chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 10 91064136 91064137 T TGTG 17 GENIC heterozygous 769416288 10 91064734 91064735 A G 17 GENIC homozygous 672118372 10 91065170 91065171 G A 29 GENIC possibly homozygous 672118373 10 91065594 91065595 G A 33 GENIC possibly homozygous 672118374 10 91066717 91066718 G A 49 GENIC homozygous 672118375 10 91066730 91066731 C T 49 GENIC possibly homozygous 672118376 10 91066732 91066733 A G 48 GENIC possibly homozygous 672118377 10 91069439 91069440 G - 7 GENIC possibly homozygous 769416290 10 91070121 91070135 GAGAGAGAGAGAGA -------------- 9 GENIC heterozygous 769416292 10 91070125 91070135 GAGAGAGAGA ---------- 9 GENIC heterozygous 769416293 10 91070334 91070335 C G 20 GENIC homozygous 672118378 10 91072112 91072116 TATT ---- 2 GENIC homozygous 769416297 10 91072221 91072222 A AT 10 GENIC heterozygous 769416299 10 91072684 91072685 A - 4 GENIC homozygous 769416300