chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1167398718167398719CCACACACACACACACACACACA12GENICheterozygous769224417
1167399928167399929TTG1GENIChomozygous769224420
1167400313167400314AG8GENIChomozygous671834704
1167402007167402008GA20GENIChomozygous671834705
1167402183167402184CG14GENIChomozygous671834706
1167402187167402188GC14GENIChomozygous671834707
1167402302167402304GG--18GENIChomozygous769224422
1167402961167402962GT34GENICpossibly homozygous671834708
1167402979167402980G-30GENIChomozygous769224423
1167403175167403176GC24GENIChomozygous671834709
1167403187167403188CT25GENIChomozygous671834710
1167403420167403421GGA24GENICpossibly homozygous769224424
1167403795167403796TC32GENIChomozygous671834711
1167404660167404661GA34GENICpossibly homozygous671834712
1167405057167405058CT23GENIChomozygous671834713
1167405760167405761CG28GENIChomozygous671834714
1167405918167405919GC18GENIChomozygous671834715
1167406273167406274CT24GENICpossibly homozygous671834716
1167407397167407398GT20GENIChomozygous671834717
1167407435167407436CT20GENIChomozygous671834718
1167407487167407488AG25GENICpossibly homozygous671834719
1167407494167407495CT24GENICpossibly homozygous671834720
1167407502167407503GA23GENICpossibly homozygous671834721
1167407504167407505CA22GENICpossibly homozygous671834722
1167407706167407707AG30GENIChomozygous671834723
1167407814167407815CT22GENIChomozygous671834724
1167408470167408471AG11GENICpossibly homozygous671834725
1167408486167408487G-11GENICpossibly homozygous769224425
1167408488167408499GAGAGAGAGAG-----------11GENICheterozygous769224427
1167408502167408503GA11GENICheterozygous671834726
1167408506167408507GA10GENICheterozygous671834727
1167408510167408511GA11GENICpossibly homozygous671834728
1167408514167408515GA13GENICpossibly homozygous671834729
1167408518167408519GA13GENICpossibly homozygous671834730
1167408522167408523GA14GENICpossibly homozygous671834731
1167408526167408527GA13GENICpossibly homozygous671834732
1167409050167409051CT37GENICpossibly homozygous671834733
1167409240167409241CT27GENICpossibly homozygous671834734
1167409591167409592AG22GENICpossibly homozygous671834735
1167410301167410302GT15GENICpossibly homozygous671834736
1167410551167410552CCGT4GENIChomozygous769224429
1167410707167410708CT24GENICpossibly homozygous671834737
1167411316167411317AG38GENIChomozygous671834738
1167411919167411920GA35GENICpossibly homozygous671834739
1167412126167412127TG22GENIChomozygous671834740
1167412291167412292AG42GENIChomozygous671834741
1167415503167415504AAGATAGATGGATG21GENICpossibly homozygous769224430
1167416868167416869GGCTCT7GENICheterozygous769224431
1167416983167416984CT34GENICpossibly homozygous671834742
1167419033167419034GA16GENICpossibly homozygous671834743
1167419282167419308CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT--------------------------14GENICheterozygous769224433
1167419614167419615GA22GENIChomozygous671834744
1167419620167419644GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT------------------------9GENIChomozygous769224435
1167419700167419701TC21GENIChomozygous671834745
1167420373167420374AC16GENICheterozygous671834746
1167421344167421345GA30GENIChomozygous671834747
1167421928167421929AT31GENIChomozygous671834748
1167421959167421960AG30GENIChomozygous671834749
1167422611167422612AG25GENICpossibly homozygous671834750
1167422799167422800TC23GENIChomozygous671834751
1167423301167423302CG35GENIChomozygous671834752
1167423970167423971TC30GENIChomozygous671834753
1167424376167424382TTGTTG------21GENICheterozygous769224440
1167424379167424382TTG---21GENICpossibly homozygous769224441
1167424682167424683TC26GENIChomozygous671834754
1167424690167424691TC23GENIChomozygous671834755
1167424811167424812CT36GENIChomozygous671834756
1167425536167425537GA19GENICpossibly homozygous671834757
1167425990167425991CT25GENIChomozygous671834758
1167426519167426520AC23GENIChomozygous671834759
1167426532167426533CCT23GENIChomozygous769224442
1167426659167426660CA30GENIChomozygous671834760
1167426919167426920TA31GENIChomozygous671834761
1167427069167427070AAAC6GENICheterozygous769224445
1167427069167427070AAACACACACACACACACAC6GENICheterozygous769224446
1167427080167427082AC--6GENICheterozygous769224444
1167427895167427896AC33GENIChomozygous671834762
1167428579167428580AG20GENIChomozygous671834763
1167429618167429619TC28GENIChomozygous671834764
1167430085167430086GC28GENIChomozygous671834765
1167430135167430136CT20GENICpossibly homozygous671834766
1167430240167430241CA22GENICheterozygous671834767
1167430320167430321G-6GENICheterozygous769224447
1167430324167430325G-6GENICheterozygous769224448
1167430411167430421GAGGAGAGGA----------12GENIChomozygous769224449
1167430618167430619GA13GENIChomozygous671834768
1167430761167430762GA22GENIChomozygous671834769
1167430783167430785AT--4GENIChomozygous769224451
1167431298167431299AG17GENICpossibly homozygous671834770
1167431631167431632TG27GENIChomozygous671834771
1167432137167432138GGA20GENICpossibly homozygous769224452
1167432920167432921CT30GENICpossibly homozygous671834772
1167433699167433700GGTGTGCA20GENIChomozygous769224455
1167434514167434515GA25GENIChomozygous671834773
1167435597167435598G-22GENIChomozygous769224456
1167435840167435841GA31GENICpossibly homozygous671834774
1167435954167435955CT34GENIChomozygous671834775
1167436054167436055CT34GENIChomozygous671834776
1167437487167437488TC31GENIChomozygous671834777
1167437591167437592GA27GENIChomozygous671834778
1167437827167437828TC26GENIChomozygous671834779
1167437916167437917GA26GENIChomozygous671834780
1167438194167438195TC32GENIChomozygous671834781
1167438375167438376GA23GENIChomozygous671834782
1167438418167438419TTA21GENIChomozygous769224457
1167438551167438552AG29GENIChomozygous671834783
1167438589167438590AG26GENIChomozygous671834784
1167438622167438623CT30GENIChomozygous671834785
1167438743167438744T-31GENIChomozygous769224458
1167438781167438782AG32GENIChomozygous671834786
1167438914167438915CT35GENIChomozygous671834787
1167439018167439019AC17GENIChomozygous671834788
1167439090167439091AG19GENIChomozygous671834789
1167439204167439205CCAA20GENICheterozygous769224459
1167439204167439205CCAAAA20GENICheterozygous769224460
1167439204167439205CCAAAAAA20GENICheterozygous769224461
1167439402167439404AT--13GENICpossibly homozygous769224462
1167439406167439416ATACATACAT----------10GENICpossibly homozygous769224463
1167439667167439668TTTTTG9GENICheterozygous769224464
1167439667167439668TTTTTGTTTG9GENICheterozygous769224465
1167439969167439970CT28GENIChomozygous671834790
1167440183167440184GA40GENIChomozygous671834791
1167440204167440205CT36GENICpossibly homozygous671834792
1167441060167441061AG23GENIChomozygous671834793
1167441163167441164CA24GENIChomozygous671834794
1167441373167441374AC25GENIChomozygous671834795
1167441437167441438CG27GENIChomozygous671834796
1167441766167441767TC18GENIChomozygous671834797
1167441966167441967TC32GENICpossibly homozygous671834798
1167442118167442119TA25GENIChomozygous671834799
1167442157167442158TC28GENIChomozygous671834800
1167442173167442174GA32GENIChomozygous671834801
1167442434167442435AG23GENICpossibly homozygous671834802
1167442645167442665TCTCTCTCTCTCTCTGTGTG--------------------10GENICheterozygous769224467
1167442867167442868GT23GENIChomozygous671834803
1167443150167443151TC36GENIChomozygous671834804
1167444023167444024AG27GENIChomozygous671834805
1167445082167445083T-22GENIChomozygous769224468
1167445532167445533TC26GENIChomozygous671834806
1167446849167446850GA25GENIChomozygous671834807
1167447095167447096GA20GENIChomozygous671834808
1167447478167447479TC22GENIChomozygous671834809
1167447981167447982AC36GENIChomozygous671834810
1167448408167448409GA26GENIChomozygous671834811
1167449111167449112GGTGT5GENIChomozygous769224469
1167449192167449193AG17GENIChomozygous671834812
1167449694167449695GA36GENIChomozygous671834813
1167449763167449764CT30GENIChomozygous671834814
1167449826167449827CT27GENIChomozygous671834815
1167449847167449848GA30GENIChomozygous671834816
1167450343167450347CCCT----17GENIChomozygous769224470
1167450467167450479CTCTGTCTCTGT------------7GENIChomozygous769224471
1167450544167450545TTCC16GENICheterozygous769224473
1167450544167450545TTCTCC16GENICpossibly homozygous769224474
1167450688167450689CT27GENICpossibly homozygous671834817
1167450981167450982AG28GENIChomozygous671834818
1167452036167452037TC26GENIChomozygous671834819
1167452545167452546GA39GENIChomozygous671834820
1167452573167452574GA42GENIChomozygous671834821
1167452877167452878CA34GENIChomozygous671834822
1167453445167453446TTTTCC17GENIChomozygous769224475
1167453779167453780G-13GENIChomozygous769224476
1167453828167453829TC25GENIChomozygous671834823
1167454847167454848GA21GENIChomozygous671834824
1167454865167454866CG23GENIChomozygous671834825
1167455246167455247AAAAGGAAGGAAGGAAGG14GENIChomozygous769224480
1167455714167455715TC21GENIChomozygous671834826
1167457245167457246TC39GENICpossibly homozygous671834827
1167457276167457277AG43GENIChomozygous671834828
1167458242167458243AG22GENIChomozygous671834829
1167458524167458525GT17GENIChomozygous671834830
1167459186167459187CT29GENIChomozygous671834831
1167459324167459330GTGTGT------12GENICheterozygous769224482
1167459326167459330GTGT----12GENICheterozygous769224483
1167459756167459757CT26GENIChomozygous671834832
1167460201167460202AG20GENIChomozygous671834833
1167460394167460395AG27GENIChomozygous671834834
1167460449167460450GGTATCAGCTTTA28GENIChomozygous769224484
1167460451167460452TG29GENIChomozygous671834835
1167460452167460453GGAGGCCAAGA29GENIChomozygous769224485
1167460691167460692AG38GENIChomozygous671834836
1167460902167460903CT21GENIChomozygous671834837
1167461230167461231AC27GENIChomozygous671834838
1167461879167461880AG34GENIChomozygous671834839
1167461909167461910CT29GENICpossibly homozygous671834840
1167462032167462033CT37GENICpossibly homozygous671834841
1167462404167462405AG31GENIChomozygous671834842
1167464455167464456CCGTGTGT5GENIChomozygous769224489
1167465686167465687AG30GENICpossibly homozygous671834843
1167466854167466855CT25GENICpossibly homozygous671834844
1167467194167467195CCTG19GENIChomozygous769224490
1167467683167467684CCATAT5GENIChomozygous769224493
1167467707167467708AG9GENIChomozygous671834845
1167467720167467722AC--8GENIChomozygous769224495
1167467763167467764CG8GENIChomozygous671834846
1167468035167468036AG18GENICpossibly homozygous671834847
1167468092167468093GA19GENICheterozygous671834848
1167469411167469412CT35GENIChomozygous671834849
1167469910167469911TC25GENIChomozygous671834850
1167470176167470177GA26GENIChomozygous671834851
1167471114167471115GGTT27GENIChomozygous769224497
1167471115167471116AAT27GENIChomozygous769224498
1167471116167471117AATTTCAGTGCC27GENIChomozygous769224499
1167471309167471310CT24GENIChomozygous671834852
1167471619167471628TTATTAGTA---------2GENIChomozygous769224502
1167472649167472650AG40GENIChomozygous671834853
1167473140167473141TC26GENIChomozygous671834854
1167474110167474111TA33GENICpossibly homozygous671834855
1167474525167474526GA27GENIChomozygous671834856
1167476042167476043TG22GENIChomozygous671834857
1167476715167476716GA24GENIChomozygous671834858
1167476781167476782GA27GENIChomozygous671834859
1167478671167478672TG23GENIChomozygous671834860
1167478743167478744CT16GENIChomozygous671834861
1167479099167479100CG18GENICpossibly homozygous671834862
1167479622167479623TTG27GENICpossibly homozygous769224503
1167480422167480423AG21GENICpossibly homozygous671834863
1167480862167480863CA34GENIChomozygous671834864
1167481649167481650AG34GENIChomozygous671834865
1167481970167481971CCA22GENIChomozygous769224504
1167482302167482303CA20GENIChomozygous671834866
1167482327167482328T-15GENICheterozygous769224506
1167482649167482650GC8GENIChomozygous671834867
1167484816167484817GA22GENIChomozygous671834868
1167485222167485223AT30GENICpossibly homozygous671834869
1167485566167485567CA32GENICpossibly homozygous671834870
1167485644167485645TC23GENICpossibly homozygous671834871
1167489036167489037AG35GENICpossibly homozygous671834872
1167489506167489507GA23GENIChomozygous671834873
1167491586167491587TC25GENIChomozygous671834874
1167491907167491909GT--16GENIChomozygous769224507
1167491938167491939AATG7GENICheterozygous769224508
1167491938167491939AATGTG7GENICheterozygous769224509
1167492023167492031GTGTGTGT--------3GENIChomozygous769224512
1167493919167493920AC29GENIChomozygous671834875
1167494273167494274CCT17GENICpossibly homozygous769224514
1167494848167494849GA27GENIChomozygous671834876
1167498372167498373AG25GENIChomozygous671834877
1167499165167499166GA21GENIChomozygous671834878
1167500130167500131AG36GENICpossibly homozygous671834879
1167501997167501998GA27GENIChomozygous671834880
1167502662167502663GGGATA9GENICheterozygous769224515
1167502662167502663GGATA9GENICheterozygous769224516
1167504141167504142TC22GENIChomozygous671834881
1167504218167504219GGAGAA5GENICheterozygous769224519
1167505912167505913TA32GENICpossibly homozygous671834882
1167506342167506343CT33GENICpossibly homozygous671834883
1167506344167506345AG33GENICpossibly homozygous671834884
1167506851167506852GA34GENICpossibly homozygous671834885
1167508776167508777TTACAC3GENIChomozygous769224522
1167509300167509301GC30GENICpossibly homozygous671834886
1167509402167509403GA33GENICpossibly homozygous671834887
1167510038167510039CT29GENICpossibly homozygous671834888
1167510761167510762GA26GENIChomozygous671834889
1167511928167511929CT20GENICpossibly homozygous671834890
1167512442167512443AG23GENICpossibly homozygous671834891
1167514260167514261GA26GENICpossibly homozygous671834892
1167514538167514539GA15GENIChomozygous671834893
1167514763167514764CCTCTCTCTCTGTG13GENICheterozygous769224524
1167515221167515222CG31GENICpossibly homozygous671834894
1167516598167516599AG29GENICpossibly homozygous671834895
1167516711167516712TA26GENIChomozygous671834896
1167517717167517718C-19GENICpossibly homozygous769224525
1167518212167518213GT37GENICpossibly homozygous671834897
1167518291167518292AAG28GENICpossibly homozygous769224526
1167519651167519652TTC11GENIChomozygous769224527
1167519757167519758TG13GENIChomozygous671834898
1167521888167521889CT27GENICpossibly homozygous671834899
1167522157167522158CT31GENIChomozygous671834900
1167522210167522211AG34GENIChomozygous671834901
1167522315167522316TC24GENIChomozygous671834902
1167522322167522323AG20GENIChomozygous671834903
1167522330167522331AG18GENIChomozygous671834904
1167522711167522712TG25GENIChomozygous671834905
1167523881167523882AC14GENIChomozygous671834906
1167524479167524480GA34GENICpossibly homozygous671834907
1167524841167524847GTGTGT------2GENIChomozygous769224529
1167525162167525163CT21GENIChomozygous671834908
1167525892167525893GGT20GENICpossibly homozygous769224532
1167526077167526078CT23GENIChomozygous671834909
1167526204167526205TA22GENIChomozygous671834910
1167526390167526391AG23GENIChomozygous671834911
1167526523167526524AG41GENIChomozygous671834912
1167526779167526780AG31GENIChomozygous671834913
1167527829167527833ACAA----13GENICpossibly homozygous769224533
1167527898167527899CT22GENICpossibly homozygous671834914
1167528009167528010TC27GENIChomozygous671834915
1167528102167528103CT24GENICpossibly homozygous671834916
1167528798167528799AT32GENIChomozygous671834917
1167528812167528813TC31GENIChomozygous671834918
1167528926167528927CA28GENIChomozygous671834919
1167528948167528949AG24GENIChomozygous671834920
1167532089167532090CT24GENICpossibly homozygous671834921
1167532309167532321AGACAGACAGAC------------14GENICpossibly homozygous769224535
1167532313167532321AGACAGAC--------14GENICheterozygous769224536
1167532492167532493CCA5GENICheterozygous769224538
1167532492167532493CCACA5GENICheterozygous769224539
1167533658167533659CT31GENICpossibly homozygous671834922
1167534222167534223AG31GENIChomozygous671834923
1167534776167534778AA--20GENIChomozygous769224540
1167534955167534956GA34GENIChomozygous671834924
1167535067167535068GA23GENIChomozygous671834925
1167535074167535075GC22GENIChomozygous671834926
1167535704167535705TG8GENIChomozygous671834927
1167535709167535710GGCACA4GENICheterozygous769224541
1167535709167535710GGCACACACACACA4GENICheterozygous769224542
1167535793167535794TC18GENIChomozygous671834928
1167535878167535879AC28GENIChomozygous671834929
1167535992167535993TTCTCCAGCC23GENIChomozygous769224543
1167536003167536004AT27GENIChomozygous671834930
1167536041167536042TA30GENIChomozygous671834931
1167537028167537031GTA---32GENIChomozygous769224544
1167537073167537074AG31GENIChomozygous671834932
1167537325167537353ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT----------------------------5GENICheterozygous769224545
1167537325167537335ATGTGTGTGT----------5GENICheterozygous769224546
1167537539167537540AG26GENIChomozygous671834933
1167537962167537968GTGTGT------5GENIChomozygous769224549
1167538868167538869TC23GENIChomozygous671834934
1167540164167540165AC25GENICpossibly homozygous671834935
1167540224167540225TC24GENIChomozygous671834936
1167540778167540779AG37GENIChomozygous671834937
1167540855167540856AC32GENIChomozygous671834938
1167540934167540935AG34GENIChomozygous671834939
1167541763167541771GTGTGTGT--------15GENICpossibly homozygous769224553
1167541794167541795TC21GENIChomozygous671834940
1167542309167542310TG40GENIChomozygous671834941
1167542693167542694TC42GENIChomozygous671834942
1167542852167542853AG41GENIChomozygous671834943
1167545490167545491AG26GENIChomozygous671834944
1167545570167545571AAGT5GENIChomozygous769224557
1167546198167546199TC27GENIChomozygous671834945
1167547273167547274CT30GENIChomozygous671834946
1167547517167547518CT43GENICpossibly homozygous671834947
1167547744167547745AG34GENIChomozygous671834948
1167548587167548588AG26GENIChomozygous671834949
1167548729167548730AG22GENIChomozygous671834950
1167548751167548763ACACACACACAC------------12GENICheterozygous769224559
1167550610167550611TC26GENICpossibly homozygous671834951
1167550660167550662TC--4GENICheterozygous769224562
1167550736167550744AGAGAGAC--------16GENICheterozygous769224564
1167551800167551801TC20GENIChomozygous671834952
1167551973167551974CT28GENIChomozygous671834953
1167552124167552125CT19GENIChomozygous671834954
1167552745167552746AG24GENIChomozygous671834955
1167553026167553027CCA24GENICpossibly homozygous769224565
1167553026167553027CCAA24GENICheterozygous769224567
1167554604167554605AG26GENIChomozygous671834956
1167554692167554693CCAGAG11GENICheterozygous769224568
1167554692167554693CCAGAGAG11GENICpossibly homozygous769224569
1167554718167554719TC20GENIChomozygous671834957
1167554730167554731GC28GENIChomozygous671834958
1167554837167554845CTGTCTGT--------15GENIChomozygous769224571
1167554958167554959AG23GENIChomozygous671834959
1167555288167555289CT26GENIChomozygous671834960
1167555592167555593AG22GENIChomozygous671834961
1167555840167555841GT20GENICpossibly homozygous671834962
1167556111167556112AG31GENICpossibly homozygous671834963
1167558164167558165AG34GENIChomozygous671834964
1167558964167558965TC37GENIChomozygous671834965
1167559054167559055CT30GENICpossibly homozygous671834966
1167559534167559535AG28GENIChomozygous671834967
1167559543167559544GA26GENICpossibly homozygous671834968
1167559738167559745ACCACAC-------20GENIChomozygous769224573
1167559746167559753CATTAGA-------18GENIChomozygous769224574
1167559754167559755GC19GENIChomozygous671834969
1167559757167559760TGA---22GENIChomozygous769224575
1167559761167559762GGAA22GENIChomozygous769224576
1167559979167559991TCTCTCTCTCTC------------3GENICheterozygous769224577
1167560199167560200CT35GENIChomozygous671834970
1167560347167560348AG30GENIChomozygous671834971
1167560348167560349GA27GENIChomozygous671834972
1167560642167560643AC21GENIChomozygous671834973
1167560680167560681AG29GENIChomozygous671834974
1167560951167560952TA31GENIChomozygous671834975
1167561169167561170GA27GENIChomozygous671834976
1167562282167562283AT32GENIChomozygous671834977
1167562516167562517AAT21GENIChomozygous769224578
1167562845167562846TC28GENIChomozygous671834978
1167562940167562941AT26GENICpossibly homozygous671834979
1167563159167563160GA28GENIChomozygous671834980
1167563410167563411CT23GENIChomozygous671834981
1167564421167564423TT--20GENIChomozygous769224581
1167564578167564579C-13GENIChomozygous769224582
1167564744167564745G-8GENIChomozygous769224583
1167565207167565208AG35GENICheterozygous671834982
1167565230167565231AATGAT22GENICheterozygous769224584
1167565994167565995AT31GENIChomozygous671834983
1167566589167566590TC35GENICpossibly homozygous671834984
1167566747167566748CG31GENICpossibly homozygous671834985
1167567185167567186TA31GENIChomozygous671834986
1167567344167567345TC41GENIChomozygous671834987
1167567782167567783TC27GENIChomozygous671834988
1167568071167568072GA34GENICpossibly homozygous671834989
1167568175167568176AG35GENIChomozygous671834990
1167568911167568912TC45GENIChomozygous671834991
1167568995167568996AG28GENIChomozygous671834992
1167570176167570177CT27GENICpossibly homozygous671834993
1167571759167571760G-30GENICpossibly homozygous769224586
1167572051167572052AG21GENIChomozygous671834994
1167572234167572235TG25GENIChomozygous671834995
1167572277167572278TC26GENIChomozygous671834996
1167572485167572486GA36GENICpossibly homozygous671834997
1167572693167572694CCTTG14GENIChomozygous769224587
1167573074167573075GGT30GENIChomozygous769224588
1167573319167573320CA15GENICpossibly homozygous671834998
1167573380167573381GA31GENICpossibly homozygous671834999
1167573496167573497GT14GENICpossibly homozygous671835000
1167573509167573510T-13GENICpossibly homozygous769224589
1167573654167573655TC21GENIChomozygous671835001
1167574067167574068CT35GENICpossibly homozygous671835002
1167574439167574440CT25GENICpossibly homozygous671835003
1167574753167574754AT24GENIChomozygous671835004
1167575384167575385AG38GENIChomozygous671835005
1167575532167575533GA39GENIChomozygous671835006
1167575690167575691AAGATG25GENIChomozygous769224590
1167576196167576197CT17GENIChomozygous671835007
1167576306167576307AG31GENIChomozygous671835008
1167577426167577427CCCATG34GENICheterozygous769224592
1167577999167578000GA25GENIChomozygous671835009
1167578002167578003TG24GENIChomozygous671835010
1167578168167578169GA26GENIChomozygous671835011
1167578408167578418CCCATGAATC----------29GENIChomozygous769224593
1167578421167578424TAA---25GENIChomozygous769224594
1167578588167578596TGGATGGA--------9GENICheterozygous769224595
1167579316167579318CC--6GENICheterozygous769224598
1167579316167579323CCAAAAC-------6GENICheterozygous769224599
1167579334167579335AAAC4GENICheterozygous769224601
1167579338167579339AAAC3GENICheterozygous769224602
1167579351167579352A-4GENICheterozygous769224603
1167579455167579456AG12GENIChomozygous671835012
1167580265167580266GA17GENIChomozygous671835013
1167580599167580600TC29GENIChomozygous671835014
1167580701167580702AT23GENIChomozygous671835015
1167580718167580719AAGTGTGT3GENICheterozygous769224606
1167580718167580719AAGTGTGTGT3GENICheterozygous769224607
1167581054167581055A-29GENIChomozygous769224608
1167583393167583394TA18GENICpossibly homozygous671835016
1167585453167585454GC31GENIChomozygous671835017
1167585577167585578CG36GENIChomozygous671835018
1167585841167585842TC26GENIChomozygous671835019
1167588804167588805AG27GENIChomozygous671835020
1167589687167589688GGACAC8GENICheterozygous769224610
1167589687167589688GGACACAC8GENICheterozygous769224611
1167590018167590019GA27GENICpossibly homozygous671835021
1167596032167596033CT19GENICheterozygous671835022
1167596221167596222A-15GENIChomozygous769224612
1167596593167596594AC22GENIChomozygous671835023
1167596756167596757CT8GENICpossibly homozygous671835024
1167599210167599242GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------------------22GENIChomozygous769224613
1167600848167600849TA10GENICpossibly homozygous671835025
1167602151167602152TG22GENICpossibly homozygous671835026
1167604249167604251GC--3GENICheterozygous769224616
1167604253167604257GCTC----4GENICheterozygous769224618
1167604361167604362GC9GENIChomozygous671835027
1167604385167604386AT4GENIChomozygous671835028
1167604389167604391CC--1GENIChomozygous769224620
1167604401167604402CG8GENIChomozygous671835029
1167604681167604682GA22GENICheterozygous671835030
1167605589167605590AG22GENIChomozygous671835031
1167606780167606781TC6GENIChomozygous671835032
1167607900167607901GT31GENICpossibly homozygous671835033
1167607961167607962GGCCCT29GENICheterozygous769224622
1167609601167609602AAC10GENICpossibly homozygous769224624
1167609706167609707GC28GENIChomozygous671835034
1167609731167609732TC23GENIChomozygous671835035
1167609825167609826CCACACACA21GENICheterozygous769224625
1167609985167609986AC16GENIChomozygous671835036
1167610233167610234AG20GENIChomozygous671835037
1167610248167610249AG21GENIChomozygous671835038
1167610299167610300CT24GENIChomozygous671835039
1167610324167610325AG22GENIChomozygous671835040
1167610667167610668GGGT20GENICpossibly homozygous769224627
1167610788167610789TC19GENIChomozygous671835041
1167610867167610868AG13GENIChomozygous671835042
1167610897167610898CA13GENIChomozygous671835043
1167612519167612527GAGAGAGA--------1GENIChomozygous769224628
1167612705167612706TA26GENIChomozygous671835044
1167612795167612796TC8GENIChomozygous671835045
1167613046167613047TC20GENIChomozygous671835046
1167613155167613156GA36GENICpossibly homozygous671835047
1167613177167613178CT33GENICpossibly homozygous671835048
1167613434167613435GA29GENIChomozygous671835049
1167613475167613476AG32GENIChomozygous671835050
1167613646167613647TC33GENIChomozygous671835051
1167613750167613751TG32GENIChomozygous671835052
1167613838167613839TC24GENIChomozygous671835053
1167614100167614101GA12GENIChomozygous671835054
1167614168167614169TC23GENIChomozygous671835055
1167614416167614417AG18GENIChomozygous671835056
1167614423167614424AG17GENIChomozygous671835057
1167614640167614641GC23GENIChomozygous671835058
1167614723167614724GA27GENIChomozygous671835059
1167615060167615061CT32GENIChomozygous671835060
1167615753167615754AG26GENIChomozygous671835061
1167615981167615982AT41GENIChomozygous671835062
1167616766167616767CT27GENIChomozygous671835063
1167617319167617320AG29GENIChomozygous671835064
1167618020167618021GA22GENICpossibly homozygous671835065
1167618435167618439ATGG----18GENIChomozygous769224630
1167618830167618831CT16GENIChomozygous671835066
1167618953167618954CT28GENIChomozygous671835067
1167619045167619046CG22GENIChomozygous671835068
1167619138167619139AG27GENIChomozygous671835069
1167619169167619170GGC24GENIChomozygous769224631
1167619335167619336A-26GENIChomozygous769224632
1167619375167619376TC28GENIChomozygous671835070
1167619657167619658TG29GENIChomozygous671835071
1167619658167619659TG28GENIChomozygous671835072
1167619801167619802GA31GENIChomozygous671835073
1167619982167619983GA29GENIChomozygous671835074
1167620577167620578AG24GENIChomozygous671835075
1167620758167620759AG29GENIChomozygous671835076
1167621539167621540TA36GENIChomozygous671835077
1167621650167621651AC25GENICpossibly homozygous671835078
1167621653167621654CG25GENICpossibly homozygous671835079
1167623104167623105TC41GENIChomozygous671835080
1167623321167623322TA31GENIChomozygous671835081
1167624207167624208AAAGAAAGAAAGAC7GENICpossibly homozygous769224634
1167624374167624380GTTGTG------7GENICpossibly homozygous769224635
1167625967167625968CA41GENIChomozygous671835082
1167626144167626145GT32GENICpossibly homozygous671835083
1167626849167626850AG23GENICpossibly homozygous671835084
1167627129167627130GA29GENIChomozygous671835085
1167627158167627159TTA30GENIChomozygous769224637
1167627350167627351GGT34GENICpossibly homozygous769224638
1167627442167627443CT32GENICpossibly homozygous671835086
1167628363167628364TC24GENIChomozygous671835087
1167628934167628935CT31GENIChomozygous671835088
1167629284167629285CT30GENIChomozygous671835089
1167629605167629606TC28GENIChomozygous671835090
1167629675167629676GT31GENICpossibly homozygous671835091
1167629686167629687GA34GENICpossibly homozygous671835092
1167629817167629818AG23GENIChomozygous671835093
1167630204167630205CT26GENICheterozygous671835094
1167630984167630985A-20GENIChomozygous769224640
1167631667167631668GA40GENIChomozygous671835095
1167632461167632462CT25GENICpossibly homozygous671835096
1167632539167632540GT28GENICpossibly homozygous671835097
1167633552167633553CT30GENIChomozygous671835098
1167633607167633608GA30GENIChomozygous671835099
1167634387167634388CA35GENICpossibly homozygous671835100
1167634568167634569CT33GENICpossibly homozygous671835101
1167634594167634595AG36GENICpossibly homozygous671835102
1167635330167635331AG24GENIChomozygous671835103
1167635623167635627CACC----11GENICpossibly homozygous769224642
1167635636167635637CT16GENICpossibly homozygous671835104
1167636442167636443GA25GENIChomozygous671835105
1167636474167636475TC29GENIChomozygous671835106
1167636497167636498CT30GENIChomozygous671835107
1167636498167636499TG29GENIChomozygous671835108
1167637195167637196AT31GENIChomozygous671835109
1167637265167637266GA27GENIChomozygous671835110
1167637331167637332CT23GENIChomozygous671835111
1167638513167638514GC37GENIChomozygous671835112
1167638554167638555TG36GENIChomozygous671835113
1167638771167638772TTAC2GENIChomozygous769224647
1167638952167638953CT27GENIChomozygous671835114
1167639080167639081GA23GENIChomozygous671835115
1167640117167640118GC28GENICpossibly homozygous671835116
1167640908167640909TC23GENIChomozygous671835117
1167641163167641164AG30GENICpossibly homozygous671835118
1167641414167641415CG31GENIChomozygous671835119
1167641500167641501TC37GENICpossibly homozygous671835120
1167641530167641531GA44GENICpossibly homozygous671835121
1167641714167641715CA29GENIChomozygous671835122
1167642375167642376GA19GENICpossibly homozygous671835123
1167643041167643042CA34GENICpossibly homozygous671835124
1167643396167643397TC36GENICpossibly homozygous671835125
1167644088167644089CT19GENIChomozygous671835126
1167644876167644877GA32GENIChomozygous671835127
1167645651167645652CT35GENICpossibly homozygous671835128
1167646290167646291GT18GENICpossibly homozygous671835129
1167646579167646580AAAC24GENIChomozygous769224648
1167646737167646738TC24GENIChomozygous671835130
1167647484167647485AG16GENIChomozygous671835131
1167647880167647881CT27GENICpossibly homozygous671835132
1167648184167648185CG21GENIChomozygous671835133
1167648334167648335GT41GENICpossibly homozygous671835134
1167648839167648840AG17GENICpossibly homozygous671835135
1167648955167648956GA32GENICpossibly homozygous671835136
1167649965167649966GA23GENIChomozygous671835137
1167650950167650951TA33GENIChomozygous671835138
1167650962167650963CT29GENIChomozygous671835139
1167651144167651145TC37GENIChomozygous671835140
1167651181167651182AG35GENICpossibly homozygous671835141
1167651513167651514GA22GENICpossibly homozygous671835142
1167651780167651781CT15GENICpossibly homozygous671835143
1167652191167652192TA24GENICpossibly homozygous671835144
1167652192167652193AT24GENICpossibly homozygous671835145
1167652198167652199AC27GENICpossibly homozygous671835146
1167652295167652296AG31GENICpossibly homozygous671835147
1167652830167652831GA30GENICpossibly homozygous671835148
1167652937167652938GGTGTC12GENICheterozygous769224651
1167653049167653050AG27GENIChomozygous671835149
1167653396167653397CT27GENICpossibly homozygous671835150
1167653442167653443AG27GENIChomozygous671835151
1167653791167653792AG38GENIChomozygous671835152
1167654598167654599AAG4GENICheterozygous769224653
1167655300167655301CT37GENICpossibly homozygous671835153
1167656235167656236AG20GENIChomozygous671835154
1167656910167656911AG24GENIChomozygous671835155
1167657475167657476AG40GENIChomozygous671835156
1167657641167657642AG26GENIChomozygous671835157
1167657798167657799CT27GENICpossibly homozygous671835158
1167657960167657961AT27GENICpossibly homozygous671835159
1167658006167658014ACACACAC--------10GENICheterozygous769224657
1167658008167658014ACACAC------10GENICheterozygous769224658
1167658230167658231AG36GENIChomozygous671835160
1167659021167659022TC28GENIChomozygous671835161
1167659422167659423GA28GENIChomozygous671835162
1167659507167659508AC28GENIChomozygous671835163
1167659638167659639TG30GENIChomozygous671835164
1167660365167660366AG12GENIChomozygous671835165
1167660663167660664GA27GENICpossibly homozygous671835166
1167660999167661000CT21GENIChomozygous671835167
1167661441167661442AG31GENIChomozygous671835168
1167662079167662080GT20GENIChomozygous671835169
1167662464167662465GC28GENIChomozygous671835170
1167662537167662538AG37GENIChomozygous671835171
1167662841167662842GGCACACA18GENICpossibly homozygous769224665
1167662964167662965CT30GENIChomozygous671835172
1167663054167663055CG22GENIChomozygous671835173
1167664220167664221GA28GENICpossibly homozygous671835174
1167664267167664268GC26GENICpossibly homozygous671835175
1167664325167664326TA23GENICpossibly homozygous671835176
1167664417167664418T-19GENICpossibly homozygous769224667
1167664518167664519AG20GENICpossibly homozygous671835177
1167664597167664598GA25GENICpossibly homozygous671835178
1167664702167664703AG20GENIChomozygous671835179
1167665087167665090TGG---11GENIChomozygous769224669
1167665104167665105GA10GENIChomozygous671835180
1167665189167665190TG18GENIChomozygous671835181
1167665475167665476GA27GENIChomozygous671835182
1167665519167665520GA28GENIChomozygous671835183
1167665743167665744TC21GENIChomozygous671835184
1167665808167665809GA15GENIChomozygous671835185
1167665963167665964GGAC16GENIChomozygous769224670
1167666003167666004CG20GENICpossibly homozygous671835186
1167666326167666327CG31GENICheterozygous671835187
1167666481167666482CA28GENICpossibly homozygous671835188
1167666808167666809CG24GENIChomozygous671835189
1167666959167666960AC27GENIChomozygous671835190
1167667463167667464GA32GENICpossibly homozygous671835191
1167668074167668075GA35GENIChomozygous671835192
1167668185167668204CTCTGCTTCTCAGTACTGA-------------------20GENIChomozygous769224671
1167668675167668676CT34GENIChomozygous671835193
1167669008167669009TC28GENIChomozygous671835194
1167669206167669207CA24GENIChomozygous671835195
1167669755167669756CT23GENIChomozygous671835196
1167670564167670565TG27GENIChomozygous671835197
1167670661167670662CT25GENIChomozygous671835198
1167670860167670861CG15GENIChomozygous671835199
1167670907167670908GT12GENIChomozygous671835200
1167670938167670939CT6GENIChomozygous671835201
1167670942167670943GA7GENIChomozygous671835202
1167670943167670944GA7GENIChomozygous671835203
1167670960167670961GA4GENIChomozygous671835204
1167671171167671174AAG---7GENICheterozygous769224672
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTA11GENICheterozygous769224674
1167671599167671600GGCCTCTACCTCTGCCTCTA11GENICheterozygous769224675
1167671777167671778GT18GENICpossibly homozygous671835205
1167671905167671906CT25GENIChomozygous671835206
1167672028167672029CA16GENICheterozygous671835207
1167672222167672230GAAGGAAG--------30GENIChomozygous769224676
1167672252167672253A-4GENIChomozygous769224678
1167672297167672298GGA9GENIChomozygous769224679
1167672794167672795TC31GENIChomozygous671835208
1167673011167673012TC26GENIChomozygous671835209
1167673346167673347AG18GENIChomozygous671835210
1167673459167673460GT20GENIChomozygous671835211
1167674292167674293CG27GENIChomozygous671835212
1167674519167674520GC30GENICpossibly homozygous671835213
1167674545167674546CT25GENICpossibly homozygous671835214
1167674553167674554TA25GENIChomozygous671835215
1167674855167674856TC33GENIChomozygous671835216
1167675003167675004GA25GENIChomozygous671835217
1167675027167675028TC23GENIChomozygous671835218
1167675331167675332AG28GENIChomozygous671835219
1167675691167675692GA34GENIChomozygous671835220
1167675782167675783CT23GENIChomozygous671835221
1167676133167676134AG31GENIChomozygous671835222
1167676244167676245TC31GENIChomozygous671835223
1167676903167676904AG20GENIChomozygous671835224
1167677387167677388AG26GENIChomozygous671835225
1167678327167678331ACAC----12GENICpossibly homozygous769224680
1167678462167678463TC29GENIChomozygous671835226
1167678525167678526GC20GENIChomozygous671835227
1167678636167678642TTGTTG------23GENIChomozygous769224681
1167678654167678671TTGTTGTTGTTGTTTGT-----------------25GENIChomozygous769224682
1167678682167678683TC21GENIChomozygous671835228
1167678759167678760AAG25GENICheterozygous769224683
1167679235167679236CT28GENICpossibly homozygous671835229
1167679558167679559AT22GENIChomozygous671835230
1167679559167679560AC22GENIChomozygous671835231
1167680086167680087CA26GENIChomozygous671835232
1167680504167680505CCA28GENICpossibly homozygous769224684
1167680664167680665GA22GENIChomozygous671835233
1167680825167680826GGTAAC28GENICpossibly homozygous769224686
1167681088167681089AG30GENIChomozygous671835234
1167681129167681130AG32GENIChomozygous671835235
1167681182167681183AT30GENIChomozygous671835236
1167681183167681184A-30GENIChomozygous769224687
1167681232167681233CT28GENIChomozygous671835237
1167681935167681936TC29GENIChomozygous671835238
1167682741167682742GA33GENIChomozygous671835239
1167683125167683126AG19GENIChomozygous671835240
1167683428167683429GT21GENIChomozygous671835241
1167683487167683488TC17GENIChomozygous671835242
1167683494167683504TGTGTGTGTG----------5GENICheterozygous769224690
1167683548167683552TGTG----14GENIChomozygous769224693
1167683569167683570TC15GENICpossibly homozygous671835243
1167683731167683732AG25GENIChomozygous671835244
1167683825167683826GA25GENIChomozygous671835245
1167684156167684157CT24GENICpossibly homozygous671835246
1167684513167684514GA29GENICpossibly homozygous671835247
1167684672167684673AG30GENICpossibly homozygous671835248
1167685200167685201AG17GENIChomozygous671835249
1167686267167686268AG24GENIChomozygous671835250
1167687190167687191G-21GENIChomozygous769224694
1167687192167687193C-21GENIChomozygous769224695
1167687267167687269TC--8GENIChomozygous769224696
1167687275167687277TC--8GENIChomozygous769224697
1167687283167687285TC--1GENIChomozygous769224698
1167687323167687333TCTCTCTCTT----------3GENICheterozygous769224699
1167687829167687830TC28GENIChomozygous671835251
1167687880167687881A-24GENIChomozygous769224700
1167687881167687882CG24GENIChomozygous671835252
1167688070167688071AG24GENIChomozygous671835253
1167688275167688276CT22GENICpossibly homozygous671835254
1167688304167688305CT27GENICpossibly homozygous671835255
1167688446167688447GA27GENICpossibly homozygous671835256
1167688558167688559AT32GENIChomozygous671835257
1167688818167688819CT23GENICpossibly homozygous671835258
1167688835167688851TAGTGTGTGTGTGTGT----------------3GENICheterozygous769224702
1167689073167689074A-35GENICpossibly homozygous769224703
1167689710167689711TC40GENIChomozygous671835259
1167689870167689871AG33GENICpossibly homozygous671835260
1167689976167689977TC26GENIChomozygous671835261
1167690128167690129AC15GENIChomozygous671835262
1167690194167690195AG20GENIChomozygous671835263
1167690195167690196AC19GENIChomozygous671835264
1167690694167690695TA26GENIChomozygous671835265
1167691039167691040CT21GENICheterozygous671835266
1167691067167691068TC19GENIChomozygous671835267
1167691213167691214CCTT19GENICheterozygous769224705
1167691213167691214CCTTT19GENICpossibly homozygous769224706
1167691244167691245GA19GENIChomozygous671835268
1167691348167691349AT25GENIChomozygous671835269
1167691653167691654CT27GENICpossibly homozygous671835270
1167692546167692547CT13GENICpossibly homozygous671835271
1167692549167692550CT11GENIChomozygous671835272
1167695869167695870TTTGC27GENIChomozygous769224707
1167696105167696106TTC7GENICheterozygous769224708
1167696122167696128GCGCGC------10GENICheterozygous769224709
1167696136167696137AG9GENICheterozygous671835273
1167696378167696379C-9GENIChomozygous769224710
1167696564167696565TC25GENIChomozygous671835274
1167697148167697149CCTCTA33GENIChomozygous769224711
1167697675167697676TC24GENIChomozygous671835275
1167697743167697744TC33GENIChomozygous671835276
1167697748167697749TG33GENIChomozygous671835277
1167697769167697770AT27GENIChomozygous671835278
1167697823167697824AG31GENIChomozygous671835279
1167697853167697854TC28GENIChomozygous671835280
1167698007167698008GA23GENIChomozygous671835281
1167698105167698106TA26GENIChomozygous671835282
1167698180167698181GT29GENIChomozygous671835283
1167698247167698248C-29GENIChomozygous769224712
1167698356167698357CT37GENIChomozygous671835284
1167698364167698365TC38GENIChomozygous671835285
1167698461167698462TC37GENICpossibly homozygous671835286
1167698702167698703AG19GENIChomozygous671835287
1167699163167699164TG28GENIChomozygous671835288
1167699985167699986TA38GENIChomozygous671835289
1167700453167700454GA22GENIChomozygous671835290
1167700506167700507AG34GENIChomozygous671835291
1167700707167700708TC31GENIChomozygous671835292
1167701431167701432CT17GENIChomozygous671835293
1167701466167701467G-20GENIChomozygous769224713
1167701467167701468AT20GENIChomozygous671835294
1167701560167701561CT23GENIChomozygous671835295
1167701817167701818G-18GENIChomozygous769224714
1167701831167701832GA17GENIChomozygous671835296
1167702020167702021GA19GENIChomozygous671835297
1167702156167702157GC24GENIChomozygous671835298
1167702526167702527CT25GENICpossibly homozygous671835299
1167702961167702962TC28GENIChomozygous671835300
1167703163167703164AG27GENIChomozygous671835301
1167703853167703854GA32GENIChomozygous671835302
1167704243167704244AC35GENIChomozygous671835303
1167704374167704375AC29GENIChomozygous671835304
1167704454167704455AT23GENIChomozygous671835305
1167704488167704489GA12GENIChomozygous671835306
1167704912167704913TC18GENIChomozygous671835307
1167704918167704922TGTG----19GENIChomozygous769224715
1167704926167704948CGCGCGCGCACACACACACACA----------------------12GENICheterozygous769224716
1167704927167704947GCGCGCGCACACACACACAC--------------------12GENICheterozygous769224717
1167705066167705067AC35GENIChomozygous671835308
1167705286167705287CT34GENIChomozygous671835309
1167705342167705343TC31GENIChomozygous671835310
1167705768167705769CT25GENIChomozygous671835311
1167705892167705893AG27GENIChomozygous671835312
1167707008167707009GA21GENIChomozygous671835313
1167707033167707034GA23GENIChomozygous671835314
1167707487167707488AAGTGTGTGTGTGT5GENICheterozygous769224721
1167707487167707488AAGTGTGTGTGTGTGT5GENICheterozygous769224722
1167708062167708063GA35GENIChomozygous671835315
1167708551167708552GA23GENICpossibly homozygous671835316
1167708590167708591CG18GENICpossibly homozygous671835317
1167709141167709144AAA---20GENIChomozygous769224723
1167709354167709355GA26GENICpossibly homozygous671835318
1167709421167709422TC41GENICpossibly homozygous671835319
1167709706167709707GA29GENICpossibly homozygous671835320
1167709769167709770CT33GENICpossibly homozygous671835321
1167709913167709914CT37GENIChomozygous671835322
1167710271167710272AG19GENICpossibly homozygous671835323
1167710479167710480AG25GENICpossibly homozygous671835324
1167710740167710741TC28GENICpossibly homozygous671835325
1167711506167711507GA25GENIChomozygous671835326
1167711630167711631CT23GENIChomozygous671835327
1167711774167711775CT21GENIChomozygous671835328
1167712320167712321AG25GENIChomozygous671835329
1167712465167712466CT34GENICpossibly homozygous671835330
1167713114167713115GA31GENICpossibly homozygous671835331
1167713563167713564CT27GENIChomozygous671835332
1167713729167713730CT33GENICpossibly homozygous671835333
1167714058167714061TGT---29GENICheterozygous769224725
1167714061167714062TTAACA28GENICheterozygous769224726
1167714092167714093GA22GENICpossibly homozygous671835334
1167714185167714187AG--1GENIChomozygous769224729
1167714341167714342CCAA14GENICpossibly homozygous769224732
1167715115167715116GT26GENIChomozygous671835335
1167715729167715730TA32GENIChomozygous671835336
1167716244167716245TG29GENICpossibly homozygous671835337
1167716984167716985GA21GENIChomozygous671835338
1167717212167717213AC32GENICpossibly homozygous671835339
1167717833167717834AC24GENICpossibly homozygous671835340
1167718714167718715TC33GENICpossibly homozygous671835341
1167719168167719169AG42GENICpossibly homozygous671835342
1167719214167719220CTCTCT------13GENICheterozygous769224733
1167719288167719289AATGTCTCTGTGTGTCCTTGTGTGTGTCTGCATGTGTTTCAATG28GENIChomozygous769224734
1167720117167720118AG36GENICpossibly homozygous671835343
1167720799167720800TC22GENIChomozygous671835344
1167721495167721496AG31GENIChomozygous671835345
1167722117167722118AG34GENICpossibly homozygous671835346
1167723656167723657GA18GENIChomozygous671835347
1167723772167723775CTT---18GENIChomozygous769224735
1167723895167723896CT24GENIChomozygous671835348
1167724026167724027TA27GENICpossibly homozygous671835349
1167724369167724370AG37GENIChomozygous671835350
1167724880167724881CT39GENIChomozygous671835351
1167726138167726139GT34GENIChomozygous671835352
1167726415167726416TA35GENIChomozygous671835353
1167726460167726461AT31GENICpossibly homozygous671835354
1167727450167727451GA27GENIChomozygous671835355
1167727462167727463CT27GENIChomozygous671835356
1167728661167728662CA24GENIChomozygous671835357
1167728685167728686AG28GENICpossibly homozygous671835358
1167729143167729144CT29GENICpossibly homozygous671835359
1167729487167729489CC--17GENICheterozygous769224736
1167729488167729489C-17GENICpossibly homozygous769224737
1167729495167729496CA20GENICpossibly homozygous671835360
1167729689167729690AG31GENIChomozygous671835361
1167730017167730018GA27GENIChomozygous671835362
1167730240167730241GA32GENIChomozygous671835363
1167730295167730296AG28GENIChomozygous671835364
1167730683167730747CACACACACACACACACACACACACAGACACACACACACGCACACGCACACGCACACGCACAGA----------------------------------------------------------------10GENIChomozygous769224738
1167731166167731167CT22GENIChomozygous671835365
1167731848167731849GA27GENIChomozygous671835366
1167732113167732114AG26GENIChomozygous671835367
1167732242167732243C-24GENICpossibly homozygous769224739
1167732589167732590CA29GENIChomozygous671835368
1167732833167732834AC29GENIChomozygous671835369
1167733352167733353CT28GENIChomozygous671835370
1167734205167734206TC28GENIChomozygous671835371
1167734459167734460TC33GENICpossibly homozygous671835372
1167734460167734461AT33GENICpossibly homozygous671835373
1167734605167734606TTACACACAC13GENICheterozygous769224741
1167734605167734606TTACACACACAC13GENICheterozygous769224742
1167734605167734606TTACACACACACAC13GENICheterozygous769224743
1167734645167734646TC19GENIChomozygous671835374
1167735093167735094AG23GENIChomozygous671835375
1167735514167735515GGA19GENIChomozygous769224744
1167736255167736256TC29GENIChomozygous671835376
1167736260167736261AC31GENIChomozygous671835377
1167736459167736460GA39GENIChomozygous671835378
1167736651167736652AG29GENIChomozygous671835379
1167737276167737277CA19GENIChomozygous671835380
1167737776167737777CT23GENIChomozygous671835381
1167737881167737882GC27GENIChomozygous671835382
1167737977167737978CG17GENIChomozygous671835383
1167738604167738605AG22GENIChomozygous671835384
1167738765167738766TC27GENIChomozygous671835385
1167738990167738991AG11GENIChomozygous671835386
1167739032167739033TC32GENIChomozygous671835387
1167739672167739673CT27GENICpossibly homozygous671835388
1167739789167739790AC32GENIChomozygous671835389
1167740107167740108TC24GENIChomozygous671835390
1167740108167740109GT25GENIChomozygous671835391
1167740346167740347CT26GENIChomozygous671835392
1167740483167740484TC29GENIChomozygous671835393
1167741002167741003GA39GENIChomozygous671835394
1167741988167741989GA23GENIChomozygous671835395
1167742417167742418TC21GENIChomozygous671835396
1167742607167742608AG35GENIChomozygous671835397
1167743012167743013CG25GENIChomozygous671835398
1167743074167743075TC25GENIChomozygous671835399
1167743539167743540GA32GENICpossibly homozygous671835400
1167744179167744180AC21GENIChomozygous671835401
1167744463167744464AC24GENIChomozygous671835402
1167744715167744716TG36GENIChomozygous671835403
1167745288167745289GC17GENICpossibly homozygous671835404
1167745832167745833GA24GENIChomozygous671835405
1167746031167746032TTAAAAGACTTAAAGAGGGGCTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTTACCTAGGAAGCGCAAGGCCCTGGGTTCGGTCCCCAGCCCCGAAAAAAAGAAAAGAAAAAAA8GENIChomozygous769224746
1167746356167746357GA38GENICpossibly homozygous671835406
1167746373167746374AG36GENIChomozygous671835407
1167746459167746460TC28GENICpossibly homozygous671835408
1167746680167746681CT39GENICpossibly homozygous671835409
1167746954167746955AT28GENIChomozygous671835410
1167746969167746970GGA21GENIChomozygous769224747
1167747171167747172GA21GENIChomozygous671835411
1167747446167747447AG27GENIChomozygous671835412
1167747589167747590AG27GENICpossibly homozygous671835413
1167748153167748154GA34GENICpossibly homozygous671835414
1167748255167748256AT29GENIChomozygous671835415
1167748314167748315AG32GENIChomozygous671835416
1167748598167748599CG28GENICpossibly homozygous671835417
1167748699167748700TTAAA32GENIChomozygous769224748
1167748700167748701TTTGC32GENIChomozygous769224749
1167748703167748704TTACATAAAA30GENIChomozygous769224750
1167748900167748901GA23GENICpossibly homozygous671835418
1167749175167749176CT30GENIChomozygous671835419
1167749678167749679AG24GENICheterozygous671835420
1167749907167749908GC26GENICpossibly homozygous671835421
1167750185167750186TG19GENIChomozygous671835422
1167750327167750328AC20GENIChomozygous671835423
1167750434167750435TC14GENIChomozygous671835424
1167751051167751052AG20GENIChomozygous671835425
1167751217167751218AG22GENIChomozygous671835426
1167751944167751945TG25GENICpossibly homozygous671835427
1167752174167752175AG32GENICpossibly homozygous671835428
1167752396167752397AC27GENICpossibly homozygous671835429
1167752743167752744CT23GENICpossibly homozygous671835430
1167753243167753244GA31GENIChomozygous671835431
1167753820167753821AG22GENIChomozygous671835432
1167753890167753984ACCTGATAATGTGTCTGTGTTGAAACCACTGGGTGCAGGCACCTGCAAGTGTCAAGGGAAGGTATACTTGACAGCACGTGAGTAACACCGATGT----------------------------------------------------------------------------------------------25GENICpossibly homozygous769224751
1167754067167754068AG9GENIChomozygous671835433
1167754078167754079A-3GENIChomozygous769224752
1167754266167754267AG25GENICpossibly homozygous671835434
1167754337167754338CT17GENIChomozygous671835435
1167754426167754427CT31GENIChomozygous671835436
1167754452167754453GA33GENIChomozygous671835437
1167755053167755054AG55GENIChomozygous671835438
1167755657167755658GA29GENIChomozygous671835439
1167756650167756651TC25GENIChomozygous671835440
1167757663167757664G-11GENICheterozygous769224753
1167757664167757665GT11GENICheterozygous671835441
1167758096167758097GA36GENIChomozygous671835442
1167758102167758103TC35GENIChomozygous671835443
1167758586167758587CCTTT4GENIChomozygous769224755
1167759488167759489GGA20GENIChomozygous769224756
1167759502167759504TG--23GENIChomozygous769224759
1167759925167759926TC34GENIChomozygous671835444
1167760599167760600GA23GENIChomozygous671835445
1167760901167760902AG26GENIChomozygous671835446
1167761637167761638AG27GENIChomozygous671835447
1167762175167762176AG37GENIChomozygous671835448
1167762717167762718TTACACACACACAC5GENIChomozygous769224761
1167762845167762846AG19GENIChomozygous671835449
1167763110167763111GA25GENICpossibly homozygous671835450
1167763501167763502AG33GENIChomozygous671835451
1167763561167763562GA43GENICpossibly homozygous671835452
1167764276167764277TG26GENIChomozygous671835453
1167764291167764292GT22GENIChomozygous671835454
1167765596167765598TT--19GENIChomozygous769224762
1167765738167765739GA35GENICpossibly homozygous671835455
1167766173167766174TG39GENIChomozygous671835456
1167766307167766308CT26GENIChomozygous671835457
1167766523167766524CT14GENIChomozygous671835458
1167767876167767877AG30GENIChomozygous671835459
1167769092167769093T-11GENIChomozygous769224764
1167770438167770439CT21GENIChomozygous671835460
1167771844167771845GA28GENIChomozygous671835461
1167772201167772202GA16GENIChomozygous671835462
1167773148167773149CT32GENIChomozygous671835463
1167773398167773399GA31GENIChomozygous671835464
1167773535167773536AC15GENIChomozygous671835465
1167773592167773604CACACACACACA------------7GENICpossibly homozygous769224766
1167775089167775090TC22GENIChomozygous671835466
1167776588167776589GA37GENICpossibly homozygous671835467
1167776939167776940CT31GENICpossibly homozygous671835468
1167777650167777656ACACAC------1GENIChomozygous769224771
1167777982167777983AG13GENIChomozygous671835469
1167779071167779072AAACAC15GENIChomozygous769224773
1167781117167781118GA27GENIChomozygous671835470
1167781360167781361GA32GENIChomozygous671835471
1167781816167781817TTTCATCATCATCA9GENICheterozygous769224775
1167783083167783084TC25GENICpossibly homozygous671835472
1167783359167783360AG26GENIChomozygous671835473
1167784934167784935TTA23GENIChomozygous769224776
1167785339167785363AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG------------------------5GENIChomozygous769224777
1167786002167786003GA23GENIChomozygous671835474
1167786329167786357TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG----------------------------8GENICheterozygous769224783
1167786486167786487GA24GENIChomozygous671835475
1167786500167786501C-26GENIChomozygous769224784
1167786519167786520AG24GENIChomozygous671835476
1167786689167786690CT32GENIChomozygous671835477
1167786880167786881CT12GENIChomozygous671835478
1167786927167786928TTGCCA12GENIChomozygous769224785
1167787343167787344CG23GENIChomozygous671835479
1167787557167787558GA38GENIChomozygous671835480
1167788038167788039GC22GENIChomozygous671835481
1167788289167788290CT27GENIChomozygous671835482
1167788398167788412TGTGTGTGTGTGTG--------------14GENICpossibly homozygous769224787
1167788410167788412TG--14GENICheterozygous769224789
1167788726167788727GA25GENIChomozygous671835483
1167788752167788753GA22GENIChomozygous671835484
1167788961167788965ACAC----4GENICheterozygous769224791
1167788963167788965AC--4GENICheterozygous769224792
1167789025167789026AG11GENIChomozygous671835485
1167789062167789063GA17GENIChomozygous671835486
1167789660167789661A-28GENIChomozygous769224796
1167790859167790860GGAAGA30GENIChomozygous769224797
1167790998167790999CT26GENICpossibly homozygous671835487
1167791030167791031AG22GENICpossibly homozygous671835488
1167792341167792342AG28GENIChomozygous671835489
1167792847167792848AAACAGAG17GENIChomozygous769224799
1167792966167792967CG35GENICpossibly homozygous671835490
1167793141167793142CT19GENIChomozygous671835491
1167793221167793222T-25GENIChomozygous769224800
1167793694167793695CT27GENICpossibly homozygous671835492
1167794812167794813TG41GENIChomozygous671835493
1167795098167795099GT17GENIChomozygous671835494
1167795163167795169ACACAC------2GENICheterozygous769224801
1167795165167795169ACAC----2GENICheterozygous769224802
1167795228167795229TA16GENIChomozygous671835495
1167795253167795263ATATATATAT----------14GENICheterozygous769224804
1167795255167795263ATATATAT--------14GENICpossibly homozygous769224805
1167795354167795355AG27GENIChomozygous671835496
1167795500167795501AAT25GENICpossibly homozygous769224808
1167795500167795501AATT25GENICheterozygous769224809
1167795577167795578GA20GENICpossibly homozygous671835497
1167795676167795677GA26GENIChomozygous671835498
1167796022167796023TC31GENICpossibly homozygous671835499
1167796181167796182A-35GENIChomozygous769224810
1167796624167796625TG4GENIChomozygous671835500
1167796977167796978TTCAAG18GENIChomozygous769224811
1167797082167797083CT16GENIChomozygous671835501
1167797144167797145CT20GENIChomozygous671835502
1167797285167797286CT23GENIChomozygous671835503
1167797800167797801TTTTTG17GENIChomozygous769224812
1167797839167797840AT32GENIChomozygous671835504
1167798187167798188TA28GENIChomozygous671835505
1167798480167798484TGGT----12GENIChomozygous769224815
1167798762167798763GC36GENIChomozygous671835506
1167798932167798933AG40GENIChomozygous671835507
1167799039167799040TC32GENIChomozygous671835508
1167799315167799316AT24GENIChomozygous671835509
1167799692167799693GC35GENIChomozygous671835510
1167799899167799900AT2GENIChomozygous671835511
1167799956167799957G-1GENIChomozygous769224817
1167799988167799996AGAGAGAC--------25GENIChomozygous769224818
1167800321167800322CT30GENIChomozygous671835512
1167800354167800355AG30GENIChomozygous671835513
1167800456167800457GA36GENIChomozygous671835514
1167801360167801361AG12GENIChomozygous671835515
1167801692167801693CG23GENIChomozygous671835516
1167802638167802639AG10GENIChomozygous671835517
1167803305167803306TC31GENIChomozygous671835518
1167803400167803404TGTA----28GENIChomozygous769224819
1167803832167803833GC23GENIChomozygous671835519
1167804202167804203CT24GENIChomozygous671835520
1167804381167804401GAGGGAGGGAGGGAAGGAGG--------------------25GENIChomozygous769224820
1167804692167804693CT26GENIChomozygous671835521
1167804833167804834TTG30GENIChomozygous769224821
1167805329167805330CCT31GENIChomozygous769224822
1167805475167805476GA33GENICpossibly homozygous671835522
1167806831167806832TC35GENIChomozygous671835523
1167807434167807435CT23GENIChomozygous671835524
1167808144167808145A-23GENIChomozygous769224823
1167808741167808742GA24GENIChomozygous671835525
1167809659167809660AG34GENIChomozygous671835526
1167809792167809793AG25GENIChomozygous671835527
1167810260167810261GA25GENICpossibly homozygous671835528
1167810471167810472TA14GENIChomozygous671835529
1167810622167810624GC--15GENIChomozygous769224824
1167810626167810638CAATCTCTTTGC------------14GENIChomozygous769224825
1167810715167810717TT--14GENIChomozygous769224826
1167810737167810742GGTTT-----15GENICpossibly homozygous769224829
1167811116167811117GA27GENIChomozygous671835530
1167811120167811121TC28GENIChomozygous671835531
1167811337167811338AT31GENIChomozygous671835532
1167811630167811631GC36GENIChomozygous671835533
1167812062167812063AG23GENIChomozygous671835534
1167812800167812801TC12GENIChomozygous671835535
1167812941167812942AC12GENIChomozygous671835536
1167813099167813100GA19GENIChomozygous671835537
1167813324167813325AG22GENIChomozygous671835538
1167813427167813428GA29GENIChomozygous671835539
1167814508167814509TC23GENIChomozygous671835540
1167814572167814573TTC27GENIChomozygous769224830
1167814985167814986AG22GENIChomozygous671835541
1167815027167815028AT23GENIChomozygous671835542
1167815300167815301AG37GENIChomozygous671835543
1167815647167815648TC43GENIChomozygous671835544
1167815662167815670TGCACACA--------38GENICpossibly homozygous769224831
1167815756167815757CT41GENIChomozygous671835545
1167816622167816623GA24GENIChomozygous671835546
1167817033167817034GT33GENIChomozygous671835547
1167817268167817270CA--31GENIChomozygous769224832
1167817275167817276AG33GENIChomozygous671835548
1167817444167817445AG31GENIChomozygous671835549
1167818363167818364CT21GENIChomozygous671835550
1167818443167818444AT30GENIChomozygous671835551
1167818644167818645CA27GENIChomozygous671835552
1167818823167818824AC24GENICpossibly homozygous671835553
1167818823167818824AG24GENICheterozygous671835554
1167819049167819050GA38GENIChomozygous671835555
1167819054167819055CT39GENIChomozygous671835556
1167819942167819943A-21GENIChomozygous769224833
1167819965167819966GA21GENIChomozygous671835557
1167820029167820030AG21GENICpossibly homozygous671835558
1167820563167820564CT38GENIChomozygous671835559
1167820628167820629CT32GENIChomozygous671835560
1167820682167820683GA32GENIChomozygous671835561
1167820904167820905TC14GENIChomozygous671835562
1167820968167820969GA14GENIChomozygous671835563
1167821055167821056CCA3GENICheterozygous769224834
1167821282167821283TA22GENIChomozygous671835564
1167821703167821704AC28GENIChomozygous671835565
1167822004167822005CT16GENIChomozygous671835566
1167822021167822022GGCA10GENICheterozygous769224835
1167822187167822192GTAAA-----16GENICpossibly homozygous769224836
1167822266167822267TA19GENIChomozygous671835567
1167822410167822411GA22GENIChomozygous671835568
1167822745167822746CT23GENIChomozygous671835569
1167822907167822908GA18GENIChomozygous671835570
1167823731167823732AT29GENICpossibly homozygous671835571
1167824166167824167GA36GENIChomozygous671835572
1167824424167824425CCGT23GENICpossibly homozygous769224838
1167824425167824429GTGT----23GENICheterozygous769224837
1167824541167824545GTGA----40GENIChomozygous769224839
1167824553167824554GA44GENIChomozygous671835573
1167824732167824733GA25GENICpossibly homozygous671835574
1167824851167824852CCATAT26GENIChomozygous769224840
1167824888167824889TTA19GENICpossibly homozygous769224841
1167825222167825223G-19GENIChomozygous769224842
1167825250167825251GA29GENIChomozygous671835575
1167825591167825592AG25GENIChomozygous671835576
1167826020167826021GA38GENIChomozygous671835577
1167826217167826218CT24GENICpossibly homozygous671835578
1167826548167826549AG24GENIChomozygous671835579
1167827174167827175GT33GENIChomozygous671835580
1167829110167829111TC31GENIChomozygous671835581
1167829852167829853AAT27GENIChomozygous769224844
1167830967167830968TA22GENIChomozygous671835582
1167832105167832106TC27GENIChomozygous671835583
1167833246167833247A-25GENICpossibly homozygous769224845
1167833248167833249G-25GENICpossibly homozygous769224846
1167833523167833524G-28GENICpossibly homozygous769224847
1167833746167833747TTACAC14GENICpossibly homozygous769224849
1167833746167833747TTACACACAC14GENICheterozygous769224851
1167834031167834032TA19GENIChomozygous671835584
1167834032167834033CA20GENIChomozygous671835585
1167836071167836072TC20GENIChomozygous671835586
1167837471167837472TTTTCAGTG37GENIChomozygous769224852
1167837650167837651TG30GENICpossibly homozygous671835587
1167838701167838702TC26GENIChomozygous671835588
1167838766167838767AC29GENIChomozygous671835589
1167839146167839147CT28GENIChomozygous671835590
1167839455167839456GA24GENICpossibly homozygous671835591
1167839684167839685A-10GENIChomozygous769224855
1167840080167840081AG22GENIChomozygous671835592
1167842564167842565AC26GENICheterozygous671835593
1167843015167843017TT--13GENIChomozygous769224857
1167843096167843097TTTC13GENIChomozygous769224859
1167844535167844536GA31GENICpossibly homozygous671835594
1167845425167845431ACACAC------12GENICheterozygous769224860
1167845427167845431ACAC----12GENICheterozygous769224861
1167845429167845431AC--12GENICheterozygous769224862
1167845747167845748G-25GENIChomozygous769224865
1167845954167845955GC31GENIChomozygous671835595
1167846006167846007TTTC37GENIChomozygous769224866
1167853699167853700TC39GENICpossibly homozygous671835596
1167853917167853923ACACAC------19GENICheterozygous769224867
1167853919167853923ACAC----19GENICheterozygous769224868
1167854108167854109TTCA18GENICpossibly homozygous769224874
1167854111167854113CA--18GENICheterozygous769224873
1167854350167854351CG20GENICpossibly homozygous671835597
1167855583167855584CT25GENIChomozygous671835598
1167855724167855725TC35GENIChomozygous671835599
1167855801167855802CT22GENIChomozygous671835600
1167856113167856114GA32GENIChomozygous671835601
1167856446167856456CACACACACA----------11GENIChomozygous769224876
1167856851167856852AATGTC25GENICheterozygous769224880
1167856852167856860TGTCTGTC--------25GENICpossibly homozygous769224879
1167856934167856937TTT---17GENIChomozygous769224881
1167856955167856956TC21GENIChomozygous671835602
1167857565167857566TC27GENIChomozygous671835603
1167857944167857945GA29GENIChomozygous671835604
1167858000167858001CCTGTG6GENIChomozygous769224884
1167858831167858832AC22GENICpossibly homozygous671835605
1167858834167858835GA21GENICpossibly homozygous671835606
1167858854167858855CT12GENIChomozygous671835607
1167860421167860422GA34GENICpossibly homozygous671835608
1167861941167861942CT30GENICpossibly homozygous671835609
1167862192167862193AAAAAC27GENIChomozygous769224887
1167864014167864015TTG10GENIChomozygous769224888
1167865825167865826GGCTACTTCTCTTCTAAGTCAGTTTTTCCAC26GENICpossibly homozygous769224891
1167865827167865828GGTTCCCACATCTATAAGGAAGGCTCCAAATACTT26GENICpossibly homozygous769224892
1167868335167868336AG36GENICpossibly homozygous671835610
1167868963167868964A-17GENIChomozygous769224893
1167868977167868978AG22GENICpossibly homozygous671835611
1167869602167869603CT32GENIChomozygous671835612
1167872311167872312GC38GENIChomozygous671835613
1167874733167874737ACAC----1GENIChomozygous769224896
1167875041167875059CACACACACACACACACA------------------7GENIChomozygous769224898
1167879108167879111TTT---4GENICheterozygous769224902
1167879109167879111TT--4GENICheterozygous769224903
1167879200167879201AG21GENIChomozygous671835614
1167879494167879495GGT21GENICpossibly homozygous769224905
1167879886167879888GT--6GENIChomozygous769224907
1167880835167880836TC44GENICpossibly homozygous671835615
1167882626167882627GC36GENICpossibly homozygous671835616
1167883120167883121AT27GENIChomozygous671835617
1167883281167883291GTGTGTGTGT----------7GENIChomozygous769224914
1167885343167885344GGCACA9GENICheterozygous769224918
1167885343167885344GGCACACA9GENICpossibly homozygous769224919
1167886827167886828TTAC3GENICheterozygous769224920
1167886827167886828TTACAC3GENICheterozygous769224921
1167887666167887667TC34GENICpossibly homozygous671835618
1167888793167888794CG39GENICpossibly homozygous671835619
1167889112167889136GTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC------------------------7GENIChomozygous769224922
1167891215167891216CCTG10GENICpossibly homozygous769224926
1167891216167891218TG--10GENICheterozygous769224925
1167894931167894932CA21GENICpossibly homozygous671835620
1167895300167895301TG32GENIChomozygous671835621
1167895729167895730TTACA22GENIChomozygous769224930
1167895736167895737AAG18GENIChomozygous769224931
1167895802167895803AG16GENIChomozygous671835622
1167895845167895846TTA23GENIChomozygous769224932
1167896162167896163AAAT30GENIChomozygous769224934
1167896208167896209AG37GENIChomozygous671835623
1167896215167896216CCATG37GENIChomozygous769224935
1167896327167896328AG25GENICpossibly homozygous671835624
1167896411167896412GC30GENIChomozygous671835625
1167897287167897288TC24GENIChomozygous671835626
1167897747167897748CG24GENIChomozygous671835627
1167897761167897762AG18GENIChomozygous671835628
1167897874167897882ACACACAC--------15GENIChomozygous769224936
1167898020167898021AC21GENIChomozygous671835629
1167898048167898049TC24GENIChomozygous671835630
1167898053167898054CT24GENIChomozygous671835631
1167898113167898114AAGAAAGCAAACAG32GENIChomozygous769224941
1167898598167898599GA33GENIChomozygous671835632
1167899871167899872CA24GENIChomozygous671835633
1167899872167899873AG25GENIChomozygous671835634
1167899970167899971GA30GENIChomozygous671835635
1167900528167900529CT24GENIChomozygous671835636
1167900573167900574AG20GENIChomozygous671835637
1167900851167900852AG28GENIChomozygous671835638
1167900984167900985CT27GENIChomozygous671835639
1167901715167901731GTCTGTCTGTCTGTCT----------------15GENIChomozygous769224942
1167901865167901866T-23GENICpossibly homozygous769224946
1167901904167901905AG35GENIChomozygous671835640
1167901907167901908TC36GENICpossibly homozygous671835641
1167902231167902232AG22GENIChomozygous671835642
1167902809167902819TATATACCTT----------32GENICpossibly homozygous769224947
1167903257167903258CA36GENICpossibly homozygous671835643
1167903258167903259CT36GENICpossibly homozygous671835644
1167903284167903285GA26GENIChomozygous671835645
1167903442167903443TC24GENIChomozygous671835646
1167904430167904431AAT17GENICpossibly homozygous769224948
1167904550167904551CCT15GENIChomozygous769224949
1167904784167904785CT26GENICpossibly homozygous671835647
1167905147167905148AG27GENICpossibly homozygous671835648
1167906138167906139AG24GENIChomozygous671835649
1167906354167906355CA33GENIChomozygous671835650
1167907241167907242AAG12GENICheterozygous769224950
1167907313167907314AG19GENIChomozygous671835651
1167909342167909343TTTG16GENICpossibly homozygous769224952
1167909342167909343TTTGTTTG16GENICheterozygous769224953
1167909624167909625CG26GENIChomozygous671835652
1167911879167911880TC25GENIChomozygous671835653
1167912678167912679T-19GENICpossibly homozygous769224954
1167913152167913153CT37GENICpossibly homozygous671835654
1167913785167913786TC6GENIChomozygous671835655
1167913789167913790TC6GENIChomozygous671835656
1167913916167913924TGTGTGTG--------17GENIChomozygous769224955
1167914330167914331AAT26GENIChomozygous769224961
1167914543167914544CT43GENIChomozygous671835657
1167914543167914544C-43GENIChomozygous769224963
1167915572167915573TC28GENIChomozygous671835658
1167915695167915696CT35GENIChomozygous671835659
1167918154167918155TC26GENIChomozygous671835660
1167918335167918336CT17GENICpossibly homozygous671835661
1167918734167918735GC24GENIChomozygous671835662
1167919194167919200TCTCTC------2GENICheterozygous769224966
1167920192167920193AAC1GENIChomozygous769224967
1167920504167920505GGC25GENIChomozygous769224968
1167921405167921406AG33GENIChomozygous671835663
1167921433167921434TC35GENIChomozygous671835664
1167922169167922170TC25GENIChomozygous671835665
1167922391167922392TC24GENIChomozygous671835666
1167923818167923819CT23GENIChomozygous671835667
1167923977167923978CG23GENIChomozygous671835668
1167924457167924459CC--8GENICpossibly homozygous769224971
1167924458167924459C-8GENICheterozygous769224972
1167924518167924520TT--16GENIChomozygous769224973
1167925129167925130CG14GENIChomozygous671835669
1167925368167925369TTACAC3GENICheterozygous769224975
1167925368167925369TTACACACAC3GENICheterozygous769224977
1167925495167925496AG27GENIChomozygous671835670
1167926649167926650CA26GENIChomozygous671835671
1167926785167926786TTCCAGAATTAG28GENIChomozygous769224978
1167928184167928185CA43GENIChomozygous671835672
1167928628167928629CA38GENIChomozygous671835673
1167928999167929000TC36GENIChomozygous671835674
1167929033167929036TGC---40GENIChomozygous769224979
1167929036167929037AAC39GENIChomozygous769224980
1167930722167930723TTC13GENICheterozygous769224982
1167930723167930724C-13GENICheterozygous769224981
1167932251167932256AGCCA-----7GENIChomozygous769224983
1167933023167933024GA32GENIChomozygous671835675
1167933065167933066CT26GENIChomozygous671835676
1167934315167934316TTCACACA18GENICheterozygous769224984
1167934315167934316TTCACACACA18GENICpossibly homozygous769224985
1167934706167934707AG30GENIChomozygous671835677
1167935415167935416AG31GENIChomozygous671835678
1167935496167935497CT39GENICpossibly homozygous671835679
1167935863167935866GAG---30GENIChomozygous769224987
1167936559167936560GGTTTGTTT21GENICpossibly homozygous769224989
1167936560167936572TTTGTTTTTTGT------------21GENICheterozygous769224988
1167937232167937237CGAGG-----21GENICheterozygous769224990
1167937237167937238TTTA21GENICheterozygous769224991
1167937406167937407AG18GENIChomozygous671835680
1167937530167937542ATATATATATAT------------3GENIChomozygous769224994
1167937571167937573TG--1GENIChomozygous769224995
1167937831167937832GA24GENIChomozygous671835681
1167937858167937868GTGTGTGTGT----------5GENICheterozygous769224996
1167938073167938074A-12GENIChomozygous769224998
1167938584167938585CT21GENIChomozygous671835682
1167938785167938786CG23GENIChomozygous671835683
1167939469167939470TC24GENIChomozygous671835684
1167940493167940494GA17GENICpossibly homozygous671835685
1167941404167941405GA24GENIChomozygous671835686
1167942176167942202TCTCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTCTC--------------------------7GENICheterozygous769224999
1167942180167942202TCTCTCTCTGTCTCTGTCTCTC----------------------7GENICheterozygous769225000
1167942183167942189CTCTCT------7GENICheterozygous769225001
1167942198167942216TCTCTCTCTCTGTCTCTG------------------8GENICheterozygous769225003
1167942966167942967TG17GENIChomozygous671835687
1167943675167943676AG23GENIChomozygous671835688
1167944605167944617TGTGTGTGTGTG------------17GENICheterozygous769225006
1167945104167945105CT30GENICpossibly homozygous671835689
1167945205167945208TGT---24GENICpossibly homozygous769225007
1167945489167945490GA30GENIChomozygous671835690
1167945535167945536GC28GENIChomozygous671835691
1167945659167945660AG26GENIChomozygous671835692
1167945893167945894GA32GENIChomozygous671835693
1167946111167946112GA23GENIChomozygous671835694
1167946985167946986CT24GENIChomozygous671835695
1167947338167947339TTA7GENICheterozygous769225009
1167947434167947453GAAAAAAAAAAGAACCAAA-------------------15GENICheterozygous769225010
1167947434167947452GAAAAAAAAAAGAACCAA------------------15GENICpossibly homozygous769225011
1167947950167947951GC23GENIChomozygous671835696
1167949758167949759AG23GENIChomozygous671835697
1167950469167950470CA28GENICpossibly homozygous671835698
1167950839167950840CT23GENIChomozygous671835699
1167950997167950998GC25GENIChomozygous671835700
1167951700167951704CACA----11GENIChomozygous769225012
1167951923167951924GA15GENIChomozygous671835701
1167951925167951926GA14GENIChomozygous671835702
1167951928167951937AAAAAAAAA---------9GENIChomozygous769225014
1167952124167952125CT24GENIChomozygous671835703
1167952490167952491GA14GENIChomozygous671835704
1167952549167952550GA18GENIChomozygous671835705
1167952594167952595TC13GENIChomozygous671835706
1167952968167952969C-27GENIChomozygous769225017
1167952976167952977CT29GENIChomozygous671835707
1167953510167953511TC30GENIChomozygous671835708
1167953872167953873GA43GENIChomozygous671835709
1167953891167953892GT42GENIChomozygous671835710
1167953921167953922CA33GENIChomozygous671835711
1167954255167954256TG29GENIChomozygous671835712
1167954753167954754CT22GENIChomozygous671835713
1167955049167955050TC18GENIChomozygous671835714
1167955052167955053GA17GENIChomozygous671835715
1167955530167955531CT44GENIChomozygous671835716
1167955624167955625CT33GENIChomozygous671835717
1167956106167956107GA23GENIChomozygous671835718
1167956496167956497GA32GENIChomozygous671835719
1167957054167957055TTA20GENIChomozygous769225018
1167957271167957272C-22GENIChomozygous769225019
1167957309167957310GT33GENIChomozygous671835720
1167958858167958859GA26GENIChomozygous671835721
1167959506167959507TC19GENIChomozygous671835722
1167959550167959551CG19GENICpossibly homozygous671835723
1167959630167959631AG24GENIChomozygous671835724
1167959640167959641GA25GENIChomozygous671835725
1167959657167959658TC27GENIChomozygous671835726
1167959676167959677CT29GENIChomozygous671835727
1167959740167959741C-32GENIChomozygous769225020
1167960646167960647CA29GENIChomozygous671835728
1167960714167960715CT31GENICpossibly homozygous671835729
1167961162167961163CT32GENIChomozygous671835730
1167961628167961629AG20GENIChomozygous671835731
1167961957167961958CT14GENIChomozygous671835732
1167962541167962542GA25GENIChomozygous671835733
1167963539167963540C-10GENICheterozygous769225021
1167963817167963818GA16GENICheterozygous671835734
1167964329167964330GA29GENIChomozygous671835735
1167964534167964535AT31GENICpossibly homozygous671835736
1167965312167965313GT28GENICpossibly homozygous671835737
1167965417167965418AT22GENIChomozygous671835738
1167965468167965469AG26GENIChomozygous671835739
1167965689167965690GA25GENIChomozygous671835740
1167965857167965858TC31GENIChomozygous671835741
1167965904167965905AG22GENIChomozygous671835742
1167965995167966000CCCTT-----25GENICpossibly homozygous769225023
1167966150167966151GA27GENICpossibly homozygous671835743
1167966217167966218GA30GENIChomozygous671835744
1167966294167966333CCTCGACACTCACAGGGTATGAGCCAGGAGGGGGCGGGT---------------------------------------1GENIChomozygous769225024
1167966440167966441CCCA14GENIChomozygous769225025
1167966845167966846CT15GENIChomozygous671835745
1167967097167967099AT--31GENIChomozygous769225026
1167967100167967121GGTGGATGGATGGATGATGGA---------------------23GENICpossibly homozygous769225028
1167967258167967259CT27GENICpossibly homozygous671835746
1167967520167967521AG37GENIChomozygous671835747
1167967731167967732GA30GENIChomozygous671835748
1167968148167968149CA32GENIChomozygous671835749
1167968198167968199AG32GENIChomozygous671835750
1167968322167968323AG17GENIChomozygous671835751
1167968407167968408CCGTGTGTGTGTGT3GENIChomozygous769225033
1167968486167968487TTCTCTCTCTCTCTCTCG17GENICheterozygous769225035
1167968580167968581TC25GENIChomozygous671835752
1167968581167968582GA25GENICpossibly homozygous671835753
1167968777167968778AG41GENICpossibly homozygous671835754
1167968909167968910TC38GENIChomozygous671835755
1167968949167968979GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCGCGCGC------------------------------26GENICpossibly homozygous769225036
1167968991167968992GA24GENIChomozygous671835756
1167969047167969048GGTGTA49GENIChomozygous769225037
1167969227167969228TTA45GENIChomozygous769225038
1167969349167969350GA29GENIChomozygous671835757
1167969374167969375CT33GENICpossibly homozygous671835758
1167969415167969416GA38GENICpossibly homozygous671835759
1167969909167969910TA28GENIChomozygous671835760
1167969971167969972TC40GENICpossibly homozygous671835761
1167969972167969973CT42GENICpossibly homozygous671835762
1167970271167970272GA32GENICpossibly homozygous671835763
1167970279167970280GA30GENICpossibly homozygous671835764
1167970353167970354AT19GENIChomozygous671835765
1167970406167970407TC29GENICpossibly homozygous671835766
1167970443167970444TC30GENICpossibly homozygous671835767
1167970444167970445GT29GENICpossibly homozygous671835768
1167970675167970676TC38GENICpossibly homozygous671835769
1167970897167970898AG29GENIChomozygous671835770
1167971052167971053CCTGT25GENIChomozygous769225039
1167971101167971102AT30GENIChomozygous671835771
1167971156167971157TTAA12GENICheterozygous769225041
1167971157167971158A-12GENICheterozygous769225040
1167971244167971245CT20GENIChomozygous671835772
1167971419167971420GA33GENICpossibly homozygous671835773
1167971487167971488TG30GENICpossibly homozygous671835774
1167971603167971604AATTATT35GENICpossibly homozygous769225042
1167971619167971620AG34GENICpossibly homozygous671835775
1167971706167971707GC17GENIChomozygous671835776
1167972008167972009CT30GENIChomozygous671835777
1167972355167972356AG40GENICpossibly homozygous671835778
1167972936167972937CT24GENIChomozygous671835779
1167973146167973147GC32GENICpossibly homozygous671835780
1167973198167973199AT29GENICpossibly homozygous671835781
1167973397167973398A-22GENICpossibly homozygous769225043
1167973491167973497TACACA------18GENICpossibly homozygous769225045
1167973533167973534CT31GENICpossibly homozygous671835782
1167973760167973761TG7GENIChomozygous671835783
1167973841167973842AG1GENIChomozygous671835784
1167973886167973887GA18GENIChomozygous671835785
1167974333167974334GA26GENICpossibly homozygous671835786
1167974866167974867TG26GENIChomozygous671835787
1167975247167975248TC30GENIChomozygous671835788
1167975556167975557AG30GENIChomozygous671835789
1167975725167975726AG21GENICpossibly homozygous671835790
1167975771167975772TC29GENICpossibly homozygous671835791
1167975836167975837TC31GENICpossibly homozygous671835792
1167975856167975857AG27GENICpossibly homozygous671835793
1167976007167976008GA27GENIChomozygous671835794
1167976064167976065GA27GENIChomozygous671835795
1167976242167976243CT28GENIChomozygous671835796
1167976264167976266CA--30GENIChomozygous769225046
1167976274167976275TG28GENIChomozygous671835797
1167976505167976506GA35GENICpossibly homozygous671835798
1167976745167976746AG26GENIChomozygous671835799
1167976958167976959TC23GENICpossibly homozygous671835800
1167977347167977348TTA37GENICpossibly homozygous769225047
1167977427167977428CT32GENICpossibly homozygous671835801
1167977576167977577GA40GENIChomozygous671835802
1167977866167977867CT29GENIChomozygous671835803
1167977878167977879CA27GENIChomozygous671835804
1167977974167977975CT34GENICpossibly homozygous671835805
1167978203167978204TC25GENICpossibly homozygous671835806
1167978209167978210CT23GENICpossibly homozygous671835807
1167978273167978274TC27GENIChomozygous671835808
1167978375167978376AG27GENICpossibly homozygous671835809
1167978391167978392AG33GENICpossibly homozygous671835810
1167978491167978492CT31GENICpossibly homozygous671835811
1167978558167978559CT38GENICpossibly homozygous671835812
1167978848167978849AC25GENIChomozygous671835813
1167979290167979291CT38GENIChomozygous671835814
1167979363167979364GA34GENIChomozygous671835815
1167979388167979389GA36GENIChomozygous671835816
1167980072167980073GA31GENIChomozygous671835817
1167982373167982385GAGAGAGAGAGG------------8GENICheterozygous769225048
1167983075167983076CT25GENICpossibly homozygous671835818
1167983101167983102GA26GENICheterozygous671835819
1167983200167983201GT31GENICpossibly homozygous671835820
1167983769167983770CT22GENICpossibly homozygous671835821
1167985371167985376TCTCT-----2GENIChomozygous769225049
1167985774167985775GA28GENIChomozygous671835822
1167986768167986769TG28GENIChomozygous671835823
1167988019167988020GA26GENIChomozygous671835824
1167990757167990758TTGA34GENIChomozygous769225050
1167991188167991189AG17GENICpossibly homozygous671835825
1167992677167992678AG35GENICheterozygous671835826
1167993232167993233CT24GENICheterozygous671835827
1167996948167996949CT23GENICpossibly homozygous671835828
1167997455167997456TA22GENIChomozygous671835829
1167997501167997502GA37GENIChomozygous671835830
1167997728167997744ACACACACACACACAC----------------5GENIChomozygous769225053
1167997903167997906CCC---10GENICheterozygous769225054
1167997904167997906CC--10GENICpossibly homozygous769225055
1167998057167998058GA26GENIChomozygous671835831
1167998631167998632GA25GENICheterozygous671835832
1167998833167998834CT25GENICpossibly homozygous671835833
1167999140167999142GA--3GENICheterozygous769225058
1167999501167999502CT30GENICpossibly homozygous671835834
1167999891167999894AAA---11GENICheterozygous769225060
1167999892167999894AA--11GENICheterozygous769225061
1168000530168000531TC24GENIChomozygous671835835
1168000922168000923CA29GENIChomozygous671835836
1168001778168001779GA18GENICheterozygous671835837
1168002240168002241GGA15GENICpossibly homozygous769225064
1168002241168002242A-15GENICheterozygous769225063
1168002633168002634CCAA10GENICheterozygous769225066
1168003899168003900TG18GENICpossibly homozygous671835838
1168004921168004922AG32GENIChomozygous671835839
1168005358168005359C-15GENIChomozygous769225067
1168006179168006180TTACACACAC19GENICpossibly homozygous769225069
1168006215168006216CCAT24GENICheterozygous769225070
1168006422168006423GA32GENICpossibly homozygous671835840
1168007038168007039AT38GENICpossibly homozygous671835841
1168007282168007283CT23GENICpossibly homozygous671835842
1168007657168007658TA26GENIChomozygous671835843
1168008902168008903CT30GENICheterozygous671835844
1168009201168009207ACACAC------4GENICheterozygous769225071
1168009266168009278CTCTCTCTCTCA------------17GENICheterozygous769225072
1168009268168009278CTCTCTCTCA----------9GENICheterozygous769225073
1168009651168009652TA28GENIChomozygous671835845
1168009971168009972GA28GENICpossibly homozygous671835846
1168010109168010110TC30GENIChomozygous671835847
1168010214168010215TC32GENIChomozygous671835848
1168010224168010225CT34GENICpossibly homozygous671835849
1168010332168010333TTTTGGTTGGTCGGTTGGTTGGTTGG23GENICpossibly homozygous769225075
1168010332168010333TTTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGGTTGG23GENICheterozygous769225077
1168010377168010378TTG26GENICpossibly homozygous769225078
1168010378168010379TTTTG25GENIChomozygous769225079
1168010409168010410TC27GENIChomozygous671835850
1168010616168010617CT25GENICpossibly homozygous671835851
1168010733168010734TC25GENICpossibly homozygous671835852
1168010875168010876CT21GENICpossibly homozygous671835853
1168011086168011087CT29GENICpossibly homozygous671835854
1168011424168011425AG28GENIChomozygous671835855
1168011556168011557GA29GENICpossibly homozygous671835856
1168011703168011704TC31GENICpossibly homozygous671835857
1168012094168012095GA19GENIChomozygous671835858
1168012313168012314GA39GENICpossibly homozygous671835859
1168012972168012973TC12GENICpossibly homozygous671835860
1168012981168012982AACG3GENICheterozygous769225081
1168012981168012982AACGCACG3GENICheterozygous769225082
1168013058168013059GA19GENICpossibly homozygous671835861
1168013074168013075TC15GENIChomozygous671835862
1168013649168013650CT35GENICpossibly homozygous671835863
1168013922168013923CT24GENICpossibly homozygous671835864
1168014007168014008AG21GENICpossibly homozygous671835865
1168014645168014646GA26GENICpossibly homozygous671835866
1168015268168015269AG24GENIChomozygous671835867
1168015485168015486TA20GENICpossibly homozygous671835868
1168015804168015810GTGGTG------29GENICpossibly homozygous769225084
1168017531168017532AG40GENICpossibly homozygous671835869
1168017656168017657CT28GENIChomozygous671835870
1168017852168017853CCAA25GENIChomozygous769225085
1168018414168018415CT21GENIChomozygous671835871
1168018415168018416AG20GENIChomozygous671835872
1168018851168018852GA31GENIChomozygous671835873
1168019043168019044AG25GENIChomozygous671835874
1168019717168019718CT28GENIChomozygous671835875
1168019792168019793AG31GENIChomozygous671835876
1168020761168020762CT30GENIChomozygous671835877
1168021187168021188GC22GENICpossibly homozygous671835878
1168021620168021621AG20GENICpossibly homozygous671835879
1168022253168022254CT33GENIChomozygous671835880
1168022425168022426GC29GENICpossibly homozygous671835881
1168022480168022482GC--22GENIChomozygous769225086
1168022674168022675CT24GENIChomozygous671835882
1168022694168022695CT34GENIChomozygous671835883
1168023265168023266GA18GENIChomozygous671835884
1168023710168023711AG26GENIChomozygous671835885
1168025641168025642TC19GENIChomozygous671835886
1168026685168026686GA31GENIChomozygous671835887
1168027062168027068CACACA------10GENICheterozygous769225087
1168027064168027068CACA----10GENICheterozygous769225088
1168027066168027068CA--10GENICheterozygous769225089
1168027207168027208GA24GENICpossibly homozygous671835888
1168027264168027265TC34GENICpossibly homozygous671835889
1168027690168027691AAAAAAC18GENICpossibly homozygous769225090
1168028071168028072TG43GENICpossibly homozygous671835890
1168028580168028581AG25GENICpossibly homozygous671835891
1168029169168029170CT28GENIChomozygous671835892
1168029730168029731AG26GENIChomozygous671835893
1168029765168029766CA32GENICpossibly homozygous671835894
1168030046168030047GGCACA9GENICheterozygous769225092
1168030046168030047GGCACACA9GENICheterozygous769225093
1168031686168031706GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------7GENICheterozygous769225094
1168031688168031706GTGTGTGTGTGTGTGTGT------------------7GENICheterozygous769225095
1168031698168031706GTGTGTGT--------7GENICheterozygous769225097
1168033712168033713CCCCTT21GENICheterozygous769225098
1168034137168034138GA27GENIChomozygous671835895
1168036094168036095CT32GENICpossibly homozygous671835896
1168036525168036526GA26GENIChomozygous671835897
1168036574168036649TAACAATGTTGGTTATTAGGGATGGTAACAATGTTGGTTATTAGAGATAGTAACAATGTTAGTTATTAGGGATAG---------------------------------------------------------------------------18GENICheterozygous769225099
1168037894168037895CT26GENIChomozygous671835898
1168038152168038153C-13GENIChomozygous769225100
1168038374168038375TTA10GENICheterozygous769225102
1168038374168038375TTAA10GENICheterozygous769225103
1168038927168038928AAG27GENICpossibly homozygous769225104
1168038931168038932GA27GENICpossibly homozygous671835899
1168038933168038934TA28GENICpossibly homozygous671835900
1168040086168040087TTCACA2GENICheterozygous769225105
1168040086168040087TTCACACA2GENICheterozygous769225106
1168040421168040422CT31GENICpossibly homozygous671835901
1168040829168040830GT30GENICpossibly homozygous671835902
1168041203168041204AG23GENICpossibly homozygous671835903
1168041561168041562TC31GENICpossibly homozygous671835904
1168042166168042167CT34GENICpossibly homozygous671835905
1168042382168042383GA25GENICpossibly homozygous671835906
1168042396168042397CT28GENIChomozygous671835907
1168043099168043100GT18GENICpossibly homozygous671835908
1168043660168043661GA28GENICpossibly homozygous671835909
1168043667168043668TC26GENICpossibly homozygous671835910
1168044013168044014CT25GENIChomozygous671835911
1168044680168044681CA25GENIChomozygous671835912
1168045934168045935GA27GENICpossibly homozygous671835913
1168045975168045976AG24GENICpossibly homozygous671835914
1168046317168046318CT14GENIChomozygous671835915
1168048044168048045G-3GENIChomozygous769225109
1168048046168048055GAGACAGAG---------7GENIChomozygous769225110
1168048261168048263AC--28GENICheterozygous769225111
1168048349168048350GGT25GENIChomozygous769225112
1168048427168048428CT28GENIChomozygous671835916
1168049248168049249AG21GENIChomozygous671835917
1168049329168049330TC26GENICpossibly homozygous671835918
1168049533168049534GGATGTATGTATGTATGT11GENIChomozygous769225115
1168049655168049656AG10GENIChomozygous671835919
1168049940168049941TG24GENICheterozygous671835920
1168050570168050592GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT----------------------10GENICheterozygous769225116
1168050572168050592GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------------------10GENICpossibly homozygous769225117
1168050659168050660GA31GENICpossibly homozygous671835921
1168051248168051249AG21GENIChomozygous671835922
1168051922168051923CT33GENIChomozygous671835923
1168054186168054187TC24GENIChomozygous671835924
1168055158168055159GA39GENIChomozygous671835925
1168056170168056171GA27GENIChomozygous671835926
1168057759168057760CT23GENIChomozygous671835927
1168058608168058609TA20GENIChomozygous671835928
1168058950168058951GGA20GENICpossibly homozygous769225120
1168059664168059665AG26GENICpossibly homozygous671835929
1168059818168059819CT22GENICheterozygous671835930
1168061775168061776CT30GENICpossibly homozygous671835931
1168064187168064188TC35GENIChomozygous671835932
1168064914168064915GT31GENICpossibly homozygous671835933
1168065718168065719AG28GENIChomozygous671835934
1168065818168065819CA24GENIChomozygous671835935
1168066012168066013CT29GENICpossibly homozygous671835936
1168066160168066164ACAC----11GENICheterozygous769225122
1168066162168066164AC--11GENICheterozygous769225123
1168066266168066267GA25GENICpossibly homozygous671835937
1168066380168066381GGA20GENICpossibly homozygous769225126
1168067355168067356TC25GENICpossibly homozygous671835938
1168067501168067502GA23GENICpossibly homozygous671835939
1168067666168067667GGCATACATA24GENIChomozygous769225127
1168068351168068352CG27GENICpossibly homozygous671835940
1168068481168068482CT24GENICpossibly homozygous671835941
1168068549168068550AG29GENICpossibly homozygous671835942
1168068832168068833GA13GENIChomozygous671835943
1168068858168068859CA14GENIChomozygous671835944
1168069381168069382AG26GENICpossibly homozygous671835945
1168069585168069586AG29GENICpossibly homozygous671835946
1168069591168069593TC--31GENICheterozygous769225128
1168069733168069734TC28GENICpossibly homozygous671835947
1168069822168069823TC26GENIChomozygous671835948
1168070447168070448GA17GENIChomozygous671835949
1168071096168071097CT14GENIChomozygous671835950
1168071438168071439AG29GENIChomozygous671835951
1168071513168071514TC19GENICpossibly homozygous671835952
1168072950168072951GA25GENICpossibly homozygous671835953
1168072994168072995CT29GENICpossibly homozygous671835954
1168073036168073037GA28GENICpossibly homozygous671835955
1168073060168073061GT28GENICpossibly homozygous671835956
1168073063168073064CT27GENICpossibly homozygous671835957
1168073112168073113AG23GENICpossibly homozygous671835958
1168073176168073177AG15GENICpossibly homozygous671835959
1168073860168073861AG18GENIChomozygous671835960
1168074517168074518CT32GENIChomozygous671835961
1168075033168075034CT24GENIChomozygous671835962
1168076198168076199GA29GENIChomozygous671835963
1168076413168076414TG17GENIChomozygous671835964
1168077378168077380GG--14GENIChomozygous769225129
1168078318168078319CCAAA17GENICheterozygous769225132
1168078318168078319CCAAAA17GENICheterozygous769225133
1168080402168080408GTGGGG------16GENIChomozygous769225134
1168080467168080468GA16GENIChomozygous671835965
1168081489168081490GA30GENIChomozygous671835966
1168082572168082573CT21GENIChomozygous671835967
1168083412168083413TC29GENIChomozygous671835968
1168085451168085452GA27GENICpossibly homozygous671835969
1168085862168085863CT15GENIChomozygous671835970
1168087354168087355TC32GENICpossibly homozygous671835971
1168087392168087396TTTT----34GENICpossibly homozygous769225135
1168087394168087396TT--34GENICheterozygous769225137
1168087414168087417TTT---35GENICpossibly homozygous769225138
1168087416168087417T-35GENICheterozygous769225140
1168088903168088904GT8GENIChomozygous671835972
1168088904168088905TA8GENIChomozygous671835973
1168089171168089172CG34GENIChomozygous671835974
1168089421168089422TC28GENIChomozygous671835975
1168089688168089689GGAT31GENIChomozygous769225142
1168090338168090341TTT---20GENICpossibly homozygous769225143
1168090962168090963CCTG5GENICheterozygous769225145
1168091386168091387AT10GENIChomozygous671835976
1168091400168091401AC12GENIChomozygous671835977
1168091402168091403TC14GENIChomozygous671835978
1168091412168091413CA16GENIChomozygous671835979
1168091418168091419AAC19GENIChomozygous769225146
1168091421168091422GA21GENIChomozygous671835980
1168091569168091570TC36GENIChomozygous671835981
1168092473168092474GA21GENIChomozygous671835982
1168092915168092916TTAAAAAA12GENIChomozygous769225149
1168093008168093010TT--16GENIChomozygous769225150
1168093038168093039TC21GENIChomozygous671835983
1168094461168094462CCT8GENICpossibly homozygous769225152
1168094549168094550GGT16GENICpossibly homozygous769225153
1168094549168094550GGTT16GENICheterozygous769225154
1168095307168095308GA32GENIChomozygous671835984
1168095411168095412GC20GENICpossibly homozygous671835985
1168095620168095621CT17GENIChomozygous671835986
1168095635168095636C-22GENIChomozygous769225156
1168096557168096558TC22GENIChomozygous671835987
1168096585168096586GA23GENIChomozygous671835988