chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 10,46794340,46794344,TTTA,----,16,GENIC,heterozygous,696048631 10,46794361,46794362,A,G,18,GENIC,homozygous,534205922 10,46795060,46795061,T,C,43,GENIC,possibly homozygous,534205923