chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 13 98402288 98402292 ACAC ---- 29 GENIC heterozygous 699693265 13 98402290 98402292 AC -- 29 GENIC possibly homozygous 699693266 13 98402739 98402740 G GTT 6 GENIC homozygous 699693268 13 98402913 98402914 C T 15 GENIC homozygous 548835524 13 98403319 98403323 TTTT ---- 2 GENIC heterozygous 699693269 13 98403322 98403323 T - 2 GENIC heterozygous 699693270 13 98406193 98406194 T TTTTG 15 GENIC homozygous 699693271 13 98406325 98406326 T C 25 GENIC homozygous 548835525 13 98406553 98406554 T C 29 GENIC homozygous 548835526 13 98406931 98406932 G - 4 GENIC homozygous 699693272 13 98406938 98406939 C - 5 GENIC homozygous 699693273 13 98407872 98407873 A G 21 GENIC homozygous 551790936 13 98407917 98407918 C T 28 GENIC homozygous 548835527 13 98407929 98407930 T C 31 GENIC homozygous 548835528 13 98408007 98408008 G - 22 GENIC homozygous 699693274 13 98409246 98409247 A G 25 GENIC homozygous 548835529 13 98409722 98409723 C T 27 GENIC homozygous 548835530 13 98410278 98410279 A G 31 GENIC homozygous 551790937 13 98412013 98412018 TTAAC ----- 35 GENIC homozygous 699693275 13 98412276 98412277 C CTTT 8 GENIC possibly homozygous 699693278 13 98412425 98412426 C CT 11 GENIC heterozygous 699693279 13 98412425 98412426 C CTTTT 11 GENIC heterozygous 699693280 13 98413291 98413292 A G 12 GENIC homozygous 548835531 13 98413794 98413795 T G 30 GENIC homozygous 548835532 13 98414278 98414279 A - 2 GENIC heterozygous 699693281 13 98414723 98414724 A ATTTTTT 6 GENIC homozygous 699693284 13 98415348 98415349 C T 30 GENIC homozygous 548835533 13 98417084 98417085 A AT 2 GENIC homozygous 699693285 13 98417085 98417086 A ATATTT 2 GENIC homozygous 699693286 13 98417093 98417094 T TATATATA 3 GENIC homozygous 699693289 13 98417711 98417712 G C 24 GENIC homozygous 548835534 13 98418553 98418554 T - 17 GENIC homozygous 699693290 13 98418589 98418590 C G 18 GENIC homozygous 548835535 13 98418870 98418871 G A 35 GENIC homozygous 548835536 13 98421426 98421427 G C 32 GENIC homozygous 548835537 13 98421936 98421937 G C 25 GENIC homozygous 548835538 13 98427352 98427353 G T 16 GENIC homozygous 548835539