chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 6,59205310,59205312,CC,--,10,GENIC,homozygous,827378971 6,59206413,59206414,A,G,11,GENIC,homozygous,827378972 6,59208340,59208341,C,T,15,GENIC,homozygous,827378973 6,59209791,59209792,T,TGTAG,10,GENIC,homozygous,827378974 6,59210394,59210395,T,G,11,GENIC,homozygous,827378975 6,59213838,59213839,G,A,15,GENIC,homozygous,827378976 6,59214395,59214396,G,A,12,GENIC,homozygous,827378977 6,59214452,59214453,G,A,18,GENIC,homozygous,827378978 6,59214467,59214468,T,C,17,GENIC,homozygous,827378979 6,59216204,59216205,T,TC,18,GENIC,homozygous,827378980 6,59216940,59216941,T,A,15,GENIC,homozygous,827378981 6,59217222,59217223,T,C,13,GENIC,homozygous,827378982 6,59217876,59217877,G,A,13,GENIC,homozygous,827378983 6,59217888,59217889,T,C,14,GENIC,homozygous,827378984 6,59217937,59217938,A,G,11,GENIC,homozygous,827378985 6,59218400,59218401,C,T,14,GENIC,homozygous,827378986 6,59218675,59218676,T,C,16,GENIC,homozygous,827378987 6,59218689,59218690,T,C,14,GENIC,homozygous,827378988 6,59218809,59218810,C,G,13,GENIC,homozygous,827378989 6,59218836,59218837,G,A,13,GENIC,homozygous,827378990 6,59218861,59218862,G,A,15,GENIC,homozygous,827378991 6,59218953,59218954,C,G,15,GENIC,homozygous,827378992 6,59219074,59219075,C,T,8,GENIC,homozygous,827378993 6,59219532,59219533,T,A,13,GENIC,homozygous,827378994 6,59220199,59220200,C,T,15,GENIC,homozygous,827378995 6,59220268,59220269,A,G,12,GENIC,homozygous,827378996 6,59220583,59220584,G,A,13,GENIC,homozygous,827378997 6,59220807,59220808,G,T,11,GENIC,homozygous,827378998 6,59220978,59220979,G,A,15,GENIC,homozygous,827378999 6,59221503,59221504,A,G,12,GENIC,homozygous,827379000 6,59221564,59221565,T,G,20,GENIC,homozygous,827379001 6,59221697,59221698,C,CA,12,GENIC,homozygous,827379002 6,59221985,59221986,G,C,19,GENIC,homozygous,827379003 6,59222026,59222027,C,T,15,GENIC,homozygous,827379004 6,59222152,59222153,T,TC,8,GENIC,homozygous,827379005 6,59222154,59222155,G,C,9,GENIC,homozygous,827379006 6,59222592,59222593,T,A,11,GENIC,homozygous,827379007 6,59222612,59222613,T,C,13,GENIC,homozygous,827379008 6,59222689,59222690,T,C,14,GENIC,homozygous,827379009 6,59222761,59222762,C,A,11,GENIC,homozygous,827379010 6,59222790,59222791,T,G,9,GENIC,homozygous,827379011 6,59222791,59222792,C,A,9,GENIC,homozygous,827379012 6,59223046,59223047,T,TCATA,16,GENIC,homozygous,827379013 6,59223093,59223094,A,-,12,GENIC,homozygous,827379014 6,59223105,59223106,T,C,16,GENIC,homozygous,827379015 6,59223274,59223280,TTTCTT,------,11,GENIC,homozygous,827379016 6,59223367,59223368,A,T,14,GENIC,homozygous,827379017 6,59223447,59223448,G,A,12,GENIC,homozygous,827379018 6,59223661,59223662,C,T,15,GENIC,homozygous,827379019 6,59223857,59223858,C,CATGT,11,GENIC,homozygous,827379020 6,59224129,59224130,C,A,15,GENIC,homozygous,827379021 6,59224180,59224181,C,T,11,GENIC,homozygous,827379022 6,59224250,59224251,C,T,12,GENIC,homozygous,827379023 6,59224669,59224670,A,G,9,GENIC,homozygous,827379024 6,59224816,59224817,C,T,14,GENIC,homozygous,827379025 6,59224860,59224861,T,G,15,GENIC,homozygous,827379026 6,59225063,59225064,A,G,8,GENIC,homozygous,827379027 6,59225236,59225237,C,T,20,GENIC,homozygous,827379028 6,59225379,59225380,A,C,12,GENIC,homozygous,827379029 6,59225485,59225486,G,A,10,GENIC,homozygous,827379030 6,59225717,59225718,T,C,10,GENIC,homozygous,827379031 6,59225831,59225832,A,ATTC,7,GENIC,homozygous,827379032 6,59225856,59225857,T,C,9,GENIC,homozygous,827379033 6,59226228,59226229,A,G,7,GENIC,homozygous,827379034 6,59226281,59226282,T,A,9,GENIC,homozygous,827379035 6,59226290,59226291,A,G,9,GENIC,homozygous,827379036 6,59226550,59226551,G,T,12,GENIC,homozygous,827379037 6,59228341,59228351,ACACACACAC,----------,7,GENIC,homozygous,827379038 6,59228516,59228517,C,T,14,GENIC,homozygous,827379039 6,59229872,59229873,A,G,15,GENIC,homozygous,827379040 6,59229879,59229880,C,A,19,GENIC,homozygous,827379041 6,59229942,59229943,C,CTCTG,10,GENIC,homozygous,827379042 6,59229954,59229955,A,G,13,GENIC,homozygous,827379043 6,59230469,59230470,G,A,22,GENIC,homozygous,827379044 6,59230611,59230612,A,G,10,GENIC,homozygous,827379045 6,59230625,59230626,T,C,9,GENIC,homozygous,827379046 6,59230654,59230655,G,A,11,GENIC,homozygous,827379047 6,59231186,59231187,T,C,15,GENIC,homozygous,827379048 6,59231368,59231369,A,G,11,GENIC,possibly homozygous,827379049 6,59232488,59232489,A,C,10,GENIC,homozygous,827379050 6,59234100,59234101,G,C,9,GENIC,homozygous,827379051 6,59234139,59234140,A,AGG,8,GENIC,homozygous,827379052 6,59234335,59234336,C,T,11,GENIC,homozygous,827379053 6,59234945,59234946,G,A,13,GENIC,homozygous,827379054 6,59235122,59235123,C,T,13,GENIC,homozygous,827379055 6,59236154,59236155,G,A,14,GENIC,homozygous,827379056 6,59236316,59236317,T,TA,17,GENIC,homozygous,827379057 6,59236787,59236788,T,C,14,GENIC,homozygous,827379058 6,59236895,59236896,C,CTTAAGTATCCT,14,GENIC,homozygous,827379059 6,59237564,59237565,C,CTAG,19,GENIC,homozygous,827379060 6,59239074,59239075,C,T,15,GENIC,homozygous,827379061 6,59239104,59239105,A,G,19,GENIC,homozygous,827379062 6,59239522,59239523,T,C,10,GENIC,homozygous,827379063 6,59240731,59240732,T,TGGA,11,GENIC,homozygous,827379064 6,59240833,59240834,T,TA,13,GENIC,homozygous,827379065 6,59241024,59241025,G,T,9,GENIC,homozygous,827379066 6,59241027,59241028,C,A,9,GENIC,homozygous,827379067 6,59241037,59241038,A,C,9,GENIC,homozygous,827379068 6,59241385,59241386,G,T,14,GENIC,homozygous,827379069 6,59241493,59241494,A,T,9,GENIC,homozygous,827379070 6,59242208,59242210,GA,--,10,GENIC,homozygous,827379071 6,59242382,59242383,G,C,17,GENIC,homozygous,827379072 6,59242947,59242948,A,G,8,GENIC,homozygous,827379073 6,59244467,59244468,T,C,9,GENIC,homozygous,827379074 6,59244490,59244491,G,A,11,GENIC,homozygous,827379075 6,59244957,59244958,C,T,9,GENIC,homozygous,827379076 6,59245165,59245166,A,G,17,GENIC,homozygous,827379077 6,59245628,59245629,A,G,19,GENIC,homozygous,827379078 6,59246325,59246326,A,G,13,GENIC,homozygous,827379079 6,59246491,59246499,GGGATGCA,--------,7,GENIC,homozygous,827379080 6,59246519,59246520,A,T,9,GENIC,homozygous,827379081 6,59246529,59246530,A,G,9,GENIC,homozygous,827379082 6,59246568,59246569,A,G,7,GENIC,homozygous,827379083 6,59246654,59246655,G,A,7,GENIC,homozygous,827379084 6,59246883,59246884,C,T,7,GENIC,homozygous,827379085 6,59246884,59246885,C,A,5,GENIC,homozygous,827379086 6,59247007,59247008,G,A,13,GENIC,homozygous,827379087 6,59247118,59247119,T,C,12,GENIC,homozygous,827379088 6,59247458,59247459,A,G,9,GENIC,homozygous,827379089 6,59247713,59247714,C,T,8,GENIC,homozygous,827379090 6,59247813,59247814,T,C,9,GENIC,homozygous,827379091 6,59248047,59248048,G,A,8,GENIC,homozygous,827379092 6,59248048,59248049,T,C,8,GENIC,homozygous,827379093 6,59248107,59248108,G,A,8,GENIC,homozygous,827379094 6,59248270,59248271,C,A,19,GENIC,homozygous,827379095 6,59248957,59248958,T,G,12,GENIC,homozygous,827379096 6,59248958,59248959,T,G,12,GENIC,homozygous,827379097 6,59249069,59249070,C,CTATT,9,GENIC,homozygous,827379098 6,59249150,59249151,T,C,9,GENIC,homozygous,827379099 6,59249889,59249890,G,A,11,GENIC,homozygous,827379100 6,59251759,59251760,A,G,9,GENIC,homozygous,827379101 6,59252545,59252546,A,G,24,GENIC,possibly homozygous,827379102 6,59253070,59253071,A,G,13,GENIC,homozygous,827379103 6,59253272,59253273,C,A,15,GENIC,homozygous,827379104 6,59253417,59253437,TCTCTCTCTCTCTCTCTCTC,--------------------,8,GENIC,homozygous,827379105 6,59254168,59254169,T,-,20,GENIC,homozygous,827379106 6,59254335,59254336,C,T,12,GENIC,homozygous,827379107 6,59254381,59254387,CAGACA,------,8,GENIC,homozygous,827379108 6,59255439,59255440,G,A,8,GENIC,homozygous,827379109 6,59255810,59255812,TT,--,12,GENIC,homozygous,827379110 6,59255851,59255852,G,A,14,GENIC,homozygous,827379111 6,59256019,59256021,TG,--,6,GENIC,heterozygous,827379112 6,59257414,59257415,G,GCTCTCA,19,GENIC,homozygous,827379113 6,59257436,59257437,T,TTG,12,GENIC,homozygous,827379114 6,59257439,59257440,C,CT,12,GENIC,homozygous,827379115 6,59257442,59257443,C,CTCTCT,12,GENIC,homozygous,827379116 6,59257446,59257447,T,C,12,GENIC,homozygous,827379117 6,59257637,59257638,T,C,11,GENIC,homozygous,827379118 6,59257661,59257662,T,C,12,GENIC,homozygous,827379119 6,59257828,59257829,C,A,12,GENIC,homozygous,827379120 6,59257847,59257848,G,A,13,GENIC,homozygous,827379121 6,59257929,59257930,C,T,14,GENIC,homozygous,827379122 6,59259092,59259093,T,G,12,GENIC,homozygous,827379123 6,59259168,59259169,A,G,24,GENIC,homozygous,827379124 6,59259172,59259173,C,T,24,GENIC,homozygous,827379125 6,59259472,59259473,G,A,25,GENIC,homozygous,827379126 6,59259786,59259787,A,G,11,GENIC,homozygous,827379127 6,59260224,59260225,G,A,9,GENIC,homozygous,827379128 6,59260243,59260244,C,T,7,GENIC,homozygous,827379129 6,59261067,59261068,A,-,9,GENIC,homozygous,827379130 6,59261712,59261713,T,C,14,GENIC,homozygous,827379131 6,59263561,59263562,A,G,9,GENIC,homozygous,827379132 6,59263614,59263615,C,CA,10,GENIC,homozygous,827379133 6,59263639,59263640,A,G,10,GENIC,homozygous,827379134 6,59263644,59263645,G,A,10,GENIC,homozygous,827379135 6,59264251,59264252,G,A,12,GENIC,homozygous,827379136 6,59265526,59265527,A,C,10,GENIC,homozygous,827379137 6,59267004,59267005,C,T,16,GENIC,homozygous,827379138 6,59267177,59267178,T,C,13,GENIC,homozygous,827379139 6,59267562,59267566,CAAA,----,11,GENIC,homozygous,827379140 6,59267641,59267642,G,A,16,GENIC,homozygous,827379141 6,59267727,59267728,T,C,14,GENIC,homozygous,827379142 6,59268322,59268323,G,A,7,GENIC,homozygous,827379143 6,59268324,59268325,T,A,6,GENIC,homozygous,827379144 6,59268326,59268327,A,T,6,GENIC,homozygous,827379145 6,59268330,59268342,GCGTGTGTCAAT,------------,6,GENIC,homozygous,827379146 6,59270012,59270013,A,G,16,GENIC,homozygous,827379147 6,59270682,59270683,G,GA,8,GENIC,heterozygous,827379148 6,59270695,59270696,T,A,11,GENIC,homozygous,827379149 6,59270759,59270760,C,T,20,GENIC,homozygous,827379150 6,59270982,59270983,T,TC,9,GENIC,homozygous,827379151