1,253650523,253650524,T,C,19,GENIC,homozygous,612331612 1,253651217,253651218,A,-,12,GENIC,homozygous,733993009 1,253652224,253652225,C,T,13,GENIC,homozygous,612331613 1,253652508,253652509,T,TG,10,GENIC,heterozygous,733993010 1,253652511,253652512,G,GT,12,GENIC,heterozygous,733993011 1,253652561,253652563,CA,--,9,GENIC,heterozygous,733993013 1,253653006,253653007,T,C,20,GENIC,homozygous,610048445 1,253653367,253653368,A,T,19,GENIC,homozygous,612331614 1,253654052,253654054,AG,--,23,GENIC,homozygous,733993014 1,253655194,253655195,A,T,17,GENIC,homozygous,610048446 1,253655711,253655712,T,C,26,GENIC,homozygous,610048447 1,253656016,253656017,A,AAAT,24,GENIC,homozygous,733993015 1,253656361,253656362,C,T,17,GENIC,homozygous,610048448 1,253656400,253656401,T,C,21,GENIC,homozygous,610048449 1,253656941,253656942,T,C,28,GENIC,homozygous,610048450 1,253657206,253657207,A,-,29,GENIC,homozygous,733993016 1,253658474,253658475,C,A,46,GENIC,homozygous,610048451 1,253658491,253658492,C,T,45,GENIC,homozygous,610048452 1,253658520,253658521,G,A,39,GENIC,homozygous,610048453 1,253671613,253671614,G,GA,5,GENIC,homozygous,733993017 1,253671960,253671962,CT,--,4,GENIC,homozygous,733993018 1,253673449,253673450,C,-,21,GENIC,heterozygous,733993019 1,253673705,253673706,G,GT,10,GENIC,homozygous,733993020 1,253680231,253680233,TG,--,16,GENIC,heterozygous,733993023 1,253681721,253681722,A,AC,25,GENIC,homozygous,733993025 1,253690399,253690436,TTGAAACTAAATATCACTTATAACGTCGGCCCTACCC,-------------------------------------,11,GENIC,homozygous,733993026 1,253696357,253696359,GG,--,18,GENIC,homozygous,733993027 1,253717450,253717451,A,G,16,GENIC,homozygous,612331615 1,253721156,253721157,A,AT,6,GENIC,heterozygous,733993029 1,253721157,253721159,TT,--,6,GENIC,heterozygous,733993028 1,253727633,253727635,GT,--,10,GENIC,heterozygous,733993032 1,253756077,253756078,A,ACT,20,GENIC,homozygous,733993034 1,253766536,253766537,G,-,1,GENIC,homozygous,733993035 1,253766564,253766565,C,CAA,3,GENIC,heterozygous,733993036 1,253780478,253780480,CA,--,13,GENIC,heterozygous,733993037 1,253786079,253786089,ACACACACAC,----------,10,GENIC,heterozygous,733993041 1,253786087,253786089,AC,--,10,GENIC,possibly homozygous,733993042 1,253795392,253795393,G,GTGTGTGTGTGTGT,7,GENIC,possibly homozygous,733993044 1,253795392,253795393,G,GTGTGTGTGTGTGTGT,7,GENIC,heterozygous,733993045 1,253804320,253804322,CT,--,11,GENIC,heterozygous,733993046 1,253804397,253804399,GA,--,16,GENIC,heterozygous,733993048 1,253810002,253810003,G,-,2,GENIC,heterozygous,733993049 1,253812077,253812081,GTGT,----,8,GENIC,heterozygous,733993050 1,253812079,253812081,GT,--,8,GENIC,heterozygous,733993051 1,253814111,253814112,T,TAC,12,GENIC,heterozygous,733993054 1,253814112,253814114,AC,--,12,GENIC,heterozygous,733993053 1,253833082,253833083,T,TCTCCCTCTCCCTCTCCCTCTACCTGTCCCTTCC,14,GENIC,homozygous,733993058 1,253838166,253838168,CA,--,9,GENIC,heterozygous,733993060 1,253842852,253842853,T,-,15,GENIC,homozygous,733993062 1,253860472,253860473,A,AG,27,GENIC,homozygous,733993063 1,253865708,253865710,GT,--,25,GENIC,heterozygous,733993064 1,253874040,253874041,T,TA,18,GENIC,heterozygous,733993066 1,253874041,253874042,A,-,18,GENIC,heterozygous,733993065 1,253882179,253882180,C,CA,5,GENIC,heterozygous,733993068 1,253882180,253882183,AAA,---,5,GENIC,heterozygous,733993067 1,253887908,253887909,T,TAG,11,GENIC,homozygous,733993069 1,253888525,253888526,G,GA,12,GENIC,heterozygous,733993073 1,253888529,253888530,A,-,12,GENIC,heterozygous,733993072 1,253890753,253890754,C,CAG,8,GENIC,heterozygous,733993075 1,253890754,253890756,AG,--,8,GENIC,heterozygous,733993074 1,253914016,253914018,AC,--,13,GENIC,heterozygous,733993078 1,253916662,253916663,T,TAAA,7,GENIC,heterozygous,733993081 1,253916663,253916664,A,-,7,GENIC,heterozygous,733993080 1,253949216,253949217,C,-,12,GENIC,heterozygous,733993082 1,253958388,253958396,ACACACAC,--------,11,GENIC,heterozygous,733993083 1,253958699,253958700,T,C,22,GENIC,homozygous,612331616 1,253958727,253958728,G,A,22,GENIC,homozygous,612331617 1,253958797,253958798,T,G,18,GENIC,homozygous,612331618 1,253959069,253959070,G,GT,15,GENIC,homozygous,733993084 1,253959121,253959122,C,T,23,GENIC,homozygous,612331619 1,253959389,253959390,T,C,23,GENIC,homozygous,610048454 1,253960876,253960877,A,T,23,GENIC,homozygous,612331620 1,253961414,253961415,A,-,15,GENIC,homozygous,733993085 1,253961931,253961947,ACACACACACACACAC,----------------,9,GENIC,homozygous,733993086 1,253965799,253965809,TGTGTGTGTG,----------,4,GENIC,homozygous,733993088 1,253965902,253965903,G,GA,29,GENIC,homozygous,733993090 1,253967651,253967652,A,T,31,GENIC,homozygous,610048455 1,253967844,253967845,T,C,31,GENIC,homozygous,610048456 1,253967870,253967871,C,T,29,GENIC,homozygous,610048457 1,253968508,253968509,G,T,22,GENIC,homozygous,610048458 1,253968692,253968693,T,A,26,GENIC,homozygous,612331621 1,253968762,253968763,A,G,38,GENIC,homozygous,610048459 1,253968773,253968774,G,A,40,GENIC,homozygous,612331622 1,253969224,253969225,T,TTTG,9,GENIC,homozygous,733993091 1,253969379,253969380,T,A,20,GENIC,homozygous,610048460 1,253970123,253970124,A,T,22,GENIC,homozygous,612331623 1,253970178,253970325,AACAGAAAACAAGCCAAGGCTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTTACCTAGGAAGTGCAAGGTCCTGGGTTCGGTCCCCAGCTCCGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAACCAAA,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,20,GENIC,homozygous,733993092 1,253971162,253971163,A,G,26,GENIC,homozygous,612331624 1,253973065,253973066,T,C,23,GENIC,homozygous,610048461 1,253973078,253973079,G,A,21,GENIC,homozygous,612331625 1,253974349,253974350,C,G,28,GENIC,homozygous,610048462 1,253975730,253975732,GG,--,13,GENIC,possibly homozygous,733993093 1,253977319,253977320,C,T,25,GENIC,homozygous,612331626 1,253978240,253978241,C,T,45,GENIC,homozygous,612331627 1,253978867,253978868,A,AT,17,GENIC,homozygous,733993094 1,253980265,253980266,T,C,30,GENIC,homozygous,612331628 1,253980284,253980285,G,A,33,GENIC,homozygous,612331629 1,253980962,253980963,G,T,17,GENIC,homozygous,612331630 1,253981277,253981278,A,-,23,GENIC,homozygous,733993095 1,253983455,253983456,G,A,18,GENIC,homozygous,610048463 1,253984300,253984301,T,-,15,GENIC,possibly homozygous,733993096 1,253984331,253984332,T,-,10,GENIC,homozygous,733993097 1,253984424,253984426,TT,--,17,GENIC,homozygous,733993098 1,253986144,253986145,T,C,34,GENIC,homozygous,610048464 1,253986383,253986395,GTGTGTGTGTGT,------------,19,GENIC,heterozygous,733993099 1,253986385,253986395,GTGTGTGTGT,----------,19,GENIC,heterozygous,733993100 1,253986471,253986472,A,AT,10,GENIC,homozygous,733993102 1,253987447,253987448,T,TAA,14,GENIC,homozygous,733993104 1,253987761,253987773,ACACACACACAC,------------,16,GENIC,homozygous,733993105 1,253987887,253987899,CACACACACACA,------------,7,GENIC,homozygous,733993110 1,253988147,253988153,CACACA,------,11,GENIC,homozygous,733993113 1,253989291,253989292,G,A,7,GENIC,homozygous,612331631 1,253992300,253992301,A,G,30,GENIC,homozygous,612331632 1,253992478,253992479,A,C,28,GENIC,homozygous,610048465 1,253993158,253993159,A,T,30,GENIC,homozygous,610048466 1,253994183,253994184,T,C,22,GENIC,homozygous,610048467 1,253994595,253994597,CG,--,6,GENIC,heterozygous,733993117 1,253994627,253994628,C,CAGAGAGAGAG,12,GENIC,homozygous,733993119 1,253995367,253995368,G,A,35,GENIC,homozygous,612331633 1,253995415,253995416,A,G,26,GENIC,homozygous,610048468 1,253997382,253997383,A,AT,17,GENIC,homozygous,733993121 1,253998101,253998102,T,TG,31,GENIC,homozygous,733993122 1,253998243,253998244,A,G,20,GENIC,homozygous,610048469 1,253999913,253999914,A,G,22,GENIC,homozygous,610048470 1,253999972,253999973,T,C,31,GENIC,homozygous,610048471 1,254000495,254000496,A,ATGTTT,2,GENIC,homozygous,733993124 1,254003314,254003315,G,GAGTGTTATTCCCTTTCCC,3,GENIC,homozygous,733993126 1,254006364,254006365,A,G,21,GENIC,homozygous,610048472 1,254006377,254006378,A,T,22,GENIC,homozygous,612331634 1,254006645,254006646,A,G,28,GENIC,homozygous,610048473 1,254006799,254006800,G,A,38,GENIC,homozygous,612331635 1,254006848,254006849,T,C,34,GENIC,homozygous,612331636 1,254006964,254006965,G,C,34,GENIC,homozygous,610048474 1,254007679,254007682,GAA,---,21,GENIC,homozygous,733993127 1,254007994,254007995,G,A,8,GENIC,homozygous,610048475 1,254008064,254008065,T,TAAA,9,GENIC,homozygous,733993129 1,254008345,254008346,T,G,29,GENIC,homozygous,612331637 1,254008505,254008506,C,CT,22,GENIC,homozygous,733993130 1,254008606,254008607,A,AGAACACTTTTCTTTTTC,20,GENIC,homozygous,733993131 1,254009301,254009317,AAACAAAAAAACAAAA,----------------,10,GENIC,homozygous,733993132 1,254009800,254009801,C,A,15,GENIC,homozygous,612331638 1,254009904,254009905,G,A,17,GENIC,possibly homozygous,612331639 1,254010143,254010167,TGGCTCCGATGATTCCCTCTACCC,------------------------,27,GENIC,homozygous,733993134 1,254010373,254010374,G,T,37,GENIC,homozygous,610048476 1,254011058,254011059,T,C,23,GENIC,homozygous,610048477 1,254011095,254011096,C,-,21,GENIC,homozygous,733993135 1,254011114,254011115,T,A,23,GENIC,homozygous,610048478 1,254011187,254011190,AAT,---,28,GENIC,homozygous,733993136 1,254011209,254011210,A,C,25,GENIC,homozygous,610048479 1,254011609,254011610,A,G,26,GENIC,homozygous,610048480 1,254011661,254011662,T,A,23,GENIC,homozygous,610048481 1,254012097,254012098,C,T,43,GENIC,homozygous,610048482 1,254012318,254012319,A,T,32,GENIC,homozygous,612331640 1,254012395,254012396,C,T,28,GENIC,homozygous,610048483 1,254012398,254012399,G,A,28,GENIC,homozygous,610048484 1,254012684,254012685,A,G,22,GENIC,homozygous,610048485 1,254012922,254012923,G,A,36,GENIC,homozygous,610048486 1,254012963,254012964,G,T,29,GENIC,homozygous,610048487 1,254012973,254012974,A,G,27,GENIC,homozygous,610048488 1,254013285,254013286,G,T,37,GENIC,homozygous,610048489 1,254013798,254013799,A,G,29,GENIC,homozygous,610048490 1,254013824,254013825,G,A,26,GENIC,homozygous,610048491 1,254014275,254014276,G,A,22,GENIC,homozygous,610048492 1,254014664,254014665,A,G,20,GENIC,homozygous,610048493 1,254015112,254015113,C,A,21,GENIC,homozygous,610048494 1,254015580,254015581,T,-,28,GENIC,homozygous,733993138 1,254016539,254016540,C,T,22,GENIC,homozygous,610048495 1,254016990,254016991,A,G,39,GENIC,homozygous,610048496 1,254017461,254017462,C,CT,13,GENIC,possibly homozygous,733993139 1,254017598,254017599,A,G,15,GENIC,homozygous,612331641 1,254017965,254017966,C,T,17,GENIC,homozygous,612331642 1,254018355,254018356,A,C,26,GENIC,homozygous,610048497 1,254019477,254019478,A,ATG,16,GENIC,homozygous,733993141 1,254019508,254019509,C,T,26,GENIC,homozygous,612331643 1,254019865,254019866,T,TACACAC,8,GENIC,heterozygous,733993142 1,254020166,254020167,T,G,17,GENIC,homozygous,610048498 1,254022196,254022197,C,CATT,31,GENIC,homozygous,733993143 1,254022978,254022979,T,C,37,GENIC,homozygous,612331644 1,254023588,254023589,T,C,25,GENIC,homozygous,612331645 1,254024573,254024574,T,C,22,GENIC,homozygous,610048499 1,254024636,254024637,A,G,29,GENIC,homozygous,610048500 1,254027951,254027952,A,AC,13,GENIC,homozygous,733993144 1,254028207,254028208,G,A,23,GENIC,homozygous,612331646 1,254029396,254029397,A,-,6,GENIC,heterozygous,733993145 1,254029913,254029914,C,CA,7,GENIC,heterozygous,733993147 1,254030720,254030721,C,T,26,GENIC,homozygous,610048501 1,254031726,254031727,G,GAA,5,GENIC,heterozygous,733993148 1,254031726,254031727,G,GAAAA,5,GENIC,heterozygous,733993149 1,254032461,254032462,T,-,6,GENIC,homozygous,733993151 1,254032697,254032698,C,G,16,GENIC,homozygous,612331647 1,254034896,254034897,G,GTATATA,2,GENIC,homozygous,733993154 1,254035178,254035179,T,C,23,GENIC,homozygous,610048502 1,254035820,254035821,C,CG,20,GENIC,homozygous,733993155 1,254036407,254036408,T,C,23,GENIC,homozygous,610048503 1,254036465,254036466,C,CAAAA,12,GENIC,heterozygous,733993158 1,254036466,254036473,AAAAAAA,-------,12,GENIC,heterozygous,733993156 1,254036769,254036770,A,-,12,GENIC,heterozygous,733993159 1,254038001,254038003,GA,--,8,GENIC,homozygous,733993160 1,254038350,254038351,A,G,26,GENIC,homozygous,612331648 1,254038626,254038627,A,G,38,GENIC,homozygous,612331649 1,254039312,254039313,T,C,36,GENIC,homozygous,610048504