chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 13 98402288 98402292 ACAC ---- 16 GENIC heterozygous 703931907 13 98402290 98402292 AC -- 16 GENIC possibly homozygous 703931908 13 98402739 98402740 G GTT 5 GENIC homozygous 703931910 13 98402913 98402914 C T 21 GENIC homozygous 555608392 13 98406193 98406194 T TTTTG 18 GENIC homozygous 703931911 13 98406325 98406326 T C 14 GENIC homozygous 555608393 13 98406553 98406554 T C 18 GENIC homozygous 555608394 13 98406931 98406932 G - 3 GENIC homozygous 703931912 13 98406938 98406939 C - 3 GENIC homozygous 703931913 13 98407872 98407873 A G 19 GENIC homozygous 558538964 13 98407917 98407918 C T 14 GENIC homozygous 555608395 13 98407929 98407930 T C 11 GENIC homozygous 555608396 13 98408007 98408008 G - 16 GENIC homozygous 703931914 13 98409246 98409247 A G 28 GENIC homozygous 555608397 13 98409722 98409723 C T 17 GENIC homozygous 555608398 13 98410278 98410279 A G 28 GENIC homozygous 558538965 13 98412013 98412018 TTAAC ----- 26 GENIC homozygous 703931915 13 98412276 98412277 C CTTT 5 GENIC heterozygous 703931918 13 98412425 98412426 C CT 13 GENIC heterozygous 703931919 13 98413291 98413292 A G 11 GENIC homozygous 555608399 13 98413794 98413795 T G 33 GENIC homozygous 555608400 13 98414278 98414279 A - 2 GENIC homozygous 703931921 13 98414723 98414724 A ATTTTTT 6 GENIC heterozygous 703931924 13 98415348 98415349 C T 17 GENIC homozygous 555608401 13 98417084 98417085 A AT 4 GENIC homozygous 703931925 13 98417085 98417086 A ATATTT 4 GENIC homozygous 703931926 13 98417093 98417094 T TATATATA 4 GENIC homozygous 703931929 13 98417711 98417712 G C 17 GENIC homozygous 555608402 13 98418553 98418554 T - 17 GENIC homozygous 703931930 13 98418589 98418590 C G 23 GENIC homozygous 555608403 13 98418870 98418871 G A 36 GENIC homozygous 555608404 13 98421426 98421427 G C 22 GENIC homozygous 555608405 13 98421936 98421937 G C 27 GENIC homozygous 555608406 13 98427352 98427353 G T 16 GENIC homozygous 555608407