chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 4,232666510,232666511,G,T,18,GENIC,possibly homozygous,816673020 4,232666620,232666621,G,GATATATAT,10,GENIC,homozygous,816673021 4,232666805,232666806,T,TA,11,GENIC,homozygous,816673022 4,232667058,232667059,T,A,22,GENIC,homozygous,816673023 4,232667949,232667950,G,A,26,GENIC,homozygous,816673024 4,232669624,232669625,C,T,17,GENIC,homozygous,816673025 4,232669926,232669927,T,C,17,GENIC,homozygous,816673026 4,232669930,232669931,G,T,16,GENIC,homozygous,816673027 4,232669931,232669932,T,A,16,GENIC,homozygous,816673028 4,232670012,232670013,T,C,18,GENIC,homozygous,816673029 4,232670047,232670048,C,T,18,GENIC,homozygous,816673030 4,232670048,232670049,T,G,18,GENIC,homozygous,816673031 4,232670054,232670055,G,A,18,GENIC,homozygous,816673032 4,232670453,232670454,C,A,23,GENIC,possibly homozygous,816673033 4,232671197,232671198,T,C,9,GENIC,homozygous,816673034 4,232671204,232671205,C,G,7,GENIC,homozygous,816673035 4,232671940,232671941,A,G,12,GENIC,homozygous,816673036 4,232672262,232672263,T,-,11,GENIC,homozygous,816673037 4,232672338,232672339,T,C,15,GENIC,homozygous,816673038 4,232672589,232672590,A,G,10,GENIC,homozygous,816673039 4,232672594,232672595,C,T,10,GENIC,homozygous,816673040 4,232672658,232672659,G,A,16,GENIC,homozygous,816673041 4,232672667,232672668,A,G,14,GENIC,homozygous,816673042 4,232672757,232672758,C,CA,12,GENIC,homozygous,816673043 4,232672758,232672759,C,CCTCT,12,GENIC,homozygous,816673044 4,232672956,232672957,G,T,21,GENIC,homozygous,816673045 4,232673316,232673317,A,C,8,GENIC,homozygous,816673046 4,232673552,232673553,C,T,21,GENIC,homozygous,816673047 4,232673595,232673599,CCTG,----,17,GENIC,homozygous,816673048 4,232674972,232674973,G,A,14,GENIC,homozygous,816673049 4,232675032,232675044,AACAACAACAAC,------------,10,GENIC,homozygous,816673050 4,232675105,232675106,G,GT,7,GENIC,homozygous,816673051 4,232675278,232675279,A,C,22,GENIC,homozygous,816673052 4,232675431,232675432,G,A,22,GENIC,homozygous,816673053 4,232676323,232676324,C,CA,16,GENIC,homozygous,816673054 4,232676514,232676517,TTT,---,8,GENIC,homozygous,816673055 4,232678869,232678870,T,A,15,GENIC,homozygous,816673056 4,232679466,232679467,G,A,12,GENIC,homozygous,816673057 4,232681662,232681663,A,G,25,GENIC,homozygous,816673058 4,232682107,232682108,A,G,18,GENIC,homozygous,816673059 4,232682661,232682663,GT,--,7,GENIC,homozygous,816673060 4,232683742,232683743,A,T,19,GENIC,homozygous,816673061 4,232687676,232687677,A,G,29,GENIC,homozygous,816673062 4,232689931,232689932,A,G,19,GENIC,homozygous,816673063 4,232693109,232693110,C,T,26,GENIC,homozygous,816673064 4,232695279,232695280,C,T,25,GENIC,homozygous,816673065 4,232702758,232702759,G,C,24,GENIC,homozygous,816673066 4,232705701,232705702,G,T,22,GENIC,homozygous,816673067 4,232705934,232705935,A,G,20,GENIC,homozygous,816673068 4,232706084,232706087,ATG,---,23,GENIC,homozygous,816673069 4,232706818,232706819,G,A,24,GENIC,homozygous,816673070 4,232706820,232706821,G,A,24,GENIC,homozygous,816673071 4,232708376,232708377,T,-,12,GENIC,homozygous,816673072 4,232711016,232711017,G,A,19,GENIC,homozygous,816673073 4,232711384,232711385,G,A,30,GENIC,homozygous,816673074 4,232714516,232714517,C,G,29,GENIC,homozygous,816673075 4,232715108,232715109,G,A,11,GENIC,homozygous,816673076 4,232715610,232715611,C,CTCTCTCTCTCTG,13,GENIC,heterozygous,816673077 4,232719225,232719226,T,-,14,GENIC,homozygous,816673078 4,232725260,232725261,C,G,21,GENIC,homozygous,816673079 4,232725449,232725450,G,-,16,GENIC,homozygous,816673080 4,232725452,232725453,A,-,16,GENIC,homozygous,816673081 4,232725454,232725455,A,T,16,GENIC,homozygous,816673082 4,232725455,232725456,G,GTC,16,GENIC,homozygous,816673083 4,232725456,232725457,A,T,16,GENIC,homozygous,816673084 4,232731331,232731332,C,T,18,GENIC,homozygous,816673085 4,232731384,232731385,C,T,19,GENIC,homozygous,816673086 4,232735339,232735340,T,A,18,GENIC,homozygous,816673087 4,232735449,232735450,C,T,17,GENIC,homozygous,816673088 4,232738900,232738901,A,G,11,GENIC,homozygous,816673089 4,232740587,232740588,G,A,13,GENIC,homozygous,816673090 4,232742471,232742472,G,T,19,GENIC,homozygous,816673091 4,232742483,232742484,G,A,16,GENIC,homozygous,816673092 4,232742573,232742574,A,G,11,GENIC,homozygous,816673093 4,232743451,232743452,G,A,11,GENIC,homozygous,816673094 4,232743527,232743528,A,G,13,GENIC,homozygous,816673095 4,232746688,232746689,G,A,16,GENIC,homozygous,816673096 4,232746984,232746985,A,AG,12,GENIC,homozygous,816673097 4,232747081,232747082,A,G,15,GENIC,homozygous,816673098