chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
2264271526264271527TG10GENIChomozygous877729755
2264271771264271772TG15GENIChomozygous877729756