chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 2,130773042,130773043,C,T,24,GENIC,homozygous,669812242 2,130773326,130773327,C,T,14,GENIC,homozygous,669812243 2,130773698,130773702,ACAC,----,2,GENIC,homozygous,768551808 2,130774107,130774108,C,T,13,GENIC,possibly homozygous,669812244 2,130774231,130774232,T,C,20,GENIC,homozygous,669812245 2,130774733,130774734,A,G,23,GENIC,homozygous,669812246 2,130775819,130775820,A,G,15,GENIC,homozygous,669812247 2,130777465,130777466,G,T,20,GENIC,possibly homozygous,669812248 2,130778230,130778231,A,-,1,GENIC,homozygous,768551809 2,130778772,130778773,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669812249 2,130778831,130778832,T,A,25,GENIC,possibly homozygous,669812250 2,130780171,130780172,A,T,11,GENIC,heterozygous,669812251 2,130780172,130780173,T,A,11,GENIC,heterozygous,669812252 2,130780255,130780256,T,TTTA,2,GENIC,homozygous,768551810 2,130782009,130782010,T,G,23,GENIC,homozygous,669812253 2,130782488,130782489,C,T,11,GENIC,possibly homozygous,669812254 2,130782532,130782533,G,T,12,GENIC,homozygous,669812255 2,130782678,130782679,A,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812256 2,130782768,130782769,G,GT,18,GENIC,possibly homozygous,768551811 2,130782793,130782794,T,A,17,GENIC,homozygous,669812257 2,130782841,130782842,C,T,23,GENIC,possibly homozygous,669812258 2,130782898,130782899,C,G,26,GENIC,homozygous,669812259 2,130782998,130782999,G,A,14,GENIC,homozygous,669812260 2,130783577,130783578,G,A,24,GENIC,possibly homozygous,669812261 2,130783644,130783645,A,C,11,GENIC,homozygous,669812262 2,130783684,130783685,A,T,15,GENIC,homozygous,669812263 2,130783760,130783761,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669812264 2,130783792,130783820,CACTCACACACACACACACACACACACA,----------------------------,8,GENIC,possibly homozygous,768551812 2,130784187,130784188,T,A,13,GENIC,heterozygous,669812265 2,130784545,130784546,C,T,18,GENIC,heterozygous,669812266 2,130785489,130785490,G,GTAA,4,GENIC,heterozygous,768551813 2,130787206,130787207,A,G,2,GENIC,homozygous,669812267 2,130787924,130787925,A,-,10,GENIC,homozygous,768551814 2,130787992,130787993,A,G,15,GENIC,homozygous,669812268 2,130788779,130788780,C,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812269 2,130788858,130788859,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669812270 2,130788888,130788889,A,C,20,GENIC,homozygous,669812271 2,130789019,130789020,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669812272 2,130789362,130789363,T,G,17,GENIC,homozygous,669812273 2,130789467,130789468,G,C,20,GENIC,homozygous,669812274 2,130790191,130790192,T,C,21,GENIC,homozygous,669812275 2,130791055,130791056,T,C,20,GENIC,possibly homozygous,669812276 2,130793171,130793172,A,G,24,GENIC,homozygous,669812277 2,130793264,130793265,G,A,23,GENIC,possibly homozygous,669812278 2,130793291,130793292,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812279 2,130794889,130794890,A,G,14,GENIC,homozygous,669812280 2,130795635,130795636,C,A,11,GENIC,homozygous,669812281 2,130796339,130796340,T,C,6,GENIC,homozygous,669812282 2,130798499,130798500,G,T,21,GENIC,homozygous,669812283 2,130798879,130798880,T,-,5,GENIC,homozygous,768551815 2,130799195,130799201,ACACAC,------,6,GENIC,homozygous,768551816 2,130799597,130799598,A,C,9,GENIC,heterozygous,669812284 2,130800642,130800643,G,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812285 2,130803218,130803219,C,A,6,GENIC,heterozygous,669812286 2,130803219,130803220,C,G,7,GENIC,possibly homozygous,669812287 2,130803693,130803694,A,-,1,GENIC,homozygous,768551819 2,130805294,130805295,A,T,20,GENIC,possibly homozygous,669812288 2,130806422,130806423,C,T,18,GENIC,homozygous,669812289 2,130806479,130806480,G,GA,6,GENIC,homozygous,768551820 2,130806522,130806523,A,C,20,GENIC,homozygous,669812290 2,130806620,130806621,C,T,22,GENIC,homozygous,669812291 2,130806838,130806839,A,C,16,GENIC,possibly homozygous,669812292 2,130806913,130806914,A,T,11,GENIC,heterozygous,669812293 2,130806978,130806979,A,-,9,GENIC,possibly homozygous,768551821 2,130806983,130806984,A,C,10,GENIC,possibly homozygous,669812294 2,130807024,130807025,C,G,13,GENIC,homozygous,669812295 2,130807030,130807031,C,G,12,GENIC,homozygous,669812296 2,130807117,130807118,C,T,11,GENIC,possibly homozygous,669812297 2,130807137,130807138,A,G,5,GENIC,heterozygous,669812298 2,130807147,130807148,G,A,5,GENIC,heterozygous,669812299 2,130807148,130807149,C,T,5,GENIC,heterozygous,669812300 2,130807310,130807311,T,G,14,GENIC,possibly homozygous,669812301 2,130807384,130807385,A,T,11,GENIC,homozygous,669812302 2,130807410,130807411,A,G,10,GENIC,homozygous,669812303 2,130807661,130807662,C,G,20,GENIC,homozygous,669812304 2,130807835,130807836,C,T,6,GENIC,homozygous,669812305 2,130808043,130808044,A,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812306 2,130808109,130808110,C,T,16,GENIC,possibly homozygous,669812307 2,130808153,130808154,G,A,20,GENIC,homozygous,669812308 2,130808197,130808198,T,C,23,GENIC,homozygous,669812309 2,130808525,130808526,T,G,12,GENIC,homozygous,669812310 2,130808531,130808532,G,T,9,GENIC,homozygous,669812311 2,130808586,130808587,A,T,14,GENIC,homozygous,669812312 2,130808618,130808619,C,A,7,GENIC,homozygous,669812313 2,130808623,130808624,C,T,4,GENIC,homozygous,669812314 2,130808871,130808872,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669812315 2,130809008,130809009,C,T,25,GENIC,homozygous,669812316 2,130809131,130809132,G,GTC,11,GENIC,homozygous,768551822 2,130809302,130809303,G,-,19,GENIC,homozygous,768551823 2,130809342,130809343,C,T,11,GENIC,homozygous,669812317 2,130809352,130809353,G,T,12,GENIC,homozygous,669812318 2,130809427,130809428,G,A,28,GENIC,possibly homozygous,669812319 2,130809697,130809698,C,T,13,GENIC,homozygous,669812320 2,130809765,130809766,C,G,19,GENIC,homozygous,669812321 2,130809960,130809961,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669812322 2,130810307,130810308,G,T,8,GENIC,homozygous,669812323 2,130810313,130810314,T,C,6,GENIC,homozygous,669812324 2,130810356,130810357,G,C,16,GENIC,homozygous,669812325 2,130810429,130810430,G,A,23,GENIC,homozygous,669812326 2,130810643,130810644,A,AACAG,3,GENIC,homozygous,768551824 2,130817460,130817461,C,CA,3,GENIC,heterozygous,768551825 2,130818086,130818087,G,A,11,GENIC,homozygous,669812327 2,130818091,130818092,C,A,9,GENIC,homozygous,669812328 2,130818187,130818188,T,A,14,GENIC,homozygous,669812329 2,130818344,130818345,G,A,10,GENIC,homozygous,669812330 2,130818726,130818727,G,T,2,GENIC,homozygous,669812331 2,130818977,130818978,C,A,12,GENIC,homozygous,669812332 2,130819106,130819107,G,A,18,GENIC,homozygous,669812333 2,130819135,130819136,T,C,9,GENIC,possibly homozygous,669812334 2,130819217,130819218,T,G,3,GENIC,homozygous,669812335 2,130821174,130821175,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812336 2,130821307,130821311,TGTG,----,4,GENIC,homozygous,768551826 2,130821543,130821544,A,C,7,GENIC,heterozygous,669812337 2,130821818,130821819,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669812338 2,130821870,130821871,A,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812339 2,130822043,130822044,T,C,24,GENIC,homozygous,669812340 2,130822793,130822794,T,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812341 2,130823760,130823761,G,T,13,GENIC,heterozygous,669812342 2,130823800,130823801,C,T,25,GENIC,possibly homozygous,669812343 2,130824077,130824078,A,-,15,GENIC,homozygous,768551828 2,130824293,130824294,A,T,17,GENIC,heterozygous,669812344 2,130824363,130824364,G,C,17,GENIC,homozygous,669812345 2,130824411,130824412,A,T,9,GENIC,possibly homozygous,669812346 2,130824453,130824454,T,TTTGC,8,GENIC,possibly homozygous,768551829 2,130824657,130824658,A,T,13,GENIC,homozygous,669812347 2,130824856,130824857,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812348 2,130825026,130825027,T,-,10,GENIC,possibly homozygous,768551830 2,130825163,130825164,T,A,11,GENIC,homozygous,669812349 2,130825319,130825320,T,C,20,GENIC,possibly homozygous,669812350 2,130825936,130825937,C,G,15,GENIC,homozygous,669812351 2,130826263,130826264,T,G,27,GENIC,homozygous,669812352 2,130826586,130826587,T,A,21,GENIC,homozygous,669812353 2,130826823,130826824,T,G,1,GENIC,homozygous,669812354 2,130827098,130827099,T,C,11,GENIC,homozygous,669812355 2,130827410,130827411,C,A,21,GENIC,possibly homozygous,669812356 2,130827753,130827754,G,T,19,GENIC,possibly homozygous,669812357 2,130827784,130827785,T,C,19,GENIC,homozygous,669812358 2,130827988,130827989,T,C,12,GENIC,homozygous,669812359 2,130828082,130828083,C,T,19,GENIC,possibly homozygous,669812360 2,130828131,130828132,C,CAA,2,GENIC,homozygous,768551832 2,130828619,130828620,G,A,11,GENIC,homozygous,669812361 2,130828620,130828621,T,A,10,GENIC,homozygous,669812362 2,130828653,130828654,G,A,5,GENIC,homozygous,669812363 2,130828710,130828711,G,A,12,GENIC,heterozygous,669812364 2,130828924,130828925,T,C,14,GENIC,homozygous,669812365 2,130829156,130829157,T,C,6,GENIC,heterozygous,669812366 2,130829359,130829360,T,A,16,GENIC,possibly homozygous,669812367 2,130829586,130829587,C,A,17,GENIC,possibly homozygous,669812368 2,130829653,130829654,A,C,3,GENIC,heterozygous,669812369 2,130829692,130829693,G,A,12,GENIC,homozygous,669812370 2,130829755,130829756,A,T,21,GENIC,homozygous,669812371 2,130830406,130830407,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812372 2,130830414,130830415,G,A,18,GENIC,homozygous,669812373 2,130830483,130830484,A,G,18,GENIC,homozygous,669812374 2,130830576,130830577,G,A,17,GENIC,homozygous,669812375 2,130830625,130830626,T,A,12,GENIC,possibly homozygous,669812376 2,130830680,130830681,G,C,19,GENIC,possibly homozygous,669812377 2,130830728,130830729,A,C,12,GENIC,possibly homozygous,669812378 2,130831039,130831040,C,CA,3,GENIC,homozygous,768551833 2,130831365,130831366,A,G,23,GENIC,homozygous,669812379 2,130831677,130831678,G,GT,16,GENIC,homozygous,768551834 2,130831749,130831750,T,C,21,GENIC,possibly homozygous,669812380 2,130831940,130831941,G,A,22,GENIC,possibly homozygous,669812381 2,130832187,130832188,G,T,11,GENIC,homozygous,669812382 2,130832344,130832345,T,C,5,GENIC,homozygous,669812383 2,130832751,130832752,C,CA,11,GENIC,possibly homozygous,768551838 2,130832876,130832877,G,T,16,GENIC,possibly homozygous,669812384 2,130833094,130833100,AGAGAG,------,4,GENIC,heterozygous,768551839 2,130833101,130833102,G,GAT,4,GENIC,heterozygous,768551840 2,130833109,130833110,G,T,3,GENIC,homozygous,669812385 2,130833163,130833164,T,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812386 2,130833383,130833384,A,-,10,GENIC,homozygous,768551841 2,130833545,130833546,T,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812387 2,130833582,130833583,A,T,16,GENIC,possibly homozygous,669812388 2,130833651,130833652,C,CACG,7,GENIC,homozygous,768551842 2,130833779,130833780,T,G,14,GENIC,homozygous,669812389 2,130833926,130833927,C,A,10,GENIC,homozygous,669812390 2,130833938,130833939,C,T,9,GENIC,homozygous,669812391 2,130833959,130833960,C,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812392 2,130834223,130834224,A,-,7,GENIC,homozygous,768551843 2,130834236,130834237,A,-,11,GENIC,possibly homozygous,768551844 2,130834610,130834611,G,A,17,GENIC,heterozygous,669812393 2,130834914,130834915,T,C,19,GENIC,homozygous,669812394 2,130835217,130835218,C,T,26,GENIC,possibly homozygous,669812395 2,130835263,130835264,T,C,9,GENIC,homozygous,669812396 2,130835339,130835340,G,A,11,GENIC,possibly homozygous,669812397 2,130835350,130835351,C,G,14,GENIC,possibly homozygous,669812398 2,130835449,130835450,T,A,15,GENIC,possibly homozygous,669812399 2,130835475,130835477,AT,--,8,GENIC,heterozygous,768551845 2,130836146,130836147,C,G,24,GENIC,homozygous,669812400 2,130836307,130836308,T,C,7,GENIC,possibly homozygous,669812401 2,130837051,130837058,AAAAAAA,-------,1,GENIC,homozygous,768551846 2,130837730,130837731,G,C,19,GENIC,homozygous,669812402 2,130838036,130838037,G,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812403 2,130838086,130838087,C,A,21,GENIC,homozygous,669812404 2,130838147,130838148,T,C,25,GENIC,possibly homozygous,669812405 2,130838262,130838263,G,A,14,GENIC,heterozygous,669812406 2,130838287,130838288,T,C,14,GENIC,possibly homozygous,669812407 2,130838351,130838352,G,A,15,GENIC,homozygous,669812408 2,130838578,130838579,A,C,16,GENIC,homozygous,669812409 2,130838595,130838596,A,C,12,GENIC,homozygous,669812410 2,130838679,130838680,T,G,16,GENIC,possibly homozygous,669812411 2,130839030,130839031,T,C,10,GENIC,possibly homozygous,669812412 2,130839373,130839374,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669812413 2,130839428,130839429,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669812414 2,130839772,130839773,T,G,13,GENIC,homozygous,669812415 2,130840036,130840037,A,T,13,GENIC,homozygous,669812416 2,130840065,130840066,C,T,6,GENIC,homozygous,669812417 2,130840453,130840454,G,A,25,GENIC,possibly homozygous,669812418 2,130840502,130840503,T,TA,5,GENIC,heterozygous,768551848 2,130840725,130840726,T,C,23,GENIC,homozygous,669812419 2,130840783,130840784,A,C,11,GENIC,homozygous,669812420 2,130840963,130840964,G,A,15,GENIC,homozygous,669812421 2,130841200,130841201,T,C,5,GENIC,homozygous,669812422 2,130841269,130841270,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669812423 2,130841992,130841993,A,G,7,GENIC,homozygous,669812424 2,130842267,130842268,A,C,9,GENIC,heterozygous,669812425 2,130842268,130842269,G,T,9,GENIC,heterozygous,669812426 2,130842402,130842404,TT,--,5,GENIC,heterozygous,768551849 2,130842551,130842552,C,T,8,GENIC,homozygous,669812427 2,130842644,130842645,T,G,22,GENIC,possibly homozygous,669812428 2,130842682,130842683,T,C,21,GENIC,possibly homozygous,669812429 2,130842715,130842717,AA,--,4,GENIC,homozygous,768551850 2,130842763,130842764,C,A,19,GENIC,possibly homozygous,669812430 2,130842788,130842789,G,A,17,GENIC,homozygous,669812431 2,130842948,130842949,T,C,27,GENIC,homozygous,669812432 2,130843097,130843098,T,A,15,GENIC,homozygous,669812433 2,130843126,130843127,C,T,19,GENIC,heterozygous,669812434 2,130843308,130843309,G,A,17,GENIC,heterozygous,669812435 2,130843343,130843344,A,T,15,GENIC,homozygous,669812436 2,130843485,130843486,T,C,20,GENIC,possibly homozygous,669812437 2,130843533,130843534,C,A,14,GENIC,homozygous,669812438 2,130843560,130843562,AT,--,5,GENIC,heterozygous,768551851 2,130843563,130843564,T,C,7,GENIC,heterozygous,669812439 2,130843626,130843627,A,G,9,GENIC,possibly homozygous,669812440 2,130843657,130843658,G,-,10,GENIC,possibly homozygous,768551852 2,130844103,130844104,T,A,12,GENIC,homozygous,669812441 2,130844447,130844448,C,T,2,GENIC,homozygous,669812442 2,130844493,130844494,A,T,18,GENIC,homozygous,669812443 2,130844521,130844522,A,G,16,GENIC,homozygous,669812444 2,130844823,130844824,T,C,1,GENIC,homozygous,669812445 2,130845027,130845028,A,C,14,GENIC,homozygous,669812446 2,130845182,130845183,G,A,3,GENIC,homozygous,669812447 2,130845349,130845350,T,C,15,GENIC,homozygous,669812448 2,130845386,130845387,T,G,10,GENIC,possibly homozygous,669812449 2,130845791,130845792,G,A,8,GENIC,possibly homozygous,669812450 2,130846085,130846086,C,T,7,GENIC,homozygous,669812451 2,130846234,130846235,C,T,16,GENIC,homozygous,669812452 2,130846292,130846293,T,A,16,GENIC,homozygous,669812453 2,130846992,130846993,T,G,16,GENIC,homozygous,669812454 2,130847162,130847163,C,T,11,GENIC,homozygous,669812455 2,130847441,130847442,C,T,5,GENIC,homozygous,669812456 2,130847486,130847487,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812457 2,130847592,130847593,G,A,21,GENIC,homozygous,669812458 2,130848007,130848008,G,T,14,GENIC,homozygous,669812459 2,130848420,130848421,G,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812460 2,130849338,130849339,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669812461 2,130849632,130849633,T,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812462 2,130849678,130849679,A,C,27,GENIC,heterozygous,669812463 2,130849781,130849782,T,C,21,GENIC,homozygous,669812464 2,130850008,130850009,C,A,16,GENIC,homozygous,669812465 2,130850120,130850121,A,C,20,GENIC,homozygous,669812466 2,130851240,130851274,TCAAGCCTTGCGGATAAAGCATGAAGAGCTGAGT,----------------------------------,1,GENIC,homozygous,768551853 2,130853992,130853993,G,C,2,GENIC,heterozygous,669812467 2,130854276,130854277,T,TA,1,GENIC,homozygous,768551854 2,130854808,130854809,G,A,9,GENIC,homozygous,669812468 2,130855028,130855029,T,-,7,GENIC,homozygous,768551857 2,130855065,130855066,T,A,11,GENIC,homozygous,669812469 2,130855384,130855385,C,A,19,GENIC,homozygous,669812470 2,130856133,130856134,G,A,21,GENIC,homozygous,669812471 2,130856416,130856417,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812472 2,130856538,130856539,C,T,10,GENIC,homozygous,669812473 2,130856718,130856719,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669812474 2,130857150,130857151,T,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812475 2,130857441,130857442,C,T,16,GENIC,homozygous,669812476 2,130857639,130857640,G,A,15,GENIC,homozygous,669812477 2,130857784,130857785,C,T,19,GENIC,homozygous,669812478 2,130858069,130858070,C,G,27,GENIC,homozygous,669812479 2,130858281,130858282,T,C,17,GENIC,homozygous,669812480 2,130859652,130859653,T,TC,1,GENIC,homozygous,768551858 2,130859656,130859657,T,TTC,1,GENIC,homozygous,768551859 2,130859666,130859667,C,CTT,1,GENIC,homozygous,768551861 2,130859787,130859788,A,T,14,GENIC,homozygous,669812481 2,130859794,130859795,G,-,11,GENIC,homozygous,768551862 2,130859940,130859941,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669812482 2,130859959,130859960,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669812483 2,130860202,130860203,A,G,2,GENIC,homozygous,669812484 2,130860240,130860241,T,C,15,GENIC,homozygous,669812485 2,130860389,130860390,G,C,24,GENIC,homozygous,669812486 2,130860476,130860477,C,T,26,GENIC,possibly homozygous,669812487 2,130860595,130860596,A,AACAGC,5,GENIC,homozygous,768551863 2,130860703,130860704,T,C,13,GENIC,homozygous,669812488 2,130860727,130860728,C,A,12,GENIC,homozygous,669812489 2,130860774,130860776,AC,--,14,GENIC,homozygous,768551864 2,130861228,130861229,T,A,15,GENIC,homozygous,669812490 2,130861256,130861257,T,A,17,GENIC,homozygous,669812491 2,130861470,130861471,G,T,6,GENIC,homozygous,669812492 2,130861498,130861499,G,T,12,GENIC,homozygous,669812493 2,130861787,130861788,A,G,19,GENIC,homozygous,669812494 2,130862026,130862027,C,T,3,GENIC,homozygous,669812495 2,130862040,130862041,G,A,4,GENIC,homozygous,669812496 2,130862590,130862591,G,T,25,GENIC,homozygous,669812497 2,130862642,130862643,T,C,17,GENIC,homozygous,669812498 2,130862998,130862999,G,T,14,GENIC,homozygous,669812499 2,130863043,130863044,A,G,20,GENIC,possibly homozygous,669812500 2,130863375,130863376,T,C,4,GENIC,homozygous,669812501 2,130863379,130863380,A,AT,4,GENIC,homozygous,768551865 2,130863445,130863446,C,T,4,GENIC,homozygous,669812502 2,130863604,130863605,A,-,1,GENIC,homozygous,768551867 2,130863625,130863626,C,A,10,GENIC,possibly homozygous,669812503 2,130863927,130863928,G,T,27,GENIC,homozygous,669812504 2,130864053,130864070,TGTTGTTGTTGTTTTGG,-----------------,5,GENIC,homozygous,768551869 2,130864102,130864110,TTATTTAT,--------,2,GENIC,homozygous,768551870 2,130864515,130864516,A,G,13,GENIC,homozygous,669812505 2,130864662,130864663,C,CACACACACACACAT,5,GENIC,homozygous,768551874 2,130864719,130864720,A,G,17,GENIC,homozygous,669812506 2,130864724,130864725,A,T,14,GENIC,homozygous,669812507 2,130864980,130864981,T,C,15,GENIC,heterozygous,669812508 2,130865025,130865026,G,A,20,GENIC,homozygous,669812509 2,130865027,130865028,A,AC,17,GENIC,homozygous,768551875 2,130865115,130865116,G,C,21,GENIC,possibly homozygous,669812510 2,130865191,130865192,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669812511 2,130865461,130865462,G,A,19,GENIC,possibly homozygous,669812512 2,130865836,130865837,C,T,17,GENIC,homozygous,669812513 2,130866102,130866110,GTTTGGAG,--------,3,GENIC,homozygous,768551876 2,130866195,130866196,T,-,6,GENIC,homozygous,768551877 2,130866261,130866263,AT,--,9,GENIC,heterozygous,768551878 2,130866723,130866724,T,C,17,GENIC,homozygous,669812514 2,130867920,130867921,A,G,5,GENIC,heterozygous,669812515 2,130868200,130868201,A,G,26,GENIC,possibly homozygous,669812516 2,130868259,130868260,T,C,13,GENIC,homozygous,669812517 2,130868595,130868596,C,A,24,GENIC,homozygous,669812518 2,130868843,130868844,A,-,10,GENIC,homozygous,768551880 2,130868883,130868884,T,C,16,GENIC,homozygous,669812519 2,130868897,130868898,C,T,14,GENIC,homozygous,669812520 2,130869070,130869071,A,C,13,GENIC,heterozygous,669812521 2,130869553,130869554,G,GT,7,GENIC,heterozygous,768551881 2,130870499,130870500,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812522 2,130870814,130870815,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812523 2,130870945,130870946,T,C,18,GENIC,homozygous,669812524 2,130871009,130871010,C,G,11,GENIC,homozygous,669812525 2,130871035,130871036,T,G,7,GENIC,homozygous,669812526 2,130871227,130871228,A,G,11,GENIC,homozygous,669812527 2,130871603,130871604,G,A,13,GENIC,homozygous,669812528 2,130871832,130871833,A,AG,24,GENIC,homozygous,768551882 2,130872635,130872636,A,G,14,GENIC,heterozygous,669812529 2,130872742,130872743,A,T,11,GENIC,possibly homozygous,669812530 2,130872965,130872966,A,G,13,GENIC,homozygous,669812531 2,130873142,130873143,G,A,2,GENIC,homozygous,669812532 2,130873239,130873240,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669812533 2,130873779,130873780,C,G,20,GENIC,possibly homozygous,669812534 2,130873853,130873854,A,G,14,GENIC,homozygous,669812535 2,130874285,130874286,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669812536 2,130874708,130874709,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669812537 2,130874791,130874792,G,A,12,GENIC,homozygous,669812538 2,130874809,130874810,T,C,7,GENIC,heterozygous,669812539 2,130874882,130874883,T,C,14,GENIC,heterozygous,669812540 2,130874883,130874884,T,C,14,GENIC,heterozygous,669812541 2,130875048,130875049,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669812542 2,130875497,130875498,A,G,13,GENIC,homozygous,669812543 2,130875513,130875514,G,T,15,GENIC,homozygous,669812544 2,130876128,130876129,A,G,24,GENIC,homozygous,669812545 2,130876322,130876323,C,T,28,GENIC,possibly homozygous,669812546 2,130876654,130876657,GTT,---,7,GENIC,homozygous,768551883 2,130876826,130876827,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669812547 2,130877683,130877684,G,C,15,GENIC,possibly homozygous,669812548 2,130878245,130878246,T,C,12,GENIC,possibly homozygous,669812549 2,130878265,130878266,G,A,10,GENIC,homozygous,669812550 2,130878646,130878647,G,T,11,GENIC,homozygous,669812551 2,130879173,130879174,A,C,2,GENIC,homozygous,669812552 2,130879181,130879182,G,T,2,GENIC,homozygous,669812553 2,130879616,130879617,G,GA,6,GENIC,homozygous,768551887 2,130879935,130879936,A,T,19,GENIC,homozygous,669812554 2,130880775,130880776,G,GA,4,GENIC,homozygous,768551888 2,130880926,130880927,T,C,4,GENIC,heterozygous,669812555 2,130881608,130881609,T,C,11,GENIC,homozygous,669812556 2,130882227,130882230,ATG,---,8,GENIC,possibly homozygous,768551889 2,130882499,130882500,C,A,13,GENIC,homozygous,669812557 2,130882800,130882801,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669812558 2,130883248,130883249,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669812559 2,130883737,130883738,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669812560 2,130884484,130884485,T,G,17,GENIC,homozygous,669812561 2,130884720,130884721,T,G,12,GENIC,homozygous,669812562 2,130885379,130885380,C,T,3,GENIC,homozygous,669812563 2,130885400,130885401,G,A,5,GENIC,homozygous,669812564 2,130885787,130885788,C,T,25,GENIC,possibly homozygous,669812565 2,130886710,130886711,G,A,16,GENIC,homozygous,669812566 2,130887150,130887151,T,A,13,GENIC,homozygous,669812567 2,130887373,130887374,T,C,18,GENIC,heterozygous,669812568 2,130887596,130887597,T,C,10,GENIC,homozygous,669812569 2,130888609,130888610,C,G,28,GENIC,possibly homozygous,669812570 2,130888740,130888741,T,C,29,GENIC,possibly homozygous,669812571 2,130888893,130888894,G,C,19,GENIC,homozygous,669812572 2,130888914,130888915,G,A,16,GENIC,homozygous,669812573 2,130889211,130889212,T,C,25,GENIC,possibly homozygous,669812574 2,130889887,130889888,G,A,16,GENIC,homozygous,669812575 2,130889908,130889909,G,A,10,GENIC,possibly homozygous,669812576 2,130890555,130890556,C,CT,2,GENIC,heterozygous,768551895 2,130890991,130890992,T,C,11,GENIC,possibly homozygous,669812577 2,130892819,130892820,G,T,3,GENIC,homozygous,669812578 2,130892922,130892923,G,A,20,GENIC,homozygous,669812579 2,130893072,130893073,C,A,3,GENIC,homozygous,669812580 2,130893124,130893125,T,G,16,GENIC,homozygous,669812581 2,130893444,130893445,G,A,7,GENIC,homozygous,669812582 2,130893967,130893968,G,A,17,GENIC,homozygous,669812583 2,130896655,130896657,AA,--,9,GENIC,homozygous,768551896 2,130897328,130897329,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669812584 2,130897433,130897434,C,T,12,GENIC,homozygous,669812585 2,130897451,130897452,A,G,19,GENIC,homozygous,669812586 2,130897611,130897612,A,G,25,GENIC,homozygous,669812587 2,130897998,130897999,C,CAGTG,10,GENIC,homozygous,768551899 2,130898007,130898008,C,G,9,GENIC,homozygous,669812588 2,130901051,130901052,G,GATGA,1,GENIC,homozygous,768551901 2,130901664,130901665,C,T,11,GENIC,homozygous,669812589 2,130901938,130901939,A,C,3,GENIC,homozygous,669812590 2,130903163,130903164,G,GAC,10,GENIC,possibly homozygous,768551903 2,130903163,130903164,G,GACACACACACACACACAC,10,GENIC,heterozygous,768551905 2,130903541,130903542,C,T,19,GENIC,homozygous,669812591 2,130903769,130903770,C,G,17,GENIC,heterozygous,669812592 2,130904277,130904278,G,T,22,GENIC,possibly homozygous,669812593 2,130904323,130904324,C,CT,17,GENIC,possibly homozygous,768551906 2,130906630,130906631,A,-,14,GENIC,homozygous,768551907 2,130908720,130908721,A,G,18,GENIC,homozygous,669812594 2,130909939,130909940,C,G,9,GENIC,heterozygous,669812595 2,130910203,130910204,A,C,24,GENIC,possibly homozygous,669812596 2,130910383,130910387,CTTG,----,10,GENIC,homozygous,768551909 2,130910819,130910820,A,G,27,GENIC,possibly homozygous,669812597 2,130911004,130911005,C,A,27,GENIC,possibly homozygous,669812598 2,130911056,130911057,C,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812599 2,130911193,130911194,G,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812600 2,130912862,130912863,G,A,16,GENIC,homozygous,669812601 2,130912980,130912981,T,TGG,1,GENIC,homozygous,768551912 2,130913221,130913222,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669812602 2,130913442,130913443,G,GA,7,GENIC,homozygous,768551913 2,130913578,130913579,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812603 2,130913829,130913830,T,C,19,GENIC,homozygous,669812604 2,130914580,130914581,T,A,11,GENIC,heterozygous,669812605 2,130914729,130914730,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812606 2,130914973,130914974,G,C,28,GENIC,homozygous,669812607 2,130916103,130916104,C,T,10,GENIC,homozygous,669812608 2,130916109,130916110,G,A,8,GENIC,homozygous,669812609 2,130916222,130916223,G,T,20,GENIC,homozygous,669812610 2,130916833,130916834,A,C,23,GENIC,heterozygous,669812611 2,130916834,130916835,C,A,23,GENIC,heterozygous,669812612 2,130917036,130917044,AAACAAAT,--------,4,GENIC,homozygous,768551914 2,130917810,130917811,A,C,19,GENIC,possibly homozygous,669812613 2,130918296,130918297,C,A,12,GENIC,homozygous,669812614 2,130918333,130918334,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669812615 2,130918729,130918730,A,G,12,GENIC,homozygous,669812616 2,130918994,130918995,C,T,14,GENIC,homozygous,669812617 2,130919214,130919215,C,A,16,GENIC,homozygous,669812618 2,130919502,130919503,T,C,22,GENIC,possibly homozygous,669812619 2,130920679,130920680,A,G,13,GENIC,heterozygous,669812620 2,130920901,130920902,T,A,7,GENIC,possibly homozygous,669812621 2,130920936,130920937,T,A,5,GENIC,homozygous,669812622 2,130921351,130921352,C,T,15,GENIC,possibly homozygous,669812623 2,130921998,130921999,T,C,8,GENIC,homozygous,669812624 2,130922003,130922004,A,T,11,GENIC,possibly homozygous,669812625 2,130922182,130922183,T,G,14,GENIC,homozygous,669812626 2,130922799,130922800,T,C,23,GENIC,homozygous,669812627 2,130922839,130922840,G,A,9,GENIC,homozygous,669812628 2,130923148,130923149,A,T,19,GENIC,possibly homozygous,669812629 2,130923407,130923409,TG,--,8,GENIC,homozygous,768551917 2,130923964,130923965,T,C,21,GENIC,homozygous,669812630 2,130924503,130924504,G,A,11,GENIC,homozygous,669812631 2,130924618,130924619,A,G,20,GENIC,homozygous,669812632 2,130924642,130924643,A,G,19,GENIC,homozygous,669812633 2,130924658,130924659,G,A,22,GENIC,homozygous,669812634 2,130925921,130925922,C,A,12,GENIC,possibly homozygous,669812635 2,130927016,130927017,T,G,22,GENIC,possibly homozygous,669812636 2,130927447,130927448,G,A,24,GENIC,homozygous,669812637 2,130928242,130928243,A,G,16,GENIC,homozygous,669812638 2,130929116,130929117,A,G,12,GENIC,heterozygous,669812639 2,130929741,130929742,T,C,22,GENIC,homozygous,669812640 2,130930024,130930025,G,A,14,GENIC,homozygous,669812641 2,130930356,130930357,T,TTC,1,GENIC,homozygous,768551918 2,130930751,130930752,T,G,13,GENIC,possibly homozygous,669812642 2,130930801,130930802,T,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812643 2,130930991,130930992,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669812644 2,130931109,130931110,C,G,17,GENIC,homozygous,669812645 2,130931356,130931357,A,T,2,GENIC,homozygous,669812646 2,130931374,130931375,A,T,8,GENIC,possibly homozygous,669812647 2,130931418,130931419,C,G,22,GENIC,homozygous,669812648 2,130931599,130931600,G,A,8,GENIC,homozygous,669812649 2,130931610,130931611,A,T,7,GENIC,homozygous,669812650 2,130932229,130932230,A,G,20,GENIC,homozygous,669812651 2,130932391,130932392,T,C,14,GENIC,homozygous,669812652 2,130932398,130932399,A,AG,13,GENIC,homozygous,768551920 2,130932448,130932449,A,T,19,GENIC,possibly homozygous,669812653 2,130932625,130932626,T,TCA,6,GENIC,homozygous,768551921 2,130932640,130932641,C,T,6,GENIC,homozygous,669812654 2,130932656,130932657,T,TAC,3,GENIC,heterozygous,768551922 2,130933344,130933345,C,T,4,GENIC,heterozygous,669812655 2,130933637,130933638,C,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812656 2,130933643,130933644,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669812657 2,130934026,130934027,A,G,7,GENIC,homozygous,669812658 2,130934425,130934426,T,C,19,GENIC,homozygous,669812659 2,130934964,130934965,C,T,26,GENIC,homozygous,669812660 2,130936250,130936251,A,T,28,GENIC,possibly homozygous,669812661 2,130937407,130937408,C,T,10,GENIC,homozygous,669812662 2,130937424,130937425,C,T,6,GENIC,homozygous,669812663 2,130937453,130937454,A,G,8,GENIC,homozygous,669812664 2,130937514,130937515,A,G,13,GENIC,heterozygous,669812665 2,130937618,130937619,T,-,8,GENIC,homozygous,768551924 2,130938346,130938347,T,-,6,GENIC,homozygous,768551926 2,130938862,130938863,A,AT,16,GENIC,possibly homozygous,768551927 2,130938893,130938894,G,T,15,GENIC,possibly homozygous,669812666 2,130938902,130938903,A,G,12,GENIC,homozygous,669812667 2,130939030,130939031,A,T,24,GENIC,possibly homozygous,669812668 2,130939090,130939091,C,A,15,GENIC,homozygous,669812669 2,130939189,130939190,A,G,23,GENIC,homozygous,669812670 2,130939378,130939379,A,G,20,GENIC,homozygous,669812671 2,130939402,130939403,G,A,20,GENIC,homozygous,669812672 2,130939859,130939860,A,G,8,GENIC,homozygous,669812673 2,130940180,130940181,G,T,9,GENIC,possibly homozygous,669812674 2,130940367,130940368,A,G,14,GENIC,homozygous,669812675 2,130940397,130940398,G,C,15,GENIC,homozygous,669812676 2,130940825,130940826,T,A,21,GENIC,possibly homozygous,669812677 2,130941209,130941210,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669812678 2,130941599,130941600,T,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812679 2,130941672,130941673,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812680 2,130941874,130941875,T,A,22,GENIC,homozygous,669812681 2,130942353,130942354,C,T,18,GENIC,homozygous,669812682 2,130942380,130942381,A,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812683 2,130942593,130942594,T,C,28,GENIC,homozygous,669812684 2,130942814,130942815,A,AG,8,GENIC,homozygous,768551928 2,130942887,130942888,A,G,12,GENIC,homozygous,669812685 2,130943218,130943219,G,A,28,GENIC,possibly homozygous,669812686 2,130943285,130943286,C,G,6,GENIC,heterozygous,669812687 2,130943660,130943661,C,CCT,8,GENIC,homozygous,768551929 2,130943942,130943943,T,G,12,GENIC,homozygous,669812688 2,130944063,130944064,A,G,13,GENIC,possibly homozygous,669812689 2,130944365,130944366,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669812690 2,130944503,130944504,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669812691 2,130944907,130944908,A,-,9,GENIC,homozygous,768551931 2,130944912,130944913,A,G,8,GENIC,homozygous,669812692 2,130945166,130945167,T,C,11,GENIC,homozygous,669812693 2,130945183,130945184,T,G,2,GENIC,homozygous,669812694 2,130945187,130945188,T,C,2,GENIC,homozygous,669812695 2,130945349,130945350,T,TTATAA,5,GENIC,homozygous,768551932 2,130945364,130945365,T,C,8,GENIC,homozygous,669812696 2,130945414,130945415,G,C,20,GENIC,possibly homozygous,669812697 2,130945456,130945457,C,T,24,GENIC,homozygous,669812698 2,130945492,130945493,A,G,11,GENIC,possibly homozygous,669812699 2,130945835,130945836,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669812700 2,130946127,130946128,G,A,1,GENIC,homozygous,669812701 2,130946145,130946146,A,G,5,GENIC,heterozygous,669812702 2,130946206,130946207,C,T,10,GENIC,homozygous,669812703 2,130946302,130946303,G,A,1,GENIC,homozygous,669812704 2,130947210,130947211,T,C,1,GENIC,homozygous,669812705 2,130947221,130947222,A,C,2,GENIC,heterozygous,669812706 2,130947888,130947889,T,C,16,GENIC,homozygous,669812707 2,130948756,130948757,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669812708 2,130948818,130948819,C,T,13,GENIC,heterozygous,669812709 2,130949209,130949210,T,C,2,GENIC,homozygous,669812710 2,130949220,130949221,C,CTCTTTCTTTCTTTCTTTCTT,1,GENIC,homozygous,768551933 2,130949361,130949362,T,TCTTC,3,GENIC,heterozygous,768551934 2,130949390,130949391,C,G,6,GENIC,homozygous,669812711 2,130949434,130949440,CTTCAA,------,1,GENIC,homozygous,768551935 2,130949454,130949455,G,A,3,GENIC,heterozygous,669812712 2,130949455,130949456,C,T,3,GENIC,heterozygous,669812713 2,130949792,130949793,A,G,28,GENIC,homozygous,669812714 2,130949912,130949913,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669812715 2,130949967,130949968,A,-,10,GENIC,heterozygous,768551936 2,130949970,130949971,A,G,13,GENIC,heterozygous,669812716 2,130950323,130950324,A,C,20,GENIC,possibly homozygous,669812717 2,130951065,130951066,A,T,6,GENIC,homozygous,669812718 2,130951452,130951453,G,A,7,GENIC,homozygous,669812719 2,130951901,130951902,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669812720 2,130951944,130951945,T,C,19,GENIC,homozygous,669812721 2,130952152,130952153,G,T,17,GENIC,homozygous,669812722 2,130952173,130952174,T,C,10,GENIC,homozygous,669812723 2,130952364,130952365,C,G,18,GENIC,possibly homozygous,669812724 2,130952467,130952468,T,-,8,GENIC,possibly homozygous,768551937 2,130952687,130952688,A,G,2,GENIC,heterozygous,669812725 2,130952772,130952773,T,C,8,GENIC,homozygous,669812726 2,130952903,130952904,A,T,20,GENIC,possibly homozygous,669812727 2,130953402,130953403,A,-,5,GENIC,heterozygous,768551938 2,130953407,130953408,C,-,4,GENIC,heterozygous,768551939 2,130953429,130953430,G,-,1,GENIC,homozygous,768551940 2,130953445,130953446,G,T,1,GENIC,homozygous,669812728 2,130953448,130953449,G,T,1,GENIC,homozygous,669812729 2,130953465,130953466,C,-,1,GENIC,homozygous,768551941 2,130953477,130953478,G,T,2,GENIC,homozygous,669812730 2,130953490,130953491,G,-,3,GENIC,homozygous,768551942 2,130953505,130953506,G,-,1,GENIC,homozygous,768551943 2,130953512,130953513,A,AT,1,GENIC,homozygous,768551944 2,130953605,130953682,CCTCTCAGGATGGGGGATGGTGGGACAATAGAAGGGAACAAAAGGCTTTAGGGGGGAGAAAGTAAAAATTAAACCGA,-----------------------------------------------------------------------------,2,GENIC,heterozygous,768551945 2,130953683,130953684,T,TC,1,GENIC,homozygous,768551946 2,130955939,130955940,C,T,24,GENIC,homozygous,669812731 2,130955951,130955952,G,A,22,GENIC,homozygous,669812732 2,130956243,130956244,C,T,17,GENIC,homozygous,669812733 2,130956315,130956316,A,T,14,GENIC,possibly homozygous,669812734 2,130956408,130956409,T,C,13,GENIC,heterozygous,669812735 2,130956728,130956729,A,C,15,GENIC,homozygous,669812736 2,130957048,130957049,G,A,7,GENIC,homozygous,669812737 2,130957095,130957096,A,G,22,GENIC,possibly homozygous,669812738 2,130957677,130957678,G,C,9,GENIC,possibly homozygous,669812739 2,130957770,130957771,G,GT,2,GENIC,homozygous,768551947 2,130957849,130957850,C,T,17,GENIC,homozygous,669812740 2,130957921,130957922,A,T,9,GENIC,homozygous,669812741 2,130958319,130958320,A,T,12,GENIC,homozygous,669812742 2,130958640,130958641,A,G,8,GENIC,homozygous,669812743 2,130958675,130958676,T,-,1,GENIC,homozygous,768551949 2,130960552,130960553,G,-,2,GENIC,homozygous,768551950 2,130961651,130961652,C,G,7,GENIC,homozygous,669812744 2,130962202,130962203,G,T,18,GENIC,possibly homozygous,669812745 2,130962526,130962527,T,A,15,GENIC,possibly homozygous,669812746 2,130962796,130962797,C,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812747 2,130962896,130962897,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669812748 2,130963015,130963016,T,C,21,GENIC,homozygous,669812749 2,130963062,130963063,A,G,15,GENIC,homozygous,669812750 2,130963231,130963232,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812751 2,130963765,130963766,G,C,20,GENIC,homozygous,669812752 2,130963922,130963923,G,T,14,GENIC,homozygous,669812753 2,130964017,130964018,A,G,15,GENIC,heterozygous,669812754 2,130964081,130964082,C,G,20,GENIC,homozygous,669812755 2,130964333,130964334,A,G,14,GENIC,homozygous,669812756 2,130964447,130964448,C,T,24,GENIC,possibly homozygous,669812757 2,130964657,130964658,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669812758 2,130965067,130965068,T,A,17,GENIC,possibly homozygous,669812759 2,130965871,130965872,A,G,22,GENIC,homozygous,669812760 2,130966446,130966447,A,AT,6,GENIC,heterozygous,768551951 2,130967868,130967869,C,T,13,GENIC,homozygous,669812761 2,130970430,130970431,G,A,17,GENIC,homozygous,669812762 2,130970624,130970625,G,A,18,GENIC,heterozygous,669812763 2,130970624,130970625,G,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812764 2,130971315,130971316,C,CA,9,GENIC,heterozygous,768551952 2,130971408,130971409,T,C,21,GENIC,possibly homozygous,669812765 2,130971952,130971953,T,C,7,GENIC,homozygous,669812766 2,130971970,130971971,A,T,14,GENIC,homozygous,669812767 2,130973168,130973169,A,G,13,GENIC,homozygous,669812768 2,130973483,130973484,C,A,10,GENIC,homozygous,669812769 2,130973998,130973999,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669812770 2,130974024,130974025,A,G,28,GENIC,homozygous,669812771 2,130977227,130977228,T,G,11,GENIC,homozygous,669812772 2,130977413,130977414,T,A,6,GENIC,homozygous,669812773 2,130979618,130979619,C,T,16,GENIC,homozygous,669812774 2,130981677,130981678,G,A,14,GENIC,homozygous,669812775 2,130983004,130983005,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669812776 2,130987153,130987154,A,G,19,GENIC,homozygous,669812777 2,130987680,130987681,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669812778 2,130987693,130987694,A,AT,14,GENIC,homozygous,768551953 2,130988237,130988238,C,T,12,GENIC,homozygous,669812779 2,130988869,130988870,A,G,18,GENIC,homozygous,669812780 2,130989041,130989042,G,T,19,GENIC,homozygous,669812781 2,130989476,130989477,G,A,14,GENIC,homozygous,669812782 2,130989557,130989558,T,C,13,GENIC,homozygous,669812783 2,130989715,130989716,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812784 2,130989900,130989901,T,G,13,GENIC,homozygous,669812785 2,130990052,130990053,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669812786 2,130990260,130990261,A,T,19,GENIC,possibly homozygous,669812787 2,130991197,130991198,C,G,21,GENIC,possibly homozygous,669812788 2,130991437,130991438,G,GAC,5,GENIC,heterozygous,768551954 2,130991702,130991703,T,TA,16,GENIC,possibly homozygous,768551955 2,130991981,130991982,T,G,24,GENIC,possibly homozygous,669812789 2,130992584,130992585,T,G,6,GENIC,homozygous,669812790 2,130992689,130992690,T,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812791 2,130992777,130992778,G,T,22,GENIC,homozygous,669812792 2,130992888,130992889,G,T,16,GENIC,possibly homozygous,669812793 2,130992921,130992922,T,C,17,GENIC,homozygous,669812794 2,130993053,130993054,T,-,15,GENIC,homozygous,768551956 2,130993470,130993471,C,T,9,GENIC,homozygous,669812795 2,130993609,130993610,A,C,26,GENIC,possibly homozygous,669812796 2,130993804,130993805,T,-,15,GENIC,homozygous,768551957 2,130993817,130993818,C,G,12,GENIC,homozygous,669812797 2,130993868,130993869,G,A,12,GENIC,possibly homozygous,669812798 2,130993884,130993885,G,A,2,GENIC,homozygous,669812799 2,130993894,130993895,T,C,5,GENIC,homozygous,669812800 2,130993901,130993902,T,G,9,GENIC,homozygous,669812801 2,130994032,130994033,G,A,14,GENIC,homozygous,669812802 2,130994416,130994417,C,A,18,GENIC,homozygous,669812803 2,130995798,130995799,A,G,9,GENIC,homozygous,669812804 2,130995847,130995848,G,A,12,GENIC,homozygous,669812805 2,130995929,130995930,T,A,9,GENIC,homozygous,669812806 2,130995931,130995932,G,A,8,GENIC,homozygous,669812807 2,130995932,130995933,C,T,8,GENIC,homozygous,669812808 2,130995968,130995969,C,T,3,GENIC,homozygous,669812809 2,130995995,130995996,T,C,7,GENIC,homozygous,669812810 2,130996319,130996320,A,G,11,GENIC,homozygous,669812811 2,130996517,130996518,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669812812 2,130996562,130996563,T,-,14,GENIC,homozygous,768551958 2,130996707,130996708,C,T,2,GENIC,homozygous,669812813 2,130996714,130996715,G,A,1,GENIC,homozygous,669812814 2,130996729,130996730,A,G,6,GENIC,heterozygous,669812815 2,130996805,130996806,A,G,11,GENIC,homozygous,669812816 2,130996823,130996824,T,A,10,GENIC,homozygous,669812817 2,130996833,130996834,G,A,10,GENIC,homozygous,669812818 2,130997023,130997024,T,G,25,GENIC,homozygous,669812819 2,130997046,130997047,T,C,12,GENIC,homozygous,669812820 2,130997056,130997057,A,G,8,GENIC,homozygous,669812821 2,130997133,130997134,C,G,16,GENIC,homozygous,669812822 2,130997162,130997163,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669812823 2,130997271,130997272,C,T,11,GENIC,homozygous,669812824 2,130997283,130997284,A,C,9,GENIC,homozygous,669812825 2,130997338,130997339,A,C,13,GENIC,homozygous,669812826 2,130997365,130997366,A,G,13,GENIC,homozygous,669812827 2,130997496,130997497,C,T,16,GENIC,possibly homozygous,669812828 2,130997512,130997513,T,C,15,GENIC,homozygous,669812829 2,130997614,130997615,A,G,18,GENIC,homozygous,669812830 2,130997669,130997670,A,T,22,GENIC,homozygous,669812831 2,130997776,130997777,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669812832 2,130997874,130997875,T,A,18,GENIC,homozygous,669812833 2,130998012,130998013,T,A,16,GENIC,homozygous,669812834 2,130998040,130998041,C,T,8,GENIC,homozygous,669812835 2,130998042,130998043,G,A,9,GENIC,homozygous,669812836 2,130998047,130998048,C,T,9,GENIC,homozygous,669812837 2,130998153,130998154,C,T,14,GENIC,homozygous,669812838 2,130998195,130998196,A,T,8,GENIC,homozygous,669812839 2,130998253,130998254,A,C,5,GENIC,homozygous,669812840 2,130998287,130998288,C,A,2,GENIC,homozygous,669812841 2,130998293,130998294,T,A,1,GENIC,homozygous,669812842 2,130998311,130998312,C,T,3,GENIC,homozygous,669812843 2,130998315,130998316,C,T,5,GENIC,homozygous,669812844 2,130998390,130998391,G,A,1,GENIC,homozygous,669812845 2,130998395,130998396,G,GAA,1,GENIC,homozygous,768551959 2,130998414,130998415,T,G,6,GENIC,homozygous,669812846 2,130998478,130998479,C,-,3,GENIC,homozygous,768551960 2,130998483,130998484,C,T,3,GENIC,heterozygous,669812847 2,130998484,130998485,A,G,3,GENIC,heterozygous,669812848 2,130998493,130998494,G,A,6,GENIC,heterozygous,669812849 2,130998534,130998535,T,G,7,GENIC,homozygous,669812850 2,130998572,130998573,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669812851 2,130998647,130998648,T,A,21,GENIC,possibly homozygous,669812852 2,130998689,130998690,T,A,11,GENIC,possibly homozygous,669812853 2,130998719,130998720,C,A,10,GENIC,homozygous,669812854 2,130998736,130998737,T,G,17,GENIC,heterozygous,669812855 2,130998856,130998857,C,G,13,GENIC,homozygous,669812856 2,130998945,130998946,G,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812857 2,130998983,130998984,T,C,3,GENIC,heterozygous,669812858 2,130998993,130998994,A,T,2,GENIC,heterozygous,669812859 2,130998994,130998995,T,A,2,GENIC,heterozygous,669812860 2,130999000,130999001,G,A,2,GENIC,homozygous,669812861 2,130999335,130999336,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669812862 2,130999490,130999491,T,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812863 2,131000122,131000123,A,-,15,GENIC,homozygous,768551961 2,131000206,131000207,G,A,14,GENIC,homozygous,669812864 2,131000262,131000263,A,C,13,GENIC,homozygous,669812865 2,131001380,131001381,T,C,24,GENIC,possibly homozygous,669812866 2,131002113,131002114,T,A,14,GENIC,homozygous,669812867 2,131002149,131002150,T,A,10,GENIC,possibly homozygous,669812868 2,131003302,131003303,A,C,18,GENIC,homozygous,669812869 2,131003410,131003411,G,A,11,GENIC,heterozygous,669812870 2,131004047,131004051,GACA,----,4,GENIC,heterozygous,768551962 2,131005146,131005147,T,C,8,GENIC,homozygous,669812871 2,131005255,131005256,G,A,11,GENIC,homozygous,669812872 2,131006558,131006559,T,-,8,GENIC,possibly homozygous,768551963 2,131006634,131006635,C,T,19,GENIC,homozygous,669812873 2,131006952,131006953,A,G,4,GENIC,heterozygous,669812874 2,131007138,131007139,T,C,8,GENIC,possibly homozygous,669812875 2,131007259,131007260,C,CTT,3,GENIC,homozygous,768551964 2,131007264,131007265,G,A,4,GENIC,homozygous,669812876 2,131007374,131007375,A,T,18,GENIC,homozygous,669812877 2,131007399,131007400,C,A,18,GENIC,possibly homozygous,669812878 2,131007451,131007452,T,G,19,GENIC,homozygous,669812879 2,131007506,131007507,A,C,21,GENIC,possibly homozygous,669812880 2,131007553,131007554,T,TAAA,3,GENIC,homozygous,768551966 2,131007582,131007583,A,G,9,GENIC,homozygous,669812881 2,131008762,131008763,G,A,12,GENIC,homozygous,669812882 2,131009215,131009216,A,T,4,GENIC,heterozygous,669812883 2,131009318,131009319,A,T,4,GENIC,heterozygous,669812884 2,131010147,131010148,G,GAGAAACAT,2,GENIC,heterozygous,768551967 2,131010235,131010236,G,A,9,GENIC,heterozygous,669812885 2,131011644,131011645,C,CT,4,GENIC,heterozygous,768551968 2,131011743,131011744,G,T,14,GENIC,possibly homozygous,669812886 2,131012443,131012444,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669812887 2,131012480,131012481,A,T,15,GENIC,homozygous,669812888 2,131012859,131012860,G,A,15,GENIC,homozygous,669812889 2,131013279,131013280,C,CGT,5,GENIC,homozygous,768551969 2,131013613,131013627,ACACACACACACAC,--------------,2,GENIC,homozygous,768551970 2,131013929,131013930,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669812890 2,131013999,131014000,C,T,14,GENIC,homozygous,669812891 2,131014016,131014017,G,C,14,GENIC,homozygous,669812892 2,131014208,131014209,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,669812893 2,131014258,131014259,T,C,16,GENIC,homozygous,669812894 2,131014365,131014366,T,C,16,GENIC,heterozygous,669812895 2,131014423,131014424,G,GATT,4,GENIC,heterozygous,768551975 2,131014424,131014425,C,CT,4,GENIC,heterozygous,768551976 2,131014747,131014748,T,G,8,GENIC,homozygous,669812896 2,131014942,131014943,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669812897 2,131015036,131015037,G,GA,8,GENIC,homozygous,768551977 2,131015572,131015573,C,T,9,GENIC,homozygous,669812898 2,131015622,131015623,A,G,13,GENIC,possibly homozygous,669812899 2,131016633,131016634,A,ATTATTTAT,3,GENIC,homozygous,768551978 2,131016707,131016708,T,-,9,GENIC,possibly homozygous,768551979 2,131016762,131016763,C,T,3,GENIC,homozygous,669812900 2,131016763,131016764,G,GAGAAAGTGATAGATGGTGTGTGTATGGGAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGCTTTAGAAGAC,2,GENIC,homozygous,768551980 2,131020229,131020230,A,G,7,GENIC,heterozygous,669812901 2,131021503,131021504,G,T,21,GENIC,homozygous,669812902 2,131022275,131022276,A,C,23,GENIC,homozygous,669812903 2,131022530,131022531,T,C,12,GENIC,heterozygous,669812904 2,131022995,131022996,G,C,17,GENIC,possibly homozygous,669812905 2,131023113,131023114,T,A,26,GENIC,homozygous,669812906 2,131023730,131023731,G,GA,17,GENIC,homozygous,768551984 2,131023822,131023823,T,-,3,GENIC,homozygous,768551985 2,131024377,131024378,T,C,10,GENIC,homozygous,669812907 2,131025262,131025263,C,T,20,GENIC,homozygous,669812908 2,131025467,131025469,AT,--,5,GENIC,homozygous,768551986 2,131026956,131026957,C,-,14,GENIC,homozygous,768551987 2,131027893,131027894,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669812909 2,131028217,131028218,G,A,5,GENIC,homozygous,669812910 2,131028545,131028546,C,T,11,GENIC,homozygous,669812911 2,131029498,131029499,C,T,22,GENIC,homozygous,669812912 2,131029623,131029624,C,T,13,GENIC,homozygous,669812913 2,131031708,131031709,G,A,20,GENIC,homozygous,669812914 2,131032035,131032036,C,T,24,GENIC,possibly homozygous,669812915 2,131032109,131032110,T,C,20,GENIC,homozygous,669812916 2,131032364,131032365,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669812917 2,131032552,131032553,G,GT,10,GENIC,homozygous,768551988 2,131035045,131035046,A,G,15,GENIC,homozygous,669812918 2,131035348,131035349,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669812919 2,131035654,131035655,A,G,6,GENIC,homozygous,669812920 2,131036201,131036202,T,C,7,GENIC,possibly homozygous,669812921 2,131036843,131036844,T,C,27,GENIC,homozygous,669812922 2,131037148,131037149,C,T,32,GENIC,possibly homozygous,669812923 2,131037458,131037459,A,G,25,GENIC,possibly homozygous,669812924 2,131037547,131037548,C,G,18,GENIC,heterozygous,669812925 2,131039845,131039846,T,A,22,GENIC,possibly homozygous,669812926 2,131040045,131040046,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669812927 2,131040383,131040384,C,A,14,GENIC,homozygous,669812928 2,131040556,131040557,C,T,18,GENIC,homozygous,669812929 2,131041207,131041208,G,A,1,GENIC,homozygous,669812930 2,131041501,131041502,A,G,28,GENIC,homozygous,669812931 2,131041565,131041566,G,A,13,GENIC,homozygous,669812932 2,131041701,131041705,ATAT,----,1,GENIC,homozygous,768551989 2,131041856,131041857,A,G,13,GENIC,homozygous,669812933 2,131042602,131042603,A,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812934 2,131043380,131043381,A,-,8,GENIC,possibly homozygous,768551992 2,131043508,131043509,A,AAC,7,GENIC,homozygous,768551993 2,131044432,131044433,G,T,14,GENIC,homozygous,669812935 2,131044736,131044737,T,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812936 2,131045132,131045133,T,TCC,3,GENIC,homozygous,768551998 2,131045133,131045134,A,T,3,GENIC,homozygous,669812937 2,131046355,131046356,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669812938 2,131046584,131046585,A,G,27,GENIC,homozygous,669812939 2,131046878,131046879,G,C,9,GENIC,homozygous,669812940 2,131046883,131046884,T,-,5,GENIC,homozygous,768552000 2,131047489,131047490,T,C,11,GENIC,heterozygous,669812941 2,131047586,131047590,CATT,----,11,GENIC,homozygous,768552001 2,131051583,131051584,C,T,10,GENIC,homozygous,669812942 2,131051646,131051647,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669812943 2,131052202,131052203,T,C,1,GENIC,homozygous,669812944 2,131058239,131058240,T,G,22,GENIC,possibly homozygous,669812945 2,131058474,131058475,G,A,17,GENIC,homozygous,669812946 2,131059956,131059957,T,G,27,GENIC,homozygous,669812947 2,131061547,131061548,G,GA,23,GENIC,homozygous,768552002 2,131061919,131061920,T,C,10,GENIC,homozygous,669812948 2,131062236,131062237,A,T,15,GENIC,homozygous,669812949 2,131062987,131062988,T,G,11,GENIC,heterozygous,669812950 2,131063567,131063568,G,A,1,GENIC,homozygous,669812951 2,131064462,131064463,A,C,15,GENIC,homozygous,669812952 2,131064514,131064515,T,C,14,GENIC,homozygous,669812953 2,131065054,131065055,C,T,12,GENIC,homozygous,669812954 2,131065318,131065319,C,T,13,GENIC,heterozygous,669812955 2,131065546,131065547,G,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812956 2,131065557,131065558,C,T,17,GENIC,homozygous,669812957 2,131066592,131066593,T,C,16,GENIC,homozygous,669812958 2,131067572,131067573,T,C,24,GENIC,homozygous,669812959 2,131067633,131067634,A,T,28,GENIC,possibly homozygous,669812960 2,131067817,131067818,T,C,22,GENIC,homozygous,669812961 2,131068215,131068216,T,C,22,GENIC,homozygous,669812962 2,131068558,131068559,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812963 2,131076827,131076828,A,C,7,GENIC,homozygous,669812964 2,131077086,131077087,G,C,6,GENIC,homozygous,669812965 2,131077467,131077468,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669812966 2,131077840,131077841,A,G,18,GENIC,homozygous,669812967 2,131079613,131079614,T,A,19,GENIC,homozygous,669812968 2,131080378,131080379,G,GA,7,GENIC,homozygous,768552003 2,131080406,131080407,G,C,17,GENIC,possibly homozygous,669812969 2,131080827,131080828,T,C,17,GENIC,homozygous,669812970 2,131081774,131081775,T,A,12,GENIC,homozygous,669812971 2,131082006,131082007,C,A,15,GENIC,homozygous,669812972 2,131082029,131082030,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812973 2,131085419,131085420,C,A,16,GENIC,possibly homozygous,669812974 2,131088138,131088140,TT,--,3,GENIC,heterozygous,768552004 2,131088139,131088140,T,-,3,GENIC,heterozygous,768552005 2,131092369,131092370,T,G,12,GENIC,homozygous,669812975 2,131092676,131092677,G,C,28,GENIC,possibly homozygous,669812976 2,131094285,131094286,T,G,17,GENIC,homozygous,669812977 2,131094573,131094574,C,-,14,GENIC,possibly homozygous,768552006 2,131094656,131094657,T,A,20,GENIC,possibly homozygous,669812978 2,131099341,131099342,A,C,15,GENIC,homozygous,669812979 2,131099756,131099757,C,G,19,GENIC,homozygous,669812980 2,131100152,131100153,T,A,6,GENIC,homozygous,669812981 2,131100156,131100157,G,A,6,GENIC,homozygous,669812982 2,131100647,131100648,A,C,21,GENIC,homozygous,669812983 2,131100882,131100883,C,T,8,GENIC,homozygous,669812984 2,131101065,131101066,A,G,8,GENIC,homozygous,669812985 2,131101424,131101425,C,G,23,GENIC,possibly homozygous,669812986 2,131101474,131101475,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669812987 2,131101567,131101568,G,A,22,GENIC,homozygous,669812988 2,131101667,131101668,T,C,18,GENIC,possibly homozygous,669812989 2,131102591,131102592,G,A,12,GENIC,homozygous,669812990 2,131102678,131102679,G,-,8,GENIC,homozygous,768552007 2,131102691,131102692,G,T,12,GENIC,homozygous,669812991 2,131102856,131102857,G,T,18,GENIC,possibly homozygous,669812992 2,131102919,131102920,A,G,26,GENIC,possibly homozygous,669812993 2,131102994,131102995,C,A,17,GENIC,possibly homozygous,669812994 2,131103118,131103119,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669812995 2,131104853,131104854,G,T,16,GENIC,homozygous,669812996 2,131105339,131105340,T,G,30,GENIC,homozygous,669812997 2,131106910,131106911,C,T,20,GENIC,homozygous,669812998 2,131107038,131107039,T,C,25,GENIC,homozygous,669812999 2,131107739,131107740,T,A,28,GENIC,possibly homozygous,669813000 2,131108273,131108274,T,-,9,GENIC,homozygous,768552009 2,131108593,131108594,A,T,9,GENIC,homozygous,669813001 2,131108910,131108911,T,G,17,GENIC,heterozygous,669813002 2,131109183,131109184,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669813003 2,131117304,131117305,C,CCA,1,GENIC,homozygous,768552010 2,131117306,131117309,GAG,---,1,GENIC,homozygous,768552011 2,131118110,131118111,A,G,32,GENIC,possibly homozygous,669813004 2,131118851,131118852,C,T,15,GENIC,homozygous,669813005 2,131118935,131118936,G,A,13,GENIC,homozygous,669813006 2,131118957,131118958,C,T,10,GENIC,homozygous,669813007 2,131119836,131119837,A,T,17,GENIC,homozygous,669813008 2,131120846,131120847,C,T,5,GENIC,homozygous,669813009 2,131121235,131121236,C,T,29,GENIC,possibly homozygous,669813010 2,131122206,131122207,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813011 2,131122257,131122258,A,G,15,GENIC,homozygous,669813012 2,131122856,131122857,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813013 2,131122889,131122890,G,C,18,GENIC,possibly homozygous,669813014 2,131124722,131124723,A,-,4,GENIC,heterozygous,768552012 2,131128342,131128343,A,C,19,GENIC,homozygous,669813015 2,131129369,131129370,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813016 2,131130033,131130034,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813017 2,131130501,131130502,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669813018 2,131132613,131132614,A,T,18,GENIC,homozygous,669813019 2,131133261,131133263,AT,--,2,GENIC,heterozygous,768552013 2,131133296,131133297,G,A,9,GENIC,possibly homozygous,669813020 2,131133909,131133910,C,A,17,GENIC,homozygous,669813021 2,131134083,131134084,C,T,24,GENIC,possibly homozygous,669813022 2,131134200,131134201,T,C,15,GENIC,homozygous,669813023 2,131134470,131134471,T,C,10,GENIC,possibly homozygous,669813024 2,131136413,131136414,A,G,18,GENIC,heterozygous,669813025 2,131137331,131137332,A,C,28,GENIC,possibly homozygous,669813026 2,131137536,131137537,T,-,12,GENIC,heterozygous,768552014 2,131137825,131137826,G,C,6,GENIC,homozygous,669813027 2,131137980,131137981,C,T,4,GENIC,homozygous,669813028 2,131138569,131138570,T,G,8,GENIC,homozygous,669813029 2,131141777,131141778,A,T,7,GENIC,heterozygous,669813030 2,131142565,131142566,A,T,10,GENIC,homozygous,669813031 2,131143227,131143228,A,C,20,GENIC,possibly homozygous,669813032 2,131143500,131143501,C,A,20,GENIC,possibly homozygous,669813033 2,131143553,131143578,GAGTGGGAGGAAAGGTGAGAGAGGA,-------------------------,10,GENIC,homozygous,768552015 2,131143807,131143808,G,C,27,GENIC,homozygous,669813034 2,131144167,131144168,C,T,9,GENIC,heterozygous,669813035 2,131145186,131145187,T,C,7,GENIC,homozygous,669813036 2,131145240,131145241,C,T,7,GENIC,homozygous,669813037 2,131145299,131145300,G,A,7,GENIC,homozygous,669813038 2,131145658,131145659,G,C,9,GENIC,homozygous,669813039 2,131145768,131145769,T,C,24,GENIC,possibly homozygous,669813040 2,131145941,131145942,G,A,25,GENIC,homozygous,669813041 2,131146555,131146556,T,G,18,GENIC,homozygous,669813042 2,131148070,131148071,T,C,20,GENIC,homozygous,669813043 2,131148300,131148301,T,C,16,GENIC,heterozygous,669813044 2,131148993,131148994,C,CTGAATTTG,1,GENIC,homozygous,768552016 2,131149273,131149274,C,T,8,GENIC,heterozygous,669813045 2,131149867,131149868,C,G,23,GENIC,homozygous,669813046 2,131150241,131150242,T,C,5,GENIC,heterozygous,669813047 2,131152371,131152372,G,C,10,GENIC,homozygous,669813048 2,131153254,131153255,G,A,21,GENIC,homozygous,669813049 2,131153279,131153280,T,C,22,GENIC,homozygous,669813050 2,131154529,131154530,G,A,27,GENIC,possibly homozygous,669813051 2,131154566,131154567,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669813052 2,131154773,131154774,A,C,15,GENIC,possibly homozygous,669813053 2,131154868,131154869,A,C,18,GENIC,homozygous,669813054 2,131155406,131155407,T,C,9,GENIC,homozygous,669813055 2,131163026,131163027,A,C,16,GENIC,homozygous,669813056 2,131163450,131163451,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813057 2,131163620,131163621,T,C,18,GENIC,homozygous,669813058 2,131163644,131163645,T,G,16,GENIC,homozygous,669813059 2,131164150,131164151,A,G,10,GENIC,heterozygous,669813060 2,131164413,131164414,C,G,6,GENIC,homozygous,669813061 2,131165578,131165579,T,G,3,GENIC,homozygous,669813062 2,131165797,131165798,G,A,25,GENIC,homozygous,669813063 2,131166360,131166361,G,A,15,GENIC,homozygous,669813064 2,131166727,131166728,T,C,21,GENIC,homozygous,669813065 2,131166891,131166892,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669813066 2,131167194,131167195,A,T,12,GENIC,homozygous,669813067 2,131167224,131167225,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813068 2,131167401,131167402,C,T,21,GENIC,homozygous,669813069 2,131167518,131167519,T,TG,11,GENIC,possibly homozygous,768552017 2,131167553,131167554,A,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813070 2,131168106,131168107,C,G,20,GENIC,homozygous,669813071 2,131168132,131168133,G,A,12,GENIC,homozygous,669813072 2,131168510,131168511,C,CTG,12,GENIC,possibly homozygous,768552018 2,131169013,131169014,A,T,22,GENIC,homozygous,669813073 2,131169248,131169249,T,G,17,GENIC,homozygous,669813074 2,131169548,131169549,A,T,11,GENIC,possibly homozygous,669813075 2,131169589,131169590,T,C,12,GENIC,homozygous,669813076 2,131169759,131169760,G,GA,11,GENIC,homozygous,768552019 2,131169869,131169871,AG,--,11,GENIC,homozygous,768552020 2,131169956,131169957,C,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813077 2,131169962,131169963,T,G,11,GENIC,possibly homozygous,669813078 2,131170092,131170093,A,G,22,GENIC,possibly homozygous,669813079 2,131170330,131170331,A,G,9,GENIC,homozygous,669813080 2,131170534,131170535,A,G,24,GENIC,homozygous,669813081 2,131170591,131170592,C,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813082 2,131170697,131170698,C,T,4,GENIC,homozygous,669813083 2,131170980,131170981,A,G,9,GENIC,homozygous,669813084 2,131171000,131171001,T,C,12,GENIC,homozygous,669813085 2,131171084,131171085,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813086 2,131171264,131171265,C,A,9,GENIC,possibly homozygous,669813087 2,131171277,131171278,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669813088 2,131171468,131171469,A,G,22,GENIC,possibly homozygous,669813089 2,131171855,131171856,A,T,10,GENIC,homozygous,669813090 2,131172091,131172092,T,C,15,GENIC,possibly homozygous,669813091 2,131172340,131172341,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813092 2,131172383,131172384,T,C,13,GENIC,homozygous,669813093 2,131172930,131172931,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813094 2,131173097,131173098,C,CCCA,4,GENIC,heterozygous,768552021 2,131173104,131173105,A,C,5,GENIC,heterozygous,669813095 2,131173215,131173216,C,T,6,GENIC,homozygous,669813096 2,131173317,131173318,T,C,15,GENIC,homozygous,669813097 2,131173403,131173404,T,C,6,GENIC,homozygous,669813098 2,131173547,131173548,A,G,14,GENIC,homozygous,669813099 2,131173693,131173694,C,T,9,GENIC,heterozygous,669813100 2,131174511,131174512,G,T,16,GENIC,homozygous,669813101 2,131174549,131174550,T,G,14,GENIC,homozygous,669813102 2,131174571,131174572,A,G,12,GENIC,homozygous,669813103 2,131174742,131174743,A,G,30,GENIC,possibly homozygous,669813104 2,131174838,131174839,T,C,23,GENIC,possibly homozygous,669813105 2,131175137,131175138,T,C,11,GENIC,homozygous,669813106 2,131175155,131175156,T,C,4,GENIC,homozygous,669813107 2,131175157,131175158,G,C,4,GENIC,homozygous,669813108 2,131175561,131175562,A,C,4,GENIC,homozygous,669813109 2,131175582,131175583,A,AG,5,GENIC,homozygous,768552022 2,131175583,131175584,C,A,5,GENIC,homozygous,669813110 2,131175688,131175689,G,A,8,GENIC,homozygous,669813111 2,131175950,131175951,T,C,8,GENIC,homozygous,669813112 2,131176001,131176002,G,A,2,GENIC,heterozygous,669813113 2,131176045,131176046,G,C,8,GENIC,homozygous,669813114 2,131176118,131176119,C,T,6,GENIC,heterozygous,669813115 2,131176163,131176164,G,A,5,GENIC,homozygous,669813116 2,131176221,131176222,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669813117 2,131176314,131176315,G,A,12,GENIC,homozygous,669813118 2,131176327,131176328,A,G,7,GENIC,homozygous,669813119 2,131176368,131176369,A,G,5,GENIC,homozygous,669813120 2,131176373,131176374,A,G,6,GENIC,homozygous,669813121 2,131176402,131176403,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669813122 2,131176451,131176452,C,A,7,GENIC,homozygous,669813123 2,131176452,131176453,T,C,7,GENIC,homozygous,669813124 2,131176509,131176510,T,C,19,GENIC,homozygous,669813125 2,131176523,131176524,C,G,14,GENIC,homozygous,669813126 2,131176556,131176557,G,T,10,GENIC,homozygous,669813127 2,131176623,131176624,C,G,17,GENIC,homozygous,669813128 2,131177039,131177040,C,CA,7,GENIC,heterozygous,768552023 2,131177070,131177071,T,TA,2,GENIC,homozygous,768552024 2,131177088,131177089,T,TA,6,GENIC,homozygous,768552025 2,131177328,131177329,C,T,13,GENIC,homozygous,669813129 2,131177415,131177416,G,A,9,GENIC,homozygous,669813130 2,131177499,131177500,A,G,8,GENIC,homozygous,669813131 2,131177524,131177525,C,T,4,GENIC,homozygous,669813132 2,131177546,131177547,A,T,4,GENIC,heterozygous,669813133 2,131177820,131177821,C,T,12,GENIC,heterozygous,669813134 2,131177961,131177962,T,C,7,GENIC,possibly homozygous,669813135 2,131178093,131178094,G,C,4,GENIC,homozygous,669813136 2,131178220,131178221,G,A,10,GENIC,heterozygous,669813137 2,131179014,131179015,A,T,21,GENIC,possibly homozygous,669813138 2,131179205,131179206,C,T,16,GENIC,possibly homozygous,669813139 2,131179313,131179314,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669813140 2,131179364,131179365,C,T,10,GENIC,homozygous,669813141 2,131179494,131179495,T,TA,6,GENIC,homozygous,768552026 2,131179508,131179509,A,G,1,GENIC,homozygous,669813142 2,131179518,131179519,G,A,1,GENIC,homozygous,669813143 2,131179536,131179537,T,TC,1,GENIC,homozygous,768552027 2,131179537,131179538,T,C,1,GENIC,homozygous,669813144 2,131179633,131179634,C,T,2,GENIC,homozygous,669813145 2,131179705,131179707,GG,--,2,GENIC,homozygous,768552028 2,131179851,131179852,G,A,4,GENIC,heterozygous,669813146 2,131180368,131180369,T,C,9,GENIC,heterozygous,669813147 2,131180411,131180412,T,C,15,GENIC,homozygous,669813148 2,131180709,131180710,T,G,15,GENIC,heterozygous,669813149 2,131180851,131180852,G,A,12,GENIC,homozygous,669813150 2,131180920,131180921,C,G,7,GENIC,homozygous,669813151 2,131181058,131181059,T,C,17,GENIC,homozygous,669813152 2,131181210,131181211,A,G,3,GENIC,homozygous,669813153 2,131181267,131181268,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669813154 2,131181906,131181907,C,T,14,GENIC,homozygous,669813155 2,131182093,131182094,C,T,1,GENIC,homozygous,669813156 2,131182110,131182111,C,G,5,GENIC,homozygous,669813157 2,131182252,131182253,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669813158 2,131182307,131182308,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669813159 2,131182447,131182449,TT,--,1,GENIC,homozygous,768552031 2,131182450,131182451,C,A,1,GENIC,homozygous,669813160 2,131182467,131182468,G,GA,8,GENIC,homozygous,768552032 2,131183136,131183146,TATATATATG,----------,2,GENIC,heterozygous,768552033 2,131183192,131183202,CACACACACC,----------,1,GENIC,homozygous,768552034 2,131183274,131183275,A,G,4,GENIC,heterozygous,669813161 2,131183300,131183301,T,G,5,GENIC,homozygous,669813162 2,131183419,131183420,A,G,6,GENIC,homozygous,669813163 2,131183757,131183758,T,C,5,GENIC,homozygous,669813164 2,131184352,131184353,A,G,7,GENIC,homozygous,669813165 2,131184398,131184399,A,G,7,GENIC,heterozygous,669813166 2,131184486,131184487,G,T,19,GENIC,possibly homozygous,669813167 2,131184716,131184717,G,C,17,GENIC,homozygous,669813168 2,131184818,131184819,G,A,10,GENIC,possibly homozygous,669813169 2,131184843,131184844,T,A,12,GENIC,homozygous,669813170 2,131185217,131185218,T,A,21,GENIC,possibly homozygous,669813171 2,131185703,131185704,T,G,22,GENIC,possibly homozygous,669813172 2,131185799,131185800,T,TACTCTCACATAC,10,GENIC,homozygous,768552035 2,131186041,131186042,C,T,7,GENIC,homozygous,669813173 2,131186045,131186046,C,T,6,GENIC,homozygous,669813174 2,131186084,131186085,C,T,11,GENIC,homozygous,669813175 2,131186178,131186179,T,TAC,9,GENIC,possibly homozygous,768552036 2,131186610,131186611,A,G,16,GENIC,homozygous,669813176 2,131186720,131186721,T,A,12,GENIC,heterozygous,669813177 2,131186739,131186740,T,C,7,GENIC,homozygous,669813178 2,131186906,131186907,T,C,15,GENIC,homozygous,669813179 2,131186940,131186941,T,G,20,GENIC,homozygous,669813180 2,131187139,131187140,T,C,24,GENIC,homozygous,669813181 2,131187212,131187213,A,G,1,GENIC,homozygous,669813182 2,131187237,131187238,A,G,9,GENIC,possibly homozygous,669813183 2,131187270,131187271,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669813184 2,131187654,131187655,T,G,9,GENIC,homozygous,669813185 2,131187659,131187660,C,G,7,GENIC,homozygous,669813186 2,131187731,131187732,G,T,7,GENIC,heterozygous,669813187 2,131187758,131187759,C,A,9,GENIC,homozygous,669813188 2,131187885,131187886,T,C,1,GENIC,homozygous,669813189 2,131188151,131188152,A,T,13,GENIC,possibly homozygous,669813190 2,131188528,131188529,C,A,9,GENIC,homozygous,669813191 2,131189383,131189384,T,C,8,GENIC,heterozygous,669813192 2,131189635,131189636,C,T,9,GENIC,homozygous,669813193 2,131189958,131189959,A,G,26,GENIC,possibly homozygous,669813194 2,131190052,131190053,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669813195 2,131190369,131190370,C,T,15,GENIC,homozygous,669813196 2,131190637,131190638,C,-,23,GENIC,homozygous,768552037 2,131190734,131190735,T,G,9,GENIC,heterozygous,669813197 2,131190885,131190886,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669813198 2,131191056,131191057,T,C,27,GENIC,possibly homozygous,669813199 2,131191520,131191521,G,A,11,GENIC,possibly homozygous,669813200 2,131191594,131191595,C,T,13,GENIC,heterozygous,669813201 2,131191667,131191668,T,C,12,GENIC,homozygous,669813202 2,131191679,131191680,C,A,16,GENIC,homozygous,669813203 2,131192987,131192988,C,T,14,GENIC,homozygous,669813204 2,131193220,131193221,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813205 2,131193602,131193603,T,C,18,GENIC,homozygous,669813206 2,131193722,131193723,C,CT,6,GENIC,homozygous,768552038 2,131193723,131193724,A,AAACT,6,GENIC,homozygous,768552039 2,131193767,131193768,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813207 2,131193886,131193887,G,A,14,GENIC,homozygous,669813208 2,131195058,131195059,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813209 2,131195129,131195130,T,TG,20,GENIC,homozygous,768552040 2,131195191,131195192,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669813210 2,131196101,131196102,C,T,8,GENIC,homozygous,669813211 2,131196124,131196125,C,A,6,GENIC,homozygous,669813212 2,131196125,131196126,T,A,5,GENIC,homozygous,669813213 2,131196523,131196524,T,-,7,GENIC,homozygous,768552041 2,131196622,131196623,T,C,22,GENIC,possibly homozygous,669813214 2,131197536,131197537,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669813215 2,131197966,131197967,C,A,20,GENIC,possibly homozygous,669813216 2,131198069,131198070,T,C,8,GENIC,homozygous,669813217 2,131198156,131198157,T,G,20,GENIC,possibly homozygous,669813218 2,131198739,131198740,A,G,22,GENIC,possibly homozygous,669813219 2,131199018,131199019,C,T,26,GENIC,possibly homozygous,669813220 2,131199664,131199665,G,A,20,GENIC,homozygous,669813221 2,131199705,131199706,C,T,15,GENIC,homozygous,669813222 2,131200969,131200970,G,A,11,GENIC,heterozygous,669813223 2,131201197,131201198,A,-,4,GENIC,homozygous,768552043 2,131202071,131202072,G,A,11,GENIC,possibly homozygous,669813224 2,131202828,131202829,T,TA,3,GENIC,homozygous,768552046 2,131203219,131203220,G,A,18,GENIC,homozygous,669813225 2,131204491,131204492,A,G,16,GENIC,homozygous,669813226 2,131204666,131204667,G,A,20,GENIC,homozygous,669813227 2,131205169,131205170,G,C,8,GENIC,homozygous,669813228 2,131205947,131205948,C,A,19,GENIC,homozygous,669813229 2,131206013,131206014,A,G,22,GENIC,homozygous,669813230 2,131207800,131207801,T,A,6,GENIC,heterozygous,669813231 2,131209360,131209361,C,A,15,GENIC,possibly homozygous,669813232 2,131210399,131210400,G,T,28,GENIC,possibly homozygous,669813233 2,131210533,131210534,C,G,12,GENIC,homozygous,669813234 2,131210873,131210875,TG,--,4,GENIC,homozygous,768552047 2,131211090,131211091,T,G,6,GENIC,homozygous,669813235 2,131211876,131211877,T,G,1,GENIC,homozygous,669813236 2,131211961,131211962,A,AAG,11,GENIC,homozygous,768552048 2,131212830,131212831,C,T,12,GENIC,homozygous,669813237 2,131212844,131212845,G,GA,13,GENIC,homozygous,768552049 2,131213506,131213507,T,C,13,GENIC,homozygous,669813238 2,131213541,131213542,C,T,15,GENIC,homozygous,669813239 2,131213602,131213603,A,T,17,GENIC,homozygous,669813240 2,131213712,131213713,A,G,12,GENIC,heterozygous,669813241 2,131214120,131214121,G,A,12,GENIC,possibly homozygous,669813242 2,131214454,131214455,A,AC,7,GENIC,homozygous,768552050 2,131214697,131214698,A,G,13,GENIC,homozygous,669813243 2,131214706,131214707,A,G,16,GENIC,homozygous,669813244 2,131214726,131214727,C,T,13,GENIC,possibly homozygous,669813245 2,131216395,131216396,T,C,17,GENIC,possibly homozygous,669813246 2,131217692,131217693,A,C,15,GENIC,homozygous,669813247 2,131218621,131218622,C,T,17,GENIC,homozygous,669813248 2,131219039,131219040,G,A,11,GENIC,possibly homozygous,669813249 2,131219223,131219224,T,G,26,GENIC,possibly homozygous,669813250 2,131219272,131219273,A,C,23,GENIC,possibly homozygous,669813251 2,131219425,131219426,T,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813252 2,131219581,131219582,C,T,17,GENIC,homozygous,669813253 2,131219613,131219614,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813254 2,131219732,131219733,T,-,13,GENIC,homozygous,768552051 2,131220693,131220694,C,CACACACACACACACACAA,1,GENIC,homozygous,768552053 2,131221021,131221022,G,A,6,GENIC,homozygous,669813255 2,131221322,131221323,C,T,7,GENIC,heterozygous,669813256 2,131221460,131221461,C,G,16,GENIC,homozygous,669813257 2,131221755,131221756,T,G,19,GENIC,homozygous,669813258 2,131221881,131221882,T,TC,11,GENIC,possibly homozygous,768552054 2,131221951,131221952,T,C,26,GENIC,possibly homozygous,669813259 2,131222015,131222016,C,A,23,GENIC,possibly homozygous,669813260 2,131222161,131222162,T,G,16,GENIC,homozygous,669813261 2,131222193,131222194,A,G,12,GENIC,homozygous,669813262 2,131222329,131222330,A,T,5,GENIC,homozygous,669813263 2,131222356,131222357,C,CT,15,GENIC,homozygous,768552055 2,131222806,131222807,A,AC,3,GENIC,homozygous,768552056 2,131222817,131222818,T,C,1,GENIC,homozygous,669813264 2,131222823,131222824,C,T,3,GENIC,homozygous,669813265 2,131223599,131223600,G,C,11,GENIC,homozygous,669813266 2,131224052,131224053,C,T,7,GENIC,homozygous,669813267 2,131224063,131224064,T,G,6,GENIC,homozygous,669813268 2,131224135,131224136,G,GT,10,GENIC,heterozygous,768552057 2,131224137,131224138,T,TA,9,GENIC,heterozygous,768552058 2,131225066,131225067,C,T,14,GENIC,homozygous,669813269 2,131225408,131225409,G,T,16,GENIC,homozygous,669813270 2,131225510,131225511,G,A,7,GENIC,homozygous,669813271 2,131225714,131225715,A,G,14,GENIC,homozygous,669813272 2,131225819,131225820,A,G,7,GENIC,homozygous,669813273 2,131225839,131225840,C,A,7,GENIC,homozygous,669813274 2,131226030,131226031,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669813275 2,131227475,131227476,T,A,25,GENIC,homozygous,669813276 2,131227603,131227604,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813277 2,131227872,131227873,G,T,6,GENIC,heterozygous,669813278 2,131227980,131227981,A,G,12,GENIC,homozygous,669813279 2,131228198,131228199,A,G,8,GENIC,homozygous,669813280 2,131228669,131228670,G,C,11,GENIC,possibly homozygous,669813281 2,131228819,131228820,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813282 2,131229786,131229787,A,G,2,GENIC,homozygous,669813283 2,131229789,131229790,G,A,3,GENIC,heterozygous,669813284 2,131229940,131229941,T,C,22,GENIC,homozygous,669813285 2,131230163,131230164,T,C,12,GENIC,possibly homozygous,669813286 2,131230196,131230197,T,C,10,GENIC,possibly homozygous,669813287 2,131233571,131233572,A,AT,6,GENIC,homozygous,768552059 2,131233726,131233727,T,A,14,GENIC,homozygous,669813288 2,131233834,131233835,A,T,9,GENIC,homozygous,669813289 2,131234133,131234134,G,A,12,GENIC,homozygous,669813290 2,131234556,131234557,C,T,8,GENIC,possibly homozygous,669813291 2,131234617,131234618,A,T,13,GENIC,heterozygous,669813292 2,131234673,131234674,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669813293 2,131234686,131234687,T,A,13,GENIC,homozygous,669813294 2,131234737,131234738,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813295 2,131234751,131234752,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669813296 2,131234862,131234863,T,C,17,GENIC,homozygous,669813297 2,131235000,131235001,A,T,18,GENIC,homozygous,669813298 2,131235549,131235550,T,G,17,GENIC,possibly homozygous,669813299 2,131235596,131235597,A,C,12,GENIC,homozygous,669813300 2,131235852,131235853,G,GAGAGAGAGAC,1,GENIC,homozygous,768552063 2,131235880,131235881,C,CACACACAG,3,GENIC,homozygous,768552064 2,131235938,131235939,T,TAC,6,GENIC,homozygous,768552065 2,131235965,131235966,A,G,7,GENIC,homozygous,669813301 2,131235976,131235977,G,GA,8,GENIC,homozygous,768552066 2,131236518,131236519,A,C,13,GENIC,homozygous,669813302 2,131236960,131236961,T,-,14,GENIC,possibly homozygous,768552067 2,131237110,131237111,A,G,31,GENIC,possibly homozygous,669813303 2,131237639,131237640,C,T,8,GENIC,homozygous,669813304 2,131237648,131237649,T,G,4,GENIC,homozygous,669813305 2,131238179,131238180,G,A,8,GENIC,possibly homozygous,669813306 2,131238496,131238497,A,C,4,GENIC,homozygous,669813307 2,131238803,131238804,G,A,1,GENIC,homozygous,669813308 2,131238847,131238848,G,T,12,GENIC,homozygous,669813309 2,131239001,131239002,T,TTTC,9,GENIC,homozygous,768552068 2,131239249,131239250,C,A,27,GENIC,homozygous,669813310 2,131239606,131239607,A,G,5,GENIC,homozygous,669813311 2,131239665,131239666,A,G,6,GENIC,homozygous,669813312 2,131239705,131239713,ATGAATGA,--------,3,GENIC,homozygous,768552070 2,131240019,131240020,A,T,16,GENIC,homozygous,669813313 2,131240158,131240159,T,G,22,GENIC,homozygous,669813314 2,131240171,131240172,A,-,23,GENIC,homozygous,768552071 2,131240480,131240481,G,-,7,GENIC,homozygous,768552072 2,131240481,131240482,A,C,7,GENIC,homozygous,669813315 2,131241289,131241290,G,T,2,GENIC,homozygous,669813316 2,131241409,131241410,T,C,11,GENIC,homozygous,669813317 2,131241617,131241618,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813318 2,131241868,131241869,G,A,19,GENIC,homozygous,669813319 2,131241902,131241903,G,A,23,GENIC,heterozygous,669813320 2,131242016,131242017,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813321 2,131242797,131242798,G,T,15,GENIC,homozygous,669813322 2,131242922,131242923,T,C,12,GENIC,possibly homozygous,669813323 2,131243051,131243052,C,CA,2,GENIC,heterozygous,768552073 2,131243097,131243098,C,A,12,GENIC,possibly homozygous,669813324 2,131243171,131243172,T,C,7,GENIC,homozygous,669813325 2,131243247,131243248,G,A,8,GENIC,homozygous,669813326 2,131243254,131243255,A,G,11,GENIC,possibly homozygous,669813327 2,131243699,131243700,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813328 2,131243822,131243823,C,T,17,GENIC,homozygous,669813329 2,131243887,131243888,A,T,11,GENIC,homozygous,669813330 2,131244082,131244083,A,ACACCACCAC,2,GENIC,homozygous,768552075 2,131244110,131244111,C,T,11,GENIC,possibly homozygous,669813331 2,131244321,131244322,T,C,13,GENIC,homozygous,669813332 2,131244660,131244661,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669813333 2,131244880,131244881,G,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813334 2,131245385,131245386,A,G,19,GENIC,homozygous,669813335 2,131245461,131245462,A,AC,6,GENIC,homozygous,768552076 2,131245519,131245520,C,T,17,GENIC,homozygous,669813336 2,131245794,131245795,A,AAAT,6,GENIC,homozygous,768552077 2,131245898,131245899,C,T,1,GENIC,homozygous,669813337 2,131245979,131245980,C,T,9,GENIC,heterozygous,669813338 2,131246053,131246054,T,C,7,GENIC,homozygous,669813339 2,131246186,131246187,A,G,8,GENIC,homozygous,669813340 2,131246290,131246291,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669813341 2,131246497,131246498,C,T,9,GENIC,possibly homozygous,669813342 2,131246904,131246905,G,A,15,GENIC,homozygous,669813343 2,131247083,131247084,T,C,26,GENIC,homozygous,669813344 2,131247176,131247177,C,T,11,GENIC,homozygous,669813345 2,131247443,131247444,G,A,28,GENIC,possibly homozygous,669813346 2,131247846,131247847,A,G,12,GENIC,homozygous,669813347 2,131247875,131247876,C,G,13,GENIC,possibly homozygous,669813348 2,131248059,131248060,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669813349 2,131248899,131248900,T,C,15,GENIC,possibly homozygous,669813350 2,131249739,131249740,G,A,20,GENIC,homozygous,669813351 2,131250023,131250024,C,T,16,GENIC,homozygous,669813352 2,131250094,131250095,T,C,10,GENIC,homozygous,669813353 2,131250111,131250112,T,C,5,GENIC,homozygous,669813354 2,131250129,131250130,T,C,12,GENIC,homozygous,669813355 2,131250980,131250981,A,G,13,GENIC,homozygous,669813356 2,131251119,131251120,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669813357 2,131251301,131251302,T,TCCACAA,10,GENIC,heterozygous,768552078 2,131253046,131253047,A,C,18,GENIC,homozygous,669813358 2,131253184,131253185,T,C,14,GENIC,homozygous,669813359 2,131253395,131253396,A,G,15,GENIC,homozygous,669813360 2,131253488,131253489,T,G,14,GENIC,possibly homozygous,669813361 2,131253508,131253509,G,A,14,GENIC,homozygous,669813362 2,131253586,131253587,C,A,10,GENIC,heterozygous,669813363 2,131253789,131253790,C,T,16,GENIC,possibly homozygous,669813364 2,131254419,131254421,TA,--,15,GENIC,homozygous,768552079 2,131254432,131254433,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669813365 2,131254546,131254547,A,T,15,GENIC,homozygous,669813366 2,131254852,131254853,T,C,17,GENIC,homozygous,669813367 2,131255327,131255328,T,G,25,GENIC,homozygous,669813368 2,131255372,131255373,A,G,24,GENIC,possibly homozygous,669813369 2,131255808,131255809,T,C,23,GENIC,homozygous,669813370 2,131256282,131256283,G,C,15,GENIC,homozygous,669813371 2,131256479,131256480,A,G,13,GENIC,homozygous,669813372 2,131256505,131256506,T,C,12,GENIC,possibly homozygous,669813373 2,131256824,131256825,C,CGTGCGTGCGTGTGT,5,GENIC,heterozygous,768552080 2,131256824,131256825,C,CGTGCGTGTGTGTGT,5,GENIC,heterozygous,768552081 2,131256825,131256826,A,G,6,GENIC,homozygous,669813374 2,131257023,131257024,G,T,17,GENIC,homozygous,669813375 2,131257277,131257278,G,A,3,GENIC,homozygous,669813376 2,131257285,131257286,G,A,5,GENIC,homozygous,669813377 2,131257391,131257392,G,C,15,GENIC,homozygous,669813378 2,131257482,131257483,T,C,18,GENIC,homozygous,669813379 2,131257920,131257921,T,A,12,GENIC,possibly homozygous,669813380 2,131258034,131258035,A,G,2,GENIC,homozygous,669813381 2,131258359,131258360,G,C,20,GENIC,possibly homozygous,669813382 2,131258758,131258759,T,-,1,GENIC,homozygous,768552083 2,131259642,131259643,A,G,11,GENIC,possibly homozygous,669813383 2,131260484,131260485,C,T,21,GENIC,possibly homozygous,669813384 2,131261202,131261203,C,T,27,GENIC,possibly homozygous,669813385 2,131261282,131261283,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669813386 2,131261888,131261889,C,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813387 2,131264557,131264558,A,-,6,GENIC,homozygous,768552084 2,131265036,131265037,A,-,12,GENIC,homozygous,768552085 2,131269030,131269031,C,T,10,GENIC,homozygous,669813388 2,131271188,131271203,TTCTTCTTCTTCTTC,---------------,2,GENIC,homozygous,768552086 2,131275677,131275678,T,G,11,GENIC,homozygous,669813389 2,131277079,131277080,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669813390 2,131277160,131277161,C,G,11,GENIC,homozygous,669813391 2,131278956,131278957,T,C,26,GENIC,possibly homozygous,669813392 2,131280560,131280561,A,G,17,GENIC,homozygous,669813393 2,131281075,131281076,A,C,21,GENIC,homozygous,669813394 2,131282374,131282375,T,C,5,GENIC,homozygous,669813395 2,131282702,131282703,G,A,17,GENIC,homozygous,669813396 2,131283402,131283403,C,G,5,GENIC,heterozygous,669813397 2,131283881,131283882,G,A,12,GENIC,homozygous,669813398 2,131286316,131286317,C,A,10,GENIC,homozygous,669813399 2,131287480,131287481,G,A,20,GENIC,possibly homozygous,669813400 2,131288480,131288481,T,C,17,GENIC,possibly homozygous,669813401 2,131288991,131288992,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669813402 2,131289089,131289090,A,ATT,4,GENIC,homozygous,768552087 2,131289423,131289424,T,G,14,GENIC,homozygous,669813403 2,131289506,131289507,T,C,21,GENIC,possibly homozygous,669813404 2,131289857,131289858,T,C,19,GENIC,homozygous,669813405 2,131290251,131290252,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669813406 2,131291140,131291141,A,G,22,GENIC,homozygous,669813407 2,131293297,131293298,A,G,22,GENIC,possibly homozygous,669813408 2,131293467,131293468,G,T,25,GENIC,possibly homozygous,669813409 2,131293700,131293701,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813410 2,131293813,131293814,A,G,5,GENIC,homozygous,669813411 2,131293968,131293969,C,T,3,GENIC,homozygous,669813412 2,131294058,131294059,G,A,10,GENIC,homozygous,669813413 2,131294188,131294189,G,A,13,GENIC,homozygous,669813414 2,131294646,131294647,T,C,9,GENIC,heterozygous,669813415 2,131294824,131294825,A,G,9,GENIC,homozygous,669813416 2,131294875,131294876,A,T,12,GENIC,heterozygous,669813417 2,131295059,131295060,G,A,20,GENIC,possibly homozygous,669813418 2,131295177,131295178,T,A,11,GENIC,heterozygous,669813419 2,131295240,131295241,G,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813420 2,131295324,131295325,C,T,2,GENIC,homozygous,669813421 2,131295386,131295387,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669813422 2,131295475,131295476,G,A,11,GENIC,homozygous,669813423 2,131295521,131295522,T,TA,7,GENIC,homozygous,768552088 2,131295865,131295866,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813424 2,131295967,131295968,G,A,8,GENIC,heterozygous,669813425 2,131296086,131296087,G,T,10,GENIC,heterozygous,669813426 2,131296087,131296088,G,T,10,GENIC,heterozygous,669813427 2,131296241,131296242,T,C,11,GENIC,heterozygous,669813428 2,131296774,131296775,C,G,8,GENIC,homozygous,669813429 2,131297019,131297020,T,A,2,GENIC,homozygous,669813430 2,131297415,131297416,C,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813431 2,131297489,131297490,A,G,22,GENIC,heterozygous,669813432 2,131297490,131297491,T,C,23,GENIC,heterozygous,669813433 2,131297919,131297920,A,G,13,GENIC,homozygous,669813434 2,131298161,131298162,A,AT,13,GENIC,heterozygous,768552089 2,131298188,131298189,G,T,13,GENIC,homozygous,669813435 2,131299248,131299249,A,G,4,GENIC,homozygous,669813436 2,131299441,131299442,A,AC,22,GENIC,homozygous,768552090 2,131299655,131299656,T,C,14,GENIC,homozygous,669813437 2,131299755,131299756,T,C,16,GENIC,homozygous,669813438 2,131300561,131300562,C,-,13,GENIC,heterozygous,768552091 2,131300631,131300632,T,C,24,GENIC,homozygous,669813439 2,131301269,131301270,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669813440 2,131304690,131304691,A,G,13,GENIC,homozygous,669813441 2,131305544,131305545,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813442 2,131306847,131306848,T,-,7,GENIC,possibly homozygous,768552095 2,131307931,131307932,G,A,14,GENIC,homozygous,669813443 2,131308214,131308215,T,C,13,GENIC,homozygous,669813444 2,131308232,131308233,A,C,10,GENIC,homozygous,669813445 2,131308674,131308675,A,C,32,GENIC,possibly homozygous,669813446 2,131309106,131309107,A,-,10,GENIC,homozygous,768552096 2,131309998,131309999,A,C,17,GENIC,homozygous,669813447 2,131311211,131311212,T,C,11,GENIC,homozygous,669813448 2,131311282,131311283,A,G,14,GENIC,homozygous,669813449 2,131313128,131313129,T,G,25,GENIC,possibly homozygous,669813450 2,131313351,131313352,C,A,19,GENIC,possibly homozygous,669813451 2,131319910,131319911,C,G,31,GENIC,homozygous,669813452 2,131320463,131320465,GT,--,2,GENIC,heterozygous,768552097 2,131320776,131320777,A,C,11,GENIC,homozygous,669813453 2,131320845,131320846,G,A,16,GENIC,homozygous,669813454 2,131320998,131320999,T,G,25,GENIC,homozygous,669813455 2,131321300,131321301,C,A,13,GENIC,possibly homozygous,669813456 2,131326112,131326113,T,A,7,GENIC,homozygous,669813457 2,131326133,131326134,C,T,14,GENIC,homozygous,669813458 2,131326151,131326152,T,-,19,GENIC,homozygous,768552098 2,131326880,131326881,C,A,13,GENIC,homozygous,669813459 2,131327011,131327012,A,C,30,GENIC,homozygous,669813460 2,131327465,131327466,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813461 2,131327889,131327890,A,C,8,GENIC,homozygous,669813462 2,131327893,131327894,T,A,10,GENIC,homozygous,669813463 2,131328437,131328438,G,T,11,GENIC,possibly homozygous,669813464 2,131328863,131328864,A,C,9,GENIC,homozygous,669813465 2,131330371,131330372,A,G,16,GENIC,heterozygous,669813466 2,131331508,131331509,A,C,5,GENIC,heterozygous,669813467 2,131331513,131331514,A,T,6,GENIC,heterozygous,669813468 2,131331566,131331567,C,T,12,GENIC,homozygous,669813469 2,131331843,131331844,C,G,12,GENIC,possibly homozygous,669813470 2,131331945,131331946,G,A,11,GENIC,homozygous,669813471 2,131332556,131332557,A,T,19,GENIC,homozygous,669813472 2,131332814,131332815,T,C,16,GENIC,homozygous,669813473 2,131332988,131332989,T,-,5,GENIC,heterozygous,768552100 2,131333116,131333117,T,C,2,GENIC,homozygous,669813474 2,131333427,131333428,A,G,9,GENIC,homozygous,669813475 2,131334317,131334318,A,G,11,GENIC,homozygous,669813476 2,131334558,131334559,G,A,18,GENIC,heterozygous,669813477 2,131334997,131334998,T,TA,14,GENIC,possibly homozygous,768552101 2,131335444,131335445,C,A,14,GENIC,homozygous,669813478 2,131335689,131335690,T,-,5,GENIC,homozygous,768552102 2,131339595,131339597,TC,--,1,GENIC,homozygous,768552104 2,131339737,131339738,T,A,8,GENIC,homozygous,669813479 2,131340246,131340247,T,TA,4,GENIC,heterozygous,768552105 2,131340329,131340330,C,A,6,GENIC,homozygous,669813480 2,131342033,131342034,T,C,16,GENIC,heterozygous,669813481 2,131343449,131343450,A,G,7,GENIC,homozygous,669813482 2,131344378,131344379,T,TA,2,GENIC,homozygous,768552106 2,131344975,131344976,G,A,17,GENIC,homozygous,669813483 2,131346687,131346688,C,T,5,GENIC,heterozygous,669813484 2,131346688,131346689,T,TAG,5,GENIC,heterozygous,768552107 2,131346838,131346839,T,C,24,GENIC,homozygous,669813485 2,131347698,131347699,C,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813486 2,131352936,131352937,T,TG,2,GENIC,homozygous,768552108 2,131353059,131353060,C,G,4,GENIC,homozygous,669813487 2,131354046,131354047,G,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813488 2,131354128,131354129,G,T,18,GENIC,possibly homozygous,669813489 2,131355477,131355478,G,GT,1,GENIC,homozygous,768552109 2,131355485,131355486,G,GT,4,GENIC,heterozygous,768552110 2,131355620,131355622,CA,--,12,GENIC,possibly homozygous,768552111 2,131357258,131357259,T,A,19,GENIC,possibly homozygous,669813490 2,131357396,131357397,T,C,15,GENIC,homozygous,669813491 2,131358650,131358651,C,T,8,GENIC,homozygous,669813492 2,131359524,131359525,G,A,11,GENIC,homozygous,669813493 2,131360209,131360210,T,C,13,GENIC,possibly homozygous,669813494 2,131360449,131360450,C,T,13,GENIC,heterozygous,669813495 2,131361649,131361650,G,A,14,GENIC,homozygous,669813496 2,131361846,131361847,G,A,18,GENIC,homozygous,669813497 2,131362113,131362114,C,G,13,GENIC,homozygous,669813498 2,131362693,131362694,G,C,4,GENIC,heterozygous,669813499 2,131362863,131362864,C,A,9,GENIC,homozygous,669813500 2,131368243,131368244,C,A,27,GENIC,homozygous,669813501 2,131368619,131368620,A,-,3,GENIC,heterozygous,768552112 2,131368765,131368766,C,CTG,16,GENIC,possibly homozygous,768552113 2,131369355,131369356,C,A,20,GENIC,homozygous,669813502 2,131369709,131369710,T,C,14,GENIC,homozygous,669813503 2,131370738,131370739,G,A,20,GENIC,homozygous,669813504 2,131370887,131370891,TGTG,----,6,GENIC,homozygous,768552114 2,131371640,131371642,AC,--,17,GENIC,homozygous,768552116 2,131372741,131372742,C,CA,5,GENIC,homozygous,768552117 2,131373476,131373477,A,G,16,GENIC,homozygous,669813505 2,131373891,131373892,T,A,22,GENIC,homozygous,669813506 2,131374991,131374992,A,G,17,GENIC,homozygous,669813507 2,131375472,131375473,T,A,18,GENIC,heterozygous,669813508 2,131375506,131375507,T,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813509 2,131375536,131375537,C,T,19,GENIC,homozygous,669813510 2,131378142,131378143,A,G,4,GENIC,heterozygous,669813511 2,131379642,131379647,AAAAA,-----,1,GENIC,homozygous,768552118 2,131379682,131379683,G,GA,3,GENIC,heterozygous,768552121 2,131379869,131379870,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669813512 2,131380485,131380486,T,-,13,GENIC,homozygous,768552122 2,131381155,131381156,G,A,15,GENIC,homozygous,669813513 2,131383018,131383019,G,A,22,GENIC,homozygous,669813514 2,131383520,131383521,T,G,7,GENIC,homozygous,669813515 2,131384525,131384526,C,G,18,GENIC,heterozygous,669813516 2,131384568,131384569,T,TA,12,GENIC,heterozygous,768552123 2,131385450,131385451,C,G,17,GENIC,homozygous,669813517 2,131387858,131387859,C,-,22,GENIC,possibly homozygous,768552124 2,131390527,131390528,A,G,18,GENIC,homozygous,669813518 2,131395025,131395026,C,T,14,GENIC,homozygous,669813519 2,131395035,131395036,A,-,12,GENIC,homozygous,768552125 2,131395753,131395754,G,T,19,GENIC,homozygous,669813520 2,131396075,131396076,T,TG,1,GENIC,homozygous,768552127 2,131401475,131401476,A,G,12,GENIC,possibly homozygous,669813521 2,131401714,131401715,T,A,2,GENIC,heterozygous,669813522 2,131401989,131401990,A,G,26,GENIC,homozygous,669813523 2,131402021,131402022,T,TG,25,GENIC,homozygous,768552128 2,131402667,131402668,C,G,29,GENIC,homozygous,669813524 2,131403275,131403276,A,G,7,GENIC,homozygous,669813525 2,131404598,131404599,C,T,13,GENIC,homozygous,669813526 2,131404600,131404601,T,C,12,GENIC,homozygous,669813527 2,131404680,131404681,C,T,12,GENIC,heterozygous,669813528 2,131404922,131404923,T,-,19,GENIC,possibly homozygous,768552129 2,131405716,131405717,G,A,8,GENIC,homozygous,669813529 2,131406309,131406310,A,C,3,GENIC,homozygous,669813530 2,131406910,131406911,G,T,20,GENIC,homozygous,669813531 2,131409897,131409898,C,T,2,GENIC,homozygous,669813532 2,131409945,131409946,G,C,12,GENIC,homozygous,669813533 2,131410082,131410083,A,G,17,GENIC,homozygous,669813534 2,131411814,131411815,A,G,21,GENIC,homozygous,669813535 2,131411909,131411910,G,A,7,GENIC,homozygous,669813536 2,131411911,131411912,T,C,7,GENIC,homozygous,669813537 2,131412230,131412231,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813538 2,131412474,131412475,G,GA,13,GENIC,homozygous,768552130 2,131412747,131412750,ATT,---,10,GENIC,possibly homozygous,768552131 2,131413349,131413381,TGTGACAGTGGTCTCACTGAGCTAGCAGCAAA,--------------------------------,4,GENIC,heterozygous,768552132 2,131413779,131413780,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813539 2,131414023,131414024,C,T,11,GENIC,homozygous,669813540 2,131414025,131414026,G,A,11,GENIC,homozygous,669813541 2,131414065,131414066,T,G,19,GENIC,homozygous,669813542 2,131414579,131414580,G,A,21,GENIC,possibly homozygous,669813543 2,131414671,131414672,C,A,12,GENIC,possibly homozygous,669813544 2,131415264,131415265,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669813545 2,131415645,131415646,A,G,2,GENIC,homozygous,669813546 2,131416305,131416306,A,G,15,GENIC,heterozygous,669813547 2,131416342,131416343,A,G,27,GENIC,homozygous,669813548 2,131416956,131416957,G,A,13,GENIC,homozygous,669813549 2,131418241,131418242,G,GCACACACACACACA,1,GENIC,homozygous,768552133 2,131419883,131419884,A,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813550 2,131420106,131420107,T,A,10,GENIC,homozygous,669813551 2,131420757,131420758,G,A,22,GENIC,possibly homozygous,669813552 2,131420932,131420933,T,TA,2,GENIC,heterozygous,768552137 2,131420940,131420941,T,A,2,GENIC,heterozygous,669813553 2,131421205,131421206,C,T,26,GENIC,homozygous,669813554 2,131421286,131421287,G,T,20,GENIC,homozygous,669813555 2,131421408,131421409,G,C,22,GENIC,possibly homozygous,669813556 2,131421444,131421445,T,C,25,GENIC,homozygous,669813557 2,131422364,131422365,A,G,10,GENIC,homozygous,669813558 2,131422570,131422571,C,A,19,GENIC,possibly homozygous,669813559 2,131422902,131422904,GC,--,5,GENIC,heterozygous,768552138 2,131423582,131423583,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813560 2,131423808,131423809,T,G,18,GENIC,homozygous,669813561 2,131423945,131423946,A,G,17,GENIC,homozygous,669813562 2,131424570,131424571,T,G,18,GENIC,heterozygous,669813563 2,131424811,131424812,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813564 2,131425278,131425279,C,A,11,GENIC,possibly homozygous,669813565 2,131425917,131425918,A,T,22,GENIC,homozygous,669813566 2,131426041,131426042,C,T,16,GENIC,homozygous,669813567 2,131426394,131426395,C,CTAAT,7,GENIC,homozygous,768552139 2,131426409,131426410,T,G,7,GENIC,homozygous,669813568 2,131426660,131426661,T,C,12,GENIC,homozygous,669813569 2,131426821,131426822,G,T,9,GENIC,homozygous,669813570 2,131426899,131426900,G,A,12,GENIC,possibly homozygous,669813571 2,131427628,131427629,A,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813572 2,131428027,131428028,C,T,9,GENIC,heterozygous,669813573 2,131428224,131428225,G,A,6,GENIC,heterozygous,669813574 2,131428700,131428701,T,G,13,GENIC,homozygous,669813575 2,131428818,131428819,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669813576 2,131429115,131429116,T,A,7,GENIC,homozygous,669813577 2,131429132,131429133,C,T,5,GENIC,homozygous,669813578 2,131429435,131429436,T,C,12,GENIC,homozygous,669813579 2,131429659,131429660,T,A,7,GENIC,homozygous,669813580 2,131429923,131429924,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813581 2,131430423,131430424,C,G,27,GENIC,homozygous,669813582 2,131430514,131430515,A,G,18,GENIC,possibly homozygous,669813583 2,131431226,131431227,T,C,24,GENIC,possibly homozygous,669813584 2,131431840,131431841,T,G,23,GENIC,homozygous,669813585 2,131431953,131431954,C,T,26,GENIC,possibly homozygous,669813586 2,131431989,131431990,C,T,10,GENIC,homozygous,669813587 2,131431996,131431997,T,A,9,GENIC,homozygous,669813588 2,131431998,131431999,A,G,7,GENIC,homozygous,669813589 2,131432114,131432115,G,T,13,GENIC,homozygous,669813590 2,131432808,131432809,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813591 2,131432960,131432961,C,T,21,GENIC,homozygous,669813592 2,131433119,131433120,G,-,13,GENIC,homozygous,768552140 2,131433261,131433262,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669813593 2,131433630,131433631,A,G,20,GENIC,homozygous,669813594 2,131433644,131433645,C,-,17,GENIC,homozygous,768552141 2,131433715,131433716,T,TA,1,GENIC,homozygous,768552142 2,131433943,131433944,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813595 2,131434085,131434086,G,A,20,GENIC,possibly homozygous,669813596 2,131434186,131434187,A,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813597 2,131435194,131435195,G,GA,12,GENIC,homozygous,768552143 2,131435373,131435374,A,G,21,GENIC,homozygous,669813598 2,131435615,131435616,T,A,23,GENIC,homozygous,669813599 2,131435842,131435843,T,C,12,GENIC,homozygous,669813600 2,131436163,131436164,A,T,15,GENIC,homozygous,669813601 2,131436368,131436369,A,-,13,GENIC,homozygous,768552147 2,131437082,131437083,T,C,15,GENIC,homozygous,669813602 2,131437313,131437314,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813603 2,131437547,131437548,G,GA,17,GENIC,homozygous,768552148 2,131437716,131437717,T,C,15,GENIC,homozygous,669813604 2,131438227,131438228,T,A,11,GENIC,heterozygous,669813605 2,131438289,131438290,T,C,11,GENIC,heterozygous,669813606 2,131438453,131438454,G,A,11,GENIC,heterozygous,669813607 2,131438661,131438662,A,G,20,GENIC,homozygous,669813608 2,131438860,131438861,A,AT,9,GENIC,homozygous,768552149 2,131438910,131438911,T,C,15,GENIC,homozygous,669813609 2,131439074,131439075,C,CA,16,GENIC,possibly homozygous,768552150 2,131439820,131439821,A,C,13,GENIC,possibly homozygous,669813610 2,131439996,131439997,A,G,23,GENIC,homozygous,669813611 2,131440045,131440046,G,A,11,GENIC,possibly homozygous,669813612 2,131440264,131440265,T,C,15,GENIC,homozygous,669813613 2,131440541,131440542,A,G,2,GENIC,homozygous,669813614 2,131440766,131440767,T,C,11,GENIC,possibly homozygous,669813615 2,131440998,131440999,T,TC,9,GENIC,heterozygous,768552151 2,131441116,131441117,A,-,3,GENIC,homozygous,768552152 2,131441250,131441251,A,G,6,GENIC,homozygous,669813616 2,131441622,131441623,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669813617 2,131441998,131441999,G,A,11,GENIC,homozygous,669813618 2,131442128,131442129,A,-,6,GENIC,homozygous,768552153 2,131442851,131442852,A,T,8,GENIC,possibly homozygous,669813619 2,131444011,131444012,G,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813620 2,131444764,131444765,A,T,19,GENIC,possibly homozygous,669813621 2,131445354,131445355,A,T,12,GENIC,homozygous,669813622 2,131448902,131448903,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813623 2,131449911,131449912,C,T,13,GENIC,homozygous,669813624 2,131450619,131450620,A,G,21,GENIC,homozygous,669813625 2,131451691,131451692,T,G,13,GENIC,homozygous,669813626 2,131451917,131451918,A,ATGAT,1,GENIC,homozygous,768552154 2,131452647,131452648,A,AT,8,GENIC,heterozygous,768552156 2,131452710,131452711,T,G,3,GENIC,homozygous,669813627 2,131453715,131453716,G,GTTCATCGCAGCCTTATTTATAAT,5,GENIC,heterozygous,768552157 2,131454508,131454509,C,T,7,GENIC,heterozygous,669813628 2,131454509,131454510,T,G,7,GENIC,heterozygous,669813629 2,131454725,131454726,C,CAGACAGATAGAT,4,GENIC,homozygous,768552158 2,131454749,131454750,G,A,8,GENIC,homozygous,669813630 2,131454795,131454796,A,C,10,GENIC,homozygous,669813631 2,131456135,131456136,G,A,19,GENIC,possibly homozygous,669813632 2,131461796,131461797,A,-,1,GENIC,homozygous,768552161 2,131462919,131462920,C,G,28,GENIC,homozygous,669813633 2,131463569,131463570,T,TTCTGGC,5,GENIC,heterozygous,768552162 2,131465106,131465107,G,T,22,GENIC,possibly homozygous,669813634 2,131465156,131465157,G,T,17,GENIC,homozygous,669813635 2,131465496,131465497,A,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813636 2,131465815,131465816,T,A,8,GENIC,possibly homozygous,669813637 2,131465822,131465823,T,C,10,GENIC,homozygous,669813638 2,131466681,131466682,A,G,28,GENIC,homozygous,669813639 2,131467116,131467117,A,G,7,GENIC,homozygous,669813640 2,131467269,131467270,C,A,9,GENIC,homozygous,669813641 2,131467345,131467346,A,G,6,GENIC,homozygous,669813642 2,131467470,131467471,C,A,11,GENIC,homozygous,669813643 2,131467486,131467487,A,G,11,GENIC,homozygous,669813644 2,131467682,131467683,G,A,31,GENIC,homozygous,669813645 2,131468989,131468990,C,T,1,GENIC,homozygous,669813646 2,131469399,131469403,GGGA,----,1,GENIC,homozygous,768552163 2,131469663,131469664,C,A,9,GENIC,possibly homozygous,669813647 2,131470297,131470298,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,669813648 2,131470690,131470691,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669813649 2,131471448,131471449,A,G,14,GENIC,homozygous,669813650 2,131472448,131472449,T,G,9,GENIC,possibly homozygous,669813651 2,131472449,131472450,T,C,9,GENIC,possibly homozygous,669813652 2,131473103,131473104,G,A,24,GENIC,possibly homozygous,669813653 2,131473239,131473240,T,TA,8,GENIC,heterozygous,768552164 2,131473239,131473240,T,TAA,8,GENIC,heterozygous,768552165 2,131473414,131473415,G,A,15,GENIC,possibly homozygous,669813654 2,131473700,131473701,G,A,23,GENIC,homozygous,669813655 2,131473797,131473798,A,C,19,GENIC,possibly homozygous,669813656 2,131473941,131473942,G,A,14,GENIC,possibly homozygous,669813657 2,131474445,131474446,T,TA,5,GENIC,homozygous,768552166 2,131475064,131475065,A,G,11,GENIC,homozygous,669813658 2,131475315,131475316,A,G,18,GENIC,homozygous,669813659 2,131476486,131476487,C,T,5,GENIC,homozygous,669813660 2,131476631,131476635,AAAT,----,2,GENIC,homozygous,768552167 2,131477317,131477318,C,A,1,GENIC,homozygous,669813661 2,131477722,131477723,G,GCACA,4,GENIC,heterozygous,768552169 2,131478214,131478215,G,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813662 2,131478233,131478234,C,T,13,GENIC,homozygous,669813663 2,131478374,131478375,G,T,21,GENIC,possibly homozygous,669813664 2,131478656,131478657,C,G,17,GENIC,homozygous,669813665 2,131479008,131479010,AA,--,7,GENIC,heterozygous,768552171 2,131479201,131479202,T,C,26,GENIC,possibly homozygous,669813666 2,131479534,131479536,AT,--,7,GENIC,homozygous,768552173 2,131479867,131479868,C,A,16,GENIC,homozygous,669813667 2,131480030,131480035,TAATA,-----,6,GENIC,heterozygous,768552174 2,131480144,131480145,C,T,21,GENIC,homozygous,669813668 2,131480331,131480332,T,C,21,GENIC,homozygous,669813669 2,131480792,131480793,C,T,12,GENIC,homozygous,669813670 2,131480808,131480809,A,C,14,GENIC,homozygous,669813671 2,131480863,131480864,G,GA,16,GENIC,possibly homozygous,768552175 2,131480897,131480898,T,A,21,GENIC,possibly homozygous,669813672 2,131481039,131481040,T,-,8,GENIC,homozygous,768552176 2,131481041,131481042,G,A,10,GENIC,homozygous,669813673 2,131481453,131481454,A,-,9,GENIC,homozygous,768552177 2,131481803,131481804,A,T,9,GENIC,homozygous,669813674 2,131482024,131482025,T,C,22,GENIC,homozygous,669813675 2,131482122,131482123,A,G,21,GENIC,homozygous,669813676 2,131482192,131482193,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669813677 2,131482595,131482596,C,T,8,GENIC,heterozygous,669813678 2,131483530,131483531,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669813679 2,131486649,131486650,A,G,9,GENIC,homozygous,669813680 2,131486950,131486951,T,G,9,GENIC,possibly homozygous,669813681 2,131487071,131487072,T,-,4,GENIC,heterozygous,768552178 2,131487375,131487376,C,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813682 2,131488351,131488352,T,C,10,GENIC,homozygous,669813683 2,131488418,131488419,A,-,4,GENIC,homozygous,768552180 2,131488638,131488639,G,A,29,GENIC,possibly homozygous,669813684 2,131489034,131489035,G,GACACACACAC,1,GENIC,homozygous,768552183 2,131489114,131489115,G,A,21,GENIC,homozygous,669813685 2,131489518,131489519,A,T,3,GENIC,homozygous,669813686 2,131490666,131490667,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669813687 2,131491349,131491350,C,A,10,GENIC,possibly homozygous,669813688 2,131491404,131491405,T,G,15,GENIC,homozygous,669813689 2,131493236,131493237,C,T,24,GENIC,homozygous,669813690 2,131494083,131494084,G,A,2,GENIC,homozygous,669813691 2,131495062,131495063,T,C,8,GENIC,possibly homozygous,669813692 2,131496439,131496440,T,G,21,GENIC,possibly homozygous,669813693 2,131497147,131497148,T,TC,4,GENIC,homozygous,768552185 2,131497148,131497149,T,TCTCTCTC,4,GENIC,homozygous,768552186 2,131497190,131497191,A,G,12,GENIC,possibly homozygous,669813694 2,131497573,131497574,G,A,18,GENIC,homozygous,669813695 2,131499316,131499317,T,C,9,GENIC,heterozygous,669813696 2,131499990,131499991,T,TA,3,GENIC,homozygous,768552187 2,131501085,131501086,C,A,9,GENIC,possibly homozygous,669813697 2,131501555,131501556,T,C,22,GENIC,possibly homozygous,669813698 2,131502673,131502674,G,A,10,GENIC,homozygous,669813699 2,131503218,131503219,T,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813700 2,131503248,131503249,A,C,14,GENIC,homozygous,669813701 2,131503297,131503298,G,A,7,GENIC,homozygous,669813702 2,131503310,131503311,T,A,6,GENIC,homozygous,669813703 2,131503418,131503419,A,C,6,GENIC,heterozygous,669813704 2,131503455,131503456,A,G,2,GENIC,homozygous,669813705 2,131503463,131503464,G,A,1,GENIC,homozygous,669813706 2,131503608,131503609,T,C,9,GENIC,possibly homozygous,669813707 2,131503643,131503644,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669813708 2,131503739,131503740,G,A,14,GENIC,homozygous,669813709 2,131504306,131504307,G,A,23,GENIC,homozygous,669813710 2,131504794,131504795,C,CA,14,GENIC,homozygous,768552188 2,131504906,131504907,A,T,3,GENIC,homozygous,669813711 2,131504907,131504908,G,T,2,GENIC,homozygous,669813712 2,131505227,131505228,A,G,37,GENIC,possibly homozygous,669813713 2,131506149,131506150,G,C,28,GENIC,homozygous,669813714 2,131506352,131506353,G,A,1,GENIC,homozygous,669813715 2,131506408,131506409,T,A,10,GENIC,homozygous,669813716 2,131506624,131506625,G,A,11,GENIC,possibly homozygous,669813717 2,131506966,131506967,T,C,14,GENIC,homozygous,669813718 2,131507054,131507055,T,A,20,GENIC,possibly homozygous,669813719 2,131507093,131507094,A,-,4,GENIC,homozygous,768552189 2,131507384,131507385,G,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813720 2,131507433,131507434,T,TC,14,GENIC,homozygous,768552190 2,131507434,131507435,A,C,12,GENIC,homozygous,669813721 2,131508213,131508214,T,C,19,GENIC,homozygous,669813722 2,131508991,131508992,T,TA,2,GENIC,homozygous,768552191 2,131509203,131509204,G,T,12,GENIC,homozygous,669813723 2,131509505,131509506,C,T,20,GENIC,homozygous,669813724 2,131509578,131509579,C,A,21,GENIC,homozygous,669813725 2,131509612,131509613,T,TAA,10,GENIC,heterozygous,768552193 2,131509758,131509759,A,T,2,GENIC,homozygous,669813726 2,131509916,131509917,A,G,6,GENIC,homozygous,669813727 2,131509974,131509975,A,-,3,GENIC,homozygous,768552194 2,131510236,131510237,C,A,23,GENIC,homozygous,669813728 2,131510270,131510271,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813729 2,131510351,131510352,A,T,13,GENIC,heterozygous,669813730 2,131511252,131511253,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,669813731 2,131511373,131511374,T,C,20,GENIC,homozygous,669813732 2,131512483,131512484,G,A,25,GENIC,possibly homozygous,669813733 2,131513090,131513091,C,A,22,GENIC,possibly homozygous,669813734 2,131513412,131513413,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669813735 2,131513657,131513658,T,C,18,GENIC,homozygous,669813736 2,131513680,131513681,A,G,12,GENIC,homozygous,669813737 2,131514120,131514121,T,G,17,GENIC,possibly homozygous,669813738 2,131514353,131514354,A,AC,18,GENIC,homozygous,768552196 2,131514385,131514386,G,A,20,GENIC,homozygous,669813739 2,131514587,131514588,A,G,1,GENIC,homozygous,669813740 2,131514606,131514607,C,-,8,GENIC,homozygous,768552197 2,131514898,131514899,T,C,19,GENIC,homozygous,669813741 2,131514923,131514924,T,-,7,GENIC,possibly homozygous,768552198 2,131515041,131515042,T,G,24,GENIC,possibly homozygous,669813742 2,131515310,131515311,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813743 2,131515494,131515495,T,A,19,GENIC,possibly homozygous,669813744 2,131516270,131516272,TC,--,6,GENIC,homozygous,768552200 2,131516370,131516371,T,A,2,GENIC,homozygous,669813745 2,131516438,131516439,G,A,18,GENIC,homozygous,669813746 2,131516875,131516876,C,T,19,GENIC,possibly homozygous,669813747 2,131517326,131517327,T,C,17,GENIC,possibly homozygous,669813748 2,131517457,131517458,A,AT,2,GENIC,homozygous,768552201 2,131517475,131517476,G,C,4,GENIC,heterozygous,669813749 2,131517523,131517524,A,T,17,GENIC,homozygous,669813750 2,131517569,131517570,A,C,15,GENIC,homozygous,669813751 2,131517923,131517924,A,G,22,GENIC,homozygous,669813752 2,131517962,131517963,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669813753 2,131518129,131518130,C,T,15,GENIC,homozygous,669813754 2,131518162,131518163,G,A,26,GENIC,homozygous,669813755 2,131518507,131518508,A,G,10,GENIC,homozygous,669813756 2,131518606,131518607,C,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813757 2,131518698,131518699,A,T,8,GENIC,homozygous,669813758 2,131519743,131519744,G,A,18,GENIC,heterozygous,669813759 2,131519818,131519819,A,G,12,GENIC,homozygous,669813760 2,131519875,131519876,A,G,24,GENIC,homozygous,669813761 2,131520153,131520154,C,T,5,GENIC,heterozygous,669813762 2,131521550,131521551,T,C,3,GENIC,homozygous,669813763 2,131521593,131521597,GAAA,----,2,GENIC,heterozygous,768552202 2,131521791,131521792,A,G,3,GENIC,homozygous,669813764 2,131521894,131521895,T,A,19,GENIC,homozygous,669813765 2,131522206,131522207,C,T,16,GENIC,possibly homozygous,669813766 2,131522775,131522776,C,T,19,GENIC,possibly homozygous,669813767 2,131522793,131522794,T,C,20,GENIC,possibly homozygous,669813768 2,131522952,131522953,C,G,23,GENIC,homozygous,669813769 2,131522995,131522996,G,A,16,GENIC,homozygous,669813770 2,131523271,131523272,G,GA,8,GENIC,heterozygous,768552203 2,131523436,131523437,A,C,10,GENIC,homozygous,669813771 2,131524139,131524140,A,G,20,GENIC,possibly homozygous,669813772 2,131524434,131524435,A,G,20,GENIC,homozygous,669813773 2,131524726,131524727,T,C,8,GENIC,heterozygous,669813774 2,131524878,131524879,A,C,16,GENIC,homozygous,669813775 2,131524891,131524892,C,T,13,GENIC,heterozygous,669813776 2,131525013,131525014,A,G,24,GENIC,possibly homozygous,669813777 2,131525110,131525111,A,-,19,GENIC,homozygous,768552204 2,131525703,131525704,T,G,16,GENIC,homozygous,669813778 2,131526708,131526709,A,-,5,GENIC,homozygous,768552205 2,131527718,131527719,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813779 2,131528697,131528698,A,G,27,GENIC,possibly homozygous,669813780 2,131533608,131533609,T,C,7,GENIC,possibly homozygous,669813781 2,131533881,131533882,G,A,3,GENIC,heterozygous,669813782 2,131534182,131534183,A,-,7,GENIC,possibly homozygous,768552207 2,131534227,131534228,A,G,7,GENIC,homozygous,669813783 2,131534944,131534945,T,C,20,GENIC,possibly homozygous,669813784 2,131535161,131535162,T,C,17,GENIC,homozygous,669813785 2,131535537,131535538,G,A,14,GENIC,homozygous,669813786 2,131536071,131536072,C,CT,7,GENIC,homozygous,768552209 2,131537205,131537206,G,T,16,GENIC,possibly homozygous,669813787 2,131538002,131538003,G,C,11,GENIC,homozygous,669813788 2,131539102,131539103,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669813789 2,131539160,131539161,A,G,17,GENIC,homozygous,669813790 2,131539555,131539556,C,A,25,GENIC,homozygous,669813791 2,131539607,131539608,A,G,16,GENIC,homozygous,669813792 2,131540855,131540856,T,-,9,GENIC,homozygous,768552210 2,131540988,131540989,T,C,11,GENIC,possibly homozygous,669813793 2,131541056,131541058,TT,--,8,GENIC,homozygous,768552211 2,131541251,131541252,A,G,8,GENIC,homozygous,669813794 2,131542236,131542237,T,A,29,GENIC,possibly homozygous,669813795 2,131542322,131542323,G,A,10,GENIC,homozygous,669813796 2,131542789,131542790,A,C,2,GENIC,homozygous,669813797 2,131542923,131542925,AA,--,3,GENIC,heterozygous,768552212 2,131543094,131543095,A,C,7,GENIC,possibly homozygous,669813798 2,131543095,131543096,A,G,7,GENIC,possibly homozygous,669813799 2,131543185,131543186,C,G,15,GENIC,possibly homozygous,669813800 2,131543565,131543566,A,G,15,GENIC,homozygous,669813801 2,131543632,131543633,G,-,3,GENIC,homozygous,768552215 2,131543794,131543795,T,C,16,GENIC,homozygous,669813802 2,131543980,131543981,A,C,30,GENIC,homozygous,669813803 2,131544078,131544079,C,T,17,GENIC,homozygous,669813804 2,131544226,131544227,A,G,13,GENIC,heterozygous,669813805 2,131544227,131544228,T,C,13,GENIC,heterozygous,669813806 2,131544775,131544776,G,A,10,GENIC,homozygous,669813807 2,131545216,131545217,T,C,29,GENIC,homozygous,669813808 2,131546346,131546347,A,AT,11,GENIC,possibly homozygous,768552218 2,131546690,131546691,G,GTCTC,10,GENIC,possibly homozygous,768552219 2,131547032,131547033,A,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813809 2,131547033,131547034,T,A,17,GENIC,possibly homozygous,669813810 2,131548530,131548531,C,T,12,GENIC,possibly homozygous,669813811 2,131549369,131549370,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669813812 2,131550065,131550066,G,A,15,GENIC,possibly homozygous,669813813 2,131550267,131550268,G,A,15,GENIC,possibly homozygous,669813814 2,131551349,131551350,T,C,8,GENIC,homozygous,669813815 2,131552759,131552760,T,C,20,GENIC,homozygous,669813816 2,131552909,131552910,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813817 2,131552955,131552956,A,AGATTG,5,GENIC,homozygous,768552220 2,131553156,131553157,A,G,19,GENIC,homozygous,669813818 2,131553726,131553727,C,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813819 2,131554743,131554744,T,TC,2,GENIC,homozygous,768552221 2,131554745,131554746,A,AATG,2,GENIC,homozygous,768552222 2,131554930,131554931,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813820 2,131555248,131555249,T,G,6,GENIC,heterozygous,669813821 2,131555303,131555304,C,T,24,GENIC,homozygous,669813822 2,131555866,131555867,C,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813823 2,131557228,131557229,T,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813824 2,131557911,131557912,A,AT,9,GENIC,homozygous,768552223 2,131558071,131558072,C,T,15,GENIC,homozygous,669813825 2,131558401,131558402,A,-,1,GENIC,homozygous,768552224 2,131559378,131559379,T,-,8,GENIC,homozygous,768552225 2,131559977,131559978,G,A,14,GENIC,homozygous,669813826 2,131560004,131560005,C,T,13,GENIC,homozygous,669813827 2,131560344,131560345,T,A,12,GENIC,homozygous,669813828 2,131560345,131560346,T,C,12,GENIC,homozygous,669813829 2,131561734,131561735,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813830 2,131561860,131561861,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813831 2,131561991,131562007,ACACACACACACACAC,----------------,1,GENIC,homozygous,768552226 2,131562445,131562449,TTTG,----,2,GENIC,homozygous,768552230 2,131564985,131564986,A,-,15,GENIC,homozygous,768552233 2,131566052,131566053,C,T,20,GENIC,homozygous,669813832 2,131566184,131566185,T,C,17,GENIC,homozygous,669813833 2,131567406,131567407,G,A,22,GENIC,homozygous,669813834 2,131567680,131567681,G,A,15,GENIC,homozygous,669813835 2,131568775,131568776,A,C,19,GENIC,homozygous,669813836 2,131570578,131570579,G,A,11,GENIC,homozygous,669813837 2,131571346,131571347,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,669813838 2,131571904,131571905,A,C,27,GENIC,possibly homozygous,669813839 2,131571944,131571945,C,T,16,GENIC,homozygous,669813840 2,131571977,131571978,C,T,11,GENIC,homozygous,669813841 2,131573329,131573330,C,T,16,GENIC,homozygous,669813842 2,131573663,131573664,A,-,2,GENIC,heterozygous,768552234 2,131576233,131576234,T,C,16,GENIC,homozygous,669813843 2,131576289,131576290,T,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813844 2,131576773,131576774,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813845 2,131576831,131576832,G,A,16,GENIC,homozygous,669813846 2,131577090,131577091,T,TA,6,GENIC,heterozygous,768552236 2,131577144,131577145,G,-,2,GENIC,homozygous,768552237 2,131577186,131577187,G,A,12,GENIC,homozygous,669813847 2,131577423,131577424,A,T,8,GENIC,heterozygous,669813848 2,131578464,131578465,A,-,8,GENIC,heterozygous,768552238 2,131580882,131580883,G,GT,5,GENIC,heterozygous,768552239 2,131582006,131582007,T,TTA,2,GENIC,heterozygous,768552240 2,131582272,131582273,T,C,9,GENIC,possibly homozygous,669813849 2,131586475,131586476,A,C,13,GENIC,heterozygous,669813850 2,131586523,131586524,G,A,19,GENIC,homozygous,669813851 2,131587952,131587953,T,TA,9,GENIC,homozygous,768552241 2,131588278,131588279,A,G,14,GENIC,homozygous,669813852 2,131588341,131588342,T,TA,20,GENIC,homozygous,768552242 2,131588378,131588379,C,G,18,GENIC,homozygous,669813853 2,131589019,131589020,T,C,21,GENIC,homozygous,669813854 2,131589247,131589248,G,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813855 2,131589480,131589481,G,A,17,GENIC,possibly homozygous,669813856 2,131590713,131590714,A,C,17,GENIC,possibly homozygous,669813857 2,131590786,131590787,A,G,4,GENIC,homozygous,669813858 2,131591006,131591007,G,A,11,GENIC,heterozygous,669813859 2,131591047,131591048,G,T,7,GENIC,homozygous,669813860 2,131591082,131591083,G,A,19,GENIC,heterozygous,669813861 2,131591409,131591411,GT,--,1,GENIC,homozygous,768552243 2,131591481,131591482,C,G,10,GENIC,possibly homozygous,669813862 2,131591772,131591773,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,669813863 2,131591961,131591962,A,G,16,GENIC,homozygous,669813864 2,131592204,131592205,A,-,10,GENIC,homozygous,768552244 2,131592295,131592296,C,T,15,GENIC,homozygous,669813865 2,131592585,131592586,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,669813866 2,131592834,131592835,A,G,10,GENIC,homozygous,669813867 2,131593393,131593394,G,T,8,GENIC,homozygous,669813868 2,131593403,131593404,A,G,9,GENIC,homozygous,669813869 2,131593712,131593713,G,A,1,GENIC,homozygous,669813870 2,131593721,131593722,C,A,1,GENIC,homozygous,669813871 2,131593729,131593730,G,T,2,GENIC,homozygous,669813872 2,131593879,131593880,G,A,11,GENIC,homozygous,669813873 2,131593897,131593898,G,C,9,GENIC,homozygous,669813874 2,131593905,131593906,C,T,9,GENIC,homozygous,669813875 2,131594029,131594030,T,C,22,GENIC,possibly homozygous,669813876 2,131594728,131594729,T,C,27,GENIC,possibly homozygous,669813877 2,131595173,131595174,G,C,12,GENIC,homozygous,669813878 2,131595497,131595498,C,T,19,GENIC,possibly homozygous,669813879 2,131595553,131595554,A,G,11,GENIC,homozygous,669813880 2,131595623,131595624,G,A,19,GENIC,possibly homozygous,669813881 2,131595854,131595855,G,T,19,GENIC,homozygous,669813882 2,131595966,131595967,G,A,2,GENIC,heterozygous,669813883 2,131595969,131595970,T,A,2,GENIC,heterozygous,669813884 2,131596073,131596074,A,G,12,GENIC,homozygous,669813885 2,131596351,131596352,G,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813886 2,131596650,131596651,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,669813887 2,131597034,131597035,A,G,17,GENIC,homozygous,669813888 2,131597182,131597183,A,C,14,GENIC,possibly homozygous,669813889 2,131597349,131597350,A,T,34,GENIC,possibly homozygous,669813890 2,131597395,131597396,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669813891 2,131597833,131597834,C,T,17,GENIC,homozygous,669813892 2,131597986,131597987,T,-,11,GENIC,homozygous,768552245 2,131598001,131598002,G,A,14,GENIC,homozygous,669813893 2,131598008,131598009,A,G,17,GENIC,homozygous,669813894 2,131598588,131598589,T,C,17,GENIC,possibly homozygous,669813895 2,131598725,131598726,T,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813896 2,131598934,131598935,C,T,15,GENIC,possibly homozygous,669813897 2,131599120,131599121,A,G,16,GENIC,homozygous,669813898 2,131599512,131599513,G,A,16,GENIC,possibly homozygous,669813899 2,131599518,131599519,C,T,20,GENIC,possibly homozygous,669813900 2,131599647,131599648,A,G,24,GENIC,homozygous,669813901 2,131600229,131600230,G,A,1,GENIC,homozygous,669813902 2,131600688,131600689,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813903 2,131600898,131600899,T,C,15,GENIC,homozygous,669813904 2,131600970,131600971,A,G,29,GENIC,possibly homozygous,669813905 2,131601258,131601259,G,A,22,GENIC,possibly homozygous,669813906 2,131601485,131601486,T,TA,8,GENIC,homozygous,768552246 2,131601503,131601504,A,T,13,GENIC,homozygous,669813907 2,131601536,131601537,A,C,12,GENIC,homozygous,669813908 2,131601572,131601573,T,G,9,GENIC,homozygous,669813909 2,131601761,131601762,G,C,10,GENIC,homozygous,669813910 2,131601769,131601770,A,G,11,GENIC,homozygous,669813911 2,131602050,131602051,C,CAA,4,GENIC,homozygous,768552247 2,131602261,131602262,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,669813912 2,131602396,131602397,T,C,18,GENIC,possibly homozygous,669813913 2,131602636,131602637,T,C,19,GENIC,homozygous,669813914 2,131603186,131603187,A,G,23,GENIC,possibly homozygous,669813915 2,131603894,131603895,G,A,18,GENIC,possibly homozygous,669813916 2,131604967,131604968,A,G,25,GENIC,possibly homozygous,669813917 2,131606042,131606043,T,C,2,GENIC,homozygous,669813918 2,131606304,131606305,T,G,9,GENIC,homozygous,669813919 2,131606557,131606558,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669813920 2,131606825,131606827,GG,--,2,GENIC,heterozygous,768552249 2,131607588,131607589,T,C,8,GENIC,heterozygous,669813921 2,131609300,131609302,GG,--,2,GENIC,homozygous,768552251 2,131610844,131610845,C,T,6,GENIC,homozygous,669813922 2,131614562,131614563,T,C,5,GENIC,homozygous,669813923 2,131616043,131616044,A,T,3,GENIC,heterozygous,669813924 2,131616779,131616780,C,T,12,GENIC,homozygous,669813925 2,131617771,131617772,T,A,23,GENIC,possibly homozygous,669813926 2,131617988,131617989,C,T,23,GENIC,homozygous,669813927 2,131618055,131618056,T,C,11,GENIC,heterozygous,669813928 2,131618087,131618088,G,A,13,GENIC,homozygous,669813929 2,131618259,131618260,A,G,9,GENIC,homozygous,669813930 2,131618388,131618389,T,G,22,GENIC,homozygous,669813931 2,131619682,131619683,C,G,24,GENIC,possibly homozygous,669813932 2,131620040,131620041,A,G,18,GENIC,homozygous,669813933 2,131620081,131620082,A,G,13,GENIC,possibly homozygous,669813934 2,131621277,131621278,A,G,18,GENIC,homozygous,669813935 2,131621925,131621926,T,TG,29,GENIC,homozygous,768552252 2,131622455,131622456,G,A,15,GENIC,homozygous,669813936 2,131623628,131623629,G,A,17,GENIC,homozygous,669813937 2,131624004,131624005,C,A,9,GENIC,possibly homozygous,669813938 2,131625906,131625907,G,A,6,GENIC,homozygous,669813939 2,131626518,131626519,C,T,14,GENIC,heterozygous,669813940 2,131626629,131626630,C,A,15,GENIC,homozygous,669813941 2,131629285,131629286,G,A,1,GENIC,homozygous,669813942 2,131629302,131629303,G,C,1,GENIC,homozygous,669813943 2,131629431,131629432,G,C,4,GENIC,homozygous,669813944 2,131629449,131629450,A,ATT,3,GENIC,homozygous,768552253 2,131629676,131629677,C,T,10,GENIC,possibly homozygous,669813945 2,131629699,131629700,C,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813946 2,131629817,131629818,G,A,10,GENIC,homozygous,669813947 2,131630150,131630151,G,A,9,GENIC,homozygous,669813948 2,131630250,131630251,T,C,4,GENIC,homozygous,669813949 2,131630322,131630323,G,C,18,GENIC,homozygous,669813950 2,131630344,131630345,T,C,20,GENIC,homozygous,669813951 2,131630567,131630568,A,T,24,GENIC,homozygous,669813952 2,131630721,131630722,A,T,14,GENIC,homozygous,669813953 2,131630824,131630825,A,G,21,GENIC,homozygous,669813954 2,131631588,131631589,A,G,9,GENIC,possibly homozygous,669813955 2,131631852,131631853,G,GT,17,GENIC,homozygous,768552254 2,131632341,131632343,AA,--,12,GENIC,heterozygous,768552255 2,131632939,131632940,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,669813956 2,131633408,131633409,C,T,12,GENIC,homozygous,669813957 2,131633603,131633604,T,C,21,GENIC,homozygous,669813958 2,131634516,131634517,T,G,12,GENIC,homozygous,669813959 2,131635793,131635794,A,G,20,GENIC,possibly homozygous,669813960 2,131636796,131636797,A,G,18,GENIC,homozygous,669813961 2,131637369,131637370,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669813962 2,131637908,131637909,G,A,9,GENIC,homozygous,669813963 2,131638086,131638087,A,T,3,GENIC,homozygous,669813964 2,131642162,131642163,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,669813965 2,131642386,131642387,G,GA,11,GENIC,possibly homozygous,768552256 2,131642619,131642620,C,CTCTG,41,GENIC,heterozygous,768552257 2,131642620,131642621,T,TG,42,GENIC,heterozygous,768552258 2,131642863,131642864,G,T,2,GENIC,homozygous,669813966 2,131642871,131642872,G,C,4,GENIC,homozygous,669813967 2,131644236,131644237,G,T,12,GENIC,homozygous,669813968 2,131644425,131644426,C,T,10,GENIC,homozygous,669813969 2,131644503,131644504,G,T,9,GENIC,homozygous,669813970 2,131644537,131644538,A,G,11,GENIC,possibly homozygous,669813971 2,131644880,131644881,A,G,19,GENIC,possibly homozygous,669813972 2,131644916,131644917,T,C,15,GENIC,possibly homozygous,669813973 2,131645033,131645034,T,C,17,GENIC,homozygous,669813974 2,131645102,131645103,C,T,19,GENIC,homozygous,669813975 2,131645344,131645345,A,AT,5,GENIC,homozygous,768552259 2,131645633,131645634,T,G,18,GENIC,possibly homozygous,669813976 2,131645838,131645839,A,G,10,GENIC,homozygous,669813977 2,131646697,131646698,A,C,16,GENIC,possibly homozygous,669813978 2,131647057,131647058,A,G,5,GENIC,heterozygous,669813979 2,131647058,131647059,A,G,5,GENIC,heterozygous,669813980 2,131647341,131647342,A,T,9,GENIC,possibly homozygous,669813981 2,131647350,131647351,G,A,8,GENIC,possibly homozygous,669813982 2,131647639,131647640,C,T,14,GENIC,homozygous,669813983 2,131647845,131647846,A,C,19,GENIC,heterozygous,669813984 2,131647998,131647999,C,T,17,GENIC,homozygous,669813985 2,131648147,131648149,TA,--,1,GENIC,homozygous,768552261 2,131648397,131648398,A,G,11,GENIC,homozygous,669813986 2,131648670,131648671,G,T,8,GENIC,homozygous,669813987 2,131649102,131649103,C,T,9,GENIC,homozygous,669813988 2,131649291,131649292,A,T,6,GENIC,heterozygous,669813989 2,131649746,131649747,A,C,13,GENIC,homozygous,669813990 2,131649769,131649770,A,G,16,GENIC,possibly homozygous,669813991 2,131650108,131650109,T,C,6,GENIC,heterozygous,669813992 2,131650115,131650116,A,G,5,GENIC,heterozygous,669813993 2,131650889,131650890,A,G,17,GENIC,possibly homozygous,669813994 2,131651145,131651146,A,-,10,GENIC,possibly homozygous,768552262 2,131651173,131651174,A,AT,4,GENIC,homozygous,768552263 2,131651960,131651961,A,G,7,GENIC,heterozygous,669813995 2,131651961,131651962,C,A,8,GENIC,heterozygous,669813996 2,131652623,131652624,C,A,10,GENIC,heterozygous,669813997 2,131653031,131653032,C,CTAAATA,4,GENIC,homozygous,768552264 2,131656631,131656643,AAGGAAGGAAGG,------------,1,GENIC,homozygous,768552265 2,131657226,131657227,T,C,17,GENIC,possibly homozygous,669813998 2,131657344,131657345,C,T,17,GENIC,homozygous,669813999 2,131657527,131657528,C,A,28,GENIC,homozygous,669814000 2,131657656,131657657,T,C,22,GENIC,homozygous,669814001 2,131658696,131658697,T,C,14,GENIC,homozygous,669814002 2,131659638,131659639,A,C,4,GENIC,heterozygous,669814003 2,131661117,131661118,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669814004 2,131661523,131661527,TATC,----,5,GENIC,homozygous,768552266 2,131661703,131661704,G,T,14,GENIC,homozygous,669814005 2,131661785,131661786,A,C,24,GENIC,possibly homozygous,669814006 2,131662006,131662007,G,A,19,GENIC,homozygous,669814007 2,131662518,131662519,T,C,19,GENIC,homozygous,669814008 2,131662798,131662799,C,T,7,GENIC,homozygous,669814009 2,131663054,131663055,T,TA,3,GENIC,homozygous,768552267 2,131663152,131663153,T,C,11,GENIC,heterozygous,669814010 2,131663319,131663320,G,T,25,GENIC,possibly homozygous,669814011 2,131663504,131663505,A,C,23,GENIC,possibly homozygous,669814012 2,131663784,131663785,C,T,14,GENIC,possibly homozygous,669814013 2,131664604,131664605,G,A,4,GENIC,heterozygous,669814014 2,131665185,131665186,T,C,14,GENIC,possibly homozygous,669814015 2,131665561,131665562,A,G,14,GENIC,homozygous,669814016 2,131665596,131665597,A,C,5,GENIC,homozygous,669814017 2,131665598,131665599,T,C,6,GENIC,homozygous,669814018 2,131667571,131667572,G,A,17,GENIC,homozygous,669814019 2,131667899,131667900,G,A,2,GENIC,homozygous,669814020 2,131668666,131668667,T,C,6,GENIC,homozygous,669814021 2,131668752,131668753,A,G,11,GENIC,homozygous,669814022 2,131669444,131669445,A,G,27,GENIC,possibly homozygous,669814023 2,131669622,131669623,C,G,10,GENIC,homozygous,669814024 2,131669635,131669636,A,G,21,GENIC,possibly homozygous,669814025 2,131669703,131669706,TGT,---,8,GENIC,homozygous,768552268 2,131669734,131669735,A,G,20,GENIC,heterozygous,669814026 2,131669837,131669838,A,G,12,GENIC,possibly homozygous,669814027 2,131669978,131669981,TCA,---,5,GENIC,homozygous,768552269 2,131670144,131670146,AT,--,3,GENIC,homozygous,768552270 2,131670914,131670915,C,T,18,GENIC,possibly homozygous,669814028 2,131671170,131671171,A,G,25,GENIC,homozygous,669814029 2,131671703,131671704,T,-,6,GENIC,homozygous,768552271 2,131671822,131671823,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669814030 2,131671853,131671854,T,C,15,GENIC,homozygous,669814031 2,131671900,131671901,G,T,12,GENIC,heterozygous,669814032 2,131671901,131671902,A,C,12,GENIC,heterozygous,669814033 2,131672074,131672075,A,AT,18,GENIC,homozygous,768552272 2,131672103,131672104,C,A,20,GENIC,possibly homozygous,669814034 2,131672327,131672328,A,T,9,GENIC,homozygous,669814035 2,131672328,131672329,T,C,10,GENIC,homozygous,669814036 2,131672423,131672424,T,C,5,GENIC,heterozygous,669814037 2,131673162,131673163,G,GT,23,GENIC,heterozygous,768552273 2,131673833,131673837,AGAC,----,3,GENIC,homozygous,768552274 2,131674227,131674228,A,C,12,GENIC,homozygous,669814038 2,131674255,131674256,T,C,23,GENIC,homozygous,669814039 2,131674560,131674561,A,ATTCTTT,6,GENIC,heterozygous,768552275 2,131674780,131674781,G,C,16,GENIC,homozygous,669814040 2,131675799,131675800,A,T,13,GENIC,heterozygous,669814041 2,131676043,131676044,G,A,29,GENIC,homozygous,669814042 2,131676403,131676404,C,A,5,GENIC,homozygous,669814043 2,131676679,131676680,G,T,22,GENIC,possibly homozygous,669814044 2,131676767,131676768,C,T,8,GENIC,possibly homozygous,669814045 2,131677093,131677094,G,GA,1,GENIC,homozygous,768552276 2,131677127,131677128,T,A,8,GENIC,heterozygous,669814046 2,131677157,131677158,T,C,11,GENIC,homozygous,669814047 2,131677431,131677432,C,G,14,GENIC,possibly homozygous,669814048 2,131677610,131677611,A,G,20,GENIC,possibly homozygous,669814049 2,131678258,131678259,T,A,9,GENIC,homozygous,669814050 2,131678601,131678602,T,G,10,GENIC,homozygous,669814051 2,131678740,131678741,T,A,18,GENIC,possibly homozygous,669814052 2,131680771,131680772,A,G,20,GENIC,possibly homozygous,669814053 2,131681168,131681169,T,C,10,GENIC,homozygous,669814054 2,131681791,131681792,A,G,18,GENIC,homozygous,669814055 2,131681992,131681993,T,A,15,GENIC,homozygous,669814056 2,131682694,131682695,T,C,9,GENIC,homozygous,669814057 2,131682821,131682822,G,C,19,GENIC,homozygous,669814058 2,131683317,131683318,A,ATCC,9,GENIC,homozygous,768552277 2,131683682,131683683,C,T,19,GENIC,homozygous,669814059 2,131684062,131684066,AATT,----,2,GENIC,heterozygous,768552278 2,131684368,131684369,A,G,3,GENIC,homozygous,669814060 2,131684969,131684970,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,669814061 2,131685324,131685330,ACACAT,------,3,GENIC,homozygous,768552279 2,131685426,131685427,G,A,2,GENIC,homozygous,669814062 2,131685895,131685896,G,A,17,GENIC,homozygous,669814063 2,131687501,131687502,A,T,10,GENIC,homozygous,669814064