chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 4,143704088,143704092,GTTT,----,9,GENIC,possibly homozygous,728770136 4,143704378,143704379,T,G,20,GENIC,homozygous,605354825