chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1167399928167399929TTG6GENICheterozygous756951583
1167400313167400314AG9GENIChomozygous649753001
1167402007167402008GA15GENIChomozygous649753002
1167402183167402184CG10GENIChomozygous649753003
1167402187167402188GC9GENIChomozygous649753004
1167402302167402304GG--9GENIChomozygous756951585
1167402961167402962GT14GENIChomozygous649753005
1167402979167402980G-14GENIChomozygous756951586
1167403175167403176GC19GENIChomozygous649753006
1167403187167403188CT20GENIChomozygous649753007
1167403420167403421GGA22GENIChomozygous756951587
1167403795167403796TC20GENIChomozygous649753008
1167404660167404661GA16GENIChomozygous649753009
1167405057167405058CT23GENIChomozygous649753010
1167405760167405761CG13GENIChomozygous649753011
1167405918167405919GC24GENIChomozygous649753012
1167406273167406274CT26GENIChomozygous649753013
1167407397167407398GT24GENIChomozygous649753014
1167407435167407436CT22GENIChomozygous649753015
1167407487167407488AG15GENIChomozygous649753016
1167407494167407495CT16GENIChomozygous649753017
1167407502167407503GA14GENIChomozygous649753018
1167407504167407505CA12GENIChomozygous649753019
1167407706167407707AG13GENIChomozygous649753020
1167407814167407815CT22GENIChomozygous649753021
1167408470167408471AG7GENIChomozygous649753022
1167408486167408487G-9GENIChomozygous756951588
1167408488167408499GAGAGAGAGAG-----------7GENIChomozygous756951590
1167408502167408503GA3GENIChomozygous649753023
1167408506167408507GA2GENIChomozygous649753024
1167408510167408511GA4GENIChomozygous649753025
1167408514167408515GA7GENIChomozygous649753026
1167408518167408519GA8GENIChomozygous649753027
1167408522167408523GA9GENIChomozygous649753028
1167408526167408527GA9GENIChomozygous649753029
1167409050167409051CT19GENIChomozygous649753030
1167409240167409241CT24GENIChomozygous649753031
1167409591167409592AG28GENIChomozygous649753032
1167410301167410302GT20GENIChomozygous649753033
1167410551167410552CCGT2GENIChomozygous756951592
1167410707167410708CT17GENIChomozygous649753034
1167411316167411317AG15GENIChomozygous649753035
1167411919167411920GA32GENIChomozygous649753036
1167412126167412127TG21GENIChomozygous649753037
1167412291167412292AG18GENIChomozygous649753038
1167415503167415504AAGATAGATGGATG19GENICheterozygous756951593
1167416868167416869GGCTCTCT4GENICheterozygous756951595
1167416983167416984CT19GENIChomozygous649753039
1167419033167419034GA15GENIChomozygous649753040
1167419282167419308CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT--------------------------7GENICpossibly homozygous756951596
1167419614167419615GA11GENIChomozygous649753041
1167419620167419644GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT------------------------5GENIChomozygous756951598
1167419700167419701TC14GENIChomozygous649753042
1167421344167421345GA32GENIChomozygous649753043
1167421928167421929AT19GENIChomozygous649753044
1167421959167421960AG24GENIChomozygous649753045
1167422611167422612AG15GENIChomozygous649753046
1167422799167422800TC24GENIChomozygous649753047
1167423301167423302CG31GENIChomozygous649753048
1167423970167423971TC18GENIChomozygous649753049
1167424376167424382TTGTTG------4GENICheterozygous756951603
1167424379167424382TTG---4GENICheterozygous756951604
1167424682167424683TC19GENIChomozygous649753050
1167424690167424691TC17GENIChomozygous649753051
1167424811167424812CT28GENIChomozygous649753052
1167425536167425537GA24GENIChomozygous649753053
1167425990167425991CT21GENIChomozygous649753054
1167426519167426520AC16GENIChomozygous649753055
1167426532167426533CCT14GENIChomozygous756951605
1167426659167426660CA15GENIChomozygous649753056
1167426919167426920TA20GENIChomozygous649753057
1167427895167427896AC23GENIChomozygous649753058
1167428579167428580AG22GENIChomozygous649753059
1167429618167429619TC17GENIChomozygous649753060
1167430085167430086GC18GENIChomozygous649753061
1167430135167430136CT21GENIChomozygous649753062
1167430320167430321G-3GENICheterozygous756951606
1167430411167430421GAGGAGAGGA----------7GENIChomozygous756951607
1167430618167430619GA22GENIChomozygous649753063
1167430761167430762GA19GENIChomozygous649753064
1167430783167430785AT--2GENIChomozygous756951609
1167431298167431299AG18GENIChomozygous649753065
1167431631167431632TG28GENIChomozygous649753066
1167432137167432138GGA14GENICpossibly homozygous756951610
1167432920167432921CT23GENIChomozygous649753067
1167433699167433700GGTGTGCA19GENIChomozygous756951613
1167434514167434515GA30GENIChomozygous649753068
1167435597167435598G-13GENIChomozygous756951614
1167435840167435841GA21GENIChomozygous649753069
1167435954167435955CT20GENIChomozygous649753070
1167436054167436055CT19GENIChomozygous649753071
1167437487167437488TC20GENIChomozygous649753072
1167437591167437592GA19GENIChomozygous649753073
1167437827167437828TC15GENIChomozygous649753074
1167437916167437917GA18GENIChomozygous649753075
1167438194167438195TC22GENIChomozygous649753076
1167438375167438376GA17GENIChomozygous649753077
1167438418167438419TTA18GENIChomozygous756951615
1167438551167438552AG22GENIChomozygous649753078
1167438589167438590AG18GENIChomozygous649753079
1167438622167438623CT18GENIChomozygous649753080
1167438743167438744T-19GENIChomozygous756951616
1167438781167438782AG21GENIChomozygous649753081
1167438914167438915CT19GENIChomozygous649753082
1167439018167439019AC15GENIChomozygous649753083
1167439090167439091AG23GENIChomozygous649753084
1167439204167439205CCAAAAAA11GENIChomozygous756951619
1167439402167439404AT--6GENICheterozygous756951620
1167439406167439416ATACATACAT----------6GENICheterozygous756951621
1167439667167439668TTTTTGTTTG2GENIChomozygous756951623
1167439969167439970CT20GENIChomozygous649753085
1167440183167440184GA25GENIChomozygous649753086
1167440204167440205CT22GENIChomozygous649753087
1167441060167441061AG21GENIChomozygous649753088
1167441163167441164CA23GENIChomozygous649753089
1167441373167441374AC13GENIChomozygous649753090
1167441437167441438CG21GENIChomozygous649753091
1167441766167441767TC25GENIChomozygous649753092
1167441966167441967TC18GENIChomozygous649753093
1167442118167442119TA13GENIChomozygous649753094
1167442157167442158TC28GENIChomozygous649753095
1167442173167442174GA30GENIChomozygous649753096
1167442434167442435AG29GENIChomozygous649753097
1167442645167442665TCTCTCTCTCTCTCTGTGTG--------------------3GENICheterozygous756951626
1167442867167442868GT17GENICpossibly homozygous649753098
1167443150167443151TC14GENIChomozygous649753099
1167444023167444024AG17GENIChomozygous649753100
1167445082167445083T-16GENIChomozygous756951627
1167445532167445533TC25GENIChomozygous649753101
1167446849167446850GA15GENIChomozygous649753102
1167447095167447096GA19GENIChomozygous649753103
1167447478167447479TC14GENIChomozygous649753104
1167447981167447982AC21GENIChomozygous649753105
1167448408167448409GA23GENIChomozygous649753106
1167449070167449072TT--1GENIChomozygous756951628
1167449111167449112GGTGT2GENIChomozygous756951629
1167449192167449193AG13GENIChomozygous649753107
1167449694167449695GA24GENICpossibly homozygous649753108
1167449763167449764CT22GENIChomozygous649753109
1167449826167449827CT15GENIChomozygous649753110
1167449847167449848GA15GENIChomozygous649753111
1167450343167450347CCCT----19GENIChomozygous756951630
1167450467167450479CTCTGTCTCTGT------------5GENIChomozygous756951631
1167450544167450545TTCTCC7GENIChomozygous756951634
1167450688167450689CT12GENIChomozygous649753112
1167450981167450982AG18GENIChomozygous649753113
1167452036167452037TC26GENIChomozygous649753114
1167452545167452546GA11GENIChomozygous649753115
1167452573167452574GA14GENIChomozygous649753116
1167452877167452878CA22GENIChomozygous649753117
1167453445167453446TTTTCC9GENIChomozygous756951635
1167453779167453780G-19GENIChomozygous756951636
1167453828167453829TC30GENIChomozygous649753118
1167454847167454848GA29GENIChomozygous649753119
1167454865167454866CG21GENIChomozygous649753120
1167455246167455247AAAAGGAAGGAAGGAAGG4GENIChomozygous756951640
1167455714167455715TC26GENIChomozygous649753121
1167457245167457246TC27GENIChomozygous649753122
1167457276167457277AG21GENIChomozygous649753123
1167458242167458243AG21GENIChomozygous649753124
1167458524167458525GT15GENICpossibly homozygous649753125
1167459186167459187CT23GENIChomozygous649753126
1167459326167459330GTGT----3GENIChomozygous756951643
1167459756167459757CT25GENIChomozygous649753127
1167460201167460202AG27GENIChomozygous649753128
1167460394167460395AG18GENIChomozygous649753129
1167460449167460450GGTATCAGCTTTA17GENIChomozygous756951644
1167460451167460452TG17GENIChomozygous649753130
1167460452167460453GGAGGCCAAGA17GENIChomozygous756951645
1167460691167460692AG19GENIChomozygous649753131
1167460902167460903CT29GENIChomozygous649753132
1167461230167461231AC22GENIChomozygous649753133
1167461879167461880AG17GENIChomozygous649753134
1167461909167461910CT17GENIChomozygous649753135
1167462032167462033CT26GENIChomozygous649753136
1167462404167462405AG19GENIChomozygous649753137
1167464455167464456CCGTGTGT7GENICpossibly homozygous756951649
1167465686167465687AG22GENIChomozygous649753138
1167466854167466855CT21GENIChomozygous649753139
1167467194167467195CCTG15GENIChomozygous756951650
1167467683167467684CCATAT12GENIChomozygous756951653
1167467707167467708AG17GENIChomozygous649753140
1167467720167467722AC--14GENICpossibly homozygous756951655
1167467763167467764CG19GENICpossibly homozygous649753141
1167468035167468036AG28GENIChomozygous649753142
1167469411167469412CT23GENIChomozygous649753143
1167469910167469911TC21GENIChomozygous649753144
1167470176167470177GA14GENIChomozygous649753145
1167471114167471115GGTT20GENIChomozygous756951657
1167471115167471116AAT21GENIChomozygous756951658
1167471116167471117AATTTCAGTGCC21GENIChomozygous756951659
1167471309167471310CT36GENIChomozygous649753146
1167471619167471628TTATTAGTA---------2GENIChomozygous756951662
1167472649167472650AG21GENIChomozygous649753147
1167473140167473141TC16GENIChomozygous649753148
1167474110167474111TA23GENIChomozygous649753149
1167474525167474526GA25GENIChomozygous649753150
1167476042167476043TG25GENIChomozygous649753151
1167476715167476716GA25GENIChomozygous649753152
1167476781167476782GA23GENIChomozygous649753153
1167478671167478672TG25GENIChomozygous649753154
1167478743167478744CT21GENIChomozygous649753155
1167479099167479100CG17GENIChomozygous649753156
1167479622167479623TTG28GENIChomozygous756951663
1167480422167480423AG15GENIChomozygous649753157
1167480862167480863CA29GENIChomozygous649753158
1167481649167481650AG24GENIChomozygous649753159
1167481970167481971CCA22GENIChomozygous756951664
1167482302167482303CA17GENIChomozygous649753160
1167482327167482328T-11GENICheterozygous756951666
1167482649167482650GC16GENIChomozygous649753161
1167484816167484817GA19GENIChomozygous649753162
1167485222167485223AT40GENIChomozygous649753163
1167485566167485567CA17GENIChomozygous649753164
1167485644167485645TC19GENIChomozygous649753165
1167489036167489037AG30GENIChomozygous649753166
1167489506167489507GA20GENIChomozygous649753167
1167491586167491587TC30GENIChomozygous649753168
1167491907167491909GT--8GENIChomozygous756951667
1167491938167491939AATGTG2GENIChomozygous756951669
1167493919167493920AC15GENIChomozygous649753169
1167494273167494274CCT12GENIChomozygous756951672
1167494848167494849GA18GENIChomozygous649753170
1167498372167498373AG25GENIChomozygous649753171
1167499165167499166GA17GENIChomozygous649753172
1167500130167500131AG29GENIChomozygous649753173
1167501997167501998GA20GENIChomozygous649753174
1167502662167502663GGATA4GENICheterozygous756951674
1167504141167504142TC17GENIChomozygous649753175
1167504218167504219GGAGAA4GENICheterozygous756951677
1167505912167505913TA20GENIChomozygous649753176
1167506342167506343CT13GENIChomozygous649753177
1167506344167506345AG12GENIChomozygous649753178
1167506851167506852GA22GENIChomozygous649753179
1167508776167508777TTACAC3GENICheterozygous756951680
1167508776167508777TTACACAC3GENICheterozygous756951681
1167509300167509301GC15GENIChomozygous649753180
1167509402167509403GA18GENIChomozygous649753181
1167510038167510039CT27GENIChomozygous649753182
1167510761167510762GA27GENIChomozygous649753183
1167511928167511929CT17GENIChomozygous649753184
1167512442167512443AG21GENIChomozygous649753185
1167514260167514261GA15GENIChomozygous649753186
1167514538167514539GA26GENIChomozygous649753187
1167514763167514764CCTCTCTCTCTGTG5GENICheterozygous756951682
1167515221167515222CG22GENIChomozygous649753188
1167516598167516599AG31GENIChomozygous649753189
1167516711167516712TA21GENIChomozygous649753190
1167517717167517718C-17GENIChomozygous756951683
1167518212167518213GT20GENIChomozygous649753191
1167518291167518292AAG21GENIChomozygous756951684
1167519651167519652TTC15GENIChomozygous756951685
1167519757167519758TG18GENIChomozygous649753192
1167521888167521889CT21GENIChomozygous649753193
1167522157167522158CT26GENIChomozygous649753194
1167522210167522211AG27GENIChomozygous649753195
1167522315167522316TC24GENIChomozygous649753196
1167522322167522323AG19GENIChomozygous649753197
1167522330167522331AG17GENIChomozygous649753198
1167522711167522712TG16GENIChomozygous649753199
1167523881167523882AC20GENIChomozygous649753200
1167524479167524480GA18GENIChomozygous649753201
1167524841167524847GTGTGT------3GENIChomozygous756951687
1167525162167525163CT28GENIChomozygous649753202
1167525892167525893GGT12GENICpossibly homozygous756951690
1167526077167526078CT14GENIChomozygous649753203
1167526204167526205TA24GENIChomozygous649753204
1167526390167526391AG23GENIChomozygous649753205
1167526523167526524AG18GENIChomozygous649753206
1167526779167526780AG25GENIChomozygous649753207
1167527829167527833ACAA----18GENIChomozygous756951691
1167527898167527899CT14GENIChomozygous649753208
1167528009167528010TC24GENIChomozygous649753209
1167528102167528103CT21GENIChomozygous649753210
1167528798167528799AT22GENIChomozygous649753211
1167528812167528813TC19GENIChomozygous649753212
1167528926167528927CA13GENIChomozygous649753213
1167528948167528949AG19GENIChomozygous649753214
1167532089167532090CT18GENIChomozygous649753215
1167532309167532321AGACAGACAGAC------------8GENIChomozygous756951693
1167532492167532493CCA1GENIChomozygous756951696
1167533658167533659CT17GENIChomozygous649753216
1167534222167534223AG23GENIChomozygous649753217
1167534776167534778AA--26GENIChomozygous756951698
1167534955167534956GA12GENIChomozygous649753218
1167535067167535068GA9GENIChomozygous649753219
1167535074167535075GC12GENIChomozygous649753220
1167535704167535705TG10GENIChomozygous649753221
1167535709167535710GGCACA3GENICheterozygous756951699
1167535793167535794TC17GENIChomozygous649753222
1167535878167535879AC18GENIChomozygous649753223
1167535992167535993TTCTCCAGCC15GENIChomozygous756951701
1167536003167536004AT16GENIChomozygous649753224
1167536041167536042TA20GENIChomozygous649753225
1167537028167537031GTA---17GENIChomozygous756951702
1167537073167537074AG18GENIChomozygous649753226
1167537325167537335ATGTGTGTGT----------2GENIChomozygous756951704
1167537539167537540AG22GENIChomozygous649753227
1167537962167537968GTGTGT------6GENICheterozygous756951707
1167538868167538869TC26GENIChomozygous649753228
1167540164167540165AC14GENIChomozygous649753229
1167540224167540225TC24GENIChomozygous649753230
1167540778167540779AG20GENIChomozygous649753231
1167540855167540856AC20GENIChomozygous649753232
1167540934167540935AG24GENIChomozygous649753233
1167541763167541771GTGTGTGT--------5GENIChomozygous756951711
1167541794167541795TC11GENIChomozygous649753234
1167542309167542310TG25GENIChomozygous649753235
1167542693167542694TC34GENIChomozygous649753236
1167542852167542853AG13GENIChomozygous649753237
1167545490167545491AG21GENIChomozygous649753238
1167545570167545571AAGT2GENIChomozygous756951715
1167546198167546199TC31GENIChomozygous649753239
1167547273167547274CT16GENIChomozygous649753240
1167547517167547518CT22GENIChomozygous649753241
1167547744167547745AG21GENIChomozygous649753242
1167548587167548588AG12GENIChomozygous649753243
1167548729167548730AG4GENIChomozygous649753244
1167548751167548763ACACACACACAC------------4GENIChomozygous756951717
1167550610167550611TC14GENIChomozygous649753245
1167551800167551801TC22GENIChomozygous649753246
1167551973167551974CT27GENIChomozygous649753247
1167552124167552125CT19GENIChomozygous649753248
1167552745167552746AG17GENIChomozygous649753249
1167553026167553027CCA14GENIChomozygous756951720
1167554604167554605AG13GENIChomozygous649753250
1167554692167554693CCAGAGAG5GENIChomozygous756951724
1167554718167554719TC10GENIChomozygous649753251
1167554730167554731GC14GENIChomozygous649753252
1167554837167554845CTGTCTGT--------5GENIChomozygous756951726
1167554958167554959AG12GENIChomozygous649753253
1167555288167555289CT19GENIChomozygous649753254
1167555592167555593AG18GENIChomozygous649753255
1167555840167555841GT14GENIChomozygous649753256
1167556111167556112AG17GENIChomozygous649753257
1167558164167558165AG48GENIChomozygous649753258
1167558964167558965TC19GENIChomozygous649753259
1167559054167559055CT23GENIChomozygous649753260
1167559534167559535AG22GENIChomozygous649753261
1167559543167559544GA26GENIChomozygous649753262
1167559738167559745ACCACAC-------14GENIChomozygous756951728
1167559746167559753CATTAGA-------14GENIChomozygous756951729
1167559754167559755GC10GENIChomozygous649753263
1167559757167559760TGA---11GENIChomozygous756951730
1167559761167559762GGAA11GENIChomozygous756951731
1167559979167559991TCTCTCTCTCTC------------1GENIChomozygous756951732
1167560199167560200CT9GENIChomozygous649753264
1167560347167560348AG23GENIChomozygous649753265
1167560348167560349GA22GENIChomozygous649753266
1167560642167560643AC28GENIChomozygous649753267
1167560680167560681AG21GENIChomozygous649753268
1167560951167560952TA19GENIChomozygous649753269
1167561169167561170GA26GENIChomozygous649753270
1167562282167562283AT20GENIChomozygous649753271
1167562516167562517AAT11GENICpossibly homozygous756951733
1167562845167562846TC16GENIChomozygous649753272
1167562940167562941AT18GENIChomozygous649753273
1167563159167563160GA30GENIChomozygous649753274
1167563410167563411CT21GENIChomozygous649753275
1167564421167564423TT--12GENIChomozygous756951736
1167564578167564579C-1GENIChomozygous756951737
1167564744167564745G-12GENIChomozygous756951738
1167565207167565208AG26GENICheterozygous649753276
1167565230167565231AATGAT17GENICheterozygous756951739
1167565994167565995AT27GENIChomozygous649753277
1167566589167566590TC28GENIChomozygous649753278
1167566747167566748CG19GENIChomozygous649753279
1167567185167567186TA29GENIChomozygous649753280
1167567344167567345TC23GENIChomozygous649753281
1167567782167567783TC26GENIChomozygous649753282
1167568071167568072GA23GENIChomozygous649753283
1167568175167568176AG27GENIChomozygous649753284
1167568911167568912TC16GENIChomozygous649753285
1167568995167568996AG9GENIChomozygous649753286
1167570176167570177CT29GENIChomozygous649753287
1167571759167571760G-16GENIChomozygous756951741
1167572051167572052AG26GENIChomozygous649753288
1167572234167572235TG18GENIChomozygous649753289
1167572277167572278TC15GENIChomozygous649753290
1167572485167572486GA18GENIChomozygous649753291
1167572693167572694CCTTG9GENIChomozygous756951742
1167573074167573075GGT15GENIChomozygous756951743
1167573319167573320CA19GENIChomozygous649753292
1167573380167573381GA21GENIChomozygous649753293
1167573496167573497GT18GENIChomozygous649753294
1167573509167573510T-14GENIChomozygous756951744
1167573654167573655TC17GENIChomozygous649753295
1167574067167574068CT19GENIChomozygous649753296
1167574439167574440CT16GENIChomozygous649753297
1167574753167574754AT20GENIChomozygous649753298
1167575384167575385AG17GENIChomozygous649753299
1167575532167575533GA22GENIChomozygous649753300
1167575690167575691AAGATG10GENIChomozygous756951745
1167576196167576197CT21GENIChomozygous649753301
1167576306167576307AG20GENIChomozygous649753302
1167577999167578000GA20GENIChomozygous649753303
1167578002167578003TG19GENIChomozygous649753304
1167578168167578169GA13GENIChomozygous649753305
1167578408167578418CCCATGAATC----------17GENIChomozygous756951747
1167578421167578424TAA---17GENIChomozygous756951748
1167579316167579318CC--1GENIChomozygous756951749
1167579455167579456AG12GENIChomozygous649753306
1167580265167580266GA24GENICpossibly homozygous649753307
1167580599167580600TC22GENIChomozygous649753308
1167580701167580702AT14GENIChomozygous649753309
1167580718167580719AAGTGTGTGT3GENIChomozygous756951754
1167581054167581055A-12GENIChomozygous756951755
1167583393167583394TA24GENIChomozygous649753310
1167585453167585454GC30GENIChomozygous649753311
1167585577167585578CG21GENIChomozygous649753312
1167585841167585842TC19GENIChomozygous649753313
1167588804167588805AG25GENIChomozygous649753314
1167589687167589688GGACAC4GENICheterozygous756951757
1167589687167589688GGACACAC4GENICheterozygous756951758
1167590018167590019GA20GENIChomozygous649753315
1167596221167596222A-21GENIChomozygous756951759
1167596593167596594AC16GENIChomozygous649753316
1167596756167596757CT6GENIChomozygous649753317
1167599210167599242GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------------------5GENIChomozygous756951760
1167600848167600849TA15GENIChomozygous649753318
1167602151167602152TG18GENIChomozygous649753319
1167604249167604251GC--2GENIChomozygous756951763
1167604361167604362GC10GENIChomozygous649753320
1167604385167604386AT6GENIChomozygous649753321
1167604389167604391CC--2GENICheterozygous756951765
1167604401167604402CG7GENIChomozygous649753322
1167605589167605590AG24GENIChomozygous649753323
1167606780167606781TC15GENIChomozygous649753324
1167607900167607901GT23GENIChomozygous649753325
1167609601167609602AAC12GENICheterozygous756951768
1167609706167609707GC13GENIChomozygous649753326
1167609731167609732TC17GENIChomozygous649753327
1167609825167609826CCACACACA11GENICheterozygous756951769
1167609985167609986AC15GENIChomozygous649753328
1167610233167610234AG8GENIChomozygous649753329
1167610248167610249AG8GENIChomozygous649753330
1167610299167610300CT20GENIChomozygous649753331
1167610324167610325AG16GENIChomozygous649753332
1167610667167610668GGGT13GENIChomozygous756951771
1167610788167610789TC17GENIChomozygous649753333
1167610867167610868AG25GENIChomozygous649753334
1167610897167610898CA16GENIChomozygous649753335
1167612523167612527GAGA----3GENICheterozygous756951773
1167612705167612706TA22GENIChomozygous649753336
1167612795167612796TC21GENIChomozygous649753337
1167613046167613047TC20GENIChomozygous649753338
1167613155167613156GA26GENIChomozygous649753339
1167613177167613178CT31GENIChomozygous649753340
1167613434167613435GA22GENIChomozygous649753341
1167613475167613476AG21GENIChomozygous649753342
1167613646167613647TC16GENIChomozygous649753343
1167613750167613751TG22GENIChomozygous649753344
1167613838167613839TC16GENIChomozygous649753345
1167614049167614050CCGT3GENIChomozygous756951775
1167614100167614101GA9GENIChomozygous649753346
1167614168167614169TC30GENIChomozygous649753347
1167614416167614417AG15GENIChomozygous649753348
1167614423167614424AG19GENIChomozygous649753349
1167614640167614641GC14GENIChomozygous649753350
1167614723167614724GA27GENIChomozygous649753351
1167615060167615061CT19GENIChomozygous649753352
1167615753167615754AG19GENIChomozygous649753353
1167615981167615982AT24GENIChomozygous649753354
1167616766167616767CT21GENIChomozygous649753355
1167617319167617320AG22GENIChomozygous649753356
1167618020167618021GA23GENIChomozygous649753357
1167618435167618439ATGG----14GENIChomozygous756951776
1167618830167618831CT17GENIChomozygous649753358
1167618953167618954CT19GENIChomozygous649753359
1167619045167619046CG17GENIChomozygous649753360
1167619138167619139AG17GENIChomozygous649753361
1167619169167619170GGC15GENIChomozygous756951777
1167619335167619336A-18GENIChomozygous756951778
1167619375167619376TC25GENIChomozygous649753362
1167619657167619658TG15GENIChomozygous649753363
1167619658167619659TG16GENIChomozygous649753364
1167619801167619802GA30GENIChomozygous649753365
1167619982167619983GA21GENIChomozygous649753366
1167620577167620578AG18GENIChomozygous649753367
1167620758167620759AG18GENIChomozygous649753368
1167621539167621540TA30GENIChomozygous649753369
1167621650167621651AC14GENIChomozygous649753370
1167621653167621654CG14GENIChomozygous649753371
1167623104167623105TC24GENIChomozygous649753372
1167623321167623322TA25GENIChomozygous649753373
1167624207167624208AAAGAAAGAAAGAC3GENIChomozygous756951780
1167624374167624380GTTGTG------4GENICheterozygous756951781
1167625967167625968CA20GENIChomozygous649753374
1167626144167626145GT25GENIChomozygous649753375
1167626849167626850AG26GENIChomozygous649753376
1167627129167627130GA22GENIChomozygous649753377
1167627158167627159TTA29GENIChomozygous756951783
1167627350167627351GGT22GENIChomozygous756951784
1167627442167627443CT20GENICpossibly homozygous649753378
1167628363167628364TC24GENIChomozygous649753379
1167628934167628935CT25GENIChomozygous649753380
1167629284167629285CT16GENIChomozygous649753381
1167629605167629606TC15GENIChomozygous649753382
1167629675167629676GT18GENIChomozygous649753383
1167629686167629687GA16GENIChomozygous649753384
1167629817167629818AG17GENIChomozygous649753385
1167630984167630985A-21GENIChomozygous756951786
1167631667167631668GA11GENIChomozygous649753386
1167632461167632462CT23GENIChomozygous649753387
1167632539167632540GT22GENIChomozygous649753388
1167632628167632629CCTGTGTGTGTG2GENIChomozygous756951788
1167633552167633553CT12GENIChomozygous649753389
1167633607167633608GA15GENIChomozygous649753390
1167634387167634388CA23GENIChomozygous649753391
1167634568167634569CT24GENIChomozygous649753392
1167634594167634595AG28GENIChomozygous649753393
1167635330167635331AG23GENIChomozygous649753394
1167635623167635627CACC----11GENIChomozygous756951789
1167635636167635637CT14GENIChomozygous649753395
1167636442167636443GA18GENIChomozygous649753396
1167636474167636475TC19GENIChomozygous649753397
1167636497167636498CT24GENIChomozygous649753398
1167636498167636499TG24GENIChomozygous649753399
1167637195167637196AT25GENIChomozygous649753400
1167637265167637266GA16GENIChomozygous649753401
1167637331167637332CT21GENIChomozygous649753402
1167638513167638514GC28GENIChomozygous649753403
1167638554167638555TG25GENIChomozygous649753404
1167638771167638772TTAC1GENIChomozygous756951794
1167638952167638953CT19GENIChomozygous649753405
1167639080167639081GA17GENIChomozygous649753406
1167640117167640118GC19GENIChomozygous649753407
1167640908167640909TC20GENIChomozygous649753408
1167641163167641164AG15GENIChomozygous649753409
1167641414167641415CG27GENIChomozygous649753410
1167641500167641501TC27GENIChomozygous649753411
1167641530167641531GA26GENIChomozygous649753412
1167641714167641715CA23GENIChomozygous649753413
1167642375167642376GA17GENIChomozygous649753414
1167643041167643042CA21GENIChomozygous649753415
1167643396167643397TC17GENIChomozygous649753416
1167644088167644089CT11GENIChomozygous649753417
1167644876167644877GA26GENIChomozygous649753418
1167645651167645652CT15GENIChomozygous649753419
1167646290167646291GT27GENIChomozygous649753420
1167646579167646580AAAC8GENIChomozygous756951795
1167646737167646738TC23GENIChomozygous649753421
1167647484167647485AG21GENIChomozygous649753422
1167647880167647881CT26GENIChomozygous649753423
1167648184167648185CG27GENIChomozygous649753424
1167648334167648335GT24GENIChomozygous649753425
1167648839167648840AG17GENIChomozygous649753426
1167648955167648956GA29GENIChomozygous649753427
1167649965167649966GA34GENIChomozygous649753428
1167650950167650951TA20GENIChomozygous649753429
1167650962167650963CT23GENIChomozygous649753430
1167651144167651145TC26GENIChomozygous649753431
1167651181167651182AG18GENIChomozygous649753432
1167651513167651514GA17GENIChomozygous649753433
1167651780167651781CT14GENIChomozygous649753434
1167652191167652192TA16GENIChomozygous649753435
1167652192167652193AT16GENIChomozygous649753436
1167652198167652199AC15GENIChomozygous649753437
1167652295167652296AG22GENIChomozygous649753438
1167652830167652831GA28GENIChomozygous649753439
1167653049167653050AG8GENIChomozygous649753440
1167653396167653397CT13GENIChomozygous649753441
1167653442167653443AG12GENIChomozygous649753442
1167653791167653792AG24GENIChomozygous649753443
1167654598167654599AAG4GENICheterozygous756951798
1167655300167655301CT20GENIChomozygous649753444
1167656235167656236AG24GENIChomozygous649753445
1167656910167656911AG17GENIChomozygous649753446
1167657475167657476AG29GENIChomozygous649753447
1167657641167657642AG13GENIChomozygous649753448
1167657798167657799CT28GENIChomozygous649753449
1167657960167657961AT23GENIChomozygous649753450
1167658006167658014ACACACAC--------8GENICheterozygous756951802
1167658008167658014ACACAC------8GENICpossibly homozygous756951803
1167658230167658231AG21GENIChomozygous649753451
1167659021167659022TC18GENIChomozygous649753452
1167659422167659423GA25GENIChomozygous649753453
1167659507167659508AC24GENIChomozygous649753454
1167659638167659639TG19GENIChomozygous649753455
1167660365167660366AG12GENIChomozygous649753456
1167660663167660664GA23GENIChomozygous649753457
1167660999167661000CT26GENIChomozygous649753458
1167661046167661047AAACACACACGCAC12GENICheterozygous756951807
1167661089167661090AACACACACACACACAC20GENICheterozygous756951810
1167661441167661442AG16GENIChomozygous649753459
1167662079167662080GT23GENIChomozygous649753460
1167662464167662465GC21GENIChomozygous649753461
1167662537167662538AG21GENIChomozygous649753462
1167662841167662842GGCACACA4GENICheterozygous756951811
1167662964167662965CT12GENIChomozygous649753463
1167663054167663055CG13GENIChomozygous649753464
1167664220167664221GA20GENIChomozygous649753465
1167664267167664268GC19GENIChomozygous649753466
1167664325167664326TA21GENIChomozygous649753467
1167664417167664418T-21GENIChomozygous756951813
1167664518167664519AG17GENIChomozygous649753468
1167664597167664598GA18GENIChomozygous649753469
1167664702167664703AG26GENIChomozygous649753470
1167664937167664967TATATACACATATATATATATGGAGAGAGA------------------------------1GENIChomozygous756951815
1167665087167665090TGG---6GENIChomozygous756951816
1167665104167665105GA13GENIChomozygous649753471
1167665189167665190TG20GENIChomozygous649753472
1167665475167665476GA33GENIChomozygous649753473
1167665519167665520GA28GENIChomozygous649753474
1167665743167665744TC21GENIChomozygous649753475
1167665808167665809GA21GENIChomozygous649753476
1167665963167665964GGAC18GENIChomozygous756951817
1167666003167666004CG23GENIChomozygous649753477
1167666326167666327CG19GENIChomozygous649753478
1167666481167666482CA9GENIChomozygous649753479
1167666808167666809CG27GENIChomozygous649753480
1167666959167666960AC26GENIChomozygous649753481
1167667463167667464GA18GENIChomozygous649753482
1167668074167668075GA28GENIChomozygous649753483
1167668185167668204CTCTGCTTCTCAGTACTGA-------------------20GENIChomozygous756951818
1167668675167668676CT15GENIChomozygous649753484
1167669008167669009TC17GENIChomozygous649753485
1167669206167669207CA19GENIChomozygous649753486
1167669755167669756CT19GENIChomozygous649753487
1167670564167670565TG24GENIChomozygous649753488
1167670661167670662CT33GENIChomozygous649753489
1167670860167670861CG12GENIChomozygous649753490
1167670907167670908GT14GENIChomozygous649753491
1167670938167670939CT9GENIChomozygous649753492
1167670942167670943GA8GENIChomozygous649753493
1167670943167670944GA8GENIChomozygous649753494
1167670960167670961GA8GENIChomozygous649753495
1167671171167671174AAG---5GENICheterozygous756951819
1167671173167671174GGAAA7GENICheterozygous756951821
1167671599167671600GGCCTCTA9GENICheterozygous756951822
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTGCCTCTA9GENICpossibly homozygous756951824
1167671777167671778GT24GENIChomozygous649753496
1167671905167671906CT19GENIChomozygous649753497
1167672222167672230GAAGGAAG--------6GENIChomozygous756951825
1167672250167672255AAAGA-----2GENIChomozygous756951826
1167672297167672298GGA2GENIChomozygous756951828
1167672794167672795TC20GENIChomozygous649753498
1167673011167673012TC24GENIChomozygous649753499
1167673346167673347AG21GENIChomozygous649753500
1167673459167673460GT23GENIChomozygous649753501
1167674292167674293CG18GENIChomozygous649753502
1167674519167674520GC20GENIChomozygous649753503
1167674545167674546CT16GENIChomozygous649753504
1167674553167674554TA14GENIChomozygous649753505
1167674855167674856TC24GENIChomozygous649753506
1167675003167675004GA19GENIChomozygous649753507
1167675027167675028TC18GENIChomozygous649753508
1167675331167675332AG18GENIChomozygous649753509
1167675691167675692GA17GENIChomozygous649753510
1167675782167675783CT10GENIChomozygous649753511
1167676133167676134AG22GENIChomozygous649753512
1167676244167676245TC25GENIChomozygous649753513
1167676903167676904AG15GENIChomozygous649753514
1167677387167677388AG19GENIChomozygous649753515
1167678462167678463TC12GENIChomozygous649753516
1167678525167678526GC21GENIChomozygous649753517
1167678636167678642TTGTTG------8GENIChomozygous756951829
1167678654167678671TTGTTGTTGTTGTTTGT-----------------10GENIChomozygous756951830
1167678682167678683TC14GENIChomozygous649753518
1167679235167679236CT25GENIChomozygous649753519
1167679558167679559AT19GENIChomozygous649753520
1167679559167679560AC20GENIChomozygous649753521
1167680086167680087CA24GENIChomozygous649753522
1167680504167680505CCA8GENIChomozygous756951831
1167680664167680665GA16GENIChomozygous649753523
1167680825167680826GGTAAC11GENICpossibly homozygous756951833
1167681088167681089AG15GENIChomozygous649753524
1167681129167681130AG16GENIChomozygous649753525
1167681182167681183AT23GENIChomozygous649753526
1167681183167681184A-23GENIChomozygous756951834
1167681232167681233CT26GENIChomozygous649753527
1167681935167681936TC20GENIChomozygous649753528
1167682741167682742GA14GENIChomozygous649753529
1167683125167683126AG22GENIChomozygous649753530
1167683428167683429GT14GENIChomozygous649753531
1167683487167683488TC9GENIChomozygous649753532
1167683494167683504TGTGTGTGTG----------1GENIChomozygous756951837
1167683548167683552TGTG----9GENIChomozygous756951840
1167683569167683570TC15GENIChomozygous649753533
1167683731167683732AG28GENIChomozygous649753534
1167683825167683826GA16GENIChomozygous649753535
1167684156167684157CT23GENIChomozygous649753536
1167684513167684514GA18GENIChomozygous649753537
1167684672167684673AG23GENIChomozygous649753538
1167685128167685134GTGTGT------1GENIChomozygous756951842
1167685200167685201AG9GENIChomozygous649753539
1167686267167686268AG18GENIChomozygous649753540
1167687190167687191G-16GENICpossibly homozygous756951844
1167687192167687193C-16GENICpossibly homozygous756951845
1167687267167687269TC--10GENIChomozygous756951846
1167687275167687277TC--10GENIChomozygous756951847
1167687283167687285TC--4GENICheterozygous756951848
1167687323167687333TCTCTCTCTT----------7GENICheterozygous756951849
1167687829167687830TC22GENIChomozygous649753541
1167687880167687881A-18GENIChomozygous756951850
1167687881167687882CG18GENIChomozygous649753542
1167688070167688071AG25GENIChomozygous649753543
1167688275167688276CT18GENIChomozygous649753544
1167688304167688305CT16GENIChomozygous649753545
1167688446167688447GA20GENIChomozygous649753546
1167688558167688559AT25GENIChomozygous649753547
1167688818167688819CT16GENIChomozygous649753548
1167689073167689074A-15GENIChomozygous756951851
1167689710167689711TC29GENIChomozygous649753549
1167689870167689871AG20GENICpossibly homozygous649753550
1167689976167689977TC19GENIChomozygous649753551
1167690128167690129AC17GENIChomozygous649753552
1167690194167690195AG11GENIChomozygous649753553
1167690195167690196AC11GENIChomozygous649753554
1167690694167690695TA22GENIChomozygous649753555
1167691067167691068TC24GENIChomozygous649753556
1167691213167691214CCTT15GENICheterozygous756951853
1167691213167691214CCTTT15GENICpossibly homozygous756951854
1167691244167691245GA23GENIChomozygous649753557
1167691348167691349AT15GENIChomozygous649753558
1167691653167691654CT21GENIChomozygous649753559
1167692546167692547CT5GENIChomozygous649753560
1167692549167692550CT5GENIChomozygous649753561
1167695869167695870TTTGC13GENIChomozygous756951855
1167696378167696379C-6GENIChomozygous756951856
1167696564167696565TC15GENIChomozygous649753562
1167697148167697149CCTCTA19GENIChomozygous756951857
1167697675167697676TC29GENIChomozygous649753563
1167697743167697744TC24GENIChomozygous649753564
1167697748167697749TG23GENIChomozygous649753565
1167697769167697770AT31GENIChomozygous649753566
1167697823167697824AG31GENIChomozygous649753567
1167697853167697854TC36GENIChomozygous649753568
1167698007167698008GA19GENIChomozygous649753569
1167698105167698106TA18GENIChomozygous649753570
1167698180167698181GT21GENIChomozygous649753571
1167698247167698248C-17GENIChomozygous756951858
1167698356167698357CT20GENIChomozygous649753572
1167698364167698365TC21GENIChomozygous649753573
1167698461167698462TC23GENIChomozygous649753574
1167698702167698703AG21GENIChomozygous649753575
1167698945167698946CT27GENIChomozygous649753576
1167699163167699164TG23GENIChomozygous649753577
1167699985167699986TA24GENIChomozygous649753578
1167700453167700454GA13GENIChomozygous649753579
1167700506167700507AG15GENIChomozygous649753580
1167700707167700708TC20GENIChomozygous649753581
1167701431167701432CT15GENIChomozygous649753582
1167701466167701467G-27GENIChomozygous756951859
1167701467167701468AT27GENIChomozygous649753583
1167701560167701561CT17GENIChomozygous649753584
1167701817167701818G-18GENIChomozygous756951860
1167701831167701832GA24GENIChomozygous649753585
1167702020167702021GA17GENIChomozygous649753586
1167702156167702157GC16GENIChomozygous649753587
1167702526167702527CT23GENIChomozygous649753588
1167702961167702962TC27GENIChomozygous649753589
1167703163167703164AG26GENIChomozygous649753590
1167703853167703854GA27GENIChomozygous649753591
1167704243167704244AC17GENIChomozygous649753592
1167704374167704375AC22GENIChomozygous649753593
1167704454167704455AT19GENIChomozygous649753594
1167704488167704489GA20GENIChomozygous649753595
1167704912167704913TC8GENIChomozygous649753596
1167704918167704922TGTG----7GENIChomozygous756951861
1167704926167704948CGCGCGCGCACACACACACACA----------------------4GENICheterozygous756951862
1167704927167704947GCGCGCGCACACACACACAC--------------------4GENICheterozygous756951863
1167705066167705067AC21GENIChomozygous649753597
1167705286167705287CT18GENIChomozygous649753598
1167705342167705343TC23GENIChomozygous649753599
1167705768167705769CT24GENIChomozygous649753600
1167705892167705893AG13GENIChomozygous649753601
1167707008167707009GA22GENIChomozygous649753602
1167707033167707034GA21GENIChomozygous649753603
1167707487167707488AAGTGTGTGTGTGT2GENICheterozygous756951867
1167707487167707488AAGTGTGTGTGTGTGT2GENICheterozygous756951868
1167708062167708063GA27GENIChomozygous649753604
1167708551167708552GA16GENIChomozygous649753605
1167708590167708591CG27GENIChomozygous649753606
1167709141167709144AAA---17GENIChomozygous756951869
1167709354167709355GA14GENIChomozygous649753607
1167709421167709422TC13GENIChomozygous649753608
1167709706167709707GA20GENIChomozygous649753609
1167709769167709770CT20GENIChomozygous649753610
1167709913167709914CT35GENIChomozygous649753611
1167710271167710272AG20GENIChomozygous649753612
1167710479167710480AG16GENIChomozygous649753613
1167710740167710741TC20GENIChomozygous649753614
1167711506167711507GA21GENIChomozygous649753615
1167711630167711631CT25GENIChomozygous649753616
1167711774167711775CT18GENIChomozygous649753617
1167712320167712321AG16GENIChomozygous649753618
1167712465167712466CT27GENIChomozygous649753619
1167713114167713115GA29GENIChomozygous649753620
1167713563167713564CT32GENIChomozygous649753621
1167713729167713730CT29GENIChomozygous649753622
1167714092167714093GA16GENIChomozygous649753623
1167714183167714187AGAG----2GENIChomozygous756951872
1167714341167714342CCAA2GENIChomozygous756951876
1167715115167715116GT18GENIChomozygous649753624
1167715729167715730TA21GENIChomozygous649753625
1167716244167716245TG22GENIChomozygous649753626
1167716984167716985GA18GENIChomozygous649753627
1167717212167717213AC35GENIChomozygous649753628
1167717833167717834AC25GENIChomozygous649753629
1167718714167718715TC24GENIChomozygous649753630
1167719168167719169AG18GENIChomozygous649753631
1167719288167719289AATGTCTCTGTGTGTCCTTGTGTGTGTCTGCATGTGTTTCAATG7GENIChomozygous756951877
1167720117167720118AG25GENIChomozygous649753632
1167720799167720800TC13GENIChomozygous649753633
1167721495167721496AG11GENIChomozygous649753634
1167722117167722118AG26GENIChomozygous649753635
1167723656167723657GA17GENIChomozygous649753636
1167723772167723775CTT---9GENIChomozygous756951878
1167723895167723896CT14GENIChomozygous649753637
1167724026167724027TA25GENIChomozygous649753638
1167724369167724370AG17GENIChomozygous649753639
1167724880167724881CT21GENIChomozygous649753640
1167726138167726139GT23GENIChomozygous649753641
1167726415167726416TA18GENIChomozygous649753642
1167726460167726461AT26GENIChomozygous649753643
1167727450167727451GA29GENIChomozygous649753644
1167727462167727463CT29GENIChomozygous649753645
1167728661167728662CA26GENIChomozygous649753646
1167728685167728686AG20GENIChomozygous649753647
1167729143167729144CT24GENIChomozygous649753648
1167729487167729489CC--12GENICheterozygous756951879
1167729488167729489C-12GENICpossibly homozygous756951880
1167729495167729496CA15GENICpossibly homozygous649753649
1167729689167729690AG28GENIChomozygous649753650
1167730017167730018GA18GENIChomozygous649753651
1167730240167730241GA14GENIChomozygous649753652
1167730295167730296AG18GENIChomozygous649753653
1167730683167730747CACACACACACACACACACACACACAGACACACACACACGCACACGCACACGCACACGCACAGA----------------------------------------------------------------4GENIChomozygous756951881
1167731166167731167CT16GENIChomozygous649753654
1167731848167731849GA26GENIChomozygous649753655
1167732113167732114AG12GENIChomozygous649753656
1167732242167732243C-22GENIChomozygous756951882
1167732589167732590CA20GENIChomozygous649753657
1167732833167732834AC23GENIChomozygous649753658
1167733352167733353CT14GENIChomozygous649753659
1167734205167734206TC24GENIChomozygous649753660
1167734459167734460TC28GENIChomozygous649753661
1167734460167734461AT26GENIChomozygous649753662
1167734605167734606TTACACACAC5GENICheterozygous756951884
1167734605167734606TTACACACACAC5GENICheterozygous756951885
1167734645167734646TC22GENIChomozygous649753663
1167735093167735094AG16GENIChomozygous649753664
1167735514167735515GGA23GENICheterozygous756951887
1167736255167736256TC20GENIChomozygous649753665
1167736260167736261AC20GENIChomozygous649753666
1167736459167736460GA17GENIChomozygous649753667
1167736651167736652AG30GENIChomozygous649753668
1167737276167737277CA27GENIChomozygous649753669
1167737776167737777CT18GENIChomozygous649753670
1167737881167737882GC14GENIChomozygous649753671
1167737977167737978CG22GENIChomozygous649753672
1167738604167738605AG15GENIChomozygous649753673
1167738765167738766TC27GENIChomozygous649753674
1167738990167738991AG12GENIChomozygous649753675
1167739032167739033TC20GENIChomozygous649753676
1167739672167739673CT23GENIChomozygous649753677
1167739789167739790AC19GENIChomozygous649753678
1167740107167740108TC25GENIChomozygous649753679
1167740108167740109GT25GENIChomozygous649753680
1167740346167740347CT14GENIChomozygous649753681
1167740483167740484TC20GENICpossibly homozygous649753682
1167741002167741003GA23GENIChomozygous649753683
1167741988167741989GA23GENIChomozygous649753684
1167742417167742418TC29GENIChomozygous649753685
1167742607167742608AG23GENIChomozygous649753686
1167743012167743013CG20GENIChomozygous649753687
1167743074167743075TC22GENIChomozygous649753688
1167743539167743540GA14GENIChomozygous649753689
1167744179167744180AC17GENIChomozygous649753690
1167744463167744464AC28GENIChomozygous649753691
1167744715167744716TG21GENIChomozygous649753692
1167745288167745289GC15GENIChomozygous649753693
1167745832167745833GA13GENIChomozygous649753694
1167745968167745976CACACACA--------1GENIChomozygous756951888
1167746031167746032TTAAAAGACTTAAAGAGGGGCTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTTACCTAGGAAGCGCAAGGCCCTGGGTTCGGTCCCCAGCCCCGAAAAAAAGAAAAGAAAAAAA6GENIChomozygous756951893
1167746356167746357GA24GENIChomozygous649753695
1167746373167746374AG31GENIChomozygous649753696
1167746459167746460TC29GENIChomozygous649753697
1167746680167746681CT26GENIChomozygous649753698
1167746954167746955AT24GENIChomozygous649753699
1167746969167746970GGA21GENIChomozygous756951894
1167747171167747172GA16GENIChomozygous649753700
1167747446167747447AG23GENIChomozygous649753701
1167747589167747590AG26GENIChomozygous649753702
1167748153167748154GA18GENIChomozygous649753703
1167748255167748256AT27GENIChomozygous649753704
1167748314167748315AG19GENIChomozygous649753705
1167748598167748599CG15GENIChomozygous649753706
1167748699167748700TTAAA20GENIChomozygous756951895
1167748700167748701TTTGC20GENIChomozygous756951896
1167748703167748704TTACATAAAA21GENIChomozygous756951897
1167748900167748901GA21GENIChomozygous649753707
1167749175167749176CT29GENIChomozygous649753708
1167749907167749908GC14GENIChomozygous649753709
1167750185167750186TG22GENIChomozygous649753710
1167750327167750328AC16GENIChomozygous649753711
1167750434167750435TC22GENIChomozygous649753712
1167751051167751052AG31GENIChomozygous649753713
1167751217167751218AG19GENIChomozygous649753714
1167751944167751945TG13GENIChomozygous649753715
1167752174167752175AG14GENIChomozygous649753716
1167752396167752397AC14GENIChomozygous649753717
1167752743167752744CT13GENIChomozygous649753718
1167753243167753244GA18GENIChomozygous649753719
1167753820167753821AG19GENIChomozygous649753720
1167753890167753984ACCTGATAATGTGTCTGTGTTGAAACCACTGGGTGCAGGCACCTGCAAGTGTCAAGGGAAGGTATACTTGACAGCACGTGAGTAACACCGATGT----------------------------------------------------------------------------------------------13GENIChomozygous756951898
1167754067167754068AG11GENIChomozygous649753721
1167754266167754267AG27GENIChomozygous649753722
1167754337167754338CT34GENIChomozygous649753723
1167754426167754427CT26GENIChomozygous649753724
1167754452167754453GA27GENIChomozygous649753725
1167755053167755054AG19GENIChomozygous649753726
1167755657167755658GA15GENIChomozygous649753727
1167756650167756651TC21GENIChomozygous649753728
1167757663167757664G-10GENIChomozygous756951899
1167757664167757665GT10GENIChomozygous649753729
1167758096167758097GA16GENIChomozygous649753730
1167758102167758103TC14GENIChomozygous649753731
1167758586167758587CCTTT2GENIChomozygous756951901
1167759488167759489GGA8GENIChomozygous756951902
1167759502167759504TG--14GENIChomozygous756951905
1167759925167759926TC21GENIChomozygous649753732
1167760599167760600GA17GENIChomozygous649753733
1167760901167760902AG17GENIChomozygous649753734
1167761637167761638AG23GENIChomozygous649753735
1167762175167762176AG21GENIChomozygous649753736
1167762717167762718TTACACACACACAC3GENIChomozygous756951907
1167762845167762846AG20GENIChomozygous649753737
1167763110167763111GA23GENIChomozygous649753738
1167763501167763502AG19GENIChomozygous649753739
1167763561167763562GA17GENIChomozygous649753740
1167764276167764277TG16GENIChomozygous649753741
1167764291167764292GT12GENIChomozygous649753742
1167765596167765598TT--5GENIChomozygous756951908
1167765738167765739GA15GENIChomozygous649753743
1167766173167766174TG25GENIChomozygous649753744
1167766307167766308CT31GENIChomozygous649753745
1167766523167766524CT17GENIChomozygous649753746
1167767876167767877AG19GENIChomozygous649753747
1167769092167769093T-14GENIChomozygous756951910
1167770438167770439CT11GENIChomozygous649753748
1167771844167771845GA18GENIChomozygous649753749
1167772201167772202GA18GENIChomozygous649753750
1167773148167773149CT24GENIChomozygous649753751
1167773398167773399GA16GENIChomozygous649753752
1167773535167773536AC4GENIChomozygous649753753
1167773592167773604CACACACACACA------------2GENICheterozygous756951913
1167775089167775090TC15GENIChomozygous649753754
1167776588167776589GA27GENIChomozygous649753755
1167776939167776940CT23GENIChomozygous649753756
1167777982167777983AG2GENIChomozygous649753757
1167779071167779072AAACAC12GENIChomozygous756951917
1167781117167781118GA20GENIChomozygous649753758
1167781360167781361GA25GENIChomozygous649753759
1167781816167781817TTTCATCATCATCA6GENIChomozygous756951919
1167783083167783084TC20GENIChomozygous649753760
1167783359167783360AG23GENIChomozygous649753761
1167784934167784935TTA23GENIChomozygous756951920
1167785339167785363AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG------------------------5GENIChomozygous756951921
1167786002167786003GA23GENIChomozygous649753762
1167786329167786357TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG----------------------------4GENICheterozygous756951927
1167786486167786487GA19GENIChomozygous649753763
1167786500167786501C-11GENIChomozygous756951928
1167786519167786520AG11GENIChomozygous649753764
1167786689167786690CT22GENIChomozygous649753765
1167786880167786881CT16GENIChomozygous649753766
1167786927167786928TTGCCA10GENIChomozygous756951929
1167787343167787344CG17GENIChomozygous649753767
1167787557167787558GA17GENIChomozygous649753768
1167788038167788039GC15GENIChomozygous649753769
1167788289167788290CT20GENIChomozygous649753770
1167788394167788412TGTGTGTGTGTGTGTGTG------------------7GENICheterozygous756951930
1167788398167788412TGTGTGTGTGTGTG--------------7GENICheterozygous756951931
1167788726167788727GA19GENIChomozygous649753771
1167788752167788753GA20GENIChomozygous649753772
1167788963167788965AC--1GENIChomozygous756951936
1167789025167789026AG11GENIChomozygous649753773
1167789062167789063GA21GENIChomozygous649753774
1167789660167789661A-15GENIChomozygous756951940
1167790859167790860GGAAGA16GENIChomozygous756951941
1167790998167790999CT18GENIChomozygous649753775
1167791030167791031AG18GENIChomozygous649753776
1167792341167792342AG28GENIChomozygous649753777
1167792847167792848AAACAGAG12GENIChomozygous756951943
1167792966167792967CG20GENIChomozygous649753778
1167793141167793142CT26GENIChomozygous649753779
1167793221167793222T-22GENIChomozygous756951944
1167793694167793695CT20GENIChomozygous649753780
1167794812167794813TG23GENIChomozygous649753781
1167795098167795099GT21GENIChomozygous649753782
1167795163167795169ACACAC------1GENIChomozygous756951945
1167795228167795229TA7GENIChomozygous649753783
1167795253167795263ATATATATAT----------5GENICheterozygous756951948
1167795255167795263ATATATAT--------5GENICheterozygous756951949
1167795354167795355AG13GENIChomozygous649753784
1167795500167795501AAT13GENIChomozygous756951952
1167795577167795578GA22GENIChomozygous649753785
1167795676167795677GA20GENIChomozygous649753786
1167796022167796023TC25GENIChomozygous649753787
1167796181167796182A-14GENIChomozygous756951954
1167796594167796595C-1GENIChomozygous756951955
1167796624167796625TG9GENIChomozygous649753788
1167796977167796978TTCAAG20GENIChomozygous756951956
1167797082167797083CT17GENIChomozygous649753789
1167797144167797145CT19GENIChomozygous649753790
1167797285167797286CT21GENIChomozygous649753791
1167797800167797801T-6GENIChomozygous756951957
1167797839167797840AT19GENIChomozygous649753792
1167798187167798188TA15GENIChomozygous649753793
1167798480167798484TGGT----7GENIChomozygous756951960
1167798762167798763GC26GENIChomozygous649753794
1167798932167798933AG16GENIChomozygous649753795
1167799039167799040TC18GENIChomozygous649753796
1167799315167799316AT19GENIChomozygous649753797
1167799692167799693GC16GENIChomozygous649753798
1167799899167799900AT3GENICheterozygous649753799
1167799988167799996AGAGAGAC--------11GENIChomozygous756951962
1167800321167800322CT23GENIChomozygous649753800
1167800354167800355AG23GENIChomozygous649753801
1167800456167800457GA27GENIChomozygous649753802
1167801360167801361AG25GENIChomozygous649753803
1167801692167801693CG21GENIChomozygous649753804
1167802638167802639AG17GENIChomozygous649753805
1167803305167803306TC18GENIChomozygous649753806
1167803400167803404TGTA----18GENIChomozygous756951963
1167803832167803833GC17GENIChomozygous649753807
1167804202167804203CT18GENIChomozygous649753808
1167804381167804401GAGGGAGGGAGGGAAGGAGG--------------------7GENIChomozygous756951964
1167804692167804693CT11GENIChomozygous649753809
1167804833167804834TTG18GENIChomozygous756951965
1167805329167805330CCT14GENIChomozygous756951966
1167805475167805476GA17GENIChomozygous649753810
1167806831167806832TC30GENIChomozygous649753811
1167807434167807435CT27GENIChomozygous649753812
1167808144167808145A-12GENIChomozygous756951967
1167808741167808742GA24GENIChomozygous649753813
1167809659167809660AG17GENIChomozygous649753814
1167809792167809793AG22GENIChomozygous649753815
1167810260167810261GA18GENIChomozygous649753816
1167810471167810472TA14GENIChomozygous649753817
1167810622167810624GC--9GENIChomozygous756951968
1167810626167810638CAATCTCTTTGC------------9GENIChomozygous756951969
1167810715167810717TT--4GENICheterozygous756951970
1167810716167810717T-4GENICheterozygous756951971
1167810737167810742GGTTT-----4GENIChomozygous756951973
1167811116167811117GA16GENIChomozygous649753818
1167811120167811121TC16GENIChomozygous649753819
1167811337167811338AT15GENIChomozygous649753820
1167811630167811631GC22GENIChomozygous649753821
1167811689167811691GT--6GENICheterozygous756951975
1167812062167812063AG25GENIChomozygous649753822
1167812800167812801TC14GENIChomozygous649753823
1167812941167812942AC9GENIChomozygous649753824
1167813099167813100GA22GENIChomozygous649753825
1167813324167813325AG20GENIChomozygous649753826
1167813427167813428GA16GENICpossibly homozygous649753827
1167814508167814509TC23GENICpossibly homozygous649753828
1167814572167814573TTC23GENIChomozygous756951977
1167814985167814986AG17GENIChomozygous649753829
1167815027167815028AT18GENIChomozygous649753830
1167815300167815301AG15GENIChomozygous649753831
1167815647167815648TC17GENIChomozygous649753832
1167815662167815670TGCACACA--------17GENIChomozygous756951978
1167815756167815757CT22GENIChomozygous649753833
1167816622167816623GA22GENIChomozygous649753834
1167817033167817034GT20GENIChomozygous649753835
1167817268167817270CA--19GENIChomozygous756951979
1167817275167817276AG17GENIChomozygous649753836
1167817444167817445AG21GENIChomozygous649753837
1167818363167818364CT24GENIChomozygous649753838
1167818443167818444AT25GENIChomozygous649753839
1167818644167818645CA17GENIChomozygous649753840
1167818823167818824AC13GENIChomozygous649753841
1167819049167819050GA18GENIChomozygous649753842
1167819054167819055CT19GENIChomozygous649753843
1167819942167819943A-20GENIChomozygous756951980
1167819965167819966GA27GENIChomozygous649753844
1167820029167820030AG20GENIChomozygous649753845
1167820563167820564CT27GENIChomozygous649753846
1167820628167820629CT20GENIChomozygous649753847
1167820682167820683GA20GENIChomozygous649753848
1167820904167820905TC10GENIChomozygous649753849
1167820968167820969GA12GENIChomozygous649753850
1167821282167821283TA21GENIChomozygous649753851
1167821703167821704AC19GENIChomozygous649753852
1167822004167822005CT5GENIChomozygous649753853
1167822021167822022GGCA3GENICheterozygous756951981
1167822187167822192GTAAA-----7GENIChomozygous756951982
1167822266167822267TA21GENIChomozygous649753854
1167822410167822411GA22GENIChomozygous649753855
1167822745167822746CT11GENIChomozygous649753856
1167822907167822908GA16GENIChomozygous649753857
1167823731167823732AT28GENIChomozygous649753858
1167824166167824167GA27GENIChomozygous649753859
1167824424167824425CCGT17GENIChomozygous756951984
1167824541167824545GTGA----13GENIChomozygous756951985
1167824553167824554GA16GENIChomozygous649753860
1167824732167824733GA25GENIChomozygous649753861
1167824851167824852CCATAT11GENIChomozygous756951986
1167824888167824889TTA10GENIChomozygous756951987
1167825222167825223G-11GENIChomozygous756951988
1167825250167825251GA19GENIChomozygous649753862
1167825591167825592AG16GENIChomozygous649753863
1167826020167826021GA19GENIChomozygous649753864
1167826217167826218CT22GENIChomozygous649753865
1167826548167826549AG17GENIChomozygous649753866
1167827174167827175GT20GENIChomozygous649753867
1167829110167829111TC20GENIChomozygous649753868
1167829852167829853AAT23GENIChomozygous756951990
1167830967167830968TA28GENIChomozygous649753869
1167832105167832106TC15GENIChomozygous649753870
1167833246167833247A-11GENIChomozygous756951991
1167833248167833249G-11GENIChomozygous756951992
1167833523167833524G-18GENIChomozygous756951993
1167833746167833747TTACAC1GENIChomozygous756951995
1167834031167834032TA23GENIChomozygous649753871
1167834032167834033CA23GENIChomozygous649753872
1167836071167836072TC18GENIChomozygous649753873
1167837471167837472TTTTCAGTG12GENIChomozygous756951998
1167837650167837651TG19GENIChomozygous649753874
1167838701167838702TC21GENIChomozygous649753875
1167838766167838767AC19GENIChomozygous649753876
1167839146167839147CT19GENIChomozygous649753877
1167839455167839456GA14GENIChomozygous649753878
1167839683167839685AA--13GENICheterozygous756952000
1167839684167839685A-13GENICheterozygous756952001
1167840080167840081AG13GENIChomozygous649753879
1167842564167842565AC17GENIChomozygous649753880
1167843015167843017TT--17GENIChomozygous756952003
1167843096167843097TTTC9GENIChomozygous756952005
1167844535167844536GA29GENIChomozygous649753881
1167845424167845425TTACAC1GENIChomozygous756952010
1167845747167845748G-15GENIChomozygous756952011
1167845954167845955GC21GENIChomozygous649753882
1167846006167846007TTTC22GENIChomozygous756952012
1167853699167853700TC22GENIChomozygous649753883
1167853917167853923ACACAC------6GENICheterozygous756952013
1167853919167853923ACAC----6GENICheterozygous756952014
1167854108167854109TTCA8GENIChomozygous756952020
1167854350167854351CG33GENIChomozygous649753884
1167855583167855584CT20GENIChomozygous649753885
1167855724167855725TC19GENIChomozygous649753886
1167855801167855802CT33GENIChomozygous649753887
1167856113167856114GA30GENIChomozygous649753888
1167856446167856456CACACACACA----------4GENICheterozygous756952022
1167856448167856456CACACACA--------4GENICheterozygous756952023
1167856852167856860TGTCTGTC--------5GENIChomozygous756952025
1167856934167856937TTT---6GENIChomozygous756952027
1167856955167856956TC9GENIChomozygous649753889
1167857565167857566TC27GENIChomozygous649753890
1167857944167857945GA20GENIChomozygous649753891
1167858000167858001CCTGTG3GENIChomozygous756952030
1167858831167858832AC7GENIChomozygous649753892
1167858834167858835GA7GENIChomozygous649753893
1167858854167858855CT3GENIChomozygous649753894
1167860421167860422GA17GENIChomozygous649753895
1167861941167861942CT27GENIChomozygous649753896
1167862192167862193AAAAAC10GENIChomozygous756952033
1167864014167864015TTG11GENIChomozygous756952034
1167865825167865826GGCTACTTCTCTTCTAAGTCAGTTTTTCCAC19GENIChomozygous756952037
1167865827167865828GGTTCCCACATCTATAAGGAAGGCTCCAAATACTT19GENIChomozygous756952038
1167868335167868336AG23GENIChomozygous649753897
1167868963167868964A-11GENIChomozygous756952039
1167868977167868978AG13GENIChomozygous649753898
1167869602167869603CT12GENIChomozygous649753899
1167872311167872312GC25GENIChomozygous649753900
1167874731167874737ACACAC------3GENIChomozygous756952041
1167875041167875059CACACACACACACACACA------------------9GENIChomozygous756952044
1167879109167879111TT--4GENIChomozygous756952049
1167879200167879201AG12GENIChomozygous649753901
1167879494167879495GGT17GENIChomozygous756952051
1167879886167879888GT--2GENIChomozygous756952053
1167880835167880836TC17GENIChomozygous649753902
1167882626167882627GC24GENIChomozygous649753903
1167883120167883121AT17GENIChomozygous649753904
1167885343167885344GGCACA3GENICheterozygous756952060
1167885343167885344GGCACACA3GENICheterozygous756952061
1167886827167886828TTACAC3GENIChomozygous756952063
1167887666167887667TC17GENIChomozygous649753905
1167888793167888794CG19GENIChomozygous649753906
1167889112167889136GTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC------------------------4GENIChomozygous756952064
1167891215167891216CCTG3GENIChomozygous756952068
1167894931167894932CA11GENIChomozygous649753907
1167895300167895301TG12GENIChomozygous649753908
1167895729167895730TTACA13GENIChomozygous756952072
1167895736167895737AAG15GENIChomozygous756952073
1167895802167895803AG17GENIChomozygous649753909
1167895845167895846TTA20GENICpossibly homozygous756952074
1167896162167896163AAAT29GENIChomozygous756952076
1167896208167896209AG19GENIChomozygous649753910
1167896215167896216CCATG17GENIChomozygous756952077
1167896327167896328AG14GENIChomozygous649753911
1167896411167896412GC20GENIChomozygous649753912
1167897287167897288TC29GENIChomozygous649753913
1167897747167897748CG15GENIChomozygous649753914
1167897761167897762AG17GENIChomozygous649753915
1167897874167897882ACACACAC--------4GENIChomozygous756952078
1167898020167898021AC22GENIChomozygous649753916
1167898048167898049TC15GENIChomozygous649753917
1167898053167898054CT17GENIChomozygous649753918
1167898113167898114AAGAAAGCAAACAG16GENIChomozygous756952083
1167898598167898599GA13GENIChomozygous649753919
1167899871167899872CA15GENIChomozygous649753920
1167899872167899873AG15GENIChomozygous649753921
1167899970167899971GA32GENIChomozygous649753922
1167900528167900529CT10GENIChomozygous649753923
1167900573167900574AG17GENIChomozygous649753924
1167900851167900852AG17GENIChomozygous649753925
1167900984167900985CT27GENIChomozygous649753926
1167901715167901731GTCTGTCTGTCTGTCT----------------6GENIChomozygous756952084
1167901865167901866T-23GENIChomozygous756952088
1167901904167901905AG23GENIChomozygous649753927
1167901907167901908TC25GENIChomozygous649753928
1167902231167902232AG19GENIChomozygous649753929
1167902809167902819TATATACCTT----------20GENIChomozygous756952089
1167903257167903258CA12GENIChomozygous649753930
1167903258167903259CT12GENIChomozygous649753931
1167903284167903285GA14GENIChomozygous649753932
1167903442167903443TC13GENIChomozygous649753933
1167904430167904431AAT17GENIChomozygous756952090
1167904550167904551CCT19GENICpossibly homozygous756952091
1167904784167904785CT22GENIChomozygous649753934
1167905147167905148AG27GENIChomozygous649753935
1167906138167906139AG26GENIChomozygous649753936
1167906354167906355CA23GENIChomozygous649753937
1167907241167907242AAG9GENICpossibly homozygous756952092
1167907313167907314AG13GENIChomozygous649753938
1167909342167909343TTTG8GENIChomozygous756952094
1167909624167909625CG16GENIChomozygous649753939
1167911879167911880TC21GENIChomozygous649753940
1167912678167912679T-9GENIChomozygous756952096
1167913152167913153CT21GENIChomozygous649753941
1167913785167913786TC5GENIChomozygous649753942
1167913789167913790TC4GENIChomozygous649753943
1167913916167913924TGTGTGTG--------4GENIChomozygous756952097
1167914330167914331AAT21GENIChomozygous756952103
1167914543167914544CT18GENIChomozygous649753944
1167914543167914544C-18GENIChomozygous756952105
1167915572167915573TC21GENIChomozygous649753945
1167915695167915696CT22GENIChomozygous649753946
1167918154167918155TC13GENIChomozygous649753947
1167918335167918336CT13GENIChomozygous649753948
1167918734167918735GC17GENIChomozygous649753949
1167920192167920193AAC5GENICheterozygous756952106
1167920504167920505GGC18GENIChomozygous756952107
1167921405167921406AG11GENIChomozygous649753950
1167921433167921434TC15GENIChomozygous649753951
1167922169167922170TC27GENIChomozygous649753952
1167922391167922392TC20GENIChomozygous649753953
1167923818167923819CT20GENIChomozygous649753954
1167923977167923978CG17GENIChomozygous649753955
1167924456167924459CCC---10GENICheterozygous756952109
1167924457167924459CC--10GENICpossibly homozygous756952110
1167924518167924520TT--13GENIChomozygous756952112
1167925129167925130CG16GENIChomozygous649753956
1167925368167925369TTACACACAC1GENIChomozygous756952116
1167925495167925496AG18GENIChomozygous649753957
1167926649167926650CA17GENIChomozygous649753958
1167926785167926786TTCCAGAATTAG22GENIChomozygous756952117
1167928184167928185CA26GENIChomozygous649753959
1167928628167928629CA24GENICpossibly homozygous649753960
1167928999167929000TC21GENIChomozygous649753961
1167929033167929036TGC---15GENIChomozygous756952118
1167929036167929037AAC10GENIChomozygous756952119
1167930722167930723TTC10GENICpossibly homozygous756952121
1167932251167932256AGCCA-----6GENIChomozygous756952122
1167933023167933024GA23GENIChomozygous649753962
1167933065167933066CT26GENIChomozygous649753963
1167934315167934316TTCACACA13GENICheterozygous756952123
1167934315167934316TTCACACACA13GENICheterozygous756952124
1167934706167934707AG24GENIChomozygous649753964
1167935415167935416AG28GENIChomozygous649753965
1167935496167935497CT16GENIChomozygous649753966
1167935863167935866GAG---28GENIChomozygous756952126
1167936559167936560GGTTTGTTT10GENIChomozygous756952128
1167937406167937407AG16GENIChomozygous649753967
1167937530167937542ATATATATATAT------------3GENIChomozygous756952131
1167937571167937573TG--1GENIChomozygous756952132
1167937831167937832GA14GENIChomozygous649753968
1167937858167937868GTGTGTGTGT----------6GENICheterozygous756952133
1167938073167938074A-20GENIChomozygous756952135
1167938584167938585CT17GENIChomozygous649753969
1167938785167938786CG8GENIChomozygous649753970
1167939469167939470TC8GENICpossibly homozygous649753971
1167940493167940494GA26GENIChomozygous649753972
1167941404167941405GA23GENIChomozygous649753973
1167942966167942967TG24GENIChomozygous649753974
1167943675167943676AG17GENIChomozygous649753975
1167944601167944617TGTGTGTGTGTGTGTG----------------10GENICheterozygous756952137
1167944605167944617TGTGTGTGTGTG------------10GENICheterozygous756952138
1167945104167945105CT26GENIChomozygous649753976
1167945205167945208TGT---19GENIChomozygous756952139
1167945489167945490GA15GENIChomozygous649753977
1167945535167945536GC19GENIChomozygous649753978
1167945659167945660AG28GENICpossibly homozygous649753979
1167945893167945894GA12GENIChomozygous649753980
1167946111167946112GA24GENIChomozygous649753981
1167946985167946986CT11GENIChomozygous649753982
1167947338167947339TTA6GENIChomozygous756952141
1167947434167947453GAAAAAAAAAAGAACCAAA-------------------7GENICheterozygous756952142
1167947434167947452GAAAAAAAAAAGAACCAA------------------7GENICheterozygous756952143
1167947950167947951GC12GENIChomozygous649753983
1167949758167949759AG20GENIChomozygous649753984
1167950469167950470CA19GENIChomozygous649753985
1167950839167950840CT20GENIChomozygous649753986
1167950997167950998GC18GENIChomozygous649753987
1167951700167951704CACA----8GENIChomozygous756952144
1167951923167951924GA9GENIChomozygous649753988
1167951925167951926GA10GENIChomozygous649753989
1167951928167951937AAAAAAAAA---------5GENICheterozygous756952146
1167952124167952125CT18GENIChomozygous649753990
1167952490167952491GA10GENIChomozygous649753991
1167952549167952550GA10GENIChomozygous649753992
1167952594167952595TC22GENIChomozygous649753993
1167952968167952969C-21GENIChomozygous756952149
1167952976167952977CT19GENIChomozygous649753994
1167953510167953511TC24GENIChomozygous649753995
1167953872167953873GA24GENIChomozygous649753996
1167953891167953892GT27GENIChomozygous649753997
1167953921167953922CA28GENICpossibly homozygous649753998
1167954255167954256TG26GENIChomozygous649753999
1167954753167954754CT26GENIChomozygous649754000
1167955049167955050TC12GENIChomozygous649754001
1167955052167955053GA13GENIChomozygous649754002
1167955530167955531CT20GENIChomozygous649754003
1167955624167955625CT24GENIChomozygous649754004
1167956106167956107GA17GENIChomozygous649754005
1167956496167956497GA29GENIChomozygous649754006
1167957054167957055TTA18GENICpossibly homozygous756952150
1167957271167957272C-16GENIChomozygous756952151
1167957309167957310GT25GENIChomozygous649754007
1167958858167958859GA21GENIChomozygous649754008
1167959506167959507TC15GENIChomozygous649754009
1167959550167959551CG9GENICpossibly homozygous649754010
1167959630167959631AG26GENIChomozygous649754011
1167959640167959641GA28GENIChomozygous649754012
1167959657167959658TC33GENIChomozygous649754013
1167959676167959677CT39GENIChomozygous649754014
1167959740167959741C-28GENIChomozygous756952152
1167960646167960647CA13GENIChomozygous649754015
1167960714167960715CT16GENIChomozygous649754016
1167961162167961163CT18GENIChomozygous649754017
1167961477167961478AAG3GENIChomozygous756952153
1167961628167961629AG22GENIChomozygous649754018
1167961957167961958CT22GENIChomozygous649754019
1167962541167962542GA21GENIChomozygous649754020
1167963539167963540C-5GENIChomozygous756952154
1167964329167964330GA27GENIChomozygous649754021
1167964534167964535AT17GENIChomozygous649754022
1167965312167965313GT21GENICpossibly homozygous649754023
1167965417167965418AT21GENIChomozygous649754024
1167965468167965469AG17GENIChomozygous649754025
1167965689167965690GA26GENIChomozygous649754026
1167965857167965858TC22GENIChomozygous649754027
1167965904167965905AG25GENIChomozygous649754028
1167965995167966000CCCTT-----13GENIChomozygous756952156
1167966150167966151GA25GENIChomozygous649754029
1167966217167966218GA15GENIChomozygous649754030
1167966294167966333CCTCGACACTCACAGGGTATGAGCCAGGAGGGGGCGGGT---------------------------------------6GENICheterozygous756952157
1167966440167966441CCCA18GENIChomozygous756952158
1167966845167966846CT19GENIChomozygous649754031
1167967097167967099AT--11GENICpossibly homozygous756952159
1167967100167967121GGTGGATGGATGGATGATGGA---------------------5GENICheterozygous756952161
1167967258167967259CT23GENIChomozygous649754032
1167967520167967521AG23GENIChomozygous649754033
1167967731167967732GA34GENIChomozygous649754034
1167968148167968149CA22GENIChomozygous649754035
1167968198167968199AG19GENIChomozygous649754036
1167968322167968323AG17GENIChomozygous649754037
1167968486167968487TTCTCTCTCTCTCTCTCG11GENICheterozygous756952163
1167968580167968581TC15GENIChomozygous649754038
1167968581167968582GA14GENIChomozygous649754039
1167968777167968778AG27GENIChomozygous649754040
1167968909167968910TC25GENIChomozygous649754041
1167968951167968979GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCGCGCGC----------------------------11GENICpossibly homozygous756952164
1167968991167968992GA15GENIChomozygous649754042
1167969047167969048GGTGTA15GENIChomozygous756952165
1167969227167969228TTA16GENIChomozygous756952166
1167969349167969350GA29GENIChomozygous649754043
1167969374167969375CT36GENIChomozygous649754044
1167969415167969416GA24GENIChomozygous649754045
1167969909167969910TA16GENIChomozygous649754046
1167969971167969972TC17GENIChomozygous649754047
1167969972167969973CT16GENIChomozygous649754048
1167970271167970272GA18GENIChomozygous649754049
1167970279167970280GA16GENIChomozygous649754050
1167970353167970354AT14GENIChomozygous649754051
1167970406167970407TC20GENIChomozygous649754052
1167970443167970444TC21GENIChomozygous649754053
1167970444167970445GT22GENIChomozygous649754054
1167970675167970676TC16GENIChomozygous649754055
1167970897167970898AG19GENIChomozygous649754056
1167971052167971053CCTGT17GENIChomozygous756952167
1167971101167971102AT22GENIChomozygous649754057
1167971244167971245CT21GENIChomozygous649754058
1167971419167971420GA31GENIChomozygous649754059
1167971487167971488TG25GENIChomozygous649754060
1167971603167971604AATTATT20GENIChomozygous756952168
1167971619167971620AG19GENIChomozygous649754061
1167971706167971707GC20GENIChomozygous649754062
1167972008167972009CT29GENIChomozygous649754063
1167972355167972356AG20GENIChomozygous649754064
1167972936167972937CT29GENIChomozygous649754065
1167973146167973147GC24GENIChomozygous649754066
1167973198167973199AT21GENIChomozygous649754067
1167973397167973398A-10GENIChomozygous756952169
1167973491167973497TACACA------1GENIChomozygous756952171
1167973533167973534CT14GENIChomozygous649754068
1167973740167973741AAAGGGAGGG1GENIChomozygous756952172
1167973760167973761TG9GENIChomozygous649754069
1167973808167973809A-5GENIChomozygous756952173
1167973811167973842GAAGAAAGGAAGAAAGGAAGGAAGGAAGGAA-------------------------------5GENIChomozygous756952174
1167973886167973887GA17GENIChomozygous649754070
1167974333167974334GA15GENIChomozygous649754071
1167974866167974867TG18GENIChomozygous649754072
1167975247167975248TC20GENIChomozygous649754073
1167975556167975557AG18GENIChomozygous649754074
1167975725167975726AG13GENIChomozygous649754075
1167975771167975772TC14GENIChomozygous649754076
1167975836167975837TC20GENIChomozygous649754077
1167975856167975857AG23GENIChomozygous649754078
1167976007167976008GA22GENIChomozygous649754079
1167976064167976065GA22GENIChomozygous649754080
1167976242167976243CT15GENIChomozygous649754081
1167976264167976266CA--17GENIChomozygous756952175
1167976274167976275TG16GENIChomozygous649754082
1167976505167976506GA20GENIChomozygous649754083
1167976745167976746AG17GENIChomozygous649754084
1167976958167976959TC24GENIChomozygous649754085
1167977347167977348TTA25GENIChomozygous756952176
1167977427167977428CT29GENIChomozygous649754086
1167977576167977577GA27GENIChomozygous649754087
1167977866167977867CT20GENIChomozygous649754088
1167977878167977879CA21GENIChomozygous649754089
1167977974167977975CT20GENIChomozygous649754090
1167978203167978204TC24GENIChomozygous649754091
1167978209167978210CT23GENIChomozygous649754092
1167978273167978274TC16GENIChomozygous649754093
1167978375167978376AG18GENIChomozygous649754094
1167978391167978392AG18GENIChomozygous649754095
1167978491167978492CT21GENIChomozygous649754096
1167978558167978559CT18GENIChomozygous649754097
1167978848167978849AC19GENIChomozygous649754098
1167979290167979291CT23GENIChomozygous649754099
1167979363167979364GA20GENIChomozygous649754100
1167979388167979389GA20GENIChomozygous649754101
1167980072167980073GA17GENIChomozygous649754102
1167982371167982385GAGAGAGAGAGAGG--------------4GENICheterozygous756952177
1167982373167982385GAGAGAGAGAGG------------4GENICheterozygous756952178
1167983075167983076CT23GENIChomozygous649754103
1167983200167983201GT23GENIChomozygous649754104
1167983769167983770CT23GENIChomozygous649754105
1167984383167984389TTATTA------3GENICheterozygous756952181
1167985774167985775GA18GENIChomozygous649754106
1167986768167986769TG12GENIChomozygous649754107
1167988019167988020GA22GENIChomozygous649754108
1167990757167990758TTGA29GENIChomozygous756952182
1167991188167991189AG25GENIChomozygous649754109
1167996948167996949CT26GENIChomozygous649754110
1167997455167997456TA14GENIChomozygous649754111
1167997501167997502GA12GENIChomozygous649754112
1167997726167997744ACACACACACACACACAC------------------4GENICheterozygous756952184
1167997728167997744ACACACACACACACAC----------------4GENICheterozygous756952185
1167997904167997906CC--9GENIChomozygous756952187
1167998057167998058GA14GENIChomozygous649754113
1167998513167998514AAAG26GENICheterozygous756952189
1167998516167998518TT--26GENICheterozygous756952190
1167998833167998834CT26GENIChomozygous649754114
1167999140167999142GA--1GENIChomozygous756952192
1167999501167999502CT23GENIChomozygous649754115
1167999892167999894AA--3GENIChomozygous756952195
1168000530168000531TC20GENIChomozygous649754116
1168000922168000923CA17GENIChomozygous649754117
1168002240168002241GGA12GENICpossibly homozygous756952198
1168002633168002634CCAA5GENICheterozygous756952200
1168003899168003900TG16GENIChomozygous649754118
1168004921168004922AG15GENIChomozygous649754119
1168005358168005359C-11GENIChomozygous756952201
1168006179168006180TTACACACAC6GENIChomozygous756952203
1168006215168006216CCAT7GENIChomozygous756952204
1168006422168006423GA26GENIChomozygous649754120
1168007038168007039AT16GENIChomozygous649754121
1168007282168007283CT24GENIChomozygous649754122
1168007657168007658TA23GENIChomozygous649754123
1168009201168009207ACACAC------3GENICheterozygous756952205
1168009266168009278CTCTCTCTCTCA------------4GENICheterozygous756952206
1168009651168009652TA25GENIChomozygous649754124
1168009971168009972GA21GENIChomozygous649754125
1168010109168010110TC19GENIChomozygous649754126
1168010214168010215TC20GENIChomozygous649754127
1168010224168010225CT19GENIChomozygous649754128
1168010332168010333TTTTGGTTGGTCGGTTGGTTGGTTGG3GENIChomozygous756952208
1168010377168010378TTG16GENIChomozygous756952211
1168010378168010379TTTTG16GENIChomozygous756952212
1168010409168010410TC18GENIChomozygous649754129
1168010616168010617CT30GENIChomozygous649754130
1168010733168010734TC26GENIChomozygous649754131
1168010875168010876CT11GENIChomozygous649754132
1168011086168011087CT23GENIChomozygous649754133
1168011424168011425AG27GENIChomozygous649754134
1168011556168011557GA32GENIChomozygous649754135
1168011703168011704TC19GENIChomozygous649754136
1168012094168012095GA20GENIChomozygous649754137
1168012313168012314GA20GENIChomozygous649754138
1168012972168012973TC7GENIChomozygous649754139
1168012979168012980AACG3GENICheterozygous756952214
1168012981168012982AACGCACG1GENIChomozygous756952216
1168013058168013059GA18GENIChomozygous649754140
1168013074168013075TC15GENIChomozygous649754141
1168013649168013650CT13GENIChomozygous649754142
1168013922168013923CT15GENIChomozygous649754143
1168014007168014008AG13GENIChomozygous649754144
1168014645168014646GA25GENIChomozygous649754145
1168015268168015269AG13GENIChomozygous649754146
1168015485168015486TA26GENIChomozygous649754147
1168015804168015810GTGGTG------25GENIChomozygous756952218
1168017531168017532AG18GENIChomozygous649754148
1168017656168017657CT18GENIChomozygous649754149
1168017852168017853CCAA32GENIChomozygous756952219
1168018414168018415CT28GENIChomozygous649754150
1168018415168018416AG27GENIChomozygous649754151
1168018851168018852GA22GENIChomozygous649754152
1168019043168019044AG24GENIChomozygous649754153
1168019717168019718CT14GENIChomozygous649754154
1168019792168019793AG21GENIChomozygous649754155
1168020761168020762CT23GENIChomozygous649754156
1168021187168021188GC20GENIChomozygous649754157
1168021620168021621AG31GENIChomozygous649754158
1168022253168022254CT18GENIChomozygous649754159
1168022425168022426GC24GENIChomozygous649754160
1168022480168022482GC--17GENIChomozygous756952220
1168022674168022675CT13GENIChomozygous649754161
1168022694168022695CT14GENIChomozygous649754162
1168023265168023266GA15GENIChomozygous649754163
1168023710168023711AG22GENIChomozygous649754164
1168025641168025642TC24GENIChomozygous649754165
1168026685168026686GA31GENIChomozygous649754166
1168027064168027068CACA----4GENICheterozygous756952222
1168027066168027068CA--4GENICheterozygous756952223
1168027207168027208GA26GENIChomozygous649754167
1168027264168027265TC20GENIChomozygous649754168
1168027690168027691AAAAAAC9GENIChomozygous756952224
1168028071168028072TG24GENIChomozygous649754169
1168028580168028581AG15GENIChomozygous649754170
1168029169168029170CT24GENIChomozygous649754171
1168029730168029731AG15GENIChomozygous649754172
1168029765168029766CA13GENIChomozygous649754173
1168030046168030047GGCACA2GENIChomozygous756952226
1168031688168031706GTGTGTGTGTGTGTGTGT------------------5GENICheterozygous756952229
1168034137168034138GA19GENIChomozygous649754174
1168036094168036095CT19GENIChomozygous649754175
1168036525168036526GA7GENIChomozygous649754176
1168036574168036649TAACAATGTTGGTTATTAGGGATGGTAACAATGTTGGTTATTAGAGATAGTAACAATGTTAGTTATTAGGGATAG---------------------------------------------------------------------------5GENICheterozygous756952232
1168037894168037895CT24GENIChomozygous649754177
1168038152168038153C-24GENIChomozygous756952233
1168038374168038375TTA10GENICheterozygous756952235
1168038374168038375TTAA10GENICpossibly homozygous756952236
1168038927168038928AAG24GENIChomozygous756952237
1168038931168038932GA23GENIChomozygous649754178
1168038933168038934TA23GENIChomozygous649754179
1168040421168040422CT20GENIChomozygous649754180
1168040829168040830GT15GENIChomozygous649754181
1168041203168041204AG22GENICpossibly homozygous649754182
1168041561168041562TC18GENIChomozygous649754183
1168042166168042167CT19GENIChomozygous649754184
1168042382168042383GA25GENIChomozygous649754185
1168042396168042397CT21GENIChomozygous649754186
1168043099168043100GT25GENIChomozygous649754187
1168043660168043661GA21GENIChomozygous649754188
1168043667168043668TC25GENIChomozygous649754189
1168044013168044014CT22GENIChomozygous649754190
1168044680168044681CA23GENIChomozygous649754191
1168045934168045935GA22GENIChomozygous649754192
1168045975168045976AG12GENIChomozygous649754193
1168046317168046318CT16GENIChomozygous649754194
1168048044168048045G-3GENICheterozygous756952242
1168048046168048055GAGACAGAG---------4GENICheterozygous756952243
1168048349168048350GGT19GENIChomozygous756952244
1168048427168048428CT18GENIChomozygous649754195
1168049248168049249AG16GENIChomozygous649754196
1168049329168049330TC20GENIChomozygous649754197
1168049533168049534GGATGTATGTATGTATGT4GENIChomozygous756952247
1168049655168049656AG13GENIChomozygous649754198
1168049940168049941TG16GENIChomozygous649754199
1168050570168050592GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT----------------------11GENICheterozygous756952248
1168050572168050592GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------11GENICheterozygous756952249
1168050659168050660GA19GENIChomozygous649754200
1168051248168051249AG18GENIChomozygous649754201
1168051922168051923CT18GENIChomozygous649754202
1168054186168054187TC22GENIChomozygous649754203
1168055158168055159GA11GENIChomozygous649754204
1168056170168056171GA25GENIChomozygous649754205
1168057759168057760CT13GENIChomozygous649754206
1168058608168058609TA21GENIChomozygous649754207
1168058950168058951GGA12GENICheterozygous756952252
1168059664168059665AG29GENIChomozygous649754208
1168061775168061776CT28GENIChomozygous649754209
1168064187168064188TC29GENICpossibly homozygous649754210
1168064914168064915GT18GENIChomozygous649754211
1168065285168065286CCAAAAAAA9GENICheterozygous756952253
1168065718168065719AG20GENIChomozygous649754212
1168065818168065819CA23GENIChomozygous649754213
1168066012168066013CT13GENIChomozygous649754214
1168066162168066164AC--8GENIChomozygous756952256
1168066266168066267GA24GENIChomozygous649754215
1168066380168066381GGA19GENIChomozygous756952259
1168067355168067356TC13GENIChomozygous649754216
1168067501168067502GA28GENIChomozygous649754217
1168067666168067667GGCATACATA13GENIChomozygous756952260
1168068351168068352CG25GENIChomozygous649754218
1168068481168068482CT23GENIChomozygous649754219
1168068549168068550AG17GENIChomozygous649754220
1168068832168068833GA9GENIChomozygous649754221
1168068858168068859CA17GENIChomozygous649754222
1168069381168069382AG30GENIChomozygous649754223
1168069585168069586AG26GENIChomozygous649754224
1168069733168069734TC26GENIChomozygous649754225
1168069822168069823TC16GENIChomozygous649754226
1168070447168070448GA23GENIChomozygous649754227
1168071096168071097CT27GENIChomozygous649754228
1168071438168071439AG23GENIChomozygous649754229
1168071513168071514TC16GENIChomozygous649754230
1168072950168072951GA22GENIChomozygous649754231
1168072994168072995CT17GENIChomozygous649754232
1168073036168073037GA26GENIChomozygous649754233
1168073060168073061GT22GENIChomozygous649754234
1168073063168073064CT21GENICpossibly homozygous649754235
1168073112168073113AG26GENIChomozygous649754236
1168073176168073177AG22GENIChomozygous649754237
1168073860168073861AG19GENIChomozygous649754238
1168074517168074518CT11GENIChomozygous649754239
1168075033168075034CT21GENIChomozygous649754240
1168076198168076199GA14GENIChomozygous649754241
1168076413168076414TG17GENIChomozygous649754242
1168077378168077380GG--16GENIChomozygous756952261
1168078318168078319CCAAAA7GENICpossibly homozygous756952265
1168080402168080408GTGGGG------9GENIChomozygous756952266
1168080467168080468GA15GENIChomozygous649754243
1168081489168081490GA18GENIChomozygous649754244
1168082572168082573CT23GENIChomozygous649754245
1168083412168083413TC19GENIChomozygous649754246
1168085451168085452GA17GENIChomozygous649754247
1168085862168085863CT16GENIChomozygous649754248
1168087354168087355TC34GENIChomozygous649754249
1168087392168087396TTTT----17GENICpossibly homozygous756952267
1168087393168087396TTT---17GENICheterozygous756952268
1168087414168087417TTT---16GENIChomozygous756952270
1168088903168088904GT5GENIChomozygous649754250
1168088904168088905TA5GENIChomozygous649754251
1168089171168089172CG21GENIChomozygous649754252
1168089421168089422TC16GENIChomozygous649754253
1168089688168089689GGAT17GENIChomozygous756952274
1168090338168090341TTT---9GENIChomozygous756952275
1168090889168090891TG--13GENICheterozygous756952277
1168091400168091401AC2GENIChomozygous649754254
1168091402168091403TC2GENIChomozygous649754255
1168091412168091413CA4GENIChomozygous649754256
1168091418168091419AAC7GENIChomozygous756952278
1168091421168091422GA8GENIChomozygous649754257
1168091569168091570TC28GENIChomozygous649754258
1168092473168092474GA20GENIChomozygous649754259
1168092915168092916TTAAAAAA6GENICheterozygous756952281
1168093008168093010TT--8GENIChomozygous756952282
1168093038168093039TC16GENIChomozygous649754260
1168094461168094462CCT6GENIChomozygous756952284
1168094549168094550GGT13GENICheterozygous756952285
1168095307168095308GA11GENIChomozygous649754261
1168095411168095412GC19GENIChomozygous649754262
1168095620168095621CT18GENIChomozygous649754263
1168095635168095636C-17GENIChomozygous756952288
1168096557168096558TC18GENIChomozygous649754264
1168096585168096586GA23GENIChomozygous649754265