chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
3161208819161208820TG6GENIChomozygous877735875
3161208894161208895TG13GENIChomozygous877735876