chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
3139688834139688835TG32GENIChomozygous588649282
3139688855139688856G-33GENIChomozygous723000097
3139688857139688858CA31GENIChomozygous588649283
3139688875139688876T-26GENIChomozygous723000098
3139688879139688880CA25GENIChomozygous588649284
3139688880139688881AC25GENIChomozygous588649285
3139704175139704176AACGTGATTGGCAGCCACTGGAGTTC31GENIChomozygous723000099
3139710315139710317AC--4GENICheterozygous723000100
3139715674139715675G-19GENIChomozygous723000101
3139715677139715678G-20GENIChomozygous723000102
3139715684139715685TTA22GENIChomozygous723000103