chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 12 19172519 19172520 G C 15 GENIC homozygous 935999967 12 19172521 19172522 G T 15 GENIC homozygous 935999968