chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 2,116400365,116400366,G,C,24,GENIC,heterozygous,784133954 2,116406997,116406998,T,G,31,GENIC,homozygous,784133955 2,116410312,116410313,T,A,24,GENIC,possibly homozygous,784133956