chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 15 38200859 38200860 G A 26 GENIC homozygous 970934353 15 38262852 38262853 G C 11 GENIC homozygous 970934354