chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,253622462,253622463,G,A,32,GENIC,homozygous,635404007 1,253622981,253622982,A,G,34,GENIC,homozygous,635404008 1,253624240,253624241,G,T,36,GENIC,homozygous,635404009 1,253624615,253624626,TACAGCCCTTT,-----------,22,GENIC,homozygous,748083257 1,253625256,253625257,C,CACCT,18,GENIC,homozygous,748083258 1,253626351,253626352,C,A,26,GENIC,homozygous,635404010 1,253626625,253626626,A,G,35,GENIC,homozygous,635404011 1,253627013,253627015,AG,--,31,GENIC,homozygous,748083259 1,253627355,253627356,T,TACACGCACAC,16,GENIC,heterozygous,748083261 1,253627356,253627358,AC,--,16,GENIC,heterozygous,748083260 1,253627413,253627415,AT,--,18,GENIC,homozygous,748083262 1,253627474,253627475,A,ATG,17,GENIC,homozygous,748083263 1,253627522,253627523,G,GTA,16,GENIC,homozygous,748083264 1,253627533,253627534,C,T,19,GENIC,homozygous,635404012 1,253627926,253627927,C,-,18,GENIC,homozygous,748083265 1,253627927,253627928,T,A,17,GENIC,homozygous,635404013 1,253627967,253627968,A,-,16,GENIC,homozygous,748083266 1,253628269,253628270,G,T,25,GENIC,homozygous,635404014 1,253628923,253628924,C,T,29,GENIC,homozygous,635404015 1,253629064,253629065,T,TGAA,25,GENIC,homozygous,748083267 1,253629266,253629267,T,G,23,GENIC,homozygous,635404016 1,253629565,253629566,T,TCAGAAAATACA,21,GENIC,homozygous,748083268 1,253629588,253629589,T,G,23,GENIC,homozygous,635404017 1,253629661,253629662,C,A,16,GENIC,homozygous,635404018 1,253630004,253630005,A,C,31,GENIC,homozygous,635404019 1,253630005,253630006,C,A,31,GENIC,homozygous,635404020 1,253630702,253630703,G,A,27,GENIC,homozygous,635404021 1,253630954,253630955,C,T,27,GENIC,homozygous,635404022 1,253631357,253631358,A,G,25,GENIC,homozygous,635404023 1,253631417,253631418,T,C,18,GENIC,homozygous,635404024 1,253631512,253631513,A,C,22,GENIC,homozygous,635404025 1,253631531,253631532,T,C,25,GENIC,homozygous,635404026 1,253631548,253631549,C,T,29,GENIC,homozygous,635404027 1,253631688,253631689,G,C,24,GENIC,homozygous,635404028 1,253631689,253631690,A,C,24,GENIC,homozygous,635404029 1,253631728,253631729,T,TCTGA,20,GENIC,homozygous,748083269 1,253631960,253631961,G,-,19,GENIC,homozygous,748083270 1,253631985,253631986,A,C,19,GENIC,homozygous,635404030 1,253632032,253632033,T,A,21,GENIC,homozygous,635404031 1,253632457,253632458,T,C,25,GENIC,homozygous,635404032 1,253632463,253632464,C,T,25,GENIC,homozygous,635404033 1,253632465,253632466,G,-,26,GENIC,homozygous,748083271 1,253632467,253632468,C,T,26,GENIC,homozygous,635404034 1,253632645,253632646,T,C,17,GENIC,homozygous,635404035 1,253632705,253632706,T,A,18,GENIC,homozygous,635404036 1,253633011,253633012,G,A,26,GENIC,homozygous,635404037 1,253633017,253633018,A,G,28,GENIC,homozygous,635404038 1,253633482,253633483,T,TC,27,GENIC,homozygous,748083272 1,253633488,253633489,G,-,29,GENIC,homozygous,748083273 1,253633726,253633727,C,T,27,GENIC,homozygous,635404039 1,253633804,253633811,ACACACA,-------,4,GENIC,heterozygous,748083274 1,253633806,253633811,ACACA,-----,4,GENIC,heterozygous,748083275 1,253633890,253633891,T,C,29,GENIC,homozygous,635404040 1,253634207,253634208,A,G,27,GENIC,homozygous,635404041 1,253634630,253634631,C,CT,26,GENIC,homozygous,748083276 1,253634822,253634823,A,T,16,GENIC,homozygous,635404042 1,253634823,253634824,T,TCTCA,15,GENIC,homozygous,748083277 1,253635229,253635230,T,-,25,GENIC,homozygous,748083278 1,253635459,253635460,C,T,31,GENIC,homozygous,635404043 1,253635637,253635638,T,G,31,GENIC,homozygous,635404044 1,253635747,253635748,T,C,35,GENIC,homozygous,635404045 1,253636163,253636165,TC,--,18,GENIC,homozygous,748083279 1,253636388,253636389,T,C,31,GENIC,homozygous,635404046 1,253636584,253636585,A,G,18,GENIC,homozygous,635404047 1,253636776,253636777,G,C,16,GENIC,homozygous,635404048 1,253636777,253636778,C,T,16,GENIC,homozygous,635404049 1,253636931,253636932,C,CCACACA,29,GENIC,homozygous,748083280 1,253637253,253637254,C,T,33,GENIC,homozygous,635404050 1,253637560,253637561,C,T,50,GENIC,homozygous,635404051 1,253638146,253638147,C,T,26,GENIC,homozygous,635404052 1,253638217,253638218,C,A,25,GENIC,homozygous,635404053 1,253638612,253638613,C,T,31,GENIC,homozygous,635404054 1,253638674,253638675,C,T,17,GENIC,homozygous,635404055 1,253638834,253638835,T,A,24,GENIC,homozygous,635404056 1,253638835,253638836,C,A,23,GENIC,homozygous,635404057 1,253639020,253639021,C,T,23,GENIC,homozygous,635404058 1,253639039,253639040,A,G,20,GENIC,homozygous,635404059 1,253639199,253639200,A,G,25,GENIC,homozygous,635404060 1,253639242,253639243,C,T,22,GENIC,homozygous,635404061 1,253639359,253639360,G,A,23,GENIC,homozygous,635404062 1,253639433,253639434,G,A,28,GENIC,homozygous,635404063 1,253639973,253639974,C,T,36,GENIC,homozygous,635404064 1,253640222,253640223,C,CT,19,GENIC,homozygous,748083281 1,253640279,253640280,G,A,24,GENIC,homozygous,635404065 1,253640434,253640435,A,C,19,GENIC,homozygous,635404066 1,253640541,253640542,A,G,22,GENIC,homozygous,635404067 1,253641378,253641379,A,G,25,GENIC,homozygous,635404068 1,253642378,253642379,C,T,27,GENIC,homozygous,635404069 1,253643028,253643029,G,A,32,GENIC,homozygous,635404070 1,253643244,253643245,G,A,28,GENIC,homozygous,635404071 1,253643303,253643304,T,A,29,GENIC,homozygous,635404072 1,253643456,253643457,A,T,31,GENIC,homozygous,635404073 1,253643583,253643584,T,A,31,GENIC,homozygous,635404074 1,253643752,253643753,A,G,15,GENIC,homozygous,635404075 1,253643854,253643855,A,G,18,GENIC,homozygous,635404076 1,253644070,253644071,T,A,24,GENIC,homozygous,635404077 1,253644579,253644580,C,T,13,GENIC,homozygous,635404078 1,253644638,253644639,T,TA,14,GENIC,homozygous,748083282 1,253644644,253644645,T,A,14,GENIC,homozygous,635404079 1,253644904,253644905,A,AG,26,GENIC,homozygous,748083283 1,253645709,253645710,G,GTGATGGTGATGA,2,GENIC,homozygous,748083284 1,253645828,253645829,A,G,15,GENIC,homozygous,635404080 1,253646037,253646038,G,C,26,GENIC,homozygous,635404081 1,253646248,253646249,A,G,22,GENIC,homozygous,635404082 1,253646349,253646350,G,A,29,GENIC,homozygous,635404083 1,253646486,253646487,C,A,25,GENIC,homozygous,635404084 1,253646623,253646624,T,C,15,GENIC,homozygous,635404085 1,253646860,253646861,A,G,16,GENIC,homozygous,635404086 1,253646921,253646922,G,A,16,GENIC,homozygous,635404087 1,253646998,253646999,G,A,16,GENIC,homozygous,635404088 1,253647092,253647093,A,G,22,GENIC,homozygous,635404089 1,253647094,253647095,G,A,21,GENIC,homozygous,635404090 1,253647173,253647174,A,G,16,GENIC,homozygous,635404091 1,253647766,253647767,T,TGCCTGGGC,27,GENIC,homozygous,748083285 1,253647775,253647785,AATGGATACA,----------,25,GENIC,homozygous,748083286 1,253647789,253647790,G,GC,27,GENIC,homozygous,748083287 1,253647820,253647821,T,-,27,GENIC,possibly homozygous,748083288 1,253647882,253647883,G,T,25,GENIC,homozygous,635404092 1,253647935,253647936,T,G,24,GENIC,homozygous,635404093 1,253648002,253648003,C,CT,25,GENIC,homozygous,748083289 1,253648049,253648050,T,A,33,GENIC,homozygous,635404094 1,253648735,253648736,T,C,23,GENIC,homozygous,635404095 1,253649429,253649451,AGTCAGTCTGTGAATCTTCAGA,----------------------,31,GENIC,homozygous,748083290 1,253650382,253650383,C,A,19,GENIC,homozygous,635404096 1,253650523,253650524,T,C,22,GENIC,homozygous,635404097 1,253651217,253651218,A,-,18,GENIC,homozygous,748083291 1,253652224,253652225,C,T,27,GENIC,homozygous,635404098 1,253652503,253652505,GT,--,13,GENIC,heterozygous,748083292 1,253652508,253652509,T,TG,14,GENIC,heterozygous,748083293 1,253652511,253652512,G,GT,20,GENIC,heterozygous,748083294 1,253652561,253652563,CA,--,16,GENIC,heterozygous,748083296 1,253653006,253653007,T,C,17,GENIC,homozygous,635404099 1,253653367,253653368,A,T,17,GENIC,homozygous,635404100 1,253654052,253654054,AG,--,29,GENIC,homozygous,748083297 1,253655194,253655195,A,T,26,GENIC,homozygous,635404101 1,253655711,253655712,T,C,29,GENIC,homozygous,635404102 1,253656016,253656017,A,AAAT,21,GENIC,homozygous,748083298 1,253656361,253656362,C,T,28,GENIC,homozygous,635404103 1,253656400,253656401,T,C,34,GENIC,homozygous,635404104 1,253656941,253656942,T,C,33,GENIC,homozygous,635404105 1,253657206,253657207,A,-,32,GENIC,homozygous,748083299 1,253658474,253658475,C,A,34,GENIC,homozygous,635404106 1,253658491,253658492,C,T,31,GENIC,homozygous,635404107 1,253658520,253658521,G,A,30,GENIC,homozygous,635404108 1,253671613,253671614,G,GA,2,GENIC,homozygous,748083300 1,253671960,253671962,CT,--,4,GENIC,homozygous,748083301 1,253673449,253673450,C,-,43,GENIC,heterozygous,748083302 1,253673705,253673706,G,GT,16,GENIC,homozygous,748083303 1,253680231,253680233,TG,--,27,GENIC,heterozygous,748083306 1,253681721,253681722,A,AC,26,GENIC,homozygous,748083308 1,253690399,253690436,TTGAAACTAAATATCACTTATAACGTCGGCCCTACCC,-------------------------------------,14,GENIC,homozygous,748083309 1,253690592,253690593,A,AGT,5,GENIC,heterozygous,748083311 1,253696357,253696359,GG,--,23,GENIC,homozygous,748083313 1,253700997,253700998,T,TTATA,3,GENIC,heterozygous,748083314 1,253717450,253717451,A,G,24,GENIC,possibly homozygous,635404109 1,253721156,253721157,A,AT,5,GENIC,heterozygous,748083316 1,253721157,253721159,TT,--,5,GENIC,heterozygous,748083315 1,253727633,253727635,GT,--,22,GENIC,heterozygous,748083319 1,253756077,253756078,A,ACT,20,GENIC,homozygous,748083321 1,253765945,253765946,T,TGA,9,GENIC,heterozygous,748083322 1,253766535,253766537,AG,--,10,GENIC,heterozygous,748083323 1,253766536,253766537,G,-,10,GENIC,heterozygous,748083324 1,253777595,253777597,AA,--,26,GENIC,heterozygous,748083326 1,253777596,253777597,A,-,26,GENIC,heterozygous,748083327 1,253786087,253786089,AC,--,7,GENIC,heterozygous,748083332 1,253795392,253795393,G,GTGTGTGTGTGTGTGT,4,GENIC,homozygous,748083335 1,253798235,253798236,A,AAGAGAG,4,GENIC,homozygous,748083337 1,253798809,253798810,C,G,20,GENIC,homozygous,635404110 1,253804320,253804322,CT,--,13,GENIC,heterozygous,748083338 1,253804395,253804399,GAGA,----,18,GENIC,homozygous,748083339 1,253810002,253810003,G,-,4,GENIC,heterozygous,748083341 1,253812079,253812081,GT,--,7,GENIC,heterozygous,748083343 1,253814112,253814114,AC,--,25,GENIC,heterozygous,748083345 1,253823418,253823419,C,CA,4,GENIC,heterozygous,748083350 1,253833082,253833083,T,TCTCCCTCTCCCTCTCCCTCTACCTGTCCCTTCC,8,GENIC,homozygous,748083352 1,253838166,253838168,CA,--,11,GENIC,heterozygous,748083354 1,253839343,253839345,AG,--,7,GENIC,heterozygous,748083356 1,253842852,253842853,T,-,24,GENIC,homozygous,748083359 1,253860472,253860473,A,AG,11,GENIC,homozygous,748083360 1,253874040,253874041,T,TA,9,GENIC,heterozygous,748083362 1,253874041,253874042,A,-,9,GENIC,heterozygous,748083361 1,253884566,253884568,CA,--,14,GENIC,heterozygous,748083365 1,253887908,253887909,T,TAG,11,GENIC,homozygous,748083366 1,253888525,253888526,G,GA,13,GENIC,heterozygous,748083370 1,253888529,253888530,A,-,13,GENIC,heterozygous,748083369 1,253890754,253890756,AG,--,8,GENIC,heterozygous,748083371 1,253914016,253914018,AC,--,16,GENIC,heterozygous,748083375 1,253916662,253916663,T,TAAA,11,GENIC,heterozygous,748083378 1,253916663,253916664,A,-,11,GENIC,heterozygous,748083377 1,253923276,253923277,A,-,15,GENIC,heterozygous,748083381 1,253925216,253925217,A,-,27,GENIC,heterozygous,748083382 1,253949216,253949217,C,-,11,GENIC,heterozygous,748083384 1,253953387,253953392,AATAT,-----,11,GENIC,homozygous,748083386 1,253986385,253986395,GTGTGTGTGT,----------,12,GENIC,heterozygous,748083388 1,253986393,253986395,GT,--,12,GENIC,heterozygous,748083389 1,253987897,253987899,CA,--,14,GENIC,heterozygous,748083393 1,253989291,253989292,G,A,4,GENIC,homozygous,635404111 1,254003314,254003315,G,GAGTGTTATTCCCTTTCCC,2,GENIC,homozygous,748083394 1,254008606,254008607,A,AGAACACTTTTCTTTTTC,31,GENIC,homozygous,748083395 1,254009309,254009317,AAACAAAA,--------,17,GENIC,homozygous,748083397 1,254032460,254032461,C,CT,5,GENIC,heterozygous,748083399 1,254034823,254034825,AT,--,13,GENIC,heterozygous,748083400 1,254036465,254036466,C,CA,9,GENIC,heterozygous,748083402 1,254036465,254036466,C,CAAAA,9,GENIC,heterozygous,748083403