chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
3139688834139688835TG19GENIChomozygous526934872
3139688855139688856G-12GENIChomozygous692153550
3139688875139688876T-12GENIChomozygous692153551
3139689319139689320GC32GENIChomozygous524580403
3139690392139690393AT16GENICpossibly homozygous524580404
3139692494139692507AAAAAAAAAAAAA-------------5GENICheterozygous692153552
3139693174139693175GA19GENIChomozygous524580405
3139696829139696830TC26GENIChomozygous524580406
3139697771139697772GA18GENIChomozygous526934873
3139701561139701562CT28GENIChomozygous524580407
3139703025139703026TTA21GENIChomozygous692153553
3139703733139703734AG36GENIChomozygous524580408
3139704057139704058GA9GENIChomozygous526934874
3139704177139704178TG10GENICheterozygous526934875
3139708106139708107CA33GENIChomozygous524580409
3139715674139715675G-4GENIChomozygous692153554
3139715677139715678G-4GENIChomozygous692153555
3139715684139715685TTA5GENIChomozygous692153556
3139715737139715753TCTCTCTCTCTCTCTC----------------7GENICpossibly homozygous692153557
3139717616139717617CT27GENIChomozygous526934876