chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1167398718167398719CCACACACACACACACACACACA9GENICheterozygous742931333
1167399930167399931G-8GENICpossibly homozygous742931335
1167400313167400314AG17GENIChomozygous625924546
1167401149167401150TC13GENICpossibly homozygous625924547
1167401383167401384CA9GENIChomozygous625924548
1167402199167402200G-1GENIChomozygous742931338
1167402245167402255GTGTGTGTGT----------5GENICheterozygous742931339
1167402302167402304GG--1GENIChomozygous742931340
1167403175167403176GC32GENIChomozygous625924549
1167403331167403332CA24GENIChomozygous625924550
1167403739167403740GT23GENIChomozygous625924551
1167404353167404354CG25GENIChomozygous625924552
1167404796167404797CA25GENIChomozygous625924553
1167405057167405058CT29GENIChomozygous625924554
1167405714167405715GGA20GENIChomozygous742931341
1167405904167405905T-22GENICpossibly homozygous742931342
1167405918167405919GC22GENIChomozygous625924555
1167406247167406248AT23GENIChomozygous625924556
1167411286167411287AG19GENIChomozygous625924557
1167411316167411317AG14GENIChomozygous625924558
1167411962167411966ATAA----30GENIChomozygous742931343
1167412196167412197GA35GENIChomozygous625924559
1167412291167412292AG24GENIChomozygous625924560
1167412327167412328CT15GENIChomozygous625924561
1167412378167412379AG14GENIChomozygous625924562
1167413185167413186TC33GENIChomozygous625924563
1167413504167413505GA34GENIChomozygous625924564
1167413613167413614GA37GENIChomozygous625924565
1167413928167413929AG22GENIChomozygous625924566
1167414662167414663TC18GENIChomozygous625924567
1167415588167415589AT23GENIChomozygous625924568
1167415675167415676TC35GENIChomozygous625924569
1167416034167416035GT26GENIChomozygous625924570
1167416221167416230GAGCTTGCT---------37GENIChomozygous742931344
1167416912167416913TTCC8GENICheterozygous742931345
1167416915167416916GGCACACACA12GENIChomozygous742931347
1167419319167419337TCTCTCTCTCTCTCTCCT------------------5GENICheterozygous742931348
1167419619167419620GGGT7GENICheterozygous742931352
1167420373167420374AC17GENIChomozygous625924571
1167420807167420808CT22GENIChomozygous625924572
1167421344167421345GA29GENIChomozygous625924573
1167421928167421929AT32GENIChomozygous625924574
1167421959167421960AG37GENIChomozygous625924575
1167422319167422321TT--17GENICheterozygous742931353
1167422320167422321T-17GENICpossibly homozygous742931354
1167422782167422783TA27GENIChomozygous625924576
1167422799167422800TC22GENIChomozygous625924577
1167423301167423302CG21GENIChomozygous625924578
1167423970167423971TC36GENIChomozygous625924579
1167424101167424102GA27GENIChomozygous625924580
1167424364167424382TTGTTGTTGTTGTTGTTG------------------29GENIChomozygous742931356
1167424682167424683TC23GENIChomozygous625924581
1167424690167424691TC20GENIChomozygous625924582
1167424811167424812CT32GENIChomozygous625924583
1167425119167425120CG18GENIChomozygous625924584
1167426519167426520AC38GENIChomozygous625924585
1167426659167426660CA30GENIChomozygous625924586
1167427070167427082ACACACACACAC------------13GENIChomozygous742931359
1167427895167427896AC32GENIChomozygous625924587
1167427999167428000CT19GENIChomozygous625924588
1167428155167428156TA30GENIChomozygous625924589
1167428204167428205GA37GENIChomozygous625924590
1167428430167428431GA36GENIChomozygous625924591
1167428579167428580AG29GENIChomozygous625924592
1167429331167429332CT21GENIChomozygous625924593
1167429618167429619TC22GENIChomozygous625924594
1167430085167430086GC16GENIChomozygous625924595
1167430240167430241CA15GENIChomozygous625924596
1167430326167430327G-8GENICheterozygous742931363
1167430328167430329G-6GENICheterozygous742931364
1167430618167430619GA14GENIChomozygous625924597
1167430761167430762GA14GENIChomozygous625924598
1167430771167430795ACACACACACACATACACACACAC------------------------10GENIChomozygous742931365
1167431631167431632TG29GENIChomozygous625924599
1167432137167432138GGA21GENIChomozygous742931367
1167432816167432817AAAAAC13GENIChomozygous742931370
1167433699167433700GGTGTGCA31GENIChomozygous742931372
1167434514167434515GA23GENIChomozygous625924600
1167435393167435394GT34GENIChomozygous625924601
1167435597167435598G-23GENIChomozygous742931373
1167435954167435955CT33GENIChomozygous625924602
1167436054167436055CT31GENIChomozygous625924603
1167436878167436879A-24GENIChomozygous742931374
1167437487167437488TC17GENIChomozygous625924604
1167437827167437828TC22GENIChomozygous625924605
1167437916167437917GA33GENIChomozygous625924606
1167438194167438195TC27GENIChomozygous625924607
1167438375167438376GA26GENIChomozygous625924608
1167438418167438419TTA26GENIChomozygous742931375
1167438551167438552AG28GENIChomozygous625924609
1167438589167438590AG37GENIChomozygous625924610
1167438622167438623CT37GENIChomozygous625924611
1167438743167438744T-28GENIChomozygous742931376
1167438781167438782AG37GENIChomozygous625924612
1167438914167438915CT37GENIChomozygous625924613
1167439018167439019AC21GENIChomozygous625924614
1167439090167439091AG18GENIChomozygous625924615
1167439204167439205CCAA25GENIChomozygous742931377
1167439410167439412AT--9GENIChomozygous742931380
1167439415167439416TC26GENIChomozygous625924616
1167439969167439970CT24GENIChomozygous625924617
1167440183167440184GA29GENIChomozygous625924618
1167441060167441061AG21GENIChomozygous625924619
1167441163167441164CA28GENIChomozygous625924620
1167441373167441374AC29GENIChomozygous625924621
1167441685167441690GGGAT-----27GENIChomozygous742931381
1167441766167441767TC26GENIChomozygous625924622
1167442118167442119TA25GENIChomozygous625924623
1167442173167442174GA25GENIChomozygous625924624
1167442434167442435AG30GENIChomozygous625924625
1167443150167443151TC25GENIChomozygous625924626
1167444000167444001CT30GENIChomozygous625924627
1167444022167444023CT28GENIChomozygous625924628
1167444023167444024AG28GENIChomozygous625924629
1167444966167444967CG30GENIChomozygous625924630
1167444980167444981GA31GENIChomozygous625924631
1167445082167445083T-24GENIChomozygous742931382
1167445532167445533TC23GENIChomozygous625924632
1167446849167446850GA29GENIChomozygous625924633
1167447412167447413GGAT16GENIChomozygous742931383
1167447981167447982AC23GENIChomozygous625924634
1167448408167448409GA27GENIChomozygous625924635
1167448414167448415GA30GENIChomozygous625924636
1167448809167448810CT18GENIChomozygous625924637
1167448895167448896TC15GENIChomozygous625924638
1167449111167449112GGTGT1GENIChomozygous742931385
1167449437167449438TG23GENIChomozygous625924639
1167449763167449764CT25GENIChomozygous625924640
1167450278167450279GT24GENIChomozygous625924641
1167450343167450347CCCT----16GENIChomozygous742931386
1167450473167450479CTCTGT------8GENIChomozygous742931388
1167450544167450545TTCC18GENIChomozygous742931389
1167450981167450982AG15GENIChomozygous625924642
1167451738167451739AG21GENIChomozygous625924643
1167452036167452037TC26GENIChomozygous625924644
1167452545167452546GA27GENIChomozygous625924645
1167452573167452574GA28GENIChomozygous625924646
1167452877167452878CA27GENIChomozygous625924647
1167453445167453446TTTTCC11GENIChomozygous742931391
1167453477167453478CCTTCT18GENICpossibly homozygous742931392
1167453828167453829TC31GENIChomozygous625924648
1167454709167454710TTGACG29GENIChomozygous742931393
1167454847167454848GA28GENIChomozygous625924649
1167454865167454866CG28GENIChomozygous625924650
1167455246167455247AAAAGGAAGGAAGGAAGG9GENIChomozygous742931396
1167455714167455715TC29GENIChomozygous625924651
1167456698167456699GA26GENIChomozygous625924652
1167457245167457246TC32GENIChomozygous625924653
1167457276167457277AG37GENIChomozygous625924654
1167458242167458243AG17GENIChomozygous625924655
1167459756167459757CT34GENIChomozygous625924656
1167460201167460202AG24GENIChomozygous625924657
1167460394167460395AG26GENIChomozygous625924658
1167460449167460450GGTATCAGCTTTA31GENIChomozygous742931398
1167460451167460452TG28GENIChomozygous625924659
1167460452167460453GGAGGCCAAGA27GENIChomozygous742931399
1167460902167460903CT15GENIChomozygous625924660
1167461379167461380GA30GENIChomozygous625924661
1167461879167461880AG19GENIChomozygous625924662
1167462288167462289GA22GENIChomozygous625924663
1167463284167463285T-18GENIChomozygous742931400
1167463796167463797CT29GENIChomozygous625924664
1167464434167464435GA25GENIChomozygous625924665
1167464466167464478GTGTGTGTGTGT------------20GENICheterozygous742931402
1167464468167464478GTGTGTGTGT----------20GENICpossibly homozygous742931403
1167464474167464475GA20GENICpossibly homozygous625924666
1167465219167465220CT27GENIChomozygous625924667
1167466044167466045CT21GENIChomozygous625924668
1167466949167466950AG32GENICpossibly homozygous625924669
1167467194167467195CCTG17GENIChomozygous742931405
1167467683167467684CCAT7GENICpossibly homozygous742931407
1167467683167467684CCATAT7GENICheterozygous742931408
1167467698167467699GA9GENICpossibly homozygous625924670
1167467707167467708AG10GENIChomozygous625924671
1167467737167467738CCAGAG9GENICpossibly homozygous742931410
1167468092167468093GA34GENIChomozygous625924672
1167469411167469412CT25GENIChomozygous625924673
1167469558167469562CTCT----3GENICheterozygous742931412
1167469910167469911TC28GENIChomozygous625924674
1167470176167470177GA30GENIChomozygous625924675
1167471114167471115GGTT24GENIChomozygous742931413
1167471115167471116AAT24GENIChomozygous742931414
1167471116167471117AATTTCAGTGCC24GENIChomozygous742931415
1167471309167471310CT28GENIChomozygous625924676
1167471617167471635TATTATTAGTAGTAGTAG------------------3GENIChomozygous742931416
1167472649167472650AG37GENIChomozygous625924677
1167474227167474230CCT---20GENIChomozygous742931419
1167474525167474526GA23GENIChomozygous625924678
1167476042167476043TG33GENIChomozygous625924679
1167476715167476716GA31GENIChomozygous625924680
1167476781167476782GA38GENIChomozygous625924681
1167481970167481971CCA21GENIChomozygous742931420
1167482327167482328T-15GENICpossibly homozygous742931422
1167491938167491939AATGTGTGTGTG4GENICheterozygous742931426
1167492027167492031GTGT----2GENIChomozygous742931428
1167502662167502663GGGATA16GENIChomozygous742931429
1167504141167504142TC16GENIChomozygous625924682
1167504213167504221AGAGAGAG--------3GENICheterozygous742931433
1167504520167504521GA21GENIChomozygous625924683
1167524826167524827CCGTGT9GENIChomozygous742931437
1167527781167527789AATAAATA--------2GENIChomozygous742931439
1167528812167528813TC27GENIChomozygous625924684
1167528948167528949AG24GENIChomozygous625924685
1167529282167529283CG19GENIChomozygous625924686
1167532313167532321AGACAGAC--------6GENIChomozygous742931444
1167533006167533007CA20GENIChomozygous625924687
1167534222167534223AG25GENIChomozygous625924688
1167534776167534778AA--25GENIChomozygous742931446
1167534955167534956GA26GENIChomozygous625924689
1167535067167535068GA13GENIChomozygous625924690
1167535074167535075GC16GENIChomozygous625924691
1167535704167535705TG2GENIChomozygous625924692
1167535709167535710GGCACACACACACA2GENICheterozygous742931448
1167535793167535794TC5GENIChomozygous625924693
1167535878167535879AC18GENIChomozygous625924694
1167535992167535993TTCTCCAGCC17GENIChomozygous742931449
1167536003167536004AT18GENIChomozygous625924695
1167536041167536042TA16GENIChomozygous625924696
1167536787167536788AG21GENIChomozygous625924697
1167537028167537031GTA---26GENIChomozygous742931450
1167537073167537074AG24GENIChomozygous625924698
1167537325167537353ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT----------------------------13GENIChomozygous742931451
1167537539167537540AG12GENIChomozygous625924699
1167538324167538325CT33GENIChomozygous625924700
1167538868167538869TC20GENIChomozygous625924701
1167538930167538931GA23GENIChomozygous625924702
1167539157167539158AAGTGTGT6GENICheterozygous742931454
1167540007167540008GA10GENIChomozygous625924703
1167540164167540165AC22GENIChomozygous625924704
1167540224167540225TC21GENIChomozygous625924705
1167540778167540779AG26GENIChomozygous625924706
1167540855167540856AC27GENIChomozygous625924707
1167540934167540935AG36GENIChomozygous625924708
1167541759167541771GTGTGTGTGTGT------------19GENIChomozygous742931456
1167541794167541795TC23GENICpossibly homozygous625924709
1167542309167542310TG27GENIChomozygous625924710
1167542693167542694TC33GENIChomozygous625924711
1167542852167542853AG28GENIChomozygous625924712
1167545398167545399CT14GENIChomozygous625924713
1167545573167545579GTGTGT------1GENIChomozygous742931460
1167546198167546199TC35GENIChomozygous625924714
1167546530167546531CT16GENIChomozygous625924715
1167547273167547274CT28GENIChomozygous625924716
1167547744167547745AG31GENIChomozygous625924717
1167548587167548588AG20GENIChomozygous625924718
1167548729167548730AG21GENIChomozygous625924719
1167548751167548763ACACACACACAC------------14GENICheterozygous742931463
1167548753167548763ACACACACAC----------14GENICheterozygous742931464
1167549617167549618GA34GENIChomozygous625924720
1167550736167550744AGAGAGAC--------13GENIChomozygous742931466
1167551800167551801TC27GENIChomozygous625924721
1167552745167552746AG18GENIChomozygous625924722
1167554604167554605AG34GENIChomozygous625924723
1167554837167554845CTGTCTGT--------15GENICheterozygous742931467
1167554841167554845CTGT----15GENICpossibly homozygous742931468
1167554958167554959AG29GENIChomozygous625924724
1167555236167555237GT33GENIChomozygous625924725
1167555407167555408CT24GENIChomozygous625924726
1167555592167555593AG25GENIChomozygous625924727
1167556170167556171TC20GENIChomozygous625924728
1167556313167556314GA22GENIChomozygous625924729
1167556937167556938AC31GENIChomozygous625924730
1167557098167557099GA38GENIChomozygous625924731
1167557108167557109GC34GENIChomozygous625924732
1167558164167558165AG39GENIChomozygous625924733
1167558337167558338GA38GENIChomozygous625924734
1167558554167558555CG23GENIChomozygous625924735
1167558964167558965TC31GENIChomozygous625924736
1167559512167559513AG21GENIChomozygous625924737
1167559534167559535AG22GENIChomozygous625924738
1167559738167559745ACCACAC-------26GENIChomozygous742931469
1167559746167559753CATTAGA-------26GENIChomozygous742931470
1167559754167559755GC20GENIChomozygous625924739
1167559757167559760TGA---20GENIChomozygous742931471
1167559761167559762GGAA18GENIChomozygous742931472
1167560199167560200CT33GENIChomozygous625924740
1167560347167560348AG35GENIChomozygous625924741
1167560348167560349GA36GENIChomozygous625924742
1167560642167560643AC34GENIChomozygous625924743
1167560680167560681AG35GENIChomozygous625924744
1167560951167560952TA22GENIChomozygous625924745
1167561169167561170GA22GENIChomozygous625924746
1167562282167562283AT23GENIChomozygous625924747
1167562516167562517AAT23GENIChomozygous742931473
1167562845167562846TC24GENIChomozygous625924748
1167563792167563793CT34GENIChomozygous625924749
1167564421167564423TT--23GENIChomozygous742931476
1167564578167564579C-22GENIChomozygous742931477
1167564744167564745G-3GENIChomozygous742931478
1167565230167565231AATGATTGAT31GENICheterozygous742931480
1167565994167565995AT34GENIChomozygous625924750
1167566651167566654CTG---19GENIChomozygous742931481
1167566656167566677AAGCCTATACTGTCTACAGGC---------------------27GENIChomozygous742931482
1167566684167566685TC20GENIChomozygous625924751
1167566767167566768C-30GENIChomozygous742931483
1167567344167567345TC29GENIChomozygous625924752
1167567346167567347TG28GENIChomozygous625924753
1167567782167567783TC38GENIChomozygous625924754
1167568175167568176AG32GENIChomozygous625924755
1167570751167570752GT35GENIChomozygous625924756
1167571256167571257CT38GENIChomozygous625924757
1167572944167572945CT28GENIChomozygous625924758
1167573094167573095TC34GENIChomozygous625924759
1167573158167573159GA40GENICpossibly homozygous625924760
1167573208167573209A-23GENIChomozygous742931484
1167573654167573655TC21GENIChomozygous625924761
1167573970167573971CT23GENIChomozygous625924762
1167575040167575041TTACACACAC2GENICheterozygous742931485
1167575040167575041TTACACAC2GENICheterozygous742931486
1167575134167575137AAA---12GENIChomozygous742931487
1167575138167575141AAA---11GENIChomozygous742931488
1167575143167575144AG16GENIChomozygous625924763
1167575164167575174AGGGAGAGAG----------4GENICheterozygous742931491
1167575166167575172GGAGAG------4GENICheterozygous742931490
1167575835167575836TC17GENIChomozygous625924764
1167576196167576197CT24GENICpossibly homozygous625924765
1167576306167576307AG28GENIChomozygous625924766
1167577426167577427CCCATG24GENIChomozygous742931492
1167577999167578000GA23GENIChomozygous625924767
1167578002167578003TG23GENIChomozygous625924768
1167578168167578169GA24GENIChomozygous625924769
1167578380167578381TC28GENIChomozygous625924770
1167578588167578596TGGATGGA--------9GENIChomozygous742931493
1167579316167579323CCAAAAC-------2GENIChomozygous742931497
1167579335167579336C-4GENICheterozygous742931498
1167579394167579395T-8GENIChomozygous742931500
1167579455167579456AG15GENIChomozygous625924771
1167579639167579640AG17GENIChomozygous625924772
1167579646167579647TC16GENIChomozygous625924773
1167579922167579923AG21GENIChomozygous625924774
1167580701167580702AT20GENIChomozygous625924775
1167580718167580719AAGT1GENIChomozygous742931502
1167580877167580878GA27GENIChomozygous625924776
1167581054167581055A-32GENICpossibly homozygous742931505
1167581099167581101AG--31GENIChomozygous742931507
1167581116167581117CA34GENIChomozygous625924777
1167581120167581121CCTTTCCG33GENIChomozygous742931508
1167581179167581180AG31GENIChomozygous625924778
1167581189167581190AG32GENIChomozygous625924779
1167585453167585454GC26GENIChomozygous625924780
1167585577167585578CG30GENIChomozygous625924781
1167585793167585794GT19GENIChomozygous625924782
1167585841167585842TC21GENIChomozygous625924783
1167586228167586238GAGAGAGAGA----------4GENICheterozygous742931509
1167586230167586238GAGAGAGA--------4GENICheterozygous742931510
1167586298167586299GA13GENIChomozygous625924784
1167586317167586318CT19GENIChomozygous625924785
1167586407167586410TTT---14GENIChomozygous742931511
1167586614167586615CT21GENIChomozygous625924786
1167586709167586710CT23GENIChomozygous625924787
1167587233167587234CT23GENIChomozygous625924788
1167587971167587972AG24GENIChomozygous625924789
1167588804167588805AG20GENIChomozygous625924790
1167588946167588947TC26GENIChomozygous625924791
1167588965167588966TG23GENIChomozygous625924792
1167589687167589688GGACACAC3GENIChomozygous742931515
1167589719167589720GC13GENIChomozygous625924793
1167589731167589732GA13GENIChomozygous625924794
1167590638167590639TC24GENIChomozygous625924795
1167590852167590853AG29GENIChomozygous625924796
1167590900167590901CT26GENIChomozygous625924797
1167591507167591508A-25GENIChomozygous742931516
1167591712167591713AG16GENIChomozygous625924798
1167592392167592393GC34GENIChomozygous625924799
1167592671167592672GA22GENIChomozygous625924800
1167592846167592847CCT10GENIChomozygous742931518
1167594383167594384AG18GENIChomozygous625924801
1167594769167594770GA48GENIChomozygous625924802
1167595132167595133AT35GENIChomozygous625924803
1167595223167595224CT19GENIChomozygous625924804
1167596032167596033CT18GENIChomozygous625924805
1167596221167596222A-16GENIChomozygous742931519
1167596545167596546GA16GENIChomozygous625924806
1167596593167596594AC16GENIChomozygous625924807
1167596711167596712C-4GENIChomozygous742931520
1167596723167596724C-4GENIChomozygous742931521
1167597425167597429TTTG----21GENIChomozygous742931522
1167597800167597801GA35GENIChomozygous625924808
1167597988167597989AC29GENIChomozygous625924809
1167598984167598985CT23GENIChomozygous625924810
1167599126167599127TC36GENIChomozygous625924811
1167599175167599176GA21GENIChomozygous625924812
1167599218167599219GGTA22GENICpossibly homozygous742931523
1167599266167599267GGTGTGTA13GENIChomozygous742931524
1167599589167599590GT13GENIChomozygous625924813
1167599989167599990TC18GENIChomozygous625924814
1167600275167600276TC28GENIChomozygous625924815
1167600535167600536TC25GENIChomozygous625924816
1167600610167600611GT21GENIChomozygous625924817
1167601165167601166CT29GENIChomozygous625924818
1167601766167601767CT25GENIChomozygous625924819
1167601849167601850CT27GENIChomozygous625924820
1167601873167601874AG28GENIChomozygous625924821
1167602107167602108GA31GENIChomozygous625924822
1167602283167602284GT36GENIChomozygous625924823
1167603694167603695CCGG3GENIChomozygous742931525
1167603707167603708CT5GENIChomozygous625924824
1167603781167603782GA8GENIChomozygous625924825
1167604253167604254GT10GENIChomozygous625924826
1167604361167604362GC14GENIChomozygous625924827
1167604385167604386AT13GENIChomozygous625924828
1167604389167604391CC--2GENICheterozygous742931527
1167604390167604391C-2GENICheterozygous742931528
1167604401167604402CG7GENIChomozygous625924829
1167604681167604682GA26GENIChomozygous625924830
1167605589167605590AG33GENIChomozygous625924831
1167605616167605617AC35GENIChomozygous625924832
1167605730167605731TG18GENIChomozygous625924833
1167605821167605822TC21GENIChomozygous625924834
1167606791167606792TTC11GENICheterozygous742931529
1167607961167607962GGCCCT19GENIChomozygous742931530
1167609602167609603C-25GENIChomozygous742931531
1167609706167609707GC27GENICpossibly homozygous625924835
1167609731167609732TC14GENIChomozygous625924836
1167609825167609826CCACACACA21GENICheterozygous742931533
1167610233167610234AG13GENIChomozygous625924837
1167610324167610325AG23GENIChomozygous625924838
1167610788167610789TC21GENIChomozygous625924839
1167610867167610868AG21GENIChomozygous625924840
1167610868167610869GA21GENIChomozygous625924841
1167611844167611845CT4GENICheterozygous625924842
1167612622167612625TTT---17GENIChomozygous742931534
1167612705167612706TA20GENIChomozygous625924843
1167613046167613047TC30GENIChomozygous625924844
1167613245167613246GC22GENIChomozygous625924845
1167613475167613476AG32GENIChomozygous625924846
1167613646167613647TC28GENIChomozygous625924847
1167613750167613751TG31GENIChomozygous625924848
1167613838167613839TC17GENIChomozygous625924849
1167614049167614050CCGT9GENICpossibly homozygous742931536
1167614168167614169TC32GENIChomozygous625924850
1167614416167614417AG10GENIChomozygous625924851
1167614423167614424AG12GENIChomozygous625924852
1167614640167614641GC20GENIChomozygous625924853
1167614723167614724GA32GENIChomozygous625924854
1167615060167615061CT22GENIChomozygous625924855
1167615753167615754AG30GENIChomozygous625924856
1167615981167615982AT31GENIChomozygous625924857
1167617319167617320AG26GENIChomozygous625924858
1167618395167618396AC34GENIChomozygous625924859
1167618406167618407GGATGA11GENICpossibly homozygous742931537
1167618643167618644GGTGAA35GENICpossibly homozygous742931538
1167618830167618831CT20GENIChomozygous625924860
1167618953167618954CT33GENIChomozygous625924861
1167619045167619046CG21GENIChomozygous625924862
1167619138167619139AG24GENIChomozygous625924863
1167619169167619170GGC22GENIChomozygous742931539
1167619335167619336A-28GENIChomozygous742931540
1167619375167619376TC27GENIChomozygous625924864
1167619567167619568GA30GENIChomozygous625924865
1167619603167619617CATTCATTCAGTTA--------------31GENIChomozygous742931541
1167619657167619658TG19GENIChomozygous625924866
1167619658167619659TG19GENIChomozygous625924867
1167619808167619809CA18GENIChomozygous625924868
1167619982167619983GA32GENIChomozygous625924869
1167620525167620531AGAGAA------3GENICheterozygous742931542
1167620529167620530AAG2GENICheterozygous742931543
1167620577167620578AG17GENIChomozygous625924870
1167620758167620759AG23GENIChomozygous625924871
1167620863167620864GC26GENIChomozygous625924872
1167621907167621908GA17GENIChomozygous625924873
1167621970167621971AG26GENIChomozygous625924874
1167622782167622814TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTA--------------------------------6GENICheterozygous742931544
1167623104167623105TC21GENIChomozygous625924875
1167623321167623322TA25GENIChomozygous625924876
1167623475167623476AG26GENIChomozygous625924877
1167623656167623657AC18GENIChomozygous625924878
1167623662167623663AG17GENIChomozygous625924879
1167623927167623928CT26GENIChomozygous625924880
1167624163167624164AAAGAAAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG6GENIChomozygous742931545
1167624207167624208AAAGAC6GENIChomozygous742931546
1167624363167624368GTTTT-----5GENIChomozygous742931548
1167624492167624493TC21GENIChomozygous625924881
1167624570167624571TC31GENIChomozygous625924882
1167624571167624572CA31GENIChomozygous625924883
1167624976167624977CG33GENIChomozygous625924884
1167625435167625436TC19GENIChomozygous625924885
1167625967167625968CA24GENIChomozygous625924886
1167628363167628364TC21GENIChomozygous625924887
1167628886167628887CA28GENIChomozygous625924888
1167628887167628888TC30GENIChomozygous625924889
1167628926167628927AG31GENIChomozygous625924890
1167628934167628935CT30GENIChomozygous625924891
1167629390167629391GA22GENIChomozygous625924892
1167629551167629552TC17GENIChomozygous625924893
1167629817167629818AG23GENIChomozygous625924894
1167630204167630205CT29GENIChomozygous625924895
1167630982167630983TTA23GENIChomozygous742931551
1167630993167630994TC25GENIChomozygous625924896
1167631176167631177GA33GENIChomozygous625924897
1167631469167631470TC34GENIChomozygous625924898
1167631478167631479CT35GENIChomozygous625924899
1167631667167631668GA30GENIChomozygous625924900
1167635330167635331AG31GENIChomozygous625924901
1167635625167635629CCCC----5GENIChomozygous742931552
1167638774167638780ACACAC------3GENICheterozygous742931554
1167643066167643067GT23GENIChomozygous625924902
1167643625167643626GGA27GENIChomozygous742931558
1167643860167643861CCGT14GENIChomozygous742931559
1167645753167645754TG26GENIChomozygous625924903
1167647484167647485AG27GENIChomozygous625924904
1167651490167651491CT16GENIChomozygous625924905
1167652937167652938GGTGTC17GENICpossibly homozygous742931560
1167652937167652938GGTGTGTGTC17GENICheterozygous742931561
1167653020167653021TTGTGA17GENICpossibly homozygous742931562
1167653049167653050AG38GENIChomozygous625924906
1167653442167653443AG31GENIChomozygous625924907
1167653791167653792AG32GENIChomozygous625924908
1167654435167654436GA20GENIChomozygous625924909
1167654510167654511GA38GENIChomozygous625924910
1167654598167654599AAGTGG1GENIChomozygous742931565
1167654862167654863AG36GENIChomozygous625924911
1167656235167656236AG31GENIChomozygous625924912
1167656855167656860TTGTT-----17GENIChomozygous742931567
1167656910167656911AG32GENIChomozygous625924913
1167657475167657476AG31GENIChomozygous625924914
1167657641167657642AG23GENIChomozygous625924915
1167657820167657821AG35GENIChomozygous625924916
1167658005167658006GGACACACACAC6GENIChomozygous742931571
1167658230167658231AG34GENIChomozygous625924917
1167659021167659022TC27GENIChomozygous625924918
1167659422167659423GA29GENIChomozygous625924919
1167659507167659508AC21GENIChomozygous625924920
1167659638167659639TG24GENIChomozygous625924921
1167660365167660366AG18GENIChomozygous625924922
1167661046167661047AAACACACACGCACAC10GENICheterozygous742931574
1167661046167661047AAACACACACGCACACAC10GENICpossibly homozygous742931575
1167661539167661540GA32GENIChomozygous625924923
1167661540167661541TA32GENIChomozygous625924924
1167662047167662048TC33GENIChomozygous625924925
1167662464167662465GC20GENIChomozygous625924926
1167662537167662538AG25GENIChomozygous625924927
1167662626167662627A-2GENIChomozygous742931576
1167662628167662635AGTCAGA-------2GENIChomozygous742931577
1167662839167662840AC24GENIChomozygous625924928
1167662851167662863AGAGAGAGAGAG------------5GENICheterozygous742931579
1167662964167662965CT29GENIChomozygous625924929
1167663054167663055CG17GENIChomozygous625924930
1167663759167663760TC21GENIChomozygous625924931
1167663803167663804AT32GENIChomozygous625924932
1167663873167663874CT38GENIChomozygous625924933
1167664057167664058TC25GENIChomozygous625924934
1167664232167664233CT30GENIChomozygous625924935
1167664326167664327TC22GENIChomozygous625924936
1167664702167664703AG11GENIChomozygous625924937
1167664734167664735GA5GENIChomozygous625924938
1167664959167664967GAGAGAGA--------6GENIChomozygous742931582
1167665189167665190TG27GENIChomozygous625924939
1167665247167665248GA31GENIChomozygous625924940
1167665475167665476GA30GENIChomozygous625924941
1167665691167665692CT25GENICpossibly homozygous625924942
1167665817167665818CA31GENIChomozygous625924943
1167665904167665905CT24GENIChomozygous625924944
1167665963167665964GGAC11GENIChomozygous742931583
1167666808167666809CG28GENIChomozygous625924945
1167667311167667312GA23GENIChomozygous625924946
1167667333167667334GA26GENIChomozygous625924947
1167667437167667438CA33GENIChomozygous625924948
1167668060167668061GA35GENIChomozygous625924949
1167668074167668075GA35GENIChomozygous625924950
1167668185167668204CTCTGCTTCTCAGTACTGA-------------------25GENIChomozygous742931584
1167668675167668676CT27GENIChomozygous625924951
1167669206167669207CA31GENIChomozygous625924952
1167670564167670565TG33GENIChomozygous625924953
1167670661167670662CT17GENIChomozygous625924954
1167670931167670932CT8GENIChomozygous625924955
1167670938167670939CT4GENIChomozygous625924956
1167670942167670943GA4GENIChomozygous625924957
1167670943167670944GA3GENIChomozygous625924958
1167670960167670961GA1GENIChomozygous625924959
1167671139167671140TTA2GENIChomozygous742931585
1167671168167671175AAAAAGA-------4GENIChomozygous742931586
1167671195167671196CT10GENIChomozygous625924960
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTA16GENIChomozygous742931588
1167671872167671873TA30GENIChomozygous625924961
1167671905167671906CT32GENIChomozygous625924962
1167672028167672029CA22GENIChomozygous625924963
1167672250167672255AAAGA-----15GENICpossibly homozygous742931590
1167672270167672271AG18GENIChomozygous625924964
1167672283167672298AGGAAGGAAGGAAGG---------------22GENIChomozygous742931592
1167672707167672717AAAACAAAAC----------19GENIChomozygous742931593
1167672794167672795TC29GENIChomozygous625924965
1167672808167672809GA34GENIChomozygous625924966
1167673011167673012TC24GENIChomozygous625924967
1167673346167673347AG24GENIChomozygous625924968
1167673720167673721CT22GENIChomozygous625924969
1167674553167674554TA32GENIChomozygous625924970
1167674801167674802AC36GENIChomozygous625924971
1167674855167674856TC31GENIChomozygous625924972
1167675179167675180GA31GENIChomozygous625924973
1167675237167675238TG32GENIChomozygous625924974
1167675331167675332AG10GENIChomozygous625924975
1167675514167675515TA28GENIChomozygous625924976
1167675691167675692GA15GENIChomozygous625924977
1167675782167675783CT25GENIChomozygous625924978
1167676089167676090GA22GENIChomozygous625924979
1167676133167676134AG31GENIChomozygous625924980
1167676244167676245TC26GENIChomozygous625924981
1167676815167676816T-25GENIChomozygous742931594
1167676903167676904AG31GENIChomozygous625924982
1167677005167677006AG24GENIChomozygous625924983
1167677043167677044TA34GENIChomozygous625924984
1167677059167677060AG32GENIChomozygous625924985
1167677141167677142GT25GENIChomozygous625924986
1167677387167677388AG29GENIChomozygous625924987
1167677469167677470GA26GENIChomozygous625924988
1167678311167678327ACACACACACACACAT----------------6GENICheterozygous742931595
1167678365167678366AG21GENICpossibly homozygous625924989
1167678424167678425CT37GENIChomozygous625924990
1167678525167678526GC24GENIChomozygous625924991
1167678666167678667T-17GENIChomozygous742931596
1167678682167678683TC23GENIChomozygous625924992
1167678759167678760AAG29GENIChomozygous742931597
1167678802167678804AA--21GENIChomozygous742931598
1167678918167678919TA26GENIChomozygous625924993
1167679208167679209CA31GENICpossibly homozygous625924994
1167679558167679559AT22GENIChomozygous625924995
1167679559167679560AC22GENIChomozygous625924996
1167679613167679614GA17GENIChomozygous625924997
1167679661167679662GA18GENIChomozygous625924998
1167679827167679828CCT8GENIChomozygous742931599
1167680086167680087CA22GENIChomozygous625924999
1167680664167680665GA35GENIChomozygous625925000
1167680789167680790GA33GENIChomozygous625925001
1167681088167681089AG17GENIChomozygous625925002
1167681129167681130AG27GENIChomozygous625925003
1167681266167681267GA31GENIChomozygous625925004
1167681492167681493GA30GENIChomozygous625925005
1167681859167681860CT33GENIChomozygous625925006
1167681935167681936TC29GENIChomozygous625925007
1167683428167683429GT13GENIChomozygous625925008
1167683496167683504TGTGTGTG--------6GENICheterozygous742931602
1167683498167683504TGTGTG------6GENICheterozygous742931603
1167683731167683732AG26GENIChomozygous625925009
1167686033167686034CT24GENIChomozygous625925010
1167686443167686444CT30GENIChomozygous625925011
1167687211167687212TG26GENIChomozygous625925012
1167687257167687261TCTC----10GENIChomozygous742931604
1167687269167687275TCTCTG------12GENIChomozygous742931605
1167687289167687291TG--2GENIChomozygous742931606
1167687329167687333TCTT----1GENIChomozygous742931607
1167687829167687830TC32GENIChomozygous625925013
1167687880167687881A-23GENIChomozygous742931608
1167687881167687882CG23GENIChomozygous625925014
1167688070167688071AG27GENIChomozygous625925015
1167688558167688559AT27GENIChomozygous625925016
1167688606167688607CA25GENIChomozygous625925017
1167688920167688921TC8GENIChomozygous625925018
1167689361167689362TC25GENIChomozygous625925019
1167689976167689977TC28GENIChomozygous625925020
1167690128167690129AC25GENIChomozygous625925021
1167690194167690195AG24GENIChomozygous625925022
1167690195167690196AC24GENIChomozygous625925023
1167690622167690623AG36GENIChomozygous625925024
1167690694167690695TA23GENIChomozygous625925025
1167690976167690977GA22GENIChomozygous625925026
1167691039167691040CT20GENIChomozygous625925027
1167691067167691068TC20GENIChomozygous625925028
1167691213167691214CCTT16GENIChomozygous742931610
1167691244167691245GA15GENIChomozygous625925029
1167691348167691349AT28GENIChomozygous625925030
1167691596167691597GC7GENIChomozygous625925031
1167692370167692371TC21GENIChomozygous625925032
1167692538167692541GAC---9GENIChomozygous742931612
1167692660167692661GA13GENIChomozygous625925033
1167692818167692819CT24GENIChomozygous625925034
1167692889167692890AG23GENIChomozygous625925035
1167692915167692916CT28GENIChomozygous625925036
1167692994167692995CT23GENIChomozygous625925037
1167693088167693089CG18GENIChomozygous625925038
1167693179167693180AG20GENIChomozygous625925039
1167693681167693682AG28GENIChomozygous625925040
1167693871167693872CT34GENIChomozygous625925041
1167694042167694043CT32GENIChomozygous625925042
1167694047167694048CT34GENIChomozygous625925043
1167694116167694117AT33GENIChomozygous625925044
1167694241167694242TC25GENIChomozygous625925045
1167694763167694764GA23GENIChomozygous625925046
1167694840167694841AG27GENIChomozygous625925047
1167694928167694929AG19GENIChomozygous625925048
1167694931167694932TC21GENIChomozygous625925049
1167694966167694967G-14GENICpossibly homozygous742931613
1167695005167695006AG19GENIChomozygous625925050
1167695160167695161AC19GENIChomozygous625925051
1167695487167695488CT23GENIChomozygous625925052
1167695869167695870TTTGC30GENIChomozygous742931614
1167696105167696106TTC4GENIChomozygous742931615
1167696122167696128GCGCGC------8GENICpossibly homozygous742931616
1167696136167696137AG11GENICpossibly homozygous625925053
1167696221167696222G-17GENIChomozygous742931617
1167696375167696379CCAC----18GENIChomozygous742931618
1167696488167696489CT29GENIChomozygous625925054
1167697148167697149CCTCTA24GENIChomozygous742931619
1167697675167697676TC22GENIChomozygous625925055
1167697743167697744TC24GENIChomozygous625925056
1167697748167697749TG24GENIChomozygous625925057
1167697769167697770AT28GENIChomozygous625925058
1167697823167697824AG33GENIChomozygous625925059
1167697853167697854TC25GENIChomozygous625925060
1167698180167698181GT28GENIChomozygous625925061
1167698247167698248C-26GENIChomozygous742931620
1167698356167698357CT22GENIChomozygous625925062
1167698364167698365TC21GENIChomozygous625925063
1167698702167698703AG19GENIChomozygous625925064
1167699163167699164TG44GENIChomozygous625925065
1167699985167699986TA19GENIChomozygous625925066
1167700141167700142GA16GENIChomozygous625925067
1167700453167700454GA16GENIChomozygous625925068
1167700506167700507AG25GENIChomozygous625925069
1167700707167700708TC33GENIChomozygous625925070
1167701431167701432CT24GENIChomozygous625925071
1167701817167701818G-23GENIChomozygous742931621
1167702020167702021GA25GENIChomozygous625925072
1167702156167702157GC16GENIChomozygous625925073
1167702961167702962TC43GENIChomozygous625925074
1167703163167703164AG33GENIChomozygous625925075
1167703853167703854GA29GENIChomozygous625925076
1167704243167704244AC23GENIChomozygous625925077
1167704374167704375AC23GENIChomozygous625925078
1167704454167704455AT23GENIChomozygous625925079
1167704912167704913TC19GENIChomozygous625925080
1167704918167704922TGTG----20GENICpossibly homozygous742931622
1167704927167704941GCGCGCGCACACAC--------------11GENICheterozygous742931626
1167705066167705067AC31GENIChomozygous625925081
1167705286167705287CT33GENIChomozygous625925082
1167705342167705343TC36GENIChomozygous625925083
1167705892167705893AG15GENIChomozygous625925084
1167706237167706238CT9GENIChomozygous625925085
1167707002167707003TG20GENIChomozygous625925086
1167707008167707009GT17GENIChomozygous625925087
1167707033167707034GA20GENIChomozygous625925088
1167707487167707488AAGTGTGTGT1GENIChomozygous742931627
1167707752167707753TC16GENIChomozygous625925089
1167708062167708063GA32GENIChomozygous625925090
1167708590167708591CG14GENIChomozygous625925091
1167711506167711507GA19GENIChomozygous625925092
1167713859167713860TC20GENIChomozygous625925093
1167714058167714061TGT---38GENIChomozygous742931630
1167714061167714062TTAACA38GENIChomozygous742931631
1167714183167714187AGAG----1GENIChomozygous742931633
1167714341167714342CCAA27GENICpossibly homozygous742931637
1167714673167714674AG20GENIChomozygous625925094
1167714748167714749GA23GENIChomozygous625925095
1167715729167715730TA33GENIChomozygous625925096
1167715832167715833GA37GENIChomozygous625925097
1167717440167717441CT21GENIChomozygous625925098
1167718384167718385TTTTTGTTTTG14GENIChomozygous742931639
1167719288167719289AATGTCTCTGTGTGTCCTTGTGTGTGTCTGCATGTGTTTCAATG30GENIChomozygous742931641
1167720073167720074GA22GENIChomozygous625925099
1167720799167720800TC18GENIChomozygous625925100
1167721495167721496AG29GENIChomozygous625925101
1167722672167722673CCT3GENIChomozygous742931642
1167722685167722686CCT12GENIChomozygous742931644
1167722868167722869AAGGACCCAGGGCTTCCCCTTCCACTG12GENIChomozygous742931645
1167723198167723199TC28GENIChomozygous625925102
1167723280167723281GA33GENIChomozygous625925103
1167724369167724370AG31GENIChomozygous625925104
1167725729167725730GA30GENIChomozygous625925105
1167726210167726211GA21GENIChomozygous625925106
1167726415167726416TA25GENIChomozygous625925107
1167727623167727624TG32GENIChomozygous625925108
1167728659167728660CT25GENIChomozygous625925109
1167728726167728727GA20GENIChomozygous625925110
1167729487167729489CC--13GENIChomozygous742931646
1167729605167729606AG24GENIChomozygous625925111
1167729689167729690AG27GENIChomozygous625925112
1167730017167730018GA18GENIChomozygous625925113
1167730240167730241GA30GENIChomozygous625925114
1167730295167730296AG23GENIChomozygous625925115
1167730683167730747CACACACACACACACACACACACACAGACACACACACACGCACACGCACACGCACACGCACAGA----------------------------------------------------------------7GENIChomozygous742931648
1167731166167731167CT18GENIChomozygous625925116
1167731848167731849GA27GENIChomozygous625925117
1167732113167732114AG27GENIChomozygous625925118
1167732282167732283AG32GENIChomozygous625925119
1167732589167732590CA38GENIChomozygous625925120
1167732692167732704TTATTTAAATCC------------22GENIChomozygous742931649
1167732833167732834AC26GENIChomozygous625925121
1167733352167733353CT24GENIChomozygous625925122
1167733550167733551GA22GENIChomozygous625925123
1167734205167734206TC23GENIChomozygous625925124
1167734605167734606TTACACACACACAC9GENIChomozygous742931653
1167734645167734646TC33GENIChomozygous625925125
1167734841167734857AGAGAGAGAGAGAGAG----------------4GENICheterozygous742931654
1167734843167734857AGAGAGAGAGAGAG--------------4GENICheterozygous742931655
1167734940167734941TC30GENIChomozygous625925126
1167735093167735094AG30GENIChomozygous625925127
1167735514167735515GGA20GENIChomozygous742931657
1167736255167736256TC24GENIChomozygous625925128
1167736260167736261AC20GENIChomozygous625925129
1167736459167736460GA29GENIChomozygous625925130
1167736651167736652AG24GENIChomozygous625925131
1167737276167737277CA21GENIChomozygous625925132
1167737776167737777CT20GENIChomozygous625925133
1167737881167737882GC22GENIChomozygous625925134
1167737977167737978CG12GENIChomozygous625925135
1167738604167738605AG28GENIChomozygous625925136
1167738765167738766TC25GENIChomozygous625925137
1167738990167738991AG15GENIChomozygous625925138
1167739032167739033TC20GENIChomozygous625925139
1167739789167739790AC29GENIChomozygous625925140
1167740107167740108TC23GENIChomozygous625925141
1167740108167740109GT23GENIChomozygous625925142
1167740346167740347CT18GENIChomozygous625925143
1167740483167740484TC19GENIChomozygous625925144
1167741002167741003GA26GENIChomozygous625925145
1167741461167741462CG29GENIChomozygous625925146
1167741988167741989GA19GENIChomozygous625925147
1167742417167742418TC18GENIChomozygous625925148
1167742607167742608AG21GENIChomozygous625925149
1167743012167743013CG38GENIChomozygous625925150
1167743074167743075TC23GENIChomozygous625925151
1167745970167745976CACACA------2GENICheterozygous742931659
1167745972167745976CACA----2GENICheterozygous742931660
1167748314167748315AG28GENIChomozygous625925152
1167749175167749176CT30GENIChomozygous625925153
1167749261167749262CT21GENIChomozygous625925154
1167749677167749678CT30GENIChomozygous625925155
1167749678167749679AG30GENIChomozygous625925156
1167750185167750186TG13GENIChomozygous625925157
1167750186167750187GA13GENIChomozygous625925158
1167750327167750328AC20GENIChomozygous625925159
1167750434167750435TC28GENIChomozygous625925160
1167750704167750705GA19GENIChomozygous625925161
1167750931167750932CT22GENIChomozygous625925162
1167750946167750947TC17GENIChomozygous625925163
1167751051167751052AG21GENIChomozygous625925164
1167751058167751059TG18GENIChomozygous625925165
1167751217167751218AG19GENIChomozygous625925166
1167751399167751400AG21GENIChomozygous625925167
1167751984167751985GA21GENIChomozygous625925168
1167751987167751988AG18GENIChomozygous625925169
1167752058167752059CT32GENIChomozygous625925170
1167752184167752185GT25GENIChomozygous625925171
1167752421167752422GA21GENIChomozygous625925172
1167752574167752575AG25GENIChomozygous625925173
1167753190167753191CT31GENIChomozygous625925174
1167753235167753236GA33GENIChomozygous625925175
1167753770167753771CA20GENIChomozygous625925176
1167753830167753831GT26GENICpossibly homozygous625925177
1167753954167753955TC26GENIChomozygous625925178
1167754051167754052AG16GENIChomozygous625925179
1167754060167754061CT18GENIChomozygous625925180
1167754067167754068AG21GENIChomozygous625925181
1167754477167754478GA25GENIChomozygous625925182
1167754754167754755CA47GENICpossibly homozygous625925183
1167755053167755054AG30GENIChomozygous625925184
1167755255167755256TG24GENIChomozygous625925185
1167755547167755548TTGGCGTAGG30GENIChomozygous742931662
1167755880167755881GA15GENIChomozygous625925186
1167756074167756075CG34GENIChomozygous625925187
1167756089167756090CT40GENIChomozygous625925188
1167756329167756330GA32GENIChomozygous625925189
1167756650167756651TC39GENIChomozygous625925190
1167756655167756656GA37GENIChomozygous625925191
1167758096167758097GA23GENIChomozygous625925192
1167758102167758103TC26GENIChomozygous625925193
1167759488167759489GGA19GENICheterozygous742931663
1167759488167759489GGAA19GENICpossibly homozygous742931664
1167759925167759926TC27GENIChomozygous625925194
1167759951167759952AG24GENIChomozygous625925195
1167760084167760085TA30GENIChomozygous625925196
1167760599167760600GA31GENIChomozygous625925197
1167760901167760902AG27GENIChomozygous625925198
1167761057167761058GA34GENIChomozygous625925199
1167762175167762176AG33GENIChomozygous625925200
1167762510167762511AT29GENIChomozygous625925201
1167762845167762846AG31GENIChomozygous625925202
1167763501167763502AG36GENIChomozygous625925203
1167763790167763791AG35GENIChomozygous625925204
1167763969167763970CT18GENIChomozygous625925205
1167764276167764277TG24GENIChomozygous625925206
1167765558167765559AG22GENIChomozygous625925207
1167765595167765596CCT13GENICpossibly homozygous742931667
1167766173167766174TG26GENIChomozygous625925208
1167766307167766308CT21GENIChomozygous625925209
1167766828167766829GC27GENIChomozygous625925210
1167767876167767877AG27GENIChomozygous625925211
1167768305167768306CCGTGTGT8GENIChomozygous742931670
1167768740167768741CA34GENIChomozygous625925212
1167768842167768843TG25GENIChomozygous625925213
1167769091167769092AAT14GENIChomozygous742931672
1167770282167770327TCCCCCTCCTCCTCTTCTTCCTCTTCCTCCTCTTCTTCCTCCCTT---------------------------------------------6GENIChomozygous742931673
1167770438167770439CT24GENIChomozygous625925214
1167771888167771889AG26GENIChomozygous625925215
1167773148167773149CT25GENIChomozygous625925216
1167773398167773399GA25GENIChomozygous625925217
1167773425167773426GA20GENIChomozygous625925218
1167773535167773536AC16GENIChomozygous625925219
1167773539167773540CT16GENIChomozygous625925220
1167773600167773604CACA----2GENIChomozygous742931675
1167775089167775090TC17GENIChomozygous625925221
1167777166167777167GA30GENIChomozygous625925222
1167777648167777656ACACACAC--------1GENIChomozygous742931678
1167777982167777983AG3GENIChomozygous625925223
1167779761167779762AG21GENIChomozygous625925224
1167779996167779997CCTTGTTG31GENIChomozygous742931680
1167780247167780248AG31GENIChomozygous625925225
1167780281167780282TC32GENIChomozygous625925226
1167781117167781118GA18GENIChomozygous625925227
1167782804167782805CT29GENIChomozygous625925228
1167782833167782859GTAAGGGAGAGAAGTGACTTCTGCAA--------------------------21GENIChomozygous742931681
1167783162167783163CT27GENIChomozygous625925229
1167783169167783170AG28GENIChomozygous625925230
1167783177167783178CT26GENIChomozygous625925231
1167783354167783355GA27GENIChomozygous625925232
1167783359167783360AG26GENIChomozygous625925233
1167783470167783471TA20GENIChomozygous625925234
1167783480167783481CT23GENIChomozygous625925235
1167784934167784935TTA23GENIChomozygous742931682
1167785248167785249CT32GENIChomozygous625925236
1167785351167785363AGAGAGAGAGAG------------3GENICheterozygous742931684
1167786486167786487GA20GENIChomozygous625925237
1167786500167786501C-20GENIChomozygous742931686
1167786519167786520AG19GENIChomozygous625925238
1167786689167786690CT23GENIChomozygous625925239
1167786880167786881CT12GENIChomozygous625925240
1167786927167786928TTGCCA11GENIChomozygous742931687
1167787343167787344CG25GENIChomozygous625925241
1167787557167787558GA34GENIChomozygous625925242
1167788038167788039GC28GENIChomozygous625925243
1167788087167788088CT27GENIChomozygous625925244
1167788251167788252GA28GENIChomozygous625925245
1167788289167788290CT32GENIChomozygous625925246
1167788379167788380AG34GENIChomozygous625925247
1167788393167788394TTTGTGTGTGTGTGTGTG15GENICheterozygous742931692
1167788394167788412TGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------15GENICpossibly homozygous742931688
1167788471167788472CT18GENIChomozygous625925248
1167788703167788704GA31GENIChomozygous625925249
1167788752167788753GA22GENIChomozygous625925250
1167788960167788961AAAC3GENIChomozygous742931695
1167789025167789026AG14GENIChomozygous625925251
1167789213167789214TG22GENIChomozygous625925252
1167790859167790860GGAAGA22GENIChomozygous742931698
1167791246167791247CT33GENIChomozygous625925253
1167792341167792342AG32GENIChomozygous625925254
1167792848167792854ACAGAG------22GENICpossibly homozygous742931699
1167793768167793769A-12GENIChomozygous742931701
1167794198167794199CG26GENIChomozygous625925255
1167794812167794813TG33GENIChomozygous625925256
1167795098167795099GT21GENIChomozygous625925257
1167795165167795169ACAC----4GENIChomozygous742931703
1167795228167795229TA15GENIChomozygous625925258
1167795253167795263ATATATATAT----------10GENIChomozygous742931705
1167795354167795355AG18GENIChomozygous625925259
1167795500167795501AAT15GENICpossibly homozygous742931709
1167795676167795677GA15GENIChomozygous625925260
1167796022167796023TC21GENIChomozygous625925261
1167796181167796182A-26GENIChomozygous742931711
1167796594167796595C-2GENIChomozygous742931712
1167796977167796978TTCAAG21GENIChomozygous742931713
1167797082167797083CT10GENIChomozygous625925262
1167797144167797145CT18GENIChomozygous625925263
1167797213167797214A-13GENIChomozygous742931714
1167797285167797286CT17GENIChomozygous625925264
1167797800167797801TTTTTG17GENIChomozygous742931715
1167797839167797840AT30GENIChomozygous625925265
1167798187167798188TA32GENIChomozygous625925266
1167798467167798468CCTGGT16GENICpossibly homozygous742931719
1167798762167798763GC21GENIChomozygous625925267
1167798932167798933AG34GENIChomozygous625925268
1167799039167799040TC23GENIChomozygous625925269
1167799315167799316AT27GENIChomozygous625925270
1167799692167799693GC18GENIChomozygous625925271
1167799899167799900AT8GENIChomozygous625925272
1167799956167799957G-3GENICheterozygous742931720
1167799988167799996AGAGAGAC--------15GENIChomozygous742931721
1167800321167800322CT28GENIChomozygous625925273
1167800354167800355AG29GENIChomozygous625925274
1167800456167800457GA24GENIChomozygous625925275
1167801360167801361AG19GENIChomozygous625925276
1167802638167802639AG15GENIChomozygous625925277
1167803305167803306TC32GENIChomozygous625925278
1167803400167803404TGTA----27GENIChomozygous742931722
1167803832167803833GC20GENIChomozygous625925279
1167804202167804203CT18GENIChomozygous625925280
1167804381167804401GAGGGAGGGAGGGAAGGAGG--------------------9GENIChomozygous742931723
1167804692167804693CT20GENIChomozygous625925281
1167804833167804834TTG18GENIChomozygous742931724
1167805329167805330CCT20GENIChomozygous742931725
1167806831167806832TC23GENIChomozygous625925282
1167807434167807435CT20GENIChomozygous625925283
1167808144167808145A-25GENIChomozygous742931726
1167808179167808180TG25GENIChomozygous625925284
1167809659167809660AG19GENIChomozygous625925285
1167809792167809793AG22GENIChomozygous625925286
1167810471167810472TA16GENIChomozygous625925287
1167810622167810624GC--14GENIChomozygous742931727
1167810625167810638TCAATCTCTTTGC-------------17GENIChomozygous742931728
1167810714167810715CCTT8GENIChomozygous742931731
1167810739167810743TTTT----8GENIChomozygous742931732
1167811116167811117GA28GENIChomozygous625925288
1167811120167811121TC29GENIChomozygous625925289
1167811630167811631GC25GENIChomozygous625925290
1167811723167811724GGTA5GENICheterozygous742931734
1167811723167811724GGTGTGTA5GENICheterozygous742931735
1167812062167812063AG24GENIChomozygous625925291
1167812800167812801TC18GENIChomozygous625925292
1167812859167812861AA--6GENIChomozygous742931736
1167812941167812942AC16GENIChomozygous625925293
1167813099167813100GA13GENIChomozygous625925294
1167813324167813325AG38GENIChomozygous625925295
1167814508167814509TC38GENIChomozygous625925296
1167814572167814573TTC33GENIChomozygous742931737
1167814985167814986AG34GENIChomozygous625925297
1167815027167815028AT30GENIChomozygous625925298
1167815300167815301AG47GENIChomozygous625925299
1167815647167815648TC62GENIChomozygous625925300
1167815792167815793GA40GENIChomozygous625925301
1167817033167817034GT36GENICpossibly homozygous625925302
1167817275167817276AG35GENIChomozygous625925303
1167817444167817445AG24GENIChomozygous625925304
1167818363167818364CT27GENIChomozygous625925305
1167818644167818645CA21GENIChomozygous625925306
1167818823167818824AG29GENIChomozygous625925307
1167819054167819055CT28GENIChomozygous625925308
1167819942167819943A-28GENIChomozygous742931738
1167820563167820564CT32GENIChomozygous625925309
1167820628167820629CT25GENIChomozygous625925310
1167820904167820905TC5GENIChomozygous625925311
1167820968167820969GA8GENIChomozygous625925312
1167821055167821056CCA3GENIChomozygous742931739
1167821282167821283TA19GENIChomozygous625925313
1167821703167821704AC36GENIChomozygous625925314
1167822266167822267TA29GENIChomozygous625925315
1167822410167822411GA26GENIChomozygous625925316
1167822745167822746CT22GENIChomozygous625925317
1167822907167822908GA29GENIChomozygous625925318
1167822983167822984AG31GENIChomozygous625925319
1167824425167824429GTGT----22GENIChomozygous742931740
1167824553167824554GA55GENICpossibly homozygous625925320
1167824668167824670GT--34GENIChomozygous742931742
1167824851167824852CCATAT36GENIChomozygous742931743
1167825250167825251GA19GENIChomozygous625925321
1167825421167825422CT26GENIChomozygous625925322
1167825591167825592AG36GENIChomozygous625925323
1167826020167826021GA28GENIChomozygous625925324
1167826548167826549AG30GENIChomozygous625925325
1167828157167828158CT18GENIChomozygous625925326
1167829852167829853AAT31GENIChomozygous742931744
1167830726167830727CT35GENIChomozygous625925327
1167830967167830968TA32GENIChomozygous625925328
1167832105167832106TC21GENIChomozygous625925329
1167833746167833747TTACACAC18GENICheterozygous742931747
1167833746167833747TTACACACAC18GENICpossibly homozygous742931748
1167834054167834055AG16GENIChomozygous625925330
1167834295167834296AG30GENIChomozygous625925331
1167835344167835345TC27GENIChomozygous625925332
1167835813167835814CT13GENIChomozygous625925333
1167836071167836072TC18GENIChomozygous625925334
1167837259167837260AG13GENICpossibly homozygous625925335
1167837471167837472TTTTCAGTG16GENIChomozygous742931749
1167838701167838702TC31GENIChomozygous625925336
1167838766167838767AC31GENIChomozygous625925337
1167839684167839685A-9GENIChomozygous742931752
1167840080167840081AG27GENIChomozygous625925338
1167841048167841049GGA18GENIChomozygous742931754
1167843015167843017TT--16GENIChomozygous742931755
1167843096167843097TTTC12GENIChomozygous742931757
1167844724167844725TA27GENIChomozygous625925339
1167844725167844726TG27GENIChomozygous625925340
1167845425167845431ACACAC------8GENIChomozygous742931758
1167845747167845748G-10GENIChomozygous742931763
1167845954167845955GC27GENIChomozygous625925341
1167845957167845958C-25GENIChomozygous742931764
1167846006167846007TTTC21GENIChomozygous742931765
1167847468167847469GA19GENIChomozygous625925342
1167848581167848582GA17GENIChomozygous625925343
1167849799167849800GGCC8GENIChomozygous742931767
1167850309167850310TC30GENIChomozygous625925344
1167851888167851889AG17GENIChomozygous625925345
1167852127167852128GA31GENIChomozygous625925346
1167853704167853705CT35GENIChomozygous625925347
1167853917167853923ACACAC------20GENIChomozygous742931768
1167854048167854049CT31GENIChomozygous625925348
1167854108167854109TTCA19GENICheterozygous742931775
1167854109167854113CACA----19GENICheterozygous742931773
1167854111167854113CA--19GENICpossibly homozygous742931774
1167855724167855725TC34GENIChomozygous625925349
1167856454167856456CA--8GENICheterozygous742931779
1167856738167856739TA30GENIChomozygous625925350
1167856851167856852AATGTC23GENIChomozygous742931781
1167856944167856945G-14GENIChomozygous742931782
1167856955167856956TC16GENIChomozygous625925351
1167857315167857316CT28GENIChomozygous625925352
1167857944167857945GA22GENIChomozygous625925353
1167858289167858290GT29GENIChomozygous625925354
1167865013167865014AG26GENIChomozygous625925355
1167867010167867011AG33GENIChomozygous625925356
1167868335167868336AG20GENIChomozygous625925357
1167868962167868963TTA16GENICpossibly homozygous742931784
1167869435167869436CT26GENIChomozygous625925358
1167871509167871510GA39GENIChomozygous625925359
1167872311167872312GC28GENIChomozygous625925360
1167874730167874731TTACACACAC6GENIChomozygous742931787
1167875049167875059CACACACACA----------1GENIChomozygous742931789
1167875307167875308AAC5GENIChomozygous742931792
1167879110167879111T-4GENICheterozygous742931795
1167879200167879201AG30GENIChomozygous625925361
1167879885167879886CCGTGTGTGTGT1GENIChomozygous742931800
1167883155167883156CT17GENIChomozygous625925362
1167883271167883291GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------4GENIChomozygous742931801
1167885134167885135TC21GENIChomozygous625925363
1167885344167885348CACA----10GENICheterozygous742931805
1167885346167885348CA--10GENICheterozygous742931806
1167886356167886357CT28GENIChomozygous625925364
1167886827167886828TTACAC2GENIChomozygous742931810
1167887619167887620CT39GENIChomozygous625925365
1167888344167888345AAAC21GENIChomozygous742931812
1167889114167889116CG--3GENIChomozygous742931813
1167889117167889136CGTCGTCGTCGTCGTCGTC-------------------5GENIChomozygous742931814
1167889765167889766GA20GENIChomozygous625925366
1167890227167890228CT18GENIChomozygous625925367
1167891215167891216CCTGTG10GENICheterozygous742931818
1167891215167891216CCTGTGTG10GENICheterozygous742931819
1167891215167891216CCTCTGTGTGTG10GENICheterozygous742931820
1167892643167892644TTCTTCAGGGGCTGCCTTCCTTAC32GENIChomozygous742931821
1167893246167893247CT10GENIChomozygous625925368
1167894491167894492GA24GENIChomozygous625925369
1167895300167895301TG33GENIChomozygous625925370
1167895315167895316CT30GENIChomozygous625925371
1167895382167895383CT33GENIChomozygous625925372
1167895468167895469AC15GENIChomozygous625925373
1167895729167895730TTACA18GENIChomozygous742931822
1167895736167895737AAG18GENIChomozygous742931823
1167895802167895803AG25GENIChomozygous625925374
1167895845167895846TTA25GENIChomozygous742931824
1167896162167896163AAAT42GENIChomozygous742931826
1167896208167896209AG30GENIChomozygous625925375
1167896215167896216CCATG26GENIChomozygous742931827
1167896411167896412GC30GENIChomozygous625925376
1167896511167896516TTCAC-----24GENIChomozygous742931828
1167897287167897288TC19GENIChomozygous625925377
1167897609167897610TTTG15GENICheterozygous742931829
1167897747167897748CG31GENIChomozygous625925378
1167897761167897762AG31GENIChomozygous625925379
1167897874167897882ACACACAC--------10GENIChomozygous742931830
1167898020167898021AC27GENIChomozygous625925380
1167898048167898049TC18GENIChomozygous625925381
1167898053167898054CT18GENIChomozygous625925382
1167898113167898114AAGAAAGCAAACAG20GENIChomozygous742931835
1167898598167898599GA27GENIChomozygous625925383
1167898920167898921GGT24GENIChomozygous742931836
1167899737167899738GA17GENIChomozygous625925384
1167899871167899872CA24GENIChomozygous625925385
1167899872167899873AG24GENIChomozygous625925386
1167900528167900529CT23GENIChomozygous625925387
1167900573167900574AG33GENIChomozygous625925388
1167900851167900852AG34GENIChomozygous625925389
1167901715167901731GTCTGTCTGTCTGTCT----------------13GENIChomozygous742931837
1167901904167901905AG29GENIChomozygous625925390
1167902754167902755CA35GENIChomozygous625925391
1167904550167904551CCT16GENICpossibly homozygous742931841
1167906138167906139AG25GENIChomozygous625925392
1167906354167906355CA28GENIChomozygous625925393
1167907249167907250GGGGT14GENICpossibly homozygous742931842
1167907313167907314AG32GENIChomozygous625925394
1167909342167909343TTTGTTTG19GENIChomozygous742931844
1167909624167909625CG31GENIChomozygous625925395
1167911358167911359AC37GENIChomozygous625925396
1167911879167911880TC26GENIChomozygous625925397
1167912025167912026AG25GENIChomozygous625925398
1167912678167912679T-11GENIChomozygous742931845
1167913789167913790TC1GENIChomozygous625925399
1167913915167913916CCTG12GENICheterozygous742931850
1167913915167913916CCTGTGTG12GENICheterozygous742931851
1167914330167914331AAT26GENIChomozygous742931852
1167914543167914544CT22GENIChomozygous625925400
1167914543167914544C-22GENIChomozygous742931854
1167914723167914724GA43GENIChomozygous625925401
1167915489167915490GA27GENIChomozygous625925402
1167915572167915573TC20GENIChomozygous625925403
1167915695167915696CT41GENIChomozygous625925404
1167917884167917885GA36GENIChomozygous625925405
1167919018167919019CT31GENIChomozygous625925406
1167921405167921406AG21GENIChomozygous625925407
1167921433167921434TC28GENIChomozygous625925408
1167922169167922170TC20GENIChomozygous625925409
1167922391167922392TC24GENIChomozygous625925410
1167924455167924459CCCC----21GENICheterozygous742931855
1167924456167924459CCC---21GENICpossibly homozygous742931856
1167924518167924520TT--15GENIChomozygous742931859
1167925368167925369TTACACACAC6GENIChomozygous742931863
1167925495167925496AG25GENIChomozygous625925411
1167926785167926786TTCCAGAATTAG36GENIChomozygous742931864
1167928628167928629CA32GENIChomozygous625925412
1167928999167929000TC21GENIChomozygous625925413
1167929033167929036TGC---25GENIChomozygous742931865
1167929036167929037AAC25GENIChomozygous742931866
1167929359167929360GA13GENIChomozygous625925414
1167930723167930724C-29GENIChomozygous742931867
1167931510167931528GTGTGTGAGAGAGAGAGA------------------12GENICheterozygous742931869
1167931717167931718GA32GENIChomozygous625925415
1167932158167932159AC13GENIChomozygous625925416
1167932670167932671A-34GENIChomozygous742931870
1167933022167933023CT24GENIChomozygous625925417
1167933023167933024GA24GENIChomozygous625925418
1167933065167933066CT17GENIChomozygous625925419
1167933084167933085TC15GENIChomozygous625925420
1167934315167934316TTCACACACACACACACACA10GENIChomozygous742931873
1167934706167934707AG23GENIChomozygous625925421
1167934973167934974GGA20GENIChomozygous742931874
1167934984167934985GC19GENIChomozygous625925422
1167935415167935416AG33GENIChomozygous625925423
1167935508167935509AG23GENIChomozygous625925424
1167935571167935572AG29GENIChomozygous625925425
1167935810167935811AC25GENIChomozygous625925426
1167935896167935897AG34GENIChomozygous625925427
1167936278167936279CT36GENIChomozygous625925428
1167936560167936572TTTGTTTTTTGT------------21GENIChomozygous742931875
1167936826167936827GA22GENIChomozygous625925429
1167936846167936847AG18GENIChomozygous625925430
1167937232167937237CGAGG-----21GENIChomozygous742931877
1167937237167937238TTTA21GENIChomozygous742931878
1167937353167937354GA17GENIChomozygous625925431
1167937406167937407AG17GENIChomozygous625925432
1167937849167937858GCGTGTGTG---------1GENIChomozygous742931879
1167937871167937876TGTGT-----1GENIChomozygous742931880
1167938073167938074A-18GENIChomozygous742931881
1167938134167938135GT29GENIChomozygous625925433
1167938294167938295TC35GENIChomozygous625925434
1167938748167938749AG11GENICpossibly homozygous625925435
1167938762167938763CG6GENICheterozygous625925436
1167938772167938773AG5GENICheterozygous625925437
1167938785167938786CG5GENICheterozygous625925438
1167938795167938796GA6GENICheterozygous625925439
1167939233167939234CT13GENIChomozygous625925440
1167939469167939470TC22GENIChomozygous625925441
1167939583167939584CT30GENIChomozygous625925442
1167939647167939648G-26GENIChomozygous742931882
1167939859167939860CT35GENIChomozygous625925443
1167940187167940188CA37GENIChomozygous625925444
1167940585167940586GA28GENIChomozygous625925445
1167940785167940786C-18GENIChomozygous742931883
1167940983167940984AG25GENIChomozygous625925446
1167941556167941557CT35GENIChomozygous625925447
1167941813167941814AAT15GENIChomozygous742931884
1167942180167942202TCTCTCTCTGTCTCTGTCTCTC----------------------14GENIChomozygous742931886
1167942689167942690AC27GENIChomozygous625925448
1167942778167942779TC32GENIChomozygous625925449
1167943230167943231G-22GENIChomozygous742931889
1167943498167943499CG26GENIChomozygous625925450
1167943539167943540CA27GENIChomozygous625925451
1167943608167943618ACACACACAC----------8GENICheterozygous742931891
1167943610167943618ACACACAC--------8GENICheterozygous742931892
1167943993167943994GA27GENIChomozygous625925452
1167944410167944411AG26GENIChomozygous625925453
1167944482167944483AC25GENIChomozygous625925454
1167944518167944519CT26GENIChomozygous625925455
1167944556167944557TC22GENIChomozygous625925456
1167944656167944657AG19GENIChomozygous625925457
1167945489167945490GA17GENIChomozygous625925458
1167945535167945536GC23GENIChomozygous625925459
1167945659167945660AG21GENIChomozygous625925460
1167946111167946112GA28GENIChomozygous625925461
1167946985167946986CT22GENIChomozygous625925462
1167947339167947340A-8GENICpossibly homozygous742931893
1167947433167947452GGAAAAAAAAAAGAACCAA-------------------9GENICpossibly homozygous742931895
1167947950167947951GC14GENIChomozygous625925463
1167948362167948363GA18GENIChomozygous625925464
1167949758167949759AG32GENIChomozygous625925465
1167950469167950470CA33GENIChomozygous625925466
1167950839167950840CT22GENIChomozygous625925467
1167950997167950998GC23GENIChomozygous625925468
1167951702167951704CA--6GENICheterozygous742931897
1167951923167951924GA21GENIChomozygous625925469
1167951925167951926GA19GENIChomozygous625925470
1167951928167951937AAAAAAAAA---------13GENICheterozygous742931898
1167951929167951937AAAAAAAA--------13GENICheterozygous742931899
1167951930167951937AAAAAAA-------13GENICheterozygous742931900
1167952124167952125CT17GENIChomozygous625925471
1167952490167952491GA18GENIChomozygous625925472
1167952549167952550GA29GENIChomozygous625925473
1167952594167952595TC31GENIChomozygous625925474
1167952717167952718GA35GENIChomozygous625925475
1167952968167952969C-26GENIChomozygous742931901
1167952976167952977CT26GENIChomozygous625925476
1167953510167953511TC34GENIChomozygous625925477
1167953669167953670CT27GENIChomozygous625925478
1167953872167953873GA35GENIChomozygous625925479
1167953891167953892GT35GENIChomozygous625925480
1167953921167953922CA31GENIChomozygous625925481
1167954255167954256TG25GENIChomozygous625925482
1167954753167954754CT16GENIChomozygous625925483
1167955049167955050TC10GENIChomozygous625925484
1167955052167955053GA11GENIChomozygous625925485
1167955530167955531CT25GENIChomozygous625925486
1167955624167955625CT23GENIChomozygous625925487
1167956074167956075CT12GENIChomozygous625925488
1167956106167956107GA29GENIChomozygous625925489
1167956496167956497GA26GENIChomozygous625925490
1167957054167957055TTA32GENICpossibly homozygous742931902
1167957271167957272C-22GENIChomozygous742931903
1167957309167957310GT26GENIChomozygous625925491
1167958858167958859GA27GENIChomozygous625925492
1167959506167959507TC23GENIChomozygous625925493
1167959514167959515GA24GENIChomozygous625925494
1167959630167959631AG22GENIChomozygous625925495
1167959640167959641GA22GENIChomozygous625925496
1167959657167959658TC25GENIChomozygous625925497
1167959676167959677CT31GENIChomozygous625925498
1167959740167959741C-27GENIChomozygous742931904
1167960646167960647CA28GENIChomozygous625925499
1167960912167960913GA30GENIChomozygous625925500
1167961477167961478AAG2GENIChomozygous742931905
1167961897167961898CT18GENIChomozygous625925501
1167962541167962542GA24GENIChomozygous625925502
1167963538167963539TTC2GENIChomozygous742931907
1167963568167963569CT12GENIChomozygous625925503
1167963817167963818GA22GENIChomozygous625925504
1167963984167963985GA25GENIChomozygous625925505
1167965377167965378CT36GENIChomozygous625925506
1167965417167965418AT34GENIChomozygous625925507
1167965461167965462CT19GENIChomozygous625925508
1167965468167965469AG22GENIChomozygous625925509
1167965857167965858TC33GENIChomozygous625925510
1167965904167965905AG26GENIChomozygous625925511
1167966217167966218GA15GENIChomozygous625925512
1167966244167966245TC15GENIChomozygous625925513
1167966440167966441CCCA19GENIChomozygous742931909
1167966684167966685GA36GENIChomozygous625925514
1167967102167967145TGGATGGATGGATGATGGATGGATGGATGGATGGATGGATGGA-------------------------------------------19GENIChomozygous742931910
1167967225167967226AG36GENIChomozygous625925515
1167967227167967228AC36GENIChomozygous625925516
1167967427167967428CT27GENIChomozygous625925517
1167967520167967521AG27GENIChomozygous625925518
1167967731167967732GA31GENIChomozygous625925519
1167967869167967870GA35GENIChomozygous625925520
1167968148167968149CA28GENIChomozygous625925521
1167968322167968323AG27GENIChomozygous625925522
1167968407167968408CCGT4GENICheterozygous742931911
1167968407167968408CCGTGT4GENICheterozygous742931912
1167968476167968492TCTCTCTCTCTCTCTC----------------5GENIChomozygous742931916
1167968580167968581TC23GENIChomozygous625925523
1167968909167968910TC30GENIChomozygous625925524
1167968951167968979GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCGCGCGC----------------------------15GENIChomozygous742931919
1167968991167968992GA15GENIChomozygous625925525
1167969047167969048GGTGTA38GENIChomozygous742931920
1167969227167969228TTA44GENIChomozygous742931921
1167969349167969350GA45GENIChomozygous625925526
1167969909167969910TA30GENIChomozygous625925527
1167971052167971053CCTGT25GENIChomozygous742931922
1167971156167971157TTAA9GENICheterozygous742931924
1167971157167971158A-9GENICheterozygous742931923
1167972161167972162AAT33GENIChomozygous742931925
1167973448167973449GA15GENIChomozygous625925528
1167973498167973502ACAC----5GENICheterozygous742931928
1167973764167973765GGAGGA8GENIChomozygous742931929
1167973841167973842AG23GENIChomozygous625925529
1167975247167975248TC34GENIChomozygous625925530
1167980072167980073GA28GENIChomozygous625925531
1167980181167980182CT25GENIChomozygous625925532
1167982380167982381AAGAGG3GENICheterozygous742931931
1167983101167983102GA19GENIChomozygous625925533
1167983285167983286GA21GENIChomozygous625925534
1167983770167983771AG18GENIChomozygous625925535
1167984351167984352TC11GENIChomozygous625925536
1167984377167984389TTATTATTATTA------------3GENIChomozygous742931933
1167984383167984384TC3GENIChomozygous625925537
1167985137167985138AG24GENIChomozygous625925538
1167985371167985376TCTCT-----4GENIChomozygous742931935
1167985416167985417CCAT13GENIChomozygous742931936
1167986087167986099GCACGTCCCCGG------------41GENIChomozygous742931937
1167986538167986539GA25GENIChomozygous625925539
1167986768167986769TG38GENIChomozygous625925540
1167986878167986879T-20GENIChomozygous742931938
1167987126167987127AG26GENIChomozygous625925541
1167987282167987283TC20GENIChomozygous625925542
1167987423167987424AG22GENIChomozygous625925543
1167987925167987926TTA10GENIChomozygous742931939
1167988090167988091CT21GENIChomozygous625925544
1167988145167988146GA30GENIChomozygous625925545
1167988161167988162AG33GENIChomozygous625925546
1167988322167988323CCG28GENIChomozygous742931940
1167988792167988793GC32GENIChomozygous625925547
1167988816167988817TC37GENIChomozygous625925548
1167989241167989242CT27GENIChomozygous625925549
1167989244167989245TC28GENIChomozygous625925550
1167990265167990266TC24GENIChomozygous625925551
1167990291167990292TA25GENIChomozygous625925552
1167990448167990449CT29GENIChomozygous625925553
1167990644167990645CT12GENIChomozygous625925554
1167990757167990758TTGA17GENIChomozygous742931941
1167991199167991200GA32GENIChomozygous625925555
1167991468167991469GT21GENIChomozygous625925556
1167991647167991648CT19GENIChomozygous625925557
1167991804167991805CT38GENIChomozygous625925558
1167991855167991856CT26GENIChomozygous625925559
1167991890167991891TC18GENIChomozygous625925560
1167992211167992212CT35GENIChomozygous625925561
1167992677167992678AG31GENIChomozygous625925562
1167993224167993225GA25GENIChomozygous625925563
1167993232167993233CT28GENIChomozygous625925564
1167993507167993508CT23GENIChomozygous625925565
1167993730167993731GT23GENIChomozygous625925566
1167994228167994229AG16GENIChomozygous625925567
1167994315167994316AC28GENIChomozygous625925568
1167994584167994585GGGGAC33GENIChomozygous742931942
1167994712167994713AG42GENIChomozygous625925569
1167994947167994948TC28GENIChomozygous625925570
1167995043167995044TC27GENIChomozygous625925571
1167995062167995063T-27GENIChomozygous742931943
1167995371167995372GA28GENIChomozygous625925572
1167995453167995454CG29GENIChomozygous625925573
1167995849167995850AC20GENIChomozygous625925574
1167995964167995965CG24GENIChomozygous625925575
1167996026167996027GC22GENIChomozygous625925576
1167996028167996029TA21GENIChomozygous625925577
1167996042167996043AG28GENIChomozygous625925578
1167996138167996139AG27GENIChomozygous625925579
1167996658167996659CA22GENIChomozygous625925580
1167997249167997250CT37GENIChomozygous625925581
1167997325167997326GA28GENIChomozygous625925582
1167997451167997452AG30GENIChomozygous625925583
1167997455167997456TA34GENIChomozygous625925584
1167997552167997553TC30GENIChomozygous625925585
1167997904167997906CC--9GENICpossibly homozygous742931945
1167997905167997906C-9GENICheterozygous742931946
1167998056167998057AT18GENIChomozygous625925586
1167998119167998120GA19GENIChomozygous625925587
1167998262167998263TC23GENIChomozygous625925588
1167998288167998289TC22GENIChomozygous625925589
1167998421167998422AT24GENIChomozygous625925590
1167998479167998480AG23GENIChomozygous625925591
1167998631167998632GA11GENIChomozygous625925592
1167998770167998771CCT35GENIChomozygous742931947
1167999140167999142GA--28GENIChomozygous742931949
1167999255167999256CCA31GENIChomozygous742931951
1167999256167999257GT31GENIChomozygous625925593
1167999299167999300CT40GENIChomozygous625925594
1167999505167999506TC23GENIChomozygous625925595
1167999569167999570AG26GENIChomozygous625925596
1167999617167999618GT20GENIChomozygous625925597
1167999891167999894AAA---5GENIChomozygous742931952
1167999952167999953CCA13GENIChomozygous742931955
1167999953167999954CCACACACACACACACACACACA13GENIChomozygous742931956
1168000171168000172GA23GENIChomozygous625925598
1168000197168000198TA20GENIChomozygous625925599
1168000351168000352TC22GENIChomozygous625925600
1168000530168000531TC18GENIChomozygous625925601
1168000840168000841CT27GENIChomozygous625925602
1168000857168000858CT27GENIChomozygous625925603
1168001259168001260GT29GENIChomozygous625925604
1168001426168001427GT33GENIChomozygous625925605
1168001778168001779GA29GENIChomozygous625925606
1168001859168001860TA32GENIChomozygous625925607
1168002241168002242A-28GENIChomozygous742931957
1168002358168002359TC26GENIChomozygous625925608
1168002633168002634CCAA11GENICheterozygous742931960
1168002658168002662CCAG----19GENICheterozygous742931961
1168003578168003579CT24GENIChomozygous625925609
1168004372168004378TGACGA------24GENIChomozygous742931962
1168004476168004477TC37GENIChomozygous625925610
1168004766168004767GA33GENIChomozygous625925611
1168004921168004922AG22GENIChomozygous625925612
1168005133168005134CCG19GENIChomozygous742931963
1168005176168005177TC21GENIChomozygous625925613
1168005296168005297TA13GENIChomozygous625925614
1168005355168005356C-12GENIChomozygous742931964
1168005358168005359CT12GENIChomozygous625925615
1168005629168005630TC16GENIChomozygous625925616
1168005673168005674GA24GENIChomozygous625925617
1168005701168005702GA24GENIChomozygous625925618
1168005802168005803CT22GENIChomozygous625925619
1168005819168005820CT22GENIChomozygous625925620
1168005849168005850TC22GENIChomozygous625925621
1168005941168005942TC22GENIChomozygous625925622
1168006157168006158AG31GENIChomozygous625925623
1168006280168006281AG37GENIChomozygous625925624
1168006421168006422CT33GENIChomozygous625925625
1168006432168006433AG34GENIChomozygous625925626
1168006812168006813CT27GENIChomozygous625925627
1168007657168007658TA24GENIChomozygous625925628
1168007816168007817GA26GENIChomozygous625925629
1168007896168007897GA22GENIChomozygous625925630
1168007926168007927TTTCGTGAG12GENIChomozygous742931965
1168008135168008136AT41GENIChomozygous625925631
1168008488168008489CG34GENIChomozygous625925632
1168008720168008721GT27GENIChomozygous625925633
1168008902168008903CT32GENIChomozygous625925634
1168009037168009038GA33GENIChomozygous625925635
1168009072168009073TA25GENIChomozygous625925636
1168009273168009274TTCA27GENICpossibly homozygous742931966
1168009968168009971GTC---36GENIChomozygous742931967
1168010214168010215TC35GENIChomozygous625925637
1168010332168010333TTTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGG10GENIChomozygous742931971
1168011424168011425AG27GENIChomozygous625925638
1168011902168011903AG19GENIChomozygous625925639
1168012021168012022CA21GENIChomozygous625925640
1168012971168012973AT--14GENICpossibly homozygous742931972
1168012991168012992TTCACACACACACACACA2GENIChomozygous742931976
1168013074168013075TC15GENIChomozygous625925641
1168014007168014008AG26GENIChomozygous625925642
1168017777168017778AG31GENIChomozygous625925643
1168017790168017791GA33GENIChomozygous625925644
1168017824168017825AG29GENIChomozygous625925645
1168017852168017853CCAA21GENIChomozygous742931977
1168018414168018415CT27GENIChomozygous625925646
1168018415168018416AG27GENIChomozygous625925647
1168019341168019342CA29GENIChomozygous625925648
1168019629168019630GA24GENIChomozygous625925649
1168020471168020472GA32GENIChomozygous625925650
1168020761168020762CT25GENIChomozygous625925651
1168022253168022254CT16GENIChomozygous625925652
1168022506168022507TG27GENIChomozygous625925653
1168022620168022621CG16GENIChomozygous625925654
1168022890168022891TC23GENIChomozygous625925655
1168023265168023266GA16GENIChomozygous625925656
1168023321168023322AG23GENIChomozygous625925657
1168023710168023711AG27GENIChomozygous625925658
1168023823168023824CA20GENIChomozygous625925659
1168024062168024063GA26GENIChomozygous625925660
1168027062168027068CACACA------6GENIChomozygous742931978
1168029169168029170CT29GENIChomozygous625925661
1168029330168029331AG19GENIChomozygous625925662
1168029730168029731AG20GENIChomozygous625925663
1168030046168030047GGCACACA6GENIChomozygous742931983
1168030097168030098GA20GENIChomozygous625925664
1168030984168030985CT29GENIChomozygous625925665
1168031696168031706GTGTGTGTGT----------8GENICheterozygous742931986
1168031698168031706GTGTGTGT--------8GENICheterozygous742931987
1168033712168033713CCCCTT21GENIChomozygous742931988
1168033861168033862AT30GENIChomozygous625925666
1168033863168033864C-31GENIChomozygous742931989
1168036525168036526GA34GENIChomozygous625925667
1168037266168037267GA35GENIChomozygous625925668
1168040086168040087TTCACACACACACA1GENIChomozygous742931993
1168042336168042348TCTGGGTGTATG------------19GENIChomozygous742931994
1168045882168045883GT27GENICpossibly homozygous625925669
1168046514168046538TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------------9GENIChomozygous742931996
1168048013168048017AGAG----6GENIChomozygous742931999
1168048033168048043AGAGAGACAG----------13GENIChomozygous742932000
1168048261168048263AC--29GENIChomozygous742932001
1168049248168049249AG28GENIChomozygous625925670
1168049655168049656AG11GENIChomozygous625925671
1168050578168050592GTGTGTGTGTGTGT--------------8GENICheterozygous742932004
1168050580168050592GTGTGTGTGTGT------------8GENICheterozygous742932005
1168053281168053282GT29GENIChomozygous625925672
1168058292168058293GT11GENIChomozygous625925673
1168058950168058951GGA14GENICheterozygous742932006
1168059253168059254CA22GENIChomozygous625925674
1168059818168059819CT21GENIChomozygous625925675
1168062581168062599AGAGAGAGAGAGAGAGAG------------------8GENICheterozygous742932007
1168062583168062599AGAGAGAGAGAGAGAG----------------8GENICpossibly homozygous742932008
1168065495168065496CT22GENIChomozygous625925676
1168066149168066150TTAC7GENICheterozygous742932012
1168066149168066150TTACAC7GENICpossibly homozygous742932013
1168069046168069047GA23GENIChomozygous625925677
1168069591168069593TC--28GENIChomozygous742932014
1168076198168076199GA23GENIChomozygous625925678
1168076413168076414TG15GENIChomozygous625925679
1168077378168077380GG--20GENIChomozygous742932015
1168078318168078319CCAAA7GENIChomozygous742932018
1168078516168078517TTA11GENICpossibly homozygous742932021
1168080467168080468GA11GENIChomozygous625925680
1168081489168081490GA38GENIChomozygous625925681
1168082572168082573CT24GENIChomozygous625925682
1168083412168083413TC21GENIChomozygous625925683
1168085862168085863CT24GENIChomozygous625925684
1168087394168087396TT--13GENICheterozygous742932024
1168087415168087417TT--16GENICheterozygous742932026
1168087416168087417T-16GENICheterozygous742932027
1168088903168088904GT1GENIChomozygous625925685
1168088904168088905TA2GENIChomozygous625925686
1168089171168089172CG18GENIChomozygous625925687
1168089421168089422TC29GENIChomozygous625925688
1168089688168089689GGAT29GENIChomozygous742932029
1168090340168090341T-6GENIChomozygous742932031
1168090962168090963CCTG6GENICheterozygous742932032
1168091386168091387AT1GENIChomozygous625925689
1168091400168091401AC7GENIChomozygous625925690
1168091402168091403TC7GENIChomozygous625925691
1168091412168091413CA13GENIChomozygous625925692
1168091418168091419AAC17GENIChomozygous742932033
1168091421168091422GA17GENIChomozygous625925693
1168091569168091570TC35GENIChomozygous625925694
1168092473168092474GA16GENIChomozygous625925695
1168092916168092918AA--7GENICheterozygous742932034
1168092917168092918A-7GENICpossibly homozygous742932035
1168093009168093010TG26GENIChomozygous625925696
1168093009168093010T-26GENIChomozygous742932038
1168093038168093039TC25GENIChomozygous625925697
1168094461168094462CCT11GENIChomozygous742932039
1168094549168094550GGTT14GENICheterozygous742932041
1168094549168094550GGTTT14GENICheterozygous742932042
1168094980168094981C-21GENIChomozygous742932043
1168095482168095483TC26GENIChomozygous625925698
1168095608168095609AG20GENIChomozygous625925699
1168096557168096558TC17GENIChomozygous625925700
1168096690168096691TC38GENIChomozygous625925701
1168097122168097123GA30GENIChomozygous625925702
1168097293168097294GA25GENIChomozygous625925703
1168097429168097430GA29GENIChomozygous625925704
1168097925168097926GA19GENIChomozygous625925705