chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1167399930167399931G-5GENIChomozygous741012676
1167400313167400314AG8GENIChomozygous616349303
1167401149167401150TC7GENIChomozygous616349304
1167401383167401384CA8GENIChomozygous616349305
1167402245167402255GTGTGTGTGT----------1GENIChomozygous741012679
1167403175167403176GC18GENIChomozygous616349306
1167403331167403332CA21GENIChomozygous616349307
1167403739167403740GT19GENIChomozygous616349308
1167404353167404354CG24GENIChomozygous616349309
1167404796167404797CA9GENIChomozygous616349310
1167405057167405058CT22GENIChomozygous616349311
1167405714167405715GGA13GENIChomozygous741012681
1167405904167405905T-22GENIChomozygous741012682
1167405918167405919GC28GENIChomozygous616349312
1167406247167406248AT16GENIChomozygous616349313
1167408373167408374CCAG5GENICheterozygous741012683
1167411286167411287AG27GENIChomozygous616349314
1167411316167411317AG27GENIChomozygous616349315
1167411962167411966ATAA----13GENIChomozygous741012685
1167412196167412197GA20GENIChomozygous616349316
1167412291167412292AG14GENIChomozygous616349317
1167412327167412328CT8GENIChomozygous616349318
1167412378167412379AG12GENIChomozygous616349319
1167413185167413186TC20GENIChomozygous616349320
1167413504167413505GA22GENIChomozygous616349321
1167413613167413614GA22GENIChomozygous616349322
1167413928167413929AG17GENIChomozygous616349323
1167414662167414663TC7GENIChomozygous616349324
1167415588167415589AT11GENIChomozygous616349325
1167415675167415676TC17GENIChomozygous616349326
1167416034167416035GT27GENIChomozygous616349327
1167416221167416230GAGCTTGCT---------13GENIChomozygous741012686
1167416912167416913TTCC5GENICheterozygous741012687
1167416915167416916GGCACACACA12GENIChomozygous741012689
1167419317167419337TCTCTCTCTCTCTCTCTCCT--------------------7GENICheterozygous741012690
1167419319167419337TCTCTCTCTCTCTCTCCT------------------6GENICheterozygous741012691
1167420373167420374AC15GENIChomozygous616349328
1167420807167420808CT31GENIChomozygous616349329
1167421344167421345GA15GENIChomozygous616349330
1167421928167421929AT18GENIChomozygous616349331
1167421959167421960AG24GENIChomozygous616349332
1167422319167422321TT--20GENICheterozygous741012692
1167422320167422321T-20GENICpossibly homozygous741012693
1167422782167422783TA19GENIChomozygous616349333
1167422799167422800TC16GENIChomozygous616349334
1167423301167423302CG15GENIChomozygous616349335
1167423970167423971TC23GENIChomozygous616349336
1167424101167424102GA23GENIChomozygous616349337
1167424364167424382TTGTTGTTGTTGTTGTTG------------------12GENIChomozygous741012695
1167424682167424683TC9GENIChomozygous616349338
1167424690167424691TC9GENIChomozygous616349339
1167424811167424812CT26GENIChomozygous616349340
1167425119167425120CG28GENIChomozygous616349341
1167426519167426520AC22GENIChomozygous616349342
1167426659167426660CA19GENIChomozygous616349343
1167427070167427082ACACACACACAC------------7GENIChomozygous741012698
1167427895167427896AC19GENIChomozygous616349344
1167427999167428000CT21GENIChomozygous616349345
1167428155167428156TA17GENIChomozygous616349346
1167428204167428205GA18GENIChomozygous616349347
1167428430167428431GA21GENIChomozygous616349348
1167428579167428580AG18GENIChomozygous616349349
1167429331167429332CT13GENIChomozygous616349350
1167429618167429619TC18GENIChomozygous616349351
1167430085167430086GC14GENIChomozygous616349352
1167430240167430241CA16GENIChomozygous616349353
1167430326167430327G-8GENICheterozygous741012702
1167430328167430329G-8GENICheterozygous741012703
1167430618167430619GA15GENIChomozygous616349354
1167430761167430762GA13GENIChomozygous616349355
1167430771167430795ACACACACACACATACACACACAC------------------------10GENIChomozygous741012704
1167431631167431632TG30GENIChomozygous616349356
1167432137167432138GGA17GENICpossibly homozygous741012706
1167432137167432138GGAA17GENICheterozygous741012707
1167432816167432817AAAAAC14GENIChomozygous741012709
1167433699167433700GGTGTGCA19GENIChomozygous741012711
1167434514167434515GA28GENIChomozygous616349357
1167435393167435394GT21GENIChomozygous616349358
1167435597167435598G-13GENIChomozygous741012712
1167435954167435955CT19GENIChomozygous616349359
1167436054167436055CT30GENIChomozygous616349360
1167436878167436879A-34GENIChomozygous741012713
1167437487167437488TC18GENIChomozygous616349361
1167437827167437828TC17GENIChomozygous616349362
1167437916167437917GA24GENIChomozygous616349363
1167438194167438195TC19GENIChomozygous616349364
1167438375167438376GA23GENIChomozygous616349365
1167438418167438419TTA17GENIChomozygous741012714
1167438551167438552AG24GENIChomozygous616349366
1167438589167438590AG22GENIChomozygous616349367
1167438622167438623CT23GENIChomozygous616349368
1167438743167438744T-16GENIChomozygous741012715
1167438781167438782AG12GENIChomozygous616349369
1167438914167438915CT21GENICpossibly homozygous616349370
1167439018167439019AC20GENIChomozygous616349371
1167439090167439091AG17GENIChomozygous616349372
1167439204167439205CCAA16GENIChomozygous741012716
1167439410167439412AT--9GENICpossibly homozygous741012719
1167439415167439416TC18GENICpossibly homozygous616349373
1167439969167439970CT15GENIChomozygous616349374
1167440183167440184GA20GENIChomozygous616349375
1167441060167441061AG12GENIChomozygous616349376
1167441163167441164CA18GENIChomozygous616349377
1167441373167441374AC15GENIChomozygous616349378
1167441685167441690GGGAT-----15GENIChomozygous741012720
1167441766167441767TC15GENIChomozygous616349379
1167442118167442119TA14GENIChomozygous616349380
1167442173167442174GA25GENIChomozygous616349381
1167442434167442435AG21GENIChomozygous616349382
1167443150167443151TC30GENIChomozygous616349383
1167444000167444001CT15GENIChomozygous616349384
1167444022167444023CT16GENIChomozygous616349385
1167444023167444024AG16GENIChomozygous616349386
1167444966167444967CG14GENIChomozygous616349387
1167444980167444981GA15GENIChomozygous616349388
1167445082167445083T-18GENICpossibly homozygous741012721
1167445532167445533TC14GENIChomozygous616349389
1167446849167446850GA30GENIChomozygous616349390
1167447412167447413GGAT8GENIChomozygous741012722
1167447981167447982AC22GENIChomozygous616349391
1167448408167448409GA26GENIChomozygous616349392
1167448414167448415GA27GENIChomozygous616349393
1167448809167448810CT15GENIChomozygous616349394
1167448895167448896TC14GENIChomozygous616349395
1167449111167449112GGTGT5GENICheterozygous741012724
1167449437167449438TG10GENIChomozygous616349396
1167449763167449764CT14GENIChomozygous616349397
1167450278167450279GT18GENIChomozygous616349398
1167450343167450347CCCT----16GENIChomozygous741012725
1167450473167450479CTCTGT------4GENIChomozygous741012727
1167450544167450545TTCC10GENIChomozygous741012728
1167450981167450982AG10GENIChomozygous616349399
1167451738167451739AG11GENIChomozygous616349400
1167452036167452037TC14GENIChomozygous616349401
1167452545167452546GA31GENIChomozygous616349402
1167452573167452574GA24GENIChomozygous616349403
1167452877167452878CA22GENIChomozygous616349404
1167453445167453446TTTTCC16GENIChomozygous741012730
1167453477167453478CCTTCT25GENIChomozygous741012731
1167453828167453829TC19GENIChomozygous616349405
1167454709167454710TTGACG25GENIChomozygous741012732
1167454847167454848GA15GENIChomozygous616349406
1167454865167454866CG13GENIChomozygous616349407
1167455246167455247AAAAGGAAGGAAGGAAGG6GENIChomozygous741012735
1167455714167455715TC22GENIChomozygous616349408
1167456698167456699GA18GENIChomozygous616349409
1167457245167457246TC15GENIChomozygous616349410
1167457276167457277AG21GENIChomozygous616349411
1167458242167458243AG9GENIChomozygous616349412
1167459756167459757CT24GENIChomozygous616349413
1167460201167460202AG12GENIChomozygous616349414
1167460394167460395AG14GENIChomozygous616349415
1167460449167460450GGTATCAGCTTTA19GENIChomozygous741012737
1167460451167460452TG19GENIChomozygous616349416
1167460452167460453GGAGGCCAAGA19GENIChomozygous741012738
1167460902167460903CT13GENIChomozygous616349417
1167461379167461380GA26GENIChomozygous616349418
1167461879167461880AG26GENIChomozygous616349419
1167462288167462289GA25GENIChomozygous616349420
1167463284167463285T-27GENIChomozygous741012739
1167463796167463797CT21GENIChomozygous616349421
1167464434167464435GA22GENIChomozygous616349422
1167464468167464478GTGTGTGTGT----------16GENIChomozygous741012742
1167464474167464475GA16GENIChomozygous616349423
1167465219167465220CT21GENIChomozygous616349424
1167466044167466045CT11GENIChomozygous616349425
1167466949167466950AG12GENIChomozygous616349426
1167467194167467195CCTG11GENIChomozygous741012744
1167467683167467684CCAT5GENIChomozygous741012746
1167467698167467699GA5GENIChomozygous616349427
1167467707167467708AG8GENIChomozygous616349428
1167467737167467738CCAGAG8GENIChomozygous741012749
1167468092167468093GA14GENIChomozygous616349429
1167469411167469412CT19GENIChomozygous616349430
1167469558167469562CTCT----1GENIChomozygous741012751
1167469910167469911TC14GENIChomozygous616349431
1167470176167470177GA24GENIChomozygous616349432
1167471114167471115GGTT30GENIChomozygous741012752
1167471115167471116AAT30GENIChomozygous741012753
1167471116167471117AATTTCAGTGCC31GENIChomozygous741012754
1167471309167471310CT13GENIChomozygous616349433
1167471617167471635TATTATTAGTAGTAGTAG------------------4GENICheterozygous741012755
1167472649167472650AG30GENIChomozygous616349434
1167474227167474230CCT---10GENIChomozygous741012758
1167474525167474526GA22GENIChomozygous616349435
1167476042167476043TG24GENIChomozygous616349436
1167476715167476716GA14GENIChomozygous616349437
1167476781167476782GA17GENIChomozygous616349438
1167481970167481971CCA18GENIChomozygous741012759
1167482327167482328T-11GENIChomozygous741012761
1167491938167491939AATGTGTGTGTG4GENIChomozygous741012765
1167492027167492031GTGT----1GENIChomozygous741012767
1167502662167502663GGGATA10GENIChomozygous741012768
1167504141167504142TC10GENIChomozygous616349439
1167504213167504221AGAGAGAG--------2GENIChomozygous741012772
1167504520167504521GA11GENIChomozygous616349440
1167524826167524827CCGTGT8GENIChomozygous741012776
1167527781167527789AATAAATA--------5GENIChomozygous741012778
1167528812167528813TC20GENIChomozygous616349441
1167528948167528949AG12GENIChomozygous616349442
1167529282167529283CG9GENIChomozygous616349443
1167532313167532321AGACAGAC--------11GENIChomozygous741012783
1167533006167533007CA17GENIChomozygous616349444
1167534222167534223AG15GENIChomozygous616349445
1167534776167534778AA--14GENICpossibly homozygous741012785
1167534955167534956GA14GENIChomozygous616349446
1167535067167535068GA7GENIChomozygous616349447
1167535074167535075GC10GENIChomozygous616349448
1167535704167535705TG2GENIChomozygous616349449
1167535793167535794TC8GENIChomozygous616349450
1167535878167535879AC20GENIChomozygous616349451
1167535992167535993TTCTCCAGCC12GENIChomozygous741012786
1167536003167536004AT11GENIChomozygous616349452
1167536041167536042TA13GENIChomozygous616349453
1167536787167536788AG19GENIChomozygous616349454
1167537028167537031GTA---19GENIChomozygous741012787
1167537073167537074AG20GENIChomozygous616349455
1167537325167537353ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT----------------------------21GENIChomozygous741012788
1167537539167537540AG12GENIChomozygous616349456
1167538324167538325CT15GENIChomozygous616349457
1167538868167538869TC18GENIChomozygous616349458
1167538930167538931GA13GENIChomozygous616349459
1167539157167539158AAGTGTGT3GENIChomozygous741012791
1167540007167540008GA17GENIChomozygous616349460
1167540164167540165AC11GENIChomozygous616349461
1167540224167540225TC15GENIChomozygous616349462
1167540778167540779AG16GENIChomozygous616349463
1167540855167540856AC26GENIChomozygous616349464
1167540934167540935AG23GENIChomozygous616349465
1167541759167541771GTGTGTGTGTGT------------9GENIChomozygous741012793
1167541794167541795TC10GENIChomozygous616349466
1167542309167542310TG20GENIChomozygous616349467
1167542693167542694TC24GENIChomozygous616349468
1167542852167542853AG16GENIChomozygous616349469
1167545398167545399CT20GENIChomozygous616349470
1167546198167546199TC10GENIChomozygous616349471
1167546530167546531CT15GENIChomozygous616349472
1167547273167547274CT13GENIChomozygous616349473
1167547744167547745AG11GENIChomozygous616349474
1167548587167548588AG8GENIChomozygous616349475
1167548729167548730AG16GENIChomozygous616349476
1167548751167548763ACACACACACAC------------8GENICpossibly homozygous741012797
1167548753167548763ACACACACAC----------8GENICheterozygous741012798
1167549617167549618GA23GENIChomozygous616349477
1167550736167550744AGAGAGAC--------10GENICpossibly homozygous741012800
1167551800167551801TC20GENIChomozygous616349478
1167552745167552746AG21GENIChomozygous616349479
1167554604167554605AG25GENIChomozygous616349480
1167554841167554845CTGT----12GENIChomozygous741012802
1167554958167554959AG18GENIChomozygous616349481
1167555236167555237GT21GENIChomozygous616349482
1167555407167555408CT21GENIChomozygous616349483
1167555592167555593AG16GENIChomozygous616349484
1167556170167556171TC21GENIChomozygous616349485
1167556313167556314GA20GENIChomozygous616349486
1167556937167556938AC18GENIChomozygous616349487
1167557098167557099GA15GENIChomozygous616349488
1167557108167557109GC16GENIChomozygous616349489
1167558164167558165AG20GENIChomozygous616349490
1167558337167558338GA15GENIChomozygous616349491
1167558554167558555CG13GENIChomozygous616349492
1167558964167558965TC20GENIChomozygous616349493
1167559512167559513AG28GENIChomozygous616349494
1167559534167559535AG30GENIChomozygous616349495
1167559738167559745ACCACAC-------10GENIChomozygous741012803
1167559746167559753CATTAGA-------9GENIChomozygous741012804
1167559754167559755GC8GENIChomozygous616349496
1167559757167559760TGA---8GENIChomozygous741012805
1167559761167559762GGAA10GENIChomozygous741012806
1167560199167560200CT18GENIChomozygous616349497
1167560347167560348AG25GENIChomozygous616349498
1167560348167560349GA26GENIChomozygous616349499
1167560642167560643AC26GENIChomozygous616349500
1167560680167560681AG19GENIChomozygous616349501
1167560951167560952TA17GENIChomozygous616349502
1167561169167561170GA17GENIChomozygous616349503
1167562282167562283AT21GENIChomozygous616349504
1167562516167562517AAT21GENIChomozygous741012807
1167562845167562846TC24GENIChomozygous616349505
1167563792167563793CT22GENIChomozygous616349506
1167564421167564423TT--28GENIChomozygous741012810
1167564578167564579C-16GENIChomozygous741012811
1167564744167564745G-10GENICpossibly homozygous741012812
1167565230167565231AATGATTGAT19GENICheterozygous741012814
1167565994167565995AT23GENIChomozygous616349507
1167566651167566654CTG---21GENIChomozygous741012815
1167566656167566677AAGCCTATACTGTCTACAGGC---------------------25GENIChomozygous741012816
1167566684167566685TC20GENIChomozygous616349508
1167566767167566768C-26GENIChomozygous741012817
1167567344167567345TC19GENIChomozygous616349509
1167567346167567347TG19GENIChomozygous616349510
1167567782167567783TC11GENIChomozygous616349511
1167568175167568176AG20GENIChomozygous616349512
1167570751167570752GT32GENIChomozygous616349513
1167571256167571257CT18GENIChomozygous616349514
1167572944167572945CT16GENIChomozygous616349515
1167573094167573095TC22GENIChomozygous616349516
1167573158167573159GA9GENIChomozygous616349517
1167573208167573209A-10GENIChomozygous741012818
1167573654167573655TC10GENIChomozygous616349518
1167573970167573971CT10GENIChomozygous616349519
1167575040167575041TTACACACAC3GENIChomozygous741012819
1167575134167575137AAA---9GENICheterozygous741012821
1167575138167575141AAA---9GENICheterozygous741012822
1167575139167575141AA--9GENICpossibly homozygous741012823
1167575143167575144AG9GENIChomozygous616349520
1167575166167575172GGAGAG------1GENIChomozygous741012824
1167575835167575836TC11GENIChomozygous616349521
1167576196167576197CT21GENIChomozygous616349522
1167576306167576307AG16GENIChomozygous616349523
1167577426167577427CCCATG26GENIChomozygous741012826
1167577999167578000GA25GENIChomozygous616349524
1167578002167578003TG25GENIChomozygous616349525
1167578168167578169GA26GENIChomozygous616349526
1167578380167578381TC30GENIChomozygous616349527
1167578588167578596TGGATGGA--------5GENIChomozygous741012827
1167579316167579323CCAAAAC-------3GENIChomozygous741012831
1167579335167579336C-3GENICheterozygous741012832
1167579394167579395T-11GENIChomozygous741012834
1167579455167579456AG11GENIChomozygous616349528
1167579639167579640AG12GENIChomozygous616349529
1167579646167579647TC13GENIChomozygous616349530
1167579922167579923AG20GENIChomozygous616349531
1167580701167580702AT10GENIChomozygous616349532
1167580718167580719AAGT4GENIChomozygous741012836
1167580877167580878GA12GENIChomozygous616349533
1167581054167581055A-14GENIChomozygous741012839
1167581099167581101AG--18GENIChomozygous741012841
1167581116167581117CA21GENIChomozygous616349534
1167581120167581121CCTTTCCG20GENIChomozygous741012842
1167581179167581180AG16GENIChomozygous616349535
1167581189167581190AG15GENIChomozygous616349536
1167585453167585454GC24GENIChomozygous616349537
1167585577167585578CG25GENIChomozygous616349538
1167585793167585794GT15GENIChomozygous616349539
1167585841167585842TC16GENIChomozygous616349540
1167586228167586238GAGAGAGAGA----------2GENIChomozygous741012843
1167586298167586299GA14GENIChomozygous616349541
1167586317167586318CT16GENIChomozygous616349542
1167586407167586410TTT---13GENIChomozygous741012845
1167586614167586615CT22GENIChomozygous616349543
1167586709167586710CT18GENIChomozygous616349544
1167587233167587234CT17GENIChomozygous616349545
1167587971167587972AG26GENIChomozygous616349546
1167588804167588805AG13GENIChomozygous616349547
1167588946167588947TC19GENIChomozygous616349548
1167588965167588966TG12GENIChomozygous616349549
1167589687167589688GGACAC3GENICheterozygous741012848
1167589687167589688GGACACAC3GENICheterozygous741012849
1167589719167589720GC11GENIChomozygous616349550
1167589731167589732GA8GENIChomozygous616349551
1167590638167590639TC14GENIChomozygous616349552
1167590852167590853AG19GENIChomozygous616349553
1167590900167590901CT20GENIChomozygous616349554
1167591507167591508A-16GENIChomozygous741012850
1167591712167591713AG11GENIChomozygous616349555
1167592392167592393GC17GENIChomozygous616349556
1167592671167592672GA18GENIChomozygous616349557
1167592846167592847CCT13GENIChomozygous741012852
1167593743167593745TT--1GENIChomozygous741012853
1167594383167594384AG16GENIChomozygous616349558
1167594769167594770GA14GENIChomozygous616349559
1167595132167595133AT24GENIChomozygous616349560
1167595223167595224CT17GENIChomozygous616349561
1167596032167596033CT15GENIChomozygous616349562
1167596221167596222A-7GENIChomozygous741012854
1167596545167596546GA10GENIChomozygous616349563
1167596593167596594AC13GENIChomozygous616349564
1167596711167596712C-13GENIChomozygous741012855
1167596723167596724C-11GENIChomozygous741012856
1167597425167597429TTTG----13GENIChomozygous741012857
1167597800167597801GA22GENIChomozygous616349565
1167597988167597989AC22GENIChomozygous616349566
1167598984167598985CT22GENIChomozygous616349567
1167599126167599127TC13GENIChomozygous616349568
1167599175167599176GA13GENIChomozygous616349569
1167599218167599219GGTA20GENICpossibly homozygous741012858
1167599266167599267GGTGTGTA17GENICpossibly homozygous741012859
1167599589167599590GT6GENIChomozygous616349570
1167599989167599990TC9GENIChomozygous616349571
1167600275167600276TC27GENIChomozygous616349572
1167600535167600536TC32GENIChomozygous616349573
1167600610167600611GT23GENIChomozygous616349574
1167601165167601166CT19GENIChomozygous616349575
1167601766167601767CT23GENIChomozygous616349576
1167601849167601850CT25GENIChomozygous616349577
1167601873167601874AG23GENIChomozygous616349578
1167602107167602108GA23GENIChomozygous616349579
1167602283167602284GT21GENIChomozygous616349580
1167603694167603695CCGG2GENIChomozygous741012860
1167603707167603708CT1GENIChomozygous616349581
1167603781167603782GA2GENIChomozygous616349582
1167604253167604254GT17GENICpossibly homozygous616349583
1167604319167604320TTCC1GENIChomozygous741012861
1167604361167604362GC9GENIChomozygous616349584
1167604385167604386AT9GENIChomozygous616349585
1167604388167604391CCC---3GENICheterozygous741012862
1167604390167604391C-3GENICheterozygous741012864
1167604401167604402CG8GENIChomozygous616349586
1167604681167604682GA22GENIChomozygous616349587
1167605589167605590AG17GENIChomozygous616349588
1167605616167605617AC15GENIChomozygous616349589
1167605730167605731TG22GENIChomozygous616349590
1167605821167605822TC23GENIChomozygous616349591
1167606791167606792TTC4GENICheterozygous741012865
1167606841167606842TTCTCTCACA6GENICheterozygous741012866
1167607961167607962GGCCCT20GENIChomozygous741012867
1167609602167609603C-23GENIChomozygous741012868
1167609706167609707GC18GENIChomozygous616349592
1167609731167609732TC19GENIChomozygous616349593
1167609825167609826CCACACACA13GENICheterozygous741012870
1167610233167610234AG27GENIChomozygous616349594
1167610324167610325AG14GENIChomozygous616349595
1167610788167610789TC12GENIChomozygous616349596
1167610867167610868AG19GENIChomozygous616349597
1167610868167610869GA19GENIChomozygous616349598
1167611844167611845CT3GENICheterozygous616349599
1167612622167612625TTT---14GENICpossibly homozygous741012871
1167612705167612706TA16GENIChomozygous616349600
1167613046167613047TC26GENIChomozygous616349601
1167613245167613246GC17GENIChomozygous616349602
1167613475167613476AG18GENIChomozygous616349603
1167613646167613647TC20GENIChomozygous616349604
1167613750167613751TG19GENIChomozygous616349605
1167613838167613839TC10GENIChomozygous616349606
1167614049167614050CCGT3GENIChomozygous741012873
1167614168167614169TC12GENIChomozygous616349607
1167614416167614417AG13GENIChomozygous616349608
1167614423167614424AG16GENIChomozygous616349609
1167614640167614641GC13GENIChomozygous616349610
1167614723167614724GA10GENIChomozygous616349611
1167615060167615061CT14GENIChomozygous616349612
1167615753167615754AG17GENIChomozygous616349613
1167615981167615982AT17GENIChomozygous616349614
1167617319167617320AG21GENIChomozygous616349615
1167618395167618396AC20GENIChomozygous616349616
1167618406167618407GGATGA11GENIChomozygous741012874
1167618643167618644GGTGAA15GENIChomozygous741012875
1167618830167618831CT9GENIChomozygous616349617
1167618953167618954CT19GENIChomozygous616349618
1167619045167619046CG24GENIChomozygous616349619
1167619138167619139AG13GENIChomozygous616349620
1167619169167619170GGC12GENIChomozygous741012876
1167619335167619336A-17GENIChomozygous741012877
1167619375167619376TC20GENIChomozygous616349621
1167619567167619568GA11GENIChomozygous616349622
1167619603167619617CATTCATTCAGTTA--------------19GENIChomozygous741012878
1167619657167619658TG19GENIChomozygous616349623
1167619658167619659TG19GENIChomozygous616349624
1167619808167619809CA18GENIChomozygous616349625
1167619982167619983GA29GENIChomozygous616349626
1167620524167620532GAGAGAAA--------2GENICheterozygous741012879
1167620577167620578AG14GENIChomozygous616349627
1167620758167620759AG15GENIChomozygous616349628
1167620863167620864GC17GENIChomozygous616349629
1167621907167621908GA7GENIChomozygous616349630
1167621970167621971AG7GENIChomozygous616349631
1167622792167622814TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTA----------------------2GENICheterozygous741012880
1167623104167623105TC11GENIChomozygous616349632
1167623321167623322TA27GENIChomozygous616349633
1167623475167623476AG18GENIChomozygous616349634
1167623656167623657AC19GENIChomozygous616349635
1167623662167623663AG19GENIChomozygous616349636
1167623927167623928CT12GENIChomozygous616349637
1167624163167624164AAAGAAAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG8GENICheterozygous741012881
1167624207167624208AAAGAC8GENIChomozygous741012882
1167624363167624368GTTTT-----3GENIChomozygous741012884
1167624492167624493TC10GENIChomozygous616349638
1167624570167624571TC22GENIChomozygous616349639
1167624571167624572CA25GENIChomozygous616349640
1167624976167624977CG23GENIChomozygous616349641
1167625435167625436TC31GENIChomozygous616349642
1167625967167625968CA25GENIChomozygous616349643
1167628363167628364TC9GENIChomozygous616349644
1167628886167628887CA23GENIChomozygous616349645
1167628887167628888TC24GENIChomozygous616349646
1167628926167628927AG21GENIChomozygous616349647
1167628934167628935CT19GENIChomozygous616349648
1167629390167629391GA15GENIChomozygous616349649
1167629551167629552TC11GENIChomozygous616349650
1167629817167629818AG16GENIChomozygous616349651
1167630204167630205CT15GENIChomozygous616349652
1167630982167630983TTA18GENICpossibly homozygous741012887
1167630984167630985A-18GENICheterozygous741012886
1167630993167630994TC22GENICpossibly homozygous616349653
1167631176167631177GA31GENIChomozygous616349654
1167631469167631470TC20GENIChomozygous616349655
1167631478167631479CT20GENIChomozygous616349656
1167631667167631668GA25GENIChomozygous616349657
1167635330167635331AG25GENIChomozygous616349658
1167635625167635629CCCC----6GENICheterozygous741012888
1167643066167643067GT17GENIChomozygous616349659
1167643625167643626GGA15GENICpossibly homozygous741012889
1167643860167643861CCGT11GENICheterozygous741012890
1167645753167645754TG16GENIChomozygous616349660
1167647484167647485AG22GENIChomozygous616349661
1167651490167651491CT16GENIChomozygous616349662
1167652931167652932GGTC19GENICheterozygous741012891
1167652933167652934GGTC12GENICheterozygous741012892
1167652937167652938GGTGTC17GENICpossibly homozygous741012893
1167652937167652938GGTGTGTGTC17GENICheterozygous741012894
1167653020167653021TTGTGA10GENICheterozygous741012895
1167653049167653050AG19GENIChomozygous616349663
1167653442167653443AG28GENIChomozygous616349664
1167653791167653792AG28GENIChomozygous616349665
1167654435167654436GA17GENIChomozygous616349666
1167654510167654511GA22GENIChomozygous616349667
1167654598167654599AAGTGG3GENICheterozygous741012898
1167654598167654599AAGTGGGGT3GENICheterozygous741012899
1167654862167654863AG25GENIChomozygous616349668
1167656235167656236AG16GENIChomozygous616349669
1167656855167656860TTGTT-----17GENIChomozygous741012900
1167656910167656911AG21GENIChomozygous616349670
1167657475167657476AG12GENIChomozygous616349671
1167657641167657642AG15GENIChomozygous616349672
1167657820167657821AG18GENIChomozygous616349673
1167658005167658006GGACACACACAC3GENICheterozygous741012904
1167658230167658231AG28GENIChomozygous616349674
1167659021167659022TC17GENIChomozygous616349675
1167659422167659423GA33GENIChomozygous616349676
1167659507167659508AC23GENIChomozygous616349677
1167659638167659639TG17GENIChomozygous616349678
1167660365167660366AG8GENIChomozygous616349679
1167661046167661047AAACACACACGCAC7GENICheterozygous741012906
1167661046167661047AAACACACACGCACAC7GENICheterozygous741012907
1167661046167661047AAACACACACGCACACAC7GENICheterozygous741012908
1167661539167661540GA19GENIChomozygous616349680
1167661540167661541TA17GENIChomozygous616349681
1167662047167662048TC14GENIChomozygous616349682
1167662464167662465GC14GENIChomozygous616349683
1167662537167662538AG18GENIChomozygous616349684
1167662626167662627A-1GENIChomozygous741012909
1167662628167662635AGTCAGA-------1GENIChomozygous741012910
1167662839167662840AC16GENIChomozygous616349685
1167662849167662863AGAGAGAGAGAGAG--------------7GENICheterozygous741012911
1167662851167662863AGAGAGAGAGAG------------7GENICheterozygous741012912
1167662964167662965CT9GENIChomozygous616349686
1167663054167663055CG17GENIChomozygous616349687
1167663759167663760TC15GENIChomozygous616349688
1167663803167663804AT15GENIChomozygous616349689
1167663873167663874CT20GENIChomozygous616349690
1167664057167664058TC17GENIChomozygous616349691
1167664232167664233CT17GENIChomozygous616349692
1167664326167664327TC14GENIChomozygous616349693
1167664702167664703AG8GENIChomozygous616349694
1167664734167664735GA5GENIChomozygous616349695
1167664959167664967GAGAGAGA--------8GENICpossibly homozygous741012915
1167665189167665190TG5GENIChomozygous616349696
1167665247167665248GA16GENIChomozygous616349697
1167665475167665476GA11GENIChomozygous616349698
1167665691167665692CT20GENIChomozygous616349699
1167665817167665818CA12GENIChomozygous616349700
1167665904167665905CT15GENIChomozygous616349701
1167665963167665964GGAC14GENIChomozygous741012916
1167666808167666809CG18GENIChomozygous616349702
1167667311167667312GA8GENIChomozygous616349703
1167667333167667334GA12GENIChomozygous616349704
1167667437167667438CA13GENIChomozygous616349705
1167668060167668061GA23GENIChomozygous616349706
1167668074167668075GA16GENIChomozygous616349707
1167668185167668204CTCTGCTTCTCAGTACTGA-------------------11GENIChomozygous741012917
1167668675167668676CT21GENIChomozygous616349708
1167669206167669207CA17GENIChomozygous616349709
1167670564167670565TG23GENIChomozygous616349710
1167670661167670662CT16GENIChomozygous616349711
1167670931167670932CT7GENIChomozygous616349712
1167670938167670939CT7GENIChomozygous616349713
1167670942167670943GA6GENIChomozygous616349714
1167670943167670944GA6GENIChomozygous616349715
1167670960167670961GA5GENIChomozygous616349716
1167671139167671140TTA2GENIChomozygous741012918
1167671168167671175AAAAAGA-------2GENIChomozygous741012919
1167671195167671196CT2GENIChomozygous616349717
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTA9GENIChomozygous741012921
1167671872167671873TA19GENIChomozygous616349718
1167671905167671906CT22GENIChomozygous616349719
1167672028167672029CA14GENIChomozygous616349720
1167672250167672255AAAGA-----10GENIChomozygous741012923
1167672270167672271AG14GENIChomozygous616349721
1167672283167672298AGGAAGGAAGGAAGG---------------16GENIChomozygous741012925
1167672707167672717AAAACAAAAC----------20GENIChomozygous741012926
1167672794167672795TC16GENIChomozygous616349722
1167672808167672809GA19GENIChomozygous616349723
1167673011167673012TC14GENIChomozygous616349724
1167673346167673347AG13GENIChomozygous616349725
1167673720167673721CT6GENIChomozygous616349726
1167674553167674554TA18GENIChomozygous616349727
1167674801167674802AC21GENIChomozygous616349728
1167674855167674856TC18GENIChomozygous616349729
1167675179167675180GA30GENIChomozygous616349730
1167675237167675238TG14GENIChomozygous616349731
1167675331167675332AG4GENIChomozygous616349732
1167675514167675515TA21GENIChomozygous616349733
1167675691167675692GA17GENIChomozygous616349734
1167675782167675783CT15GENIChomozygous616349735
1167676089167676090GA28GENIChomozygous616349736
1167676133167676134AG23GENIChomozygous616349737
1167676244167676245TC22GENIChomozygous616349738
1167676815167676816T-15GENIChomozygous741012927
1167676903167676904AG21GENIChomozygous616349739
1167677005167677006AG17GENIChomozygous616349740
1167677043167677044TA23GENIChomozygous616349741
1167677059167677060AG22GENIChomozygous616349742
1167677141167677142GT19GENIChomozygous616349743
1167677387167677388AG24GENIChomozygous616349744
1167677469167677470GA21GENIChomozygous616349745
1167678311167678327ACACACACACACACAT----------------3GENICheterozygous741012931
1167678314167678332CACACACACACATACACA------------------4GENICheterozygous741012930
1167678365167678366AG8GENIChomozygous616349746
1167678424167678425CT17GENIChomozygous616349747
1167678525167678526GC18GENIChomozygous616349748
1167678666167678667T-8GENIChomozygous741012932
1167678682167678683TC15GENIChomozygous616349749
1167678759167678760AAG14GENIChomozygous741012933
1167678802167678804AA--15GENIChomozygous741012934
1167678918167678919TA21GENIChomozygous616349750
1167679208167679209CA12GENIChomozygous616349751
1167679558167679559AT10GENIChomozygous616349752
1167679559167679560AC10GENIChomozygous616349753
1167679613167679614GA14GENIChomozygous616349754
1167679661167679662GA13GENIChomozygous616349755
1167679827167679828CCT3GENIChomozygous741012935
1167680086167680087CA20GENIChomozygous616349756
1167680664167680665GA11GENIChomozygous616349757
1167680789167680790GA19GENIChomozygous616349758
1167681088167681089AG17GENIChomozygous616349759
1167681129167681130AG20GENIChomozygous616349760
1167681266167681267GA21GENIChomozygous616349761
1167681492167681493GA21GENIChomozygous616349762
1167681859167681860CT18GENIChomozygous616349763
1167681935167681936TC24GENIChomozygous616349764
1167683428167683429GT19GENIChomozygous616349765
1167683494167683504TGTGTGTGTG----------6GENICheterozygous741012937
1167683498167683504TGTGTG------6GENICheterozygous741012939
1167683731167683732AG18GENIChomozygous616349766
1167686033167686034CT18GENIChomozygous616349767
1167686443167686444CT23GENIChomozygous616349768
1167687211167687212TG18GENIChomozygous616349769
1167687257167687261TCTC----8GENIChomozygous741012940
1167687269167687275TCTCTG------11GENIChomozygous741012941
1167687289167687291TG--3GENIChomozygous741012942
1167687329167687333TCTT----1GENIChomozygous741012943
1167687829167687830TC18GENIChomozygous616349770
1167687880167687881A-18GENIChomozygous741012944
1167687881167687882CG19GENIChomozygous616349771
1167688070167688071AG17GENIChomozygous616349772
1167688558167688559AT19GENIChomozygous616349773
1167688606167688607CA15GENIChomozygous616349774
1167688837167688853GTGTGTGTGTGTGTGT----------------1GENIChomozygous741012945
1167688920167688921TC8GENIChomozygous616349775
1167689361167689362TC18GENIChomozygous616349776
1167689976167689977TC22GENIChomozygous616349777
1167690128167690129AC22GENIChomozygous616349778
1167690194167690195AG27GENIChomozygous616349779
1167690195167690196AC27GENIChomozygous616349780
1167690622167690623AG20GENIChomozygous616349781
1167690694167690695TA25GENIChomozygous616349782
1167690976167690977GA20GENIChomozygous616349783
1167691039167691040CT20GENIChomozygous616349784
1167691067167691068TC22GENIChomozygous616349785
1167691213167691214CCT12GENICheterozygous741012947
1167691213167691214CCTT12GENICheterozygous741012948
1167691213167691214CCTTT12GENICheterozygous741012949
1167691244167691245GA10GENIChomozygous616349786
1167691348167691349AT22GENIChomozygous616349787
1167691596167691597GC8GENIChomozygous616349788
1167692370167692371TC7GENIChomozygous616349789
1167692538167692541GAC---8GENIChomozygous741012950
1167692660167692661GA9GENIChomozygous616349790
1167692818167692819CT11GENIChomozygous616349791
1167692889167692890AG13GENIChomozygous616349792
1167692915167692916CT14GENIChomozygous616349793
1167692994167692995CT19GENIChomozygous616349794
1167693088167693089CG12GENIChomozygous616349795
1167693179167693180AG13GENIChomozygous616349796
1167693681167693682AG27GENIChomozygous616349797
1167693871167693872CT21GENIChomozygous616349798
1167694042167694043CT16GENIChomozygous616349799
1167694047167694048CT15GENIChomozygous616349800
1167694116167694117AT29GENIChomozygous616349801
1167694241167694242TC17GENIChomozygous616349802
1167694763167694764GA17GENIChomozygous616349803
1167694840167694841AG19GENIChomozygous616349804
1167694928167694929AG19GENIChomozygous616349805
1167694931167694932TC19GENIChomozygous616349806
1167694966167694967G-10GENIChomozygous741012951
1167695005167695006AG10GENIChomozygous616349807
1167695160167695161AC19GENIChomozygous616349808
1167695487167695488CT16GENIChomozygous616349809
1167695869167695870TTTGC13GENIChomozygous741012952
1167696105167696106TTC1GENIChomozygous741012953
1167696122167696128GCGCGC------5GENIChomozygous741012954
1167696136167696137AG6GENIChomozygous616349810
1167696221167696222G-14GENIChomozygous741012955
1167696375167696379CCAC----6GENIChomozygous741012956
1167696488167696489CT16GENICpossibly homozygous616349811
1167697148167697149CCTCTA6GENIChomozygous741012957
1167697675167697676TC13GENIChomozygous616349812
1167697743167697744TC6GENIChomozygous616349813
1167697748167697749TG6GENIChomozygous616349814
1167697769167697770AT14GENIChomozygous616349815
1167697823167697824AG24GENIChomozygous616349816
1167697853167697854TC26GENIChomozygous616349817
1167698180167698181GT23GENIChomozygous616349818
1167698247167698248C-16GENIChomozygous741012958
1167698356167698357CT25GENIChomozygous616349819
1167698364167698365TC26GENIChomozygous616349820
1167698702167698703AG7GENIChomozygous616349821
1167699163167699164TG24GENIChomozygous616349822
1167699985167699986TA24GENIChomozygous616349823
1167700141167700142GA8GENIChomozygous616349824
1167700453167700454GA14GENIChomozygous616349825
1167700506167700507AG16GENIChomozygous616349826
1167700707167700708TC21GENIChomozygous616349827
1167701431167701432CT19GENIChomozygous616349828
1167701817167701818G-14GENIChomozygous741012959
1167702020167702021GA21GENIChomozygous616349829
1167702156167702157GC9GENIChomozygous616349830
1167702961167702962TC23GENIChomozygous616349831
1167703163167703164AG18GENIChomozygous616349832
1167703853167703854GA15GENIChomozygous616349833
1167704243167704244AC18GENIChomozygous616349834
1167704374167704375AC21GENIChomozygous616349835
1167704454167704455AT9GENIChomozygous616349836
1167704912167704913TC11GENIChomozygous616349837
1167704918167704922TGTG----12GENIChomozygous741012960
1167704927167704945GCGCGCGCACACACACAC------------------9GENICheterozygous741012963
1167704927167704941GCGCGCGCACACAC--------------9GENICheterozygous741012964
1167705066167705067AC13GENIChomozygous616349838
1167705286167705287CT14GENIChomozygous616349839
1167705342167705343TC15GENIChomozygous616349840
1167705892167705893AG11GENIChomozygous616349841
1167706237167706238CT4GENIChomozygous616349842
1167707002167707003TG11GENIChomozygous616349843
1167707008167707009GT9GENIChomozygous616349844
1167707033167707034GA8GENIChomozygous616349845
1167707487167707488AAGTGTGTGT1GENIChomozygous741012965
1167707752167707753TC12GENIChomozygous616349846
1167708062167708063GA28GENIChomozygous616349847
1167708590167708591CG17GENIChomozygous616349848
1167711506167711507GA19GENIChomozygous616349849
1167713859167713860TC14GENIChomozygous616349850
1167714058167714061TGT---21GENIChomozygous741012968
1167714061167714062TTAACA21GENIChomozygous741012969
1167714183167714187AGAG----1GENIChomozygous741012971
1167714341167714342CCAA12GENIChomozygous741012975
1167714673167714674AG13GENIChomozygous616349851
1167714748167714749GA17GENIChomozygous616349852
1167715729167715730TA26GENIChomozygous616349853
1167715832167715833GA32GENIChomozygous616349854
1167717440167717441CT21GENIChomozygous616349855
1167718384167718385TTTTTGTTTTG6GENIChomozygous741012977
1167719288167719289AATGTCTCTGTGTGTCCTTGTGTGTGTCTGCATGTGTTTCAATG19GENIChomozygous741012979
1167720073167720074GA32GENIChomozygous616349856
1167720799167720800TC14GENIChomozygous616349857
1167721495167721496AG21GENIChomozygous616349858
1167722672167722673CCT7GENIChomozygous741012980
1167722685167722686CCT7GENICpossibly homozygous741012982
1167722868167722869AAGGACCCAGGGCTTCCCCTTCCACTG14GENIChomozygous741012983
1167723198167723199TC23GENIChomozygous616349859
1167723280167723281GA23GENIChomozygous616349860
1167724369167724370AG20GENIChomozygous616349861
1167725729167725730GA22GENIChomozygous616349862
1167726210167726211GA18GENIChomozygous616349863
1167726415167726416TA26GENIChomozygous616349864
1167727623167727624TG22GENIChomozygous616349865
1167728659167728660CT14GENIChomozygous616349866
1167728726167728727GA21GENIChomozygous616349867
1167729487167729489CC--16GENIChomozygous741012984
1167729605167729606AG25GENIChomozygous616349868
1167729689167729690AG21GENIChomozygous616349869
1167730017167730018GA19GENIChomozygous616349870
1167730240167730241GA25GENIChomozygous616349871
1167730295167730296AG14GENIChomozygous616349872
1167730683167730747CACACACACACACACACACACACACAGACACACACACACGCACACGCACACGCACACGCACAGA----------------------------------------------------------------7GENICpossibly homozygous741012986
1167731166167731167CT18GENIChomozygous616349873
1167731848167731849GA22GENIChomozygous616349874
1167732113167732114AG25GENIChomozygous616349875
1167732282167732283AG21GENIChomozygous616349876
1167732589167732590CA21GENIChomozygous616349877
1167732692167732704TTATTTAAATCC------------18GENIChomozygous741012987
1167732833167732834AC19GENIChomozygous616349878
1167733352167733353CT6GENIChomozygous616349879
1167733550167733551GA16GENIChomozygous616349880
1167734205167734206TC15GENIChomozygous616349881
1167734605167734606TTACACACACACAC10GENIChomozygous741012991
1167734645167734646TC20GENIChomozygous616349882
1167734841167734857AGAGAGAGAGAGAGAG----------------1GENIChomozygous741012992
1167734940167734941TC5GENIChomozygous616349883
1167735093167735094AG7GENIChomozygous616349884
1167735514167735515GGA10GENIChomozygous741012995
1167736255167736256TC11GENIChomozygous616349885
1167736260167736261AC12GENIChomozygous616349886
1167736459167736460GA19GENIChomozygous616349887
1167736651167736652AG15GENIChomozygous616349888
1167737276167737277CA20GENIChomozygous616349889
1167737776167737777CT21GENIChomozygous616349890
1167737881167737882GC19GENIChomozygous616349891
1167737977167737978CG7GENIChomozygous616349892
1167738604167738605AG20GENIChomozygous616349893
1167738765167738766TC18GENIChomozygous616349894
1167738990167738991AG9GENIChomozygous616349895
1167739032167739033TC20GENIChomozygous616349896
1167739789167739790AC13GENIChomozygous616349897
1167740107167740108TC15GENIChomozygous616349898
1167740108167740109GT16GENIChomozygous616349899
1167740346167740347CT5GENIChomozygous616349900
1167740483167740484TC27GENIChomozygous616349901
1167741002167741003GA17GENIChomozygous616349902
1167741461167741462CG19GENIChomozygous616349903
1167741988167741989GA20GENIChomozygous616349904
1167742417167742418TC8GENIChomozygous616349905
1167742607167742608AG16GENIChomozygous616349906
1167743012167743013CG25GENIChomozygous616349907
1167743074167743075TC16GENIChomozygous616349908
1167745972167745976CACA----1GENIChomozygous741012998
1167748314167748315AG15GENIChomozygous616349909
1167749175167749176CT25GENIChomozygous616349910
1167749261167749262CT19GENIChomozygous616349911
1167749677167749678CT21GENIChomozygous616349912
1167749678167749679AG21GENIChomozygous616349913
1167750185167750186TG6GENIChomozygous616349914
1167750186167750187GA6GENIChomozygous616349915
1167750327167750328AC20GENIChomozygous616349916
1167750434167750435TC20GENIChomozygous616349917
1167750704167750705GA16GENIChomozygous616349918
1167750931167750932CT16GENIChomozygous616349919
1167750946167750947TC20GENIChomozygous616349920
1167751051167751052AG22GENIChomozygous616349921
1167751058167751059TG22GENIChomozygous616349922
1167751217167751218AG18GENIChomozygous616349923
1167751399167751400AG12GENIChomozygous616349924
1167751984167751985GA14GENIChomozygous616349925
1167751987167751988AG14GENIChomozygous616349926
1167752058167752059CT21GENIChomozygous616349927
1167752184167752185GT28GENIChomozygous616349928
1167752421167752422GA15GENIChomozygous616349929
1167752574167752575AG8GENIChomozygous616349930
1167753190167753191CT22GENIChomozygous616349931
1167753235167753236GA23GENIChomozygous616349932
1167753770167753771CA12GENIChomozygous616349933
1167753830167753831GT8GENIChomozygous616349934
1167753954167753955TC18GENIChomozygous616349935
1167754051167754052AG12GENIChomozygous616349936
1167754060167754061CT13GENIChomozygous616349937
1167754067167754068AG16GENIChomozygous616349938
1167754078167754079A-16GENICheterozygous741013000
1167754477167754478GA17GENIChomozygous616349939
1167754754167754755CA23GENIChomozygous616349940
1167755053167755054AG22GENIChomozygous616349941
1167755255167755256TG10GENIChomozygous616349942
1167755547167755548TTGGCGTAGG18GENIChomozygous741013001
1167755880167755881GA20GENIChomozygous616349943
1167756074167756075CG23GENIChomozygous616349944
1167756089167756090CT23GENIChomozygous616349945
1167756329167756330GA25GENIChomozygous616349946
1167756650167756651TC22GENIChomozygous616349947
1167756655167756656GA20GENIChomozygous616349948
1167758096167758097GA8GENIChomozygous616349949
1167758102167758103TC8GENIChomozygous616349950
1167758586167758587CCT1GENIChomozygous741013002
1167759488167759489GGAA14GENICpossibly homozygous741013005
1167759488167759489GGAAA14GENICheterozygous741013006
1167759925167759926TC17GENIChomozygous616349951
1167759951167759952AG19GENIChomozygous616349952
1167760084167760085TA22GENIChomozygous616349953
1167760599167760600GA21GENIChomozygous616349954
1167760901167760902AG27GENIChomozygous616349955
1167761057167761058GA11GENIChomozygous616349956
1167762175167762176AG18GENIChomozygous616349957
1167762510167762511AT21GENICpossibly homozygous616349958
1167762845167762846AG18GENIChomozygous616349959
1167763501167763502AG18GENIChomozygous616349960
1167763790167763791AG22GENIChomozygous616349961
1167763969167763970CT29GENIChomozygous616349962
1167764276167764277TG26GENIChomozygous616349963
1167765558167765559AG18GENIChomozygous616349964
1167765595167765596CCT10GENICheterozygous741013008
1167766173167766174TG20GENIChomozygous616349965
1167766307167766308CT16GENIChomozygous616349966
1167766828167766829GC21GENIChomozygous616349967
1167767876167767877AG19GENIChomozygous616349968
1167768305167768306CCGTGTGT10GENIChomozygous741013011
1167768740167768741CA18GENIChomozygous616349969
1167768842167768843TG20GENIChomozygous616349970
1167769091167769092AAT8GENIChomozygous741013013
1167769586167769587CCG6GENICheterozygous741013014
1167770282167770327TCCCCCTCCTCCTCTTCTTCCTCTTCCTCCTCTTCTTCCTCCCTT---------------------------------------------4GENIChomozygous741013015
1167770438167770439CT18GENICpossibly homozygous616349971
1167771888167771889AG16GENIChomozygous616349972
1167773148167773149CT15GENIChomozygous616349973
1167773398167773399GA25GENIChomozygous616349974
1167773425167773426GA19GENIChomozygous616349975
1167773535167773536AC13GENIChomozygous616349976
1167773539167773540CT13GENIChomozygous616349977
1167775089167775090TC11GENIChomozygous616349978
1167777166167777167GA24GENIChomozygous616349979
1167777982167777983AG4GENIChomozygous616349980
1167779072167779074AC--14GENICheterozygous741013016
1167779761167779762AG25GENIChomozygous616349981
1167779996167779997CCTTGTTG16GENIChomozygous741013018
1167780247167780248AG13GENIChomozygous616349982
1167780281167780282TC10GENIChomozygous616349983
1167781117167781118GA15GENIChomozygous616349984
1167782804167782805CT13GENIChomozygous616349985
1167782833167782859GTAAGGGAGAGAAGTGACTTCTGCAA--------------------------11GENIChomozygous741013019
1167783162167783163CT15GENIChomozygous616349986
1167783169167783170AG17GENIChomozygous616349987
1167783177167783178CT18GENIChomozygous616349988
1167783354167783355GA26GENICpossibly homozygous616349989
1167783359167783360AG22GENIChomozygous616349990
1167783470167783471TA20GENIChomozygous616349991
1167783480167783481CT18GENIChomozygous616349992
1167784934167784935TTA20GENIChomozygous741013020
1167785248167785249CT19GENIChomozygous616349993
1167785351167785363AGAGAGAGAGAG------------4GENICheterozygous741013022
1167786486167786487GA10GENIChomozygous616349994
1167786500167786501C-9GENIChomozygous741013024
1167786519167786520AG9GENIChomozygous616349995
1167786689167786690CT12GENIChomozygous616349996
1167786880167786881CT7GENIChomozygous616349997
1167786927167786928TTGCCA5GENIChomozygous741013025
1167787343167787344CG20GENIChomozygous616349998
1167787557167787558GA17GENIChomozygous616349999
1167788038167788039GC14GENIChomozygous616350000
1167788087167788088CT10GENIChomozygous616350001
1167788251167788252GA16GENIChomozygous616350002
1167788289167788290CT19GENIChomozygous616350003
1167788379167788380AG20GENIChomozygous616350004
1167788394167788412TGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------11GENIChomozygous741013026
1167788471167788472CT12GENIChomozygous616350005
1167788703167788704GA20GENIChomozygous616350006
1167788752167788753GA21GENIChomozygous616350007
1167788960167788961AAAC5GENICheterozygous741013033
1167789025167789026AG11GENIChomozygous616350008
1167789213167789214TG8GENIChomozygous616350009
1167790859167790860GGAAGA22GENIChomozygous741013036
1167791246167791247CT18GENIChomozygous616350010
1167792341167792342AG27GENIChomozygous616350011
1167792848167792854ACAGAG------12GENIChomozygous741013037
1167793768167793769A-12GENIChomozygous741013039
1167794198167794199CG16GENIChomozygous616350012
1167794812167794813TG24GENIChomozygous616350013
1167795098167795099GT16GENIChomozygous616350014
1167795165167795169ACAC----2GENIChomozygous741013041
1167795228167795229TA14GENIChomozygous616350015
1167795253167795263ATATATATAT----------18GENICpossibly homozygous741013043
1167795255167795263ATATATAT--------18GENICheterozygous741013044
1167795354167795355AG19GENIChomozygous616350016
1167795500167795501AAT15GENIChomozygous741013047
1167795676167795677GA19GENIChomozygous616350017
1167796022167796023TC19GENIChomozygous616350018
1167796181167796182A-20GENIChomozygous741013049
1167796977167796978TTCAAG14GENIChomozygous741013050
1167797082167797083CT16GENIChomozygous616350019
1167797144167797145CT21GENIChomozygous616350020
1167797213167797214A-7GENIChomozygous741013051
1167797285167797286CT18GENIChomozygous616350021
1167797800167797801TTTTTG20GENICpossibly homozygous741013052
1167797839167797840AT22GENIChomozygous616350022
1167798187167798188TA14GENIChomozygous616350023
1167798467167798468CCTGGT10GENIChomozygous741013056
1167798762167798763GC25GENIChomozygous616350024
1167798932167798933AG22GENIChomozygous616350025
1167799039167799040TC16GENIChomozygous616350026
1167799315167799316AT17GENIChomozygous616350027
1167799692167799693GC28GENIChomozygous616350028
1167799899167799900AT5GENIChomozygous616350029
1167799913167799917ACAC----7GENICheterozygous741013059
1167799956167799957G-5GENICheterozygous741013060
1167799956167799957GGA4GENICheterozygous741013061
1167799988167799996AGAGAGAC--------12GENIChomozygous741013062
1167800321167800322CT21GENIChomozygous616350030
1167800354167800355AG17GENIChomozygous616350031
1167800456167800457GA17GENIChomozygous616350032
1167801360167801361AG18GENIChomozygous616350033
1167802638167802639AG15GENIChomozygous616350034
1167803305167803306TC19GENIChomozygous616350035
1167803400167803404TGTA----14GENIChomozygous741013063
1167803832167803833GC18GENIChomozygous616350036
1167804202167804203CT27GENIChomozygous616350037
1167804381167804401GAGGGAGGGAGGGAAGGAGG--------------------8GENIChomozygous741013064
1167804692167804693CT20GENIChomozygous616350038
1167804833167804834TTG12GENIChomozygous741013065
1167805329167805330CCT21GENIChomozygous741013066
1167806831167806832TC17GENIChomozygous616350039
1167807434167807435CT18GENIChomozygous616350040
1167808144167808145A-12GENIChomozygous741013067
1167808179167808180TG13GENIChomozygous616350041
1167809659167809660AG15GENIChomozygous616350042
1167809792167809793AG16GENIChomozygous616350043
1167810471167810472TA14GENIChomozygous616350044
1167810622167810624GC--13GENIChomozygous741013068
1167810625167810638TCAATCTCTTTGC-------------17GENIChomozygous741013069
1167810714167810715CCTT10GENICheterozygous741013072
1167810739167810743TTTT----7GENIChomozygous741013073
1167811116167811117GA33GENIChomozygous616350045
1167811120167811121TC32GENIChomozygous616350046
1167811630167811631GC20GENIChomozygous616350047
1167811723167811724GGTA4GENIChomozygous741013075
1167812062167812063AG17GENIChomozygous616350048
1167812800167812801TC8GENIChomozygous616350049
1167812859167812861AA--1GENIChomozygous741013077
1167812941167812942AC12GENIChomozygous616350050
1167813099167813100GA11GENIChomozygous616350051
1167813324167813325AG29GENIChomozygous616350052
1167814508167814509TC28GENIChomozygous616350053
1167814572167814573TTC25GENIChomozygous741013078
1167814985167814986AG17GENIChomozygous616350054
1167815027167815028AT17GENIChomozygous616350055
1167815300167815301AG18GENIChomozygous616350056
1167815647167815648TC10GENIChomozygous616350057
1167815792167815793GA22GENIChomozygous616350058
1167817033167817034GT12GENIChomozygous616350059
1167817275167817276AG14GENIChomozygous616350060
1167817444167817445AG22GENIChomozygous616350061
1167818363167818364CT18GENIChomozygous616350062
1167818644167818645CA25GENIChomozygous616350063
1167818823167818824AG14GENIChomozygous616350064
1167819054167819055CT17GENIChomozygous616350065
1167819942167819943A-14GENIChomozygous741013079
1167820563167820564CT24GENIChomozygous616350066
1167820628167820629CT23GENIChomozygous616350067
1167820904167820905TC7GENIChomozygous616350068
1167820968167820969GA7GENIChomozygous616350069
1167821055167821056CCA6GENIChomozygous741013080
1167821282167821283TA14GENIChomozygous616350070
1167821703167821704AC18GENIChomozygous616350071
1167822266167822267TA22GENIChomozygous616350072
1167822410167822411GA14GENIChomozygous616350073
1167822745167822746CT22GENIChomozygous616350074
1167822907167822908GA21GENIChomozygous616350075
1167822983167822984AG11GENIChomozygous616350076
1167824425167824429GTGT----25GENIChomozygous741013081
1167824553167824554GA25GENICpossibly homozygous616350077
1167824668167824670GT--24GENIChomozygous741013083
1167824851167824852CCATAT35GENIChomozygous741013084
1167825221167825222TTG8GENIChomozygous741013086
1167825250167825251GA9GENIChomozygous616350078
1167825421167825422CT17GENIChomozygous616350079
1167825591167825592AG21GENIChomozygous616350080
1167826020167826021GA14GENIChomozygous616350081
1167826548167826549AG11GENIChomozygous616350082
1167828157167828158CT9GENICpossibly homozygous616350083
1167829852167829853AAT18GENIChomozygous741013087
1167830726167830727CT16GENIChomozygous616350084
1167830967167830968TA14GENIChomozygous616350085
1167832105167832106TC14GENIChomozygous616350086
1167833746167833747TTACAC14GENICheterozygous741013089
1167833746167833747TTACACAC14GENICheterozygous741013090
1167833746167833747TTACACACAC14GENICheterozygous741013091
1167834054167834055AG13GENIChomozygous616350087
1167834295167834296AG11GENIChomozygous616350088
1167835344167835345TC17GENIChomozygous616350089
1167835813167835814CT14GENIChomozygous616350090
1167836071167836072TC20GENIChomozygous616350091
1167837259167837260AG19GENIChomozygous616350092
1167837471167837472TTTTCAGTG12GENIChomozygous741013092
1167838701167838702TC12GENIChomozygous616350093
1167838766167838767AC10GENIChomozygous616350094
1167839683167839685AA--9GENICheterozygous741013094
1167839684167839685A-9GENICheterozygous741013095
1167840080167840081AG15GENIChomozygous616350095
1167841048167841049GGA21GENIChomozygous741013097
1167843015167843017TT--24GENIChomozygous741013098
1167843096167843097TTTC9GENIChomozygous741013100
1167844724167844725TA16GENIChomozygous616350096
1167844725167844726TG17GENIChomozygous616350097
1167845425167845431ACACAC------8GENIChomozygous741013101
1167845747167845748G-18GENIChomozygous741013106
1167845954167845955GC21GENIChomozygous616350098
1167845957167845958C-21GENIChomozygous741013107
1167846006167846007TTTC27GENIChomozygous741013108
1167847468167847469GA21GENIChomozygous616350099
1167848581167848582GA9GENIChomozygous616350100
1167849799167849800GGC12GENICheterozygous741013109
1167849799167849800GGCC12GENICpossibly homozygous741013110
1167850309167850310TC16GENIChomozygous616350101
1167851888167851889AG21GENIChomozygous616350102
1167852127167852128GA25GENIChomozygous616350103
1167853704167853705CT17GENIChomozygous616350104
1167853917167853923ACACAC------12GENIChomozygous741013111
1167854048167854049CT19GENIChomozygous616350105
1167854109167854113CACA----12GENICheterozygous741013116
1167854111167854113CA--12GENICpossibly homozygous741013117
1167855724167855725TC20GENIChomozygous616350106
1167856454167856456CA--2GENIChomozygous741013122
1167856738167856739TA16GENIChomozygous616350107
1167856851167856852AATGTC8GENIChomozygous741013124
1167856944167856945G-9GENICpossibly homozygous741013125
1167856955167856956TC11GENIChomozygous616350108
1167857315167857316CT20GENIChomozygous616350109
1167857944167857945GA14GENIChomozygous616350110
1167858289167858290GT22GENIChomozygous616350111
1167864014167864015TTGG3GENIChomozygous741013127
1167865013167865014AG18GENIChomozygous616350112
1167867010167867011AG14GENIChomozygous616350113
1167868335167868336AG16GENIChomozygous616350114
1167868962167868963TTA12GENIChomozygous741013130
1167869435167869436CT16GENIChomozygous616350115
1167871509167871510GA11GENIChomozygous616350116
1167872311167872312GC14GENIChomozygous616350117
1167874730167874731TTACACACAC2GENICheterozygous741013133
1167875049167875059CACACACACA----------4GENIChomozygous741013135
1167875307167875308AAC9GENIChomozygous741013138
1167879109167879111TT--4GENICheterozygous741013140
1167879110167879111T-4GENICheterozygous741013141
1167879200167879201AG20GENIChomozygous616350118
1167879885167879886CCGTGT5GENICheterozygous741013144
1167879885167879886CCGTGTGT5GENICheterozygous741013145
1167879885167879886CCGTGTGTGTGT5GENICheterozygous741013146
1167883155167883156CT9GENIChomozygous616350119
1167883271167883291GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------8GENIChomozygous741013147
1167885134167885135TC11GENIChomozygous616350120
1167885344167885348CACA----7GENICheterozygous741013151
1167885346167885348CA--7GENICpossibly homozygous741013152
1167886356167886357CT24GENIChomozygous616350121
1167886827167886828TTACAC2GENIChomozygous741013156
1167887619167887620CT15GENIChomozygous616350122
1167888344167888345AAAC14GENIChomozygous741013158
1167889114167889116CG--1GENIChomozygous741013159
1167889117167889136CGTCGTCGTCGTCGTCGTC-------------------1GENIChomozygous741013160
1167889765167889766GA17GENIChomozygous616350123
1167890227167890228CT10GENIChomozygous616350124
1167891215167891216CCTGTGTG6GENIChomozygous741013165
1167892643167892644TTCTTCAGGGGCTGCCTTCCTTAC26GENIChomozygous741013167
1167893246167893247CT6GENIChomozygous616350125
1167894491167894492GA9GENIChomozygous616350126
1167895300167895301TG22GENIChomozygous616350127
1167895315167895316CT26GENIChomozygous616350128
1167895382167895383CT27GENIChomozygous616350129
1167895468167895469AC12GENIChomozygous616350130
1167895729167895730TTACA19GENIChomozygous741013168
1167895736167895737AAG18GENIChomozygous741013169
1167895802167895803AG10GENIChomozygous616350131
1167895845167895846TTA10GENIChomozygous741013170
1167896162167896163AAAT22GENIChomozygous741013172
1167896208167896209AG21GENIChomozygous616350132
1167896215167896216CCATG20GENIChomozygous741013173
1167896411167896412GC16GENIChomozygous616350133
1167896511167896516TTCAC-----22GENIChomozygous741013174
1167897287167897288TC16GENIChomozygous616350134
1167897609167897610TTTG8GENICheterozygous741013175
1167897747167897748CG20GENIChomozygous616350135
1167897761167897762AG16GENIChomozygous616350136
1167897874167897882ACACACAC--------11GENIChomozygous741013176
1167898020167898021AC21GENIChomozygous616350137
1167898048167898049TC19GENIChomozygous616350138
1167898053167898054CT20GENIChomozygous616350139
1167898113167898114AAGAAAGCAAACAG16GENIChomozygous741013181
1167898598167898599GA24GENIChomozygous616350140
1167898920167898921GGT31GENIChomozygous741013182
1167899737167899738GA21GENIChomozygous616350141
1167899871167899872CA19GENIChomozygous616350142
1167899872167899873AG19GENIChomozygous616350143
1167900528167900529CT14GENIChomozygous616350144
1167900573167900574AG14GENIChomozygous616350145
1167900851167900852AG25GENIChomozygous616350146
1167901715167901731GTCTGTCTGTCTGTCT----------------7GENIChomozygous741013183
1167901904167901905AG15GENIChomozygous616350147
1167902754167902755CA23GENIChomozygous616350148
1167904550167904551CCT12GENIChomozygous741013187
1167906138167906139AG15GENIChomozygous616350149
1167906354167906355CA31GENIChomozygous616350150
1167907241167907242AAGGG5GENICheterozygous741013189
1167907249167907250GGGGT8GENICheterozygous741013190
1167907313167907314AG15GENIChomozygous616350151
1167909342167909343TTTGTTTG16GENIChomozygous741013192
1167909624167909625CG17GENIChomozygous616350152
1167911358167911359AC20GENIChomozygous616350153
1167911879167911880TC15GENIChomozygous616350154
1167912025167912026AG20GENIChomozygous616350155
1167912678167912679T-14GENIChomozygous741013193
1167913789167913790TC1GENIChomozygous616350156
1167913915167913916CCTG6GENICheterozygous741013198
1167914330167914331AAT25GENIChomozygous741013200
1167914543167914544CT16GENIChomozygous616350157
1167914543167914544C-16GENIChomozygous741013202
1167914723167914724GA11GENIChomozygous616350158
1167915489167915490GA9GENIChomozygous616350159
1167915572167915573TC13GENIChomozygous616350160
1167915695167915696CT21GENIChomozygous616350161
1167917884167917885GA24GENIChomozygous616350162
1167919018167919019CT15GENIChomozygous616350163
1167921405167921406AG24GENIChomozygous616350164
1167921433167921434TC30GENIChomozygous616350165
1167922169167922170TC23GENIChomozygous616350166
1167922391167922392TC16GENIChomozygous616350167
1167924456167924459CCC---18GENIChomozygous741013204
1167924518167924520TT--19GENIChomozygous741013207
1167925368167925369TTACACACAC5GENIChomozygous741013211
1167925495167925496AG14GENIChomozygous616350168
1167926785167926786TTCCAGAATTAG25GENIChomozygous741013212
1167928628167928629CA13GENIChomozygous616350169
1167928999167929000TC17GENIChomozygous616350170
1167929033167929036TGC---14GENIChomozygous741013213
1167929036167929037AAC15GENIChomozygous741013214
1167929359167929360GA7GENIChomozygous616350171
1167930723167930724C-25GENIChomozygous741013215
1167931510167931528GTGTGTGAGAGAGAGAGA------------------5GENICheterozygous741013217
1167931717167931718GA21GENIChomozygous616350172
1167932158167932159AC20GENIChomozygous616350173
1167932670167932671A-17GENIChomozygous741013218
1167933022167933023CT22GENIChomozygous616350174
1167933023167933024GA22GENIChomozygous616350175
1167933065167933066CT20GENIChomozygous616350176
1167933084167933085TC16GENIChomozygous616350177
1167934315167934316TTCACACACACACACACACA7GENIChomozygous741013221
1167934706167934707AG23GENIChomozygous616350178
1167934973167934974GGA12GENIChomozygous741013222
1167934984167934985GC10GENIChomozygous616350179
1167935415167935416AG15GENIChomozygous616350180
1167935508167935509AG15GENIChomozygous616350181
1167935571167935572AG21GENIChomozygous616350182
1167935810167935811AC19GENIChomozygous616350183
1167935896167935897AG13GENIChomozygous616350184
1167936278167936279CT20GENIChomozygous616350185
1167936560167936572TTTGTTTTTTGT------------11GENIChomozygous741013223
1167936826167936827GA23GENIChomozygous616350186
1167936846167936847AG15GENIChomozygous616350187
1167937232167937237CGAGG-----8GENIChomozygous741013225
1167937237167937238TTTA7GENIChomozygous741013226
1167937353167937354GA8GENIChomozygous616350188
1167937406167937407AG9GENIChomozygous616350189
1167938073167938074A-14GENIChomozygous741013227
1167938134167938135GT27GENIChomozygous616350190
1167938294167938295TC19GENIChomozygous616350191
1167938748167938749AG5GENIChomozygous616350192
1167938762167938763CG5GENIChomozygous616350193
1167938772167938773AG7GENICheterozygous616350194
1167938785167938786CG8GENICheterozygous616350195
1167938795167938796GA9GENICheterozygous616350196
1167939233167939234CT11GENIChomozygous616350197
1167939469167939470TC15GENIChomozygous616350198
1167939583167939584CT17GENIChomozygous616350199
1167939647167939648G-9GENIChomozygous741013228
1167939859167939860CT17GENIChomozygous616350200
1167940187167940188CA13GENIChomozygous616350201
1167940585167940586GA15GENIChomozygous616350202
1167940785167940786C-6GENICheterozygous741013229
1167940983167940984AG21GENIChomozygous616350203
1167941556167941557CT15GENIChomozygous616350204
1167941813167941814AAT12GENIChomozygous741013230
1167942180167942202TCTCTCTCTGTCTCTGTCTCTC----------------------12GENIChomozygous741013232
1167942689167942690AC20GENIChomozygous616350205
1167942778167942779TC38GENICpossibly homozygous616350206
1167943230167943231G-19GENIChomozygous741013235
1167943498167943499CG12GENIChomozygous616350207
1167943539167943540CA15GENIChomozygous616350208
1167943608167943618ACACACACAC----------12GENICheterozygous741013237
1167943610167943618ACACACAC--------12GENICheterozygous741013238
1167943993167943994GA25GENIChomozygous616350209
1167944410167944411AG21GENIChomozygous616350210
1167944482167944483AC12GENIChomozygous616350211
1167944518167944519CT12GENIChomozygous616350212
1167944556167944557TC12GENIChomozygous616350213
1167944608167944609GGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTA5GENICheterozygous741013239
1167944656167944657AG18GENIChomozygous616350214
1167945489167945490GA20GENIChomozygous616350215
1167945535167945536GC17GENIChomozygous616350216
1167945659167945660AG16GENIChomozygous616350217
1167946111167946112GA13GENIChomozygous616350218
1167946985167946986CT9GENIChomozygous616350219
1167947339167947340A-10GENIChomozygous741013240
1167947433167947452GGAAAAAAAAAAGAACCAA-------------------14GENICpossibly homozygous741013242
1167947950167947951GC12GENIChomozygous616350220
1167948362167948363GA12GENIChomozygous616350221
1167949758167949759AG16GENIChomozygous616350222
1167950469167950470CA14GENIChomozygous616350223
1167950839167950840CT3GENIChomozygous616350224
1167950997167950998GC18GENIChomozygous616350225
1167951923167951924GA17GENIChomozygous616350226
1167951925167951926GA17GENIChomozygous616350227
1167951928167951937AAAAAAAAA---------9GENICheterozygous741013243
1167951929167951937AAAAAAAA--------9GENICheterozygous741013244
1167951930167951937AAAAAAA-------9GENICheterozygous741013245
1167952124167952125CT10GENIChomozygous616350228
1167952490167952491GA11GENIChomozygous616350229
1167952549167952550GA15GENIChomozygous616350230
1167952594167952595TC16GENIChomozygous616350231
1167952717167952718GA15GENIChomozygous616350232
1167952968167952969C-23GENIChomozygous741013246
1167952976167952977CT24GENIChomozygous616350233
1167953510167953511TC27GENIChomozygous616350234
1167953669167953670CT19GENIChomozygous616350235
1167953872167953873GA21GENIChomozygous616350236
1167953891167953892GT26GENIChomozygous616350237
1167953921167953922CA22GENIChomozygous616350238
1167954255167954256TG16GENIChomozygous616350239
1167954753167954754CT25GENIChomozygous616350240
1167955049167955050TC19GENIChomozygous616350241
1167955052167955053GA21GENIChomozygous616350242
1167955530167955531CT32GENIChomozygous616350243
1167955624167955625CT21GENIChomozygous616350244
1167956074167956075CT10GENIChomozygous616350245
1167956106167956107GA12GENIChomozygous616350246
1167956496167956497GA15GENIChomozygous616350247
1167957054167957055TTA23GENIChomozygous741013247
1167957271167957272C-17GENIChomozygous741013248
1167957309167957310GT16GENIChomozygous616350248
1167958858167958859GA7GENIChomozygous616350249
1167959506167959507TC23GENIChomozygous616350250
1167959514167959515GA20GENIChomozygous616350251
1167959630167959631AG14GENIChomozygous616350252
1167959640167959641GA15GENIChomozygous616350253
1167959657167959658TC16GENIChomozygous616350254
1167959676167959677CT18GENIChomozygous616350255
1167959740167959741C-12GENIChomozygous741013249
1167960646167960647CA13GENICpossibly homozygous616350256
1167960912167960913GA17GENIChomozygous616350257
1167961897167961898CT7GENIChomozygous616350258
1167962541167962542GA24GENIChomozygous616350259
1167963538167963539TTC2GENIChomozygous741013251
1167963568167963569CT4GENIChomozygous616350260
1167963817167963818GA9GENIChomozygous616350261
1167963984167963985GA9GENIChomozygous616350262
1167965377167965378CT22GENIChomozygous616350263
1167965417167965418AT17GENIChomozygous616350264
1167965461167965462CT12GENIChomozygous616350265
1167965468167965469AG12GENIChomozygous616350266
1167965857167965858TC17GENIChomozygous616350267
1167965904167965905AG11GENIChomozygous616350268
1167966217167966218GA15GENIChomozygous616350269
1167966244167966245TC9GENIChomozygous616350270
1167966440167966441CCCA7GENIChomozygous741013252
1167966684167966685GA18GENIChomozygous616350271
1167967102167967145TGGATGGATGGATGATGGATGGATGGATGGATGGATGGATGGA-------------------------------------------14GENIChomozygous741013253
1167967225167967226AG20GENIChomozygous616350272
1167967227167967228AC21GENIChomozygous616350273
1167967427167967428CT26GENIChomozygous616350274
1167967520167967521AG21GENIChomozygous616350275
1167967731167967732GA28GENIChomozygous616350276
1167967869167967870GA19GENIChomozygous616350277
1167968148167968149CA19GENIChomozygous616350278
1167968322167968323AG16GENIChomozygous616350279
1167968407167968408CCGT4GENICheterozygous741013254
1167968407167968408CCGTGT4GENICheterozygous741013255
1167968476167968492TCTCTCTCTCTCTCTC----------------6GENIChomozygous741013259
1167968580167968581TC13GENIChomozygous616350280
1167968581167968582GA13GENICheterozygous616350281
1167968909167968910TC16GENIChomozygous616350282
1167968951167968979GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCGCGCGC----------------------------15GENICpossibly homozygous741013262
1167968991167968992GA11GENIChomozygous616350283
1167969047167969048GGTGTA16GENIChomozygous741013263
1167969227167969228TTA17GENIChomozygous741013264
1167969349167969350GA17GENIChomozygous616350284
1167969909167969910TA17GENIChomozygous616350285
1167971052167971053CCTGT16GENIChomozygous741013265
1167971157167971158A-8GENICheterozygous741013266
1167972161167972162AAT17GENIChomozygous741013268
1167973448167973449GA15GENIChomozygous616350286
1167973498167973502ACAC----2GENICheterozygous741013271
1167973764167973765GGAGGA9GENIChomozygous741013272
1167973841167973842AG13GENIChomozygous616350287
1167975247167975248TC13GENIChomozygous616350288
1167980072167980073GA19GENIChomozygous616350289
1167980181167980182CT25GENIChomozygous616350290
1167982380167982381AAGG7GENICheterozygous741013273
1167982380167982381AAGAGG7GENICheterozygous741013274
1167983101167983102GA20GENIChomozygous616350291
1167983285167983286GA14GENIChomozygous616350292
1167983770167983771AG25GENIChomozygous616350293
1167984351167984352TC5GENIChomozygous616350294
1167984377167984389TTATTATTATTA------------2GENIChomozygous741013276
1167984383167984384TC2GENIChomozygous616350295
1167985137167985138AG18GENIChomozygous616350296
1167985371167985376TCTCT-----2GENIChomozygous741013278
1167985416167985417CCAT9GENIChomozygous741013279
1167986087167986099GCACGTCCCCGG------------9GENIChomozygous741013280
1167986538167986539GA7GENIChomozygous616350297
1167986768167986769TG18GENIChomozygous616350298
1167986878167986879T-26GENIChomozygous741013281
1167987126167987127AG17GENIChomozygous616350299
1167987282167987283TC30GENIChomozygous616350300
1167987423167987424AG5GENIChomozygous616350301
1167987925167987926TTA7GENIChomozygous741013282
1167988090167988091CT15GENIChomozygous616350302
1167988145167988146GA19GENIChomozygous616350303
1167988161167988162AG21GENIChomozygous616350304
1167988322167988323CCG21GENIChomozygous741013283
1167988792167988793GC26GENIChomozygous616350305
1167988816167988817TC23GENIChomozygous616350306
1167989241167989242CT29GENIChomozygous616350307
1167989244167989245TC29GENIChomozygous616350308
1167990265167990266TC18GENIChomozygous616350309
1167990291167990292TA17GENIChomozygous616350310
1167990448167990449CT18GENIChomozygous616350311
1167990644167990645CT8GENIChomozygous616350312
1167990757167990758TTGA20GENIChomozygous741013284
1167991199167991200GA21GENIChomozygous616350313
1167991468167991469GT11GENIChomozygous616350314
1167991647167991648CT22GENIChomozygous616350315
1167991804167991805CT11GENIChomozygous616350316
1167991855167991856CT18GENIChomozygous616350317
1167991890167991891TC22GENIChomozygous616350318
1167992211167992212CT18GENIChomozygous616350319
1167992677167992678AG21GENIChomozygous616350320
1167993224167993225GA19GENIChomozygous616350321
1167993232167993233CT15GENIChomozygous616350322
1167993507167993508CT16GENIChomozygous616350323
1167993730167993731GT20GENIChomozygous616350324
1167994228167994229AG17GENIChomozygous616350325
1167994315167994316AC20GENIChomozygous616350326
1167994584167994585GGGGAC18GENIChomozygous741013285
1167994712167994713AG21GENIChomozygous616350327
1167994947167994948TC15GENIChomozygous616350328
1167995043167995044TC18GENIChomozygous616350329
1167995062167995063T-16GENIChomozygous741013286
1167995371167995372GA28GENIChomozygous616350330
1167995453167995454CG31GENIChomozygous616350331
1167995849167995850AC22GENIChomozygous616350332
1167995964167995965CG21GENIChomozygous616350333
1167996026167996027GC11GENIChomozygous616350334
1167996028167996029TA12GENIChomozygous616350335
1167996042167996043AG19GENIChomozygous616350336
1167996138167996139AG26GENIChomozygous616350337
1167996658167996659CA17GENIChomozygous616350338
1167997249167997250CT20GENIChomozygous616350339
1167997325167997326GA25GENIChomozygous616350340
1167997451167997452AG10GENIChomozygous616350341
1167997455167997456TA9GENIChomozygous616350342
1167997552167997553TC23GENIChomozygous616350343
1167997904167997906CC--9GENIChomozygous741013288
1167998056167998057AT19GENIChomozygous616350344
1167998119167998120GA16GENIChomozygous616350345
1167998262167998263TC18GENICpossibly homozygous616350346
1167998288167998289TC17GENICpossibly homozygous616350347
1167998421167998422AT16GENIChomozygous616350348
1167998479167998480AG22GENIChomozygous616350349
1167998631167998632GA16GENIChomozygous616350350
1167998770167998771CCT17GENIChomozygous741013290
1167999140167999142GA--6GENIChomozygous741013292
1167999255167999256CCA17GENIChomozygous741013294
1167999256167999257GT17GENIChomozygous616350351
1167999299167999300CT19GENIChomozygous616350352
1167999505167999506TC19GENIChomozygous616350353
1167999569167999570AG14GENIChomozygous616350354
1167999617167999618GT13GENIChomozygous616350355
1167999891167999894AAA---7GENIChomozygous741013295
1167999952167999953CCA7GENIChomozygous741013298
1167999953167999954CCACACACACACACACACACACA7GENIChomozygous741013299
1168000171168000172GA14GENIChomozygous616350356
1168000197168000198TA17GENIChomozygous616350357
1168000351168000352TC17GENIChomozygous616350358
1168000530168000531TC14GENIChomozygous616350359
1168000840168000841CT13GENIChomozygous616350360
1168000857168000858CT15GENIChomozygous616350361
1168001259168001260GT17GENIChomozygous616350362
1168001426168001427GT24GENICpossibly homozygous616350363
1168001778168001779GA21GENIChomozygous616350364
1168001859168001860TA16GENIChomozygous616350365
1168002241168002242A-6GENIChomozygous741013300
1168002358168002359TC22GENIChomozygous616350366
1168002633168002634CCAA10GENICheterozygous741013303
1168003578168003579CT25GENIChomozygous616350367
1168004372168004378TGACGA------21GENIChomozygous741013305
1168004476168004477TC19GENIChomozygous616350368
1168004766168004767GA17GENIChomozygous616350369
1168004921168004922AG12GENIChomozygous616350370
1168005133168005134CCG11GENIChomozygous741013306
1168005176168005177TC13GENIChomozygous616350371
1168005296168005297TA19GENIChomozygous616350372
1168005355168005356C-15GENIChomozygous741013307
1168005358168005359CT14GENIChomozygous616350373
1168005629168005630TC18GENIChomozygous616350374
1168005673168005674GA16GENIChomozygous616350375
1168005701168005702GA13GENIChomozygous616350376
1168005802168005803CT18GENIChomozygous616350377
1168005819168005820CT19GENIChomozygous616350378
1168005849168005850TC18GENIChomozygous616350379
1168005941168005942TC24GENIChomozygous616350380
1168006157168006158AG25GENIChomozygous616350381
1168006280168006281AG24GENIChomozygous616350382
1168006421168006422CT27GENIChomozygous616350383
1168006432168006433AG22GENIChomozygous616350384
1168006812168006813CT14GENIChomozygous616350385
1168007657168007658TA31GENIChomozygous616350386
1168007816168007817GA18GENIChomozygous616350387
1168007896168007897GA18GENIChomozygous616350388
1168007926168007927TTTCGTGAG15GENIChomozygous741013308
1168008135168008136AT23GENIChomozygous616350389
1168008488168008489CG25GENIChomozygous616350390
1168008720168008721GT25GENIChomozygous616350391
1168008902168008903CT20GENIChomozygous616350392
1168009037168009038GA24GENIChomozygous616350393
1168009072168009073TA20GENIChomozygous616350394
1168009273168009274TTCA16GENICheterozygous741013309
1168009968168009971GTC---18GENIChomozygous741013310
1168010214168010215TC20GENIChomozygous616350395
1168010332168010333TTTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGG6GENIChomozygous741013314
1168011424168011425AG14GENIChomozygous616350396
1168011902168011903AG25GENIChomozygous616350397
1168012021168012022CA17GENIChomozygous616350398
1168012971168012973AT--7GENIChomozygous741013315
1168012991168012992TTCACACACACACACACA3GENIChomozygous741013319
1168013074168013075TC13GENIChomozygous616350399
1168014007168014008AG21GENIChomozygous616350400
1168017777168017778AG29GENIChomozygous616350401
1168017790168017791GA30GENIChomozygous616350402
1168017824168017825AG31GENIChomozygous616350403
1168017852168017853CCAA29GENIChomozygous741013320
1168018414168018415CT15GENIChomozygous616350404
1168018415168018416AG15GENIChomozygous616350405
1168019341168019342CA21GENIChomozygous616350406
1168019629168019630GA18GENIChomozygous616350407
1168020471168020472GA22GENIChomozygous616350408
1168020761168020762CT14GENIChomozygous616350409
1168022253168022254CT12GENIChomozygous616350410
1168022506168022507TG11GENIChomozygous616350411
1168022620168022621CG14GENIChomozygous616350412
1168022890168022891TC14GENIChomozygous616350413
1168023265168023266GA7GENIChomozygous616350414
1168023321168023322AG14GENIChomozygous616350415
1168023710168023711AG14GENIChomozygous616350416
1168023823168023824CA26GENIChomozygous616350417
1168024062168024063GA13GENIChomozygous616350418
1168027062168027068CACACA------4GENIChomozygous741013321
1168029169168029170CT13GENIChomozygous616350419
1168029330168029331AG15GENIChomozygous616350420
1168029730168029731AG9GENIChomozygous616350421
1168030046168030047GGCACA4GENICheterozygous741013325
1168030046168030047GGCACACA4GENICheterozygous741013326
1168030097168030098GA12GENIChomozygous616350422
1168030984168030985CT13GENIChomozygous616350423
1168031698168031706GTGTGTGT--------3GENIChomozygous741013330
1168033712168033713CCCCTT19GENIChomozygous741013331
1168033861168033862AT22GENIChomozygous616350424
1168033863168033864C-22GENIChomozygous741013332
1168036525168036526GA20GENIChomozygous616350425
1168037266168037267GA20GENIChomozygous616350426
1168038374168038375TTA20GENICheterozygous741013334
1168038375168038376A-20GENICheterozygous741013333
1168040086168040087TTCACACACA2GENIChomozygous741013338
1168042336168042348TCTGGGTGTATG------------10GENIChomozygous741013340
1168045882168045883GT10GENIChomozygous616350427
1168046514168046538TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------------5GENIChomozygous741013342
1168048013168048017AGAG----1GENIChomozygous741013345
1168048033168048043AGAGAGACAG----------6GENIChomozygous741013346
1168048261168048263AC--12GENIChomozygous741013347
1168049248168049249AG27GENIChomozygous616350428
1168049655168049656AG6GENIChomozygous616350429
1168050578168050592GTGTGTGTGTGTGT--------------4GENICheterozygous741013350
1168050580168050592GTGTGTGTGTGT------------4GENICheterozygous741013351
1168052760168052761CCTGTG1GENIChomozygous741013354
1168053281168053282GT23GENIChomozygous616350430
1168058292168058293GT9GENIChomozygous616350431
1168059253168059254CA14GENIChomozygous616350432
1168059818168059819CT15GENIChomozygous616350433
1168062581168062599AGAGAGAGAGAGAGAGAG------------------11GENICheterozygous741013355
1168062583168062599AGAGAGAGAGAGAGAG----------------11GENICheterozygous741013356
1168065495168065496CT21GENIChomozygous616350434
1168066149168066150TTAC6GENICheterozygous741013360
1168066149168066150TTACAC6GENICheterozygous741013361
1168069046168069047GA9GENIChomozygous616350435
1168069591168069593TC--21GENIChomozygous741013362
1168076198168076199GA20GENIChomozygous616350436
1168076413168076414TG13GENIChomozygous616350437
1168077378168077380GG--16GENIChomozygous741013363
1168078318168078319CCA2GENICheterozygous741013365
1168078318168078319CCAAA2GENICheterozygous741013366
1168078516168078517TTA7GENIChomozygous741013369
1168080467168080468GA6GENIChomozygous616350438
1168081489168081490GA7GENIChomozygous616350439
1168082572168082573CT15GENIChomozygous616350440
1168083412168083413TC12GENIChomozygous616350441
1168085862168085863CT23GENIChomozygous616350442
1168087392168087396TTTT----14GENICheterozygous741013370
1168087393168087396TTT---14GENICheterozygous741013371
1168087394168087396TT--14GENICheterozygous741013372
1168087413168087414CCT10GENICheterozygous741013376
1168087416168087417T-10GENICheterozygous741013375
1168088903168088904GT2GENIChomozygous616350443
1168088904168088905TA2GENIChomozygous616350444
1168089171168089172CG24GENIChomozygous616350445
1168089421168089422TC12GENIChomozygous616350446
1168089688168089689GGAT15GENIChomozygous741013377
1168090340168090341T-6GENICheterozygous741013379
1168090962168090963CCTG3GENIChomozygous741013380
1168091386168091387AT1GENIChomozygous616350447
1168091400168091401AC4GENIChomozygous616350448
1168091402168091403TC4GENIChomozygous616350449
1168091412168091413CA7GENIChomozygous616350450
1168091418168091419AAC10GENIChomozygous741013381
1168091421168091422GA10GENIChomozygous616350451
1168091569168091570TC8GENIChomozygous616350452
1168092473168092474GA6GENIChomozygous616350453
1168092916168092918AA--9GENICheterozygous741013382
1168092917168092918A-9GENICheterozygous741013383
1168093009168093010TG27GENIChomozygous616350454
1168093009168093010T-27GENIChomozygous741013386
1168093038168093039TC23GENIChomozygous616350455
1168094461168094462CCT12GENICpossibly homozygous741013387
1168094549168094550GGT9GENICheterozygous741013388
1168094549168094550GGTT9GENICheterozygous741013389
1168094549168094550GGTTT9GENICheterozygous741013390
1168094980168094981C-28GENIChomozygous741013391
1168095482168095483TC15GENIChomozygous616350456
1168095608168095609AG22GENIChomozygous616350457
1168096557168096558TC14GENIChomozygous616350458
1168096690168096691TC22GENIChomozygous616350459
1168097122168097123GA14GENIChomozygous616350460
1168097293168097294GA25GENIChomozygous616350461
1168097429168097430GA12GENIChomozygous616350462
1168097925168097926GA21GENIChomozygous616350463