chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 4 232666510 232666511 G T 18 GENIC possibly homozygous 816673020 4 232666620 232666621 G GATATATAT 10 GENIC homozygous 816673021 4 232666805 232666806 T TA 11 GENIC homozygous 816673022 4 232667058 232667059 T A 22 GENIC homozygous 816673023 4 232667949 232667950 G A 26 GENIC homozygous 816673024 4 232669624 232669625 C T 17 GENIC homozygous 816673025 4 232669926 232669927 T C 17 GENIC homozygous 816673026 4 232669930 232669931 G T 16 GENIC homozygous 816673027 4 232669931 232669932 T A 16 GENIC homozygous 816673028 4 232670012 232670013 T C 18 GENIC homozygous 816673029 4 232670047 232670048 C T 18 GENIC homozygous 816673030 4 232670048 232670049 T G 18 GENIC homozygous 816673031 4 232670054 232670055 G A 18 GENIC homozygous 816673032 4 232670453 232670454 C A 23 GENIC possibly homozygous 816673033 4 232671197 232671198 T C 9 GENIC homozygous 816673034 4 232671204 232671205 C G 7 GENIC homozygous 816673035 4 232671940 232671941 A G 12 GENIC homozygous 816673036 4 232672262 232672263 T - 11 GENIC homozygous 816673037 4 232672338 232672339 T C 15 GENIC homozygous 816673038 4 232672589 232672590 A G 10 GENIC homozygous 816673039 4 232672594 232672595 C T 10 GENIC homozygous 816673040 4 232672658 232672659 G A 16 GENIC homozygous 816673041 4 232672667 232672668 A G 14 GENIC homozygous 816673042 4 232672757 232672758 C CA 12 GENIC homozygous 816673043 4 232672758 232672759 C CCTCT 12 GENIC homozygous 816673044 4 232672956 232672957 G T 21 GENIC homozygous 816673045 4 232673316 232673317 A C 8 GENIC homozygous 816673046 4 232673552 232673553 C T 21 GENIC homozygous 816673047 4 232673595 232673599 CCTG ---- 17 GENIC homozygous 816673048 4 232674972 232674973 G A 14 GENIC homozygous 816673049 4 232675032 232675044 AACAACAACAAC ------------ 10 GENIC homozygous 816673050 4 232675105 232675106 G GT 7 GENIC homozygous 816673051 4 232675278 232675279 A C 22 GENIC homozygous 816673052 4 232675431 232675432 G A 22 GENIC homozygous 816673053 4 232676323 232676324 C CA 16 GENIC homozygous 816673054 4 232676514 232676517 TTT --- 8 GENIC homozygous 816673055 4 232678869 232678870 T A 15 GENIC homozygous 816673056 4 232679466 232679467 G A 12 GENIC homozygous 816673057 4 232681662 232681663 A G 25 GENIC homozygous 816673058 4 232682107 232682108 A G 18 GENIC homozygous 816673059 4 232682661 232682663 GT -- 7 GENIC homozygous 816673060 4 232683742 232683743 A T 19 GENIC homozygous 816673061 4 232687676 232687677 A G 29 GENIC homozygous 816673062 4 232689931 232689932 A G 19 GENIC homozygous 816673063 4 232693109 232693110 C T 26 GENIC homozygous 816673064 4 232695279 232695280 C T 25 GENIC homozygous 816673065 4 232702758 232702759 G C 24 GENIC homozygous 816673066 4 232705701 232705702 G T 22 GENIC homozygous 816673067 4 232705934 232705935 A G 20 GENIC homozygous 816673068 4 232706084 232706087 ATG --- 23 GENIC homozygous 816673069 4 232706818 232706819 G A 24 GENIC homozygous 816673070 4 232706820 232706821 G A 24 GENIC homozygous 816673071 4 232708376 232708377 T - 12 GENIC homozygous 816673072 4 232711016 232711017 G A 19 GENIC homozygous 816673073 4 232711384 232711385 G A 30 GENIC homozygous 816673074 4 232714516 232714517 C G 29 GENIC homozygous 816673075 4 232715108 232715109 G A 11 GENIC homozygous 816673076 4 232715610 232715611 C CTCTCTCTCTCTG 13 GENIC heterozygous 816673077 4 232719225 232719226 T - 14 GENIC homozygous 816673078 4 232725260 232725261 C G 21 GENIC homozygous 816673079 4 232725449 232725450 G - 16 GENIC homozygous 816673080 4 232725452 232725453 A - 16 GENIC homozygous 816673081 4 232725454 232725455 A T 16 GENIC homozygous 816673082 4 232725455 232725456 G GTC 16 GENIC homozygous 816673083 4 232725456 232725457 A T 16 GENIC homozygous 816673084 4 232731331 232731332 C T 18 GENIC homozygous 816673085 4 232731384 232731385 C T 19 GENIC homozygous 816673086 4 232735339 232735340 T A 18 GENIC homozygous 816673087 4 232735449 232735450 C T 17 GENIC homozygous 816673088 4 232738900 232738901 A G 11 GENIC homozygous 816673089 4 232740587 232740588 G A 13 GENIC homozygous 816673090 4 232742471 232742472 G T 19 GENIC homozygous 816673091 4 232742483 232742484 G A 16 GENIC homozygous 816673092 4 232742573 232742574 A G 11 GENIC homozygous 816673093 4 232743451 232743452 G A 11 GENIC homozygous 816673094 4 232743527 232743528 A G 13 GENIC homozygous 816673095 4 232746688 232746689 G A 16 GENIC homozygous 816673096 4 232746984 232746985 A AG 12 GENIC homozygous 816673097 4 232747081 232747082 A G 15 GENIC homozygous 816673098