chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
4212578033212578034TA31GENIChomozygous592299682
4212578252212578253TG34GENICheterozygous594875977
4212578262212578263CG35GENICheterozygous594875978
4212578523212578524GA43GENICheterozygous594875979
4212578552212578553AT38GENICheterozygous594875980
4212578568212578569GA37GENICheterozygous594875981
4212579788212579790GT--15GENICheterozygous725656691
4212580347212580348G-25GENIChomozygous725656692
4212609609212609613TTTC----5GENIChomozygous725656693