chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 10,59467725,59467726,G,A,34,GENIC,homozygous,505887232 10,59472232,59472233,C,G,52,GENIC,homozygous,502947397