chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 253622462 253622463 G A 34 GENIC homozygous 610048400 1 253622981 253622982 A G 23 GENIC homozygous 610048401 1 253624240 253624241 G T 15 GENIC homozygous 612331567 1 253624615 253624626 TACAGCCCTTT ----------- 14 GENIC homozygous 733992975 1 253625256 253625257 C CACCT 29 GENIC homozygous 733992976 1 253626351 253626352 C A 18 GENIC homozygous 610048402 1 253626625 253626626 A G 24 GENIC homozygous 612331568 1 253627013 253627015 AG -- 32 GENIC homozygous 733992977 1 253627355 253627356 T TACACGCACAC 6 GENIC heterozygous 733992979 1 253627413 253627415 AT -- 8 GENIC homozygous 733992980 1 253627474 253627475 A ATG 8 GENIC homozygous 733992981 1 253627522 253627523 G GTA 4 GENIC homozygous 733992982 1 253627533 253627534 C T 7 GENIC homozygous 612331569 1 253627926 253627927 C - 17 GENIC homozygous 733992983 1 253627927 253627928 T A 17 GENIC homozygous 612331570 1 253627967 253627968 A - 21 GENIC homozygous 733992984 1 253628269 253628270 G T 27 GENIC homozygous 612331571 1 253628923 253628924 C T 27 GENIC homozygous 612331572 1 253629064 253629065 T TGAA 28 GENIC homozygous 733992985 1 253629266 253629267 T G 17 GENIC homozygous 610048403 1 253629565 253629566 T TCAGAAAATACA 24 GENIC homozygous 733992986 1 253629588 253629589 T G 23 GENIC homozygous 612331573 1 253629661 253629662 C A 24 GENIC homozygous 612331574 1 253630004 253630005 A C 13 GENIC homozygous 610048404 1 253630005 253630006 C A 13 GENIC homozygous 610048405 1 253630702 253630703 G A 34 GENIC homozygous 610048406 1 253630954 253630955 C T 12 GENIC homozygous 612331575 1 253631357 253631358 A G 24 GENIC homozygous 612331576 1 253631417 253631418 T C 20 GENIC homozygous 612331577 1 253631512 253631513 A C 33 GENIC homozygous 610048407 1 253631531 253631532 T C 31 GENIC homozygous 610048408 1 253631548 253631549 C T 32 GENIC homozygous 610048409 1 253631688 253631689 G C 16 GENIC homozygous 610048410 1 253631689 253631690 A C 15 GENIC homozygous 610048411 1 253631728 253631729 T TCTGA 14 GENIC homozygous 733992987 1 253631960 253631961 G - 21 GENIC homozygous 733992988 1 253631985 253631986 A C 23 GENIC homozygous 610048412 1 253632032 253632033 T A 25 GENIC homozygous 610048413 1 253632457 253632458 T C 20 GENIC homozygous 610048414 1 253632463 253632464 C T 17 GENIC homozygous 612331578 1 253632465 253632466 G - 17 GENIC homozygous 733992989 1 253632467 253632468 C T 18 GENIC homozygous 612331579 1 253632645 253632646 T C 27 GENIC homozygous 610048415 1 253632705 253632706 T A 30 GENIC homozygous 612331580 1 253633011 253633012 G A 35 GENIC homozygous 612331581 1 253633017 253633018 A G 38 GENIC homozygous 612331582 1 253633482 253633483 T TC 26 GENIC homozygous 733992990 1 253633488 253633489 G - 25 GENIC homozygous 733992991 1 253633726 253633727 C T 14 GENIC homozygous 612331583 1 253633804 253633811 ACACACA ------- 5 GENIC heterozygous 733992992 1 253633890 253633891 T C 20 GENIC homozygous 612331584 1 253634207 253634208 A G 33 GENIC homozygous 610048416 1 253634630 253634631 C CT 29 GENIC homozygous 733992993 1 253634822 253634823 A T 25 GENIC homozygous 612331585 1 253634823 253634824 T TCTCA 24 GENIC homozygous 733992994 1 253635228 253635230 GT -- 16 GENIC heterozygous 733992995 1 253635229 253635230 T - 18 GENIC heterozygous 733992996 1 253635459 253635460 C T 21 GENIC homozygous 612331586 1 253635637 253635638 T G 17 GENIC homozygous 612331587 1 253635747 253635748 T C 28 GENIC homozygous 612331588 1 253636163 253636165 TC -- 19 GENIC homozygous 733992997 1 253636388 253636389 T C 35 GENIC homozygous 612331589 1 253636584 253636585 A G 24 GENIC homozygous 612331590 1 253636776 253636777 G C 21 GENIC homozygous 612331591 1 253636777 253636778 C T 21 GENIC homozygous 612331592 1 253636931 253636932 C CCACACA 33 GENIC homozygous 733992998 1 253637253 253637254 C T 35 GENIC homozygous 610048417 1 253637560 253637561 C T 38 GENIC homozygous 610048418 1 253638146 253638147 C T 26 GENIC homozygous 610048419 1 253638217 253638218 C A 19 GENIC homozygous 610048420 1 253638612 253638613 C T 20 GENIC homozygous 610048421 1 253638674 253638675 C T 14 GENIC homozygous 610048422 1 253638834 253638835 T A 14 GENIC homozygous 610048423 1 253638835 253638836 C A 14 GENIC homozygous 612331593 1 253639020 253639021 C T 30 GENIC homozygous 610048424 1 253639039 253639040 A G 29 GENIC homozygous 610048425 1 253639199 253639200 A G 15 GENIC homozygous 612331594 1 253639242 253639243 C T 16 GENIC homozygous 612331595 1 253639359 253639360 G A 18 GENIC homozygous 612331596 1 253639433 253639434 G A 22 GENIC homozygous 612331597 1 253639973 253639974 C T 19 GENIC homozygous 612331598 1 253640222 253640223 C CT 26 GENIC homozygous 733992999 1 253640279 253640280 G A 25 GENIC homozygous 610048426 1 253640434 253640435 A C 37 GENIC homozygous 612331599 1 253640541 253640542 A G 26 GENIC homozygous 612331600 1 253641378 253641379 A G 21 GENIC homozygous 612331601 1 253642378 253642379 C T 24 GENIC homozygous 610048427 1 253643028 253643029 G A 23 GENIC homozygous 610048428 1 253643244 253643245 G A 22 GENIC homozygous 612331602 1 253643303 253643304 T A 20 GENIC homozygous 612331603 1 253643456 253643457 A T 29 GENIC homozygous 612331604 1 253643583 253643584 T A 35 GENIC homozygous 612331605 1 253643752 253643753 A G 20 GENIC homozygous 610048429 1 253643854 253643855 A G 16 GENIC homozygous 610048430 1 253644070 253644071 T A 11 GENIC homozygous 610048431 1 253644579 253644580 C T 7 GENIC homozygous 612331606 1 253644638 253644639 T TA 5 GENIC homozygous 733993000 1 253644644 253644645 T A 8 GENIC homozygous 612331607 1 253644904 253644905 A AG 20 GENIC homozygous 733993001 1 253645709 253645710 G GTGATGGTGATGA 2 GENIC homozygous 733993002 1 253645828 253645829 A G 14 GENIC homozygous 612331608 1 253646037 253646038 G C 29 GENIC homozygous 612331609 1 253646248 253646249 A G 32 GENIC homozygous 610048432 1 253646349 253646350 G A 26 GENIC homozygous 612331610 1 253646486 253646487 C A 33 GENIC homozygous 610048433 1 253646623 253646624 T C 25 GENIC homozygous 610048434 1 253646860 253646861 A G 23 GENIC homozygous 610048435 1 253646921 253646922 G A 16 GENIC homozygous 610048436 1 253646998 253646999 G A 16 GENIC homozygous 612331611 1 253647092 253647093 A G 17 GENIC homozygous 610048437 1 253647094 253647095 G A 18 GENIC homozygous 610048438 1 253647173 253647174 A G 20 GENIC homozygous 610048439 1 253647766 253647767 T TGCCTGGGC 29 GENIC homozygous 733993003 1 253647775 253647785 AATGGATACA ---------- 27 GENIC homozygous 733993004 1 253647789 253647790 G GC 30 GENIC homozygous 733993005 1 253647820 253647821 T - 17 GENIC homozygous 733993006 1 253647882 253647883 G T 21 GENIC homozygous 610048440 1 253647935 253647936 T G 24 GENIC homozygous 610048441 1 253648002 253648003 C CT 15 GENIC homozygous 733993007 1 253648049 253648050 T A 19 GENIC homozygous 610048442 1 253648735 253648736 T C 17 GENIC homozygous 610048443 1 253649429 253649451 AGTCAGTCTGTGAATCTTCAGA ---------------------- 27 GENIC homozygous 733993008 1 253650382 253650383 C A 21 GENIC homozygous 610048444 1 253650523 253650524 T C 19 GENIC homozygous 612331612 1 253651217 253651218 A - 12 GENIC homozygous 733993009 1 253652224 253652225 C T 13 GENIC homozygous 612331613 1 253652508 253652509 T TG 10 GENIC heterozygous 733993010 1 253652511 253652512 G GT 12 GENIC heterozygous 733993011 1 253652561 253652563 CA -- 9 GENIC heterozygous 733993013 1 253653006 253653007 T C 20 GENIC homozygous 610048445 1 253653367 253653368 A T 19 GENIC homozygous 612331614 1 253654052 253654054 AG -- 23 GENIC homozygous 733993014 1 253655194 253655195 A T 17 GENIC homozygous 610048446 1 253655711 253655712 T C 26 GENIC homozygous 610048447 1 253656016 253656017 A AAAT 24 GENIC homozygous 733993015 1 253656361 253656362 C T 17 GENIC homozygous 610048448 1 253656400 253656401 T C 21 GENIC homozygous 610048449 1 253656941 253656942 T C 28 GENIC homozygous 610048450 1 253657206 253657207 A - 29 GENIC homozygous 733993016 1 253658474 253658475 C A 46 GENIC homozygous 610048451 1 253658491 253658492 C T 45 GENIC homozygous 610048452 1 253658520 253658521 G A 39 GENIC homozygous 610048453 1 253671613 253671614 G GA 5 GENIC homozygous 733993017 1 253671960 253671962 CT -- 4 GENIC homozygous 733993018 1 253673449 253673450 C - 21 GENIC heterozygous 733993019 1 253673705 253673706 G GT 10 GENIC homozygous 733993020 1 253680231 253680233 TG -- 16 GENIC heterozygous 733993023 1 253681721 253681722 A AC 25 GENIC homozygous 733993025 1 253690399 253690436 TTGAAACTAAATATCACTTATAACGTCGGCCCTACCC ------------------------------------- 11 GENIC homozygous 733993026 1 253696357 253696359 GG -- 18 GENIC homozygous 733993027 1 253717450 253717451 A G 16 GENIC homozygous 612331615 1 253721156 253721157 A AT 6 GENIC heterozygous 733993029 1 253721157 253721159 TT -- 6 GENIC heterozygous 733993028 1 253727633 253727635 GT -- 10 GENIC heterozygous 733993032 1 253756077 253756078 A ACT 20 GENIC homozygous 733993034 1 253766536 253766537 G - 1 GENIC homozygous 733993035 1 253766564 253766565 C CAA 3 GENIC heterozygous 733993036 1 253780478 253780480 CA -- 13 GENIC heterozygous 733993037 1 253786079 253786089 ACACACACAC ---------- 10 GENIC heterozygous 733993041 1 253786087 253786089 AC -- 10 GENIC possibly homozygous 733993042 1 253795392 253795393 G GTGTGTGTGTGTGT 7 GENIC possibly homozygous 733993044 1 253795392 253795393 G GTGTGTGTGTGTGTGT 7 GENIC heterozygous 733993045 1 253804320 253804322 CT -- 11 GENIC heterozygous 733993046 1 253804397 253804399 GA -- 16 GENIC heterozygous 733993048 1 253810002 253810003 G - 2 GENIC heterozygous 733993049 1 253812077 253812081 GTGT ---- 8 GENIC heterozygous 733993050 1 253812079 253812081 GT -- 8 GENIC heterozygous 733993051 1 253814111 253814112 T TAC 12 GENIC heterozygous 733993054 1 253814112 253814114 AC -- 12 GENIC heterozygous 733993053 1 253833082 253833083 T TCTCCCTCTCCCTCTCCCTCTACCTGTCCCTTCC 14 GENIC homozygous 733993058 1 253838166 253838168 CA -- 9 GENIC heterozygous 733993060 1 253842852 253842853 T - 15 GENIC homozygous 733993062 1 253860472 253860473 A AG 27 GENIC homozygous 733993063 1 253865708 253865710 GT -- 25 GENIC heterozygous 733993064 1 253874040 253874041 T TA 18 GENIC heterozygous 733993066 1 253874041 253874042 A - 18 GENIC heterozygous 733993065 1 253882179 253882180 C CA 5 GENIC heterozygous 733993068 1 253882180 253882183 AAA --- 5 GENIC heterozygous 733993067 1 253887908 253887909 T TAG 11 GENIC homozygous 733993069 1 253888525 253888526 G GA 12 GENIC heterozygous 733993073 1 253888529 253888530 A - 12 GENIC heterozygous 733993072 1 253890753 253890754 C CAG 8 GENIC heterozygous 733993075 1 253890754 253890756 AG -- 8 GENIC heterozygous 733993074 1 253914016 253914018 AC -- 13 GENIC heterozygous 733993078 1 253916662 253916663 T TAAA 7 GENIC heterozygous 733993081 1 253916663 253916664 A - 7 GENIC heterozygous 733993080 1 253949216 253949217 C - 12 GENIC heterozygous 733993082 1 253958388 253958396 ACACACAC -------- 11 GENIC heterozygous 733993083 1 253958699 253958700 T C 22 GENIC homozygous 612331616 1 253958727 253958728 G A 22 GENIC homozygous 612331617 1 253958797 253958798 T G 18 GENIC homozygous 612331618 1 253959069 253959070 G GT 15 GENIC homozygous 733993084 1 253959121 253959122 C T 23 GENIC homozygous 612331619 1 253959389 253959390 T C 23 GENIC homozygous 610048454 1 253960876 253960877 A T 23 GENIC homozygous 612331620 1 253961414 253961415 A - 15 GENIC homozygous 733993085 1 253961931 253961947 ACACACACACACACAC ---------------- 9 GENIC homozygous 733993086 1 253965799 253965809 TGTGTGTGTG ---------- 4 GENIC homozygous 733993088 1 253965902 253965903 G GA 29 GENIC homozygous 733993090 1 253967651 253967652 A T 31 GENIC homozygous 610048455 1 253967844 253967845 T C 31 GENIC homozygous 610048456 1 253967870 253967871 C T 29 GENIC homozygous 610048457 1 253968508 253968509 G T 22 GENIC homozygous 610048458 1 253968692 253968693 T A 26 GENIC homozygous 612331621 1 253968762 253968763 A G 38 GENIC homozygous 610048459 1 253968773 253968774 G A 40 GENIC homozygous 612331622 1 253969224 253969225 T TTTG 9 GENIC homozygous 733993091 1 253969379 253969380 T A 20 GENIC homozygous 610048460 1 253970123 253970124 A T 22 GENIC homozygous 612331623 1 253970178 253970325 AACAGAAAACAAGCCAAGGCTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTTACCTAGGAAGTGCAAGGTCCTGGGTTCGGTCCCCAGCTCCGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAACCAAA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 GENIC homozygous 733993092 1 253971162 253971163 A G 26 GENIC homozygous 612331624 1 253973065 253973066 T C 23 GENIC homozygous 610048461 1 253973078 253973079 G A 21 GENIC homozygous 612331625 1 253974349 253974350 C G 28 GENIC homozygous 610048462 1 253975730 253975732 GG -- 13 GENIC possibly homozygous 733993093 1 253977319 253977320 C T 25 GENIC homozygous 612331626 1 253978240 253978241 C T 45 GENIC homozygous 612331627 1 253978867 253978868 A AT 17 GENIC homozygous 733993094 1 253980265 253980266 T C 30 GENIC homozygous 612331628 1 253980284 253980285 G A 33 GENIC homozygous 612331629 1 253980962 253980963 G T 17 GENIC homozygous 612331630 1 253981277 253981278 A - 23 GENIC homozygous 733993095 1 253983455 253983456 G A 18 GENIC homozygous 610048463 1 253984300 253984301 T - 15 GENIC possibly homozygous 733993096 1 253984331 253984332 T - 10 GENIC homozygous 733993097 1 253984424 253984426 TT -- 17 GENIC homozygous 733993098 1 253986144 253986145 T C 34 GENIC homozygous 610048464 1 253986383 253986395 GTGTGTGTGTGT ------------ 19 GENIC heterozygous 733993099 1 253986385 253986395 GTGTGTGTGT ---------- 19 GENIC heterozygous 733993100 1 253986471 253986472 A AT 10 GENIC homozygous 733993102 1 253987447 253987448 T TAA 14 GENIC homozygous 733993104 1 253987761 253987773 ACACACACACAC ------------ 16 GENIC homozygous 733993105 1 253987887 253987899 CACACACACACA ------------ 7 GENIC homozygous 733993110 1 253988147 253988153 CACACA ------ 11 GENIC homozygous 733993113 1 253989291 253989292 G A 7 GENIC homozygous 612331631 1 253992300 253992301 A G 30 GENIC homozygous 612331632 1 253992478 253992479 A C 28 GENIC homozygous 610048465 1 253993158 253993159 A T 30 GENIC homozygous 610048466 1 253994183 253994184 T C 22 GENIC homozygous 610048467 1 253994595 253994597 CG -- 6 GENIC heterozygous 733993117 1 253994627 253994628 C CAGAGAGAGAG 12 GENIC homozygous 733993119 1 253995367 253995368 G A 35 GENIC homozygous 612331633 1 253995415 253995416 A G 26 GENIC homozygous 610048468 1 253997382 253997383 A AT 17 GENIC homozygous 733993121 1 253998101 253998102 T TG 31 GENIC homozygous 733993122 1 253998243 253998244 A G 20 GENIC homozygous 610048469 1 253999913 253999914 A G 22 GENIC homozygous 610048470 1 253999972 253999973 T C 31 GENIC homozygous 610048471 1 254000495 254000496 A ATGTTT 2 GENIC homozygous 733993124 1 254003314 254003315 G GAGTGTTATTCCCTTTCCC 3 GENIC homozygous 733993126 1 254006364 254006365 A G 21 GENIC homozygous 610048472 1 254006377 254006378 A T 22 GENIC homozygous 612331634 1 254006645 254006646 A G 28 GENIC homozygous 610048473 1 254006799 254006800 G A 38 GENIC homozygous 612331635 1 254006848 254006849 T C 34 GENIC homozygous 612331636 1 254006964 254006965 G C 34 GENIC homozygous 610048474 1 254007679 254007682 GAA --- 21 GENIC homozygous 733993127 1 254007994 254007995 G A 8 GENIC homozygous 610048475 1 254008064 254008065 T TAAA 9 GENIC homozygous 733993129 1 254008345 254008346 T G 29 GENIC homozygous 612331637 1 254008505 254008506 C CT 22 GENIC homozygous 733993130 1 254008606 254008607 A AGAACACTTTTCTTTTTC 20 GENIC homozygous 733993131 1 254009301 254009317 AAACAAAAAAACAAAA ---------------- 10 GENIC homozygous 733993132 1 254009800 254009801 C A 15 GENIC homozygous 612331638 1 254009904 254009905 G A 17 GENIC possibly homozygous 612331639 1 254010143 254010167 TGGCTCCGATGATTCCCTCTACCC ------------------------ 27 GENIC homozygous 733993134 1 254010373 254010374 G T 37 GENIC homozygous 610048476 1 254011058 254011059 T C 23 GENIC homozygous 610048477 1 254011095 254011096 C - 21 GENIC homozygous 733993135 1 254011114 254011115 T A 23 GENIC homozygous 610048478 1 254011187 254011190 AAT --- 28 GENIC homozygous 733993136 1 254011209 254011210 A C 25 GENIC homozygous 610048479 1 254011609 254011610 A G 26 GENIC homozygous 610048480 1 254011661 254011662 T A 23 GENIC homozygous 610048481 1 254012097 254012098 C T 43 GENIC homozygous 610048482 1 254012318 254012319 A T 32 GENIC homozygous 612331640 1 254012395 254012396 C T 28 GENIC homozygous 610048483 1 254012398 254012399 G A 28 GENIC homozygous 610048484 1 254012684 254012685 A G 22 GENIC homozygous 610048485 1 254012922 254012923 G A 36 GENIC homozygous 610048486 1 254012963 254012964 G T 29 GENIC homozygous 610048487 1 254012973 254012974 A G 27 GENIC homozygous 610048488 1 254013285 254013286 G T 37 GENIC homozygous 610048489 1 254013798 254013799 A G 29 GENIC homozygous 610048490 1 254013824 254013825 G A 26 GENIC homozygous 610048491 1 254014275 254014276 G A 22 GENIC homozygous 610048492 1 254014664 254014665 A G 20 GENIC homozygous 610048493 1 254015112 254015113 C A 21 GENIC homozygous 610048494 1 254015580 254015581 T - 28 GENIC homozygous 733993138 1 254016539 254016540 C T 22 GENIC homozygous 610048495 1 254016990 254016991 A G 39 GENIC homozygous 610048496 1 254017461 254017462 C CT 13 GENIC possibly homozygous 733993139 1 254017598 254017599 A G 15 GENIC homozygous 612331641 1 254017965 254017966 C T 17 GENIC homozygous 612331642 1 254018355 254018356 A C 26 GENIC homozygous 610048497 1 254019477 254019478 A ATG 16 GENIC homozygous 733993141 1 254019508 254019509 C T 26 GENIC homozygous 612331643 1 254019865 254019866 T TACACAC 8 GENIC heterozygous 733993142 1 254020166 254020167 T G 17 GENIC homozygous 610048498 1 254022196 254022197 C CATT 31 GENIC homozygous 733993143 1 254022978 254022979 T C 37 GENIC homozygous 612331644 1 254023588 254023589 T C 25 GENIC homozygous 612331645 1 254024573 254024574 T C 22 GENIC homozygous 610048499 1 254024636 254024637 A G 29 GENIC homozygous 610048500 1 254027951 254027952 A AC 13 GENIC homozygous 733993144 1 254028207 254028208 G A 23 GENIC homozygous 612331646 1 254029396 254029397 A - 6 GENIC heterozygous 733993145 1 254029913 254029914 C CA 7 GENIC heterozygous 733993147 1 254030720 254030721 C T 26 GENIC homozygous 610048501 1 254031726 254031727 G GAA 5 GENIC heterozygous 733993148 1 254031726 254031727 G GAAAA 5 GENIC heterozygous 733993149 1 254032461 254032462 T - 6 GENIC homozygous 733993151 1 254032697 254032698 C G 16 GENIC homozygous 612331647 1 254034896 254034897 G GTATATA 2 GENIC homozygous 733993154 1 254035178 254035179 T C 23 GENIC homozygous 610048502 1 254035820 254035821 C CG 20 GENIC homozygous 733993155 1 254036407 254036408 T C 23 GENIC homozygous 610048503 1 254036465 254036466 C CAAAA 12 GENIC heterozygous 733993158 1 254036466 254036473 AAAAAAA ------- 12 GENIC heterozygous 733993156 1 254036769 254036770 A - 12 GENIC heterozygous 733993159 1 254038001 254038003 GA -- 8 GENIC homozygous 733993160 1 254038350 254038351 A G 26 GENIC homozygous 612331648 1 254038626 254038627 A G 38 GENIC homozygous 612331649 1 254039312 254039313 T C 36 GENIC homozygous 610048504