chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 13 98402288 98402292 ACAC ---- 7 GENIC possibly homozygous 757351524 13 98402290 98402292 AC -- 7 GENIC heterozygous 757351525 13 98402739 98402740 G GTT 1 GENIC homozygous 757351527 13 98402858 98402859 C T 15 GENIC homozygous 650399735 13 98403322 98403323 T - 2 GENIC heterozygous 757351529 13 98404539 98404540 A G 28 GENIC homozygous 650399736 13 98404934 98404935 A AAGG 10 GENIC homozygous 757351530 13 98406190 98406191 T - 7 GENIC homozygous 757351531 13 98406553 98406554 T C 22 GENIC homozygous 650399737 13 98406907 98406913 GGGGTG ------ 4 GENIC homozygous 757351532 13 98406931 98406932 G - 4 GENIC homozygous 757351533 13 98406938 98406939 C - 4 GENIC homozygous 757351534 13 98407917 98407918 C T 18 GENIC homozygous 650399738 13 98407929 98407930 T C 17 GENIC homozygous 650399739 13 98408007 98408008 G - 23 GENIC homozygous 757351535 13 98408842 98408843 A AT 15 GENIC homozygous 757351536 13 98409001 98409002 T C 23 GENIC homozygous 650399740 13 98409132 98409136 TTGT ---- 11 GENIC homozygous 757351537 13 98409246 98409247 A G 24 GENIC homozygous 650399741 13 98409722 98409723 C T 25 GENIC homozygous 650399742 13 98410196 98410197 A G 23 GENIC homozygous 650399743 13 98410278 98410279 A G 23 GENIC homozygous 650399744 13 98411816 98411817 T C 21 GENIC homozygous 650399745 13 98412159 98412161 TG -- 22 GENIC homozygous 757351538 13 98412276 98412277 C CT 7 GENIC possibly homozygous 757351540 13 98412425 98412426 C CTTTT 12 GENIC homozygous 757351543 13 98412576 98412577 C T 10 GENIC homozygous 650399746 13 98413291 98413292 A G 19 GENIC homozygous 650399747 13 98413685 98413686 C A 36 GENIC homozygous 650399748 13 98414277 98414278 C CAA 5 GENIC homozygous 757351545 13 98414295 98414296 G A 21 GENIC homozygous 650399749 13 98414297 98414298 T A 21 GENIC homozygous 650399750 13 98414723 98414724 A AT 9 GENIC heterozygous 757351546 13 98414723 98414724 A ATTTTTT 9 GENIC heterozygous 757351547 13 98416064 98416065 G T 16 GENIC homozygous 650399751 13 98416990 98416991 A T 11 GENIC homozygous 650399752 13 98417085 98417086 A AATAAATAAATAAAT 1 GENIC homozygous 757351549 13 98417711 98417712 G C 20 GENIC homozygous 650399753 13 98418062 98418063 C T 18 GENIC homozygous 650399754 13 98418105 98418106 A G 14 GENIC homozygous 650399755 13 98418109 98418110 T C 13 GENIC homozygous 650399756 13 98418553 98418554 T - 14 GENIC homozygous 757351551 13 98418589 98418590 C G 14 GENIC possibly homozygous 650399757 13 98419908 98419909 C T 19 GENIC homozygous 650399758 13 98420062 98420063 A G 18 GENIC homozygous 650399759 13 98420218 98420219 C T 22 GENIC homozygous 650399760 13 98420451 98420452 G A 11 GENIC homozygous 650399761 13 98420872 98420873 C T 14 GENIC homozygous 650399762 13 98421004 98421005 G A 15 GENIC homozygous 650399763 13 98421321 98421322 A T 17 GENIC homozygous 650399764 13 98421936 98421937 G C 17 GENIC homozygous 650399765 13 98422783 98422784 A G 23 GENIC homozygous 650399766 13 98422853 98422854 A G 9 GENIC homozygous 650399767 13 98423074 98423075 A C 21 GENIC homozygous 650399768 13 98423169 98423170 G A 20 GENIC homozygous 650399769 13 98423710 98423711 A C 13 GENIC homozygous 650399770 13 98423864 98423865 T C 19 GENIC homozygous 650399771 13 98425844 98425845 A G 15 GENIC homozygous 650399772 13 98425949 98425950 G A 19 GENIC homozygous 650399773 13 98427132 98427133 C T 26 GENIC homozygous 650399774 13 98427352 98427353 G T 27 GENIC homozygous 650399775