chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 12,19491493,19491494,G,GTT,1,GENIC,homozygous,722167466 12,19506287,19506288,G,A,12,GENIC,heterozygous,588348851