chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 19,880085,880086,C,G,10,GENIC,homozygous,933772210 19,882386,882387,A,G,11,GENIC,homozygous,933772211