chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 2 116404367 116404368 G C 32 GENIC homozygous 940328922 2 116406997 116406998 T G 21 GENIC homozygous 940328923