chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 12 14822448 14822449 G T 4 GENIC homozygous 588348757 12 14822455 14822456 G C 3 GENIC homozygous 588348758