chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 12,19172519,19172520,G,C,15,GENIC,homozygous,935999967 12,19172521,19172522,G,T,15,GENIC,homozygous,935999968