chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 253622462 253622463 G A 32 GENIC homozygous 635404007 1 253622981 253622982 A G 34 GENIC homozygous 635404008 1 253624240 253624241 G T 36 GENIC homozygous 635404009 1 253624615 253624626 TACAGCCCTTT ----------- 22 GENIC homozygous 748083257 1 253625256 253625257 C CACCT 18 GENIC homozygous 748083258 1 253626351 253626352 C A 26 GENIC homozygous 635404010 1 253626625 253626626 A G 35 GENIC homozygous 635404011 1 253627013 253627015 AG -- 31 GENIC homozygous 748083259 1 253627355 253627356 T TACACGCACAC 16 GENIC heterozygous 748083261 1 253627356 253627358 AC -- 16 GENIC heterozygous 748083260 1 253627413 253627415 AT -- 18 GENIC homozygous 748083262 1 253627474 253627475 A ATG 17 GENIC homozygous 748083263 1 253627522 253627523 G GTA 16 GENIC homozygous 748083264 1 253627533 253627534 C T 19 GENIC homozygous 635404012 1 253627926 253627927 C - 18 GENIC homozygous 748083265 1 253627927 253627928 T A 17 GENIC homozygous 635404013 1 253627967 253627968 A - 16 GENIC homozygous 748083266 1 253628269 253628270 G T 25 GENIC homozygous 635404014 1 253628923 253628924 C T 29 GENIC homozygous 635404015 1 253629064 253629065 T TGAA 25 GENIC homozygous 748083267 1 253629266 253629267 T G 23 GENIC homozygous 635404016 1 253629565 253629566 T TCAGAAAATACA 21 GENIC homozygous 748083268 1 253629588 253629589 T G 23 GENIC homozygous 635404017 1 253629661 253629662 C A 16 GENIC homozygous 635404018 1 253630004 253630005 A C 31 GENIC homozygous 635404019 1 253630005 253630006 C A 31 GENIC homozygous 635404020 1 253630702 253630703 G A 27 GENIC homozygous 635404021 1 253630954 253630955 C T 27 GENIC homozygous 635404022 1 253631357 253631358 A G 25 GENIC homozygous 635404023 1 253631417 253631418 T C 18 GENIC homozygous 635404024 1 253631512 253631513 A C 22 GENIC homozygous 635404025 1 253631531 253631532 T C 25 GENIC homozygous 635404026 1 253631548 253631549 C T 29 GENIC homozygous 635404027 1 253631688 253631689 G C 24 GENIC homozygous 635404028 1 253631689 253631690 A C 24 GENIC homozygous 635404029 1 253631728 253631729 T TCTGA 20 GENIC homozygous 748083269 1 253631960 253631961 G - 19 GENIC homozygous 748083270 1 253631985 253631986 A C 19 GENIC homozygous 635404030 1 253632032 253632033 T A 21 GENIC homozygous 635404031 1 253632457 253632458 T C 25 GENIC homozygous 635404032 1 253632463 253632464 C T 25 GENIC homozygous 635404033 1 253632465 253632466 G - 26 GENIC homozygous 748083271 1 253632467 253632468 C T 26 GENIC homozygous 635404034 1 253632645 253632646 T C 17 GENIC homozygous 635404035 1 253632705 253632706 T A 18 GENIC homozygous 635404036 1 253633011 253633012 G A 26 GENIC homozygous 635404037 1 253633017 253633018 A G 28 GENIC homozygous 635404038 1 253633482 253633483 T TC 27 GENIC homozygous 748083272 1 253633488 253633489 G - 29 GENIC homozygous 748083273 1 253633726 253633727 C T 27 GENIC homozygous 635404039 1 253633804 253633811 ACACACA ------- 4 GENIC heterozygous 748083274 1 253633806 253633811 ACACA ----- 4 GENIC heterozygous 748083275 1 253633890 253633891 T C 29 GENIC homozygous 635404040 1 253634207 253634208 A G 27 GENIC homozygous 635404041 1 253634630 253634631 C CT 26 GENIC homozygous 748083276 1 253634822 253634823 A T 16 GENIC homozygous 635404042 1 253634823 253634824 T TCTCA 15 GENIC homozygous 748083277 1 253635229 253635230 T - 25 GENIC homozygous 748083278 1 253635459 253635460 C T 31 GENIC homozygous 635404043 1 253635637 253635638 T G 31 GENIC homozygous 635404044 1 253635747 253635748 T C 35 GENIC homozygous 635404045 1 253636163 253636165 TC -- 18 GENIC homozygous 748083279 1 253636388 253636389 T C 31 GENIC homozygous 635404046 1 253636584 253636585 A G 18 GENIC homozygous 635404047 1 253636776 253636777 G C 16 GENIC homozygous 635404048 1 253636777 253636778 C T 16 GENIC homozygous 635404049 1 253636931 253636932 C CCACACA 29 GENIC homozygous 748083280 1 253637253 253637254 C T 33 GENIC homozygous 635404050 1 253637560 253637561 C T 50 GENIC homozygous 635404051 1 253638146 253638147 C T 26 GENIC homozygous 635404052 1 253638217 253638218 C A 25 GENIC homozygous 635404053 1 253638612 253638613 C T 31 GENIC homozygous 635404054 1 253638674 253638675 C T 17 GENIC homozygous 635404055 1 253638834 253638835 T A 24 GENIC homozygous 635404056 1 253638835 253638836 C A 23 GENIC homozygous 635404057 1 253639020 253639021 C T 23 GENIC homozygous 635404058 1 253639039 253639040 A G 20 GENIC homozygous 635404059 1 253639199 253639200 A G 25 GENIC homozygous 635404060 1 253639242 253639243 C T 22 GENIC homozygous 635404061 1 253639359 253639360 G A 23 GENIC homozygous 635404062 1 253639433 253639434 G A 28 GENIC homozygous 635404063 1 253639973 253639974 C T 36 GENIC homozygous 635404064 1 253640222 253640223 C CT 19 GENIC homozygous 748083281 1 253640279 253640280 G A 24 GENIC homozygous 635404065 1 253640434 253640435 A C 19 GENIC homozygous 635404066 1 253640541 253640542 A G 22 GENIC homozygous 635404067 1 253641378 253641379 A G 25 GENIC homozygous 635404068 1 253642378 253642379 C T 27 GENIC homozygous 635404069 1 253643028 253643029 G A 32 GENIC homozygous 635404070 1 253643244 253643245 G A 28 GENIC homozygous 635404071 1 253643303 253643304 T A 29 GENIC homozygous 635404072 1 253643456 253643457 A T 31 GENIC homozygous 635404073 1 253643583 253643584 T A 31 GENIC homozygous 635404074 1 253643752 253643753 A G 15 GENIC homozygous 635404075 1 253643854 253643855 A G 18 GENIC homozygous 635404076 1 253644070 253644071 T A 24 GENIC homozygous 635404077 1 253644579 253644580 C T 13 GENIC homozygous 635404078 1 253644638 253644639 T TA 14 GENIC homozygous 748083282 1 253644644 253644645 T A 14 GENIC homozygous 635404079 1 253644904 253644905 A AG 26 GENIC homozygous 748083283 1 253645709 253645710 G GTGATGGTGATGA 2 GENIC homozygous 748083284 1 253645828 253645829 A G 15 GENIC homozygous 635404080 1 253646037 253646038 G C 26 GENIC homozygous 635404081 1 253646248 253646249 A G 22 GENIC homozygous 635404082 1 253646349 253646350 G A 29 GENIC homozygous 635404083 1 253646486 253646487 C A 25 GENIC homozygous 635404084 1 253646623 253646624 T C 15 GENIC homozygous 635404085 1 253646860 253646861 A G 16 GENIC homozygous 635404086 1 253646921 253646922 G A 16 GENIC homozygous 635404087 1 253646998 253646999 G A 16 GENIC homozygous 635404088 1 253647092 253647093 A G 22 GENIC homozygous 635404089 1 253647094 253647095 G A 21 GENIC homozygous 635404090 1 253647173 253647174 A G 16 GENIC homozygous 635404091 1 253647766 253647767 T TGCCTGGGC 27 GENIC homozygous 748083285 1 253647775 253647785 AATGGATACA ---------- 25 GENIC homozygous 748083286 1 253647789 253647790 G GC 27 GENIC homozygous 748083287 1 253647820 253647821 T - 27 GENIC possibly homozygous 748083288 1 253647882 253647883 G T 25 GENIC homozygous 635404092 1 253647935 253647936 T G 24 GENIC homozygous 635404093 1 253648002 253648003 C CT 25 GENIC homozygous 748083289 1 253648049 253648050 T A 33 GENIC homozygous 635404094 1 253648735 253648736 T C 23 GENIC homozygous 635404095 1 253649429 253649451 AGTCAGTCTGTGAATCTTCAGA ---------------------- 31 GENIC homozygous 748083290 1 253650382 253650383 C A 19 GENIC homozygous 635404096 1 253650523 253650524 T C 22 GENIC homozygous 635404097 1 253651217 253651218 A - 18 GENIC homozygous 748083291 1 253652224 253652225 C T 27 GENIC homozygous 635404098 1 253652503 253652505 GT -- 13 GENIC heterozygous 748083292 1 253652508 253652509 T TG 14 GENIC heterozygous 748083293 1 253652511 253652512 G GT 20 GENIC heterozygous 748083294 1 253652561 253652563 CA -- 16 GENIC heterozygous 748083296 1 253653006 253653007 T C 17 GENIC homozygous 635404099 1 253653367 253653368 A T 17 GENIC homozygous 635404100 1 253654052 253654054 AG -- 29 GENIC homozygous 748083297 1 253655194 253655195 A T 26 GENIC homozygous 635404101 1 253655711 253655712 T C 29 GENIC homozygous 635404102 1 253656016 253656017 A AAAT 21 GENIC homozygous 748083298 1 253656361 253656362 C T 28 GENIC homozygous 635404103 1 253656400 253656401 T C 34 GENIC homozygous 635404104 1 253656941 253656942 T C 33 GENIC homozygous 635404105 1 253657206 253657207 A - 32 GENIC homozygous 748083299 1 253658474 253658475 C A 34 GENIC homozygous 635404106 1 253658491 253658492 C T 31 GENIC homozygous 635404107 1 253658520 253658521 G A 30 GENIC homozygous 635404108 1 253671613 253671614 G GA 2 GENIC homozygous 748083300 1 253671960 253671962 CT -- 4 GENIC homozygous 748083301 1 253673449 253673450 C - 43 GENIC heterozygous 748083302 1 253673705 253673706 G GT 16 GENIC homozygous 748083303 1 253680231 253680233 TG -- 27 GENIC heterozygous 748083306 1 253681721 253681722 A AC 26 GENIC homozygous 748083308 1 253690399 253690436 TTGAAACTAAATATCACTTATAACGTCGGCCCTACCC ------------------------------------- 14 GENIC homozygous 748083309 1 253690592 253690593 A AGT 5 GENIC heterozygous 748083311 1 253696357 253696359 GG -- 23 GENIC homozygous 748083313 1 253700997 253700998 T TTATA 3 GENIC heterozygous 748083314 1 253717450 253717451 A G 24 GENIC possibly homozygous 635404109 1 253721156 253721157 A AT 5 GENIC heterozygous 748083316 1 253721157 253721159 TT -- 5 GENIC heterozygous 748083315 1 253727633 253727635 GT -- 22 GENIC heterozygous 748083319 1 253756077 253756078 A ACT 20 GENIC homozygous 748083321 1 253765945 253765946 T TGA 9 GENIC heterozygous 748083322 1 253766535 253766537 AG -- 10 GENIC heterozygous 748083323 1 253766536 253766537 G - 10 GENIC heterozygous 748083324 1 253777595 253777597 AA -- 26 GENIC heterozygous 748083326 1 253777596 253777597 A - 26 GENIC heterozygous 748083327 1 253786087 253786089 AC -- 7 GENIC heterozygous 748083332 1 253795392 253795393 G GTGTGTGTGTGTGTGT 4 GENIC homozygous 748083335 1 253798235 253798236 A AAGAGAG 4 GENIC homozygous 748083337 1 253798809 253798810 C G 20 GENIC homozygous 635404110 1 253804320 253804322 CT -- 13 GENIC heterozygous 748083338 1 253804395 253804399 GAGA ---- 18 GENIC homozygous 748083339 1 253810002 253810003 G - 4 GENIC heterozygous 748083341 1 253812079 253812081 GT -- 7 GENIC heterozygous 748083343 1 253814112 253814114 AC -- 25 GENIC heterozygous 748083345 1 253823418 253823419 C CA 4 GENIC heterozygous 748083350 1 253833082 253833083 T TCTCCCTCTCCCTCTCCCTCTACCTGTCCCTTCC 8 GENIC homozygous 748083352 1 253838166 253838168 CA -- 11 GENIC heterozygous 748083354 1 253839343 253839345 AG -- 7 GENIC heterozygous 748083356 1 253842852 253842853 T - 24 GENIC homozygous 748083359 1 253860472 253860473 A AG 11 GENIC homozygous 748083360 1 253874040 253874041 T TA 9 GENIC heterozygous 748083362 1 253874041 253874042 A - 9 GENIC heterozygous 748083361 1 253884566 253884568 CA -- 14 GENIC heterozygous 748083365 1 253887908 253887909 T TAG 11 GENIC homozygous 748083366 1 253888525 253888526 G GA 13 GENIC heterozygous 748083370 1 253888529 253888530 A - 13 GENIC heterozygous 748083369 1 253890754 253890756 AG -- 8 GENIC heterozygous 748083371 1 253914016 253914018 AC -- 16 GENIC heterozygous 748083375 1 253916662 253916663 T TAAA 11 GENIC heterozygous 748083378 1 253916663 253916664 A - 11 GENIC heterozygous 748083377 1 253923276 253923277 A - 15 GENIC heterozygous 748083381 1 253925216 253925217 A - 27 GENIC heterozygous 748083382 1 253949216 253949217 C - 11 GENIC heterozygous 748083384 1 253953387 253953392 AATAT ----- 11 GENIC homozygous 748083386 1 253986385 253986395 GTGTGTGTGT ---------- 12 GENIC heterozygous 748083388 1 253986393 253986395 GT -- 12 GENIC heterozygous 748083389 1 253987897 253987899 CA -- 14 GENIC heterozygous 748083393 1 253989291 253989292 G A 4 GENIC homozygous 635404111 1 254003314 254003315 G GAGTGTTATTCCCTTTCCC 2 GENIC homozygous 748083394 1 254008606 254008607 A AGAACACTTTTCTTTTTC 31 GENIC homozygous 748083395 1 254009309 254009317 AAACAAAA -------- 17 GENIC homozygous 748083397 1 254032460 254032461 C CT 5 GENIC heterozygous 748083399 1 254034823 254034825 AT -- 13 GENIC heterozygous 748083400 1 254036465 254036466 C CA 9 GENIC heterozygous 748083402 1 254036465 254036466 C CAAAA 9 GENIC heterozygous 748083403