chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 4,25540433,25540434,G,C,9,GENIC,homozygous,931855383 4,25597539,25597540,C,G,7,GENIC,homozygous,931855384