chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 20,12328655,12328656,C,T,14,GENIC,homozygous,633629075 20,12328734,12328735,A,G,21,GENIC,homozygous,633629076 20,12329931,12329932,G,A,14,GENIC,homozygous,633629077 20,12330046,12330052,ACACAT,------,4,GENIC,heterozygous,746938867 20,12330330,12330331,A,G,13,GENIC,homozygous,633629078 20,12330396,12330397,A,G,10,GENIC,homozygous,633629079 20,12330517,12330518,A,AAGAG,9,GENIC,homozygous,746938868 20,12330767,12330768,G,A,17,GENIC,homozygous,633629080 20,12330963,12330964,A,G,22,GENIC,homozygous,633629081 20,12330968,12330969,A,C,22,GENIC,homozygous,633629082 20,12331020,12331021,A,T,19,GENIC,homozygous,633629083 20,12331184,12331185,C,T,23,GENIC,homozygous,633629084 20,12331668,12331669,G,A,19,GENIC,possibly homozygous,633629085 20,12331749,12331750,T,C,15,GENIC,homozygous,633629086 20,12331772,12331773,G,A,16,GENIC,homozygous,633629087 20,12332095,12332096,A,AAGGAC,18,GENIC,homozygous,746938869 20,12332406,12332407,A,G,25,GENIC,homozygous,633629088 20,12332486,12332487,G,A,23,GENIC,homozygous,633629089 20,12332495,12332496,T,A,23,GENIC,homozygous,633629090 20,12332605,12332606,C,T,18,GENIC,homozygous,633629091 20,12332759,12332760,G,A,26,GENIC,homozygous,633629092 20,12332857,12332858,T,C,16,GENIC,homozygous,633629093 20,12332988,12332989,G,A,25,GENIC,homozygous,633629094 20,12334751,12334752,T,A,17,GENIC,homozygous,633629095 20,12334752,12334753,T,A,17,GENIC,homozygous,633629096 20,12334754,12334755,G,A,18,GENIC,homozygous,633629097 20,12334755,12334756,C,A,18,GENIC,homozygous,633629098 20,12334756,12334757,C,A,19,GENIC,homozygous,633629099 20,12337920,12337921,T,-,10,GENIC,homozygous,746938870 20,12338256,12338257,C,-,14,GENIC,homozygous,746938871 20,12338324,12338325,C,T,21,GENIC,homozygous,633629100 20,12338472,12338474,AA,--,14,GENIC,homozygous,746938872 20,12338621,12338622,A,C,16,GENIC,homozygous,633629101 20,12339325,12339326,A,G,18,GENIC,homozygous,633629102 20,12339903,12339904,G,GAAAAAAGAAAAAA,5,GENIC,heterozygous,746938873 20,12341349,12341350,G,A,19,GENIC,homozygous,633629103 20,12341365,12341366,G,A,18,GENIC,homozygous,633629104 20,12341706,12341707,A,G,18,GENIC,homozygous,633629105 20,12342414,12342415,C,T,10,GENIC,homozygous,633629106 20,12342626,12342627,A,G,14,GENIC,homozygous,633629107 20,12343325,12343326,A,G,18,GENIC,homozygous,633629108 20,12343342,12343343,A,T,15,GENIC,homozygous,633629109 20,12344428,12344429,A,G,38,GENIC,homozygous,633629110 20,12345134,12345135,A,T,19,GENIC,possibly homozygous,633629111 20,12345499,12345500,C,T,19,GENIC,homozygous,633629112 20,12345539,12345540,G,A,22,GENIC,homozygous,633629113 20,12346539,12346540,C,T,22,GENIC,homozygous,633629114 20,12347115,12347116,T,C,27,GENIC,homozygous,633629115 20,12347151,12347152,C,A,22,GENIC,homozygous,633629116 20,12347477,12347478,A,G,18,GENIC,homozygous,633629117 20,12347735,12347736,A,AG,11,GENIC,homozygous,746938874 20,12347972,12347974,GG,--,4,GENIC,homozygous,746938876 20,12348130,12348133,AAA,---,8,GENIC,homozygous,746938877 20,12348568,12348569,G,GGT,14,GENIC,homozygous,746938879 20,12348888,12348889,C,CTG,34,GENIC,homozygous,746938880 20,12349093,12349105,TGTCTGTCTGTC,------------,23,GENIC,homozygous,746938881 20,12349914,12349915,T,TACAC,20,GENIC,heterozygous,746938886 20,12349914,12349915,T,TACACAC,20,GENIC,possibly homozygous,746938887 20,12350282,12350283,T,TA,31,GENIC,possibly homozygous,746938888 20,12350451,12350452,T,C,42,GENIC,homozygous,633629118 20,12350452,12350453,G,A,42,GENIC,homozygous,633629119 20,12350501,12350502,G,A,48,GENIC,possibly homozygous,633629120 20,12350502,12350503,G,A,47,GENIC,possibly homozygous,633629121 20,12350891,12350892,C,T,26,GENIC,homozygous,633629122 20,12350908,12350909,C,T,23,GENIC,homozygous,633629123 20,12351154,12351155,T,C,20,GENIC,homozygous,633629124 20,12351310,12351311,G,A,24,GENIC,homozygous,633629125 20,12351423,12351426,CTC,---,22,GENIC,homozygous,746938889 20,12351965,12351966,G,A,24,GENIC,homozygous,633629126 20,12353097,12353098,T,C,19,GENIC,homozygous,633629127 20,12353111,12353112,T,C,17,GENIC,possibly homozygous,633629128 20,12353833,12353834,G,C,16,GENIC,homozygous,633629129 20,12354105,12354109,TTTT,----,11,GENIC,homozygous,746938890 20,12354242,12354243,C,G,21,GENIC,homozygous,633629130 20,12354272,12354273,C,A,19,GENIC,homozygous,633629131 20,12354480,12354481,A,G,34,GENIC,homozygous,633629132 20,12354676,12354677,G,A,27,GENIC,homozygous,633629133 20,12354765,12354766,A,G,15,GENIC,homozygous,633629134 20,12354803,12354804,G,A,18,GENIC,homozygous,633629135 20,12354867,12354868,G,GT,11,GENIC,homozygous,746938892 20,12354873,12354874,G,GTTTTTTTTTTTTTTTT,7,GENIC,homozygous,746938895 20,12354947,12354948,C,A,17,GENIC,homozygous,633629136 20,12355060,12355061,T,A,21,GENIC,homozygous,633629137 20,12355118,12355119,A,T,29,GENIC,homozygous,633629138 20,12355500,12355508,GAGAGAGA,--------,1,GENIC,homozygous,746938897 20,12355561,12355567,GAGGAG,------,4,GENIC,homozygous,746938899 20,12355583,12355584,A,AGAG,5,GENIC,homozygous,746938900 20,12355638,12355639,G,GGGGAAGAGAAGGAGGAGGAGGAAGGGGGAAGGGGAGGAGGGAGGAAAGGATGGGGAGAAGGGGGA,5,GENIC,homozygous,746938902 20,12356720,12356721,G,A,23,GENIC,homozygous,633629139 20,12357153,12357154,T,C,18,GENIC,homozygous,633629140 20,12357349,12357350,G,T,29,GENIC,homozygous,633629141 20,12357813,12357835,CACACACACACACACACACACT,----------------------,23,GENIC,heterozygous,746938903 20,12357895,12357896,T,C,33,GENIC,homozygous,633629142 20,12359494,12359495,A,G,18,GENIC,homozygous,633629143 20,12360136,12360137,A,G,17,GENIC,homozygous,633629144 20,12360333,12360334,A,G,16,GENIC,homozygous,633629145 20,12360646,12360647,T,C,24,GENIC,homozygous,633629146 20,12361615,12361616,G,T,18,GENIC,homozygous,633629147 20,12362169,12362170,A,G,14,GENIC,possibly homozygous,633629148 20,12362255,12362258,AAA,---,11,GENIC,heterozygous,746938904 20,12362256,12362258,AA,--,11,GENIC,possibly homozygous,746938905 20,12362333,12362334,A,G,26,GENIC,possibly homozygous,633629149 20,12363304,12363305,C,T,11,GENIC,homozygous,633629150 20,12364047,12364048,C,CTTT,1,GENIC,homozygous,746938907 20,12364072,12364073,C,CT,5,GENIC,homozygous,746938908 20,12364128,12364129,C,T,10,GENIC,homozygous,633629151 20,12364201,12364202,G,A,14,GENIC,homozygous,633629152 20,12364202,12364203,T,C,14,GENIC,homozygous,633629153 20,12364228,12364229,A,G,14,GENIC,homozygous,633629154 20,12365095,12365096,A,AAC,20,GENIC,possibly homozygous,746938909 20,12365412,12365413,T,-,31,GENIC,homozygous,746938910 20,12366296,12366297,T,C,21,GENIC,homozygous,633629155 20,12366506,12366518,TTTTTTTTTCTT,------------,4,GENIC,homozygous,746938911 20,12366682,12366683,T,TG,17,GENIC,homozygous,746938912 20,12367195,12367196,G,A,22,GENIC,homozygous,633629156 20,12368210,12368211,T,C,40,GENIC,homozygous,633629157 20,12368416,12368417,T,A,16,GENIC,homozygous,633629158 20,12368419,12368420,T,A,16,GENIC,homozygous,633629159 20,12368498,12368499,G,GGTCCCCAGCTCCGAAAAAAAGAACA,3,GENIC,homozygous,746938914 20,12368977,12368978,G,A,26,GENIC,possibly homozygous,633629160 20,12369095,12369096,G,A,21,GENIC,homozygous,633629161 20,12369813,12369814,A,G,7,GENIC,homozygous,633629162 20,12373073,12373074,T,A,3,GENIC,homozygous,633629163 20,12373183,12373184,C,CT,5,GENIC,homozygous,746938915 20,12373291,12373292,T,-,4,GENIC,homozygous,746938916 20,12373453,12373454,G,A,7,GENIC,homozygous,633629164 20,12373497,12373498,A,G,11,GENIC,homozygous,633629165 20,12373549,12373552,AAC,---,1,GENIC,homozygous,746938917 20,12374525,12374529,GTGT,----,3,GENIC,heterozygous,746938918 20,12377255,12377256,C,CTTT,4,GENIC,heterozygous,746938921 20,12380296,12380297,C,CG,4,GENIC,homozygous,746938922 20,12380297,12380298,C,T,4,GENIC,homozygous,633629166 20,12380315,12380318,CCA,---,3,GENIC,homozygous,746938923 20,12380467,12380468,C,A,6,GENIC,homozygous,633629167 20,12380792,12380793,T,TTTTG,14,GENIC,homozygous,746938925 20,12381555,12381556,T,TA,11,GENIC,homozygous,746938926 20,12382438,12382439,C,T,15,GENIC,homozygous,633629168 20,12382471,12382472,G,A,11,GENIC,homozygous,633629169 20,12383067,12383068,G,GC,8,GENIC,homozygous,746938927 20,12385093,12385094,A,AACACGC,17,GENIC,heterozygous,746938930 20,12385094,12385110,ACACACACACACACAC,----------------,17,GENIC,possibly homozygous,746938928 20,12385302,12385303,T,TG,12,GENIC,heterozygous,746938931 20,12385577,12385581,TTTT,----,4,GENIC,homozygous,746938934 20,12385876,12385877,C,T,30,GENIC,homozygous,633629170 20,12387129,12387130,G,C,16,GENIC,homozygous,633629171 20,12387231,12387232,A,G,23,GENIC,homozygous,633629172 20,12387645,12387646,T,G,18,GENIC,homozygous,633629173 20,12388972,12388973,A,G,19,GENIC,homozygous,633629174 20,12389871,12389872,A,C,17,GENIC,homozygous,633629175 20,12389936,12389937,C,T,21,GENIC,homozygous,633629176 20,12390224,12390225,T,G,38,GENIC,homozygous,633629177 20,12390246,12390247,T,C,37,GENIC,homozygous,633629178 20,12390796,12390797,A,C,17,GENIC,homozygous,633629179 20,12390859,12390860,C,A,13,GENIC,homozygous,633629180 20,12390876,12390877,G,T,12,GENIC,homozygous,633629181 20,12391492,12391493,C,T,24,GENIC,homozygous,633629182 20,12391585,12391586,A,G,24,GENIC,homozygous,633629183 20,12392020,12392021,G,A,21,GENIC,homozygous,633629184 20,12392412,12392413,G,T,25,GENIC,homozygous,633629185 20,12392538,12392539,C,A,19,GENIC,homozygous,633629186 20,12392604,12392605,C,-,12,GENIC,homozygous,746938936 20,12392635,12392636,A,C,17,GENIC,homozygous,633629187 20,12392776,12392777,C,T,15,GENIC,homozygous,633629188 20,12393047,12393048,A,T,12,GENIC,homozygous,633629189 20,12393136,12393137,G,A,7,GENIC,homozygous,633629190 20,12393199,12393200,T,TA,1,GENIC,homozygous,746938937 20,12393303,12393304,T,C,11,GENIC,homozygous,633629191 20,12393396,12393397,A,G,17,GENIC,homozygous,633629192 20,12393483,12393484,T,C,25,GENIC,homozygous,633629193 20,12393491,12393492,G,C,27,GENIC,homozygous,633629194 20,12393680,12393681,C,A,38,GENIC,homozygous,633629195 20,12393860,12393861,A,G,21,GENIC,homozygous,633629196 20,12393872,12393884,ATGGATGGGTGA,------------,17,GENIC,homozygous,746938938 20,12394716,12394717,G,A,10,GENIC,homozygous,633629197 20,12394796,12394797,T,G,5,GENIC,homozygous,633629198 20,12394813,12394814,A,-,6,GENIC,homozygous,746938939 20,12394824,12394825,A,C,9,GENIC,homozygous,633629199 20,12394867,12394868,A,G,14,GENIC,homozygous,633629200 20,12394982,12394983,T,C,7,GENIC,homozygous,633629201 20,12394994,12394996,TG,--,6,GENIC,homozygous,746938940 20,12394996,12394997,G,C,6,GENIC,homozygous,633629202 20,12395382,12395383,C,T,15,GENIC,homozygous,633629203 20,12395613,12395614,C,T,16,GENIC,homozygous,633629204 20,12395628,12395629,A,G,16,GENIC,homozygous,633629205 20,12395641,12395642,C,A,16,GENIC,homozygous,633629206 20,12395662,12395663,C,T,19,GENIC,homozygous,633629207 20,12395965,12395966,G,A,21,GENIC,homozygous,633629208 20,12396085,12396086,G,A,22,GENIC,homozygous,633629209 20,12396106,12396107,C,CTGGG,20,GENIC,homozygous,746938941 20,12396138,12396139,C,A,21,GENIC,homozygous,633629210 20,12396143,12396144,T,C,22,GENIC,homozygous,633629211 20,12396332,12396333,A,G,21,GENIC,homozygous,633629212 20,12396462,12396463,A,ATG,23,GENIC,homozygous,746938942 20,12397831,12397832,G,A,20,GENIC,homozygous,633629213 20,12398041,12398042,T,C,19,GENIC,homozygous,633629214 20,12398429,12398430,T,TA,14,GENIC,homozygous,746938943 20,12398471,12398472,T,C,12,GENIC,homozygous,633629215 20,12398486,12398487,C,A,10,GENIC,homozygous,633629216 20,12398509,12398522,GTTGTTGTTGTTG,-------------,2,GENIC,homozygous,746938944 20,12398639,12398640,A,ACC,4,GENIC,homozygous,746938946 20,12398939,12398940,T,C,23,GENIC,homozygous,633629217 20,12399222,12399223,T,TTG,18,GENIC,homozygous,746938947 20,12399242,12399243,C,CAGAG,8,GENIC,possibly homozygous,746938948 20,12399242,12399243,C,CACAGAGAGAGAGAGAGAGAG,8,GENIC,heterozygous,746938952 20,12399587,12399589,AC,--,27,GENIC,homozygous,746938953 20,12399652,12399653,A,G,16,GENIC,homozygous,633629218 20,12399688,12399689,A,C,21,GENIC,homozygous,633629219 20,12399779,12399780,A,T,18,GENIC,homozygous,633629220 20,12399781,12399782,A,G,19,GENIC,homozygous,633629221 20,12400093,12400094,A,G,24,GENIC,homozygous,633629222 20,12400399,12400400,A,G,38,GENIC,homozygous,633629223 20,12400807,12400808,G,A,25,GENIC,possibly homozygous,633629224 20,12401075,12401076,T,C,26,GENIC,homozygous,633629225 20,12401125,12401126,C,A,23,GENIC,homozygous,633629226 20,12401158,12401159,G,A,20,GENIC,homozygous,633629227 20,12401214,12401242,GGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCA,----------------------------,8,GENIC,homozygous,746938954 20,12401728,12401729,C,T,17,GENIC,possibly homozygous,633629228 20,12402018,12402019,G,-,4,GENIC,homozygous,746938955 20,12402148,12402149,G,A,8,GENIC,homozygous,633629229 20,12402168,12402170,GG,--,10,GENIC,homozygous,746938957 20,12402182,12402183,G,-,9,GENIC,homozygous,746938958 20,12402195,12402196,C,T,10,GENIC,homozygous,633629230 20,12402289,12402290,C,A,15,GENIC,homozygous,633629231 20,12402419,12402420,G,C,21,GENIC,homozygous,633629232 20,12402420,12402421,G,T,21,GENIC,homozygous,633629233 20,12402460,12402461,C,T,19,GENIC,homozygous,633629234 20,12402497,12402498,T,G,18,GENIC,homozygous,633629235 20,12402591,12402592,T,-,19,GENIC,homozygous,746938959 20,12402622,12402623,T,C,10,GENIC,homozygous,633629236 20,12402636,12402637,C,T,16,GENIC,homozygous,633629237 20,12402690,12402691,C,A,17,GENIC,homozygous,633629238 20,12402716,12402717,T,C,16,GENIC,homozygous,633629239 20,12402890,12402891,G,C,22,GENIC,homozygous,633629240 20,12402894,12402895,A,G,20,GENIC,homozygous,633629241 20,12402902,12402903,C,T,17,GENIC,homozygous,633629242 20,12402920,12402921,G,C,21,GENIC,homozygous,633629243 20,12402949,12402950,A,G,27,GENIC,homozygous,633629244 20,12403238,12403239,C,T,16,GENIC,homozygous,633629245 20,12403252,12403253,G,GGGCCTGTGGGCTGT,17,GENIC,homozygous,746938960 20,12403297,12403298,T,C,17,GENIC,homozygous,633629246 20,12403374,12403375,A,G,20,GENIC,possibly homozygous,633629247 20,12403407,12403408,T,G,21,GENIC,possibly homozygous,633629248 20,12403451,12403452,A,G,23,GENIC,homozygous,633629249 20,12403529,12403530,A,G,27,GENIC,homozygous,633629250 20,12403728,12403729,C,CGTATGCGTGTGCGT,12,GENIC,heterozygous,746938961 20,12403827,12403828,C,T,13,GENIC,homozygous,633629251 20,12403832,12403833,C,T,14,GENIC,homozygous,633629252 20,12404184,12404191,TTTTCTT,-------,11,GENIC,homozygous,746938962 20,12404874,12404875,C,T,9,GENIC,homozygous,633629253 20,12405248,12405249,C,T,24,GENIC,homozygous,633629254 20,12405794,12405795,A,G,16,GENIC,homozygous,633629255