chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 17 51879488 51879490 TT -- 14 GENIC heterozygous 766572430 17 51879489 51879490 T - 14 GENIC possibly homozygous 766572431 17 51879551 51879552 G C 16 GENIC homozygous 665703215 17 51879556 51879557 A T 17 GENIC homozygous 665703216 17 51879708 51879709 A - 15 GENIC homozygous 766572432 17 51882716 51882717 A G 17 GENIC homozygous 665703217 17 51886999 51887001 CA -- 10 GENIC heterozygous 766572434 17 51888167 51888176 TTTTTTTTT --------- 27 GENIC homozygous 766572435 17 51894688 51894689 T TA 10 GENIC possibly homozygous 766572439 17 51898141 51898145 TTTG ---- 14 GENIC homozygous 766572441 17 51900843 51900845 AA -- 14 GENIC heterozygous 766572442 17 51900844 51900845 A - 14 GENIC possibly homozygous 766572443 17 51901229 51901230 G GTGTGTGTGTGTGTA 6 GENIC heterozygous 766572445 17 51911237 51911238 T - 29 GENIC possibly homozygous 766572446 17 51912370 51912376 GCTGGC ------ 19 GENIC homozygous 766572448 17 51912377 51912378 G - 17 GENIC homozygous 766572449 17 51912896 51912897 T - 23 GENIC homozygous 766572450