chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 3 38232263 38232264 T C 32 GENIC heterozygous 774662836 3 38262431 38262432 C G 41 GENIC possibly homozygous 774662837 3 38273930 38273931 A G 96 GENIC heterozygous 774662838