chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 20 47103905 47103908 TTT --- 5 GENIC heterozygous 708136836 20 47104749 47104750 G - 24 GENIC homozygous 708136837 20 47109089 47109090 C T 18 GENIC possibly homozygous 564396248