chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 15,11469942,11469943,G,T,28,GENIC,homozygous,549604493 15,11470298,11470300,GT,--,32,GENIC,homozygous,699802913 15,11471064,11471065,G,T,4,GENIC,homozygous,551670991 15,11471668,11471669,A,G,13,GENIC,homozygous,551670992 15,11471677,11471678,G,A,13,GENIC,homozygous,551670993 15,11471690,11471691,T,C,10,GENIC,homozygous,549604494 15,11471747,11471748,T,C,8,GENIC,homozygous,549604495 15,11471804,11471805,G,T,4,GENIC,homozygous,551670994 15,11472211,11472212,G,A,10,GENIC,homozygous,551670995 15,11472227,11472228,T,C,8,GENIC,homozygous,551670996 15,11472790,11472791,G,A,16,GENIC,homozygous,551670997 15,11472916,11472917,A,G,8,GENIC,homozygous,549604496 15,11473073,11473074,A,G,4,GENIC,homozygous,549604497 15,11473226,11473227,C,A,6,GENIC,homozygous,551670998 15,11473434,11473435,T,G,11,GENIC,homozygous,551670999 15,11473437,11473438,C,G,11,GENIC,homozygous,551671000 15,11473466,11473467,G,A,13,GENIC,homozygous,551671001 15,11473576,11473577,C,CT,2,GENIC,homozygous,699802915 15,11473646,11473647,T,C,12,GENIC,homozygous,551671002 15,11473682,11473683,C,T,11,GENIC,homozygous,551671003 15,11473724,11473725,T,G,9,GENIC,homozygous,551671004 15,11473756,11473757,A,ATG,7,GENIC,homozygous,699802916 15,11473759,11473760,C,G,7,GENIC,homozygous,551671005 15,11473761,11473762,A,G,7,GENIC,homozygous,551671006 15,11473776,11473777,A,T,10,GENIC,homozygous,551671007 15,11473780,11473781,C,T,12,GENIC,homozygous,551671008 15,11473789,11473790,G,A,11,GENIC,homozygous,551671009 15,11474067,11474068,G,GT,9,GENIC,homozygous,699802918 15,11474220,11474221,A,G,17,GENIC,homozygous,551671010 15,11474276,11474277,T,C,21,GENIC,homozygous,551671011 15,11474566,11474567,T,TCC,7,GENIC,heterozygous,699802919 15,11474779,11474780,T,TTTGCTG,20,GENIC,homozygous,699802920 15,11475291,11475292,C,A,15,GENIC,homozygous,551671012 15,11475501,11475502,C,T,13,GENIC,homozygous,551671013 15,11475519,11475520,T,A,12,GENIC,homozygous,551671014 15,11475596,11475597,C,T,12,GENIC,homozygous,551671015 15,11475615,11475616,T,A,13,GENIC,homozygous,551671016 15,11475945,11475946,C,T,12,GENIC,homozygous,551671017 15,11476352,11476353,A,G,14,GENIC,homozygous,551671018 15,11477242,11477246,TTTG,----,7,GENIC,homozygous,699802921 15,11477395,11477398,TAT,---,2,GENIC,homozygous,699802922 15,11477672,11477675,TAT,---,10,GENIC,homozygous,699802923 15,11478016,11478017,A,G,15,GENIC,homozygous,551671019 15,11478190,11478191,G,C,17,GENIC,homozygous,551671020 15,11478442,11478443,G,A,27,GENIC,homozygous,551671021 15,11478709,11478710,A,G,13,GENIC,homozygous,549604498 15,11478767,11478768,C,A,9,GENIC,homozygous,549604499 15,11478877,11478878,T,C,19,GENIC,homozygous,549604500 15,11478924,11478925,T,C,16,GENIC,homozygous,549604501 15,11479235,11479236,T,G,17,GENIC,homozygous,549604502 15,11479584,11479585,C,T,17,GENIC,homozygous,549604503 15,11479856,11479857,A,G,15,GENIC,homozygous,549604504 15,11480457,11480458,A,G,14,GENIC,homozygous,549604505 15,11480481,11480482,A,T,15,GENIC,homozygous,549604506 15,11480490,11480491,A,AGTCTTTCT,19,GENIC,homozygous,699802924 15,11480512,11480513,C,T,15,GENIC,possibly homozygous,549604507 15,11480619,11480620,T,TG,13,GENIC,homozygous,699802925 15,11481072,11481073,T,-,10,GENIC,homozygous,699802926 15,11481388,11481389,T,C,13,GENIC,homozygous,551671022 15,11481626,11481627,G,A,6,GENIC,homozygous,549604508 15,11481840,11481841,T,TTA,5,GENIC,heterozygous,699802927 15,11482781,11482782,A,AC,7,GENIC,homozygous,699802928 15,11483179,11483180,T,C,12,GENIC,homozygous,549604509 15,11483580,11483581,A,T,17,GENIC,homozygous,549604510 15,11483663,11483664,A,G,12,GENIC,homozygous,551671023 15,11484118,11484119,A,AT,14,GENIC,homozygous,699802929 15,11484688,11484689,A,AACACAC,4,GENIC,homozygous,699802931 15,11485403,11485404,A,G,9,GENIC,homozygous,551671024 15,11487508,11487509,G,A,15,GENIC,homozygous,551671025 15,11487599,11487600,T,G,16,GENIC,homozygous,551671026 15,11488244,11488245,A,T,16,GENIC,homozygous,551671027 15,11488384,11488385,C,A,13,GENIC,homozygous,549604511 15,11489132,11489133,G,A,11,GENIC,homozygous,549604512 15,11489331,11489332,C,T,10,GENIC,homozygous,549604513 15,11489552,11489553,T,A,18,GENIC,homozygous,549604514 15,11490110,11490111,C,A,15,GENIC,homozygous,549604515 15,11490162,11490163,C,T,17,GENIC,homozygous,549604516 15,11491123,11491124,T,TG,4,GENIC,homozygous,699802933 15,11491446,11491447,C,G,20,GENIC,homozygous,549604517 15,11491666,11491667,T,A,21,GENIC,homozygous,549604518 15,11492283,11492284,A,C,18,GENIC,homozygous,551671028 15,11493478,11493479,G,-,2,GENIC,heterozygous,699802934 15,11494076,11494077,T,C,21,GENIC,homozygous,549604519 15,11494110,11494111,C,T,17,GENIC,homozygous,549604520 15,11494111,11494112,T,G,18,GENIC,homozygous,549604521 15,11494868,11494874,CTCCTC,------,15,GENIC,homozygous,699802935 15,11495554,11495555,A,T,16,GENIC,homozygous,549604522 15,11495702,11495703,G,GA,16,GENIC,homozygous,699802936 15,11496358,11496359,C,T,22,GENIC,homozygous,551671029 15,11497244,11497258,TGTGTGTGTGTGTG,--------------,12,GENIC,homozygous,699802937 15,11497667,11497668,A,C,23,GENIC,homozygous,551671030 15,11498089,11498090,C,A,18,GENIC,homozygous,551671031 15,11498203,11498204,C,T,10,GENIC,homozygous,551671032 15,11500344,11500345,C,T,8,GENIC,homozygous,549604523 15,11502071,11502072,T,C,24,GENIC,homozygous,549604524 15,11502566,11502567,C,T,20,GENIC,homozygous,549604525 15,11503565,11503566,A,C,15,GENIC,homozygous,549604526 15,11503567,11503568,G,T,14,GENIC,homozygous,549604527 15,11503701,11503703,AA,--,15,GENIC,heterozygous,699802941 15,11503702,11503703,A,-,15,GENIC,possibly homozygous,699802942 15,11504139,11504140,A,C,7,GENIC,homozygous,549604528 15,11504461,11504462,T,A,18,GENIC,homozygous,551671033 15,11504481,11504482,T,G,19,GENIC,homozygous,549604529 15,11505007,11505008,T,G,11,GENIC,homozygous,551671034 15,11505337,11505338,A,G,25,GENIC,homozygous,549604530 15,11506093,11506094,T,-,9,GENIC,homozygous,699802943 15,11506112,11506120,CTCTCTCT,--------,8,GENIC,homozygous,699802944 15,11507994,11507995,A,G,8,GENIC,homozygous,551671035 15,11507996,11507997,G,A,6,GENIC,homozygous,551671036 15,11508304,11508305,A,-,16,GENIC,homozygous,699802947 15,11508592,11508593,G,A,22,GENIC,homozygous,551671037 15,11508770,11508771,G,T,17,GENIC,homozygous,549604531 15,11508932,11508933,A,AATAAATAAATAC,2,GENIC,heterozygous,699802949 15,11510129,11510131,AC,--,1,GENIC,homozygous,699802951 15,11510411,11510412,A,C,4,GENIC,homozygous,549604532 15,11510508,11510528,ATAAAATAAAATAAAATAAA,--------------------,5,GENIC,homozygous,699802954 15,11511216,11511217,A,-,11,GENIC,heterozygous,699802955 15,11511280,11511284,AAGT,----,12,GENIC,homozygous,699802956 15,11511338,11511339,G,C,7,GENIC,homozygous,551671038 15,11511343,11511346,AAA,---,6,GENIC,homozygous,699802957 15,11511351,11511353,AA,--,6,GENIC,homozygous,699802958 15,11511635,11511636,C,G,16,GENIC,homozygous,549604533 15,11512011,11512012,A,G,22,GENIC,homozygous,551671039 15,11512604,11512605,G,C,15,GENIC,homozygous,549604534 15,11512632,11512633,T,A,18,GENIC,homozygous,549604535 15,11512682,11512683,A,G,19,GENIC,homozygous,551671040 15,11512790,11512791,A,-,17,GENIC,homozygous,699802959 15,11512799,11512800,A,C,19,GENIC,homozygous,551671041 15,11512872,11512873,T,C,15,GENIC,homozygous,549604536 15,11513016,11513018,AA,--,7,GENIC,homozygous,699802962 15,11514452,11514454,AA,--,12,GENIC,homozygous,699802964 15,11514921,11514922,G,A,21,GENIC,homozygous,551671042 15,11515084,11515085,C,T,17,GENIC,homozygous,551671043 15,11517314,11517315,A,G,34,GENIC,homozygous,551671044 15,11517469,11517470,C,T,33,GENIC,homozygous,549604537 15,11517857,11517858,G,A,22,GENIC,homozygous,551671045 15,11518074,11518075,A,C,15,GENIC,homozygous,551671046 15,11518442,11518443,G,A,12,GENIC,homozygous,551671047 15,11518443,11518444,G,A,12,GENIC,homozygous,551671048 15,11518675,11518676,G,A,22,GENIC,homozygous,549604538 15,11519039,11519040,A,G,12,GENIC,homozygous,551671049 15,11519165,11519166,T,A,15,GENIC,homozygous,551671050 15,11519324,11519325,T,A,16,GENIC,homozygous,551671051 15,11519783,11519786,TGA,---,8,GENIC,homozygous,699802965 15,11519914,11519915,C,CA,6,GENIC,homozygous,699802966 15,11520901,11520902,C,A,5,GENIC,homozygous,549604539 15,11521613,11521614,C,G,18,GENIC,homozygous,549604540 15,11528645,11528646,C,G,21,GENIC,homozygous,551671052 15,11529640,11529641,G,A,20,GENIC,homozygous,551671053 15,11531214,11531218,ACAC,----,3,GENIC,homozygous,699802968 15,11531600,11531601,C,T,17,GENIC,homozygous,551671054 15,11533572,11533573,A,ATGGTGG,10,GENIC,homozygous,699802970 15,11533798,11533799,C,A,24,GENIC,homozygous,551671055 15,11533927,11533928,T,C,14,GENIC,homozygous,551671056 15,11533987,11533988,G,C,17,GENIC,homozygous,549604541 15,11534077,11534081,CACA,----,6,GENIC,homozygous,699802971 15,11534309,11534313,AAAA,----,21,GENIC,homozygous,699802973 15,11534873,11534874,A,G,13,GENIC,homozygous,549604542 15,11534874,11534875,G,A,14,GENIC,homozygous,549604543 15,11534889,11534891,TG,--,5,GENIC,heterozygous,699802977 15,11535094,11535095,A,G,9,GENIC,homozygous,551671057 15,11535341,11535342,T,TA,9,GENIC,homozygous,699802979 15,11535384,11535388,ATAT,----,8,GENIC,homozygous,699802980 15,11535713,11535714,C,T,20,GENIC,homozygous,551671058 15,11535714,11535715,C,G,21,GENIC,homozygous,551671059 15,11535732,11535733,C,A,19,GENIC,homozygous,551671060 15,11535955,11535956,G,GTT,13,GENIC,homozygous,699802983 15,11536159,11536162,TTC,---,14,GENIC,homozygous,699802984 15,11536555,11536556,C,T,37,GENIC,homozygous,551671061 15,11536709,11536710,C,T,31,GENIC,homozygous,551671062 15,11536790,11536791,A,C,30,GENIC,homozygous,551671063 15,11536963,11536964,G,T,18,GENIC,homozygous,551671064 15,11537111,11537112,C,G,22,GENIC,homozygous,551671065 15,11537504,11537505,T,C,21,GENIC,homozygous,551671066 15,11537807,11537808,G,A,21,GENIC,homozygous,551671067 15,11538041,11538042,A,G,22,GENIC,homozygous,551671068 15,11539017,11539018,A,G,30,GENIC,homozygous,551671069 15,11540756,11540757,A,ATGTGTGTGTGTGTG,12,GENIC,homozygous,699802987 15,11541281,11541282,G,A,34,GENIC,homozygous,551671070 15,11541322,11541323,T,C,30,GENIC,homozygous,551671071 15,11541375,11541376,T,A,31,GENIC,homozygous,551671072 15,11541625,11541626,A,G,23,GENIC,homozygous,549604544 15,11541866,11541867,A,G,32,GENIC,homozygous,549604545 15,11541908,11541909,T,C,26,GENIC,homozygous,549604546 15,11541985,11541986,C,T,28,GENIC,homozygous,549604547 15,11542150,11542151,C,T,25,GENIC,homozygous,551671073 15,11542543,11542544,A,C,12,GENIC,homozygous,551671074 15,11542921,11542922,A,G,22,GENIC,homozygous,551671075 15,11543000,11543001,T,C,23,GENIC,homozygous,551671076 15,11543104,11543105,C,T,21,GENIC,homozygous,551671077 15,11543487,11543511,CAATCACCAGCAACCAGCAACCAG,------------------------,23,GENIC,homozygous,699802989 15,11543706,11543707,G,GCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAACAATCCAGCAAT,14,GENIC,heterozygous,699802990 15,11543899,11543900,C,T,24,GENIC,homozygous,551671078 15,11544853,11544854,T,C,27,GENIC,homozygous,549604548 15,11544873,11544874,A,G,26,GENIC,homozygous,549604549 15,11544914,11544915,T,C,27,GENIC,homozygous,549604550 15,11545820,11545821,C,G,14,GENIC,homozygous,549604551 15,11545997,11545998,C,T,19,GENIC,homozygous,551671079 15,11546003,11546004,G,T,23,GENIC,homozygous,549604552 15,11546175,11546176,A,G,23,GENIC,homozygous,551671080 15,11546380,11546381,A,C,26,GENIC,homozygous,549604553 15,11546476,11546477,G,A,31,GENIC,homozygous,551671081 15,11546632,11546633,G,A,32,GENIC,homozygous,551671082 15,11546776,11546777,G,C,30,GENIC,homozygous,551671083 15,11547074,11547080,AAAACA,------,16,GENIC,homozygous,699802991 15,11547207,11547208,C,A,24,GENIC,homozygous,551671084 15,11547318,11547319,T,-,20,GENIC,homozygous,699802992 15,11547643,11547644,A,T,9,GENIC,homozygous,551671085 15,11547660,11547661,A,-,7,GENIC,homozygous,699802994 15,11547661,11547662,C,G,6,GENIC,homozygous,551671086 15,11547666,11547667,C,G,8,GENIC,homozygous,551671087 15,11547866,11547867,A,G,13,GENIC,homozygous,551671088 15,11548022,11548023,C,T,21,GENIC,homozygous,551671089 15,11548323,11548324,G,C,14,GENIC,homozygous,549604554 15,11548598,11548599,G,A,19,GENIC,homozygous,551671090 15,11548801,11548802,A,C,28,GENIC,homozygous,549604555 15,11549424,11549425,A,T,22,GENIC,homozygous,551671091 15,11549522,11549523,G,A,16,GENIC,homozygous,551671092 15,11549646,11549647,A,C,25,GENIC,homozygous,549604556 15,11549679,11549680,A,C,30,GENIC,homozygous,551671093 15,11549763,11549764,G,C,27,GENIC,homozygous,549604557 15,11550299,11550300,T,C,28,GENIC,possibly homozygous,551671094 15,11550384,11550385,G,A,25,GENIC,homozygous,551671095 15,11550402,11550403,G,A,20,GENIC,homozygous,551671096 15,11550455,11550456,T,C,16,GENIC,homozygous,551671097 15,11550666,11550667,C,T,23,GENIC,homozygous,551671098 15,11550779,11550780,C,T,26,GENIC,homozygous,551671099 15,11550813,11550814,A,G,19,GENIC,homozygous,551671100 15,11550930,11550931,G,T,18,GENIC,homozygous,551671101 15,11550998,11550999,T,G,17,GENIC,homozygous,549604558 15,11551058,11551060,GA,--,12,GENIC,homozygous,699802995 15,11551181,11551182,G,A,21,GENIC,homozygous,549604559 15,11551192,11551193,C,T,23,GENIC,homozygous,549604560 15,11551488,11551489,T,A,21,GENIC,homozygous,551671102 15,11551733,11551734,C,T,15,GENIC,homozygous,551671103 15,11551858,11551859,G,T,24,GENIC,homozygous,551671104 15,11552170,11552171,A,T,27,GENIC,homozygous,549604561 15,11552228,11552229,T,G,24,GENIC,homozygous,551671105 15,11552419,11552420,A,-,18,GENIC,homozygous,699802996 15,11552758,11552759,T,G,23,GENIC,homozygous,549604562 15,11553008,11553009,C,-,17,GENIC,homozygous,699802997 15,11553076,11553077,T,C,16,GENIC,homozygous,551671106 15,11553320,11553321,T,C,16,GENIC,homozygous,551671107 15,11553602,11553603,A,G,31,GENIC,homozygous,551671108 15,11553615,11553616,C,A,30,GENIC,homozygous,551671109 15,11553736,11553737,T,A,33,GENIC,homozygous,551671110 15,11553965,11553966,C,A,26,GENIC,homozygous,551671111 15,11554524,11554525,T,C,25,GENIC,homozygous,551671112 15,11554778,11554779,G,A,47,GENIC,homozygous,551671113 15,11555057,11555058,A,G,39,GENIC,homozygous,551671114 15,11555377,11555378,C,T,35,GENIC,homozygous,551671115 15,11555405,11555406,G,A,32,GENIC,homozygous,551671116 15,11555439,11555440,A,T,39,GENIC,homozygous,551671117 15,11555567,11555568,T,C,30,GENIC,homozygous,551671118 15,11555712,11555713,T,A,28,GENIC,homozygous,551671119 15,11555970,11555971,G,T,23,GENIC,homozygous,551671120 15,11556877,11556878,T,-,27,GENIC,homozygous,699802998 15,11556889,11556890,G,A,25,GENIC,homozygous,551671121 15,11556935,11556936,G,A,29,GENIC,homozygous,551671122 15,11556992,11556993,T,G,28,GENIC,homozygous,549604563 15,11557486,11557487,C,G,22,GENIC,homozygous,551671123 15,11557639,11557640,C,CTG,20,GENIC,homozygous,699803000 15,11558132,11558133,G,A,9,GENIC,homozygous,551671124 15,11558204,11558206,AA,--,7,GENIC,homozygous,699803001 15,11558348,11558349,A,G,21,GENIC,homozygous,551671125 15,11558504,11558505,T,G,18,GENIC,homozygous,551671126 15,11558710,11558711,G,A,18,GENIC,homozygous,551671127 15,11558885,11558886,G,GA,26,GENIC,heterozygous,699803002 15,11558885,11558886,G,GAA,26,GENIC,possibly homozygous,699803003 15,11559036,11559037,A,T,16,GENIC,homozygous,551671128 15,11559531,11559532,T,-,14,GENIC,homozygous,699803004 15,11559800,11559801,T,C,22,GENIC,homozygous,551671129 15,11560396,11560397,A,G,34,GENIC,homozygous,549604564 15,11560397,11560398,G,A,34,GENIC,homozygous,549604565 15,11560482,11560483,C,T,23,GENIC,homozygous,551671130 15,11560571,11560572,T,C,22,GENIC,homozygous,549604566 15,11560925,11560926,G,A,16,GENIC,homozygous,551671131 15,11560990,11560992,CG,--,12,GENIC,homozygous,699803006 15,11561049,11561050,G,T,20,GENIC,homozygous,551671132 15,11561163,11561164,T,G,30,GENIC,homozygous,551671133 15,11561304,11561305,T,G,25,GENIC,homozygous,551671134 15,11561444,11561445,A,T,13,GENIC,homozygous,551671135 15,11561540,11561541,T,C,14,GENIC,homozygous,551671136 15,11561686,11561687,C,T,15,GENIC,homozygous,551671137 15,11561932,11561933,C,T,22,GENIC,homozygous,551671138 15,11562043,11562044,C,CCACACACACACA,14,GENIC,homozygous,699803008 15,11562303,11562304,A,T,23,GENIC,homozygous,549604567 15,11562568,11562569,A,AG,24,GENIC,homozygous,699803010 15,11563636,11563649,AGGAAGCCGTGCT,-------------,35,GENIC,homozygous,699803011 15,11563800,11563801,T,C,35,GENIC,homozygous,549604568 15,11564121,11564122,T,G,21,GENIC,homozygous,551671139 15,11564131,11564135,TTTG,----,14,GENIC,homozygous,699803013 15,11564967,11564968,C,T,16,GENIC,homozygous,549604569 15,11565006,11565007,C,T,19,GENIC,homozygous,551671140 15,11565053,11565054,A,G,23,GENIC,homozygous,549604570 15,11565073,11565074,C,T,24,GENIC,homozygous,551671141 15,11565196,11565197,T,G,26,GENIC,homozygous,551671142 15,11565338,11565339,G,A,29,GENIC,homozygous,551671143 15,11565451,11565452,T,G,20,GENIC,homozygous,549604571 15,11565469,11565470,G,A,23,GENIC,homozygous,549604572 15,11565643,11565644,A,G,27,GENIC,homozygous,551671144 15,11565665,11565666,G,A,26,GENIC,homozygous,549604573 15,11565883,11565884,T,C,23,GENIC,homozygous,549604574 15,11566442,11566443,C,A,23,GENIC,homozygous,549604575 15,11566593,11566594,G,A,23,GENIC,homozygous,551671145 15,11566609,11566610,T,C,24,GENIC,homozygous,551671146 15,11566623,11566624,T,-,19,GENIC,homozygous,699803014 15,11566628,11566629,T,-,18,GENIC,homozygous,699803015 15,11566923,11566924,A,C,12,GENIC,homozygous,551671147 15,11566963,11566964,T,G,15,GENIC,homozygous,551671148 15,11567089,11567090,A,T,19,GENIC,homozygous,549604576 15,11567259,11567260,T,C,23,GENIC,homozygous,549604577 15,11567316,11567317,A,T,30,GENIC,homozygous,551671149 15,11567460,11567461,A,G,16,GENIC,homozygous,551671150 15,11567461,11567462,T,C,16,GENIC,homozygous,551671151 15,11567482,11567487,CATAT,-----,18,GENIC,homozygous,699803016 15,11567501,11567502,C,G,16,GENIC,homozygous,551671152 15,11567502,11567503,C,T,15,GENIC,homozygous,551671153 15,11567696,11567697,C,T,9,GENIC,homozygous,551671154 15,11567758,11567759,A,G,5,GENIC,homozygous,551671155 15,11567763,11567764,A,T,5,GENIC,homozygous,551671156 15,11567764,11567765,T,TTA,5,GENIC,homozygous,699803017 15,11567785,11567789,ATAA,----,6,GENIC,homozygous,699803018 15,11567809,11567811,AC,--,6,GENIC,homozygous,699803019 15,11567815,11567825,ATACATATAT,----------,9,GENIC,homozygous,699803020 15,11567950,11567951,G,A,9,GENIC,homozygous,551671157 15,11567986,11567987,C,T,15,GENIC,homozygous,551671158 15,11568181,11568182,G,A,15,GENIC,homozygous,551671159 15,11568217,11568218,T,C,19,GENIC,homozygous,551671160 15,11568237,11568238,C,T,20,GENIC,homozygous,551671161 15,11568246,11568247,A,T,21,GENIC,homozygous,551671162 15,11568252,11568253,C,T,21,GENIC,homozygous,551671163 15,11568262,11568263,G,A,22,GENIC,homozygous,551671164 15,11568267,11568268,C,T,20,GENIC,homozygous,551671165 15,11568322,11568323,G,GTACTATATTTT,15,GENIC,homozygous,699803021 15,11568547,11568548,T,C,19,GENIC,homozygous,549604578 15,11568602,11568603,T,G,20,GENIC,homozygous,549604579 15,11568711,11568712,A,-,12,GENIC,homozygous,699803022 15,11568785,11568786,G,A,14,GENIC,homozygous,551671166 15,11568856,11568857,T,C,19,GENIC,homozygous,549604580 15,11568875,11568876,T,C,18,GENIC,homozygous,549604581 15,11568884,11568885,G,T,19,GENIC,homozygous,549604582 15,11568981,11568982,A,G,23,GENIC,homozygous,551671167 15,11569011,11569012,C,T,26,GENIC,homozygous,549604583 15,11569119,11569120,T,C,23,GENIC,homozygous,549604584 15,11569153,11569154,A,G,23,GENIC,homozygous,551671168 15,11569225,11569226,T,-,29,GENIC,homozygous,699803023 15,11569307,11569308,T,A,14,GENIC,homozygous,549604585 15,11569333,11569334,A,G,18,GENIC,homozygous,549604586 15,11569362,11569363,A,G,23,GENIC,homozygous,549604587 15,11569558,11569559,T,C,23,GENIC,homozygous,551671169 15,11569658,11569659,A,G,16,GENIC,homozygous,549604588 15,11569836,11569837,T,C,13,GENIC,homozygous,551671170 15,11569882,11569883,T,A,13,GENIC,homozygous,549604589 15,11569922,11569923,G,A,14,GENIC,homozygous,551671171 15,11569923,11569924,C,T,14,GENIC,homozygous,551671172 15,11569930,11569931,A,G,15,GENIC,homozygous,549604590 15,11569941,11569942,A,T,16,GENIC,homozygous,549604591 15,11569983,11569984,A,G,20,GENIC,homozygous,549604592 15,11570096,11570097,T,C,26,GENIC,homozygous,549604593 15,11570171,11570172,A,G,22,GENIC,homozygous,549604594 15,11570330,11570331,T,A,24,GENIC,homozygous,549604595 15,11570393,11570394,C,T,13,GENIC,homozygous,549604596 15,11570546,11570547,C,A,20,GENIC,homozygous,551671173 15,11570936,11570937,C,T,23,GENIC,homozygous,551671174 15,11571140,11571141,C,G,15,GENIC,homozygous,551671175 15,11571325,11571326,C,T,21,GENIC,homozygous,551671176 15,11571505,11571506,G,GTTC,22,GENIC,possibly homozygous,699803024 15,11571541,11571542,A,G,21,GENIC,homozygous,549604597 15,11571677,11571678,A,T,28,GENIC,homozygous,551671177 15,11571693,11571694,C,T,27,GENIC,homozygous,551671178 15,11571699,11571700,C,G,29,GENIC,homozygous,551671179 15,11571727,11571728,A,G,25,GENIC,possibly homozygous,549604598 15,11571769,11571770,T,C,30,GENIC,homozygous,549604599 15,11571828,11571829,A,-,32,GENIC,homozygous,699803025 15,11571832,11571833,A,C,34,GENIC,homozygous,551671180 15,11572037,11572038,C,T,13,GENIC,homozygous,551671181 15,11572044,11572045,A,T,13,GENIC,homozygous,551671182 15,11572114,11572115,C,-,6,GENIC,heterozygous,699803026 15,11572193,11572194,T,-,11,GENIC,homozygous,699803027 15,11572378,11572379,T,TTTTA,24,GENIC,homozygous,699803028 15,11572460,11572461,T,C,28,GENIC,homozygous,551671183 15,11572676,11572677,A,C,20,GENIC,homozygous,551671184 15,11572687,11572688,A,C,17,GENIC,homozygous,551671185 15,11572729,11572730,T,C,15,GENIC,homozygous,551671186 15,11572868,11572869,A,T,21,GENIC,homozygous,551671187 15,11572895,11572896,A,G,23,GENIC,homozygous,551671188 15,11572942,11572943,T,-,20,GENIC,homozygous,699803029 15,11572978,11572979,C,T,17,GENIC,homozygous,551671189 15,11573048,11573049,A,C,22,GENIC,homozygous,551671190 15,11573049,11573050,T,C,22,GENIC,homozygous,551671191 15,11573127,11573128,G,A,23,GENIC,homozygous,551671192 15,11573222,11573223,C,A,14,GENIC,homozygous,549604600 15,11573523,11573524,T,A,21,GENIC,homozygous,551671193 15,11573562,11573563,G,A,17,GENIC,homozygous,551671194 15,11573584,11573585,T,C,13,GENIC,homozygous,551671195 15,11573637,11573638,A,AC,9,GENIC,homozygous,699803030 15,11573638,11573639,A,ACACAC,9,GENIC,homozygous,699803031 15,11573706,11573707,C,T,13,GENIC,homozygous,551671196 15,11573925,11573927,TG,--,20,GENIC,homozygous,699803032 15,11574120,11574121,T,C,22,GENIC,homozygous,551671197 15,11574386,11574387,C,T,10,GENIC,homozygous,551671198 15,11574389,11574391,CT,--,11,GENIC,homozygous,699803033 15,11574568,11574569,G,A,21,GENIC,homozygous,551671199 15,11574589,11574590,A,G,21,GENIC,homozygous,551671200 15,11574630,11574632,AA,--,17,GENIC,homozygous,699803034 15,11575033,11575034,C,T,22,GENIC,homozygous,551671201 15,11575149,11575150,T,TA,19,GENIC,homozygous,699803036 15,11575180,11575181,T,-,12,GENIC,homozygous,699803037 15,11575236,11575237,C,T,18,GENIC,homozygous,551671202 15,11575307,11575308,A,C,17,GENIC,homozygous,549604601 15,11575614,11575615,G,GATATATAT,5,GENIC,homozygous,699803039 15,11576400,11576401,T,C,29,GENIC,homozygous,549604602 15,11577261,11577262,T,C,15,GENIC,homozygous,549604603 15,11577274,11577275,G,A,20,GENIC,homozygous,551671203 15,11577734,11577735,T,G,10,GENIC,homozygous,551671204 15,11577738,11577739,T,C,8,GENIC,homozygous,551671205 15,11584112,11584113,T,C,16,GENIC,homozygous,551671206 15,11584169,11584170,C,T,16,GENIC,homozygous,551671207 15,11584213,11584214,T,A,21,GENIC,homozygous,549604604 15,11584808,11584809,C,CT,14,GENIC,homozygous,699803040 15,11585258,11585259,C,G,22,GENIC,homozygous,551671208 15,11585339,11585340,A,T,25,GENIC,homozygous,551671209 15,11585972,11585973,T,C,12,GENIC,homozygous,551671210 15,11586076,11586077,C,T,16,GENIC,homozygous,551671211 15,11586736,11586737,T,C,13,GENIC,homozygous,551671212 15,11586814,11586816,TT,--,12,GENIC,homozygous,699803041 15,11586927,11586928,T,A,18,GENIC,homozygous,551671213 15,11587157,11587158,C,T,18,GENIC,homozygous,551671214 15,11587283,11587284,G,-,21,GENIC,homozygous,699803043 15,11587386,11587387,A,G,15,GENIC,homozygous,551671215 15,11587666,11587667,T,C,21,GENIC,homozygous,551671216 15,11587741,11587742,A,G,19,GENIC,homozygous,551671217 15,11587766,11587767,T,G,21,GENIC,homozygous,551671218 15,11587795,11587796,C,T,18,GENIC,homozygous,551671219 15,11587839,11587840,T,C,30,GENIC,homozygous,551671220 15,11588220,11588221,C,G,8,GENIC,homozygous,551671221 15,11588590,11588591,G,A,28,GENIC,homozygous,549604605 15,11589086,11589095,AAAAGATCA,---------,17,GENIC,homozygous,699803044 15,11589163,11589164,C,A,17,GENIC,homozygous,549604606 15,11589243,11589244,G,A,17,GENIC,homozygous,551671222 15,11589471,11589472,A,T,18,GENIC,homozygous,549604607 15,11589576,11589577,C,G,18,GENIC,homozygous,551671223 15,11589635,11589636,G,GT,23,GENIC,homozygous,699803045 15,11589675,11589676,C,G,21,GENIC,homozygous,551671224 15,11590430,11590431,G,A,21,GENIC,homozygous,551671225 15,11591079,11591080,G,C,18,GENIC,homozygous,549604608 15,11591440,11591452,TTGCCCACATTT,------------,15,GENIC,homozygous,699803046 15,11591539,11591540,C,A,20,GENIC,homozygous,551671226 15,11591703,11591704,A,AT,15,GENIC,homozygous,699803047 15,11591873,11591874,T,TA,12,GENIC,homozygous,699803048 15,11591970,11591971,A,C,16,GENIC,homozygous,551671227 15,11592003,11592004,G,T,19,GENIC,homozygous,551671228 15,11592277,11592278,T,A,17,GENIC,homozygous,549604609 15,11592338,11592339,C,T,17,GENIC,homozygous,551671229 15,11592358,11592359,G,C,15,GENIC,homozygous,551671230 15,11592409,11592410,T,C,18,GENIC,homozygous,551671231 15,11592453,11592454,T,C,19,GENIC,homozygous,551671232 15,11592455,11592456,T,A,19,GENIC,homozygous,551671233 15,11592980,11592981,C,T,8,GENIC,homozygous,551671234 15,11593191,11593192,T,C,16,GENIC,homozygous,551671235 15,11593299,11593300,G,T,15,GENIC,homozygous,549604610 15,11593486,11593487,G,A,11,GENIC,homozygous,551671236 15,11593489,11593490,A,T,11,GENIC,homozygous,551671237 15,11593555,11593556,T,-,10,GENIC,homozygous,699803050 15,11593624,11593625,T,-,22,GENIC,homozygous,699803052 15,11593656,11593657,A,G,26,GENIC,homozygous,551671238 15,11594254,11594255,G,T,18,GENIC,homozygous,551671239 15,11594264,11594265,C,T,21,GENIC,homozygous,551671240 15,11594273,11594274,T,C,22,GENIC,homozygous,551671241 15,11594350,11594351,T,G,15,GENIC,homozygous,551671242 15,11594400,11594401,T,G,12,GENIC,homozygous,551671243 15,11594638,11594639,C,T,13,GENIC,homozygous,551671244 15,11594747,11594748,C,T,18,GENIC,homozygous,551671245 15,11595127,11595128,G,GTA,2,GENIC,homozygous,699803053 15,11595335,11595336,A,T,11,GENIC,homozygous,551671246 15,11595599,11595600,A,G,22,GENIC,homozygous,551671247 15,11595801,11595805,TTTG,----,12,GENIC,homozygous,699803054 15,11595820,11595821,C,G,15,GENIC,homozygous,551671248 15,11595835,11595836,G,GT,11,GENIC,homozygous,699803055 15,11596066,11596067,G,GT,12,GENIC,homozygous,699803056 15,11596298,11596299,T,G,16,GENIC,homozygous,549604611 15,11596425,11596426,G,C,15,GENIC,homozygous,551671249 15,11596567,11596568,C,T,21,GENIC,homozygous,551671250 15,11596659,11596660,T,G,20,GENIC,homozygous,549604612 15,11596744,11596745,A,T,26,GENIC,homozygous,551671251 15,11596904,11596905,G,A,17,GENIC,homozygous,551671252 15,11596926,11596927,T,G,16,GENIC,homozygous,549604613 15,11597088,11597089,T,C,8,GENIC,homozygous,549604614 15,11597319,11597320,A,G,16,GENIC,homozygous,549604615 15,11597503,11597504,G,A,22,GENIC,homozygous,549604616 15,11597629,11597630,C,T,19,GENIC,homozygous,549604617 15,11597901,11597902,A,G,19,GENIC,homozygous,549604618 15,11598523,11598533,TGTGTGTGTG,----------,4,GENIC,homozygous,699803057 15,11599746,11599747,G,A,18,GENIC,homozygous,551671253 15,11600032,11600033,C,T,18,GENIC,homozygous,551671254 15,11600591,11600592,A,G,20,GENIC,homozygous,549604619 15,11601254,11601255,T,G,18,GENIC,homozygous,549604620 15,11601361,11601362,G,A,16,GENIC,homozygous,551671255 15,11601491,11601492,C,A,16,GENIC,homozygous,551671256 15,11601566,11601567,G,-,10,GENIC,homozygous,699803061 15,11601871,11601872,G,A,16,GENIC,homozygous,551671257 15,11602099,11602100,T,C,28,GENIC,homozygous,551671258 15,11602173,11602174,G,GGTGTGT,4,GENIC,homozygous,699803065 15,11603113,11603114,T,A,16,GENIC,homozygous,549604621 15,11603302,11603303,A,T,14,GENIC,homozygous,551671259 15,11603364,11603365,T,-,8,GENIC,homozygous,699803067 15,11603365,11603366,T,G,8,GENIC,homozygous,551671260 15,11604956,11604957,T,-,12,GENIC,homozygous,699803069 15,11605084,11605085,T,C,13,GENIC,homozygous,549604622 15,11605238,11605239,G,A,11,GENIC,homozygous,551671261 15,11605752,11605753,A,T,7,GENIC,homozygous,549604623 15,11605927,11605928,T,G,14,GENIC,homozygous,549604624 15,11606398,11606399,T,C,11,GENIC,homozygous,549604625 15,11606536,11606537,C,T,10,GENIC,homozygous,551671262 15,11606590,11606591,G,T,14,GENIC,homozygous,549604626 15,11607860,11607861,T,C,4,GENIC,homozygous,551671263 15,11609514,11609515,G,C,14,GENIC,homozygous,551671264 15,11610497,11610498,T,G,13,GENIC,homozygous,551671265 15,11611308,11611309,A,G,10,GENIC,homozygous,551671266 15,11611438,11611439,T,A,9,GENIC,homozygous,549604627 15,11612508,11612509,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,551671267 15,11612511,11612512,C,T,13,GENIC,possibly homozygous,551671268 15,11613090,11613091,T,C,27,GENIC,homozygous,549604628 15,11613473,11613474,C,-,14,GENIC,homozygous,699803070 15,11614152,11614153,G,C,11,GENIC,homozygous,549604629 15,11614622,11614623,T,C,18,GENIC,homozygous,549604630 15,11615708,11615709,C,T,15,GENIC,homozygous,551671269 15,11615930,11615931,G,A,13,GENIC,homozygous,549604631 15,11617067,11617068,T,C,13,GENIC,homozygous,549604632 15,11617176,11617177,T,A,15,GENIC,homozygous,549604633 15,11617906,11617907,G,A,11,GENIC,homozygous,551671270 15,11618316,11618317,A,AATG,15,GENIC,homozygous,699803071 15,11618319,11618320,T,TTCAA,15,GENIC,homozygous,699803072 15,11618621,11618622,T,A,12,GENIC,homozygous,549604634 15,11618785,11618786,C,T,9,GENIC,homozygous,549604635 15,11619648,11619649,A,T,19,GENIC,homozygous,551671271 15,11619650,11619651,A,T,20,GENIC,homozygous,551671272 15,11619790,11619791,C,T,13,GENIC,homozygous,549604636 15,11621462,11621463,G,C,13,GENIC,homozygous,549604637 15,11621537,11621538,A,T,14,GENIC,homozygous,551671273 15,11621581,11621582,T,-,13,GENIC,homozygous,699803073 15,11621975,11621976,T,C,12,GENIC,homozygous,549604638 15,11621996,11621997,T,C,11,GENIC,homozygous,549604639 15,11622279,11622280,C,T,19,GENIC,homozygous,551671274 15,11624506,11624507,A,G,33,GENIC,homozygous,551671275 15,11625395,11625396,G,A,15,GENIC,homozygous,551671276 15,11625610,11625611,C,CA,17,GENIC,homozygous,699803074 15,11626077,11626078,A,G,18,GENIC,homozygous,549604640 15,11626282,11626283,T,C,19,GENIC,homozygous,549604641 15,11626329,11626330,C,T,16,GENIC,homozygous,549604642 15,11626849,11626850,C,CT,1,GENIC,homozygous,699803075 15,11626850,11626851,C,CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT,2,GENIC,heterozygous,699803076 15,11627547,11627548,C,T,11,GENIC,homozygous,549604643 15,11629329,11629330,A,-,10,GENIC,homozygous,699803077 15,11630617,11630621,TTTT,----,8,GENIC,homozygous,699803078 15,11630736,11630737,G,T,12,GENIC,homozygous,549604644 15,11630829,11630830,A,G,12,GENIC,homozygous,549604645 15,11631536,11631537,A,T,19,GENIC,homozygous,549604646 15,11632041,11632042,A,G,6,GENIC,homozygous,549604647 15,11632756,11632757,A,G,16,GENIC,homozygous,549604648 15,11633197,11633198,G,A,22,GENIC,homozygous,549604649 15,11633367,11633368,A,-,14,GENIC,homozygous,699803080 15,11633375,11633376,A,T,16,GENIC,homozygous,549604650 15,11633655,11633656,T,A,15,GENIC,homozygous,549604651 15,11633904,11633905,A,G,16,GENIC,homozygous,549604652 15,11634401,11634411,CACACACACA,----------,11,GENIC,homozygous,699803081 15,11634718,11634724,TGCTGG,------,14,GENIC,homozygous,699803085 15,11635556,11635579,TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,-----------------------,23,GENIC,heterozygous,699803086 15,11635717,11635718,A,G,25,GENIC,homozygous,549604653 15,11636143,11636144,A,G,32,GENIC,homozygous,549604654 15,11636469,11636470,C,-,26,GENIC,homozygous,699803088 15,11636559,11636560,C,T,26,GENIC,homozygous,551671277 15,11637283,11637284,T,-,9,GENIC,homozygous,699803090 15,11638348,11638349,T,C,18,GENIC,homozygous,549604655 15,11638749,11638750,G,A,28,GENIC,homozygous,549604656 15,11639431,11639432,A,T,12,GENIC,homozygous,549604657 15,11639803,11639804,A,AC,16,GENIC,homozygous,699803092 15,11639840,11639841,T,C,21,GENIC,homozygous,551671278 15,11639906,11639907,T,TG,19,GENIC,homozygous,699803093 15,11640491,11640492,G,A,23,GENIC,homozygous,551671279 15,11641475,11641476,G,A,19,GENIC,homozygous,549604658 15,11643888,11643889,C,T,26,GENIC,homozygous,549604659 15,11644282,11644283,G,A,14,GENIC,homozygous,551671280 15,11645073,11645074,A,C,17,GENIC,homozygous,549604660 15,11645373,11645374,C,T,19,GENIC,homozygous,549604661 15,11646408,11646409,T,C,21,GENIC,homozygous,549604662 15,11647563,11647564,G,A,10,GENIC,homozygous,549604663 15,11647582,11647583,C,T,10,GENIC,homozygous,549604664 15,11648350,11648351,T,C,20,GENIC,homozygous,549604665 15,11648467,11648468,T,C,21,GENIC,homozygous,551671281 15,11648935,11648936,T,TACAC,6,GENIC,homozygous,699803094 15,11649379,11649380,T,C,23,GENIC,homozygous,551671282 15,11649696,11649697,C,T,18,GENIC,homozygous,549604666 15,11650037,11650041,TGTG,----,11,GENIC,homozygous,699803096 15,11650076,11650077,C,CTTAG,15,GENIC,homozygous,699803100 15,11650131,11650132,A,G,14,GENIC,homozygous,549604667 15,11650219,11650230,GGTGCTGGAGA,-----------,20,GENIC,homozygous,699803102 15,11650454,11650455,T,C,25,GENIC,homozygous,551671283 15,11650953,11650954,A,G,31,GENIC,homozygous,549604668 15,11651642,11651643,C,T,24,GENIC,homozygous,551671284 15,11652290,11652291,A,T,3,GENIC,homozygous,549604669 15,11652306,11652307,A,G,4,GENIC,homozygous,549604670 15,11652310,11652311,G,T,4,GENIC,homozygous,549604671 15,11652372,11652373,A,C,9,GENIC,homozygous,549604672 15,11652445,11652446,T,C,18,GENIC,homozygous,551671285 15,11652525,11652526,T,C,18,GENIC,homozygous,551671286 15,11652551,11652552,T,G,19,GENIC,homozygous,551671287 15,11652832,11652834,TT,--,20,GENIC,heterozygous,699803103 15,11652833,11652834,T,-,20,GENIC,possibly homozygous,699803104 15,11653446,11653447,T,G,18,GENIC,homozygous,549604673 15,11653517,11653518,A,T,15,GENIC,homozygous,549604674 15,11653524,11653525,T,A,14,GENIC,homozygous,549604675 15,11653588,11653589,C,T,16,GENIC,homozygous,549604676 15,11653649,11653650,A,T,17,GENIC,homozygous,549604677 15,11653677,11653678,C,T,17,GENIC,homozygous,551671288 15,11653937,11653938,A,-,19,GENIC,homozygous,699803105 15,11654059,11654060,C,T,24,GENIC,homozygous,551671289 15,11654273,11654274,C,T,16,GENIC,homozygous,549604678 15,11654452,11654453,A,G,19,GENIC,homozygous,551671290 15,11654481,11654482,G,A,20,GENIC,homozygous,551671291 15,11654735,11654736,G,C,18,GENIC,homozygous,551671292 15,11655382,11655383,A,-,9,GENIC,homozygous,699803106 15,11655908,11655909,T,C,17,GENIC,homozygous,549604679 15,11656187,11656188,T,C,22,GENIC,homozygous,549604680 15,11656412,11656413,A,G,19,GENIC,homozygous,549604681 15,11656426,11656427,A,G,18,GENIC,homozygous,551671293 15,11656664,11656665,T,C,36,GENIC,homozygous,549604682 15,11656753,11656754,G,A,22,GENIC,homozygous,549604683 15,11656809,11656810,C,T,35,GENIC,homozygous,549604684 15,11656976,11656977,T,C,34,GENIC,homozygous,549604685 15,11657017,11657018,G,GT,31,GENIC,homozygous,699803108 15,11657049,11657050,G,A,27,GENIC,homozygous,549604686 15,11657067,11657068,T,C,22,GENIC,homozygous,549604687 15,11657236,11657237,T,C,14,GENIC,homozygous,549604688 15,11657454,11657455,A,T,11,GENIC,homozygous,549604689 15,11657624,11657625,A,T,20,GENIC,homozygous,551671294 15,11657649,11657650,C,T,22,GENIC,homozygous,551671295 15,11657884,11657885,G,T,23,GENIC,homozygous,551671296 15,11657945,11657946,A,G,22,GENIC,homozygous,551671297 15,11657969,11657970,T,C,20,GENIC,homozygous,551671298 15,11658104,11658109,TTTTT,-----,10,GENIC,homozygous,699803109 15,11658261,11658262,A,G,22,GENIC,homozygous,551671299 15,11658433,11658434,T,C,21,GENIC,homozygous,551671300 15,11658482,11658483,G,A,19,GENIC,homozygous,551671301 15,11658704,11658705,T,C,16,GENIC,homozygous,551671302 15,11658971,11658972,T,C,22,GENIC,homozygous,551671303 15,11659187,11659188,T,G,13,GENIC,homozygous,549604690 15,11659275,11659276,G,C,12,GENIC,homozygous,549604691 15,11659364,11659365,T,C,9,GENIC,homozygous,551671304 15,11659577,11659578,G,-,18,GENIC,homozygous,699803113 15,11659579,11659586,GTGTGTG,-------,18,GENIC,homozygous,699803114 15,11659692,11659693,G,T,22,GENIC,homozygous,551671305 15,11659757,11659758,G,A,27,GENIC,homozygous,551671306 15,11659861,11659862,A,G,25,GENIC,homozygous,549604692 15,11659886,11659887,G,A,22,GENIC,homozygous,549604693 15,11659910,11659911,C,T,22,GENIC,homozygous,549604694 15,11660072,11660073,C,CAT,20,GENIC,homozygous,699803115 15,11660085,11660086,C,T,23,GENIC,homozygous,549604695 15,11660187,11660188,A,G,26,GENIC,homozygous,549604696 15,11660313,11660314,C,G,14,GENIC,homozygous,551671307 15,11660442,11660443,G,A,14,GENIC,homozygous,551671308 15,11660470,11660471,A,C,14,GENIC,homozygous,551671309 15,11660569,11660570,G,T,20,GENIC,homozygous,549604697 15,11660596,11660597,G,C,19,GENIC,homozygous,549604698 15,11660692,11660693,A,C,24,GENIC,homozygous,549604699 15,11660821,11660822,T,C,24,GENIC,homozygous,551671310 15,11661128,11661129,C,A,21,GENIC,homozygous,551671311 15,11661189,11661190,T,C,30,GENIC,homozygous,549604700 15,11661208,11661209,T,C,28,GENIC,homozygous,551671312 15,11661724,11661725,G,A,26,GENIC,homozygous,549604701 15,11661733,11661734,T,C,29,GENIC,homozygous,549604702 15,11661734,11661735,G,A,29,GENIC,homozygous,549604703 15,11661765,11661766,T,C,33,GENIC,homozygous,549604704 15,11661923,11661924,A,G,25,GENIC,homozygous,551671313 15,11661925,11661928,ATA,---,25,GENIC,homozygous,699803116 15,11661929,11661934,AGAGA,-----,24,GENIC,homozygous,699803117 15,11662108,11662109,G,A,9,GENIC,homozygous,551671314 15,11662145,11662146,G,T,13,GENIC,homozygous,551671315 15,11662171,11662172,T,A,17,GENIC,homozygous,551671316 15,11662174,11662175,T,G,17,GENIC,homozygous,551671317 15,11662218,11662219,G,A,13,GENIC,homozygous,549604705 15,11662377,11662378,C,G,21,GENIC,homozygous,551671318 15,11662518,11662519,A,T,23,GENIC,homozygous,549604706 15,11662632,11662633,T,C,23,GENIC,homozygous,551671319 15,11662634,11662635,T,C,22,GENIC,homozygous,549604707 15,11662645,11662646,A,-,19,GENIC,homozygous,699803118 15,11662742,11662743,A,G,28,GENIC,homozygous,549604708 15,11662781,11662782,G,C,24,GENIC,homozygous,551671320 15,11662851,11662852,G,A,25,GENIC,homozygous,549604709 15,11662866,11662867,A,G,29,GENIC,homozygous,549604710 15,11662907,11662908,C,A,24,GENIC,homozygous,549604711 15,11663157,11663158,A,T,18,GENIC,homozygous,549604712 15,11663164,11663165,C,T,16,GENIC,homozygous,549604713 15,11663171,11663172,C,G,19,GENIC,homozygous,549604714 15,11663229,11663230,C,A,18,GENIC,homozygous,549604715 15,11663291,11663292,A,ATATATATG,16,GENIC,homozygous,699803119 15,11663340,11663341,T,G,16,GENIC,homozygous,549604716 15,11663357,11663358,G,C,17,GENIC,homozygous,549604717 15,11663393,11663397,ACAA,----,12,GENIC,homozygous,699803120 15,11663557,11663558,T,A,19,GENIC,homozygous,549604718 15,11663605,11663606,A,G,17,GENIC,homozygous,549604719 15,11663645,11663646,G,A,13,GENIC,homozygous,549604720 15,11663676,11663677,G,C,16,GENIC,homozygous,551671321 15,11663731,11663732,C,A,25,GENIC,homozygous,549604721 15,11663835,11663836,A,G,21,GENIC,homozygous,549604722 15,11663853,11663854,T,C,20,GENIC,homozygous,549604723 15,11663996,11663999,TTT,---,16,GENIC,homozygous,699803121 15,11664010,11664011,T,C,16,GENIC,homozygous,551671322 15,11664277,11664278,G,A,24,GENIC,homozygous,549604724 15,11664285,11664291,TTTTCC,------,26,GENIC,homozygous,699803123 15,11664341,11664342,A,G,22,GENIC,homozygous,549604725 15,11664377,11664378,A,AG,24,GENIC,homozygous,699803124 15,11664412,11664413,A,C,28,GENIC,homozygous,551671323 15,11664443,11664444,T,C,35,GENIC,homozygous,551671324 15,11664553,11664554,T,C,24,GENIC,homozygous,549604726 15,11664576,11664577,A,G,26,GENIC,homozygous,549604727 15,11664591,11664592,A,G,28,GENIC,homozygous,549604728 15,11664677,11664678,A,G,22,GENIC,homozygous,549604729 15,11664703,11664704,T,C,24,GENIC,homozygous,549604730 15,11665526,11665527,G,A,9,GENIC,homozygous,551671325 15,11665625,11665626,C,A,9,GENIC,homozygous,551671326 15,11665632,11665633,T,G,9,GENIC,homozygous,549604731 15,11665749,11665750,G,C,16,GENIC,homozygous,549604732 15,11665759,11665760,G,C,16,GENIC,homozygous,549604733 15,11665785,11665786,C,A,17,GENIC,homozygous,549604734 15,11665926,11665927,C,T,27,GENIC,homozygous,549604735 15,11665998,11665999,A,G,35,GENIC,homozygous,551671327 15,11666019,11666020,C,T,35,GENIC,homozygous,551671328 15,11666119,11666123,AAAA,----,27,GENIC,homozygous,699803125 15,11666187,11666188,G,A,27,GENIC,homozygous,551671329 15,11666347,11666348,C,T,8,GENIC,homozygous,549604736 15,11667098,11667099,T,G,36,GENIC,homozygous,549604737 15,11667564,11667565,T,C,20,GENIC,homozygous,551671330 15,11667786,11667787,A,G,25,GENIC,homozygous,549604738 15,11668117,11668118,T,C,19,GENIC,homozygous,549604739 15,11668150,11668151,T,C,14,GENIC,homozygous,549604740 15,11668202,11668203,A,G,8,GENIC,homozygous,549604741 15,11668224,11668225,A,-,13,GENIC,homozygous,699803127 15,11668306,11668307,C,G,15,GENIC,homozygous,551671331 15,11668339,11668340,G,A,12,GENIC,homozygous,551671332 15,11668547,11668548,A,C,15,GENIC,homozygous,549604742 15,11668678,11668679,C,A,15,GENIC,homozygous,551671333 15,11668961,11668962,A,C,20,GENIC,homozygous,551671334 15,11668976,11668977,C,T,21,GENIC,homozygous,549604743 15,11669155,11669156,A,G,13,GENIC,homozygous,549604744 15,11669280,11669281,A,G,16,GENIC,homozygous,551671335 15,11669325,11669326,A,ATT,9,GENIC,homozygous,699803129 15,11669447,11669448,T,C,12,GENIC,homozygous,549604745 15,11669490,11669491,A,G,18,GENIC,homozygous,549604746 15,11669814,11669815,T,C,14,GENIC,homozygous,551671336 15,11669859,11669860,T,C,20,GENIC,homozygous,551671337 15,11670079,11670080,A,G,18,GENIC,homozygous,549604747 15,11670091,11670092,G,A,20,GENIC,homozygous,549604748 15,11670094,11670095,G,A,20,GENIC,homozygous,549604749 15,11670143,11670144,C,A,33,GENIC,homozygous,549604750 15,11670258,11670259,T,G,30,GENIC,homozygous,551671338 15,11670437,11670438,T,TA,14,GENIC,homozygous,699803130 15,11670723,11670724,G,A,28,GENIC,homozygous,549604751 15,11670748,11670749,A,G,22,GENIC,homozygous,549604752 15,11671085,11671086,G,T,15,GENIC,homozygous,549604753 15,11671224,11671225,T,A,28,GENIC,homozygous,549604754 15,11671363,11671364,C,T,13,GENIC,homozygous,549604755 15,11671668,11671669,A,C,9,GENIC,homozygous,551671339 15,11671719,11671720,A,-,10,GENIC,possibly homozygous,699803131 15,11671763,11671764,A,G,26,GENIC,homozygous,551671340 15,11671869,11671870,C,T,21,GENIC,homozygous,551671341 15,11671982,11671983,T,-,23,GENIC,homozygous,699803134 15,11672153,11672155,CA,--,12,GENIC,homozygous,699803135 15,11672172,11672173,G,A,11,GENIC,homozygous,549604756 15,11672804,11672805,G,C,18,GENIC,homozygous,551671342 15,11672945,11672946,G,T,31,GENIC,homozygous,549604757 15,11673349,11673350,C,A,33,GENIC,homozygous,549604758 15,11673568,11673569,A,G,23,GENIC,homozygous,549604759 15,11674192,11674193,A,G,36,GENIC,possibly homozygous,549604760 15,11674253,11674254,T,C,20,GENIC,homozygous,549604761 15,11674478,11674479,T,C,19,GENIC,homozygous,549604762 15,11674479,11674480,A,G,19,GENIC,homozygous,549604763 15,11674973,11674974,T,-,13,GENIC,homozygous,699803136 15,11675349,11675350,C,T,16,GENIC,homozygous,551671343 15,11675427,11675428,G,A,23,GENIC,homozygous,549604764 15,11675594,11675595,T,G,25,GENIC,homozygous,549604765 15,11675968,11675969,A,G,16,GENIC,homozygous,549604766 15,11676429,11676430,T,TGACA,22,GENIC,homozygous,699803137 15,11676500,11676501,G,A,20,GENIC,homozygous,549604767 15,11676942,11676943,T,-,28,GENIC,homozygous,699803138 15,11677210,11677211,A,-,23,GENIC,homozygous,699803139 15,11677284,11677285,C,T,21,GENIC,homozygous,549604768 15,11677411,11677412,G,A,22,GENIC,homozygous,549604769 15,11677429,11677430,C,T,21,GENIC,homozygous,551671344 15,11677810,11677811,C,A,22,GENIC,homozygous,549604770 15,11678164,11678165,G,A,25,GENIC,homozygous,551671345 15,11678186,11678187,C,A,18,GENIC,homozygous,549604771 15,11678295,11678296,C,T,21,GENIC,homozygous,549604772 15,11678432,11678438,ACTAAT,------,30,GENIC,homozygous,699803140 15,11678446,11678447,C,A,29,GENIC,homozygous,549604773 15,11678495,11678496,G,A,33,GENIC,homozygous,551671346 15,11678794,11678795,G,T,17,GENIC,homozygous,549604774 15,11679025,11679026,A,G,19,GENIC,homozygous,549604775 15,11679068,11679069,A,G,14,GENIC,homozygous,549604776 15,11679081,11679082,T,TG,18,GENIC,homozygous,699803141 15,11679293,11679294,A,AT,19,GENIC,homozygous,699803142 15,11679332,11679333,T,C,28,GENIC,homozygous,549604777 15,11679387,11679388,G,A,22,GENIC,homozygous,549604778 15,11679628,11679629,T,C,15,GENIC,homozygous,549604779 15,11679959,11679960,G,A,14,GENIC,homozygous,551671347 15,11679971,11679972,T,G,14,GENIC,homozygous,549604780 15,11680010,11680011,A,G,15,GENIC,homozygous,549604781 15,11680121,11680122,G,A,19,GENIC,homozygous,549604782 15,11680124,11680125,C,T,19,GENIC,homozygous,549604783 15,11680131,11680132,T,C,21,GENIC,homozygous,549604784 15,11680269,11680270,C,T,21,GENIC,homozygous,549604785 15,11680282,11680283,G,A,22,GENIC,homozygous,549604786 15,11680302,11680303,G,GATGACATATC,23,GENIC,homozygous,699803143 15,11680331,11680332,C,T,24,GENIC,homozygous,549604787 15,11680360,11680361,C,G,19,GENIC,homozygous,549604788 15,11680363,11680364,T,C,19,GENIC,homozygous,549604789 15,11680543,11680544,T,C,18,GENIC,homozygous,549604790 15,11680614,11680615,A,C,36,GENIC,homozygous,549604791 15,11680724,11680725,A,T,29,GENIC,homozygous,549604792 15,11680790,11680791,G,A,40,GENIC,homozygous,549604793 15,11681150,11681151,T,C,31,GENIC,homozygous,549604794 15,11681272,11681273,G,A,28,GENIC,homozygous,549604795 15,11681331,11681332,C,A,26,GENIC,homozygous,549604796 15,11681381,11681382,A,C,20,GENIC,homozygous,551671348 15,11681442,11681443,A,T,14,GENIC,homozygous,549604797 15,11681495,11681496,G,A,17,GENIC,homozygous,549604798 15,11681529,11681531,TT,--,20,GENIC,homozygous,699803144 15,11681603,11681604,A,G,19,GENIC,homozygous,549604799 15,11681613,11681614,A,T,18,GENIC,homozygous,549604800 15,11681621,11681622,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,549604801 15,11681909,11681910,C,T,26,GENIC,homozygous,549604802 15,11681947,11681948,T,A,27,GENIC,possibly homozygous,549604803 15,11681959,11681960,A,G,25,GENIC,homozygous,549604804 15,11681960,11681961,G,A,24,GENIC,homozygous,549604805 15,11682004,11682005,A,C,22,GENIC,homozygous,549604806 15,11682062,11682063,T,C,20,GENIC,homozygous,549604807 15,11682309,11682310,T,C,14,GENIC,homozygous,549604808 15,11682324,11682325,C,A,17,GENIC,homozygous,551671349 15,11682325,11682326,A,G,16,GENIC,homozygous,551671350 15,11682605,11682606,G,GGAGGC,21,GENIC,homozygous,699803146 15,11682731,11682732,C,G,24,GENIC,homozygous,549604809 15,11682903,11682904,A,G,15,GENIC,homozygous,549604810 15,11683028,11683029,G,C,23,GENIC,homozygous,549604811 15,11683032,11683033,A,C,25,GENIC,homozygous,549604812 15,11683082,11683083,T,C,22,GENIC,homozygous,549604813 15,11683158,11683159,T,C,22,GENIC,homozygous,549604814 15,11683303,11683304,C,G,14,GENIC,homozygous,549604815 15,11683464,11683465,G,A,12,GENIC,homozygous,549604816 15,11683504,11683506,TA,--,13,GENIC,homozygous,699803148 15,11683605,11683606,G,A,15,GENIC,homozygous,549604817 15,11684063,11684064,G,C,27,GENIC,homozygous,549604818 15,11684364,11684365,G,A,23,GENIC,homozygous,549604819 15,11684589,11684590,G,A,19,GENIC,homozygous,549604820 15,11685397,11685398,G,-,13,GENIC,homozygous,699803149 15,11685985,11685986,G,A,15,GENIC,homozygous,549604821 15,11686141,11686142,C,A,24,GENIC,homozygous,551671351 15,11687683,11687684,A,T,27,GENIC,homozygous,549604822 15,11688294,11688295,G,A,16,GENIC,homozygous,551671352 15,11689205,11689206,A,G,18,GENIC,homozygous,549604823 15,11689457,11689458,A,G,25,GENIC,homozygous,549604824 15,11689463,11689464,T,C,28,GENIC,homozygous,551671353 15,11690455,11690456,T,C,28,GENIC,homozygous,551671354 15,11690555,11690569,ACACACACACACAC,--------------,25,GENIC,homozygous,699803151 15,11690587,11690588,A,T,27,GENIC,homozygous,551671355 15,11690734,11690737,TTT,---,15,GENIC,homozygous,699803155 15,11690871,11690872,C,CTTT,5,GENIC,homozygous,699803158 15,11695370,11695371,C,T,8,GENIC,homozygous,551671356 15,11695584,11695585,C,T,15,GENIC,homozygous,549604825 15,11696155,11696156,G,A,25,GENIC,homozygous,551671357 15,11696678,11696679,T,TA,14,GENIC,possibly homozygous,699803159 15,11696678,11696679,T,TAA,14,GENIC,heterozygous,699803160 15,11699425,11699426,T,A,13,GENIC,homozygous,551671358 15,11699451,11699452,A,C,11,GENIC,homozygous,549604826 15,11700324,11700325,G,C,20,GENIC,homozygous,551671359 15,11700475,11700479,TGTG,----,17,GENIC,homozygous,699803161 15,11700572,11700573,G,T,20,GENIC,homozygous,551671360 15,11701995,11701996,C,A,18,GENIC,possibly homozygous,551671361 15,11703877,11703878,T,C,19,GENIC,homozygous,549604827 15,11704244,11704246,AC,--,4,GENIC,heterozygous,699803163 15,11705145,11705146,A,G,22,GENIC,homozygous,549604828 15,11706767,11706768,C,A,19,GENIC,homozygous,551671362 15,11706817,11706818,A,G,13,GENIC,homozygous,549604829 15,11706904,11706905,T,C,16,GENIC,homozygous,549604830 15,11707000,11707001,A,G,23,GENIC,homozygous,549604831 15,11707260,11707300,TATATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG,----------------------------------------,6,GENIC,homozygous,699803165 15,11707573,11707574,G,A,16,GENIC,homozygous,551671363 15,11707945,11707946,C,T,17,GENIC,homozygous,551671364 15,11708206,11708220,CACACACACACACT,--------------,9,GENIC,heterozygous,699803166 15,11708980,11708981,G,GA,14,GENIC,homozygous,699803167 15,11709142,11709143,G,GTGTGTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTATGTGTGTA,10,GENIC,homozygous,699803168 15,11709848,11709849,C,G,25,GENIC,homozygous,551671365 15,11711222,11711226,AAGT,----,15,GENIC,homozygous,699803169 15,11711557,11711558,C,G,25,GENIC,homozygous,551671366 15,11711714,11711715,T,C,11,GENIC,homozygous,549604832 15,11711935,11711936,C,T,14,GENIC,homozygous,551671367 15,11712073,11712074,C,T,11,GENIC,homozygous,549604833 15,11712318,11712319,G,A,25,GENIC,homozygous,549604834 15,11712366,11712367,C,T,25,GENIC,homozygous,549604835 15,11712523,11712524,T,C,20,GENIC,homozygous,549604836 15,11712543,11712547,CACA,----,13,GENIC,homozygous,699803170 15,11712555,11712623,ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATGAATATATATATAC,--------------------------------------------------------------------,24,GENIC,homozygous,699803171 15,11712757,11712758,C,T,22,GENIC,homozygous,549604837 15,11712960,11712961,G,A,21,GENIC,homozygous,549604838 15,11712962,11712963,A,G,21,GENIC,homozygous,549604839 15,11712983,11712984,C,T,16,GENIC,homozygous,549604840 15,11713032,11713033,T,C,21,GENIC,homozygous,549604841 15,11713108,11713109,C,A,29,GENIC,homozygous,551671368 15,11713192,11713193,A,G,21,GENIC,homozygous,549604842 15,11713384,11713385,A,T,21,GENIC,homozygous,549604843 15,11713789,11713790,A,G,23,GENIC,homozygous,549604844 15,11713817,11713818,A,G,24,GENIC,homozygous,549604845 15,11713838,11713839,T,C,23,GENIC,homozygous,549604846 15,11713842,11713843,C,T,22,GENIC,homozygous,549604847 15,11713995,11713996,T,C,14,GENIC,homozygous,549604848 15,11714017,11714018,G,A,15,GENIC,homozygous,549604849 15,11714402,11714403,G,A,15,GENIC,homozygous,549604850 15,11714454,11714455,C,G,28,GENIC,homozygous,549604851 15,11714477,11714478,C,A,29,GENIC,homozygous,549604852 15,11714478,11714479,G,C,30,GENIC,homozygous,549604853 15,11714599,11714600,T,TTACGTG,29,GENIC,homozygous,699803172 15,11714732,11714733,T,C,20,GENIC,homozygous,549604854 15,11714778,11714779,A,C,21,GENIC,homozygous,549604855 15,11714802,11714803,A,C,22,GENIC,homozygous,549604856 15,11715406,11715407,C,G,22,GENIC,homozygous,551671369 15,11715431,11715432,C,T,24,GENIC,homozygous,549604857 15,11715497,11715498,T,TTTTTG,18,GENIC,homozygous,699803173 15,11715617,11715618,C,G,18,GENIC,homozygous,549604858 15,11715655,11715656,T,C,35,GENIC,homozygous,549604859 15,11715658,11715659,C,T,36,GENIC,homozygous,549604860 15,11715959,11715960,A,AC,19,GENIC,homozygous,699803174 15,11715978,11715980,TC,--,20,GENIC,homozygous,699803175 15,11715980,11715981,C,CGT,20,GENIC,homozygous,699803176 15,11716004,11716005,A,G,28,GENIC,homozygous,549604861 15,11716066,11716067,T,-,21,GENIC,homozygous,699803177 15,11716233,11716238,GAATC,-----,21,GENIC,homozygous,699803178 15,11716240,11716259,GTCCCGTTCTTTGGGGCCC,-------------------,25,GENIC,homozygous,699803179 15,11716375,11716376,G,GA,25,GENIC,homozygous,699803180 15,11717133,11717134,G,A,35,GENIC,homozygous,549604862 15,11717431,11717432,G,A,31,GENIC,homozygous,549604863 15,11717993,11717994,T,A,6,GENIC,homozygous,551671370 15,11719350,11719351,T,G,29,GENIC,homozygous,549604864 15,11719574,11719575,G,A,28,GENIC,homozygous,549604865 15,11720318,11720319,A,G,25,GENIC,homozygous,549604866 15,11720506,11720507,T,-,22,GENIC,homozygous,699803181 15,11720507,11720508,T,C,22,GENIC,homozygous,551671371 15,11720724,11720725,T,C,17,GENIC,homozygous,549604867 15,11720752,11720753,C,T,20,GENIC,homozygous,549604868 15,11720815,11720816,T,G,23,GENIC,homozygous,549604869 15,11720821,11720822,G,A,23,GENIC,homozygous,549604870 15,11720877,11720878,C,T,30,GENIC,homozygous,549604871 15,11720934,11720935,T,C,30,GENIC,homozygous,549604872 15,11720956,11720957,G,A,31,GENIC,homozygous,549604873 15,11721249,11721250,C,A,13,GENIC,homozygous,551671372 15,11721250,11721251,G,GT,13,GENIC,homozygous,699803182 15,11721300,11721301,T,C,14,GENIC,homozygous,549604874 15,11721301,11721302,C,G,14,GENIC,homozygous,549604875 15,11721413,11721414,A,G,18,GENIC,homozygous,549604876 15,11721499,11721500,T,C,26,GENIC,homozygous,549604877 15,11721553,11721554,G,A,22,GENIC,homozygous,549604878 15,11721817,11721819,AA,--,25,GENIC,possibly homozygous,699803183 15,11721818,11721819,A,-,25,GENIC,heterozygous,699803184 15,11722006,11722007,T,A,19,GENIC,homozygous,549604879 15,11722192,11722193,A,G,13,GENIC,homozygous,549604880 15,11722909,11722910,T,C,22,GENIC,homozygous,549604881 15,11722959,11722960,T,C,24,GENIC,homozygous,549604882 15,11723057,11723058,T,TTTG,12,GENIC,heterozygous,699803186 15,11723057,11723058,T,TTTGTTGTTG,12,GENIC,possibly homozygous,699803187 15,11723097,11723098,G,GT,11,GENIC,homozygous,699803188 15,11723395,11723396,C,CAGAG,10,GENIC,homozygous,699803190 15,11723523,11723524,A,G,15,GENIC,homozygous,549604883 15,11723798,11723800,AA,--,7,GENIC,homozygous,699803193 15,11723941,11723942,T,C,12,GENIC,homozygous,549604884 15,11723964,11723965,C,A,14,GENIC,homozygous,551671373 15,11724019,11724020,C,T,15,GENIC,homozygous,549604885 15,11724294,11724295,C,T,30,GENIC,homozygous,549604886 15,11724545,11724546,A,G,20,GENIC,homozygous,549604887 15,11724684,11724685,T,C,16,GENIC,homozygous,549604888 15,11724854,11724855,C,T,24,GENIC,homozygous,551671374 15,11724962,11724963,C,T,27,GENIC,homozygous,549604889 15,11725240,11725241,C,G,23,GENIC,homozygous,549604890 15,11725511,11725512,A,G,22,GENIC,homozygous,549604891 15,11725525,11725526,T,C,23,GENIC,homozygous,549604892 15,11725587,11725588,G,A,17,GENIC,homozygous,549604893 15,11725655,11725656,G,A,24,GENIC,homozygous,551671375 15,11725670,11725671,C,A,28,GENIC,homozygous,549604894 15,11725710,11725711,C,CAG,28,GENIC,homozygous,699803194 15,11725766,11725767,T,C,24,GENIC,homozygous,549604895 15,11725861,11725862,T,C,32,GENIC,homozygous,549604896 15,11725920,11725921,C,-,19,GENIC,homozygous,699803195 15,11725993,11725994,A,G,16,GENIC,homozygous,549604897 15,11726560,11726561,A,G,16,GENIC,homozygous,551671376 15,11726751,11726752,T,C,16,GENIC,homozygous,549604898 15,11726773,11726774,T,TGGCC,14,GENIC,homozygous,699803196 15,11726774,11726775,A,G,14,GENIC,homozygous,551671377 15,11726796,11726797,G,A,10,GENIC,homozygous,551671378 15,11726847,11726848,T,G,18,GENIC,homozygous,551671379 15,11726966,11726967,G,A,19,GENIC,homozygous,549604899 15,11727077,11727078,T,G,17,GENIC,homozygous,549604900 15,11727089,11727090,G,A,19,GENIC,homozygous,549604901 15,11727109,11727110,G,T,19,GENIC,homozygous,549604902 15,11727149,11727150,C,A,15,GENIC,homozygous,549604903 15,11727307,11727311,AGAG,----,21,GENIC,homozygous,699803197 15,11727310,11727311,G,GCTCT,19,GENIC,homozygous,699803198 15,11727323,11727324,T,TCACACACA,13,GENIC,homozygous,699803200 15,11727793,11727794,T,A,34,GENIC,homozygous,551671380 15,11728628,11728629,C,T,23,GENIC,homozygous,551671381 15,11728778,11728779,C,CA,8,GENIC,homozygous,699803202 15,11729351,11729352,G,GT,13,GENIC,homozygous,699803203 15,11729479,11729480,C,T,10,GENIC,homozygous,551671382 15,11730768,11730770,TT,--,3,GENIC,heterozygous,699803204 15,11731202,11731204,TT,--,19,GENIC,homozygous,699803205 15,11731294,11731295,A,C,20,GENIC,homozygous,551671383 15,11731448,11731449,C,CT,17,GENIC,homozygous,699803207 15,11731735,11731736,A,G,5,GENIC,homozygous,549604904 15,11731739,11731740,G,A,5,GENIC,homozygous,551671384 15,11732605,11732609,ACAC,----,3,GENIC,heterozygous,699803208 15,11732607,11732609,AC,--,3,GENIC,heterozygous,699803209 15,11733752,11733753,C,T,20,GENIC,homozygous,551671385 15,11734201,11734202,A,G,25,GENIC,homozygous,549604905 15,11734739,11734740,A,G,24,GENIC,homozygous,549604906 15,11734793,11734794,T,C,23,GENIC,homozygous,551671386 15,11734834,11734835,T,G,30,GENIC,homozygous,551671387 15,11735128,11735129,G,T,16,GENIC,homozygous,549604907 15,11735392,11735398,GAGAGA,------,6,GENIC,heterozygous,699803211 15,11735396,11735398,GA,--,6,GENIC,heterozygous,699803212 15,11736352,11736368,GTGTGTGTGTGTGTGT,----------------,10,GENIC,homozygous,699803213 15,11736685,11736686,A,G,27,GENIC,homozygous,551671388 15,11736688,11736689,G,GGTACTCTGC,29,GENIC,homozygous,699803215 15,11737685,11737687,CT,--,22,GENIC,homozygous,699803216 15,11737798,11737799,T,G,20,GENIC,homozygous,551671389 15,11737978,11737979,A,G,17,GENIC,homozygous,551671390 15,11738138,11738140,GA,--,20,GENIC,homozygous,699803217 15,11738140,11738141,T,TTA,20,GENIC,homozygous,699803218 15,11738141,11738142,G,A,20,GENIC,homozygous,551671391 15,11738339,11738340,C,T,25,GENIC,homozygous,551671392 15,11738476,11738477,G,A,34,GENIC,homozygous,551671393 15,11739601,11739602,T,G,26,GENIC,possibly homozygous,551671394 15,11740215,11740216,C,CTCTA,24,GENIC,homozygous,699803219 15,11742195,11742196,C,CGT,18,GENIC,heterozygous,699803222 15,11742198,11742200,GT,--,18,GENIC,heterozygous,699803221 15,11742720,11742721,A,G,39,GENIC,homozygous,551671395 15,11745068,11745069,T,C,31,GENIC,homozygous,551671396 15,11747183,11747184,G,A,31,GENIC,homozygous,551671397 15,11748590,11748592,GG,--,13,GENIC,heterozygous,699803223 15,11749429,11749430,T,A,27,GENIC,homozygous,551671398 15,11750383,11750384,T,G,22,GENIC,homozygous,551671399 15,11752294,11752295,G,T,43,GENIC,homozygous,551671400 15,11754298,11754299,C,T,40,GENIC,homozygous,551671401 15,11755274,11755280,TTAGTG,------,13,GENIC,homozygous,699803224 15,11755579,11755580,G,A,19,GENIC,homozygous,551671402 15,11755926,11755927,C,T,31,GENIC,homozygous,551671403 15,11759058,11759059,A,G,34,GENIC,homozygous,551671404 15,11760552,11760553,A,C,19,GENIC,homozygous,551671405 15,11760781,11760782,A,G,14,GENIC,homozygous,551671406 15,11760984,11760985,C,T,12,GENIC,homozygous,551671407 15,11761452,11761453,T,C,28,GENIC,homozygous,551671408 15,11763391,11763392,T,C,25,GENIC,homozygous,551671409 15,11763566,11763567,C,T,26,GENIC,homozygous,551671410 15,11763627,11763628,T,C,18,GENIC,homozygous,551671411 15,11764565,11764569,TATT,----,12,GENIC,heterozygous,699803225 15,11764679,11764680,C,T,23,GENIC,homozygous,551671412 15,11765334,11765335,G,T,23,GENIC,homozygous,551671413 15,11765920,11765921,C,T,16,GENIC,homozygous,551671414 15,11766281,11766282,G,A,23,GENIC,homozygous,551671415 15,11767345,11767346,C,CAA,18,GENIC,possibly homozygous,699803226 15,11767460,11767461,A,G,34,GENIC,possibly homozygous,551671416 15,11767493,11767494,A,G,34,GENIC,possibly homozygous,551671417 15,11767543,11767544,A,G,35,GENIC,homozygous,551671418 15,11767913,11767914,G,A,23,GENIC,homozygous,551671419 15,11768487,11768488,C,G,26,GENIC,homozygous,551671420 15,11768575,11768576,C,CT,17,GENIC,possibly homozygous,699803227 15,11774036,11774037,A,G,18,GENIC,homozygous,551671421 15,11774465,11774466,T,C,21,GENIC,homozygous,551671422 15,11774594,11774595,T,C,29,GENIC,homozygous,551671423 15,11775043,11775044,C,T,21,GENIC,homozygous,551671424 15,11776778,11776783,GCCAT,-----,17,GENIC,homozygous,699803228 15,11777781,11777782,T,-,16,GENIC,homozygous,699803229 15,11778336,11778337,T,C,29,GENIC,homozygous,551671425 15,11778353,11778354,A,G,25,GENIC,homozygous,551671426 15,11778789,11778790,G,GT,17,GENIC,homozygous,699803230 15,11779531,11779532,G,T,26,GENIC,homozygous,551671427 15,11779825,11779826,C,G,20,GENIC,homozygous,551671428 15,11780263,11780264,G,A,32,GENIC,homozygous,551671429 15,11781521,11781522,A,T,31,GENIC,homozygous,551671430 15,11781592,11781593,G,-,31,GENIC,homozygous,699803231 15,11781637,11781638,G,A,33,GENIC,homozygous,551671431 15,11781960,11781962,GG,--,24,GENIC,homozygous,699803232 15,11782345,11782346,A,G,30,GENIC,homozygous,551671432 15,11783018,11783019,G,A,35,GENIC,homozygous,551671433 15,11783339,11783340,C,T,23,GENIC,possibly homozygous,551671434 15,11783352,11783353,C,T,24,GENIC,homozygous,551671435 15,11783582,11783583,C,T,15,GENIC,homozygous,551671436 15,11783599,11783600,T,C,14,GENIC,homozygous,551671437 15,11783926,11783927,A,G,22,GENIC,homozygous,551671438 15,11784493,11784495,TG,--,17,GENIC,homozygous,699803234 15,11784517,11784519,TA,--,21,GENIC,homozygous,699803235 15,11784548,11784549,G,GGTTTTGTTT,22,GENIC,homozygous,699803236 15,11784634,11784635,G,A,29,GENIC,homozygous,551671439 15,11784775,11784776,T,C,23,GENIC,homozygous,551671440 15,11784868,11784869,A,G,20,GENIC,homozygous,551671441 15,11785153,11785154,G,A,27,GENIC,homozygous,551671442 15,11785240,11785241,A,G,31,GENIC,homozygous,551671443 15,11786795,11786796,T,G,32,GENIC,homozygous,551671444 15,11787147,11787148,T,TTGTGTG,6,GENIC,heterozygous,699803238 15,11787268,11787269,A,T,23,GENIC,homozygous,551671445 15,11787366,11787367,C,T,18,GENIC,homozygous,551671446 15,11788097,11788098,C,-,18,GENIC,homozygous,699803239 15,11788113,11788114,T,C,17,GENIC,homozygous,551671447 15,11788138,11788139,C,A,12,GENIC,homozygous,551671448 15,11788139,11788140,T,C,12,GENIC,homozygous,551671449 15,11788144,11788145,C,-,14,GENIC,homozygous,699803240 15,11788190,11788191,T,C,11,GENIC,homozygous,551671450 15,11788382,11788383,C,T,13,GENIC,homozygous,551671451 15,11788399,11788400,A,G,14,GENIC,homozygous,551671452 15,11788576,11788577,A,ATGT,15,GENIC,homozygous,699803241 15,11791655,11791656,C,CTG,14,GENIC,heterozygous,699803243 15,11791912,11791913,G,A,15,GENIC,homozygous,551671453 15,11793180,11793182,CA,--,24,GENIC,heterozygous,699803245 15,11793215,11793216,G,GCACACA,17,GENIC,homozygous,699803248 15,11796192,11796193,A,-,22,GENIC,homozygous,699803250 15,11798314,11798328,GTGTGTGTGTGTGT,--------------,8,GENIC,homozygous,699803251 15,11800034,11800035,A,G,30,GENIC,homozygous,551671454 15,11802744,11802745,A,G,27,GENIC,homozygous,551671455 15,11804973,11804975,AA,--,11,GENIC,homozygous,699803253 15,11805695,11805696,C,CCTCTCTCTCTCTCT,3,GENIC,homozygous,699803256 15,11806025,11806026,G,A,31,GENIC,homozygous,551671456 15,11809233,11809234,A,T,23,GENIC,homozygous,551671457 15,11809613,11809614,A,G,13,GENIC,homozygous,551671458 15,11809941,11809942,A,C,16,GENIC,homozygous,549604908 15,11815037,11815038,G,A,18,GENIC,homozygous,551671459 15,11815038,11815039,A,T,17,GENIC,homozygous,551671460 15,11822299,11822317,ACACACACACACACACAC,------------------,23,GENIC,homozygous,699803257 15,11823836,11823844,GTGTGTGT,--------,13,GENIC,homozygous,699803259 15,11825308,11825309,A,G,28,GENIC,homozygous,551671461 15,11827033,11827034,A,G,23,GENIC,homozygous,551671462 15,11830026,11830027,G,-,26,GENIC,homozygous,699803261 15,11832874,11832875,A,T,5,GENIC,homozygous,551671463 15,11833860,11833861,G,GCACACA,16,GENIC,homozygous,699803262 15,11834292,11834293,T,A,22,GENIC,possibly homozygous,551671464 15,11834587,11834588,A,G,18,GENIC,homozygous,551671465 15,11834721,11834722,C,CA,2,GENIC,heterozygous,699803263 15,11835474,11835475,C,A,8,GENIC,homozygous,551671466 15,11837582,11837583,G,T,26,GENIC,homozygous,551671467 15,11839686,11839687,G,A,22,GENIC,homozygous,551671468 15,11840910,11840911,C,T,37,GENIC,homozygous,551671469 15,11842205,11842206,A,AT,14,GENIC,homozygous,699803264 15,11842791,11842792,C,CGGCTCACCTGGGCG,15,GENIC,homozygous,699803265 15,11843228,11843229,G,A,27,GENIC,homozygous,551671470 15,11843500,11843508,ACATACAT,--------,12,GENIC,homozygous,699803266 15,11844557,11844558,T,C,24,GENIC,homozygous,551671471 15,11846062,11846063,A,T,24,GENIC,homozygous,551671472 15,11846597,11846598,C,T,21,GENIC,homozygous,551671473 15,11846995,11846996,G,A,37,GENIC,homozygous,551671474 15,11848053,11848054,T,-,25,GENIC,homozygous,699803269 15,11850216,11850217,C,T,12,GENIC,homozygous,549604909 15,11851423,11851424,C,T,29,GENIC,homozygous,551671475 15,11851594,11851595,A,G,30,GENIC,homozygous,551671476 15,11851726,11851727,T,C,33,GENIC,homozygous,551671477 15,11851905,11851906,A,G,28,GENIC,homozygous,551671478 15,11852103,11852104,A,C,25,GENIC,homozygous,551671479 15,11852263,11852264,C,A,32,GENIC,homozygous,551671480 15,11852704,11852705,T,C,14,GENIC,homozygous,551671481 15,11852751,11852762,TATATAGAGAA,-----------,7,GENIC,homozygous,699803270 15,11852780,11852781,C,CA,5,GENIC,homozygous,699803271 15,11852803,11852804,T,C,10,GENIC,homozygous,551671482 15,11852896,11852897,G,A,18,GENIC,homozygous,551671483 15,11853801,11853802,A,G,19,GENIC,homozygous,551671484 15,11853983,11853984,G,A,24,GENIC,homozygous,551671485 15,11854068,11854069,C,T,19,GENIC,homozygous,551671486 15,11854415,11854416,C,T,20,GENIC,homozygous,551671487 15,11854870,11854871,G,A,22,GENIC,homozygous,551671488 15,11854873,11854874,A,G,23,GENIC,homozygous,551671489 15,11854904,11854905,T,C,24,GENIC,homozygous,551671490 15,11855104,11855105,A,C,20,GENIC,homozygous,551671491 15,11855476,11855477,C,T,28,GENIC,homozygous,551671492 15,11855644,11855648,GGAG,----,30,GENIC,homozygous,699803272 15,11855689,11855690,A,AAGAC,34,GENIC,homozygous,699803273 15,11855968,11855969,T,C,26,GENIC,homozygous,551671493 15,11856177,11856178,T,C,30,GENIC,homozygous,551671494 15,11856557,11856558,A,T,39,GENIC,homozygous,551671495 15,11856558,11856559,G,C,39,GENIC,homozygous,551671496 15,11856596,11856597,C,T,37,GENIC,homozygous,551671497 15,11856865,11856866,G,A,48,GENIC,homozygous,551671498 15,11857153,11857154,T,TAA,44,GENIC,homozygous,699803274 15,11857299,11857300,T,C,32,GENIC,homozygous,551671499 15,11857368,11857369,A,-,26,GENIC,homozygous,699803275 15,11857870,11857871,G,GTC,25,GENIC,homozygous,699803276 15,11857876,11857877,G,C,24,GENIC,homozygous,551671500 15,11859129,11859130,C,A,24,GENIC,homozygous,551671501 15,11859142,11859143,G,A,24,GENIC,homozygous,551671502 15,11859523,11859524,T,C,31,GENIC,homozygous,551671503 15,11860096,11860097,C,A,26,GENIC,homozygous,551671504 15,11860329,11860330,T,C,31,GENIC,homozygous,551671505 15,11860359,11860360,G,C,29,GENIC,homozygous,551671506 15,11860669,11860670,A,T,36,GENIC,homozygous,551671507 15,11860670,11860671,A,T,36,GENIC,homozygous,551671508 15,11860800,11860801,G,A,37,GENIC,homozygous,551671509 15,11861357,11861358,C,T,18,GENIC,homozygous,551671510 15,11861639,11861640,A,G,8,GENIC,homozygous,551671511 15,11862432,11862433,C,T,23,GENIC,homozygous,551671512 15,11863925,11863926,G,A,28,GENIC,homozygous,551671513 15,11863940,11863942,AA,--,12,GENIC,homozygous,699803277 15,11864406,11864407,T,C,19,GENIC,homozygous,551671514 15,11864480,11864481,T,C,33,GENIC,homozygous,551671515 15,11864874,11864875,T,TAA,16,GENIC,homozygous,699803279 15,11865029,11865030,T,A,23,GENIC,homozygous,551671516 15,11865366,11865369,GGG,---,22,GENIC,homozygous,699803280 15,11865466,11865467,G,GACAT,18,GENIC,homozygous,699803283 15,11865830,11865831,G,A,37,GENIC,homozygous,551671517 15,11866255,11866256,A,G,13,GENIC,possibly homozygous,551671518 15,11867385,11867386,C,A,24,GENIC,homozygous,551671519 15,11867429,11867430,A,G,33,GENIC,homozygous,551671520 15,11867434,11867435,C,A,33,GENIC,homozygous,551671521 15,11867737,11867738,G,A,33,GENIC,homozygous,551671522 15,11868116,11868117,T,C,50,GENIC,homozygous,551671523 15,11868246,11868247,T,TAC,18,GENIC,possibly homozygous,699803285 15,11868247,11868249,AC,--,18,GENIC,heterozygous,699803284 15,11869233,11869234,C,T,26,GENIC,homozygous,551671524 15,11869726,11869727,A,AT,25,GENIC,homozygous,699803287 15,11870205,11870206,C,CT,12,GENIC,heterozygous,699803288 15,11870572,11870573,T,C,35,GENIC,homozygous,551671525 15,11871638,11871639,A,C,32,GENIC,homozygous,551671526 15,11871642,11871643,A,T,34,GENIC,homozygous,551671527 15,11871688,11871689,G,A,32,GENIC,homozygous,551671528 15,11872820,11872821,A,C,37,GENIC,homozygous,551671529 15,11873676,11873677,T,A,36,GENIC,homozygous,551671530 15,11873752,11873753,A,G,30,GENIC,homozygous,551671531 15,11874176,11874177,T,TAGAA,21,GENIC,homozygous,699803289 15,11874576,11874577,G,C,33,GENIC,homozygous,551671532 15,11874696,11874697,T,C,37,GENIC,homozygous,551671533 15,11876468,11876469,C,T,24,GENIC,homozygous,551671534 15,11878315,11878316,G,A,35,GENIC,homozygous,551671535 15,11878437,11878438,A,G,46,GENIC,homozygous,551671536 15,11878548,11878549,C,T,35,GENIC,homozygous,551671537 15,11878730,11878731,G,GGTTACTAATGTGTTCCTCTGTTC,55,GENIC,homozygous,699803290 15,11878733,11878734,A,AAGGTT,55,GENIC,homozygous,699803291 15,11878734,11878735,C,CCTCTGTTCTGCTCCGTTACTAATGTGTTCCTCTGTTCT,55,GENIC,homozygous,699803292 15,11878953,11878954,A,G,43,GENIC,homozygous,551671538 15,11879224,11879225,A,G,26,GENIC,homozygous,551671539 15,11879490,11879508,AAGAGAGAGAGCTAGGCA,------------------,11,GENIC,heterozygous,699803293 15,11879790,11879791,A,G,30,GENIC,homozygous,551671540 15,11880648,11880649,G,T,16,GENIC,homozygous,551671541 15,11880700,11880701,T,C,18,GENIC,homozygous,551671542 15,11881176,11881177,A,G,33,GENIC,homozygous,551671543 15,11881269,11881270,T,-,23,GENIC,homozygous,699803294 15,11881411,11881412,G,C,37,GENIC,homozygous,551671544 15,11881497,11881498,A,AG,28,GENIC,homozygous,699803295 15,11881946,11881947,G,A,33,GENIC,homozygous,551671545 15,11883037,11883038,T,C,19,GENIC,homozygous,551671546 15,11884702,11884703,A,G,36,GENIC,homozygous,551671547 15,11884738,11884739,G,A,36,GENIC,homozygous,551671548 15,11884775,11884776,C,T,33,GENIC,homozygous,551671549 15,11884777,11884778,G,A,33,GENIC,homozygous,551671550 15,11884893,11884894,G,C,35,GENIC,homozygous,551671551 15,11884908,11884909,T,G,30,GENIC,homozygous,551671552 15,11884911,11884912,G,T,28,GENIC,homozygous,551671553 15,11884938,11884939,A,T,31,GENIC,homozygous,551671554 15,11885534,11885535,A,G,51,GENIC,homozygous,551671555 15,11885576,11885577,G,A,37,GENIC,homozygous,551671556 15,11886081,11886082,G,GA,40,GENIC,heterozygous,699803296 15,11886085,11886086,C,-,41,GENIC,heterozygous,699803297 15,11886122,11886123,G,GA,30,GENIC,heterozygous,699803298 15,11886126,11886127,C,-,30,GENIC,heterozygous,699803299 15,11886209,11886291,TCTGTGTCCCTGCATGAGATCACCGAGTCCTAGATGGAATGTCTGTGTCCCGGCATGAGATCACCGAGTCCTAGATGGAATG,----------------------------------------------------------------------------------,3,GENIC,homozygous,699803300 15,11886324,11886365,ATGGATGCTCTGTGTCCCGGCATGAGATCATGGAGTCCTAA,-----------------------------------------,8,GENIC,homozygous,699803301 15,11886619,11886620,A,G,33,GENIC,homozygous,551671557 15,11886905,11886906,C,T,29,GENIC,homozygous,551671558 15,11886930,11886931,T,C,37,GENIC,homozygous,551671559 15,11887014,11887015,G,A,37,GENIC,homozygous,551671560 15,11887259,11887260,G,A,34,GENIC,homozygous,551671561 15,11887273,11887274,G,GA,28,GENIC,homozygous,699803302 15,11887300,11887301,T,-,21,GENIC,homozygous,699803303 15,11887309,11887310,T,G,19,GENIC,homozygous,551671562 15,11887313,11887314,T,G,21,GENIC,possibly homozygous,551671563 15,11887570,11887571,A,C,34,GENIC,homozygous,551671564 15,11887959,11887960,A,T,24,GENIC,homozygous,551671565 15,11888159,11888160,C,CATT,26,GENIC,homozygous,699803304 15,11888486,11888498,CCCGCCCGCCCA,------------,3,GENIC,homozygous,699803305 15,11888690,11888691,G,A,8,GENIC,homozygous,551671566 15,11889215,11889216,T,C,17,GENIC,homozygous,551671567 15,11889217,11889218,C,T,17,GENIC,homozygous,551671568 15,11889519,11889520,G,A,26,GENIC,homozygous,551671569 15,11890025,11890026,T,C,16,GENIC,homozygous,551671570 15,11891182,11891183,G,C,33,GENIC,homozygous,551671571 15,11892314,11892315,A,AG,31,GENIC,homozygous,699803306 15,11892634,11892638,GACA,----,24,GENIC,homozygous,699803308 15,11892660,11892661,C,T,22,GENIC,homozygous,551671572 15,11893086,11893094,TGTGTGTG,--------,9,GENIC,homozygous,699803309 15,11893135,11893136,G,A,18,GENIC,homozygous,551671573 15,11893412,11893413,T,G,28,GENIC,homozygous,551671574 15,11894532,11894533,G,GCGATGA,29,GENIC,homozygous,699803312 15,11894545,11894546,A,G,29,GENIC,homozygous,551671575 15,11895160,11895164,TTGT,----,21,GENIC,homozygous,699803313 15,11895573,11895574,T,A,22,GENIC,homozygous,551671576 15,11896079,11896080,G,A,20,GENIC,homozygous,551671577 15,11896258,11896259,A,C,33,GENIC,homozygous,551671578 15,11896279,11896280,T,C,33,GENIC,homozygous,551671579 15,11896565,11896566,A,G,34,GENIC,possibly homozygous,551671580 15,11896714,11896715,A,G,26,GENIC,homozygous,551671581 15,11896785,11896786,C,CCAGAGCCCGCCAGTCCACTCCA,24,GENIC,homozygous,699803314 15,11896927,11896928,C,T,30,GENIC,homozygous,551671582 15,11897287,11897288,A,G,23,GENIC,homozygous,551671583 15,11897836,11897837,T,G,29,GENIC,homozygous,551671584 15,11897856,11897857,G,C,28,GENIC,homozygous,551671585 15,11897946,11897947,G,A,17,GENIC,homozygous,551671586 15,11897957,11897958,C,T,19,GENIC,homozygous,551671587 15,11899028,11899029,C,T,37,GENIC,homozygous,551671588 15,11899444,11899445,G,T,36,GENIC,homozygous,551671589 15,11899484,11899485,C,G,41,GENIC,homozygous,551671590 15,11899791,11899792,T,C,44,GENIC,homozygous,551671591 15,11899847,11899848,C,T,36,GENIC,homozygous,551671592 15,11899914,11899915,T,C,32,GENIC,homozygous,551671593 15,11900197,11900198,C,T,38,GENIC,homozygous,551671594 15,11900692,11900693,G,A,17,GENIC,homozygous,551671595 15,11901330,11901331,C,A,14,GENIC,homozygous,551671596 15,11901517,11901518,T,C,28,GENIC,homozygous,551671597 15,11901528,11901529,G,A,31,GENIC,homozygous,551671598 15,11901543,11901544,A,G,29,GENIC,homozygous,551671599 15,11903406,11903407,A,G,32,GENIC,homozygous,551671600 15,11903551,11903552,C,G,32,GENIC,homozygous,551671601 15,11903771,11903772,A,G,34,GENIC,homozygous,551671602 15,11903881,11903882,A,G,39,GENIC,homozygous,551671603 15,11903983,11903984,A,G,24,GENIC,homozygous,551671604 15,11904200,11904201,T,A,17,GENIC,possibly homozygous,551671605 15,11904519,11904520,C,-,35,GENIC,homozygous,699803315 15,11904521,11904522,G,GT,36,GENIC,homozygous,699803316 15,11904522,11904523,C,A,36,GENIC,homozygous,551671606 15,11904667,11904668,G,C,34,GENIC,possibly homozygous,551671607 15,11904885,11904886,G,A,32,GENIC,possibly homozygous,551671608 15,11905003,11905004,T,C,28,GENIC,homozygous,551671609 15,11905032,11905033,C,T,31,GENIC,homozygous,551671610 15,11905562,11905563,C,T,35,GENIC,homozygous,551671611 15,11905617,11905618,C,A,33,GENIC,homozygous,551671612 15,11905775,11905776,G,A,31,GENIC,homozygous,551671613 15,11905777,11905778,G,A,31,GENIC,homozygous,551671614 15,11905781,11905782,A,ACACACAG,29,GENIC,homozygous,699803317 15,11905895,11905896,A,G,34,GENIC,homozygous,551671615 15,11906303,11906304,A,C,42,GENIC,homozygous,551671616 15,11906420,11906421,G,A,37,GENIC,homozygous,551671617 15,11906680,11906681,C,A,18,GENIC,homozygous,551671618 15,11906686,11906687,T,A,15,GENIC,homozygous,551671619 15,11907843,11907844,A,G,14,GENIC,homozygous,551671620 15,11907923,11907924,T,-,14,GENIC,possibly homozygous,699803318 15,11907950,11907951,G,-,8,GENIC,heterozygous,699803319 15,11907999,11908000,G,A,20,GENIC,homozygous,551671621 15,11908093,11908094,G,C,11,GENIC,homozygous,551671622 15,11908248,11908249,A,AT,10,GENIC,homozygous,699803320 15,11908681,11908682,G,T,15,GENIC,homozygous,551671623 15,11908884,11908885,T,A,18,GENIC,homozygous,551671624 15,11908885,11908886,C,A,18,GENIC,homozygous,551671625 15,11909043,11909044,A,G,21,GENIC,homozygous,551671626 15,11909156,11909157,C,T,30,GENIC,homozygous,551671627 15,11909637,11909638,C,CAT,38,GENIC,homozygous,699803321 15,11909788,11909789,C,T,23,GENIC,homozygous,551671628 15,11909884,11909885,T,C,33,GENIC,possibly homozygous,551671629 15,11910117,11910118,T,C,44,GENIC,homozygous,551671630 15,11910546,11910547,G,C,23,GENIC,homozygous,551671631 15,11910619,11910620,G,A,17,GENIC,homozygous,551671632 15,11910698,11910702,ATCG,----,25,GENIC,homozygous,699803322 15,11910709,11910710,T,C,27,GENIC,homozygous,551671633 15,11910909,11910910,G,A,38,GENIC,homozygous,551671634 15,11911099,11911100,T,C,25,GENIC,homozygous,551671635 15,11911185,11911186,C,A,32,GENIC,homozygous,551671636 15,11911278,11911279,G,A,49,GENIC,homozygous,551671637 15,11911439,11911440,A,G,33,GENIC,homozygous,551671638 15,11911679,11911680,A,-,8,GENIC,homozygous,699803323 15,11913329,11913330,C,T,19,GENIC,homozygous,551671639 15,11913605,11913606,A,C,21,GENIC,homozygous,551671640 15,11914445,11914446,C,T,16,GENIC,homozygous,551671641 15,11914456,11914457,T,C,18,GENIC,homozygous,551671642 15,11914663,11914664,A,G,23,GENIC,homozygous,551671643 15,11914668,11914669,C,A,19,GENIC,homozygous,551671644 15,11914819,11914820,C,T,32,GENIC,homozygous,551671645 15,11915171,11915172,G,A,34,GENIC,homozygous,551671646 15,11915289,11915290,G,A,28,GENIC,homozygous,551671647 15,11915317,11915318,C,A,25,GENIC,homozygous,551671648 15,11915415,11915416,G,A,23,GENIC,homozygous,551671649 15,11915928,11915929,A,G,33,GENIC,homozygous,551671650 15,11916610,11916611,G,A,36,GENIC,homozygous,551671651 15,11916798,11916799,T,C,26,GENIC,homozygous,551671652 15,11916940,11916941,G,A,41,GENIC,homozygous,551671653 15,11917293,11917294,G,A,29,GENIC,possibly homozygous,551671654 15,11917327,11917328,T,C,32,GENIC,possibly homozygous,551671655 15,11917839,11917840,C,-,16,GENIC,homozygous,699803325 15,11918004,11918005,C,T,25,GENIC,homozygous,551671656 15,11918234,11918235,G,GGTGTGTGTGT,11,GENIC,homozygous,699803328 15,11918361,11918362,T,C,17,GENIC,homozygous,551671657 15,11918616,11918617,C,A,16,GENIC,homozygous,551671658 15,11918631,11918632,C,CA,22,GENIC,homozygous,699803329 15,11918660,11918661,T,A,31,GENIC,homozygous,551671659 15,11918894,11918895,C,A,38,GENIC,homozygous,551671660 15,11919188,11919189,A,G,29,GENIC,homozygous,551671661 15,11919347,11919348,T,G,29,GENIC,homozygous,551671662 15,11919678,11919680,AT,--,24,GENIC,homozygous,699803330 15,11919681,11919682,T,TTC,24,GENIC,homozygous,699803331 15,11919864,11919865,A,T,26,GENIC,homozygous,551671663 15,11920068,11920070,CC,--,35,GENIC,homozygous,699803332 15,11920071,11920072,T,G,34,GENIC,homozygous,551671664 15,11920347,11920348,A,G,20,GENIC,homozygous,551671665 15,11920355,11920356,A,ACATC,10,GENIC,homozygous,699803333 15,11920780,11920781,A,G,20,GENIC,homozygous,551671666 15,11921031,11921032,A,G,14,GENIC,homozygous,551671667 15,11921126,11921127,T,C,23,GENIC,homozygous,551671668 15,11921708,11921709,A,G,36,GENIC,homozygous,551671669 15,11921710,11921711,A,G,32,GENIC,homozygous,551671670 15,11922027,11922028,C,G,26,GENIC,homozygous,551671671 15,11922163,11922164,G,A,31,GENIC,homozygous,551671672 15,11923281,11923282,A,G,31,GENIC,homozygous,551671673 15,11923407,11923408,G,A,27,GENIC,homozygous,551671674 15,11923596,11923597,A,T,31,GENIC,homozygous,551671675 15,11924172,11924174,CT,--,25,GENIC,homozygous,699803334 15,11924240,11924241,C,T,27,GENIC,possibly homozygous,551671676 15,11924826,11924827,C,T,26,GENIC,homozygous,551671677 15,11924835,11924836,G,-,28,GENIC,homozygous,699803335 15,11925309,11925310,C,CTTTTTTTTTTT,8,GENIC,homozygous,699803336 15,11926021,11926022,C,T,23,GENIC,homozygous,551671678 15,11926690,11926691,T,C,27,GENIC,homozygous,551671679 15,11927142,11927143,C,A,20,GENIC,homozygous,551671680 15,11927823,11927824,G,A,33,GENIC,homozygous,551671681 15,11927831,11927832,T,C,31,GENIC,homozygous,551671682 15,11929746,11929747,T,C,35,GENIC,homozygous,551671683 15,11930470,11930471,G,T,20,GENIC,homozygous,551671684 15,11930518,11930519,T,C,25,GENIC,homozygous,551671685 15,11930556,11930557,A,G,21,GENIC,homozygous,551671686 15,11930741,11930742,A,G,25,GENIC,homozygous,551671687 15,11931258,11931269,CAGGGACACCA,-----------,32,GENIC,homozygous,699803337 15,11931281,11931373,AGTGACAGTGAGCCTTAGAGTCCCATGGCGACCTCAGGGACACCACAGGAACACCACAGTGACAGTGAGCCTTAGAGTCCCATGGCAGCCTA,--------------------------------------------------------------------------------------------,32,GENIC,homozygous,699803338 15,11931706,11931707,G,A,30,GENIC,homozygous,551671688 15,11932814,11932815,A,G,26,GENIC,homozygous,551671689 15,11933173,11933175,TT,--,27,GENIC,homozygous,699803339 15,11933599,11933600,G,A,31,GENIC,homozygous,551671690 15,11933987,11933988,C,CCAG,29,GENIC,homozygous,699803341 15,11935100,11935101,C,CGTGTGTGT,14,GENIC,homozygous,699803344 15,11937418,11937419,G,A,26,GENIC,homozygous,551671691 15,11938588,11938589,C,T,42,GENIC,homozygous,551671692 15,11940694,11940695,G,A,18,GENIC,homozygous,551671693 15,11941473,11941475,GG,--,16,GENIC,homozygous,699803345 15,11941478,11941487,CTGGTGCCC,---------,16,GENIC,homozygous,699803346 15,11941486,11941487,C,CAAAAAA,13,GENIC,homozygous,699803348 15,11941489,11941490,T,-,13,GENIC,homozygous,699803349 15,11941491,11941495,CCCT,----,13,GENIC,homozygous,699803350 15,11941670,11941671,A,AT,33,GENIC,homozygous,699803351 15,11942874,11942875,C,CA,8,GENIC,possibly homozygous,699803353 15,11943980,11943981,C,CAG,14,GENIC,homozygous,699803354 15,11944123,11944124,C,-,16,GENIC,homozygous,699803355 15,11944137,11944138,A,C,14,GENIC,homozygous,551671694 15,11945055,11945056,A,G,27,GENIC,homozygous,551671695 15,11945466,11945467,A,C,20,GENIC,homozygous,551671696 15,11945467,11945468,A,C,22,GENIC,heterozygous,551671697 15,11947672,11947673,A,G,28,GENIC,homozygous,551671698 15,11949764,11949765,G,C,36,GENIC,homozygous,551671699 15,11953994,11953995,A,G,36,GENIC,homozygous,551671700 15,11954029,11954030,C,T,34,GENIC,homozygous,551671701 15,11954328,11954329,C,T,36,GENIC,homozygous,551671702 15,11955203,11955204,C,T,23,GENIC,homozygous,551671703 15,11956005,11956006,G,A,20,GENIC,homozygous,551671704 15,11956034,11956036,TG,--,22,GENIC,homozygous,699803356 15,11956045,11956046,G,A,23,GENIC,homozygous,551671705 15,11956071,11956072,G,A,31,GENIC,homozygous,551671706 15,11956082,11956083,T,C,30,GENIC,homozygous,551671707 15,11956277,11956278,G,A,26,GENIC,homozygous,551671708 15,11956503,11956504,A,G,21,GENIC,homozygous,551671709 15,11956710,11956711,C,T,23,GENIC,homozygous,551671710 15,11957078,11957079,G,A,35,GENIC,homozygous,551671711 15,11957235,11957236,G,A,31,GENIC,homozygous,551671712 15,11957253,11957254,C,T,32,GENIC,homozygous,551671713 15,11957325,11957326,A,G,21,GENIC,homozygous,551671714 15,11957345,11957346,C,T,19,GENIC,homozygous,551671715 15,11957400,11957401,A,G,22,GENIC,homozygous,551671716 15,11957412,11957413,A,T,24,GENIC,homozygous,551671717 15,11957557,11957558,T,C,22,GENIC,homozygous,551671718 15,11957758,11957759,C,T,19,GENIC,homozygous,551671719 15,11957797,11957798,A,G,20,GENIC,homozygous,551671720 15,11958025,11958026,A,G,31,GENIC,homozygous,551671721 15,11958381,11958384,CCT,---,32,GENIC,homozygous,699803357 15,11958519,11958520,T,C,37,GENIC,homozygous,551671722 15,11958794,11958795,C,CTAGATAGA,7,GENIC,homozygous,699803360 15,11959110,11959111,T,C,32,GENIC,homozygous,551671723 15,11959255,11959256,C,G,33,GENIC,homozygous,551671724 15,11959392,11959393,G,A,41,GENIC,homozygous,551671725 15,11959810,11959811,T,G,44,GENIC,homozygous,551671726 15,11959946,11959947,A,C,53,GENIC,homozygous,551671727 15,11960035,11960036,A,G,48,GENIC,homozygous,551671728 15,11960562,11960576,TGTGTGTGTGTGTG,--------------,12,GENIC,homozygous,699803361 15,11961764,11961765,G,T,17,GENIC,homozygous,551671729 15,11961873,11961874,C,CA,12,GENIC,homozygous,699803363 15,11962488,11962489,G,T,10,GENIC,homozygous,551671730 15,11963028,11963029,G,A,29,GENIC,homozygous,551671731 15,11963507,11963508,A,G,29,GENIC,homozygous,551671732 15,11965612,11965613,C,T,19,GENIC,possibly homozygous,551671733 15,11965621,11965622,C,CCT,13,GENIC,possibly homozygous,699803365 15,11965853,11965854,A,C,27,GENIC,homozygous,551671734 15,11966094,11966095,T,C,26,GENIC,homozygous,551671735 15,11966412,11966413,T,A,31,GENIC,homozygous,551671736 15,11966552,11966553,G,A,30,GENIC,homozygous,551671737 15,11967008,11967009,A,G,35,GENIC,homozygous,551671738 15,11967172,11967173,C,A,38,GENIC,homozygous,551671739 15,11967992,11967993,A,AACAC,9,GENIC,homozygous,699803367 15,11968734,11968746,CTCCACCTCCAA,------------,25,GENIC,homozygous,699803369 15,11969307,11969314,TTTTTTG,-------,5,GENIC,homozygous,699803370 15,11971130,11971131,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,551671740 15,11971223,11971224,G,A,28,GENIC,possibly homozygous,551671741 15,11971481,11971482,G,GTGTA,29,GENIC,possibly homozygous,699803371 15,11972180,11972181,G,A,23,GENIC,homozygous,551671742 15,11972951,11972952,T,C,17,GENIC,homozygous,551671743 15,11973285,11973286,T,C,23,GENIC,homozygous,551671744 15,11973700,11973701,A,G,24,GENIC,homozygous,551671745 15,11973994,11973995,T,C,32,GENIC,homozygous,551671746 15,11974063,11974064,C,T,29,GENIC,homozygous,551671747 15,11974497,11974498,C,T,23,GENIC,homozygous,551671748 15,11975662,11975663,A,G,21,GENIC,homozygous,551671749 15,11976014,11976015,T,G,18,GENIC,homozygous,551671750 15,11976798,11976799,G,C,26,GENIC,homozygous,551671751 15,11976841,11976842,C,CGT,6,GENIC,heterozygous,699803372 15,11977015,11977016,G,GCTCT,11,GENIC,homozygous,699803374 15,11977613,11977614,C,CTGTG,16,GENIC,heterozygous,699803375 15,11977613,11977614,C,CTGTGTG,16,GENIC,possibly homozygous,699803376 15,11978095,11978096,C,T,22,GENIC,homozygous,551671752 15,11980066,11980067,G,T,17,GENIC,homozygous,551671753 15,11980272,11980273,G,GA,9,GENIC,homozygous,699803377 15,11980492,11980493,A,AC,14,GENIC,homozygous,699803378 15,11980809,11980810,A,-,30,GENIC,homozygous,699803379 15,11980883,11980884,C,T,38,GENIC,homozygous,551671754 15,11981916,11981917,T,C,22,GENIC,homozygous,551671755 15,11981972,11981973,A,-,17,GENIC,homozygous,699803380 15,11982228,11982229,C,A,18,GENIC,homozygous,551671756 15,11984373,11984374,A,C,19,GENIC,homozygous,551671757 15,11986815,11986816,C,T,14,GENIC,homozygous,551671758 15,11986817,11986818,T,G,14,GENIC,homozygous,551671759 15,11986874,11986875,A,T,9,GENIC,homozygous,551671760 15,11986924,11986925,A,-,13,GENIC,possibly homozygous,699803381 15,11987499,11987500,A,G,24,GENIC,homozygous,551671761 15,11987906,11987908,AA,--,8,GENIC,homozygous,699803382 15,11988802,11988803,A,AT,18,GENIC,homozygous,699803383 15,11990904,11990905,T,C,14,GENIC,homozygous,551671762 15,11991115,11991116,G,A,20,GENIC,homozygous,551671763 15,11991134,11991135,C,A,24,GENIC,homozygous,551671764 15,11991696,11991697,A,ACACACACACACACACACG,24,GENIC,possibly homozygous,699803384 15,11991895,11991896,A,G,26,GENIC,homozygous,551671765 15,11992369,11992370,G,A,34,GENIC,homozygous,551671766 15,11993656,11993657,A,G,24,GENIC,homozygous,551671767 15,11994015,11994016,G,GCA,16,GENIC,heterozygous,699803386 15,11994215,11994216,A,ACTCT,16,GENIC,homozygous,699803388 15,11994508,11994509,T,C,24,GENIC,homozygous,551671768