chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
3139688834139688835TG36GENIChomozygous561331890
3139688855139688856G-40GENIChomozygous706816658
3139688857139688858CA40GENIChomozygous561331891
3139688875139688876T-46GENIChomozygous706816659
3139688879139688880CA46GENIChomozygous561331892
3139688880139688881AC47GENIChomozygous561331893
3139689319139689320GC26GENIChomozygous559448086
3139690392139690393AT9GENIChomozygous559448087
3139692494139692507AAAAAAAAAAAAA-------------16GENIChomozygous706816660
3139693174139693175GA22GENIChomozygous559448088
3139696829139696830TC41GENIChomozygous559448089
3139697771139697772GA20GENIChomozygous561331894
3139701561139701562CT23GENIChomozygous559448090
3139703025139703026TTA18GENICpossibly homozygous706816661
3139703733139703734AG24GENIChomozygous559448091
3139704057139704058GA35GENIChomozygous561331895
3139704175139704176AACGTGATTGGCAGCCACTGGAGTTC37GENIChomozygous706816662
3139706461139706472CCCAAACAAAC-----------7GENICheterozygous706816663
3139708106139708107CA30GENIChomozygous559448092
3139710315139710317AC--2GENICheterozygous706816664
3139712174139712175AAGTGTGTGT11GENIChomozygous706816666
3139715674139715675G-10GENIChomozygous706816667
3139715677139715678G-10GENIChomozygous706816668
3139715684139715685TTA11GENIChomozygous706816669
3139715737139715755TCTCTCTCTCTCTCTCTC------------------8GENICheterozygous706816670
3139715739139715755TCTCTCTCTCTCTCTC----------------8GENICpossibly homozygous706816671
3139717616139717617CT24GENIChomozygous561331896