chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 5,59453103,59453104,G,C,36,GENIC,homozygous,789553939 5,59454108,59454109,C,G,42,GENIC,homozygous,789553940