chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 5 124134263 124134271 TGTGTGTG -------- 21 GENIC possibly homozygous 747364553 5 124134265 124134271 TGTGTG ------ 21 GENIC heterozygous 747364554 5 124137532 124137533 A AT 20 GENIC homozygous 747364559 5 124137774 124137796 ACACACACACACACACACACAC ---------------------- 12 GENIC homozygous 747364560 5 124138166 124138167 C A 28 GENIC homozygous 634341897 5 124141503 124141504 T TCAGAGG 6 GENIC homozygous 747364563 5 124141640 124141641 A C 15 GENIC homozygous 634341898 5 124141830 124141831 C A 23 GENIC homozygous 634341899 5 124141849 124141850 A G 33 GENIC possibly homozygous 634341900 5 124142080 124142081 G A 24 GENIC homozygous 634341901 5 124142386 124142387 G C 27 GENIC homozygous 634341902 5 124143188 124143189 G GAGA 29 GENIC homozygous 747364565 5 124143525 124143526 T C 34 GENIC homozygous 634341903 5 124144296 124144297 G A 30 GENIC homozygous 634341904 5 124144511 124144512 A G 22 GENIC homozygous 634341905 5 124148073 124148075 AA -- 6 GENIC heterozygous 747364566 5 124148969 124148970 A AC 27 GENIC homozygous 747364568 5 124151340 124151341 A G 40 GENIC homozygous 634341906 5 124151534 124151535 G A 43 GENIC homozygous 634341907 5 124151624 124151625 G A 30 GENIC possibly homozygous 634341908 5 124152737 124152738 A G 27 GENIC homozygous 634341909 5 124152976 124152977 G A 15 GENIC homozygous 634341910 5 124154618 124154619 C A 36 GENIC homozygous 634341911 5 124155147 124155148 A G 31 GENIC homozygous 634341912 5 124155737 124155738 T C 30 GENIC homozygous 634341913 5 124155891 124155892 T G 27 GENIC homozygous 634341914 5 124156085 124156086 T C 28 GENIC possibly homozygous 634341915 5 124156088 124156089 C T 28 GENIC possibly homozygous 634341916 5 124156109 124156110 G A 28 GENIC homozygous 634341917 5 124156449 124156450 G A 16 GENIC homozygous 634341918 5 124157152 124157153 A C 36 GENIC homozygous 634341919 5 124159420 124159421 T C 22 GENIC homozygous 634341920 5 124161460 124161461 A - 9 GENIC homozygous 747364569 5 124161595 124161596 G A 15 GENIC homozygous 634341921 5 124161728 124161729 T A 25 GENIC possibly homozygous 634341922 5 124162265 124162266 T G 19 GENIC homozygous 634341923 5 124162713 124162714 A AT 8 GENIC heterozygous 747364571 5 124162713 124162714 A ATT 8 GENIC heterozygous 747364572 5 124163827 124163828 G T 25 GENIC homozygous 634341924 5 124165735 124165736 G A 18 GENIC homozygous 634341925 5 124166250 124166251 C - 29 GENIC possibly homozygous 747364573 5 124166939 124166940 G A 32 GENIC homozygous 634341926 5 124168228 124168229 A AT 3 GENIC heterozygous 747364575 5 124168529 124168530 C T 17 GENIC homozygous 634341927 5 124168640 124168641 G A 20 GENIC homozygous 634341928 5 124168765 124168766 G A 23 GENIC homozygous 634341929 5 124168968 124168969 C T 30 GENIC homozygous 634341930 5 124168971 124168972 C T 32 GENIC homozygous 634341931 5 124169117 124169118 T C 45 GENIC homozygous 634341932 5 124169132 124169133 G A 48 GENIC possibly homozygous 634341933 5 124169364 124169365 G A 34 GENIC possibly homozygous 634341934 5 124169485 124169486 A G 19 GENIC homozygous 634341935 5 124169491 124169492 T C 20 GENIC possibly homozygous 634341936 5 124169553 124169554 A G 8 GENIC homozygous 634341937 5 124170104 124170105 A AT 16 GENIC homozygous 747364576 5 124170165 124170166 A G 13 GENIC homozygous 634341938 5 124170715 124170716 C G 15 GENIC homozygous 634341939 5 124171814 124171815 G A 32 GENIC possibly homozygous 634341940 5 124174217 124174218 A T 23 GENIC homozygous 634341941 5 124174218 124174219 T G 23 GENIC homozygous 634341942 5 124174431 124174432 A G 14 GENIC homozygous 634341943 5 124181567 124181568 A G 30 GENIC homozygous 634341944 5 124181728 124181729 C G 22 GENIC homozygous 634341945 5 124181944 124181945 T A 25 GENIC possibly homozygous 634341946 5 124182064 124182065 C CTGTTTGTT 18 GENIC homozygous 747364577 5 124182426 124182427 G A 18 GENIC homozygous 634341947 5 124182780 124182781 A G 29 GENIC homozygous 634341948 5 124183069 124183070 C T 31 GENIC possibly homozygous 634341949 5 124183524 124183525 G A 20 GENIC homozygous 634341950 5 124183906 124183907 C T 27 GENIC homozygous 634341951 5 124184528 124184529 A G 21 GENIC homozygous 634341952 5 124185246 124185254 GTGTGTGA -------- 24 GENIC homozygous 747364579 5 124185296 124185297 A ATG 32 GENIC homozygous 747364580 5 124185325 124185327 TG -- 29 GENIC homozygous 747364581 5 124185383 124185384 C CGTGT 33 GENIC homozygous 747364582 5 124185409 124185410 A AGT 26 GENIC homozygous 747364583 5 124185474 124185478 GTGA ---- 9 GENIC heterozygous 747364584 5 124185493 124185494 A AGTGTGT 11 GENIC heterozygous 747364589 5 124185494 124185500 GTGTGT ------ 11 GENIC heterozygous 747364585 5 124185496 124185500 GTGT ---- 11 GENIC heterozygous 747364586 5 124185498 124185500 GT -- 11 GENIC heterozygous 747364587 5 124186185 124186186 T C 14 GENIC homozygous 634341953 5 124187605 124187606 C T 16 GENIC homozygous 634341954 5 124187743 124187744 T G 22 GENIC homozygous 634341955 5 124187824 124187825 G T 16 GENIC homozygous 634341956