chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 2,145357265,145357266,T,TTGTG,10,GENIC,possibly homozygous,715804684 2,145365952,145365953,C,CA,13,GENIC,heterozygous,715804686 2,145365953,145365954,A,-,13,GENIC,heterozygous,715804685 2,145372409,145372410,G,GAC,16,GENIC,heterozygous,715804688 2,145372410,145372412,AC,--,16,GENIC,heterozygous,715804687 2,145378699,145378701,TG,--,14,GENIC,heterozygous,715804691 2,145395850,145395851,C,CTG,13,GENIC,heterozygous,715804694 2,145395853,145395855,TG,--,13,GENIC,heterozygous,715804693 2,145430344,145430345,G,GT,30,GENIC,homozygous,715804695 2,145436402,145436404,TG,--,19,GENIC,heterozygous,715804696 2,145458044,145458048,GATA,----,7,GENIC,possibly homozygous,715804698